Ropažu vēstis. Janvāra numurs. - Ropaži.lv

ropazi.lv
  • No tags were found...

Ropažu vēstis. Janvāra numurs. - Ropaži.lv

Ropažu novada pašvaldības izdevumsNr. 1 (144). 2011. gada janvārisDeividam dzirdesimplanta operācijainepieciešams atbalsts3. lpp. ►Kristers, Jānis un Oskarsveiksmīgi startē staptautiskāmērogā kamaniņu sportā6. lpp. ►Par ceļu tīrīšanasdarbiem pašvaldībā4. lpp. ►Pateicas aizbildņu ģimenēmEjam līdzilaikamRopažu novada pašvaldībasSA daļas vadītājaEva Haberkorne-VimbaAizvadītā gada 27. oktobrīRopažu novada Domes sēdēpieņēma lēmumu izveidotSabiedrisko attiecību (SA)daļu. Tās uzdevums ir nodrošinātDomes un pašvaldībassaikni ar iedzīvotājiem,aktualizēt sadarbību starpdažādām iedzīvotājugrupām, veicinātsabiedrības informētībupar aktuālitātēm novadā.30. decembrī pašvaldības pārstāvji ar dāvanām devās apciemot un iepriecināt novadā dzīvojošos dzīves atstumto bērnu aizbildņus.Ja viņu nebūtu, bērni būtu spiesti izaugt bērnu namā, bet tagad viņi ir aprūpēti, mīlēti, loloti, zina, ko nozīmē dzīvotģimenē, un ir sagatavoti patstāvīgai dzīvei.Attēlā: Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Ivo Skudiķis (no labās), Domes priekšsēdētājs Antons Cibuļskis, bāriņtiesaspriekšsēdētāja Ingrīda Zunde un Ivars Irša, kas ar sievu godprātīgi pilda aizbildņa pienākumus un audzina 2 bērnus.2010. gads veiksmīgs autosportistiemVizma MužikaRopažu novadaautosportisti aizvadītajāgadā ir veiksmīgi startējušiun arī organizējuši dažādaveida autosacīkstes.Daudzi ropažnieki pazīstNormundu Bačinski, kas draudzējasar mašīnām, savā ikdienasdarbā strādājot SIA «Liepavoti».Viņa sirdslieta ir piedalīšanāsapvidus krosos un braukšanābezceļa apstākļos. Sacensībasprasa milzīgu iepriekšējo darbu,sagatavojot savu auto, unpašiem drosmi un izturību, stūrējot,stumjot, velkot vai atgāžotsavu braucamrīku. Braucot pamežiem, ūdeņiem, purviem –pa tādām vietām, kur neviensnebrauc un arī kājām labprātnedodas –, sportisti dzen auto,lai pārbaudītu savu varēšanu unuzzinātu, ko vēl var pilnveidotbraucamrīkam.3. lpp.Normunda Bačinska vadītais «Monstrs» nepadodas.No janvāra Ropažu novadapašvaldības izdevumu «RopažuVēstis» un informatīvo portāluwww.ropazi.lv pilnībā administrēSA daļa. «Ropažu Vēstis» tiksizdotas kopā ar «Rīgas ApriņķaAvīzi», līdzīgi kā to jau vairākusgadus praktizē liela daļa Pierīgaspašvaldību. Laikraksts turpmākiznāks katra mēneša pirmajā piektdienā,būs krāsains, informatīvisaturīgāks un tiks nogādāts katranovada iedzīvotāja, uzņēmuma vaiiestādes pastkastītē. Turklāt izdevumusaņems arī kaimiņu novadupašvaldības, bibliotēkas un «RīgasApriņķa Avīzes» abonementi. Parsporta, kultūras un citiem notikumiemuzzinās arī citur Pierīgā, kasveicinās mūsu novadā notiekošokultūras pasākumu, sacensību unturnīru apmeklētību un ļaus mūsunovada iedzīvotājiem uzzināt parnotikumiem blakus novados.SA daļa aicina iedzīvotājus būtaktīvākiem un informēt par aktuāliem,interesantiem notikumiem,īpašiem Ropažu novada iedzīvotājiem,lai par to zinātu arī pārējieropažnieki. Informāciju var sūtītuz e-pasta adresi web@ropazi.lv,zvanīt 67918582, 29210007, tvītot@ropazi_latvia vai sūtīt pa pastuRopažu novada pašvaldības Sabiedriskoattiecību daļai, Sportaiela 2, k. 2, Ropaži, Ropažu novads,LV 2135.


2 vēstules un komentāri«Putnu» salidojums SuntažosBaiba Lukaševiča,ansamblis «Noktirne»4. decembra sniegputenis unslidenie ceļi netraucēja salidotdziedošiem «putniem»Suntažos. Putni ziemā? Jā!Suntažu Kultūras nama vadībakārtējo reizi organizējavokālo ansambļu salidojumu.Šoreiz no novadiem, kuruģerbonī ir kāds no Latvijasputniem.Un tā mēs, Ropažu cīruļupārstāves, «Noktirnes» dziedātājas,satikāmies, sadziedājāmies,sadancojāmies ar vokāliem ansambļiemno Engures novadaSmārdes, Madonas novada Sarkaņiem,Staiceles pilsētas, Preiļunovada, Lubānas novada un,protams, ar pasākuma saimniecēm— Suntažu sieviešu vokāloansambli «Svīre».Vakara ievadā pasākuma vadītājasminēja ne visai iepriecinošofaktu, ka no 22 Latvijas novadiem,kuru ģerboņos ir putni, tikai septiņoskultūras centros darbojasvokālie ansambļi. Suntažniečulaipnība pārsteidz ar jauko Ziemassvētkutuvuma noskaņu, kojutām gaumīgajā telpu noformējumāgan foajē, gan zālē. Visusdalībniekus sagaidīja kā senusun labus draugus. Vakara koncertprogrammākatrs ansamblispamatoja sava putna nepieciešamībuģerboņos un ar skanīgāmdziesmām iepriecināja klausītājus.Pirmo reizi mēs uzstājāmiesmūsu jaunās ansambļa vadītājasSociālā pedagoģeDaiga JoksteVisu oktobri Zaķumuižaspamatskolā risinājāsakcija «Klusi aktīvā klase».Šīs akcijas laikā katraklase krāja punktus parto, ka bija «Klusi aktīvi».Priekšmetu skolotāji,klases audzinātājivērtēja skolēnu attieksmipret mācībām.No kreisās: Indra Ķeķe, Santa Krūmiņa un ansambļa vadītājaZane PavlovskaZanes Pavlovskas vadībā. Ceru,ka mūsu sadarbība būs sekmīgaarī turpmāk, jo mēs dzirdējāmļoti labas atsauksmes ganKlusi aktīvie — uz hokeju!Punktus varēja nopelnīt, ja,piemēram, visiem klases skolēniembija līdzi viss nepieciešamaismācību stundām, bija izpildītimājas darbi, skolotājamstundā nebija jāaizrāda par uzvedību.Papildu punktus varējanopelnīt par dežūrām skolā unuzvedību skolas gaiteņos. Akcentstika likts uz to, ka starpbrīdīnav jāskrien pa skolu, laiizlādētos un atpūstos, bet aktīviatpūsties var arī citā veidā. Kadvisi punkti tika apkopoti unprocentuāli izrēķināti par skolas«Aktīvi kluso klasi» tika nominētaskolotājas Rūtas Hermanesaudzināmā 7. klase.Kad tika atklāti rezultāti, tikapaziņota arī balva uzvarētājiem.Ar biedrības «Akīvi vecāki Ropažunovadam» atbalstu un pašvaldībasSociālā dienesta sagādātoautobusu bērni kā balvu ieguvabraucienu uz hokeja spēli «ArēnāRīga».Biedrība «Aktīvi vecāki Ropažunovadam» ne pirmo gaduorganizē Ropažu novada bērniembraucienus uz hokeja spēlēm. Šisjau bija trešais brauciens. Spraigāspēle starp Rīgas «Dinamo»par ansambļa skanējumu, ganpar mūsu vadītāju, gan arī parkoncertmeistara Māra enerģiskopavadījumu.un Habarovskas «Amur» spēcīgokomandu radīja spēles azartu ikvienā līdzjutējā.1. decembrī, ieejot 7. klasē,uz jautājumu «Kā gāja hokejaspēlē?», atbilde bija klusa: «Forši!»Klusa tā bija ne tādēļ, kanepatika, bet tādēļ, ka spēles laikāvisi tā juta līdzi mūsu Rīgas«Dinamo», ka bija palikuši bezbalsīm. Jauniešiem ļoti patika, patmeitenes, kuras uz spēli brauca arskeptisku noskaņojumu, mājupceļājautāja, kad brauksim atkal.Zaķumuižas pamatskolas7. klases un 8. klases skolēni pateicasbiedrībai «Aktīvi vecākiRopažu novadam» un Ropažunovada pašvaldības Sociālajamdienestam par iespēju noskatītiesklātienē īstu hokeja spēli, izjūtotpilnībā spēles garšu un gūstotadrenalīnu.Ropažu novada Domesdeputāte Lija Lidija BatarevskaŠis bija laiks, kad visi grimstpārdomās par iepriekšējāgadā paveikto un ko vēlbūtu jāsasteidz. Bet ar vēllielāku cerību un optimismulūkojamies uz jaunā gadaslieksni.Ropažu Vēstisjanvāris, 2011Muceniekos unZaķumuižā svin gadumijuRopažu novada pašvaldībasSociālais dienestsSociālais dienests decembrīaicināja Ropažu novadaiedzīvotājus uz labiemdarbiem. Vienlaikus notikadivas akcijas «Novadnieksnovadniekam» un «Dāvanabērnam». Ir pagājis mēnesis,un ar lepnumu varam teikt,ka Ropažu novada iedzīvotājiir atvērti labajam, navvienaldzīgi, jo atsaucība bijamilzīga.Abās akcijās iesaistījās ganuzņēmēji, gan izglītības iestādes,gan deputāti, gan citi novada iedzīvotāji.Tika ziedota pārtika,nestas dāvaniņas bērniem, ziedotassegas, gultas veļas komplekti,daudz mīkstās rotaļlietasun grāmatas bērniem.28. decembrī Sociālā dienestadarbinieki kopā ar Pašvaldībaspolicijas darbiniekiemizvadāja novadnieku sarūpētāsdāvanas un pārtikas pakas.56 bērni saņēma saldumus un nelieludāvaniņu. 34 bērniem piepārtikas pakām bija paslēpušiessaldumi. Kopā decembrī ziedoja681 pārtikas vienību. Uz 28. decembripārtikas pakas izdalītas56 ģimenēm, kas kopā ir205 personas, šis skaits būs lielāks,jo pārtikas pakas arī pēcsvētkiem tiks nodotas ģimenēm,kurām tās nepieciešamas. 29. decembrīRopažu novada Sociālādienesta darbinieki, kas brauc iknedēļasmājas aprūpē, nogādājaRopažu vidusskolnieku sarūpētās16. decembrī kafejnīcā «Mežāres»Zaķumuižas pensionāri bijapulcējušies, lai kopīgi ieskandētuZiemassvētku atnākšanu. Apbrīnojamair Silvijas Lietuvietes unAntoņinas Razgailas uzņēmībaorganizēt svētkus iedzīvotājiem,kuri tagad atrodas pelnītā atpūtāun savu mūžu ir veltījuši darbamun ģimenei. Šajos svētkospirmo reizi piedalījās pensionārino Muceniekiem: Anna Ostepecaun Marija Jankoviča. Abas kundzesbija patīkami pārsteigtas unsaviļņotas par brīnišķīgo vakaru.Mākslinieki sniedza dažādupaaudžu mūziku, bet visvairāksirdis saviļņoja jaunības dienudziesmas. Neraugoties uz gadunastu, līdz vēlam vakaram visidziedāja, dejoja un priecājās parZiemassvētku sagādātajiem pārsteigumiem.Tāpat kā visā novadā, arī Muceniekosgadu mija izvērtās parvērienīgiem svētkiem. Muceniekuiedzīvotāji bija iznākuši laukāskatīties svētku salūtu un sveiktviens otru Jaunajā gadā.Iedzīvotāji atvērti labajamdāvaniņas veciem cilvēkiem, klātliekot «Anneles» audzēkņu Ziemassvētkupaštaisītās kartiņas arsveicieniem.Pirmsskolas izglītības iestādes«Annele» kolektīvs ar audzēkņiemziedoja akcijai 106 Kinder surprisesaldumus un Ziemassvētkuapsveikuma kartiņas. Ropažuvidusskolas skolēni un skolotājisarūpēja 53 dāvanas veciem unvientuļiem cilvēkiem. Aijas Kukulesģimene dāvāja servīzes unZiemassvētku kārumu burciņas.Vienaldzīgi nepalika arī mūsuDomes deputāti Antons Cibuļskis,Raimonds Skrebs, Indulis Līdacis,kuri ziedoja naudu — par to tikaiegādātas 178 pārtikas vienības(milti, eļļa, auzu pārslas, cukurs,makaroni, rīsi, griķi). SavukārtIvo Skudiķis padarīja svētkusdaudziem bērniem ļoti saldus,jo sarūpēja divas kastes ar lielāmpiparkūkām. Elmārs Koz-lovksisun Aigars Kleins savos veikaliņosraudzījās, lai pārtikas ziedojumukaste nebūtu tukša, regulāri tajāieliekot pārtikas produktus. Kādamūsu novada ģimene pārtikasziedojumu grozā sapirka un ielikaproduktus par 30 latiem. Atbalstusniedza arī z/s «Liepavoti»,SIA «Visa 9», SIA «Mežāres», z/s«Rasas», izveidojot savos veikalospārtikas ziedojumu kastes.Akcija «Novadnieks novadniekam»turpināsies tik ilgi, cikilgi to atbalstīs Ropažu novadaiedzīvotāji.Nav tādu vārdu, kas spētuizteikt to milzīgo pateicību visiem,kas atbalstīja un iesaistījāsakcijās.


Ropažu Vēstisjanvāris, 2011 ziņas 3Palīdzēsim Deividam dzirdēt!Šai ziemas, baltā sniegasvētku, labsirdības un līdzjūtībaspilnajā laikā deviņusgadus vecais Deivids Zalbahsgaida mūsu palīdzību.Deivids dzīvo tepat Ropažunovadā, viņš ir mūsējais. Deividamir steidzami nepieciešama dzirdesimplanta operācija, lai viņš atkalvarētu pilnvērtīgi dzirdēt.Lai uzlabotu energoefektivitātesekonomiju, SIA «Vilkme»ir iesniegusi 2 projektupieteikumus Latvijas Investīcijuun attīstības aģentūrā(LIAA) par Zaķumuižas māju«Straumēni 1» un «Vidzemesprospekts 2» siltināšanu.Siltumenerģijas izmantošanakļūst efektīvākaSIA «Mikor», kas veic siltināšanuZaķumuižā, Vidzemes prospektā8, ir ļoti pateicīgi iedzīvotājiempar uzticēšanos. «Tagad visiredzam, ka bažām nebija pamata,energoefektivitāte ir ievērojami cēlusies.Dažu dzīvokļu īpašnieki patlūguši samazināt siltuma padevi,»teic Sanita Šidlovska, SIA «Vilkme»ēku un būvju apsaimniekošanaspārzine. Ja arī citu māju iedzīvotājiemir vēlēšanās piedalīties savudaudzdzīvokļu māju energoefektivitātesuzlabošanā, namu vecākajiemir jāvēršas SIA «Vilkme».SIA «Ciemats» Mucenieku katlumājā, lai taupītu elektroenerģijuun stabilizētu apkures sistēmu, šorudenveica automatizāciju (kopējāsizmaksas ~2500 latu), kurasrezultātā šobrīd cirkulācijas sūkņudarbība tiek regulēta ar frekvenčupārveidotāju. Tas palīdz precīzākuzturēt nepieciešamo ūdens spiedienusiltumtrasē un ekonomēelektroenerģiju. Ilgtermiņā ieguldījuminodrošinās apkures katlu ilgākuekspluatācijas laiku, savukārtLai to izdarītu ir nepieciešami950 lati, kas vienai ģimenei irliela summa. Tāpēc aicinām Ropažunovada iedzīvotājus pierādīt,ka visi kopā mēs varam paveiktlielus darbus un saziedot nelielosummu, kas nepieciešama Deividadzirdes implanta operācijai.«Ticam, ka Ziemassvētku enģeļispēs kaut daļēji palīdzēt. Priecīgubalto puteņa dienu!» teic Deividamamma Anita, cerot uz mūsupalīdzību.Ziedot jūs varat Ropažu Kultūrasun izglītības centrā speciāliizgatavotā lādītē vai pārskaitītziedojumus uz kontu: biedrība«Aktīvi vecāki Ropažu novadam»,reģistrācijas numurs 40008133231,Zaļā iela 8–21, Ropaži, Ropažunovads, LV 2135, a/s DnB Nordbanka, LV85RIKO0002013115914.Mucenieku katlu mājā, lai taupītu elektroenerģiju un stabilizētuapkures sistēmu, šoruden tika veikta automatizācija.iedzīvotājiem būs jāmaksā mazākpar apkuri. Tai pašā laikā trīsceļuvārstu, kas nodrošina vienmērīgusiltumenerģijas sadali, aprīkoja arautomātisko vadību, kas ir daudzprecīzāka nekā tad, ja regulēšanatiek veikta manuāli. Šādu automatizācijuSIA «Ciemats» plāno veiktarī Silakroga katlu mājā.2010. gads veiksmīgsautosportistiem1. lpp.Normunds paguvis uzkonstruēt5 nestandarta automašīnas.Pēdējā, piektā, ir nosaukta par«Monstru». No standarta tajā tikaiLexus 300zs 4l motors, pārējais– Normunda roku un galvasdarbs. Šosezon kopā ar pāriniekuViktoru Pahomovu startēts LatvijasTrophy reids čempionātā,izturēti 6 posmi, kopvērtējumā– 3. vieta. Puiši startējuši arīZiemeļeiropas čempionātā, kurierindojušies 4. vietā. Jautāts,vai ir sacensības, kurās auto navsalūzis, atteic: «Var uzskatīt, kapēdējās sacensības bija ar mazāmtraumām automobilim. Bija jānomainatikai daži gultņi, lai ganarī tas prasīja pāris simtus latu.»«Laikam jau būs jābeidz, varbūtlabāk nopirkt kādas jaunas bikses?»joko Normunds.2010. gadā Latvijas driftačempionāts noritēja divās klasēs:street klasē, kur ar ielas autovarēja startēt jebkurš, un proklasē, kura pulcēja drifterus arpieredzi un speciāli aprīkotāmautomašīnām. Street klasē 3. vietuieguva Edmunds Ērglis. ElvijsĶezis palika astotais. Pateicotiessponsoriem, Ulbrokas riepu servisam«R1» un apdrošināšanaskompānijai Gjensedige, pro klasēstartēja mūsu pieredzējušākiesportisti Ervīns Ērglis un RaivoMužiks. Šosezon rezultāti gannav tādi, kādus puiši bija vēlējušies.Ir pirmā un trešā vietaLatvijas čempionātā atsevišķosposmos Ervīnam Ērglim, trešāvieta Baltijas čempionātā RaivoMužikam, bet kopvērtējumā Ervīns4. vietā, Raivo — 7. vietā,jo nestartēja visos čempionātaposmos.Ārkārtas sēdē piešķirapsaimniekošanas tiesībasLatvijā un arī pasaulē labi zināmsautobraucējs Ilgonis Krūmiņšpietiekami daudz dubļusizbraucis krosā un nu jau vairākassezonas startē rallijkrosā, kas, kāIlgonis saka, ir ātrs un azartiskssporta veids, jo tu nedrīksti kļūdīties– kļūdas momentā izmantoskāds, kas brauc aiz tevis. Ilgonistiek dēvēts par Latvijas rallijkrosapatronu, tāpēc viņš dara visu,lai tas Latvijā dzīvotu un būtuiespējams piedalīties starptautiskāssacīkstēs.Viņš ir nodibinājis sportaklubu «IKE autosporta fonds»(IKE Racing), zem kura karogastartē visi Latvijas rallijkrosisti.Rallijkrosa braucēji piedalāsNEZ (Ziemeļvalstu rallijkrosačempionāts). 2010. gada sezonātie bija pieci posmi, četrospiedalījās ar Ilgonis. Starti bijušiIgaunijā, Lietuvā, Latvijā, Norvēģijā,Dānijā. Čempionātā piedalāsdažādu tautību pārstāvji:somi, krievi, poļi, dāņi, norvēģi,zviedri.Sīvās cīņās šinī sezonā Ilgonimkopvērtējumā 3. vieta. Jaudivus gadus viņš ir organizatorsčempionāta Latvijas posmam.Iepriekšējā gadā tas notika 333trasē, šogad — Biķerniekos.Latvijas posmā savā klasē3. vietu izcīnīja vēl viens rallijkrosameistars, ropažnieks AndrisLajevskis, kuram šobrīd startiārzemēs krīzes ietekmē izpalika.Zinot to, cik naudas izteiksmēdārgs ir autosports, gribas novēlētRopažu puišiem atrast naudasāderi labi apmaksāta darbavai biznesa, vai sponsora izskatā,bet vislabāk – lai piepildās visitrīs un lai caur jūsu startiem unuzvarām Ropažu vārds izskan arvientālākā pasaulē.Domes priekšsēdētājs A. Cibuļskissasauca ārkārtas sēdi sakarāar Vides Ministrijas izsludinātoūdenssaimniecības projektukonkursu «Ūdenssaimniecības infrastruktūrasattīstība apdzīvotāsvietās ar iedzīvotāju skaitu līdz2000», kurā var piedalīties ūdenssaimniecībassabiedrisko pakalpojumusniedzējs, kas sniedzūdenssaimniecības pakalpojumusprojekta iesniedzēja teritorijā.Dome 4. janvāra ārkārtas sēdē,piedaloties 12 deputātiem (A. Cibuļskis,I. Skudiķis, R. Skrebs,S. Megere–Klevinska, L. L. Batarevska,S. Šukste, Z. Blauss, K. T. Hēla,V. Vucens, I. Gailītis, A. Kleins,E. Kozlovskis) izskatīja un nolēmasabiedrisko pakalpojumu sniedzējiemSIA «Ciemats» un SIA «Vilkme»piešķirt ekskluzīvās tiesībasapsaimniekot publiskās lietošanasdzeramā ūdens ieguves, transportēšanasun sadales tīklus, piegādātpa tiem dzeramo ūdeni un sniegtkanalizācijas pakalpojumus novadaapdzīvotajās teritorijās.


4 AktuāliRopažu Vēstisjanvāris, 2011Ceļu uzturēšanas nosacījumi ziemāĻoti bagāta sniega segapārsteigusi arī šoziem unaktuālizējusi jau tā sāpīgoceļu uzturēšanas jautājumu.Autoceļi Latvijā tiek iedalītivalsts, pašvaldību, komersantuun māju ceļos, līdz arto valsts autoceļu un Ropažunovada pašvaldības ceļuuzturēšana ir cieši saistīta.Pašvaldība par valsts piešķirtofinansējumu ceļu fondādrīkst uzturēt tikai pašvaldībuautoceļu reģistrā reģistrētusceļus.Ropažu novadu šķērso valstsgalvenais autoceļš, valsts 1. un2. šķiras autoceļi (uzturēšanunodrošina a/s «Latvijas autoceļuuzturētājs»), kā arī pašvaldībasautoceļi (tagad to konkursakārtībā veic SIA «Visa 9»).Pašvaldības autoceļiem noteiktasC un D uzturēšanasklases. D uzturēšanas klasinosaka pašvaldību autoceļiem,pa kuriem nenotiekregulāra pasažieru pārvadāšanaar autobusiem.Pašvaldība nenodrošinaprivāto (komersantu un māju)ceļu uzturēšanu. Par to uzturēšanuun apsaimniekošanu irjāslēdz atsevišķs līgums ar ceļuapsaimniekotājiem.Savukārt automašīnu īpašniekiemun vadītājiem, balstotiesuz Ropažu novada Domessaistošajiem noteikumiem, irjānodrošina sava transportalīdzekļa stāvvietas un 1 mplatas teritorijas ap to sakopšanu,tostarp sniegatīrīšanu, ja automašīnavairāk nekā 3 dienastiek turēta uz ielasvai pagalmā.Valsts galvenais autoceļš(A klase). Attīra no sniega4 stundu laikā. Pieļaujamasatsevišķas sniegotas vietasar vidējo ledus vai sniegabiezumu līdz 1 cm.Valsts 1. šķiras autoceļš(B klase). Attīra no sniega6 stundu laikā. Pieļaujams ledusvai sniega daudzums līdz 4 cm.Valsts 2. šķiras autoceļš(C klase). Attīra no sniega18 stundu laikā. Pieļaujamaledus vai sniega daudzumslīdz 10 cm.Pašvaldības autoceļš(C klase). Attīra no sniega18 stundu laikā. Pieļaujamaledus vai sniega daudzumslīdz 10 cm.LEADER programmā noslēgtas kārtējās projektu kārtasEva Haberkorne-Vimba,biedrības «Ropažu partnerība»valdes priekšsēdētājaDecembrī noslēdzās projektukonkurss LEADER programmāsEZF un ELFLA. Biedrībai«Ropažu partnerība», kasadministrē projektu pieņemšanu,tika iesniegti14 projektu pieteikumi.Pirmajā EZF projektu konkursukārtā tika izsludināta pieteikšanāsuz 2 no 4 rīcībām, ar pieejamofinansējumu Ls 36 484,61:1. sociālās infrastruktūras objektu,lietderīgas brīvā laika pavadīšanasiespēju un objektu tīkla dažādošana,pilnveidošana, nostiprināšanaun līdzsvarota attīstība; 2. vietējaisabiedrībai un dzīves telpai nozīmīguobjektu pieejamības unatpazīstamības veicināšana.Otrajā ELFLA projektu konkursukārtā tika izsludināta pieteikšanāsuz 2 no 4 rīcībām, ar pieejamofinansējumu Ls 16 216,74:1. atbalsts vietējās teritorijas iedzīvotājuapmācības un izglītošanaipersoniskai izaugsmei un jaunu iemaņuiegūšanai; 2. esošo sociālo,publisko un sadzīves pakalpojumudažādošana un pilnveidošana,jaunu pakalpojumu attīstība un topieejamības uzlabošana.Visvairāk projektu pieteikumuiesniegts ELFLA programmas rīcībā«Esošo sociālo, publisko unsadzīves pakalpojumu dažādošanaun pilnveidošana, jaunu pakalpojumuattīstība un to pieejamībasuzlabošana» — kopumā 6 projektupieteikumi. 5 projektu pieteikumitika iesniegti rīcībā «Atbalsts vietējāsteritorijas iedzīvotāju izglītošanai,personiskai izaugsmei unjaunu iemaņu iegūšanai».EZF iesniegti 2 projekti rīcībā«Sociālās infrastruktūras objektu,lietderīgas brīvā laika pavadīšanasiespēju un objektu tīkla dažādošana,pilnveidošana, nostiprināšanaun līdzsvarota attīstība» un1 projekta pieteikums rīcībā «Vietējaisabiedrībai un dzīves telpainozīmīgu objektu pieejamībasun atpazīstamības veicināšana».Jau decembrī visi projekti nodotiLauku atbalsta dienestam (LAD),kas izvērtēs visus iesniegtos pieteikumus,katrs no pretendentiemsaņems paziņojumu par to, vai tasir apstiprināts vai noraidīts, un tālākasprocedūras veiks LAD.«Ropažu partnerība» aicinajau šobrīd domāt par jaunām idejām,lai pavasarī startētu ar savuprojektu LEADER programmasprojektu konkursā. No 14 projektuiesniegumiem, kas iesniegtišajās kārtās, 7 ir Ropažu novadapašvaldības projektu pieteikumi,kas norāda uz pašvaldībasspeciālistu centieniem piesaistītnovadam ārēju finansējumu.«Ropažu partnerība» aicina nevalstiskasorganizācijas, uzņēmējusun vienkārši radošām domāmbagātus cilvēkus būt aktīvākiemfinansējuma piesaistē savām idejām.Paziņojums par nākamoprojektu konkursu kārtu tikspublicēts laikrakstā «Latvijas Vēstnesis»,Ropažu novada izdevumā«Ropažu Vēstis», LAD vietnēwww.lad.gov.lv, Ropažu novadavietnē www.ropazi.lv.PROJEKTU LĪDZFINANSĒEIROPAS SAVIENĪBA


Ropažu Vēstisjanvāris, 2011 pašvaldībā 5Izraksts no novada 22. decembra domes sēdesRopažu novada Dome2010. gada 22. decembrasēdē, piedaloties 11 deputātiem(A. Cibuļskis, S. Megere-Klevinska, A. Kleins,E. Kozlovskis, A. Turkupols,R. Skrebs, I. Līdacis, V. Šlēgelmilhs,I. Gailītis, S. Šukste,Z. Blaus), izskatīja 29 lēmumprojektusun pieņēmalēmumus.Izglītība, kultūra un sportsIzvērtējot Ropažu vidusskolas direktoresM. Priedes un Zaķumuižaspamatskolas direktores A. Prizevasiesniegumu, atļāva pārcelt mācībudienas abās mācību iestādēs no2011. gada 6. un 7. janvāra uz2011. gada 1. un 2. jūniju.Sociālie jautājumi• Nolēma pagarināt īres līgumusociālajos dzīvokļos Tumšupē:Zītari 5–24, Zītari 5–12, Zītari5–7, Zītari 5–6, un Silakrogā:Priedes 3–61 istaba 2 uz laiku no2010. gada 1. novembra līdz2011. gada 30. aprīlim.• Piešķīra naudu Ziemassvētkupaciņu iegādei no 1 līdz 6 gadusveciem bērniem Ziemassvētku pasākumā2010. gada 12. decembrī,Periodā no 1. septembralīdz 30. oktobrim tika vizuāliapsekotas Lauksaimniecībāizmantojamās zemes (LIZ)kadastra vienības, kuruplatība ir lielāka par vienuhektāru.ko organizē Kultūras un izglītībascentrs.• Piešķīra vienreizēju pabalstupersonai, kam konstatēts infarktsun asins izplūdums galvā, kā rezultātābija nepieciešama steidzamarehabilitācija, kas pieejamatikai par maksu.• Apstiprināja saistošo noteikumuprojektu «Par sociālās palīdzībaspabalstiem Ropažu novadā».Attīstība• Nolēma mainīt zemes lietošanasmērķi zemesgabalam «Stariņuliellopu ferma», Ropažu novads,no lauksaimnieciska rakstura uzņēmumuapbūves uz zemi, uz kurasgalvenā saimnieciskā darbībair lauksaimniecība.• Nolēma mainīt zemes lietošanasmērķi zemesgabalam «Vecruņģi»,Kākciems, Ropažu novads,no rūpniecības ražošanas uzņēmumuapbūves uz zemi, uz kurasgalvenā saimnieciskā darbība irlauksaimniecība.• Nolēma mainīt zemes lietošanasmērķi zemesgabalam «Sniedzes»,Zaķumuiža, Ropažu novads, nozemes, uz kuras galvenā saimnieciskādarbība ir lauksaimniecība,uz vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļumāju apbūvi.• Nolēma mainīt zemes lietošanasmērķi zemesgabalam Liepas nr.35, Ropažu novads, no zemes, uzkuras galvenā saimnieciskā darbībair lauksaimniecība, uz derīgoizrakteņu ieguves teritoriju –13,7 ha – un rūpnieciskā ražošanasuzņēmuma apbūvi – 3,25 ha.• Nolēma mainīt zemes lietošanasmērķi zemesgabalam Jaunbagumi–32,Ropažu novads, no zemes,uz kuras galvenā saimnieciskā darbībair lauksaimniecība, uz individuālodzīvojamo māju apbūvi.• Izskatot iesniegumus, Dome nolēmaizbeigt mazdārziņa zemesnomas līgumu ar V. Stiglicu unnoslēgt mazdārziņa zemes nomaslīgumu uz laiku ar L. Daļiņinu.• Nolēma akceptēt būvprojektu«Šķūņa un kūts rekonstrukcijapar ražotni, 1. kārta» nekustamajāīpašumā Kalndruvas, Kākciems,Ropažu novads.• Apstiprināja Ropažu novadapašvaldības autoceļu projektušādās klasēs: C klase — visu apdzīvotoceļu un ielu segumiemun šādiem pašvaldību ceļiem:(Mintūži–Silmači, Zītari–Purgaiļi,Intēni–Ropaži, Bitnieki–Mežkalni,Jasmīni–Stūrmaņi, Linglauči–Par neapstrādātās lauksaimniecībāizmantojamās zemes LAD apsekošanasrezultātiem un NĪN papildlikmes aprēķināšanuPar pamatu šai apsekošanaibija 30. jūlijā spēkā stājušies MKnoteikumi nr. 635 «Kārtība, kādāapseko un nosaka neapstrādātāslauksaimniecībā izmantojamāszemes platību un sniedz informācijupar to», kas nosaka, kalauksaimniecībā izmantojamāszemes vienību platības apsekoun sniedz informāciju vietējāmpašvaldībām papildlikmes aprēķināšanaiLauku atbalsta dienests.Apsekošanu veica bez zemesvienības īpašnieka, tiesiskā valdītājavai to pārstāvju klātbūtnes. Šonoteikumu izpratnē LIZ platībanetiek uzturēta labā lauksaimniecībasun vides stāvoklī, jalīdz kārtējā gada 1. septembrimtajā vismaz vienu reizi nav veiktapļaušana, zāles novākšana vaisasmalcināšana un izkliedēšana.Apsekotās zemes vienības atbilstošitās faktiskajam stāvoklim uz šāgada 1. septembri klasificēja pēcšādiem statusiem:■■kopts: LIZ platība tiek izmantotalauksaimniecības produkturažošanai vai audzēšanai,ieskaitot ražas novākšanu,dzīvnieku ganīšanu un turēšanulauksaimniecības nolūkiem, vaiminētā zemes platība tiek uzturētalabā lauksaimniecības unvides stāvoklī;■■nekopts: ja LIZ platības netiekizmantotas lauksaimniecībasproduktu ražošanai vai audzēšanai,ieskaitot ražas novākšanu,dzīvnieku ganīšanu un turēšanulauksaimniecības nolūkiem, vaiminētā zemes platība netiek uzturētalabā lauksaimniecības unvides stāvoklī;■■aizaudzis: LIZ platība, kasilgstoši nav apsaimniekota un irsākusi vai jau ir apmežojusies vaiaizaugusi ar krūmiem;■■būvniecība: LIZ platībā irveikta būvniecība, izveidoti karjeriu. tml.;■■kopts, nav LIZ: LIZ platībair kopta, bet tā netiek izmantotalauksaimniecības vajadzībām,piemēram, golfa laukumi, atpūtasvietas, parki u. c. dekoratīvistādījumi, kopti apbūves gabali.Lauku atbalsta dienests likumanoteiktā kārtībā ir iesniedzisapkopotu informāciju Ropažunovada pašvaldībai par neapstrādātajāmzemes vienībām, novadateritorijas robežās, papildlikmesaprēķināšanai, kā rezultātā tikspārrēķināts nekustamā īpašumanodoklis īpašumiem, kuri ir iekļautišajos sarakstos, ko nosakalikums «Par nekustamā īpašumanodokli» 5. panta 11. daļā,ka ar nekustamā īpašuma nodokļapapildlikmi 1,5 % apmērā(kopā – 3 %), tiek aplikta neapstrādātalauksaimniecībā izmantojamāzeme. Šo zemju īpašniekivai tiesiskie valdītāji nodokļu pārrēķinupar neapsaimniekotajāmplatībām saņems ar 2011. gadamaksājuma paziņojumu.Līgotnes, Glāzšķūnis–Stīpnieki,Dzelzceļa stacija «Bajāri»–Kākciems,Grantskalns–Intēni, Bajāri–Dzelzceļastacija «Bajāri»).D klase — visi pārējie pašvaldībasceļi.Finanšu jautājumi• Nolēma pieņemt zināšanaiīpašnieku maiņu nekustamiemīpašumiem un apstiprināt pamatlīdzekļunorakstīšanas aktus.• Izskatīja E. Eglājas priekšlikumuun nolēma slēgt nomas līgumu arIK «Koķete» par karsto dzērienutirdzniecības automāta izvietošanuRopažu novada pašvaldībasRopažu sporta centrā.• Atbalstīja E. Eglājas priekšlikumupar sporta kamaniņu rezervesdaļas iegādi Ropažu novada sportistakamaniņbraucēja J. Mulerakamanām.• Nolēma slēgt patapinājuma līgumuspar automašīnas bezatlīdzībaslietošanu Ropažu novadapašvaldības funkciju realizēšanai.• Nolēma slēgt valdījuma līgumupar vieglās automašīnas izmantošanuRopažu bāriņtiesas darbajautājumu nodrošināšanai.• Apstiprināja grozījumusRopažu novada pašvaldībasES finansēts juriskonsultsLai uzlabotu pašvaldībasdarbu un novērstu līdzšinējādarbībā konstatētāsproblēmas un trūkumus, irnepieciešams juriskonsults.Šī iemesla dēļ pašvaldībā arDomes lēmumu tika izveidotajuriskonsulta amata vieta.2010. gada budžetā.• Nolēma atteikties no pirmpirkumatiesībām uz nekustamiemīpašumiem: Jaunā iela 7, «Lejasbebri»,«Bajāri 82», Jaunbaguminr. 14, «Liel-Astītes», «Vizuļi».• Nolēma veikt grozījumus2010. gada 27. oktobra Ropažunovada Domes lēmumā protokolānr. 12 §39.Dzīvokļu jautājumi• Nolēma anulēt sniegtās ziņaspar deklarēto dzīvesvietu.• Nolēma piešķirt īres tiesībasV. Gomančenko un A. Briedei.Citi jautājumi• Nolēma apstiprināt nekustamāīpašuma «Lazdulejas» zemes ierīcībasprojektu un piekrita nekustamāīpašuma «Lazdulejas» zemesvienības sadalīšanai.• Izskatot iesniegumu, nolēmanoslēgt īres līgumu ar O. Mazūru.• Piešķira adresi dzīvokļa īpašumiemmājā «Augšciemi», Augšciems,Ropažu novads.• Pieņēma zināšanai Domespriekšsēdētāja un izpilddirektoraizdotos rīkojumus.• Apstiprināja Komiteju un komisijusēžu grafiku 2011. gada janvārī.Līdz 30. jūlijam šāda amatavieta nav bijusi, juridiska raksturajautājumi bija Bāriņtiesas priekšsēdētājaskompetencē, taču, ņemotvērā plašo darba apjomu un spektru,tika veidota jauna amata vieta.Ar 2010. gada 2. augustu konkursakārtībā pieņemts juriskonsultsValdis Tirzmalis. Speciālista darbapienākumos ietilpst visu pašvaldībāar juridisko sfēru saistīto jautājumurisināšana. Ar konkrētā speciālistapiesaisti tiks uzlabota pašvaldībasdarba efektivitāte un celta administratīvākapacitāte.Tā kā drīzumā Ropažu novadapašvaldībā plānota dažāduattīstības plānošanas dokumentuizstrāde un aktualizācija, juriskonsultaiesaistīšanās dokumentuizstrādē ir ļoti svarīga.Apstiprinātais Eiropas Sociālāfonda darbības programmas «Cilvēkresursiun nodarbinātība» papildinājuma1.5. prioritātes «Administratīvāskapacitātes stiprināšana»1.5.3. pasākuma «Plānošanas reģionuun vietējo pašvaldību administratīvāsun attīstības plānošanaskapacitātes stiprināšana» 1.5.3.1.aktivitātes «Speciālistu piesaisteplānošanas reģioniem, pilsētāmun novadiem» Valsts Reģionālāsattīstības aģentūrā iesniegtais Ropažunovada pašvaldības projekts«Juriskonsulta piesaiste Ropažunovada pašvaldībai». Projektamērķis ir Ropažu novada pašvaldībasadministratīvās kapacitātespaaugstināšana, piesaistot novadapašvaldības darbam kvalificētujuriskonsultu, izveidojot pašvaldībājuriskonsulta amata vietu uznenoteiktu laiku. Jau 2010. gada8. novembrī noslēgta vienošanāspar Eiropas Sociālā fonda projektaīstenošanu. Projekta īstenošanasperiods: 30. 07. 2010.–30. 06.2012. (23 mēneši). Kopējās izmaksasir Ls 18 500, no kurām visas(100 %) sedz Eiropas Sociālā fondafinansējums. Projekta īstenošanasvieta – Ropažu novada pašvaldība.


6 SportsRopažu Vēstisjanvāris, 2011ĪSUMĀVolejbolsKomandas ar mainīgām sekmēmbeigušas cīņas 2010. gada Latvijasjaunatnes kausā volejbolā. Rezultātimūsu meitenēm: A grupa(92./93. g.) – 7. vieta, B1 grupa(94. g.) – 10. vieta, C1 grupa(96./97. g.) – 13. vieta, C2 grupa(97. g.) – 11. vieta.Galda teniss11. decembrī Ropažu sporta centrānorisinājās 2010. gada kausaizcīņas pēdējais posms. Kopvērtējumaun 9. posma trijnieksir identisks: 1. vieta – AnrijsBergs, 2. vieta – Reinis Eglītis,3. vieta – Gundars Čiekurs, labākāno sievietēm – Elza Opmane.Roku cīņaDecembra sākumā Ropažos notikaLatvijas kausa izcīņas rokucīņās Ropažu posms. Novadupārstāvēja 7 dalībnieki. 1. vietusavā grupā izcīnīja Juris Tomsons.Zolīte18. decembrī Ropažos, kafejnīcā«Pie Jāņa» noslēdzās novadagada kausa izcīņa, piedaloties17 dalībniekiem. 8. posma rezultāti:1. vieta – Jānis Lagzdiņš,2. vieta – Druvaris Dobums,3. vieta – Guntars Sirmants.Gada kopvērtējuma rezultāti:1. vieta – Jānis Kalugins,2. vieta – Inguss Pinkovskis,3. vieta – Guntars Sirmants.Pirms uzvarētāju apbalvošanasdalībnieki veltīja minūti klusuma,pieminot zolītes turnīru aizsācēju,ilgstošu Ropažu novada tiesnesiRihardu Zonenbergu.Jau trešo gadu slēpojam Ropažu parkāPopularizējot lietderīgu unveselīgu brīvā laika pavadīšanubiedrības «Aktīvi vecākiRopažu novadam» (AVRN)aktīvisti sagatavojuši distančuslēpošanas trasi Ropažuparkā. Šogad sperts solis uzpriekšu – ir tikts pie1985. gadā ražota sniegamotocikla transportiera, koizmantot trases veidošanai.Ropažu parkā iebraukts aptuveni1,1 km garš aplis 2–4 mplatumā slēpošanai slīdsolī. Trasessākums ir stāvlaukumā pie Ropažunovada Domes.Zīmīgi, ka distanču slēpošanasatdzimšana Ropažos gājusi rokurokā ar šīs kolosālās atpūtas renesansivisā Latvijā. Tieši pēdējo3 gadu laikā distanču slēpošanalavīnveiā atgūst savu kādreizējospozmi, cilvēkiem atgriežotiespie pārbaudītām un spēcinošāmfiziskām aktivitātēm un lieliskasatpūtas.Trešo distanču slēpošanas sezonuuzsākot, interesants ir atskatspar rosīšanos iepriekšējosgados.• 2008./2009. gada ziemā noSIA «Jura auto» Kākciemā tikasarūpēts lauksaimniecības rullis,un ar dažādu džipu īpašniekulabvēlību fanātiski tika sagatavotapirmā trase. Tolaik slēpotājuskaits bija skaitāms uz abu rokupirkstiem, tomēr sezonas beigāsjau vairākiem no tiem bija «āķislūpā».• 2009./2010. gada sezona sākāspašā Ziemssvētku priekšvakarā,kad pēc lielputeņiem Kolkā unKurzemes pusē sniega sega bijaizveidojusies arī Ropažu parkā.23. decembrī tika izveidota pirmātrases versija, kas priecēja nujau daudzskaitlīgos slēpotājus līdzpat vēlam pavasarim. Arī pagājušāgada sezonā trases veidošanai tikaizmantots lauksaimniecības rullis.Tomēr pēc biezākas sniega segasizveidošanās vairs nebija iespējamstikt cauri ne ar džipu, netraktoru, ne kvadraciklu, tāpēcizpalīdzēja Indulis Peilāns no OK«Kāpa», ar burānu sagatavojot lieliskislēpojamu trasi.Novusa kopvērtējumā pozīcijas nosargā līderiMāris PloriņšZaķumuižā ar 8. posmu tikapielikts punkts 2010. gadanovusa sezonai. Pirmsposma vēl bija neliela intrigacīņā par medaļām, taču izmaiņasšoreiz izpalika.Uz gada noslēdzošo posmupieteicās 10 dalībnieku. Jauotro posmu pēc kārtas triumfējaAndrejs Ploriņš, tā izdarīdamsvisu, lai izcīnītu uzvaru arī kopvērtējumā.Andrejs turnīrā izcīnīja6 uzvaras un 3 reizes spēlējaneizšķirti, otrajā vietā finišējušajamGuntaram Sirmantam 7 uzvarasun 2 zaudējumi. Trešajā vietāierindojās Māris Ploriņš, kuramkārtējo reizi pietrūka nieka tiesalīdz uzvarai. Šoreiz liktenīgā izrādījāspēdējās kārtas spēle pretGuntaru Sirmantu, kurā tika piedzīvotszaudējums ar 0:4, kamērneizšķirts būtu devis uzvaru posmā.Jāpiebilst, ka arī Guntaramvēl nav izdevies triumfēt nevienāno posmiem. Ceturtajā vietā ierindojāsViesturs Kustovs, kamtas ir līdz šim labākais rezultāts.Piektajā pozīcijā viens no šīssezonas atklājumiem Ģirts Andersons.Viņam izdevās sarūpētpamatīgu sensāciju, ar 4:2 pārspējotsezonas līderi Andri Briņķi,kurš šoreiz palika sestajā vietā.Ja Arkādijs Možins būtu spējisvismaz ar minimālu pārsvarupārspēt devītajā vietā finišējušoArni Kleinbergu, iespējams,mums šogad būtu cits čempions.Šoreiz viss palika savās vietās, Arkādijsseptītajā vietā šajā posmā,Par distanču slēpošanas atdzimšanas grūdienu Ropažos kļuva Vankūveras olimpiāde un iegādātiedistanču slēpju, nūju un slēpjzābaku komplekti, kas tagad pieejami visiem interesentiem.bet Andris nosargāja uzvaru kopvērtējumā.Pēdējo ieskaites punktuieguva Rūdolfs Mežeckis, laigan jāatzīst, ka spēles ziņā šis irviens no kandidātiem uz visaugstākajāmvietām. Pēdējā, desmitā,vieta Ērikam Jansonam.Sezonas kopvērtējumā jau trešogadu pēc kārtas 1. vietā AndrisBriņķis (Zaķumuiža), 2. vietāAndrejs Ploriņš (Augšciems),3. vietā Māris Ploriņš (Augšciems).Ar pilnu kopvērtējumu, kāarī visu posmu rezultātu tabulāmaicinām iepazīties www.ropazi.lvsporta sadaļas rezultātu lapā.Nākamajā sezonā gaidāmasnelielas izmaiņas nolikumā. Saprotot,ka pirmajā sezonā būs ļotigrūti izcīnīt augstas vietas, atlieknovēlēt uzkrāt pieredzi un augtmeistarībā.Trase un aktīvie slēpotāji piesaistījaaizvien jaunus aktīvistus,bet par īstu distanču slēpošanasatdzimšanas grūdienu Ropažoskļuva Vankūveras olimpiāde untai pašā laikā realizētā AVRN projektā«Biedrības «Aktīvi vecākiRopažu novadam» kapacitātesstiprināšana» iegādātie distančuslēpju, nūju un slēpjzābaku komplekti,kas tagad pieejami visieminteresentiem. Pēc inventāra stāvējarindas: bērni, jaunieši unkuplas ģimenes cītīgi apguva vaiatguva slēpošanas priekus.Ingrīda AmantovaLatvijas nacionālās junioruizlases kamaniņu braucējiKristens Putins, Jānis Mulersun Oskars Avotiņš šajāsezonā startē ledus trasēs netikai Latvijā, bet arī starptautiskāmērogā.Šīs sezonas pirmais un otraispasaules kausa izcīņas posms ropažusportistiem aizvadīts Siguldaskamaniņu trasē no 11. līdz18. decembrim. Parējie sezonasposmi norisināsies citās Eiropasvalstīs. Siguldas trase ir salīdzinošigrūti izbraucama un specifiska,bet arī citas trases nav novieglākajām.Šīs sezonas aktivitātēm AVRNizvēlējās saukli «Slēpo nost!», tāpēciespējas slēpot Ropažu parkāir arī šogad. Lai izmantotu AVRNinventāru, ir jānoslēdz slēpošanasinventāra saudzīgas izmantošanaslīgums (Eva, tālrunis 29210007).Inventārs pieejams pie RopažuSporta centra administratorēm.Ja laikapstākļi būs labvēlīgi,AVRN centīsies izveidot arī mežatrasi Gaitiņu karjera apkaimē.Papildus informācija parbiedrības AVRN aktivitātēm –www.avrn.lv.Kamaniņu braucēji sezonuuzsākuši ar labiem rezultātiemKristens un Oskars brauc divvietīgajākamaniņu ekipāžā.Šo sportistu mērķis ir sasniegtpietiekami labus rezultātus,lai piedalītos 2012. gadajauniešu olimpiskajās spēlēs Insbrukā.Siguldas posmu sacensībāsK. Putins startēja divvietīgāekipāžā kopā ar Imantu Marcinkēviču.Pēc diviem pasauleskausa posmiem 27 braucēju konkurencēviņi ieņem 4. vietu ar115 punktiem (spēcīgākie sportistiR. Bednovs un R. Osipenkono Krievijas ieguvuši 185 punktus).J. Mulers pašlaik pēc divuposmu rezultātiem vieniniekosatrodas 16. vietā ar 47 punktiem(līderis ir krievu sportists A. Peretjaginsar 185 punktiem).


Ropažu Vēstisjanvāris, 2011 Aktuāli 7PII «Annelē» tagad dators un projektors1. decembrī pirmsskolasizglītības iestāde «Annele»uzsāka īstenot projektu «Mēspar stipru ģimeni». Projektstiek īstenots ES EiropasLauksaimniecības fonda laukuattīstībai (ELFLA) ietvaros.Projekta mērķis ir paplašinātbrīvā laika izmantošanas iespējasģimenēm. Lai veiksmīgi realizētuuzstādīto mērķi, tam bija nepieciešamsiegādāties tehnisko aprīkojumu,kas nodrošinās plānotosvešvalodu apguvi, kā arī citasaktivitātes. Projekta īstenošanasrezultātā ir iegādāts tehniskais aprīkojums– projektors, klēpjdatorsun ekrāns.Pirmsskolas izglītības iestādes«Annele» speciālisti ir guvuši pirmāszināšanas darbam ar projektoru.Ir veikta pirmā vizuālā prezentācijaiestādes padomes vecākiemun personālam par iespējām kopāar bērnu mācīties angļu valodu,izmantojot internetu, kā arī uzsāktatehnisko līdzekļu izmantošanapedagoģiskajā darbā ar bērniem.Projekta kopējais budžets irLs 1335,84, attiecināmās izmaksasir Ls 1104, tai skaitā ELFLA finansējumsLs 828 (75 %), Ropažunovada Domes līdzfinansējumsLs 507,84 (25 %).Saistošo noteikumi nr. 29 «Par grozījumiem2010. gada 25. augusta saistošajos noteikumosnr. 20 «Ropažu novada pašvaldības nolikums»Apstiprināti ar Ropažu novada domes 2010.gada 24.novembra lēmumuSaistošie noteikumi nr.29 «Par grozījumiem2010. gada 25. augusta saistošajosnoteikumos nr. 20 «Ropažu novadapašvaldības nolikums» (apstiprināti arRopažu novada domes 2010. gada 25.augusta lēmumu nr. 44.§, protokolanr. 8; turpmāk — saistošie noteikumi)ir izstrādāti saskaņā ar likuma «Parpašvaldībām» 21. panta pirmās daļas1. punktu un 24. pantu, Valsts pārvaldesiekārtas likuma 28. pantu. Saistošonoteikumu mērķis ir grozīt Ropažu novadapašvaldības Administrācijas struktūrvienībasnosaukumu. Pašvaldībasbudžetu saistoši noteikumi neietekmēs.Konsultēšanās ar sabiedrību nav notikusiun sabiedrības viedoklis nav būtisksšo noteikumu izstrādei un izpildei.Izdarīt šādus grozījumus 2010. gada 25.augusta saistošajos noteikumos nr. 20«Ropažu novada pašvaldības nolikums»(apstiprināti ar Ropažu novada domes2010. gada 25. augusta lēmumu Nr. 44.§, protokola nr. 8):1. Saistošo noteikumu 8. punktu papildinātar 8.7. punktu un izteikt tosekojoši: «Administrācija ir pašvaldībasizpildorgāns, kas nodrošina Domespieņemto lēmumu izpildi, kā arītās darba organizatorisko un tehniskoapkalpošanu un tas sastāv no:8.1 Finanšu un attīstības daļas;8.2 Kultūras un izglītības centra;8.3 Sporta centra;8.4 Pašvaldības policijas;8.5 Personālvadības un lietvedības daļas;8.6 Saimniecības daļas;8.7 Sabiedrisko attiecību daļas.»2. Papildināt pašvaldības struktūrasshēmu (1. pielikums) ar jaunustruktūrvienību «Sabiedrisko attiecībudaļa».3. Grozījumi 2010. gada 25. augustasaistošajos noteikumos nr. 20 «Ropažunovada pašvaldības nolikums» (apstiprinātiar Ropažu novada domes 2010.gada 25. augusta lēmumu nr. 44. §,protokola nr. 8) stājas spēkā nākamajādienā pēc to parakstīšanas.Saistošie noteikumi nr. 30 «Ropažu novada kapsētas uzturēšanas noteikumi»Apstiprināti ar Ropažu novada domes 2010. gada 25. novembra lēmumuSaistošie noteikumi nr. 30 «Ropažu novadakapsētas uzturēšanas noteikumi»(turpmāk — noteikumi) ir izstrādātisaskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»15. panta pirmās daļas 2. punktu un 43.panta pirmās daļas 9. punktu. Noteikumumērķis ir noteikt kapsētas iekšējāskārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas,kopšanas un uzturēšanas kārtību,apbedīšanas kārtību, kapavietu apsaimniekotājutiesības un pienākumus. Pašlaiknepastāv tiesiskais regulējums, kasnoteiktu kapsētu iekšējo kārtību, kapavietupiešķiršanu, kopšanu un uzturēšanu,apbedīšanu un kapavietu apsaimniekotājutiesības un pienākumus. Papildusfinanšu līdzekļus no pašvaldības budžetašo noteikumu izpildei nav nepieciešami.Noteikumi ir saistoši visām juridiskajāmun fiziskajām personām Ropažu novadaadministratīvajā teritorijā. Noteikumiparedz administratīvo atbildību par šonoteikumu neievērošanu. Kontroli paršo noteikumu ievērošanu veic Ropažunovada pašvaldības policija un kapupārzinis (atkarībā no situācijas), kaskonstatējot pārkāpumu ir tiesīgs sastādītadministratīvo pārkāpumu protokolu.Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojotiesuz administratīvo pārkāpumuprotokoliem, izskata Ropažu novadapašvaldības Administratīvā komisija.Konsultēšanās ar sabiedrību nav notikusiun sabiedrības viedoklis nav būtisks šonoteikumu izstrādei un izpildei.I.Vispārīgie jautājumi1. Saistošie noteikumi nosaka Ropažunovada pašvaldības (turpmāk — pašvaldība)kapsētas iekšējās kārtības noteikumus,kapavietu piešķiršanas, kopšanasun uzturēšanas kārtību, apbedīšanaskārtību, kapavietu apsaimniekotāju tiesībasun pienākumus.2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:2.1. kapsēta — teritorija, kas saskaņā arpašvaldības lēmumu ir ierādīta mirušoapbedīšanai;2.2. atvērta kapsēta — kapsēta, kurāmirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunaskapa vietas;2.3. daļēji slēgta kapsēta — kapsēta,kurā mirušos apbedī esošajās ģimeneskapavietās;2.4. kapavieta (ģimenes kapavieta) —noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā,kuru ierāda mirušo apbedīšanai unšīs teritorijas labiekārtošanai: kopiņasizveidošanai, krūmu stādīšanai, soliņunovietošanai, kapu pieminekļa vaipiemiņas plāksnes uzstādīšanai;2.5. neuzraudzīta kapavieta — kapavieta,kura netiek kopta 3 gadus pēc kārtas;2.6. kapliča — ēka kapsētā mirušo novietošanaipirms apbedīšanas un bēruceremonijas laikā;2.7. kapsētas apsaimniekotājs — Ropažunovada pašvaldība;2.8. kapu pārzinis — pašvaldības algotsdarbinieks, kas veic kapsētu pārraudzīšanuun uzturēšanu saskaņā ar šiemnoteikumiem un darba pienākumiem;2.9. kapavietas uzturētājs — persona,kas nodrošina kapavietas izveidošanuun kopšanu;2.10. bez piederīgais mirušais-mirušais,kuram nav piederīgo.3. Šie noteikumi ir obligāti un saistošivisām personām Ropažu novada administratīvajāteritorijā.4. Ropažu novada teritorijā esošā kapsētair pašvaldības īpašums.5. Ropažu novadā ir šādas kapsēta: Ropažukapi-atvērtā kapsēta.6. Par jaunu kapsētu izveidošanu unesošo paplašināšanu lemj novada domesaskaņā ar esošo teritorijas plānojumu.II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi7. Kapsētas apmeklētājiem kapsētā, jāizturasgodbijīgi un klusi, jāievēro šienoteikumi, kā arī citi kapsētas apsaimniekotājanorādījumi.8. Kapsētās aizliegts:8.1. braukt ar velosipēdiem, mopēdiem,motocikliem u.tml.;8.2. braukt ar automašīnām un traktoriem,izņemot gadījumus, kad saņemtakapsētas apsaimniekotāja vai kapu pārziņaatļauja;8.3. ievest bez pavadas kapu teritorijāsuņus;8.4. trokšņot un skaļi uzvesties, atskaņotun spēlēt mūziku, dziedāt (izņemot garīgo,sēru mūziku un dziesmas);8.5. veikt rakšanas, apbedīšanas vai pārapbedīšanasdarbus bez saskaņošanasar kapu pārzini;8.6. piesārņot un piegružot kapsētasun tām pieguļošās teritorijas ar atkritumiem,izmest tos neatļautās vietās;8.7. postīt kapsētu aprīkojumu; sētas,soliņus, pieminekļus, krustus, ūdenssūkņus, stādījumus u.tml.;8.8. patvaļīgi mainīt kapu pārziņa ierādītāskapavietas robežas;8.9. patvaļīgi stādīt vai nozāģēt kokusbez saskaņošanas ar kapu pārzini.III. Kapsētu apsaimniekotāja tiesībasun pienākumi9. Kapsētu apsaimniekotāja pienākumsir nodrošināt:9.1. kapsētu iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanaslaukumu, vēsturisko piemiņasvietu, sētu, solu uzturēšanu un remontu,ārpus kapavietām esošo stādījumu unkoku apkopšanu, teritorijas labiekārtošanu,atkritumu izvešanu;9.2. ievērojamu novada personību unbrīvības cīnītāju atdusas vietu uzturēšanuun kopšanu;9.3. kapsētu arhitektūras un ainavasveidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajāmtradīcijām;9.4. kapsētu topogrāfisko un vēsturiskoinventarizāciju, apbedījumu vietu precīzuuzskaiti;9.5. kapsētu sektoru, rindu un kapavietunospraušanu dabā;9.6. sanitāro normu un noteikumu ievērošanukapsētu teritorijā.10. Kapsētu apsaimniekotājs var noslēgtbeztermiņa nomas līgumu par kapavietasrezervēšanu ar vientuļu pensijas vecumapersonu, kuras dzīvesvieta vismaz pēdējos5 gadus ir deklarēta Ropažu novadā.11. Kapsētu apsaimniekotājs novada domesnoteiktajā kārtībā un apmērā iekasēvienreizēju maksājumu par beztermiņazemes nomu kapavietas rezervēšanai.12. Kapsētas apsaimniekotājs ir atbildīgsLatvijas Republikas likumdošanāparedzētajā kārtībā.IV. Kapavietu uzturēšanas noteikumi13. Kapavietu uzturētāji kapus var koptpaši vai arī noslēgt līgumus par ierādītokapavietu kopšanu ar personām, kas arto nodarbojas.14. Apstādījumi ap kapavietu jāveidoierādītās teritorijas iekšpusē, kapa aprīkojumamjābūt uzstādītam tā, lai varētudroši uzkopt kapu un netiktu traucētiblakus esošie kapi. Krūmi, kuri norobežokapavietu, nedrīkst būt augstākipar 1 metru. Kapavietas apmales, kasnorobežo ierādīto kapavietu, nedrīkstpārsniegt 20 cm augstumu. Kapavietaslabiekārtošanas rezultātā aizliegts sašaurinātceliņu starp kapavietu rindām.15. Bez kapu apsaimniekotāja vai kapupārziņa atļaujas aizliegts izcirst kokus,kuru diametrs pārsniedz 8 cm., kā arīstādīt kokus, kuri augšanas laikā augstumslielāks par 1,5 metriem.16. Atkritumi, kas radušies pēc kapukopšanas, jānogādā atkritumiem paredzētāvietā. Kapavietas uzturētājs pēc noteiktalaika novāc ziedus un vainagus, tossadedzinot kapu pārziņa norādītā vietā.17. Pabeidzot kapavietas aprīkojumamontāžu, jānovāc visi būvatkritumi untie jāizved uz speciāli norādītām atkritumuizgāztuvēm.18. Kapavietas uzturētājam jākopj ierādītākapavietas teritorija un tai pieguļošābrīvā teritorija.19. Kapavietas uzturētāja pienākums irgada laikā pēc apbedīšanas labiekārtotkapavietu un to regulāri kopt. Ģimeneskapavietas brīvo platību, kuras labiekārtošana(kopšana) gada laikā netiekveikta, pēc ierakstīta brīdinājuma nosūtīšanas,piešķir citam.20. Pieminekļu, piemiņas plākšņu unkapakmeņu uzstādīšana, kā arī kapavietulabiekārtošana jāsaskaņo ar kapupārzini. Atļauts uzstādīt pieminekļus unkapakmeņus tikai no dabiskajiem materiāliem.Kapa vietas nožogošanai aizliegtsizmantot neatbilstošus materiālus(šīferi, skārdu, plastmasas izstrādājumusun citus nepiemērotus izstrādājumus).21. Restaurēt vai izvest no kapsētaspieminekļus vai to elementus drīksttikai kapsētas pārziņa un kapavietasuzturētāja klātbūtnē.22. Kapavieta, kas netiek kopta 3 gadupēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītukapavietu. Par to kapu apsaimniekotājssastāda aktu, izdara atzīmi kapu grāmatāun, nosūtot ierakstītu vēstuli, brīdina kapavietasuzturētāju par iespējamo kapa kopiņasnolīdzināšanu. Kapu apsaimniekotājspēc 3 mēnešiem kapa kopiņu nolīdzina.23. Jaunus apbedījumus, kas pārklājiepriekšējās neuzraudzītās kapavietas,var izdarīt ne agrāk kā 25 gadus pēcpēdējā apbedījuma veikšanas.24. Ja tiek apbedīta nezināma persona,kapavieta tiek saglabāta 5 gadus un tāskopšanu organizē kapu apsaimniekotājs.V. Apbedīšanas kārtība25. Kapavieta tiek piešķirta un ierādīta,pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļasizdotu miršanas apliecību vai izziņu.26. Kapavietu ierāda un vienojas parapbedīšanas laiku kapu pārzinis, obligātipieprasot no mirušā piederīgajiemiesniegt izziņu vai miršanas apliecībaskopiju pirms uzsāk kapa rakšanu. Apbedīšanavar notikt katru dienu.27. Kapu rakšanu un aizbēršanu veicbēru rīkotāja apbedīšanas uzņēmumsvai personu grupa, saskaņojot ar kapupārzini. Kapam jābūt izraktam un sagatavotammirušā apbedīšanai ne vēlākkā vienu stundu pirms apbedīšanas ceremonijassākuma.28. Kapa rakšana jāveic ne mazāk kādiviem cilvēkiem, ievērojot darba drošībasnoteikumus.29. Izvadīšanas pakalpojumus kapsētāssniedz bēru rīkotāja izvēlēts apbedīšanasuzņēmums, persona vai personu grupa.30. Kapsētas apsaimniekotājs izīrē bērurīkotājiem kapliču mirušā novietošanailīdz apbedīšanas brīdim un atvadu ceremonijai.Mirušo, kas novietots kapličā,drīkst apmeklēt ar kapsētas pārziņaatļauju, pārējā laikā kapliča ir slēgta.31. Kapsētu teritorijā apsaimniekotājsveido speciālu sektoru vai kapu rindubezpiederīgo apbedīšanai.32. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabātakapsētā esošā ģimenes kapavietā,jaunā ģimenes kapavietā vai speciāliizveidotā sektorā vai kapu rindā. Urnajāierok 1 metra dziļumā.33. Katru mirušo apbedī atsevišķā kapā,tā garumam ir jābūt ne mazākam par 2m, platumam — 1 m, dziļumam — 1,5m līdz zārka vākam (ja tas nav virsapbedījums).34. Apbedījot bērnus, izmēri var attiecīgimainīties, izņemot kapa dziļumu.35. Atsevišķos gadījumos, iepriekš saskaņojotar kapu pārzini, vairākas personasvienlaicīgi var apglabāt vienā kapā.36. Ierādāmo kapavietu izmēri: 6 m 2 – 15m 2 (garums 3 m, platums 2 m — 5 m).37. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt neagrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža,saņemot kapsētas apsaimniekotāja unsanitārā dienesta atļauju.38. Mirstīgo atlieku ekshumāciju varveikt LR spēkā esošajos normatīvajosaktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot toar kapsētas apsaimniekotāju.VI. Atbildība un administratīvā sodauzlikšanas kārtība39. Personas par šo noteikumu neievērošanuvar saukt pie atbildības normatīvajosaktos paredzētajā kārtībā, ņemotvērā izdarītā pārkāpuma raksturu, smagumuun vainas pakāpi.40. Kontroli par šo noteikumu izpildiun ievērošanu veic Ropažu novadapašvaldības policijas darbinieki vienivai kopā ar kapu pārzini un ir tiesīgisastādīt administratīvo protokolu.41. Noteikumu neievērošana ir administratīvisodāms pārkāpums, par kovar piemērot brīdinājumu vai naudassodu līdz Ls 50,– (piecdesmit latiem).42. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojotiesuz sastādītajiem administratīvopārkāpumu protokoliem, izskata Ropažunovada domes administratīvā komisija.VII. Noslēguma jautājums43. Šie noteikumi publicējami likumā«Par pašvaldībām» noteiktajā kārtībāun stājas spēkā nākošajā dienā pēc topublicēšanas Ropažu novada pašvaldībasinformatīvajā biļetenā «Ropažu Vēstis».


8 kultūra un atpūtaRopažu Vēstisjanvāris, 2011Pasākumu kalendārslasiet vairāk un plašāk www.ropazi.lvRopažu Sporta centrs9. janvārī 10.00 LTSA Ziemasčempionāts volejbolā12. janvārī 20.40 Rīgas telpufutbola čempionāts (spēlē «Ropaži»pret «Ilga»)15. janvārī Ropažu novada2011. gada čempionāts galdatenisā. 1. posms16. janvārī 19.00 LTSA Ziemasčempionāts volejbolāZaķumuižas sporta zāle20. janvārī 20.30 Latvijas Nacionālāslīgas čempionāts volejbolāvīriešiem. 2. posms (spēlēVK «Ropaži» pret Murjāņi/Sēja)27. janvarī 20.30 Latvijas Nacionālāslīgas čempionāts volejbolāvīriešiem. 2. posms (spēlēVK «Ropaži» pret Burtniekunovads)Ropažu Kultūrasun izglītības centrs22. janvārī 18.00 Kora «Ropaži»iestudējums «Laimes lācimeklējot»26. janvārī 10.00 Domes sēde29. janvārī 19.00 Kinopunktāfilma «Krēslas sāga. Aptumsums»Citur novadā23. janvārī 10.00 Ērgļu šosejas32. km, pagrieziens uz Tīnūžiem.Latvijas Skijoringa čempionāta3. posms. Pēc skijoringa notiksbraucieni kvadri open un ATVklasēs, krosā ar radzēm, openkrosā bez radzēm. Papildu info:www.motoskijorings.lv29. janvārī 10.00 Ropažu parksun apkārtne. Ziemas sportadiena Ropažos. Kameru unragaviņu šļūkāšana, sniegaskulptūru veidošana, distančuslēpošana, sievu vilkšana, biatlons.Reģistrēšanās no 10.30,starts 12.00. Ja nav slēpju,ragaviņu vai sievas, organizatorisola tās aizdot. Papilduinfo: www.avrn.lvKrāšņa un bagāta gada nogale kultūras dzīvēRKIC Kultūras pasākumuorganizatore Līga MekšaVisu decembri RopažuKultūras un izglītībascentrā (RKIC) bija izstādītimūzikas un mākslasskolas «Rodenpois»mākslas nodaļas audzēkņulabākie keramikas darbi,gleznojumi, veidojumiun zīmējumi, otrajā stāvāizstādēs tika izlikti AstrīdasAlksnes vadītās lietišķāsmākslas studijas apgleznotāzīda darbi un uz rāmjaaustie lakati, kā arīRopažu vidusskolasskolēnu labākie zīmējumi(vadītāja Gunta Darbvare).10. decembrī Ziemassvētkulaiks iesākās ar Eņģeļu eglesgaismiņu iedegšanu, kas priecējane tikai ropažniekus, bet arī visuscilvēkus, kas iebrauca Ropažos.Egle simbolizēja svētību, labestībuun palīdzību nelaimē nonākušiembērniem visā Latvijā.Bērnu neviltotais prieks unsmiekli pārņēma RKIC 11. decembrī,noskatoties dzīvespriecīgāsun brīnumainās Kinopunktapiedāvātās «Multenītes sniegā».12. decembrī Kultūras un izglītībascentrs un sociālais dienestacentrs «Dzīpari» sarūpēja visiembērniem līdz 6 gadu vecumamīstu piedzīvojumu ar Mālpilsamatieru teātra aktieru izrādi«Ziemassvētki Rūķu bodē»,ēverģēlībām un saldām dāvanām.17. decembrī Ropažu novadapašvaldība dāvināja visiemnovada iedzīvotājiem populārāLatvijas estrādes mākslinieka IngusPētersona koncertu «Ziemassvētkuzvaigzne». KoncertāZiemassvētku gaisotnē bijadzirdamas visiem labi zināmaslatviešu un citu valstu komponistudziesmas džeza versijās. Kopāar dziedātāju koncertā piedalījāsarī džeza mūziķu grupa MadaraKalniņa vadībā.Gads noslēdzās arī visiempašdarbības kolektīviem arraibu un piesātinātu koncertu«Mūzika un māksla ziemā»,kurā piedalījās folkloras kopa«Oglīte», bērnu deju kolektīviTerēzas Jozefas vadībā: «Garauši»no Zaķumuižas pamatskolas,«Zaķubērni» no PII «Auseklītis»,«Annele» no PII «Annele»;Ramonas Pogas vadītie Ropažuvidusskolas deju kolektīvi «Pūpolītis»un «Podziņas», ovācijasun atziņu par padarīto izpelnījāsmūsdienu deju kolektīvs «RDStreet Crew» Andra Bernhardaun Arta Dzeņa vadībā un vidējāspaaudzes deju kolektīvs «Cielava»Gundegas Rotovas vadībā,savijoties kopīgā dejā ar dejukolektīvu «Podziņas».Nebeidza pārsteigt arī novadadziedošie kolektīvi, kā, piemēram,kora «Ozolzīle» vadītājaDaiga Galeja bija sagatavojusine tikai kora Ziemassvētkuuznācienu, bet arī jaundibinātāZaķumuižas pirmsskolas vecumabērnu vokālā ansambļa uzstāšanos.Savukārt koris «Ropaži»sveica klātesošos ar liriskāmZiemassvētku dziesmām un izrādījasava jaunizveidotā teātrauzveduma 22. janvārī gaidāmāspirmizrādes «Laimes lāci meklējot»fragmentu. Koncertā uzstājāsarī vokālā ansambļa «Noktirne»dāmas, kuru uzstāšanos gatavojajaunā vadītāja Zane Pavlovska,un vienmēr starojošo senioru vokālaisansamblis «Sarma» SarmītesZundes vadībā. Smējāmies nosirds, vērojot improvizācijas teātrasniegumu skolotājas SpodrasKalniņas vadībā. Koncerts noslēdzāsar grupas «Pseido» sniegumuViktora Fedosejeva vadībā,kuri patiesi pārsteidza ar jaunuskanējumu, turklāt grupas sastāvupapildināja jauns dziedātājsArtis Freimanis.Ziemassvētku emociju piepildījumsun piparkūku smaržasvirmoja gaisā 19. decembrī jaupar tradīciju kļuvušā Ziemassvētkutirdziņā RKIC telpās.Ikviens, kas atnāca, varēja nobaudīttikko ceptas piparkūkas,karstvīnu, siltu tēju, piedalītiesaustrumu tēju degustācijā, baudītsiltas pusdienas, iegādātiessvaigi žāvētas zivis, piena produktus,grāmatas, rotaļlietasbērniem, rotas un daudz citasgaršīgas, veselīgas un vērtīgasdāvanas.Ziemassvētku emocijas turpinājapieaugt ar «Rodenpois»mūzikas nodaļas audzēkņukoncertu, Ropažu vidusskolasZiemassvētku pasākumu unsaksofonista Arta Gāgas un kamerkora«Matejs» neaizmirstamokoncertu.Gads noslēdzās ar krāšņuvecā gada pārvērtību virpuli«Paulvīzijā». Tās laikā uzskatuves uzstājās kolektīvi unindividuāli dziedātāji, izpildotRaimonda Paula dziesmas. Aršampanieša lietu, salūtu un neaizmirstamuballi, ko spēlējaUlda Marhilēviča grupa «Marhilsun draugi», ir uzsācies jauns, cerībupilns gads.Aicinājums un vēlējums,2011. gadu uzsākotKultūras un izglītībascentra vadītājaSanita Megere-KlevinskaJanvāris pēc visiemkrāšņajiem svētkiemvienmēr ir bijis apsolīšanasun pārdomu laiks. Es aicinu,Jauno gadu uzsākot, padomātpar vērtībām, kas mumspieder un kas navpašsaprotamas.Pirmkārt, aicinu padomātpar to, ka, ja man ir ģimene,tad tas jau ir daudz. Varbūtmana ģimene nav ideāla, bet tāir mana vērtība.Otrkārt, varbūt mani ne vienmērun ne viss apmierina manādarbā, bet man ir jānovērtē tas,ka man ir darbs. Un jāmēģinaatrast tajā jauko.Treškārt, atcerēsimies to, ka arpatiesu iejūtību, mīlestību un atklātumumēs varam panākt daudzvairāk nekā ar spēkus izsmeļošunegatīvisma kultivēšanu.Ja reiz dzīve mums ir dota,tad dzīvosim to! Dzīves mērķisnav uzvarēt. Mērķis ir augt pašamun dalīties ar citiem. Kad pienākslaiks atskatīties uz dzīvē paveikto,lielāku gandarījumu mums dostas, ka darījām prieku citiem,nekā tās reizes, kad pārspējāmun sakāvām.Lai izdodas viss iecerētais2011. gadā!Ropažu novada pašvaldības izdevums.Iznāk reizi mēnesī. Bezmaksas.Reģistrācijas nr. 000702747.Tirāža: 2500 eksemplāruIespiests SIA «Poligrāfijas grupa Mūkusala».Izdevējs: Ropažu novada pašvaldība.Sporta iela 2, k. 2, Ropaži,Ropažu novads, LV 2135.www.ropazi.lv+371 67918582, +371 29210007web@ropazi.lvtwitter.com/ropazi_latviaPar faktu un skaitļu pareizībuatbild rakstu autori.Pārpublicēšanas un citēšanasgadījumā atsauce ir obligāta.

More magazines by this user
Similar magazines