13.07.2015 Views

Izglītības programma asistentu personām ar dzirdes traucējumiem ...

Izglītības programma asistentu personām ar dzirdes traucējumiem ...

Izglītības programma asistentu personām ar dzirdes traucējumiem ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TeorijaPraktiskāsmācībasKopā4Izglītības iestādeProgrammas veidsProgrammu kopaIegūstamā kvalifikācijaIepriekšējā izglītībaĪstenošanas ilgumsProfesionālās tālākizglītības <strong>programma</strong>Sociālā rehabilitācijaAsistents personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiemVidējā izglītība <strong>ar</strong> priekšzināšanām zīmju valodā640 stundasMācību priekšmeta vai praktisko mācību <strong>programma</strong>SOCIĀLĀ VIDEApjoms stundās: 32teorija20 stundaspraktiskās mācības 12 stundasMērķis:Sniegt zināšanas p<strong>ar</strong> sociālās vides un personas <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiemmijied<strong>ar</strong>bību.Uzdevumi:1. Veidot izpratni p<strong>ar</strong> sociālās vides jēdzienu;2. Analizēt sociālās vides šķēršļus un resursus;3. Analizēt sociālās vides un personas <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiem mijied<strong>ar</strong>bību.Nr.p.k.Tēmas Apakštēmas Taksonomijaslīmenis*Stundu skaitsPārbaudesveids1. Sociālā vide 1.1. Sociālās videsjēdziens;1.2. Sociālās videsšķēršļi;1.1. Sociālās videsresursi.2. Sociālās videsun personas <strong>ar</strong><strong>dzirdes</strong>traucējumiemmijied<strong>ar</strong>bība3. Personu <strong>ar</strong><strong>dzirdes</strong>traucējumiemspecifiskāsvajadzības2.1. Personībasvajadzības;2.2. Vērtības unmotivācija;2.3. Personība sociālajāvidē;2.4. Personība d<strong>ar</strong>bavidē.3.1. Sociālās unindividuālāsproblēmas, torisinājumi;3.2. Sociālo faktoruietekme;B 6 6C 4 4 8B 8 8 16


53.3. Vides faktoruietekme;3.4.Vides pieejamība;3.5.Akustiskā vide3.5.1. attālums;3.5.2. akustika;3.5.3. troksnis.Noslēguma pārbaudījums 2 2 ieskaiteKopā 20 12 32* Ieteicamais taksonomijas līmenis – A priekšstats, B izpratne, C pielietošana.Izmantotie avoti:1. G<strong>ar</strong>leja R. Cilvēka potenciāls sociālajā vidē. - R.: Raka, 2006.2. Mikuda S. Sociālās vides analīze//Dzīves jautājumi: Zinātniski metodisksrakstu krājums XI.-R.: SDSPA Attīstība, 2006.3. Sabiedrībai p<strong>ar</strong> nedzirdību. - R.: LNS, 2000.4. Tirolers G. Rehabilitācija sociālajā vidē Latvijā cilvēkiem <strong>ar</strong> funkcijutraucējumiem.- R.: Velku fonds, 2004.


TeorijaPraktiskāsmācībasKopā6Izglītības iestādeProgrammas veidsProgrammu kopaIegūstamā kvalifikācijaIepriekšējā izglītībaĪstenošanas ilgumsProfesionālās tālākizglītības <strong>programma</strong>Sociālā rehabilitācijaAsistents personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiemVidējā izglītība <strong>ar</strong> priekšzināšanām zīmju valodā640 stundasMācību priekšmeta vai praktisko mācību <strong>programma</strong>SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBAApjoms stundās: 40teorija36 stundaspraktiskās mācības 4 stundasMērķis:Sniegt izpratni p<strong>ar</strong> sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmasd<strong>ar</strong>bību un tās regulējošajiem normatīvajiem aktiem.Uzdevumi:1. Analizēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā;2. Izprast sociālo pakalpojumu veidus un to finansēšanas avotus;3. Sniegt priekšstatu p<strong>ar</strong> sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanasregulējošiem normatīviem aktiem.Nr.p.k.Tēmas Apakštēmas Taksonomijaslīmenis*Stundu skaitsPārbaudesveids1. Sociāliepakalpojumi2. Sociālāspalīdzībassniegšanaspamatprincipi3. Brīvprātīgokustība1.1. Sociālās aprūpespakalpojumasistēma Latvijā;1.2. Sociālāsrehabilitācijaspakalpojumasistēma Latvijā;1.3. Profesionālā sociālārehabilitācijaLatvijā;1.4. Sociālā d<strong>ar</strong>bapamatprincipi.2.1. Normatīvie akti;2.2. Sad<strong>ar</strong>bība <strong>ar</strong> klientu.3.1. Brīvprātīgo kustībasvēsturiskā attīstība;C 10 10B 4 4A 4 4


4. Sociālāsinstitūcijas5. Sociālopakalpojumuun sociālāspalīdzībassniegšanuregulējošienormatīvie akti73.2. Brīvprātīgo kustībakā resurss;3.3. Biedrība „LatvijasNedzirdīgoSavienība”.4.1. Sociālo institūcijuveidi;4.2. Sociālo institūcijugalvenie uzdevumiun funkcijas.5.1. LR Likumi;5.2. MK noteikumi;5.3. Pašvaldībusaistošienoteikumi.B 10 4 14B 6 6Noslēguma pārbaudījums 2 2 ieskaiteKopā 36 4 40* Ieteicamais taksonomijas līmenis – A priekšstats, B izpratne, C pielietošana.Izmantotie avoti:1. Atšķirīgais ir pozitīvs.- R.: Apeirons, 2004.2. Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” statūti.- R.: SIA „Elpa-2”, 2005.3. Labākie. LNS goda biedri 1985-2007.-R.: SIA „Elpa-2”, 2007.4. LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Pieņemts LR Saeimā2002.gada 31.oktobrī un saistītie dokumenti.5. Latviešu zīmju valodas vārdnīca. - R.: Latvijas Nedzirdīgo savienība, 1997.6. LR likums "P<strong>ar</strong> pašvaldībām". Pieņemts Saeimā 19.05.1994. un saistītiedokumenti.7. Mēs nedzirdīgie. - ESF un LV budţeta finansēts SIF administrēts LNSprojekts, 2006.8. Mūsu iespējas – mūsu nākotne. ESF un LV budţeta finansēts SIF administrētsLNS projekts, 2007.9. Rehabilitācijas principi cilvēkiem <strong>ar</strong> redzes traucējumiem./Sērija„Rehabilitācija” – 1.burtnīca.-MPD, PVO, Latvijas Kristīgais medicīnas unģimenes centrs, 1994.10. Rehabilitācijas principi cilvēkiem <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiem. /Sērija„Rehabilitācija” – 2.burtnīca.- MPD, PVO, Latvijas Kristīgais medicīnas unģimenes centrs, 1994.11. Sabiedrībai p<strong>ar</strong> nedzirdību. - R.: Latvijas Nedzirdīgo savienība, 2000.12. Sociālā d<strong>ar</strong>ba terminoloģijas vārdnīca. - R.: SDSPA „Attīstība", 2002.13. Tirolers G. Rehabilitācija sociālajā vidē Latvijā cilvēkiem <strong>ar</strong> funkcijutraucējumiem.- R.: Velku fonds, 2004.Izglītības iestādeProgrammas veidsProgrammu kopaIegūstamā kvalifikācijaProfesionālās tālākizglītības <strong>programma</strong>Sociālā rehabilitācijaAsistents personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiem


TeorijaPraktiskāsmācībasKopāIepriekšējā izglītībaĪstenošanas ilgums8Vidējā izglītība <strong>ar</strong> priekšzināšanām zīmju valodā640 stundasMācību priekšmeta vai praktisko mācību <strong>programma</strong>DZIRDES ORGĀNU ANATOMIJA UN FIZIOLOĢIJAApjoms stundās: 20 stundasteorija:16 stundaspraktiskās mācība: 4 stundasMērķis:Veidot izpratni p<strong>ar</strong> cilvēka <strong>dzirdes</strong> orgānu anatomiju un fizioloģiju.Uzdevumi:1. Iepazīstināt <strong>ar</strong> anatomijas un fizioloģijas priekšmetu;2. Sniegt ieskatu p<strong>ar</strong> cilvēka galvas skeletu, auss uzbūvi un auss funkcijām;3. Iepazīstināt <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> patoloģijām;4. Sniegt zināšanas p<strong>ar</strong> sensorām sistēmām.Nr.p.k.Tēmas Apakštēmas Taksonomijaslīmenis*Stundu skaitsPārbaudesveids1. Ievadsanatomijā unfizioloģijā2. Galvasskelets1.1. Anatomijas unfizioloģijas vēsture,attīstība pasaulē unLatvijā;1.2. Normālās anatomijasun normālāsfizioloģijasdefinējums.2.1. Smadzeņu daļaskauli;2.2. Sejas daļas kauli.3. Auss uzbūve 3.1. Arējās auss uzbūveun funkcijas;3.2. Vidusauss uzbūveun funkcijas;3.3. Iekšējās aussuzbūve unfunkcijas.4. Dzirdesorgānuinervācija5. Dzirdespatoloģijas4.1. Nervu sistēmasklasifikācija;4.2. Līdzsv<strong>ar</strong>a un<strong>dzirdes</strong> nervs.5.1. Iedzimtās <strong>dzirdes</strong>patoloģijas;A 2 2A 2 2 4A 2 2 4A 2 2A 2 2


95.2. Iegūtās <strong>dzirdes</strong>patoloģijas.6. Sensorās 6.1. Sensorās sistēmas A 4 4sistēmasperifērā un centrālādaļa;6.2. Redzes, <strong>dzirdes</strong>,vestibulārā, oţas,g<strong>ar</strong>šas sensorāsistēma;6.3. Sāpju sensorāsistēma.Noslēguma pārbaudījums 2 2Kopā 16 4 20* Ieteicamais taksonomijas līmenis – A priekšstats, B izpratne, C pielietošana.Izmantotie avoti:1. Aberberga- Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselībasspeciālistiem.-R.: Medicīnas apgāds, 2008.2. Apinis P. Cilvēks: anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati. – R.: Nacionālaismedicīnas apgāds, 1999.3. Eglīte K. Anatomija: I daļa. Skelets un muskuļi. - R.: LU Akadēmiskaisapgāds, 2004.4. Eglīte K. Anatomija: 2. daļa. Asinsrites sistēma, iekšējie orgāni, nervusistēma, sensoriskā sistēma. – R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2010.5. Netter F. H. Atlas of Human Anatomy. – U.S.A.: Nov<strong>ar</strong>tis, 1997.


TeorijaPraktiskāsmācībasKopā10Izglītības iestādeProgrammas veidsProgrammu kopaIegūstamā kvalifikācijaIepriekšējā izglītībaĪstenošanas ilgumsProfesionālās tālākizglītības <strong>programma</strong>Sociālā rehabilitācijaAsistents personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiemVidējā izglītība <strong>ar</strong> priekšzināšanām zīmju valodā640 stundasMācību priekšmeta vai praktisko mācību <strong>programma</strong>KULTŪRAS VĒSTURE, ĒTIKA UN RELIĢIJAApjoms stundās: 12teorija12 stundaspraktiskās mācības - stundasMērķis:Iepazīstināt <strong>ar</strong> ētikas domas attīstību daţādos vēsturiskajos periodos, veidotizpratni p<strong>ar</strong> vērtību sistēmas saistību un mijied<strong>ar</strong>bību <strong>ar</strong> personu <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong>traucējumiem kultūru, tradīcijām, reliģiju.Uzdevumi:1. Sniegt priekšstatu p<strong>ar</strong> ētikas un morāles normām sabiedrībā;2. Sniegt zināšanas p<strong>ar</strong> kultūras un reliģijas mijied<strong>ar</strong>bību un to lomu sabiedrībasētisko uzskatu veidošanā;3. Raksturot ētiskās kategorijas.Nr.p.k.Tēmas Apakštēmas Taksonomijaslīmenis*Stundu skaitsPārbaudesveids1. Ētikaspriekšmets2. Morāles būtībaun jēga3. Kultūras unreliģijasmijied<strong>ar</strong>bība,1.1. Ētika kā kategorija;1.2. Ētiskās vērtībassabiedrībā;1.3. Profesionālāsvērtības unattieksmes;1.4. Profesionālā ētika.2.1.Morāles normas;2.2. Kopīgais unatšķirīgais daţādulaikmetu morālē;2.3. Morāles lomamūsdienusabiedrībā;3.1. Kultūrvide;3.2. Nedzirdīgo kopienaun kultūra;A 2 2A 2 2B 4 4


4. Sask<strong>ar</strong>smespsiholoģija5. Ģimenespsiholoģija133.4. Ķermeņa valoda;3.5. Ţesti unpieskāriens;3.6. Sociālo stāvokļuatšķirībasneverbālajāsask<strong>ar</strong>smē;3.7. Kontakts.4.1. Sask<strong>ar</strong>smes stili.4.2.Transkultūrasask<strong>ar</strong>smē;4.3. Konfliktoloģija;4.4. Dzirdīgo unnedzirdīgosask<strong>ar</strong>sme;4.5. Analīze unsintēze;4.6. Abstrakcija.5.1. Ģimene kā sistēma;5.2. Ģimenesveidošanās motīvi;5.3. Dzīvesbiedraizvēle;5.4. Ģimeneskopdzīvesdinamika;5.5. Ģimenes iezīmesun problēmas;5.6. Dzirdīgs bērnsnedzirdīgu vecākuģimenē;5.7. Nedzirdīgs bērnsdzirdīgu vecākuģimenē;5.8. Nedzirdīgs bērnsnedzirdīgu vecākuģimenē.6. D<strong>ar</strong>bs komandā 6.1. St<strong>ar</strong>pprofesionālāskomandas veidi;6.2. Komandas d<strong>ar</strong>baprincipi;6.3. Komandasvadīšana.7. Pašaizs<strong>ar</strong>dzībasmehānismistresa un krīzessituācijās8. Sociālāsattiecības9. Socializācija unpersonība7.1. Krīzes jēdziens;7.2. Krīzes norises unizpausmes;7.3. Pašaizs<strong>ar</strong>dzībasmehānismi.8.1. Attieksmesveidošanās;8.2. Konflikti;8.3. Agresija;8.4. Tolerance.9.1. Nedzirdīgs cilvēkssocializācijasB 6 6B 12 12B 6 6B 4 4B 2 2B 2 2


14procesā;9.2. Sociālās normas unsankcijas;9.3. Deviantā uzvedība.10. Sociālā 10.1.Sask<strong>ar</strong>sme kā B 2 2mijied<strong>ar</strong>bība cilvēka sociālānepieciešamība;10.2. Sociālās grupas.Noslēguma pārbaudījums 2 2 ieskaiteKopā 48 10 58* Ieteicamais taksonomijas līmenis – A priekšstats, B izpratne, C pielietošana.Izmantotie avoti:1. Briško B. u.c. Ievads sociālajā psiholoģijā.- R.: Alberta koledţa, 2008.2. Dubkēvičs L. Sask<strong>ar</strong>sme audzēkņiem.- R.: Jumava, 2006.3. Dubkēvičs L., Ķestere I. Sask<strong>ar</strong>sme. Lietišķā etiķete.- R.: SIA LLV, 2003.4. Egidess A. Sask<strong>ar</strong>smes labirinti.- R.: Jumava, 2007.5. K<strong>ar</strong>pova Ā. Personība. Teorija un to rādītāji. – R.: Zvaigzne ABC, 1998.6. Kundziņš P. Sask<strong>ar</strong>smes kultūra.- Rīga, 1993.7. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. – R.: Kamene, 1996.8. Omārova S. Cilvēks runā <strong>ar</strong> cilvēku. Sask<strong>ar</strong>smes psiholoģija.-R.: Kamene,2001.9. Pīzs A. Ķermeņa valoda.- R.: Apgāds Jumava, 1995.10. Reņģe V. Personības psiholoģija. - R.: Zvaigzne ABC, 2000.11. Reņģe V. Personības psiholoģiskās teorijas. - R.: Zvaigzne ABC, 1999.12. Reņģe V. Savst<strong>ar</strong>pējo attiecību psiholoģija. - R.: Zvaigzne ABC, 2004.13. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. - R.: Zvaigzne ABC, 2007.14. Sabiedrībai p<strong>ar</strong> nedzirdību. - R.: LNS, 2000.15. Svence G. Attīstības psiholoģija. - R.: Zvaigzne ABC, 1999.16. Svence G. Pieaugušo psiholoģija. – R.: Zvaigzne ABC, 2003.17. Uzņēmējd<strong>ar</strong>bības pamati.- LNS projekts „D<strong>ar</strong>bs klusumā”.- R.: LNS, 2007.18. Veics V. Uzvedības kultūra sask<strong>ar</strong>smē. – Rīga.: Raka, 1992.19. Vilks A. Deviantoloģija//Mācība p<strong>ar</strong> uzvedības sociālajām normām. - R.:TNA, 2001.


TeorijaPraktiskāsmācībasKopā15Izglītības iestādeProgrammas veidsProgrammu kopaIegūstamā kvalifikācijaIepriekšējā izglītībaĪstenošanas ilgumsProfesionālās tālākizglītības <strong>programma</strong>Sociālā rehabilitācijaAsistents personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiemVidējā izglītība <strong>ar</strong> priekšzināšanām zīmju valodā640 stundasMācību priekšmeta vai praktisko mācību <strong>programma</strong>SOCIĀLĀ POLITIKAApjoms stundās: 26teorija20 stundaspraktiskās mācības 6 stundasMērķis:Iepazīstināt <strong>ar</strong> sociālās politikas d<strong>ar</strong>bības pamatprincipiem un politikas īstenošanasmehānismiem.Uzdevumi:1. Sniegt izpratni p<strong>ar</strong> sociālās politikas veidošanās pamatprincipiem un attīstībuLatvijā;2. Izglītot p<strong>ar</strong> sociālās drošības pamatprincipiem Latvijā;3. Iepazīstināt <strong>ar</strong> LR sociālo likumdošanu;4. Sniegt izpratni p<strong>ar</strong> nod<strong>ar</strong>binātības politiku Latvijā;5. Sniegt izpratni p<strong>ar</strong> Valsts pārvaldes pamatprincipiem.Nr.p.k.Tēmas Apakštēmas Taksonomijaslīmenis*Stundu skaitsPārbaudesveids1. Valsts būtībaun loma2. Sociālāspolitikasveidošanās unattīstība3. Nod<strong>ar</strong>binātībaspolitikaValsts v<strong>ar</strong>as institūcijas:1.1. Likumdevēja v<strong>ar</strong>a;1.2. Izpildv<strong>ar</strong>a;1.3. Tiesu v<strong>ar</strong>a.2.1. Sociālās politikasdefinējums;2.2. Sociālās politikasuzdevumi unfunkcijas;2.3. Sociālās politikasietekmējošie faktori.3.1. Normatīvo aktuprasībasnod<strong>ar</strong>binātībasjomā;3.2. Pašvaldību iespējasB 2 2B 2 2C 12 6 18


16un pienākumipersonas <strong>ar</strong>nedzirdībunod<strong>ar</strong>binātībasveicināšanā;3.3. D<strong>ar</strong>ba tiesiskāsattiecības;3.4. NVA kā resurssnod<strong>ar</strong>binātībaspolitikā;3.5. Nedzirdīgod<strong>ar</strong>biniekuadaptācija d<strong>ar</strong>bavietā;3.6. Uzņēmējd<strong>ar</strong>bībaspamati unpersonālvadība.4. Sociālās 4.1. Eiropas sociālā B 1 1drošībassistēmapamattiesību h<strong>ar</strong>ta unsociālā h<strong>ar</strong>ta;4.2. Sociālās drošībassistēma Latvijā.5. Probācijas 5.1. Normatīvie akti; B 1 1sistēma Latvijā 5.2. Probācijas sistēmasinstitūcijas.Noslēguma pārbaudījums 2 2 ieskaiteKopā 20 6 26* Ieteicamais taksonomijas līmenis – A priekšstats, B izpratne, C pielietošana.Izmantotie avoti:1. Ikstens J. Politikas pamati. - R.: Zvaigzne ABC, 2001.2. Lukašinska L.Sociālā politika //Dzīves jautājumi III.-R.: SDSPA "Attīstība",1998.3. LR Bezd<strong>ar</strong>bnieku un d<strong>ar</strong>ba meklētāju atbalsta likums. Pieņemts Saeimā09.05.2002. un saistītie dokumenti.4. LR D<strong>ar</strong>ba likums. Pieņemts Saeimā 20.06.2001. un saistītie dokumenti.5. LR likums „Latvijas Republikas Satversme”. Pieņemts 15.02.1922.6. LR Likums p<strong>ar</strong> sociālo drošību. Pieņemts Saeimā 07.09.1995. un saistītiedokumenti.7. LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Pieņemts LR Saeimā2002.gada 31.oktobrī un saistītie dokumenti.8. LR Invaliditātes likums. Pieņemts Saeimā 20.05.2010. un saistītie dokumenti.9. LR likums "P<strong>ar</strong> pašvaldībām". Pieņemts Saeimā 19.05.1994. un saistītiedokumenti.10. LR likums "P<strong>ar</strong> valsts pensijām". Pieņemts Saeimā 02.11.1995. un saistītiedokumenti.11. LR likums "P<strong>ar</strong> valsts sociālo apdrošināšanu". Pieņemts Saeimā 01.10.1997.un saistītie dokumenti.


1712. LR Valsts sociālo pabalstu likums. Pieņemts Saeimā 31.10.2002. un saistītiedokumenti.13. Pašvaldību iespējas un pienākumi cilvēku <strong>ar</strong> invaliditāti nod<strong>ar</strong>binātībasveicināšanā. – R.: SIA „S&G”, 2005.14. Rokasgrāmata d<strong>ar</strong>ba devējiem p<strong>ar</strong> nedzirdīgo d<strong>ar</strong>binieku adaptāciju d<strong>ar</strong>bavietā.- R.: Humāno iniciatīvu atbalsta fonds.15. Sabiedrībai p<strong>ar</strong> nedzirdību. - R.: LNS, 2000.16. Sociālā d<strong>ar</strong>ba terminoloģijas vārdnīca/ Zinātniskā redaktore L.Šiļņeva.- R.:SDSPA “Attīstība”, 2000.17. Sociālo tiesību pieejamība Eiropā. /Tulkojums no angļu val.- R.: P<strong>ar</strong>ksReklāmai, 2002.18. Uzņēmējd<strong>ar</strong>bības pamati.- LNS projekts „D<strong>ar</strong>bs klusumā”.- R.: LNS, 2007.


TeorijaPraktiskāsmācībasKopā18Izglītības iestādeProgrammas veidsProgrammu kopaIegūstamā kvalifikācijaIepriekšējā izglītībaĪstenošanas ilgumsProfesionālās tālākizglītības <strong>programma</strong>Sociālā rehabilitācijaAsistents personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiemVidējā izglītība <strong>ar</strong> priekšzināšanām zīmju valodā640 stundasMācību priekšmeta vai praktisko mācību <strong>programma</strong>VISPĀRĒJĀS CILVĒKTIESĪBASApjoms stundās: 10teorija10 stundaspraktiskās mācības - stundasMērķis:Paplašināt zināšanas p<strong>ar</strong> cilvēktiesībām kā indivīdam neatņemamām pamattiesībāmun pamatbrīvībām.Uzdevumi:1. Analizēt cilvēktiesību nodrošinājumu Latvijā;2. Sniegt priekšstatu p<strong>ar</strong> cilvēka sociālo tiesību aizs<strong>ar</strong>dzību Eiropā;3. Iepazīstināt <strong>ar</strong> cilvēktiesību aizs<strong>ar</strong>dzību un nodrošinājumu Latvijā;4. Iepazīstināt <strong>ar</strong> personu <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiem cilvēktiesību aizs<strong>ar</strong>dzību unnodrošinājumu Latvijā.Nr.p.k.Tēmas Apakštēmas Taksonomijaslīmenis*Stundu skaitsPārbaudesveids1. Cilvēkasociālo tiesībuaizs<strong>ar</strong>dzībassistēma2. Cilvēkasociālo tiesībuaizs<strong>ar</strong>dzība untāsnodrošinājumsLatvijā1.1. Cilvēktiesībusistēma unstruktūra;1.2. LR sociālālikumdošana;1.3. Personu <strong>ar</strong>invaliditāti tiesībasLatvijā.2.1. Bezd<strong>ar</strong>bniekusociālā aizs<strong>ar</strong>dzība;2.2. Maznodrošinātopersonu sociālotiesību aizs<strong>ar</strong>dzība;2.3. Personu <strong>ar</strong>invaliditāti sociālāaizs<strong>ar</strong>dzība;2.4. DzimumaA 4 4B 4 4


19līdztiesībasprincipi.Noslēguma pārbaudījums 2 2 ieskaiteKopā 10 10* Ieteicamais taksonomijas līmenis – A priekšstats, B izpratne, C pielietošana.Izmantotie avoti:1. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Dr. J.Ziemeles redakcijā.- Rīga, 2000.2. 1948. gada 10. decembra ANO Vispārējā Cilvēktiesību dekl<strong>ar</strong>ācija grāmatāCilvēka tiesības. St<strong>ar</strong>ptautisko līgumu krājums. 1. Sējums (pirmā daļa).Universālie līgumi. Tulkojums no angļu valodas. - ANO, 1994.3. 1966. gada decembra ANO St<strong>ar</strong>ptautiskais pakts ekonomiskajām, sociālajāmun kultūras tiesībām/grāmata Cilvēka tiesības. St<strong>ar</strong>ptautisko līgumu krājums. 1.Sējums (Pirmā daļa). Universālie līgumi. Tulkojums no angļu valodas. - ANO,1994.4. 1961. gada 18. oktobra Eiropas Padomes „Eiropas Sociālā H<strong>ar</strong>ta".5. LR likums „Latvijas Republikas Satversme”. Pieņemts 15.02.1922.6. LR likums "P<strong>ar</strong> Eiropas Sociālo H<strong>ar</strong>tu". Pieņemts 06.12.2001. un saistītiedokumenti.7. Sociālo tiesību pieejamība Eiropā. /Tulkojums no angļu val.- R.: P<strong>ar</strong>ksReklāmai, 2002.


TeorijaPraktiskāsmācībasKopā20Izglītības iestādeProgrammas veidsProgrammu kopaIegūstamā kvalifikācijaIepriekšējā izglītībaĪstenošanas ilgumsProfesionālās tālākizglītības <strong>programma</strong>Sociālā rehabilitācijaAsistents personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiemVidējā izglītība <strong>ar</strong> priekšzināšanām zīmju valodā640 stundasMācību priekšmeta vai praktisko mācību <strong>programma</strong>VESELĪBAS APRŪPE UN PIRMĀ PALĪDZĪBAApjoms stundās: 30teorija14 stundaspraktiskās mācības 16 stundasMērķis:Sniegt zināšanas p<strong>ar</strong> veselības aprūpes struktūru, veselību ietekmējošiemfaktoriem un profilaksi, kā <strong>ar</strong>ī apgūt prasmi novērtēt cietušā stāvokli un adekvātireaģēt, lai sniegtu pirmo palīdzību.Uzdevumi:1. Veidot izpratni p<strong>ar</strong> veselības aprūpes sistēmu;2. Sniegt zināšanas p<strong>ar</strong> profilakses veidiem un iespējām;3. Veidot izpratni p<strong>ar</strong> cilvēka dzīvībai bīstamu situāciju novērtēšanu;4. Apgūt pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipus.Nr.p.k.Tēmas Apakštēmas Taksonomijaslīmenis*Stundu skaitsPārbaudesveids1. Veselībasveicināšanaun uzturēšana2. Veselībasaprūpeslīmeņi3. Pirmāpalīdzība1.1. Bieţāk sastopamāssaslimšanas un torādītāji Latvijā;1.2. Pacientu pienākumi untiesības.2.1. Primārais;2.2. Sekundārais;2.3. Terciārais.3.1. Jēdziens p<strong>ar</strong>dzīvībaspamatfunkcijām;3.2. Rīcība negadījumavietā (d<strong>ar</strong>ba vietā,autoavārija,sabiedriskāiestādē utt.);3.3.K<strong>ar</strong>diopulmonārāsB 2 2B 2 2C 6 8 14


21atdzīvināšanasvadlīnijas;3.4. Bezsamaņa;3.5. Elpas trūkumasindroms, iespējascēloņi, pazīmes;3.6. Cirkulācijassistēmasproblēmas;3.7. Neatliekamāpalīdzība īpašāssituācijās.Noslēguma pārbaudījums 4 8 4 ieskaiteKopā 14 16 30* Ieteicamais taksonomijas līmenis – A priekšstats, B izpratne, C pielietošana.Izmantotie avoti:1. Apinis P. Cilvēks. – R..: Latg<strong>ar</strong>ants, 1999.2. Jakubaņeca Dz. Šoks. – R..: SIA Nacionālais apgāds, 2004.3. Krieviņa D. redakcijā. Traumas. – R..: NMPC, 2001.4. Krieviņa D. redakcijā. Atdzīvināšana. – R..: NMPC, 2003.5. Liguts V. “Toksikoloģijas rokasgrāmata. – R..: Nacionālais medicīnas apgāds, 2001.6. Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata.- R..: Jumava, 2001.7. Savicka M. Apdeguma trauma. – R..: SIA Nacionālais apgāds, 2004.


TeorijaPraktiskāsmācībasKopā22Izglītības iestādeProgrammas veidsProgrammu kopaIegūstamā kvalifikācijaIepriekšējā izglītībaĪstenošanas ilgumsProfesionālās tālākizglītības <strong>programma</strong>Sociālā rehabilitācijaAsistents personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiemVidējā izglītība <strong>ar</strong> priekšzināšanām zīmju valodā640 stundasMācību priekšmeta vai praktisko mācību <strong>programma</strong>PSIHIATRIJAS PAMATIApjoms stundās: 16teorija16 stundaspraktiskās mācības - stundasMērķis:Sniegt zināšanas p<strong>ar</strong> psihiatriju kā medicīnas noz<strong>ar</strong>i, radīt izpratni p<strong>ar</strong> psihesd<strong>ar</strong>bības izmaiņām un psihiskām saslimšanām.Uzdevumi:1. Veidot izpratni p<strong>ar</strong> psihisko saslimšanu izpausmēm un pazīmēm;2. Veidot izpratni p<strong>ar</strong> daţādu smaguma pakāpju g<strong>ar</strong>īgās attīstības traucējumiem;3. Attīstīt prasmi izvērtēt situāciju personām <strong>ar</strong> psihiskiem traucējumiem.Nr.p.k.Tēmas Apakštēmas Taksonomijaslīmenis*Stundu skaitsPārbaudesveids1. Ievadspsihiatrijā2. Simptomiun sindromipsihiatrijā3. Psihiskāssaslimšanas4. G<strong>ar</strong>īgāsattīstībastraucējumi1.1. Psihiatrijas kāzinātnes definīcija;1.2. Psihopatoloģijasjēdziens;1.3. Psihisko slimībuetoloģija;1.4. Psihisko slimībuprofilakse.2.1. Fobijas;2.2. Trauksme;2.3. Psihopātijas;2.4. Neirozes;2.5. Depresīvi stāvokļi3.1. Etioloģija;3.2. Klīniskā aina;3.3. Terapijas iespējas.4.1. Etioloģija;4.2. Klīniskā aina;4.3. Terapijas iespējasB 2 2A 2 2A 2 2A 2 2


235. Epilepsija 5.1. Epilepsijas klīniskāsizpausmes;5.2. Epilepsijas terapija.6 Atk<strong>ar</strong>ības 6.1. Az<strong>ar</strong>tspēļu atk<strong>ar</strong>ība;6.2. Alkohola atk<strong>ar</strong>ība;6.3. N<strong>ar</strong>kotisko vieluatk<strong>ar</strong>ība;6.4. Tehnoloģijuatk<strong>ar</strong>ība;6.5. Pārtikas atk<strong>ar</strong>ības;6.6. Atk<strong>ar</strong>ību7. Problēmsituācijuizvērtēšanasīpatnībasdiagnostika.7.1. Slimniek<strong>ar</strong>espektēšana;7.2. Uzticības iegūšana;7.3. Anamnēzes jēdziensun īpatnībaspsihiatrijā;7.4. Slimnieka kritikaspret seviizvērtēšana.A 2 2A 2 2B 2 2Noslēguma pārbaudījums 2 2 ieskaiteKopā 16 16* Ieteicamais taksonomijas līmenis – A priekšstats, B izpratne, C pielietošana.Izmantotie avoti:1. Deksters G., Vošs M. Rokasgrāmata psihiatrijas māsām.- R.: Jumava, 2006.2. Eglītis I. Psihiatrija ārstiem nepsihiatriem. - R.: Zvaigzne, 1985.3. Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. - R.: Jumava, 2001.4. Wetteberg L. Psihiatrija. Rokasgrāmata. - R.: Māc. grāmata, 1993.


TeorijaPraktiskāsmācībasKopā24Izglītības iestādeProgrammas veidsProgrammu kopaIegūstamā kvalifikācijaIepriekšējā izglītībaĪstenošanas ilgumsProfesionālās tālākizglītības <strong>programma</strong>Sociālā rehabilitācijaAsistents personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiemVidējā izglītība <strong>ar</strong> priekšzināšanām zīmju valodā640 stundasMācību priekšmeta vai praktisko mācību <strong>programma</strong>KOMUNIKĀCIJAS PRASMES AR PERSONĀM AR DZIRDESTRAUCĒJUMIEMApjoms stundās: 68teorija16 stundaspraktiskās mācības 52 stundasMērķis:Attīstīt komunikācijas prasmes <strong>ar</strong> personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiem veiksmīgaiinformācijas apmaiņai.Uzdevumi:1. Iepazīstināt <strong>ar</strong> daţādiem informācijas apmaiņas veidiem;2. Sniegt zināšanas p<strong>ar</strong> komunikācijas elementiem <strong>ar</strong> personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong>traucējumiem;3. Veidot prasmi vadīt komunikācijas procesu <strong>ar</strong> personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong>traucējumiem.Nr.p.k.Tēmas Apakštēmas Taksonomijaslīmenis*Stundu skaitsPārbaudesveids1. Informācijasapmaiņas veidi2. Komunikācijaselementi <strong>ar</strong>personām <strong>ar</strong><strong>dzirdes</strong>traucējumiem1.1. Verbālākomunikācija;1.2. Neverbālākomunikācija;1.3. Lietvedība.2.1. Informācijas uztvere;2.2. S<strong>ar</strong>unas vadīšana;2.3. Atgriezeniskās saitesveidošana.3. Zīmju valoda 3.1. Zīmju valodassimboli;3.2. Zīmju valoda kākomunikācijasforma.C 4 6 10C 4 2 6C 6 36 42Noslēguma pārbaudījums 2 8 10 ieskaite


25Kopā 16 52 68* Ieteicamais taksonomijas līmenis – A priekšstats, B izpratne, C pielietošana.Izmantotie avoti:1. Immure I. Zīmju valodas vēsture// Tilts.- Nr.3., 2004.2. Immure I. Kā s<strong>ar</strong>unāties <strong>ar</strong> nedzirdīgo// Tilts.- Nr.5., 2005.3. Latviešu zīmju valodas vārdnīca.- R.: LNS Kopsolī, 1997.4. Latviešu zīmju valodas vārdnīca. D<strong>ar</strong>ba aizs<strong>ar</strong>dzība.- R.: LNS.5. Latviešu zīmju valodas vārdnīca. Finanšu d<strong>ar</strong>ījumi.- R.: LNS.6. Latviešu zīmju valodas vārdnīca.- D<strong>ar</strong>ba aizs<strong>ar</strong>dzība.-Videovārdnīca:www.zimjuvaloda.lv.7. Latviešu zīmju valodas vārdnīca.- Celtniecība un tehnika.-Videovārdnīca:www.zimjuvaloda.lv.8. Latviešu zīmju valodas vārdnīca.- Finanšu d<strong>ar</strong>ījumi.-Videovārdnīca:www.zimjuvaloda.lv.9. Latviešu zīmju valodas vārdnīca.- Mazākumtautību nedzirdīgajiem.-Videovārdnīca: www.zimjuvaloda.lv.10. Latviešu zīmju valodas vārdnīca.- Bieţāk lietoto vārdu videovārdnīca:www.zimjuvaloda.lv.11. Sabiedrībai p<strong>ar</strong> nedzirdību. - R.: LNS, 2000.12. Uzore D. Rokasgrāmata nedzirdīgu un vājdzirdīgu bērnu vecākiem.- R.:BĢLM, 2005.


TeorijaPraktiskāsmācībasKopā26Izglītības iestādeProgrammas veidsProgrammu kopaIegūstamā kvalifikācijaIepriekšējā izglītībaĪstenošanas ilgumsProfesionālās tālākizglītības <strong>programma</strong>Sociālā rehabilitācijaAsistents personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiemVidējā izglītība <strong>ar</strong> priekšzināšanām zīmju valodā640 stundasMācību priekšmeta vai praktisko mācību <strong>programma</strong>IZGLĪTĪBAS SISTĒMA UN PEDAGOĢIJAS PAMATIApjoms stundās: 18teorija18 stundaspraktiskās mācības - stundasMērķis:Sniegt ieskatu p<strong>ar</strong> Latvijas izglītības sistēmu un pedagoģijas zinātņu noz<strong>ar</strong>i.Uzdevumi:1. Veicināt izpratni p<strong>ar</strong> izglītību kā procesu;2. Sniegt zināšanas p<strong>ar</strong> audzināšanas teorijām un pedagoģisko attieksmjuveidiem;3. Veidot prasmi pielietot didaktikas metodes d<strong>ar</strong>bā <strong>ar</strong> personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong>traucējumiem.Nr.p.k.Tēmas Apakštēmas Taksonomijaslīmenis*Stundu skaitsPārbaudesveids1. Izglītībassistēma Latvijā2. Personībasattīstība unaudzināšanapedagoģiskajāprocesā1.1. Formālā izglītība;1.2. Neformālā izglītība;1.3. Mūţizglītība;1.4. Pieaugušo izglītība;1.5. Tālākizglītība;1.6. Interešu izglītība2.1. Personībasattīstības teorijas;2.2. Iedzimtībassociālās videsmijied<strong>ar</strong>bībapersonībasattīstībā;2.3. Personībasattīstības īpatnībasdaţādosvecumposmos.A 4 - 4B 2 - 23. Mācību 3.1. Zināšanu sniegšana C 8 - 8


27metodes unprincipiun ieguves avots;3.2. Didaktiskaismērķis;3.3. Izglītojamo izziņasd<strong>ar</strong>bības raksturs.4. Mācību 4.1. Mācību telpa un A 2 2procesaierobeţojošiefaktorivide;4.2. Motivācija unstimuli;4.3. Pedagoģiskiepriekšnoteikumi.Noslēguma pārbaudījums 2 2 ieskaiteKopā 18 18* Ieteicamais taksonomijas līmenis – A priekšstats, B izpratne, C pielietošana.Izmantotie avoti:1. Jurgena I. Vispārīgā pedagoģija.- R.: Izglītības soļi, 2001.2. LR Izglītības likums. Pieņemts Saeimā 06.01.1999. un saistoši dokumenti.3. LR Profesionālās izglītības likums. Pieņemts Saeimā 07.14.1999. un saistošidokumenti.4. Špona A. Audzināšanas teorija un metodika. - R.: LU, 1996.5. Zelmenis V. Īss pedagoģijas kurss. - R.: Zvaigzne, 1992.6. Ţukovs L. Ievads pedagoģijā.- R.: Raka, 1997.


TeorijaPraktiskāsmācībasKopā28Izglītības iestādeProgrammas veidsProgrammu kopaIegūstamā kvalifikācijaIepriekšējā izglītībaĪstenošanas ilgumsProfesionālās tālākizglītības <strong>programma</strong>Sociālā rehabilitācijaAsistents personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiemVidējā izglītība <strong>ar</strong> priekšzināšanām zīmju valodā640 stundasMācību priekšmeta vai praktisko mācību <strong>programma</strong>INFORMĀCIJAS KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJASApjoms stundās: 26teorija18 stundaspraktiskās mācības 8 stundasMērķis:Padziļināt un paplašināt zināšanas p<strong>ar</strong> datorprogrammu pielietojuma iespējāmpersonām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiem un attīstīt spēju pilnveidot praktiskās iemaņasd<strong>ar</strong>bā <strong>ar</strong> informācijas tehnoloģijām.Uzdevumi:1. Paplašināt zināšanas p<strong>ar</strong> datoru, kā informācijas apstrādes līdzekli;2. Sniegt praktiskās zināšanas p<strong>ar</strong> teksta ievades, elektroniskās tabulas izveidesun formatēšanas iespējām, pielietojot tekstapstrādes <strong>programma</strong>tūru;3. Padziļināt zināšanas p<strong>ar</strong> prezentācijas materiāla sagatavošanu.Nr.p.k.Tēmas Apakštēmas Taksonomijaslīmenis*Stundu skaitsPārbaudesveids1. Dators, kāinformācijasapstrādeslīdzeklis1.1. Datora<strong>programma</strong>tūra,ievadierīces unizvadierīces;1.2. Informācijasapstrādes veidi;1.3. Informācijas nesējuraksturojums unsalīdzinājums;1.4. VideozvanidatorprogrammāsMSN;1.5. „Skype”;1.6. Mobilā telefonasak<strong>ar</strong>i <strong>ar</strong> 3 Gfunkciju;1.7. Fakss;C 4 2 6


291.8. ooVoo.2. Teksta ievade 2.1. Formatēšanasiespējas;2.2. Datu bāzes veidošana;2.3. Datu aizs<strong>ar</strong>dzība.3. Elektroniskās 3.1. Lietošanas iespējas;tabulas 3.2. Formatēšanas4. Prezentācijasmateriālasagatavošanaiespējas.4.1. Materiāla atlase;4.2. Noformēšana.C 4 2 6C 4 2 6C 4 2 6Noslēguma pārbaudījums 2 2 ieskaiteKopā 18 8 26* Ieteicamais taksonomijas līmenis – A priekšstats, B izpratne, C pielietošana.Izmantotie avoti:1. Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Ţodziņa A. Teksta redaktorsMicrosoft Word./ Mācību grāmata, 2000.2. Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Ţodziņa A. Elektroniskāstabulas Microsoft Excel./ Mācību grāmata, 2000.3. Dukulis I., Gultniece I., Ivane A., Kuriloviča L., Vēzis V., Ţodziņa A. Prezentācijasmateriālu sagatavošanas pakete Microsoft Powerpoint./Mācību grāmata, 2000.4. Sabiedrībai p<strong>ar</strong> nedzirdību. - R.: LNS, 2000.5. Uzņēmējd<strong>ar</strong>bības pamati.- LNS projekts „D<strong>ar</strong>bs klusumā”.- R.: LNS, 2007.6. http: //www.lns.lv7. http: //www.wfdeaf.org8. http: //www.deafwebsites.com9. http: //www.deafnet.ru10. http: //www.lm.gov.lv


TeorijaPraktiskāsmācībasKopā30Izglītības iestādeProgrammas veidsProgrammu kopaIegūstamā kvalifikācijaIepriekšējā izglītībaĪstenošanas ilgumsProfesionālās tālākizglītības <strong>programma</strong>Sociālā rehabilitācijaAsistents personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiemVidējā izglītība <strong>ar</strong> priekšzināšanām zīmju valodā640 stundasMācību priekšmeta vai praktisko mācību <strong>programma</strong>PERSONAS AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEMApjoms stundās: 30teorija24 stundaspraktiskās mācības 6 stundasMērķis:Sniegt zināšanas p<strong>ar</strong> invaliditāti, tās veidiem un tehnisko palīglīdzekļupielietojuma iespējām.Uzdevumi:1. Iepazīstināt <strong>ar</strong> invaliditātes jēdzienu;2. Sniegt izpratni p<strong>ar</strong> invaliditātes veidiem un <strong>ar</strong> invaliditāti saistītajāmpersonības izmaiņām;3. Sniegt zināšanas p<strong>ar</strong> tehniskajiem palīglīdzekļiem un to pielietojumu.Nr.p.k.Tēmas Apakštēmas Taksonomijaslīmenis*Stundu skaitsPārbaudesveids1. Invaliditāte 1.1. Invaliditātes jēdziens;1.2. Invaliditātes grupas;1.3. Invaliditātes grupupiešķiršana.2. Invalīduintegrācijasveidi uniespējas3. Personas <strong>ar</strong>redzesinvaliditāti2.1. Biedrības;2.2. Nevalstiskāsorganizācijas;2.3. Atbalsta grupas.3.1. Ar redzes invaliditātisaistītie psiholoģiskieaspekti;3.2. Redzes invalīduaprūpe unrehabilitācija;3.3. Braila raksts kākomunikācijas forma;3.4. Redzes funkcijuietekme uz personībasB 4 4B 2 2B 2 2


31attīstību.4. Personas <strong>ar</strong> 4.4. Ar <strong>dzirdes</strong> invaliditāti C 8 8<strong>dzirdes</strong>invaliditātisaistītie psiholoģiskieaspekti;4.5. Dzirdes invalīduaprūpe unrehabilitācija;4.6. Nedzirdīgo zīmjuvaloda kākomunikācijas forma;4.7. Dzirdes funkcijutraucējumu ietekme uzpersonības attīstību;4.8. Personu <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong>traucējumiemraksturojums Latvijā.5. Personas <strong>ar</strong> 5.1. Personu <strong>ar</strong> kustību B 2 2kustībutraucējumiemtraucējumiempsiholoģiskie aspekti;5.2. Personu <strong>ar</strong> kustībutraucējumiem aprūpeun rehabilitācija.6. Personas <strong>ar</strong> 6.1. Personu <strong>ar</strong> g<strong>ar</strong>īgās B 2 2g<strong>ar</strong>īgāsattīstībastraucējumiemattīstībastraucējumiempsiholoģiskie aspekti;6.2. Personu <strong>ar</strong> g<strong>ar</strong>īgāsattīstībastraucējumiem aprūpeun rehabilitācija.7. Tehniskie 7.1. TehniskoC 2 6 8palīglīdzekļi palīglīdzekļusaņemšanas iespējas;7.2. Tehniskiepalīglīdzekļi kāresurss.Noslēguma pārbaudījums 2 2 ieskaiteKopā 24 6 30* Ieteicamais taksonomijas līmenis – A priekšstats, B izpratne, C pielietošana.Izmantotie avoti:1. Cilvēki <strong>ar</strong> invaliditāti Latvijā – problēmas un risinājumi. Diskriminācija uninvaliditāte IN CASE.- R.: Apeirons, 2005-2006.2. Drošas un atbalstošas vides izveide cilvēkiem <strong>ar</strong> invaliditāti rokasgrāmata.- R.:Apeirons, 2006.3. Grunevalds K. Dzīves apstākļu normalizēšana personām <strong>ar</strong> g<strong>ar</strong>īga rakstura uncitiem funkciju traucējumiem/ K<strong>ar</strong>la Grunevalda redakcija.- R.: Velku fonds,2003.4. LR Invaliditātes likums. Pieņemts Saeimā 20.05.2010.5. Latviešu zīmju valodas vārdnīca.- R.: LNS, 1997.6. Rehabilitācijas principi cilvēkiem <strong>ar</strong> redzes traucējumiem./Sērija


32„Rehabilitācija” – 1.burtnīca.-MPD, PVO, Latvijas Kristīgais medicīnas unģimenes centrs, 1994.7. Rehabilitācijas principi cilvēkiem <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiem. /Sērija„Rehabilitācija” – 2.burtnīca.- MPD, PVO, Latvijas Kristīgais medicīnas unģimenes centrs, 1994.8. Sabiedrībai p<strong>ar</strong> nedzirdību.- R.: LNS, 2000.9. Uzore D. Rokasgrāmata nedzirdīgu un vājdzirdīgu bērnu vecākiem.- R.:BĢLM, 2005.10. Uzņēmējd<strong>ar</strong>bības pamati.- LNS projekts „D<strong>ar</strong>bs klusumā”.- R.: LNS, 2007.11. Latviešu zīmju valodas vārdnīca.- R.: LNS Kopsolī, 1997.12. Latviešu zīmju valodas vārdnīca. D<strong>ar</strong>ba aizs<strong>ar</strong>dzība.- R.: LNS.13. Latviešu zīmju valodas vārdnīca. Finanšu d<strong>ar</strong>ījumi.- R.: LNS.14. Latviešu zīmju valodas vārdnīca.- D<strong>ar</strong>ba aizs<strong>ar</strong>dzība.-Videovārdnīca:www.zimjuvaloda.lv.15. Latviešu zīmju valodas vārdnīca.- Celtniecība un tehnika.-Videovārdnīca:www.zimjuvaloda.lv.16. Latviešu zīmju valodas vārdnīca.- Finanšu d<strong>ar</strong>ījumi.-Videovārdnīca:www.zimjuvaloda.lv.17. Latviešu zīmju valodas vārdnīca.- Mazākumtautību nedzirdīgajiem.-Videovārdnīca: www.zimjuvaloda.lv.18. Latviešu zīmju valodas vārdnīca.- Bieţāk lietoto vārdu videovārdnīca:www.zimjuvaloda.lv.


TeorijaPraktiskāsmācībasKopā33Izglītības iestādeProgrammas veidsProgrammu kopaIegūstamā kvalifikācijaIepriekšējā izglītībaĪstenošanas ilgumsProfesionālās tālākizglītības <strong>programma</strong>Sociālā rehabilitācijaAsistents personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiemVidējā izglītība <strong>ar</strong> priekšzināšanām zīmju valodā640 stundasMācību priekšmeta vai praktisko mācību <strong>programma</strong>DARBA AIZSARDZĪBAApjoms stundās: 8teorija8 stundaspraktiskās mācības - stundasMērķis:Sniegt izpratni p<strong>ar</strong> d<strong>ar</strong>ba drošību un d<strong>ar</strong>ba aizs<strong>ar</strong>dzību, to tiesiskā regulējumapamatprincipiem.Uzdevumi:1. Iepazīstināt studentus <strong>ar</strong> d<strong>ar</strong>ba drošības jēdzienu;2. Sniegt zināšanas p<strong>ar</strong> d<strong>ar</strong>ba aizs<strong>ar</strong>dzības pamatprincipiem.Nr.p.k.Tēmas Apakštēmas Taksonomijaslīmenis*Stundu skaitsPārbaudesveids1. D<strong>ar</strong>balikumdošana2. D<strong>ar</strong>badrošība unaizs<strong>ar</strong>dzība1.1. Tiesību subjekti;1.2. D<strong>ar</strong>ba līgums;1.3. D<strong>ar</strong>ba kārtība;1.4. D<strong>ar</strong>ba samaksa;1.5. Uzteikumi, termiņi,forma;1.6. D<strong>ar</strong>ba strīdi.2.1. D<strong>ar</strong>ba organizācija und<strong>ar</strong>ba aizs<strong>ar</strong>dzība;2.2. Nelaimes gadījumid<strong>ar</strong>bā, izmeklēšana unuzskaites kārtība.B 4 4C 2 2Noslēguma pārbaudījums 2 2 ieskaiteKopā 8 8* Ieteicamais taksonomijas līmenis – A priekšstats, B izpratne, C pielietošana.Izmantotie avoti:1. LR D<strong>ar</strong>ba likums. Pieņemts Saeimā 01.06.2001. un saistītie dokumenti.


342. LR D<strong>ar</strong>ba aizs<strong>ar</strong>dzības likums. Pieņemts Saeimā 20.06.2001. un saistītiedokumenti.3. LR D<strong>ar</strong>ba strīdu likums. Pieņemts Saeimā 26.09.2002. un saistītie dokumenti.4. Uzņēmējd<strong>ar</strong>bības pamati.- LNS projekts „D<strong>ar</strong>bs klusumā”.- R.: LNS, 2007.5. http:// www.lm.gov.lv.6. http:// www.vdi.lv.


35Prakses <strong>programma</strong>KVALIFIKĀCIJAS PRAKSEPrakses apjoms 240 stundasMērķis:Nostiprināt teorētiski apgūtās zināšanas praksē un apliecināt prasmi pildītasistenta personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong> traucējumiem profesionālos pienākumus.Uzdevumi:1. Identificēt klienta vajadzības un veikt to izvērtēšanu;2. Apliecināt prasmi vārdiskās informācijas interpretēšanā;3. Identificēt komunikācijas šķēršļus un vadīt komunikācijas procesu;4. Pārzināt un piesaistīt klientam nepieciešamos resursus;5. Identificēt vides pieejamības šķēršļus un mazināt to ietekmi.Nr.p.k.Tēmas Apakštēmas Stunduskaits1. Ievads prakses 1.1. Ievadinstruktāţa2organizācijā1.2. Prakses dokumentācija2. Iepazīšanās <strong>ar</strong> praksesnorises vietu uninstruktāţa2.1. D<strong>ar</strong>ba drošības instruktāţa2.2. Iekšējās kārtības noteikumiinstitūcijā63. Vides pieejamībasizvērtējums3.1. Vides šķēršļi3.2. Vides un personas mijied<strong>ar</strong>bība3.3. Būvniecības normatīvi4. D<strong>ar</strong>bs komandā 4.1. St<strong>ar</strong>pprofesionāļu komandu veidi4.2. Komandas vadīšana4.3. Komandas d<strong>ar</strong>ba principi5. Sask<strong>ar</strong>smes psiholoģijaun komunikācijasprasmju pielietojums6. Tehniskie palīglīdzekļi unto pielietojuma iespējas7. Sociālo pakalpojumukompleksa izvērtējums5.1.Sask<strong>ar</strong>sme <strong>ar</strong> klientu un viņaģimeni5.2. S<strong>ar</strong>unas vadīšana5.3. Ķermeņa valoda5.4. Transkultūra sask<strong>ar</strong>smē6.1. Personu <strong>ar</strong> funkcionāliemtraucējumiem psiholoģiskieaspekti6.2. Personu <strong>ar</strong> funkcionāliemtraucējumiemaprūpe un rehabilitācija6.3. Tehnisko palīglīdzekļusaņemšanas kārtība7.1. Sociālo pakalpojumu veidi7.2. Sociālo pakalpojumu sniedzēji2030322434


367.3. Brīvprātīgo kustība8. Vārdiskās informācijas 8.1. Informācijas uztvere72interpretēšana, zīmjuvaloda8.2. Informācijas interpretācija8.3. Zīmju valodas pielietojums8.4. Profesionālo terminupielietojums valsts un vienāsvešvalodā9. Rīcība stresa un krīzes 9.1. Konflikti un risināšana12situācijās9.2. Krīzes norise un izpausmes9.3. Pašaizs<strong>ar</strong>dzība10. Prakses ieskaite 8Kopā 240


37Profesionālās izglītības <strong>programma</strong>sīstenošanai nepieciešamie materiālie līdzekļiPROGRAMMAS ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAMIEMATERIĀLIE LĪDZEKĻINr.p.k. Materiālo līdzekļu nosaukums (pa veidiem) Daudzums1. Tehnoloģiskās iekārtas un d<strong>ar</strong>ba instrumenti1.1. Videokamera 11.2. Videopleijeris 11.3. Projektors un dators, WEB kamera 11.4. Televizors 11.5. Atskaņotājs 11.6. Mulāţa 12. Materiāli, palīgmateriāli u.tml.2.1. Tehniskie palīglīdzekļi2.2. Kopšanas līdzekļi


38Profesionālās izglītības <strong>programma</strong>sīstenošanai nepieciešamā pedagogu profesionālā kvalifikācijaPEDAGOGU PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJANr.p.k.Mācību priekšmetanosaukumsPrasības pedagoga profesionālajai unpedagoģiskajai izglītībai1. Sociālā vide Augstākā izglītība noz<strong>ar</strong>ē un pedagoģiskāizglītība2. Sociālie pakalpojumi unsociālā palīdzībaAugstākā izglītība noz<strong>ar</strong>ē un pedagoģiskāizglītība3. Dzirdes orgānuanatomija un fizioloģijaAugstākā izglītība noz<strong>ar</strong>ē un pedagoģiskāizglītība4. Kultūras vēsture, ētikaun reliģijaAugstākā izglītība noz<strong>ar</strong>ē un pedagoģiskāizglītība5. Sociālā psiholoģija Augstākā izglītība noz<strong>ar</strong>ē un pedagoģiskāizglītība6. Sociālā politika Augstākā izglītība noz<strong>ar</strong>ē un pedagoģiskāizglītība7. VispārējāscilvēktiesībasAugstākā izglītība noz<strong>ar</strong>ē un pedagoģiskāizglītība8. Veselības aprūpe unpirmā palīdzībaAugstākā izglītība noz<strong>ar</strong>ē un pedagoģiskāizglītība9. Psihiatrijas pamati Augstākā izglītība noz<strong>ar</strong>ē un pedagoģiskāizglītība10. Komunikācijas prasmes<strong>ar</strong> personām <strong>ar</strong> <strong>dzirdes</strong>Augstākā izglītība noz<strong>ar</strong>ē un pedagoģiskāizglītībatraucējumiem11. Izglītības sistēma un Augstākā izglītība noz<strong>ar</strong>ē un pedagoģiskāpedagoģijas pamati12. Informācijaskomunikācijutehnoloģijas13. Personas <strong>ar</strong>funkcionāliemizglītībaAugstākā izglītība noz<strong>ar</strong>ē un pedagoģiskāizglītībaAugstākā izglītība noz<strong>ar</strong>ē un pedagoģiskāizglītībatraucējumiem14. D<strong>ar</strong>ba aizs<strong>ar</strong>dzība Augstākā izglītība noz<strong>ar</strong>ē un pedagoģiskāizglītība

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!