INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU UN SISTĒMU IEPRIKUMI

iub.gov.lv

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU UN SISTĒMU IEPRIKUMI

AERIES TABLESNO CODE DISTRICTMANAGEDTYPE TABLE NAME CONTENT DESCRIPTION1 ABS Y Setup Absence Codes Codes used for recording absences2 ACL System Attendance Create Log Maintains a log of when and where new PAC files and DAC tables are created3 ACT Data Activities and Awards Recording Activities in which student participates, and Awards received by student4 ADR Data Name and Address For recording Names and Addresses of Staff, Site Council, PTA, etc.5 ADS Data Assertive Discipline Contains data for one of the two Discipline Tables – More details than DIS (both canbe used)6 SAHC Setup Attendance History Codes Stores a history of absence code descriptions7HAHD Data Attendance History Details Stores a detailed history of student attendance counts by code, period and year.8 AHS Data Attendance History Summary Stores a summary of student enrollment, present, absent and tardy counts by year9 APC Data Academic Plan Course Request Stores a student’s current academic plan.10 APL System Academic Plan Log Maintains a record of any change done to a student’s academic plan.11 ASL System Attendance Submit Log (ABI) Maintains a record when teachers submit attendance through ABI-GeneratesMissing Sheet Log12 ATA Data Supplemental Attendance Assignments Relationships of Student Numbers to Supplemental Attendance Session numbers13 ATC Data Supplemental Attendance Calendar Days that a Supplemental Attendance Session meets14 ATD Data Supplemental Attendance Data Supplemental Attendance tracking includes times in and out and total minutes bystudent15 ATL Transaction Attendance Log Maintains a record of when changes are made to student attendance16 ATN Data Attendance Notes For recording specific details for a particular student and date.17 ATP Data Supplemental Attendance Programs Contains details of Supplemental Attendance Programs offered18 ATR Data Supp Attendance Staff Responsibilities Relationships of Staff IDs to Supplemental Attendance Session numbers19 ATS Data Supplemental Attendance Sessions Contains details of Supplemental Attendance Sessions offered20 ATT Data Attendance Data Maintains Dates of Enrollment, Absences and Absence Reasons, and Un-enrollment21 AUT Data Authorizations, Prohibitions and Waivers Specific authorizations or prohibitions to student participation in specific programs22 BEL Setup Bell Schedule Bell Schedule for Secondary Schools, including Continuation or Alternative Schools23 BIL Data Billing For billing of students – more detailed than the FEE table24 BSD Setup Bell Schedule Definition Provides for a variety of Bell Schedules which can be assigned to the Calendar25 BST Setup Bell Schedule Times Contains data from Bell Scheduler


Iepirkuma priekšmetaorganizācija2


Kas jāņem vērā?Publisko iepirkumu likuma (PIL) noteikumi3Projekta ietvaros īstenojamās aktivitātesFaktiskā tirgus situācija


PIL noteikumi4PIL nosaka pienākumu vienā iepirkuma procedūrāapvienot attiecīgā laika periodā iepērkamas līdzīgaspreces / pakalpojumus;PIL nenosaka, vai iepirkums organizējams, paredzotiepirkuma procedūras ietvaros vienu vai vairākas daļas;Jāievēro PIL 2.panta mērķi;Ir gadījumi, kad iepirkuma priekšmeta nesadalīšanadaļās noved pie konkurences nepamatotas ierobežošanas.


Projekta aktivitātes5Informācijas tehnoloģiju iepirkumos precīzi jāapzinavisas piegādājamās preces un to piegādātāju loks;Informācijas sistēmu iepirkumos jāapzina veicamāsdarbības sistēmas izveidē (analīze -> projektēšana ->izstrāde -> testēšana -> lietošana (.t.sk. uzturēšanaun garantijas nodrošināšana), saprotot, vai ir vēlamato īstenošanas uzticēšana vienam piegādātājam.


IT tirgus specializācijaIT uzņēmumu specializācija: programmatūras izstrāde servertehnikas piegāde drošības risinājumi projektēšanas darbi6Jo komplicētāks iepirkums, jo mazāk atbilstošupiegādātāju.Piegādātāju apvienības piedāvājums ar lielākāmadministrēšanas izmaksām.


IUB pieeja7Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prasības iepirkumapriekšmetam, t.sk. iepirkuma priekšmeta sadalījumam daļāsvienas iepirkuma procedūras ietvaros.Pasūtītājs tomēr ar savu rīcību nav tiesīgs nepamatoti izslēgtkonkurenci piegādātāju starpā. Pasūtītājam ir pienākumsplānot iepirkuma procedūru tādā veidā, lai brīvakonkurence būtu iespējama.Ja iepirkuma priekšmets ietver preces, ko var piegādāt viensvai daži piegādātāji, vai arī attiecīgās preces viens vai dažipiegādātāji var piegādāt uz būtiski izdevīgākiemnoteikumiem nekā citi, attiecīgās preces ir izdalāmasatsevišķā iepirkuma daļā.


IUB pieejaLai noteiktu konkurences ierobežojumu esamību:8 jāpārbauda, vai iepirkuma procedūras dokumentos navietvertas tiešas vai netiešas norādes uz konkrētiemzīmoliem, preču zīmēm, patentiem, procesiem u.tml.; jānoskaidro piegādātāju skaits, kas var piegādāt katrāpozīcijā noteiktās preces vai sniegt pakalpojumus;


Kvalifikācijas prasības9


Biežākās problēmasNeskaidri izteiktas prasības;Ar konkrētā līguma priekšmetu nesaistītas prasības;Nesamērīgi augstas prasības;Objektīvi nepārbaudāmas prasības;Ignorēta līdzvērtīgas pieredzes atzīšanas iespēja.10


Regulējums11Prasības nosaka samērīgi līguma priekšmetam un to izpildiapliecina ar PIL 41. un 42.pantā minētajām ziņām undokumentiem.Acīmredzami neatbilstošas ir tās prasības, kuras neatbilstPIL 41. un 42.pantā minētās pārbaudes būtībai (mērķim);pārējos gadījumos veicams izvērtējums.Prasību samērīguma izvērtēšanas algoritms: kāds ir prasības mērķis? vai ar prasību mērķi var sasniegt? vai prasība ir nepieciešama mērķa sasniegšanai? vai prasība nerada piegādātājiem pārmērīgusierobežojumus?


Piegādātāja kvalifikācija12Piegādātāja kvalifikāciju apliecina ar faktoriem kasraksturo piegādātāju kā uzņēmumu un tā personālu.Piegādātājam kā uzņēmumam prasības nosakaattiecībā uz tā finansiālo stabilitāti un iespējām unresursiem, kā arī vadības prasmēm.Ar prasībām piegādātāja personālam pārliecinās parpiegādātāja aktuālo spēju izpildīt konkrēto līgumu.


Prasības piegādātāja finanšu rādītājiem14Prasība finanšu rādītājus apliecināt, iesniedzotzvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu var būtnepamatota.Alternatīva – dot iespēju iesniegt gada pārskatu, kasbija jāiesniedz un ir iesniegts VID.Alternatīva – dot iespēju iesniegt zvērināta revidentapārbaudītu operatīvo bilanci.


Prasības piegādātāja pieredzei15Līdzvērtīgi projekti cik daudz nepieciešami? kāds ir līdzvērtības noteikšanas kritērijs?saturs:• vai vienmēr jābūt realizētam tieši tādam pašam?cena:• vai ņemta vērā inflācijas ietekme?sektors (publiskais / privātais):• tehnisku atšķirību parasti nav;• atšķirīga projekta vadīšana / komunikācija (iespējams,personāla pieredze).


«-» piemērsSaskaņā ar Konkursa nolikuma 3.10.2.punktu kandidātam jāspējpiesaistīt vismaz vienu platformtehnoloģiju ekspertu, kuram ir:1) augstākā izglītība (bakalaura grāds, profesionālā augstākāizglītība vai maģistra grāds);2) MCSE (Windows 2003 vai jaunāks) sertifikāts;163) vismaz trīs gadu pieredze informācijas un komunikācijastehnoloģijas infrastruktūras (lietotāju identitātes pārvaldība, tīkludrošība un pārvaldība) īstenošanā;4) CISA vai ekvivalents sertifikāts, kurš apliecina informācijassistēmu plānošanas ieviešanas, atbalsta un audita kvalifikāciju;5) pieredze vismaz vienā projektā, kurš atbilst vismaz vienam nonolikuma 3.4.- 3.8.punktos norādītajiem projektiem.IIK lēmums: 15.08.2011. Nr. 4-1.2/11-251


«Viss vienā» speciālisti (I)17Nepamatota prasība pieredzi apliecināt ar darbībaslaiku.Kā izvērtēt nostrādāto laiku – vai darbam jomā jābūtnepārtrauktam?PIL 42.panta otrā daļa neparedz pieredzesapliecināšanu ar nostrādāto laiku.


«Viss vienā» speciālisti (II)18Sertifikāti jāprasa atbilstoši to saturamCISA sertifikāts apliecina kompetenci audita, kontroles,monitoringa un novērtējuma funkciju veicējiem.CISA sertifikāts neapliecina speciālista kompetencipatstāvīgi plānot un ieviest IT projektus, kā arī sniegtatbalsta pakalpojumus.Pasūtītājs, pieprasot visu minēto funkciju veikšanu novienas personas, faktiski arī palielina savu risku nesaņemtneatkarīgus un objektīvus IT sistēmas audita rezultātus, jaattiecīgais speciālists būs auditors pats savam veiktajam ITprojekta plānošanas, ieviešanas un atbalsta darbam.


«Viss vienā» speciālisti (III)19Nesamērīgi prasīt daudzas kompetences vienamspeciālistam.«Pasūtītājam nav nekāda pamata iejaukties pašakandidāta darba un iekšējās komunikācijas starp dažādiemspeciālistiem plānošanā. Iesniegumu izskatīšanas komisijanorāda, ka Pasūtītājam būtisks ir darbu rezultāts, kaspanākams, izvirzot attiecīgas prasības attiecībā uz darbuizpildi, savukārt, nosakot piegādātāja kvalifikācijasprasības, konkrētajā gadījumā Pasūtītājam pēc būtībassvarīga ir darbu izpildē piesaistītās kvalifikācijas esamība,nevis ekspertu skaits pats par sevi.»


«Viss vienā» speciālisti (IV)20Prasībām jābūt sasaistītām ar nozares praksi.«Pasūtītājam konkrētajā gadījumā bija jāizvērtē unjāņem vērā, ka speciālisti, kuriem ir MCSE sertifikāts unkuri veic IT sistēmu izstrādes ieviešanas unadministrēšanas darbus, praksē vienlaikus nestrādā arī kāauditori, kas ieguvuši CISA sertifikātu. Šāda kompetenčunošķiršana pēc būtības izriet no apsvēruma, ka auditoramir jābūt objektīvam un neatkarīgam IT sistēmasizstrādātāja, ieviesēja un administratora veikto darbupārbaudītājam un izvērtētājam. Turklāt speciālistu, kas irkvalificēti gan izstrādāt, ieviest un administrēt IT sistēmas,gan arī veikt šo sistēmu auditu, loks ir neliels.»


«-» piemērs«(..) projektu vadītājam ir prasīta „ne mazāk kā 3 (trīs)gadu pieredze IT projektu vadības jomā publiskāsektora iestādēm ar piedāvātajāmtehnoloģijām”.21IUB IIK lēmums:«(..) pieredze tieši publiskā sektora iestādēs un tieši ar piedāvātajāmtehnoloģijām, lietoti kopā ir konkurenci nepamatoti ierobežojoši.IIK lēmums: 22.06.2011. Nr.4-1.2/11-172/2


«-» piemērs22 Pretendentam nepieciešama pieredze vismaz trīsfinanšu un personāla vadības sistēmu ieviešanasprojektos, kuri ieviesti iestādēs, kuras ir likuma parbudžeta un finanšu vadību subjekti, ar vienotucentralizētu sistēmas klasifikatoru uzturēšanu unvienotu centralizētu budžeta izlietojuma kontrolessistēmu, tajā skaitā vismaz vienā projektā iestādeiir padotības vai pakļautības iestādes.


Tehniskās atbilstības izvērtēšana23


Biežākās problēmasPretrunas starp prasībām;Neskaidri izteiktās prasības;Specifikācija nosaka konkrētu risinājumu, nevisprasības risinājumu darbībai;Neizmanto funkcionālas prasības, bet norādatehniskus parametrus, kas strauji noveco;Nav noteikti kvalitātes kritēriji;Nav padomāts par garantijas un pēc garantijasuzturēšanu, kā arī lietotāju apmācību.24


Ierobežojošas TS prasībasParasti jāvērtē prasību kopa, kas norāda uz konkrētupreci.«-»Piemēram, prasība, ka datoram «jānodrošina ne mazāk kā viensPCI, divi PCIe 2.0 16x, viens PCIe 4x, divi PCIe 1x, divi FireWire,seši USB 2.0 un audio spraudņu komplekts (SPDIF/line-in/lineout/mic/headphone)»faktiski norāda uz datoru HP Z800Workstation.Bieži jāvērtē ierobežojumu ietekme uz konkurenci.«-»25Piemēram, noteikums, ka «kandidātam nav tiesību iesniegtvairāku ražotāju preces par iepirkuma priekšmeta daļā iekļautospecifikāciju» ierobežo ar viena vai dažu ražotāju izvēli, jaiepērkamās preces ir dažādu segmentu preces.


Ierobežojošas TS prasības26Visbiežāk netiek ievēroti PIL 17.panta 10.daļasnoteikumi. Atsauce uz specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu,patentu vai specifiskus preču veidu ir atļauta tikaiizņēmuma gadījumā – ja nav iespējams sagatavotpietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmetaaprakstu, t.sk. izmantojot funkcionālas prasības vaistandartus. Pasūtītājam jāpierāda, ka tas nebija iespējams (vārdu«vai ekvivalents» izmantošana pati par sevi nenovērš PILpārkāpumu). Ja lieto vārdus «vai ekvivalents», jādod skaidrojums, kotieši pasūtītājs uzskatīs par līdzvērtīgu piedāvājumu.


Piemērs27«-»Attiecībā uz piegādājamo datoru procesoriem pasūtītājsir izvirzījis šādu prasību – «Intel® Core2 Duo E84003,00 GHz vai analogi».«+»Attiecībā uz piegādājamo datoru procesoriem pasūtītājsir izvirzījis šādu prasību – «Procesora veiktspēja pēcPassMark Performance CPU Mark vērtējuma vismazsasniedz 2700 punktus. Rezultātiem jābūt atspoguļotiemvietnē http://www.cpubenchmark.net/. Pretendentamjānorāda procesora modelis un ražotājs.»


«-» piemērs28Attiecībā uz monitoriem noteikta tehniska prasība«(H x W x D cm) - 35,73 x 43,9 x 19 cm».


Piedāvājumu vērtēšana29 Pasūtītājs PIL 17.pantā noteiktās rīcības brīvībasietvaros sagatavo TS, bet tam ir pienākumspiedāvājumus vērtēt saskaņā ar noteiktajām prasībāmun vērtēšanas kārtību. Nevērtēšana saskaņā ar TS prasībām ir PIL 2.p. 2.pkt.un 56.p. 1. vai 2.d. pārkāpums.


Piedāvājumu paraugu pārbaude / demonstrācija30Var izmantot, lai pārliecinātos par preču parauguatbilstību TS prasībām: paredzēta iepirkuma procedūras dokumentos / iepriekšneparedzēta (45.pants); Attiecībā uz visām precēm vai atsevišķām, kuru atbilstībarada šaubas; samērīgums – iespēja noteiktajā termiņā un pirmslīguma noslēgšanas piegādāt un demonstrēt; vienlīdzīga attieksme un atklātība.Jānosaka rīcība ar paraugiem pēc pārbaudes beigām.


Piedāvājumu paraugu pārbaude / demonstrācijaVar izmantot, lai novērtētu piedāvājumu atbilstošisaimnieciskā izdevīguma kritērijiem: kādos gadījumos piemērojama; iepriekš paredzēta un detalizēti regulēta norise; ekspertu klātbūtne;31 vienlīdzīga attieksme un atklātība.


Integrācijas veikšanaPasūtītājam jānosaka visas tās sistēmas, ar kurām jāveicizstrādājamās sistēmas integrācija. Šādas sistēmas varbūt: pasūtītāja valdījumā esošas; citu personu valdījumā esošas; plānotas (vēl neeksistējošas) sistēmas.Pasūtītājam jāsniedz maksimāli plaša informācija par: sistēmām, ar kurām jāveic integrācija; darbu apjomu; izmantojamajiem datu apmaiņas standartiem;32 to datu lauku skaitu un specifiku, kuri izmantojami integrācijasizstrādei.


Licencēšanas noteikumi33Pasūtītājam, nepārkāpjot Autortiesību likumanoteikumus, IT sistēmu un programmatūras iepirkumugadījumā ir jānosaka tam nepieciešamie licencēšanasnoteikumi.Šādu noteikumu mērķis – nodrošināt, ka iesniegtiepiedāvājumi ir salīdzināmi, kā arī mazināt savu riskulīguma izpildes laikā.Iespējamie noteikumi: attiecībā uz procesoru kodolu un serveru skaita ierobežojumiem; attiecībā uz maksimālā vienlaicīgo klientu skaita ierobežojumiem; attiecībā uz sistēmas darbības rādītājiem.Prakse – maz iepirkuma līgumu, kuros vispār risināti arautortiesībām saistītie jautājumi.


Saimnieciski visizdevīgākāpiedāvājuma vērtēšana34


Biežākās problēmasPIL noteikumiem neatbilstoši vērtēšanas kritēriji;Diskriminējoši vērtēšanas kritēriji;Objektīvi neizvērtējami kritēriji.35


Ko var vērtēt?36PIL 46.pants - Piedāvājuma izvēles kritērijisaimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurā ņemti vērātādi faktori kā kā piegāžu vai līguma izpildes termiņi,Parasti visi piegādātāji sniedz šādu piedāvājumu, bet regulārineievēro. ekspluatācijas izmaksas un citas izmaksas, to efektivitāte,Ieteicams šo izmantot, rēķinot apkalpošanas un/vai uzturēšanasizmaksas būvdarbu, preču vai pakalpojumu kvalitāte,Grūti izvērtēt pēc piedāvājuma, parasti subjektīvs vērtējums estētiskais un funkcionālais raksturojums,Ieteicams izmantot funkcionālo raksturojumu


Ko var vērtēt?37 vides prasību ievērošana,Energoefektivitāte tehniskās priekšrocības,Uzmanīgi, jo tehniskās priekšrocības ne vienmēr ir priekšrocības rezerves daļu pieejamība,Parasti netiek izmantots piegāžu drošība,Ieteicams vērtēt caur riskiem cena un citi ar līguma priekšmetu saistīti faktori, kuriem jābūtkonkrēti izteiktiem un objektīvi salīdzināmiem vaiizvērtējamiem


«0» pozīcijasPadara neiespējamu piedāvājumu salīdzināšanu.38Sekas nepietiekami kvalitatīvi izstrādātam nolikumam –nav noteikts, kādām tieši precēm vai pakalpojumiemkatrā vērtējamā pozīcijā jābūt paredzētiem.Jānošķir cenas norādīšana vērtēšanas kritērija ietvaros,jo sevišķi, ja paredzēts vērtēt dažādu iepirkumapriekšmeta daļu izmaksas, no izmaksu, kas netiekvērtētas, norādīšanas.


Diskriminējoši vērtēšanas kritērijiArī vērtēšanas kritēriji var būt diskriminējoši.39«(..) Publisko iepirkumu likuma normas ir aplūkojamassavstarpējā kopsakarā un kopējiem likuma mērķiem navatbilstoša situācija, kad, lai arī ar tehniskajāmspecifikācijām tiek pieļauta dažādu ražotāju prečupiegāde, tostarp ekvivalentu preču piegāde, savukārt arnoteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem šādaiespēja faktiski tiek izslēgta, nedodot iespēju piegādāt arīekvivalentus risinājumus.»Jāvērtē, vai kritēriji vispār rada pasūtītājam saimnieciskoizdevīgumu.


«-»PiemērsIT infrastruktūras izveides un apkalpošanas iepirkums; cita starpā šādisaimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji:Nr. Kritērijs Punktuskaits3. Tehniskās un funkcionālās priekšrocības:3.1. UNIX Nr.1 UNIX Nr.2 serveri komplektēti ar AIXoperētājsistēmu3.2. Piedāvātā risinājuma kopēšanas programmatūra (Tehniskāsspecifikācijas prasība 2.19.3.), ir pilnībā savietojama arpasūtītāja rīcībā esošo Tivoli Storage Maneger3.3. UNIX Nr.1 un UNIX Nr.2 serveri ir asmensserveru tehnoloģijasun izvietojami piedāvātajās serveru šasijās3.7. Pretendenta piedāvātās datu apstrādes un glabāšanas iekārtas irno viena ražotāja3.10 Pretendenta piedāvātās datu tīkla iekārtas ir no viena ražotāja 540IIK lēmums: 15.07.2011. Nr. Nr.4-1.2/11-179/31010105


Subjektīvi vērtējamie kritēriji41PIL neaizliedz piemērot piedāvājumu vērtēšanas kritērijus,kas nav izvērtējami ar matemātiskas formulas.Tomēr kritēriju izvērtēšanas kārtībai ir jābūt iepriekšnoteiktai un paredzamai.Par subjektīviem vērtēšanas kritērijiem var liecināt: aprakstu, darbu izpratnes, vīzijas vērtēšana, noformējumavērtēšana ar punktiem; kritēriji, no kuriem nav saskatāms racionāls ieguvumspasūtītājam; plašs piešķiramo punktu diapazons (zinātniski pētījumipierāda, ka cilvēks, balstoties uz kritērijiem, var piešķirtpunktus diapazonā līdz 9, bet plašā punktu skalā punktuspiešķir nejauši.


Iepirkuma līgums42


Biežākās problēmasNav pievienots līguma projekts;Līguma projekts nav pielāgots konkrētajai piegādei vaipakalpojumam un neaptver visus tā elementus;Neregulē nodevumu pieņemšanas kārtību;Nenodrošina pieteikumā / piedāvājumā norādīto speciālistuklātbūtni līguma izpildē;Neregulē pušu atbildību / sankcijas par neizpildi;Neregulē garantijas noteikumus;Neregulē autortiesību noteikumus;Neregulē konfidencialitātes aspektus;Neregulē pēcgarantijas uzturēšanu.43


Līgumi IS izstrādei un ieviešanai1. Programmatūras izstrādes līgums2. Pēcgarantijas saistību izpildes līgums(izmaiņu pieprasījumu apstrādes kārtība un kļūdu labošana)3. Servertehnikas piegādes līgums4. Pārējās infrastruktūras nodrošināšana(datu centra pakalpojumi)3. Apmācības līgums(semināros vai mācību klasēs)3. IS popularizēšanas līgums / aktivitātes44(semināri, PR aktivitātes, izdales materiāli utt.)


Paldies paruzmanību!Jautājumi!

More magazines by this user
Similar magazines