13.07.2015 Views

Vides piesārņojums

Vides piesārņojums

Vides piesārņojums

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Teritorijas plānošanā tiek ietveras:Telpiskā plānošanaStratēģiskā plānošanaPilsētbūvniecībaPilsētplānošanaFiziskā plānošanaReģionālā plānošana<strong>Vides</strong> plānošana2


Teritorijas plānojums ir:ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments vaiplānošanas dokumentu kopums,kurā atbilstoši plānošanas līmenim unplānojuma veidam rakstveidā un grafiski attēlota teritorijas pašreizējā unnoteikta plānotā (atļautā) izmantošana un šīs teritorijasizmantošanas aprobežojumiDabas teritorijas unapstādījumiDarījumuteritorijasAutonovietnes3


Galvenais plānošanas mērķis – panākt vienošanostaupa laikupar iespējami ideālu funkciju un telpusakārtojumu, kasracionāli izmantoteritoriju (telpu)saudzē vidi4


Plānojot jāatrod optimālu risinājumu ekonomisko, sociālo un dabas aizsardzībasinterešu sabalansēšanai.dažādu grupuinterešu saskaņošana,Galvenie uzdevumi:attīstībasveicināšana,aprobežojumunoteikšana.Plānojumiemjānodrošina:→ lai paredzētās darbības nepārsniedz valstī noteiktosvides aizsardzības normatīvus un nebūtu pretrunā arLatvijas tiesību aktiem,→ teritorijas attīstību, tāpēc plānošanas dokumentiemjābūt vērstiem uz attīstību nevis uz aizliegšanu.5


Teritoriālā plānošanaTelpiskā plānošana (ar satelītu palīdzību)Pilsētbūvniecība(plānošana no putna lidojuma)ArhitektūraApbūves vai būvapjomuplānošana (zemesgabalarobežās)Iekštelpas vaiinterjera plānošana6


1.Plānošanas būtība – līdzeklis attīstības mērķu sasniegšanai.2.Uzdevums – izvērtēt un līdzsvarot interesesattiecībā uz plānošanas objektu.3.Plānošanas veids – fiziska plānošana (telpasplānošana, grafiska plāna izveide) vaistratēģiskā plānošana (vienošanās parattīstības vispārīgiem jautājumiem).4.Rezultāts – vienošanās, plānojums, plāns, vīzija, attīstībaspriekšlikums u.c. (atkarībā un uzdevuma).7


Attīstība ir process ar mērķi sasniegt augstākus dzīves standartus.Plānošana ir viens no attīstības procesiem.ekonomiskāAttīstības 3 komponentes:sociālātelpiskāAttīstības pamatā ir cilvēka tieksme (apzināta vai neapzināta) pēcaugstākas dzīves kvalitātes, augstākiem dzīves standartiem.Cilvēks attīstoties attīsta arī telpu un vidisavām vajadzībām un interesēm – no alaslīdz mūsdienu pilsētvidei.8


Reģionālāattīstība→ Līdzsvarota un ilgtspējīga attīstība, ievērojot valsts teritorijasreģionālās īpatnības un reģionu attīstības mērķus un iespējas.→ Labvēlīgas pārmaiņas sociālajā un ekonomiskajā situācijā visāvalsts teritorijā vai atsevišķās tās daļās.Reģionālās attīstības vizualizācijaspiemērs:Rīgas vēsture 10 minūtēs –ja viens gads pilsētas dzīves atbilstu pussekundei – visa apzinātā Rīgas vēsture būtuapmēram 10 minūtes gara filmiņa, kas dotu iespēju izsekotgalveno procesu dinamikai un intensitātes pieaugumam.9


AttīstībasstratēģijaAttīstībasprogrammaTeritorijasplānojumsAttīstības programma (parasti tuvākajiem pieciem gadiem) un attīstībasstratēģija (ilgtermiņa) ir stratēģiski dokumenti,kuros tiek noteikti teritorijas attīstības mērķi unlīdzekļi to sasniegšanai, kā arī konkrētas rīcībasprogrammas realizēšanai.11


Derīgo izrakteņuizmantošanas plānošanaAbiotiskiefaktoriŪdens resursuizmantošanas plānošanaĢeosistēmas plānošanaAinavas plānošanaTeritorijas plānošanaSateces baseina plānošanaEkosistēmas pārvaldībasplānošanaDabas aizsardzībasplānošanaSociālekonomiskiefaktoriAinavu ekoloģiskāplānošanaBiotiskiefaktori12


<strong>Vides</strong> prasības un dabas resursu pieejamību ņem vērā, nosakotteritorijas attīstības mērķus un aprakstotiespējamos attīstības scenārijus.Jāparedz konkrētas rīcības teritorijas ilgtspējīgasattīstības nodrošināšanai,piemēram, apstādījumu paplašināšana, ūdensapgādesnodrošināšana u.c.Attīstības rīcības novērtē no vides un dabasaizsardzības viedokļa un izstrādā konkrētas dabasaizsardzības rīcības un tās iekļauj telpiskās attīstībasdokumentos.13


→ Dabas apstākļi→ <strong>Vides</strong> kvalitāte→ Tiesiskais regulējums→ Iedzīvotāju un interešu grupu vajadzības→ Ekonomiskās iespējas14


→ Teritorijas ģeoloģiskie apstākļi→ Reljefs→ Klimats un mikroklimats→ Hidroloģiskie apstākļi un ūdeņi→ Augsnes→ Biota (veģetācija un dzīvnieki)→ Ainava→ Dabas riski→ Dabas resursi15


→ <strong>Vides</strong> piesārņojums→ Izmantoto resursu kvalitāteTROKŠŅA PIESĀRŅOJUMS LIDOSTAS “RĪGA” APKĀRTNĒNO 2 PIESĀRŅOJUMS RĪGĀ16


Ietekmes uz vidinovērtējumsStratēģiskais ietekmesuz vidi novērtējumsLikums “Par ietekmes uz vidinovērtējumu”Ministru kabineta 2004.g. 23.martanoteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicamsietekmes uz vidi stratēģiskaisnovērtējums”Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministrukabineta 2006.g. 6.jūnija noteikumi Nr.455 „Kārtība,kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmesaizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)”Ietekmes uzNATURA 2000novērtējumsEkoloģiskāekspertīzeMinistru kabineta 2010.g. 16.marta noteikumi Nr.267 “Suguun biotopu aizsardzības jomas ekspertusertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība”17


→ Rīcības plāni trokšņu samazināšanai→ Dabas aizsardzības plāni īpaši aizsargājamām dabasteritorijām (ieteikuma raksturs likumā “Par īpašiaizsargājamām dabas teritorijām)→ Aizsargājamo teritoriju individuālie aizsardzības unizmantošanas noteikumi (likums “Par īpaši aizsargājamāmdabas teritorijām)→ Klimata pārmaiņu samazināšanas programma→ Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnes→ <strong>Vides</strong> politikas pamatnostādnes18


Plānošanas standarti ir regulējoši noteikumi, kas attiecas uzindividuāliem attīstības projektiem un ko nosaka valdība vai pašvaldībasaistībā ar zonēšanas ierobežojumu.Ar standartiem tiek reglamentēts, piemēram:DzīvojamaisblīvumsKoplietošanas telpulabiekārtošanaDrošībaAutomašīnunovietošanaZemesgabalaattiecībasVizuālā nošķirtībaPiekļūšana(sabiedriskajamtransportam, publiskāmēkām u.c.)AutoceļiDienasgaisma unSaules gaismaAizsardzībano trokšņaĒkuprojektēšanaun būvniecība19


StarptautiskaisEiropas reģioni, starpvalstu, pārrobežu plānošana(piemēram, vīzijas un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai).Nacionālais plānojums, piemēram, Vācijasapvienošana – vīziju līmenī.NacionālaisReģionālaisReģiona plānojums – vairāku pašvaldību kopējsplānojums.→ Pašvaldības teritorijas plānojums (pilsēta, pagasts, novads).→ Vietējais plānojums – struktūrplāns (piem., transporta satiksmesplānojums, ko nevar parādīt detālplānojumā).→ Detālplānojums.Vietējais – saistošsvisiem !20


Atbilstoši MK noteiktumiem Nr. 883 detālplānojumā irjābūt šādām sastāvdaļām:paskaidrojumarakststeritorijas izmantošanas unapbūves noteikumigrafiskā daļapārskats pardetālplānojuma izstrādiSabiedriskajai apspriešanai nododdetālplānojuma 1. redakcijas materiālus,izstādot vietējā pašvaldībā sabiedrībaipieejamā vietā un laikā:→ detālplānojuma pirmo redakciju,→ spēkā esošo pašvaldības teritorijas plānojumu,→ pašvaldības attīstības programmu,→ pārskatu par ieinteresēto personu priekšlikumiem, kassaņemti, uzsākot detālplānojuma izstrādi.21


Ostas teritorija5%VIESNĪCAS7% VEIKALI12%BIROJI9% KULTŪRA,IZGLĪTĪBA,ATPŪTADetālplānojumateritorijaPlānotā teritorijas izmantošana67%DZĪVOKĻIĒku funkcijas22


Arhitektoniski telpiskākompozīcija<strong>Vides</strong> dizaina elementiEsošās maģistrālāsinženierkomunikācijasVēsturiski nozīmīgasbūves23


Procedūras(ietekmes uz vidinovērtējums)Dabas aizsardzībuEK vides tiesību akti reglamentē:Darbības vai ražošanas procesus, kas varietekmēt vidi un cilvēku veselību (rūpnieciskouzņēmumu darbības reglamentēšana)Procesus (radīto trokšņuierobežošana)<strong>Vides</strong> kvalitātesaizsardzību(bīstamo vieluierobežošana gaisā)24


Vispārīgie tiesību akti→ Atkritumu apsaimniekošanas likums→ Ūdens apsaimniekošanas likums→ Sugu un biotopu aizsardzības likums→ Ķīmisko vielu aprites likums→ Likums par piesārņojumu→ Likums par zemes dzīlēm→ <strong>Vides</strong> aizsardzības likums→ Aizsargjoslu likumsSektoriālietiesību aktiPašvaldību saistošienoteikumi25


KURZEMESPLĀNOŠANASREĢIONSRīgasplānošanasreģionsVidzemesplānošanasreģionsLATGALES PLĀNOŠANASREĢIONS27


Deklarācija par Ministru kabinetaiecerēto darbību / Valdības rīcības plānsSavstarpēja saskaņotībaIlgtermiņa konceptuālais dokuments “Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”Latvijas ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas (Ilgtermiņa prioritātes un Nacionālais plānojums)Nacionālais attīstības plānsPamatnostādnesProgrammaPlānsKoncepcijaPlānošanasreģionu unpašvaldībuattīstībasprogrammasPlānošanasreģionu unpašvaldībuteritorijuplānojumi:: Informatīvais ziņojums : Nacionālā pozīcija,nostāja ::Iestāžu darbības stratēģijasPašvaldību darbības stratēģijasValsts budžetsVidēja termiņa budžeta plānošanaPašvaldības budžets29


SaeimaIzglītības, kultūras un zinātneskomisijasLatvijas nākotnes attīstībasapakškomisijaValsts prezidentsStratēģiskāsanalīzes komisijaMinistrukabinetsZinātniekiPašvaldībasPilsoniskāsabiedrība,sociāliepartneriNacionālās attīstības padome (Valsts attīstības stratēģiskā plānošana)Padomes priekšsēdētājs – Ministru prezidentsNacionālās attīstības padomes sekretariāts(Valsts kanceleja)Rīcībpolitikasplānošanas unīstenošanaskoordinācijaValsts attīstībasindikatorusistēmaPrognozēšana unpriekšlikumuizstrādeValsts finansētopētījumusistēmaPlānotājuapmācība,metodiskāpalīdzībaNozaru ministrijasPēc Ministru kabineta 2006.g. 18.septembra rīkojuma Nr.70530


Līdzīgi kā ceļu infrastruktūra savieno dažādasģeogrāfiskas vietas –tā ģeotelpiskās informācijas infrastruktūra atļauj savienotģeotelpiskos datus un šo datu elektroniskos pakalpojumus,kas atrodas dažādās vietās31


ĢIS – sistēma, kurā apvienotas datorprogrammas (software),datortehnika (hardware), ģeogrāfiskie dati (data),apmācīts personāls un darba metodes,lai apstrādātu, analizētu un vizualizētutelpisku informācijuLatvijā ģeotelpiskāsinformācijas infrastruktūruregulē “Ģeotelpiskāsinformācijas likums”(pieņemts 2009.g.17.decembrī)MetodesPersonālsĢISĢeogrāfiskiedatiDatorprogrammasDatortehnika32


ĢIS sniedz iespēju apstrādāt un attēlot telpisko informācijuneredzētos veidos.34


ĢIS sniedz iespēju savienot telpisko ar jebkura cita veidainformāciju vienā sistēmā.Atribūts Kartogrāfija <strong>Vides</strong> aizsardzībaNosaukums Daugava DaugavaBaseins - Daugavas baseinsPlatums - 150Kategorija 1 -Straumes ātrums 2,8 2,8Piesārņojuma pakāpe - 535


ĢIS sniedz iespēju apskatītinformāciju dažādospalielinājumos.36


Darbību veikšana,problēmu likvidēšanaProblēmasdokumentēšanaProblēma apkārtējā vidēRezultātu apspriešanaDatu avotu apzināšanaRezultātuapspriešanaDatuievadeRezultātiDatuanalīzeDatu sagatavošana analīzei37


VASAB – Vision and Strategies around the Baltic Sea43


Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai – 11 Baltijas jūras reģiona valstustarpvaldību sadarbība telpiskās plānošanas un attīstības jautājumos, kurasvadībā ir iesaistīti 11 atbildīgie ministri un Krievijas reģionu,un Vācijas zemju atbildīgās amatpersonas.Svarīgākie izpētes virzieni:→ pilsētu tīklojums (arī demogrāfija, migrācija, inovācijas,metropoles), pilsētu-lauku attiecības,→ pieejamība un transnacionālas attīstības zonas,→ transporta, enerģijas, IT pieejamība,→ jūra - integrēta piekrastes zonas apsaimniekošana un jūrasizmantošanas plānošana,→ horizontālie jautājumi: klimata izmaiņas, enerģētikasģeogrāfija, reģiona identitāte un kultūrainavas savdabība.http://www.vasab.org44


Pārrobežu atšķirības (IKP uz iedzīvotāju)Dzelzceļu tīkls45


IedzīvotājuizvietojumsSvarīgākās ostas un kravuapgrozījums46


→ Inovāciju sekmēšana.→ Baltijas jūras reģiona iekšējā un ārējāpieejamība.→ Baltijas jūras kā kopējā resursa pārvaldība.→ Pilsētu un reģionu konkurētspējas unpievilcības veicināšana.Projektiem pieejamaisfinansējums:ERAF finansējums: 208 milj. EUREKPI finansējums: 22,6 milj. EURNorvēģijas nacionālais finansējums:6 milj. EURKopā = 236,6 milj. EUR47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!