Latviešu valodas aģentūras atbalsts latviešu diasporai

vraa.gov.lv

Latviešu valodas aģentūras atbalsts latviešu diasporai

Latviešu u valodas aģentaentūrasatbalsts latviešu u diasporaiLatviešu valodas aģentūra26.11.2010.


LVA īsteno valsts valodas politiku, kas formulētašādos valodas politikas plānošanas dokumentos: Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2005.-2014. gadam(LR MK 02.03.2005. rīk. Nr. 137)Sniegt atbalstu latviešu diasporai latviešu valodas un kultūras tradīcijuapguvē un zināšanu pilnveidē, nodrošinot grāmatu un mācību līdzekļupieejamību, mūsdienīgas valodas apguves programmas un valodasskolotāju apmaiņu. Valsts valodas politikas programma 2006.-2010. gadam(LR MK 04.10.2006. rīk. Nr. 770)


Mērķis un uzdevumi Nodrošināt latviešu valodas ilgtspējīgu attīstību diasporā Veicināt latviešu valodas apguvi un pilnveidi ārvalstu latviešuskolās


Nozīmīgākais LVA devums (2005. –2010.gads) Nodrošināt skolotāju darbību daļā latviešu diasporasskoluAtbalstīta skolotāju darbība 9 vietās Krievijas Federācijā:6 gadus• Krasnojarskas 84.vidusskolā• Omskas apgabala Augšbebru sākumskolā• Baškortostānas Republikas M.Gorkija ciema vidusskolā• Latviešu svētdienas skolā Maskavā3 gadus• Latviešu svētdienas skolā Pleskavā• Omskas apgabala Kurzemes Ozolainē• Latviešu svētdienas skolā Vitebskā2 gadus• Krasnojarskas apgabala Lejas Bulānā• Svētdienas skolā Smoļenskā


Nodrošināt skolotāju darbību daļā ārvalstu latviešuskoluAtbalstīta skolotāju darbība 4 vietās Īrijā:3 gadus•Limerikas bērnu un jauniešu centrā1 gadu•Korkas latviešu skolā•Latviešu bērnu nedēļas nogales skoliņā “Saulgriezīte”•Latviešu skolā ”Winnie the Pooh” Longfordā


Nozīmīgākais LVA devums (2005. –2010.gads)Zināšanas un prasmes latviešu valodā pilnveidojuši2005.gadā – 1692006.gadā – 1972007.gadā – 1782008.gadā – 2182009.gadā – 2062010.gadā –Valsts valodas prasmes pārbaudes iespējas Maskavā un Pleskavāsekmīgi ir izmantojuši 82 cilvēkipamata valsts valodas prasmes līmenis – 22vidējais valodas prasmes līmenis – 39augstākais valodas prasmes līmenis– 25


Nozīmīgākais LVA devums (2005. –2010.gads) Izvērtēt mācību programmasIr sagatavotas divas programmas –• latviešu valodas mācību programma diasporai• tālākizglītības programma skolotājiem, kuri strādā diasporā


Nozīmīgākais LVA devums (2005. –2010.gads) Organizēt konferences un seminārus diasporasizglītības darbiniekiem• Nodrošināta iespēja piedalīties 3 tālākizglītības semināros36 stundu programmu apguva 61 skolotājs no 14 valstīm• 2010.gadā piedāvāts latviešu diasporas skolotāju un ārzemjuaugstskolu lektoru seminārs• Noorganizētas 2 konferences - “Latviešu valodas apguvediasporā: esošais un vēlamais” un “Kopīgais ceļš uz nākotni”Konferencēs piedalījās 94 dalībnieki - valsts valodas politikasveidotāji un īstenotāji, Austrumu un Rietumu diasporaspārstāvji, Lietuvas un Igaunijas pārstāvji


Nozīmīgākais LVA devums (2005. –2009.gads) Organizēt un atbalstīt mācību literatūras, izglītojošoun informatīvo materiālu izstrādi, kā arī izdot unrealizēt tos• Ir izveidoti vairāki mācību palīglīdzekļi un materiāli latviešuvalodas apguvei diasporā„Labdien! 1. Darba lapas latviešu valodas apguvei”„Labdien! 2. Darba lapas latviešu valodas apguvei”Mācību palīglīdzekļu tematiskās daļas atbilst LVA 2006. gadāizstrādātās mācību programmas tēmām un apakštēmām.• LVA izdoto mācību literatūru, izglītojošos un informatīvosmateriālus gan saviem spēkiem, gan ar PBLA un ĀM atbalstunosūtījusi ārzemju latviešu skolām


Secinājumi Nepieciešams izstrādāt tālmācības materiālus unmācību materiālu komplektus dažādiem līmeņiem(pieaugušajiem, bērniem) latviešu valodas kāsvešvalodas apguvei Svarīgi ir regulāri organizēt un turpināt pilnveidottālākizglītības kursus latviešu diasporas skoluskolotājiem


Labdien! 2. Darba lapas latviešu valodasapguvei


Svētki M.Gorkija ciema vidusskolā


M.Gorkija ciema vidusskola


Darbs un svētki Longfordas skolā


Darbs un svētki Longfordas skolā


Skolotāju kursi Bulduros 2007.gadā


Skolotāju konference Rīgā 2008.gadā


Skolotāju kursi Lielvārdē 2009.gadā


Paldies par uzmanību!

More magazines by this user
Similar magazines