Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Izsoles noteikumi

jrp.lv
  • No tags were found...

Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Izsoles noteikumi

PielikumsJelgavas novada domes 2012.gada 22.augusta lēmumam(protokols Nr.9 5.§ 5.p.)Jelgavas novada pašvaldībasnekustamā īpašumazemesgabala „Ojāri”, kadastra apzīmējums 5492 001 0275,Izsoles noteikumi1. Vispārīgie noteikumi.Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par 2724.- latiem tiek pārdots Jelgavas novadapašvaldībai piederošs nekustamais īpašums – neapbūvēts zemesgabals „Ojāri” arkopējo platību 0.344 ha, kadastra apzīmējums 5492 001 0275, kas atrodas Vircavaspagastā, Jelgavas novadā, turpmāk tekstā „nekustamais īpašums”.Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbībair komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods 0801).Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2724 LVL divi tūkstoši septiņi simti divdesmitčetri latu).Izsoles mērķis - pārdot nekustamos īpašumus par iespējami augstāko cenu, nosakotpretendentu, kas šādu cenu piedāvās, mutiskā izsolē.Drošības nauda jāiemaksā Jelgavas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009118031, kontābankā: SWEDBANK, konta Nr.LV26HABA0551030341246.Dalības maksa jāiemaksā Jelgavas novada pašvaldības, reģ.Nr.90009118031, Vircavaspagasta pārvaldes kontā bankā: SWEDBANK, konta Nr.LV35HABA0551001965868.2. Informācijas publicēšanas kārtība.Informācija par izsoli tiek publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv3. Izsoles dalībnieki.3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt :3.1.1. Latvijas Republikas pilsoņi;3.1.2. valsts un pašvaldības, valsts un pašvaldību uzņēmumi (statūtsabiedrības);3.1.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta statūtsabiedrība:3.1.3.1. kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder Latvijas Republikaspilsoņiem, valstij vai pašvaldībai, katram atsevišķi vai vairākiem šiemsubjektiem kopā,3.1.3.2. kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder fiziskajām vaijuridiskajām personām no valstīm, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusistarptautiskus līgumus par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, koapstiprinājusi Saeima līdz 1996.gada 31.decembrim. Minētais attiecināmsarī uz fiziskajām vai juridiskajām personām no valstīm, ar kurāmstarptautiskie līgumi noslēgti pēc 1996.gada 31.decembra, ja šajos līgumosparedzētas Latvijas Republikā reģistrēto fizisko un juridisko personutiesības iegādāties zemi attiecīgā valstī,3.1.3.3. kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder vairākiem 3.1.3.1. un3.1.3.2. apakšpunktā minētajiem subjektiem kopā;


3.1.3.4. kura ir publiska akciju sabiedrība, ja tās akcijas tiek kotētas fondubiržā;3.1.4. Latvijā reģistrētās reliģiskās organizācijas, kuru darbības laiks, skaitot noreģistrēšanas brīža Latvijas Republikā, ir ne mazāk kā trīs gadi;3.1.5. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās zemnieka saimniecības unindividuālie uzņēmumi, ja tie pieder Latvijas Republikas pilsoņiem;3.1.6. valsts un pašvaldību augstskolas, kuru satversmes ir apstiprinātas likumānoteiktajā kārtībā.3.2. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties nekustamā īpašuma „Vidukļi”, izsolē,jāiemaksā3.2.1. drošības nauda 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas –272 LVL (divi simti septiņdesmit divi lati);3.2.2. izsoles dalības maksa 20,- LVL (divdesmit latu), ar norādi „Izsoles dalībasmaksa”.3.3. Dalībnieki, kuri nav iemaksājuši drošības naudu un dalības maksu līdz šajosnoteikumos norādītajam datumam, izsolei netiek pielaisti.3.4. Ja izsoles dalībnieks vēlas izmantot nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, viņamjāiesniedz iesniegums, kurā norādīts pirmpirkuma tiesību pieteikšanas fakts unpamats.4. Dalībnieku reģistrācijas kārtība.Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Vircavas pagasta pārvaldē „Kamenēs”, Vircavā,Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, ne vēlāk kā līdz 2012. gada 9.oktobrim plkst.10.00;Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, izsoles komisijai jāiesniedz šādidokumenti:4.1. Fiziskām personām:4.1.1. LR pilsoņa pase;4.1.2. Kvīts par drošības naudas samaksu (oriģināls);4.1.3. Kvīts par dalības maksas samaksu (oriģināls).4.2. Juridiskām personām:4.2.1. Pārstāvja pilnvara (oriģināls);4.2.2. Attiecīgā valsts reģistra iestādes izziņa par juridisko personu, kas derīga, ja tāizsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;4.2.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa par uzņēmuma dalībniekiem untiem piederošā pamatkapitāla lielumu;4.2.4. Šā nolikuma 3.1.3.2.un 3.1.3.3. punktos minētajām juridiskajām personām -uzņēmuma dalībnieka pases kopija;4.2.5. Apliecināts spēkā esošo statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldesinstitūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;4.2.6. Juridiskās personas (personālsabiedrības) lēmums par nekustamā īpašumaiegādi;4.2.7. Kvīts par drošības naudas samaksu (oriģināls);4.2.8. Kvīts par izsoles dalības maksas samaksu (oriģināls).4.3. Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus un saņem reģistrācijasapliecību.


5. Izsoles norise.5.1. Izsole notiks 2012. gada 9.oktobrī plkst. 10.30, „Kamenēs”, Vircavā, Vircavaspagastā, Jelgavas novadā.5.2. Izsoli vada izsoles vadītājs. Viņš, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu, uzvārdu un katradarba grupas locekļa uzvārdu, raksturo nekustamo īpašumu un paziņo tā sākotnējocenu, kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, t.i. par 272LVL.5.3. Ja izsolē piedalās dalībnieki, kuri ir pieteikuši pirmpirkuma tiesības, izsoles vadītājspar to informē izsoles dalībniekus.5.4. Sākot izsoli, komisija sastāda dalībnieku sarakstu. Izsole tiek protokolēta. Izsolesprotokolā atspoguļo visas izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā.Protokolu paraksta visi izsoles komisijas locekļi.5.5. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsolesvadītājs paziņo pirmā solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Atsakoties noturpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles dalībniekusarakstā savu pēdējo solīto cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs augstākucenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu unfiksē to ar piesitienu. Pēdējais piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš irpieņēmis vairāksolījumu, un šis piesitiens noslēdz pārdošanu. Ja vairāki dalībniekinosauc vienu visaugstāko cenu, izsoles vadītājs kā solījumu pieņem tikai pirmo cenaspieteikumu.5.6. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu ar savu parakstu protokolāapliecina savu gribu pirkt nekustamo īpašumu par nosolīto , protokolā norādīto cenu.Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nekustamo īpašumu, bet neparakstās protokolā,tādējādi atsakās no nosolītā nekustamā īpašuma. Viņš tiek svītrots no izsolesdalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta drošības nauda. Nekustamā īpašumapirkšana tiek piedāvāta izsoles dalībniekam, kas nosolījis nākamo augstāko cenu.5.7. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, septiņu darba dienulaikā tiek atmaksāta drošības nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsolesnoteikumos fiksētās prasības. Drošības nauda tiek atmaksāta, pārskaitot izsolesdalībnieka norādītajā kontā, vai, ja tāds norādījums nav bijis, kontā, no kura summasaņemta.6. Izsoles rezultātu apstiprināšana.6.1. Izsoles komisija par nekustamā īpašuma pārdošanu sastāda izsoles protokolu, kuruapstiprina nedēļas laikā. Protokolu sastāda divos eksemplāros. Izsoles protokolapirmais eksemplārs un bankas dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā, protokolaotrais eksemplārs tiek nodots nekustamā īpašuma nosolītājam.6.2. Jelgavas novada domes priekšsēdētājs septiņu darba dienu laikā apstiprina izsolesrezultātus pēc tam, kad saņēmis no izsoles dalībnieka maksājumu apliecinošudokumentu, ka attiecīgie rēķini nokārtoti.7. Līguma slēgšanas un norēķina kārtība.7.1. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis visaugstāko cenu, viena mēneša laikā no izsolesdienas ir jānomaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto cenu un drošības naudu.Izsoles dalības maksa netiek ieskaitīta norēķinos par nosolīto nekustamo īpašumu.7.2. Ja izsoles dalībnieks mēneša laikā no izsoles dienas nav nomaksājis rēķinus, viņšzaudē tiesības uz nekustamā īpašuma pirkšanu. Drošības nauda attiecīgajam izsolesdalībniekam netiek atmaksāta. Izsoles komisija informē par šo faktu pašvaldību unpiedāvā nekustamo īpašumu pirkt izsoles dalībniekam, kas izsolē nosolījis nākamoaugstāko cenu.


7.3. Septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas persona, kas nosolījusiobjektu, paraksta pirkšanas – pārdošanas līgumu. Pirkuma līguma noteikumus unlīguma noslēgšanas kārtību nosaka pašvaldība saskaņā ar spēkā esošo LR normatīvoaktu prasībām.7.4. Visas izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pircēja vārda, sedznekustamā īpašuma ieguvējs.7.5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības Jelgavas novada domes priekšsēdētājam iesniegtsūdzību par izsoles vadītāja, izsoles komisijas veiktajām darbībām piecu dienu laikāno attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.8. Nenotikusi izsole.8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:8.1.1. uz izsoli neierodas neviens noteiktajā laikā reģistrējies izsoles dalībnieks;8.1.2. sākumcena nav pārsolīta;8.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;8.1.4. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.PriekšsēdētājsZ.Caune

More magazines by this user
Similar magazines