19. augusts - Ogres novads

ogresnovads.lv

19. augusts - Ogres novads

4 «OGR‰NIETIS» Piektdiena, 2011. gada 19. augustsSIA “OGRES AUTOBUSS” autobusu kustîbasgrafiks re©ionålajos vietéjås nozîmes marßrutos(no 2011. gada 1. augusta)Marßruts Nr. 5009 Madliena – SuntaΩi - Ogre SESTDIENÅSNo Madlienas 7.18, no SuntaΩiem 7.49, Ogres autoostå pienåk 8.37.Marßruts Nr. 5216 Madliena – Rudiñi – Zådzene – Madliena SKOLU MÅCÈBUDIENÅSNo Madlienas 6.50, 17.15, no Zådzenes 7.15, 17.26, pienåk Madlienå 7.27, 17.50.Marßruts Nr. 5217 Madliena – Vérene – Madliena SKOLU MÅCÈBU DIENÅSNo Madlienas 16.10, no Vérenes16.27, pienåk Madlienå 16.44.Marßruts Nr. 5226 Madliena – Suces – Madliena SKOLU MÅCÈBU DIENÅSNo Madlienas 16.47, no Sucém pl. 17.00, pienåk Madlienå 17.12.Marßruts Nr. 5414 Mazozoli – SuntaΩi – Ogre DARBA DIENÅSNo Mazozoliem 7.35, no SuntaΩiem 8.27, pienåk Ogres autoostå 9.20.Marßruts Nr. 6067 Ogre – Madliena – Mazozoli DARBA DIENÅS, SESTDIENÅSNo Ogres autoostas 12.00, no Madlienas 13.11, pienåk Påvulénos 13.55.No Påvuléniem 14.30, no Madlienas 15.14, pienåk Ogres autoostå 16.25.DARBA DIENÅS - no Ogres autoostas 17.35, no Madlienas 18.40, pienåk Mazozolos19.20.Marßruts Nr. 6094 Ogre – TînüΩi – Ceplîßi DARBA DIENÅSNo Ogres autoostas 13.30, no TînüΩiem 13.42, pienåk Ceplîßos 13.50.Ceplîßi – TînüΩi – Ogre DARBA DIENÅSNo Ceplîßiem 13.55, no TînüΩiem 14.04, pienåk Ogres autoostå 14.15.Marßruts Nr. 6095 Ogre – Turkalne – SuntaΩi - Kastråne KATRU DIENUNo Ogres autoostas 10.15, no SuntaΩiem 11.08, pienåk Kastråné 11.23.No Kastrånes 11.30, no SuntaΩiem 11.43, pienåk Ogres autoostå 12.30.No Ogres autoostas 14.15, no Turkalnes 14.36, pienåk SuntaΩos 15.00.No SuntaΩiem 15.08, no Turkalnes 15.40, pienåk Ogres autoostå 16.00.Marßruts Nr. 6108 Ogre – appleegums – Bekuciems – OgreNo Ogres autoostas 7.20*, 14.15**, 18.05*, no appleeguma HES 7.38*, 14.32**, 18.23*,pienåk Bekuciemå 7.58*, 14.51**, 18.43*.No Bekuciema 8.00*, 14.53**, 18.45*, no appleeguma HES 8.20, 15.12**, 19.05*, pienåkOgres autoostå 8.38*, 15.30**,19.23*.*kursé darba dienås, sestdienås** kursé darba dienåsMarßruts Nr. 6117 Ogre – appleegums – Birzgale – Ogre DARBA DIENÅSNo Ogres autoostas 6.00, no appleeguma HES 6.18, pienåk Birzgalé 6.48.No Birzgales 6.50, no appleeguma HES 7.22, pienåk Ogres autoostå 7.40.Ogre – appleegums – Birzgale – st. Låcplésis – Birzgale – appleegums - Ogre DARBADIENÅS UN SESTDIENÅSNo Ogres autoostas 6.45, no Birzgales 7.30, pienåk st. Låcplésis 7.50.No st. Låcplésis 7.55, no Birzgales 8.20, pienåk Ogres autoostå 9.10.Ogre – appleegums – Birzgale – appleegums – Ogre IZˆEMOT CETURTDIENAS UNSV‰TDIENASNo Ogres autoostas 11.40, no appleeguma HES 11.58, pienåk Birzgalé 12.28.No Birzgales 13.09, no appleeguma HES 13.41, pienåk Ogres autoostå 13.59.Ogre – appleegums – Birzgale – st. Låcplésis – Birzgale – appleegums – OgreCETRUTDIENÅS UN SV‰TDIENÅSNo Ogres autoostas 11.40, no Birzgales 12.28, pienåk st. Låçplésis 12.47.No st. Låçplésis 12.50, no Birzgales 13.09, pienåk Ogres autoostå 13.59.Ogre – appleegums – Birzgale – st. Låcplésis – Birzgale – appleegums – Ogre KATRU DIENUNo Ogres autoostas 15.05, no Birzgales 15.55, pienåk st. Låçplésis 16.14.No st. Låçplésis 16.15, no Birzgales 16.34, pienåk Ogres autoostå 17.24.Ogre – appleegums – Birzgale – appleegums - Ogre DARBA DIENÅSNo Ogres autoostas 17.35, no appleeguma HES 17.53, pienåk Birzgalé 18.25.No Birzgales 18.30, no appleeguma HES 18.59, pienåk Ogres autoostå 19.15.Marßruts Nr. 6118 Ogre – Lielvårde – Rembate – Glåzß˚ünis – Ogre DARBA DIENÅSNo Ogres autoostas 6.00, no Lielvårdes 7.33; 8.34, pienåk Ogres autoostå 9.00.Ogre – Lielvårde – Glåzß˚ünis – Rembate – OgreNo Ogres autoostas 14.40, no Lielvårdes 15.26; 17.35, pienåk Ogres autoostå 18.10.Marßruts Nr. 6121 Ogre – Lielvårde – Rembate – Ogre DARBA DIENÅS UNSESTDIENÅSNo Ogres autoostas 11.00, no Lielvårdes 11.26, pienåk Ogres autoostå 12.00.Marßruts 6122 Ogre – SuntaΩi – appleeipene – Lédmane – Lielvårde – Ogre SKOLUMÅCÈBU DIENÅSNo Ogres autoostas 13.15, no Madlienas 14.51, pienåk Ogres autoostå 16.30.Marßruts 6126 Madliena – Ogre DARBA DIENÅSNo Madlienas 6.10, no Ogresgala 7.01, pienåk Ogres autoostå 7.20.Ogre – Madliena – appleeipene – Madliena - Ogre KATRU DIENUNo Ogres autoostas 9.20, no Lédmanes 10.10, pienåk appleeipené 10.40.No appleeipenes 11.00, no Lédmanes 11.30, pienåk Ogres autoostå 12.20.Marßruts Nr. 6139 Meñ©ele – Madliena – Laubere – SuntaΩi – Ogre DARBA DIENÅSNo Meñ©eles 6.40, no Madlienas 7.20, pienåk Ogres autoostå 8.39.Ogre – SuntaΩi – Laubere – Madliena – Meñ©ele – Madliena – Laubere – SuntaΩi –Ogre DARBA DIENÅS UN SESTDIENÅSNo Ogres autoostas 12.45, no Madlienas 14.04, pienåk Meñ©elé 14.44.No Meñ©eles 15.30, no Madlienas 16.10, pienåk Ogres autoostå 17.20.Meñ©ele – Madliena – Laubere – SuntaΩi – Ogre SV‰TDIENÅSNo Meñ©eles 14.50, no Madlienas 15.30, pienåk Ogres autoostå 16.49.Ogre – SuntaΩi – Laubere – Madliena – Meñ©ele DARBA DIENÅS UN SV‰TDIENÅSNo Ogres autoostas 17.15, no Madlienas 18.34, pienåk Meñ©elé 19.14.Marßruts Nr. 6208 Ogre – Glåzß˚ünis – SuntaΩi – Madliena DARBA DIENÅS UNSESTDIENÅSNo Ogres autoostas 16.50, no SuntaΩiem 17.49, pienåk Madlienå 18.27.Büsim sportiskiOgres pilsétas svétkos27. auguståPl. 10 Ogres kultüras centra foajé pie Lielåszåles novusa sacensîbas.Atbildîgais Ivars, tel. 29134006.Pl. 12 Krasta ielå Ogré Lîkå tilta regate.Aicinåti piedalîties uzñémumu, ieståΩu,biedrîbu komandas. Komandå 2 airétåji + 1karogneséja. Karogs jåñem lîdzi.Balva uzvarétåjam – iespéja izvietot uzñémumareklåmu Ogré 2 méneßu garumå.Pieteikt dalîbu regaté: artis@escape.lv, tel.25960796Kå arî: kåpßana pa klinßu sienu, kastutorña celßana, velo ß˚ér߬u brauciens.28. auguståPl. 10 Ogres stadionå smilßu volejbols,ßaußana, futbols, teniss, strîtbols, vieglatlétika.Atbildîgais Edgars, tel. 29434985.Pl. 11 Brîvîbas ielå sportiskas aktivitåtes:sumo cîñas, orientéßanås uzdevumi – labirints,mikroorientéßanås, precîzåkais frisbijadisku metéjs, basketbolistu aktivitåtesPl. 13 pie Ogres kultüras centra LatvijasSpékavîru Çempionåta Amatieru GrupåSuperfinåls.Kontaktinformåcija: Dzirkstîte Ûindiga, tålr.29449197Tålsatiksmes marßrutaNr. 7788 Ogre - Rîgaautobusu kustîbas saraksts(no 2011. gada 1. augusta) KATRU DIENUNo Ogres autoostas uz Rîgu: 6.10, 6.50,7.10, 8.20, 9.25 11.45*, 12.45, 14.15*, 15.20*,16.20**, 16.50, 17.25, 18.35, 20.25, 21.05.No Rîgas autoostas uz Ogri: 7.10, 8.00,8.30, 9.00**, 10.10*, 11.15, 11.40, 12.55*,14.00*, 15.55***, 17.25, 18.00, 18.40, 20.00,21.30, 22.30.* – izpilda AS “Talsu autotransports”** – nekursé svétdienås*** – kursé tikai svétdienåsKato¬u draudzesKAPUSV‰TKIOgres pilsétas kapos28. augustå pl. 14REÌ. APLIECÈBAS Nr. 0785. TIRÅÛA 11150 eks. REDAKTORS N. SAPOÛˆIKOVS. Tålruñi: 65071164, 65071100,e-pasts: domeinfo@ogresnovads.lv PASËTÈJUMS Nr. 150. Iespiests SIA “Tipogråfija Ogré”, LV - 5001, Ogré, Brîvîbas ielå 31.OGRESKULTËRASCENTRÅOgré, Brîvîbas ielå 15.T.: diennakts deΩurants65024680,bi¬eßu kase 65047740.19. augustå pl. 19 Lielajå zålé seriåla UgunsGréks 6.sezonas atklåßanas sérija. Ieeja brîva---------------------------------------------------------------------1. septembrî pl. 12 Ogré, Brîvîbas ielas skvérå VIENÅDIENÅ VISAI SKOLAI CAURI GÅJU! Vai ir iespéjams apgütskolas programmu no 1. lîdz 12. klasei vienå dienå? Jå!1. septembrî pl. 12 atnåciet uz skvériñu, lai par to pårliecinåtosun katrs, liels vai mazs skoléns, varétu sañemt diplomupar skolas beigßanu. Protams, katrå klasé büs jåveic kådsuzdevums. Eksåmeni, pårsteigumi. Büs jautri! Skolas darbîbukontrolés Pats Direktors. Bet ko tur darîs divas ziñkårîgasΩagatas???Uzzinåsiet arî to, kur un kådas måkslas un zinîbas vélvarat apgüt no skolas brîvajå laikå.Pasåkumu organizé Ogres Kultüras centrs sadarbîbå arOgres Bérnu un jaunießu centru, Ogres Sporta centru, OgresMåkslas skolu, Ogres Müzikas skolu, Ogres Véstures unmåkslas muzeju.---------------------------------------------------------------------1. septembrî pl. 19 Deju zålé svétku koncerts-ballîte! Spélésgrupa TRANZÈTS! Ieejas maksa Ls 1,50.---------------------------------------------------------------------14. septembrî pl. 19 Mazajå zålé Autobiogråfisks, muzikålsståsts. Jånis Poruks Mans ce¬ojums uz Elbflorenci. Lomås:Dzejnieks – aktieris Rüdolfs Plépis, Draugs – komponistsValdis Zilveris. Bi¬etes Ls 3, skoléniem, pensionåriem 1,50.---------------------------------------------------------------------17. septembrî pl. 16 Baltinavas teåtra viesizråde “Ontans iplåßnîki” (Antons un ekstrasensi). Viens no Danckovîtes(îstajå vårdå Anitas Loçmeles) tautas komédijas Ontons iAnne, kas tika iestudéta Latvijas Nacionålajå teåtrî(latgola.lv), motîviem. Ieejas maksa Ls 2 un Ls 3---------------------------------------------------------------------24. septembrî pl. 21 Deju zålé atpütas vakars DEJU LAIKS.Spélé grupa “Kolibri”. Bi¬eßu cena iepriekßpårdoßanå, lai rezervétuvietas pie galdiñiem, Ls 5, pasåkuma dienå Ls 7.CIEMUPES TAUTAS NAMÅnodarbîbas atsåk:• bérnu vokålå studija - vadîtåja Ivita Poriete. Nodarbîbastreßdienås un piektdienås. Pirmå tikßanås 31. augustå pl.17;• jauktais vokålais ansamblis “Invita” - vadîtåja IvitaPoriete. Nodarbîbas treßdienås un piektdienås. Pirmåtikßanås 31.augustå pl.18;• radoßå darbnîca - vadîtåja Santa Grinberga. Nodarbîbasotrdienås. Pirmå tikßanås 6. septembrî pl.18.Kolektîvi gaida un aicina jaunus dalîbniekus, kas vélasradoßi izpausties, atrast lîdzîgi domåjoßus un saturîgi pavadîtbrîvo laiku.Aizsaulé aizgåjußi (11.07.2011. – 11.08.2011.)Òubova Davidova I¬ja Ponomarjovsdz.24.04.1937. dz. 30.07.1928.Ignats Dimants Andrejs Puriñßdz.13.09.1922. dz.18.02.1966.Raita DzeneVelta Putniñadz.24.04.1944. dz. 13.08.1921.Jånis Fißers Arvîds Aivars Saulîtisdz.22.08.1940. dz.05.06.1949.Kilikeja GusarovaMakrinadz. 28.11.1925. SkorohodovaDmitrijs GuΩva dz. 19.07.1928.dz.26.08.1977. Valerijs ÍevcovsDmitrijs Ivanovs dz.27.12.1960.dz.15.05.1989.Zelma ÍmiteUldis Jaunzars dz.12.04.1930.dz.21.07.1975. Jånis ÍnevelsMintauts Jukmanis dz.10.12.1936.dz.14.08.1979. Zinaîda TrunovaRaimonda Jurgensone dz.24.10.1956.dz.29.11.1952. Felicija TurlajaDainis Koksdz.05.02.1929.dz.17.11.1942. Dace ValdmaneHeléna Krivmane dz.14.04.1942.dz.20.07.1928. Zenta VesmaneAnele Kuprißa dz.23.04.1941.dz.04.04.1930. Edgars VilciñßIvans Lavrenovs dz.08.08.1970.dz.16.06.1936. Antoñina VirziñaAlberts Logins dz.10.02.1920.dz.16.11.1935. Olga VoitoviçaAne¬a Lurinadz.02.05.1940.dz.26.08.1932. Mamerts ZepsAgris Mausdz.12.12.1935.dz.01.04.1963.Rimma MinkeviçaOgres novadadz. 04.06.1928.Arma Petriñapaßvaldîba izsakadz.19.08.1925. lîdzjütîbu aizgåjéjuViktors Polovkotuviniekiem.dz.20.10.1940.Nåkamais laikraksta numurs iznåks 30. augustå.

More magazines by this user
Similar magazines