Iepirkumu uzraudzības birojs Iesniegumu izskatīšanas komisija L Ē ...

iub.gov.lv

Iepirkumu uzraudzības birojs Iesniegumu izskatīšanas komisija L Ē ...

Rīgā 2012.gada 2.februārīIepirkumu uzraudzības birojsIesniegumu izskatīšanas komisijaL Ē M U M SNr.4-1.2/12-47Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija, izveidota ar Iepirkumuuzraudzības biroja vadītāja p.i. D.Gailes 2012.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1-2/59, šādāsastāvā:komisijas priekšsēdētāja – A.Ūdre – Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijasdepartamenta vecākā referente;komisijas locekļi:ar komisijas sekretāri –piedaloties:B.Ūbele – Iepirkumu uzraudzības biroja Kontroles departamentavecākā referente;M.Oga – Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā departamentavecākā referente-juriste;D.Magoni – Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā departamentavecāko referenti;iesniedzēja – SIA “MIG Baltic” – pārstāvim:M.Niķim – SIA “MIG Baltic” pilnvarotajai personai;pasūtītāja – SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” – pārstāvjiem:I.Strūģei – SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Juridiskās pārvaldesIepirkumu nodaļas juristei;E.Šicam – SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Attīstības unuzraudzības pārvaldes Iecirkņu uzraudzības un labiekārtošanasnodaļas namu pārvaldīšanas speciālistam;2012.gada 2.februārī atklātā sēdē izskatīja SIA “MIG Baltic” (turpmāk – Iesniedzējs)iesniegumu par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk arī – Pasūtītājs) rīkoto atklātokonkursu “Saimniecības inventāra piegāde” (id. Nr. RNP 2011/68) (turpmāk arī – Konkurss).Iesniegumu izskatīšanas komisijakonstatēja:[1] Iesniedzējs 2012.gada 2.janvārī Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk – IUB)iesniedza iesniegumu par Pasūtītāja rīkoto Konkursu, apstrīdot Konkursa nolikumā izvirzītāsprasības.[1.1] Iesniedzējs norādīja, ka Konkursa nolikuma 15.2.9.punkts ir pretrunā Publiskoiepirkumu likuma 2.panta 2.punktam, jo paredz Pasūtītāja tiesības neslēgt iepirkuma līgumu,ja dalībnieku sapulcē nolemj atteikties no līguma slēgšanas. Iesniedzējs norādīja, ka šādsnosacījums pārkāpj vienlīdzīgas attieksmes pret piegādātājiem principu.[1.2] Iesniedzējs norādīja, ka Konkursa nolikuma 2.7.punkts ir pretrunā Publisko iepirkumulikuma 2.panta 2.punktam, jo Konkursā paredzētais iepirkuma priekšmeta apjoms Latvijaspiegādātājiem ir ļoti liels un neviens nozares vairumtirgotājs vai mazumtirgotājs lieluskrājumus neveido. Iesniedzējs norādīja, ka, nosakot divu dienu piegādes termiņu, jebkuramuzvarējušajam pretendentam tiek uzlikts par pienākumu uzglabāt preces noliktavā, kas varradīt zaudējumus.Iesniedzējs lūdza grozīt Konkursa nolikuma 2.7.punktu, kā arī atcelt nesamērīgās1


sankcijas, kas paredzētas līguma projekta 9.2.1.punktā.[1.3] Iesniedzējs norādīja, ka Konkursa nolikuma tehniskā specifikācija sastādīta tā, ka 70%no uzskaitītajām precēm ir precizētas līdz milimetriem, gramiem utt. Iesniedzējs norādīja, kaatsevišķi tehniskajā specifikācijā ietvertie parametri ir pretrunā Publisko iepirkumu likuma2.panta 2.punktam, jo, iegūstot līguma slēgšanas tiesības Konkursā, pretendents pakļauj sevifinansiālam riskam, tā kā Pasūtītājs var būt neapmierināts, ka grābeklis ir 230 g (nevis 228 g)smags. Līdz ar to Iesniedzējs lūdza svītrot vai mainīt tehniskās specifikācijas parametrus.Ņemot vērā minēto, Iesniedzējs lūdza IUB aizliegt Pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumuun uzdot Pasūtītājam novērst pieļautos pārkāpumus.[2] No Pasūtītāja 2012.gada 16.janvāra rakstveida paskaidrojumos (vēstule Nr.1-2/1225)norādītā izriet, ka Pasūtītājs Iesniedzēja iesniegumā minētos varbūtējos iepirkuma procedūraspārkāpumus neatzīst un Iesniedzēja iesniegumu uzskata par nepamatotu.[2.1] Pasūtītājs norādīja, ka saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām unkapitālsabiedrībām” 64.panta otro daļu valdei nepieciešama dalībnieku sapulces iepriekšējapiekrišana minētajā panta daļā noteikto jautājumu (uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;esošo darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana) izlemšanai. ArīPasūtītāja statūtu 14.5.punktā noteikts, ka papildus minētajā likumā noteiktajam valdei irnepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana tādu darījumu slēgšanai, kaspārsniedz dalībnieku sapulces noteiktās summas apmēru (120000,00 Ls bez PVN).Pasūtītājs norādīja, ka Konkursa nolikuma 15.2.9.punktā noteiktās tiesības Pasūtītājsvar izmantot laika posmā līdz līguma noslēgšanai, turklāt arī Publisko iepirkumu likuma38.panta otrā daļa nosaka, ka pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tamir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs uzskata, ka Konkursa nolikuma 15.2.9.punktā ietvertaisnoteikums par līguma neslēgšanu, ja nav saņemta dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana,nav pretrunā Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punktam, jo noteikums attiecas uz visiempretendentiem vienādi un tādējādi netiek ierobežota piegādātāju brīva konkurence.[2.2] Konkursa nolikuma 2.7.punkts nosaka, ka preces piegādes termiņš ir divas darbadienas no rakstiska pasūtījuma izdarīšanas dienas (faksa vai e-pasta veidā), pirms tamsaskaņojot preces piegādi ar atbildīgo amatpersonu Pasūtītāja norādītajā adresē. Pasūtītājs,iekļaujot šādu prasību Konkursa nolikumā, ir vadījies pēc darba nepieciešamības.Nepieciešamību iepirkt saimniecības preces veido struktūrvienību (Pasūtītāja 10 iecirkņu)vajadzības ikdienas darbā, t.i., pieprasījumi tiek apkopoti un prece tiek pasūtīta, kadiecirkņiem ir radusies nepieciešamība pēc konkrētām precēm, tādējādi prognozēt, kā veidosiespieprasījums, nav iespējams.[2.3] Attiecībā uz Iesniedzēja iesnieguma 3.punktu Pasūtītājs norādīja, ka, izvirzot prasībastehniskajā specifikācijā, Pasūtītājs vadījās pēc nepieciešamības un darba specifikas.Pasūtītājs norādīja, ka Konkursā iesniegto piedāvājumu atvēršana notika 2012.gada12.janvārī. Ņemot vērā faktu, ka Konkursam piedāvājumus ir iesnieguši septiņi pretendenti,tajā skaitā Iesniedzējs, un visi pretendenti Konkursa pieteikumā ir apliecinājuši, ka piekrītKonkursa nolikuma, tajā skaitā tehniskās specifikācijas, prasībām, Pasūtītājs uzskata, kaKonkursa nolikumā izvirzītās prasības ir saprotamas un visiem pretendentiem izpildāmas.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.panta septīto daļu iesnieguma iesniedzējs irtiesīgs rakstveidā atsaukt iesniegto iesniegumu jebkurā brīdī, kamēr komisija nav pieņēmusilēmumu par attiecīgo iesniegumu.Iesniedzēja pārstāvis iesnieguma izskatīšanas atklātās sēdes laikā norādīja, ka piekrītPasūtītāja pārstāvju iesnieguma izskatīšanas atklātās sēdes laikā paustajiem argumentiem.Iesniedzējs 2012.gada 2.februārī IUB iesniedza iesniegumu, kurā norādīja, ka, uzklausot unizvērtējot Pasūtītāja skaidrojumus par Konkursa nolikumā ietverto prasību interpretāciju,2


Iesniedzējs ir nolēmis atsaukt savu 2012.gada 2.janvāra iesniegumu par Pasūtītāja rīkotāKonkursa nolikumā ietvertajām prasībām.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 84.panta trešo prim daļu, ja iesniegumaizskatīšanas laikā komisija konstatē, ka iesniegums atstājams bez izskatīšanas, tā var pieņemtlēmumu par administratīvās lietas izbeigšanu; ja iesniedzējs atsauc iesniegumu, attiecīgaisadministratīvais process uzskatāms par izbeigtu.Ņemot vērā to, ka Iesniedzējs ir atsaucis iesniegto iesniegumu, iesniegumu izskatīšanaskomisija uzskata, ka, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 84.panta trešās prim daļasnoteikumus, administratīvā lieta, kas uzsākta saistībā ar Iesniedzēja iesniegumu, ir izbeidzama.Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Publisko iepirkumu likuma 83.pantaseptītās daļas, 84.panta trešās prim daļas un sestās daļas, iesniegumu izskatīšanas komisijanolēma:izbeigt administratīvo procesu, kas tika uzsākts sakarā ar Iesniedzēja 2012.gada2.janvārī IUB iesniegto iesniegumu par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” rīkoto atklātokonkursu “Saimniecības inventāra piegāde” (id. Nr. RNP 2011/68).Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 85.panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas.Komisijas priekšsēdētāja A.Ūdre3

More magazines by this user
Similar magazines