13.07.2015 Views

Centra Nolikums - Kuldīga

Centra Nolikums - Kuldīga

Centra Nolikums - Kuldīga

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

K U L D Ī G A S N O V A D A D O M EBaznīcas ielā 1, <strong>Kuldīga</strong>, <strong>Kuldīga</strong>s novads, LV-3301 tālr.63322469 fakss 63341422dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lvAPSTIPRINĀTSAr <strong>Kuldīga</strong>s novada Domes2009.gada 29.oktobra lēmumu(prot. Nr.10, p.25)KULDĪGAS NOVADASOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA „VENTA” NOLIKUMSI Vispārīgie jautājumi1. <strong>Kuldīga</strong>s novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs „Venta”, turpmāk tekstā – Centrs, ir<strong>Kuldīga</strong>s novada Domes (turpmāk – Domes) pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.2. <strong>Centra</strong> pilns nosaukums – <strong>Kuldīga</strong>s novada pašvaldības iestāde <strong>Kuldīga</strong>s novada sociālāsaprūpes centrs „Venta”.3. <strong>Centra</strong> juridiskā adrese – Graudu iela 21, <strong>Kuldīga</strong>, <strong>Kuldīga</strong>s novads, LV-3301.4. <strong>Centra</strong>m ir savs zīmogs ar ģerboņa attēlu un pilnu tā nosaukumu, sava veidlapa un savsnorēķinu konts bankā.5. Centru dibina, reorganizē un likvidē Dome, pieņemot atbilstošu lēmumu.6. Centrs ir reģistrēts Latvijas Republikas Labklājības Ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzējureģistrā.7. Centrs savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus,<strong>Kuldīga</strong>s novada Domes saistošos noteikumus un lēmumus, citus normatīvos aktus, kā arī šonolikumu.8. Centrs nodrošina savas darbības atklātumu un uzdevumus veic sadarbībā ar valsts un novadapašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām.Centrs īsteno valsts politiku ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomāattiecībā uz pensionāriem un invalīdiem.9. Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas mērķis Centrā ir nodrošināt dzīves kvalitātesnepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošinātpati saviem spēkiem.10. Vietu skaitu Centrā un viena klienta uzturēšanās izmaksas nosaka ar Domes lēmumu.II Klientu uzņemšana un līgumu slēgšanas kārtība par <strong>Centra</strong> pakalpojumiem11. Centrā tiek uzņemtas pensijas vecuma personas, pirmās un otrās grupas invalīdi no 18 gaduvecuma – klienti, kuri vecuma un/vai funkcionālo un/vai garīga rakstura traucējumu dēļ nespējsevi aprūpēt un kuriem dzīvesvieta deklarēta <strong>Kuldīga</strong>s novada pašvaldības administratīvajāteritorijā.


12. Centrā var tikt uzņemtas arī personas no citām pašvaldībām, ja Centrā ir brīvas vietas unattiecīgā pašvaldība par personas saņemtajiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā apmērā13. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likumu persona, kura, pamatojoties uz pašvaldībaslēmumu, ievietota veco ļaužu pansionātā citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, saglabāreģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā, un veco ļaužu pansionāta adresi norāda kā papildu adresi.Ja šai personai nav tiesiska pamata saglabāt reģistrāciju iepriekšējā dzīvesvietā un tā navdeklarējusi savu dzīvesvietu citur, par tās dzīvesvietu saskaņā ar likuma 10.pantu reģistrējamsattiecīgais veco ļaužu pansionāts.14. Kārtību, kādā Centrā uzņem klientus un kādā slēdzami līgumi par ilgstošo sociālo aprūpi unsociālo rehabilitāciju Centrā apstiprina Dome.15. Slēdzot līgumus, Centrs ievēro attiecīgos normatīvos aktus, kas regulē šādu pakalpojumusniegšanu, samaksas kārtību un citus ar līguma slēgšanu saistītus jautājumus.16. Klientu uzņemšanu organizē <strong>Centra</strong> direktors, nodrošinot klienta lietas iekārtošanu, mantuuzglabāšanu, klienta ievietošanu Centrā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.III <strong>Centra</strong> uzdevumi un tiesības17. Centrs veic šādus uzdevumus:17.1. sniedz sociālos pakalpojumus klientiem, nodrošina sociālo pakalpojumuplānošanu, vadīšanu un koordinēšanu, nodrošina to atbilstību normatīvajos aktosnoteiktajam;17.2. nodrošina klientam mājokli, sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņa pamatvajadzības;17.3. nodrošina klientam sociālo rehabilitāciju;17.4. īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citosnormatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.17.5. <strong>Centra</strong> vadība nodrošina, lai pakalpojumus Centrā sniegtu darbinieki, kuriem iratbilstoša kvalifikācija.17.6. Centrs nodrošina apstākļus, lai klienti Centrā varētu saturīgi pavadīt brīvo laiku:17.6.1. iekārto atpūtai un nodarbībām piemērotas telpas, aprīko tās ar atbilstošu inventāru;17.6.2. pielāgo vidi klientiem ar kustību traucējumiem;17.6.3. pielāgo <strong>Centra</strong>m piederošo teritoriju klientu atpūtai;17.6.4. nodrošina klientiem iespēju apmeklēt kultūras un sporta nodarbības un cituspasākumus, kā arī iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs ārpus <strong>Centra</strong>;17.6.5. nodrošina klientiem iespēju tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem,saskaņā ar <strong>Centra</strong> vadītāja apstiprinātajiem apmeklētāju kārtības noteikumiem;17.6.6. nodrošina klientu uzturēšanos piemērotās telpās:17.6.6.1. vienā istabā dzīvojošo personu skaits atbilst normatīvajos aktos noteiktajāmhigiēnas prasībām sociālās aprūpes institūcijām;17.6.6.2. istabas aprīkojums un iekārtojums atbilst klienta vecumam unfunkcionālajam stāvoklim;17.6.6.3. nodrošina <strong>Centra</strong> klientiem viņu vecumam un veselības stāvoklimatbilstošu ēdināšanu trīs reizes dienā;17.6.6.4. veic klientu medicīnisko aprūpi saskaņā ar ģimenes ārsta norādījumiem un,nepieciešamības gadījumā, jebkurā diennakts laikā sniegt pirmo neatliekamomedicīnisko palīdzību;17.6.6.5. nepieciešamības gadījumā organizē klientiem nokļūšanu līdz veselībasaprūpes iestādēm, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Tehniskopalīglīdzekļu centram un citām institūcijām;17.6.6.6. sniedz klientiem informāciju par iespējām saņemt juridisko palīdzību bezmaksas un par samaksu;17.6.6.7. nodrošina iespēju klientiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem iesniegtsūdzības par <strong>Centra</strong> darbu un sociālo pakalpojumu kvalitāti, izskata un izvērtēsūdzības un priekšlikumus;2


17.7. plāno nepieciešamos naudas līdzekļus <strong>Centra</strong> darbības nodrošināšanai, sagatavo uniesniegt Domei pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes projektus;17.8. izlieto budžeta līdzekļus atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem unapstiprinātajām budžeta tāmēm;17.9. sagatavo un iesniedz Domei priekšlikumus un projektus par jaunu pakalpojumuieviešanu sociālajā jomā un <strong>Centra</strong> infrastruktūras atjaunošanas jomā, veicina esošosociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā;17.10. sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskām un sabiedriskāmorganizācijām <strong>Centra</strong> Klientu problēmu risināšanā;17.11. izveidot sociālās aprūpes padomi;17.12. ievēro Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodeksu.18. Veicot savus uzdevumus, <strong>Centra</strong>m ir tiesības:18.1. pieprasīt un saņemt no valsts un novadu pašvaldību institūcijām <strong>Centra</strong> funkciju unuzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;18.2. sniegt maksas pakalpojumus sociālo pakalpojumu jomā;18.3. veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami <strong>Centra</strong> darbības nodrošināšanai;18.4. atbilstoši kompetencei sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām,piedalīties starpvalstu sadarbības programmās un projektos.18.5. pārtraukt pakalpojumu sniegšanu.19. Pārtraukt pakalpojumu sniegšanu Centrs var, ja:19.1. persona apdraud citu personu veselību, dzīvību vai sistemātiski pārkāpj noslēgtālīguma noteikumus;19.2. personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami ilgstošas aprūpes unsociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi un tos var nomainīt ar pakalpojumiemdzīvesvietā;19.3. persona lūdz pārtraukt pakalpojumu sniegšanu.20. Lēmumu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu pieņem <strong>Centra</strong> direktors, ja pašvaldība, nokuras budžeta tiek apmaksāts šis pakalpojums vai kuras administratīvajā teritorijā personadzīvojusi pirms iestāšanās Centrā, ir rakstveidā apliecinājusi, ka attiecīgajai personai tiksnodrošināta izmitināšana šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā.21. Lai nepieļautu personas atstāšanu bez uzraudzības un aizsargātu citu personu tiesības unbrīvības, <strong>Centra</strong> direktors vai viņa pilnvarota persona var pieņemt lēmumu par nepieciešamībuierobežot personas tiesības brīvi pārvietoties.22. Ja persona ar savu rīcību apdraud savu vai citu personu veselību vai dzīvību, <strong>Centra</strong> direktorsvai viņa pilnvarota persona var pieņemt lēmumu, izdarot atzīmi personas lietā, par personasizolēšanu uz laiku, ne ilgāku par 24 stundām, īpaši šim nolūkam iekārtotā telpā, kur personaitiek nodrošināta nepieciešamā aprūpe un nepārtraukta uzraudzība.IV <strong>Centra</strong> finansiālā un saimnieciskā darbība23. <strong>Centra</strong> finansēšanas avoti ir:8.1.1. <strong>Kuldīga</strong>s novada pašvaldības budžeta līdzekļi;8.1.2.savstarpējie norēķini par uzturēšanos Centrā ar fiziskām un juridiskām personām;8.1.3.klientu pensijas;8.1.4.fizisku un juridisku personu ziedojumi;8.1.5.ieņēmumi no maksas pakalpojumiem;8.1.6.citi normatīvajos aktos noteiktie ieņēmumi.8 2. <strong>Centra</strong> finansiālā un saimnieciskā darbība tiek veikta saskaņā ar pašvaldības apstiprinātuieņēmumu un izdevumu tāmi.8.3. <strong>Centra</strong> finansiālā un saimnieciskā darbība tiek kontrolēta normatīvajos aktos noteiktajākārtībā.V <strong>Centra</strong> struktūra un pārvalde3


24. Centru vada <strong>Kuldīga</strong>s novada Domes iecelts direktors, kurš organizē <strong>Centra</strong> darbuatbilstoši normatīvo aktu prasībām, pilnībā atbild par <strong>Centra</strong> darbu. Direktors ir <strong>Centra</strong> finanšurīkotājs, atbilstoši <strong>Kuldīga</strong>s novada pašvaldības apstiprinātam budžetam.25. <strong>Centra</strong> direktoru pieņem darbā, atbrīvo no darba, disciplināri soda novada Dome.26. <strong>Centra</strong> direktora atalgojumu nosaka novada Dome.27. <strong>Centra</strong> direktoram ir vietnieks, kurš pilda direktora pienākumus viņa prombūtnes laikā vaidirektora uzdevumā.28. Direktoram ir šādas tiesības un pienākumi:28.1. vadīt un organizēt <strong>Centra</strong> darbu, nodrošināt tā darbības nepārtrauktību, uzdevumuun funkciju izpildi, atbildēt par <strong>Centra</strong> darbības tiesiskumu;28.2. bez īpaša pilnvarojuma rīkoties <strong>Centra</strong> vārdā;28.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt <strong>Centra</strong> intereses valsts un pašvaldībasinstitūcijās, uzņēmumos, organizācijās, kā arī attiecībās ar fiziskām personām;28.4. savas kompetences ietvaros rīkoties ar <strong>Centra</strong> īpašumu un naudas līdzekļiem,atvērt norēķinu kontus bankā;28.5. saskaņā ar normatīvajiem aktiem lemt par <strong>Centra</strong>m piešķirto asignējumu unieņēmumu izmantošanu atbilstoši iestādes uzturēšanas un pasākumu izmaksu tāmei;28.6. savas kompetences ietvaros izsniegt pilnvaras;28.7. slēgt līgumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu <strong>Centra</strong> darbību unpakalpojumu sniegšanu;28.8. slēgt līgumus ar klientiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, apgādniekiem;28.9. veikt klientu kustības un samaksas par pakalpojumiem uzskaiti un kontroli;28.10. sagatavot un iesniegt noteiktajos termiņos nepieciešamos statistikas pārskatus,informāciju kompetentām institūcijām, Domei;28.11. saskaņojot ar <strong>Kuldīga</strong>s novada pašvaldību, noteikt <strong>Centra</strong> struktūru, apstiprināt štatusarakstu un noteikt darbinieku algas apmēru (noteikto limitu ietvaros);28.12. pieņemt darbā un atbrīvot no darba <strong>Centra</strong> darbiniekus saskaņā ar spēkā esošajiemnormatīvajiem aktiem. Slēgt darba līgumus šajā nolikumā paredzēto mērķu un uzdevumusasniegšanai;28.13. apstiprināt darbinieku darba kārtības noteikumus, iekšējās kārtībasnoteikumus;28.14. noteikt darbinieku darba pienākumus un nodrošināt darbinieku kvalifikācijascelšanu;28.15. izdot rīkojumus un dot norādījumus, kas ir saistoši visiem <strong>Centra</strong> darbiniekiem,kā arī pilnvarot darbiniekus noteiktu funkciju vai pienākumu veikšanai;28.16. nodrošināt personāla dokumentācijas, grāmatvedības, lietvedības un pārējāsdokumentācijas pareizu iekārtošanu, izpildi un glabāšanu normatīvajos aktos noteiktajākārtībā;28.17. atbildēt par normatīvo aktu ievērošanu Centrā un paredzēto uzdevumu izpildi, kāarī par finanšu līdzekļu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu;28.18. atbildēt par sociālās aprūpes darbības nodrošināšanu un kvalitāti;28.19. saņemt ziedojumus un dāvinājumus mantiskā un naudas veidā, izmantojot tosatbilstoši ziedojuma mērķiem;28.20. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, darbaaizsardzības, veselības aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības un citās jomās;28.21. piedalīties <strong>Centra</strong> nolikumu izstrādē, kā arī sagatavot izmaiņas tajā un iesniegt toapstiprināšanai Domei;28.22. nodrošināt <strong>Centra</strong> klientu personu lietu iekārtošanu, nepieciešamās dokumentācijasuzturēšanu, glabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;28.23. nodrošināt Centrā dzīvojošām personām pensijas un piemaksas pie pensijassaņemšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;28.24. pēc Centrā dzīvojošo personu lūguma organizēt šo personu vērtslietu un vērtspapīruuzglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;4


28.25. sagatavot un iesniegt tiesā pieteikumus;28.26. citas normatīvajos aktos, pašvaldības lēmumos noteiktās tiesības un pienākumi.29. <strong>Centra</strong> direktoram un citiem <strong>Centra</strong> darbiniekiem ir pienākums ievērot klientu tiesības, personas datuneaizskaramību, ir aizliegts izpaust konfidenciālu informāciju par personu jebkurai citai personai, uzkuru šī informācija neattiecas.30. <strong>Centra</strong> pakalpojumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina sociālie darbinieki, sociālieaprūpētāji, sociālie rehabilitētāji, psihologi, praktizēt tiesīgu māsu reģistrā reģistrētas medicīnas māsas,aprūpētāji ar zināšanām un pieredzi aprūpes darbā un citu profesiju pārstāvji saskaņā ar novadapašvaldības apstiprinātu amatu sarakstu.VI <strong>Centra</strong> sociālās aprūpes padome31. Lai sekmētu Centrā dzīvojošo personu tiesību ievērošanu, <strong>Centra</strong> direktors izveido sociālāsaprūpes padomi, kuras sastāvā ietilpst Centrā dzīvojošās personas, to radinieki, <strong>Centra</strong>darbinieki un vietējās pašvaldības pārstāvji. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.32. <strong>Centra</strong> sociālās aprūpes padome:32.1. saskaņo <strong>Centra</strong> iekšējās kārtības noteikumus;32.2. iesniedz priekšlikumus <strong>Centra</strong> darbības uzlabošanai;32.3. izskata konfliktus starp klientiem un <strong>Centra</strong> administrāciju;32.4. piedalās <strong>Centra</strong> sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanā.VII <strong>Centra</strong> darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par <strong>Centra</strong> darbību33. <strong>Centra</strong> darbības tiesiskumu nodrošina direktors. <strong>Centra</strong> direktors ir atbildīgs par iekšējāskontroles sistēmas izveidošanu un darbību.34. <strong>Centra</strong> izdotos administratīvos aktus privātpersona var apstrīdēt <strong>Kuldīga</strong>s novada Domē, jaārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Lēmumus par apstrīdētajiem administratīvajiemaktiem var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.35. <strong>Centra</strong> darbinieku faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu<strong>Centra</strong> direktoram. <strong>Centra</strong> direktora faktisko rīcību var apstrīdēt <strong>Kuldīga</strong>s novada Domē.Lēmumu par apstrīdēto faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.36. Centrs reizi mēnesī vai pēc pašvaldības amatpersonu pieprasījuma iesniedz <strong>Kuldīga</strong>s novadapašvaldībai pārskatu par budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajākārtībā sagatavotu gada pārskatu par saimniecisko darbību.37. <strong>Kuldīga</strong>s novada Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, pašvaldības vadītājamun izpilddirektoram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par <strong>Centra</strong> darbību.VIII <strong>Centra</strong> reorganizēšana un likvidēšana38. Centru reorganizē vai likvidē Dome, pieņemot atbilstošu lēmumu.39. Ja Centru reorganizē vai likvidē, sastāda <strong>Centra</strong> slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību unsaistību apmēru, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai institūcijai.Domes priekšsēdētājaInga Bērziņa5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!