13.07.2015 Views

Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija

Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija

Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RĪGA, 2011Darba apstākļi LatvijasuzņēmumosValsts darba inspekcijas darbības rezultāti 2010.gadā


Valsts darba inspekcijas resursi un darba apjoms2009. 2010. samazinājums (%)budžets 1 984 130 LVL 1 393 487 LVL - 30%amata vietu skaits 211 163 - 23%inspektoru skaits 134 112 - 16%apsekojumu skaitsvidējais uzņēmumuskaits uz vienuinspektoruvidējais nodarbinātoskaits uz vienuinspektoruplāns/izpilde12 600 / 12 189(97%)plāns/izpilde10 000 / 10 477(105%)- 14%618 739 *6 516 7 439 *


Valsts darba inspekcijas prioritātes 2010.gadā• nereģistrētās nodarbinātības samazināšanas politikas īstenošana• letālo nelaimes gadījumu darbā un to nelaimes gadījumu darbā,kuru rezultātā cietušajam radušies smagi veselības traucējumi,skaita samazināšana


Nereģistrētās nodarbinātības (NN) samazināšana2010 gadā veiktie uzlabojumi un īstenotie pasākumi (1)• Ieviestas jaunas un uzlabotas esošās darba metodesNN pārbaudēm, veikta inspektoru papildus apmācībaun pieredzes apmaiņa• Ērtākai un operatīvākai ziņošanai par NN ar01.04.2010.gada darbojas īpaša e-pasta adresenelegals@vdi.gov.lv (2010.gadā saņemti 83 ziņojumi)• Jaunajā VDI mājaslapā www.vdi.gov.lv iespējamstiešsaistē paziņot par NN gadījumiem (2011.gadā jausaņemtas 60 ziņas)


Nereģistrētās nodarbinātības (NN) samazināšana2010 gadā veiktie uzlabojumi un īstenotie pasākumi (2)• Veiktas 3264 pārbaudes sakarā ar NN, t.sk.atkārtotas pārbaudes – 247 (7,6%)• Konstatēti 1824 ēnstrādnieki un 1220 “pirmāsdienas” darba līgumi• NN apsekojumu rezultativitāte 32%!• 2010.gadā atklāto nereģistrēti nodarbinātopersonu skaits, salīdzinot ar 2009.gadu,pieaudzis par 51%


Nereģistrētās nodarbinātības samazināšanas politikasīstenošana (2005. – 2010.)6000500040003718398745544996300020001994180228461623121132641824100009362005 2006 2007 2008 2009 2010Apsekojumu skaitsAtklāto nereģistrēti nodarbināto skaits* No 2009. gada septembra līdz decembrim konstatēti 475 “pirmās dienas” līgumi; 2010.gadā – 1220.


Nozares, kurās pastāv lielākais nereģistrētās nodarbinātībasrisks (2010.)800716700600500400300200100184 175132 1241040būvniecībaapstrādes rūpniecība māksla, izklaide unatpūtavairumtirdzniecībaindividuālopakalpojumusniegšanalauksaimniecība,mežsaimniecība unzivsaimniecībaatklāto "ēnstrādnieku" skaits


Nereģistrētās nodarbinātības samazināšanas politikasīstenošanas rezultāti (2008. – 2010.)120000090000060000030000001047330.05497584.77164253.582008 2009 2010Nomaksāto nodokļuapmērs, LVL (pēc VDIpārbaudes)5000455449964000300032643044*Apsekojumu skaits (NN)20001000016236001686*1241607Atklāto nereģistrētinodarbināto skaitsNoslēgto darba līgumuskaits2008 2009 2010* Atklāto nereģistrēti nodarbināto skaits kopā ar konstatēto“pirmās dienas” darba līgumu skaitu..


Piemēroto naudas sodu summas (LVL) par NN450,000400,000401,090350,000300,000250,000200,000188,470 190,590150,000100,000100,68950,00002007 2008 2009 2010par nereģistrēto nodarbinātību piemēroto naudas sodu summa


Darbā notikušo nelaimes gadījumu (NG) prevencija2010.gadā veiktie pasākumi• Organizētas tematiskās pārbaudes (6) augsta NG riskanozarēs, kopā apsekojot 959 uzņēmumus:• kokapstrādes un mēbeļu ražošanas nozarē• Par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu• būvniecības nozarē• darba aprīkojuma atbilstību darba aizsardzības prasībām• Uzņēmumu pārbaude, kuros atkārtoti notiek smagie un letālie nelaimesgadījumi darbā• SLIC “Ķīmisko vielu risku novērtēšana” transportlīdzekļu apkopesnozarē• Darba devēju plaša informēšana, tematiskie seminārinozares uzņēmumiem pēc kampaņām• Eiropas nedēļas informatīvā kampaņa “Drošības uzturēšana darbavietā”


Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika (2007. – 2010.)200016001929159617811472120012029951187100080040002755826544*1752007 2008 2009 20103216423kopā nav smagi smagi letāli* 2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas kuģim “Beverīna”, bojā gāja 5 tā apkalpes locekļi, bet 1 vēl arvien irbezvēsts pazudis. 2008. gada bojā gājušo statistikas datos ir iekļauts arī šis 1 bezvēsts pazudušais apkalpes loceklis.


Nelaimes gadījumos bojā gājušo skaita uz 100 000strādājošajiem dinamika (2005. – 2010.)10864209,28,56,07 5,473,92,34,52,47,36,013,22,15,944.35 * 3,663,23,22,772005 2006 2007 2008 2009 2010Latvija Lietuva Igaunija vidēji Eiropas Savienībā* 2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas kuģim “Beverīna”, bojā gāja 5 tā apkalpes locekļi, bet 1 vēl arvien irbezvēsts pazudis. 2008. gada bojā gājušo statistikas datos ir iekļauts arī šis 1 bezvēsts pazudušais apkalpes loceklis.


Nozares, kurās 2010.gadā visvairāk notikuši nelaimesgadījumi darbā120118112100100999992928687825 06080687460402739200171kokapstrāde130valsts pārvaldeun aizsardzībabūvniecība4162sauszemestransports uncauruļvadutransports60veselība unsociālā aprūpemazumtirdzniecība12 9lauksaimniecība,medniecība unmežsaimniecībakopā nesmagi smagi letāli


Kampaņa kokapstrādes nozarē


Kampaņa būvniecības nozarē


Kampaņa būvniecības nozarē


Kampaņa būvniecības nozarē


Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika kokapstrādes unbūvniecības nozarē (2008. – 2010.)2502342001501001871601088720015010014874120769968500241833118100172008 2009 2010150037271272008 2009 20104Kopā Nav smagi Smagi LetāliKopā Nav smagi Smagi Letālikokapstrādes nozarebūvniecības nozare


Pirmreizēji apstiprināto arodslimnieku skaita dinamika(2007. – 2010.)1400120098913851150100080077660040020002007 2008 2009 2010


Pirmreizēji apstiprināto arodslimnieku skaits sadalījumāpa slimību grupām 2010.gadāPārējās slimībugrupas7%Saindēšanās uncitas ārējasiedarbības sekas25%Nervu sistēmasslimības34%Skeleta-muskuļusaistaudusistēmasslimības24%Elpošanas sistēmasslimības10%


Konsultāciju skaita dinamika (2007. – 2010.)6000050000400003949748703 4989356681*30000200001000002007 2008 2009 20102007 2008 2009 2010*No 2010.gada maija tiek uzskaitītas VDI amatpersonu sniegtās e-konsultācijas.


Dažādu konsultāciju veidu skaita dinamika (2007. – 2010.)400003000020000226071689024909 2379425366 2452737624183131000002007 2008 2009 2010konsultācijas pa tālrunikonsultācijas klātienēNo 2010.gada maija VDI amatpersonas sniegušas 744 e-konsultācijas.


Sniegto rakstveida konsultāciju jeb skaidrojumu skaitadinamika (2009. – 2010.)700686 69060050040030021920010002008 2009 2010


Valsts darba inspekcijas izskatīto iesniegumu skaits600055835000477946444000323430002000100002007 2008 2009 2010


2010. gadā izskatīto iesniegumu tematiskais sadalījumsIesniegumsneatbilst VDIkompetencei0,5%Darbaaizsardzībasjomā3,8%Darba tiesībujomā95,7%Par atvaļinājumakompensāciju5%Par darba unatpūtas laiku6%Citi jautājumi2% Par darbalīgumiem (t.sk.par nodarbināšanubez darba līguma)14%Par darba tiesiskoattiecībuizbeigšanu16%Par darbasamaksu57%2010. gadā tika izskatīti 4644 iesniegumi (salīdzinot ar 2009. gadu, 2010. gadā iesniegumu skaits ir samazinājies par 17 %).


Valsts darba inspekcijas konstatēto pārkāpumu skaitadinamika (2007. – 2010.)3000025000548333864058514420000150001000020784218042255220311500002007 2008 2009 2010pārkāpumi darba aizsardzībāpārkāpumi darba tiesībās


Pārkāpumi darba aizsardzības jomā 2010.gadādarba aizsardzībasprasību, lietojotaprīkojumu unstrādājot augstumā,ievērošana5%individuāloaizsardzības līdzekļulietošana5%citi14%darba vides iekšējāuzraudzība40%darba aizsardzībasprasību ievērošanadarba vietās6%Darba aizsardzībaslikums6%obligāto veselībaspārbaužu veikšana8%apmācība darbaaizsardzībasjautājumos16%


Pārkāpumi darba tiesību jomā 2010.gadāpar atbrīvošanu nodarbapar atvaļinājuma 2%kompensāciju2%par atpūtas laiku2%citi2%nepilnīga darbalīguma noformēšana38%par darba kārtībasnoteikumiem7%par darba laiku14%par darba samaksu33%


Piemēroto administratīvo sodu struktūra300025002966250424182206212200018811577150010005004621060821103354402007 2008 2009 2010Adminstratīvo sodu skaitsPiemēroto naudas sodu skaitsPiemēroto brīdinājumu skaits


Piemēroto naudas sodu summas (LVL) (2007. – 2010.)600,000500,000505,894528,455400,000300,000287,483301,405200,000100,00002007 2008 2009 2010piemēroto naudas sodu summa kopā


Sabiedrības informēšana un izglītošana- konsultācijas pa telefonu, klātienē un elektroniski;- izglītojoši semināri;- sadarbība ar masu medijiem (atbilžu gatavošana, intervijas,komentāri, reidi);- Eiropas informēšanas kampaņa par drošības uzturēšanu darbavietās;- sadarbība ar LDDK, LBAS, RSU DDVVI (“Profs”, “Drošaskola. Drošs uzņēmums”, “SMART”);- dalība izstādēs (“Darbs un karjera”, “Drošam darbam”);- www.vdi.gov.lv, www.osha.lv, www.stradavesels.lv.


www.vdi.gov.lv


Paldies paruzmanību!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!