Proteus@ OD Proteus OD ~ - VAAD

vaad.gov.lv

Proteus@ OD Proteus OD ~ - VAAD

Partljas Nr. skat1tuz iepakojumaIzgatavoianas datums: skat1tuz iepakojumaLal nepaklautu rlskam cllvlkus un vldl, IzlasTtun IzplldTtlietoianasXn N~~KaltTgs BTstams vldeiI~BTstfrnTbaun dfoiTbas J!!!.STbasR22R 36/38R40R43R50/53-828138 20/218248358 36/378578Pe 8-Instrukcljas prasTbas.Kaitigs norijotKairina acis un aduKancerogenitAte ir dal~ji pierAdita8askaroties ar Adu var izraisTtpaaugstinAtujutigumu~oti toksisks Odensorganismiem, var radit ilgtermiQanev~lamu ietekmi Odensvid~8argat no b~rniemNeuzglabat kopA ar pArtiku vai dzTvniekubaribuNedzert, ne~st un nesm~~~t,darbojoties ar vieluNepielaut nokl0sanu uz AdasSo vielu vai produktu un iepakojumu likvid~t dross veidAIzmantot piem~rotu aizsargapg~rbu un aizsargcimdusIzmantot piem~rotu tvertni, lai izvairTtosno vides piesArQosanas.BTstamsbit~m. Lai aizsargAtu bites un citus apputeksn~tsjus lietot p~c 22.00 un pirms5.00vietAs,kur: ir ziedosikultOraugiun/vai ziedosas nezales; vietAs, kur bites aktivi mekl~ barTbu.:JAvsrijas gadijumA ziQot Ugunsdz~sTbasun glAbsanas dienestam - telefons 112.2


Pirma palidziba:- Ja augu aizsardzTbasITdzeklisnonacis acTs,tas nekavejoties skalot tekosa OdensstrOkla15minOtes.- Ja augu aizsardzTbasITdzeklisnonacis uz adas, to nekavejoties mazgat tekosa OdensstrOklaar ziepem 15 minOtes.- Ja augu aizsardzTbasITdzeklisnonacis gremosanas sistema, izdzeriet 100 ml Odens.- Ja augu aizsardzTbasITdzeklisnonacis elposanas sistema, nogadat cietuso svaiga gaisa.Jebkura nelaimes gadTjumavelama arsta konsultacija. Uzradiet arstam attiecTgaaugu aizsardzTbasITdzeklamar~ejumu.Saindesanas informacijas centra talrul)a numurs: 67042473.Personala drosibaStradajot ar preparatu lietojiet individualos aizsardzTbas ITdzeklus: aizsargapgerbu, aizsargbrilles, respiratoru, ~Tmiski izturTguscimdus un slegtus apavus. Pec darba nekavejoties novilkt darba apgerbu un nomazgat rokas un seju ar Odeni un ziepem.Uzglabasana:Uzglabat sausas, vesas, labi vedinamas un aizsledzamas telpas. Uzglabasanas temperatOrano ooe ITdz+30oe.Deriguma termilJs:2 gadi no ta izgatavosanas datuma, glabajot originala, neatverta iepakojuma.ledarbiba.Proteus 00 ir plasa iedarbTbas spektra insekticTds, kurs satur divas darbTgas vielas ar ats~irTgu iedarbTbas veidu.OeltametrTns ir kontakta iedarbTbas darbTga viela, kas saglabajas uz augu lapam. Tas momentani iedarbojas uz kaitekliem(nokdauna efekts), ka arT samazina kaiteklu barosanas intensitati, tada veida aizsargajot augus no kaiteklu bojajumiem.OeltametrTns iedarbojas uz kaiteklu nervu sistemu.TiakloprTds ir sistemas iedarbTbas darbTga viela, kas augos tiek uZl)emta ar lapu virsmu un parvietojas gan augsanas virziena, ganarT translaminari - cauri lapai uz tas apaksejo pusi. TiakloprTdam piemTt specTga kontakta un zarnu trakta iedarbTba un tasiedarbojas uz kaiteklu receptoru darbTbu, kas ir savadaka ka piretroTdiem.ProteusOO iedarbTbas spektrs ir loti plass - vaboles (karta Coleoptera), tauril)i (karta Lepidoptera), vairakas divsparl)u (kartaOiptera) , vienadsparl)u (karta Homoptera) un tripsu (Thysanoptera) sugas.3


Apstradi ieteicams veikt, kaitekliem paradoties vai paradoties pirmajam bojajumu pazTmem.Pateicoties tiakloprTda sistemas iedarbTbai, Proteus OD darbTbas laiks var bOt pat ITdz 3 nedelam, atkarTba no kaiteklu invazijasintensitates.Lietosanaslaiks, devas.MaksimalaisApstradajama kultOra KaitTgais organismssezonaPreparata Apstrades laiks, noradTjumi, NogaidTsanas apstrazudeva, I/ha piezTmes laiks dienas skaits1 2 3 4 5 6Ziemas kviesi, Laputis (Aphididae) 0,6 - 0,75 Apsmidzinat paradotiesvasaras kviesi, ziemas Lapgrauzi (OulemaIiCheniS. kaitekliem30 1mieZi.oulemamelanoPUS)vasarasmieZi.rudzi. TriPsi (Thysanoptera)tritikale, auzasSpradzi (Phyl/otreta spp.)Kartupeli Kartupelu lapgrauzis 0,5 - 0,75 Apsmidzinat paradoties 14 3(Leptinotarsa decem/ineata) kaitekliemLaputis (Aphididae) 0,6 - 0,754


1 2 3 4 5 6Ziemas rapsis, vasaras Krustziezu spTdulis 0,6 - 0,75 Apsmidzinat paradoties 45 2rapsis (Meligethes aeneus) kaitek!iemSmecernieki (Ceuthorrhynchusspp. - C.quadridens, C.napi,C.pallidactylus, C.assimilis)Krustziezu paksteQupangodiQs (Dasyneureabrassicae)Laputis (Aphididae)Spradzi (Phvllotreta spp.)Cukurbietes, lopbarTbas Laputis (Aphididae) 0,6 - 0,75 Apsmidzinat paradoties 30 2bietes, galda bietes Spradzi (Phyllotreta spp.) kaitek!iemBiesu musa (PegomyiahvoscvamiJKukurQza Laputis (Aphididae) 0,6 - 0,75 Apsmidzinat paradoties 30 1ApiQu svilniskaitek!iem(Ostrinia nubilalis)PiezimeSmidzinot Proteus OD rapsa sejumos aizsardzTbai pret spradza bojajumiem, tiks aizsargati tie augi, kuri ir sadTgusi vai dTgst un insekticTds tosparklaj. Proteus OD neaizsarga augus, kuri nav sadTgusi smidzinasanas laika.Darba sl5idruma pateril)s: 200-300 I/haBezlietus periods: 2 stundasBitesBistams bitem. Lai aizsargatu bites un citus apputeksnetajus lietot pec 22.00 un pirms 5.00 vietas, kur: ir ziedosikultOraugi un/vai ziedosas nezales; vietas, kur bites aktivi mekle baribu.Vietas, kur bites aktTvi mekle barTbu" ietver arTgadTjumus, kad ir noverojama jebkada aktTva bisu darbTba apstradajamaja platTba,piemeram, kad noverojama bisu parlidosana uz blakus esosu teritoriju barTbas ievaksanai".5


Darba sl5idruma sagatavosana.Pirms preparata iepakojuma atversanas, to labi sakratTt.PiepildTt tvertni ar pusi no paredzeta Odens daudzuma un tad pie ieslegta maisTtaja lenam smidzinataja tvertne ieliet nepieciesamoProteus OD daudzumu, neizsledzot maisTtaju, pievienot atlikuso Odens daudzumu.Tvertnes maisijumiProteus OD drTkstjaukt tvertnes maisTjumaar citiem augu aizsardzTbasITdzekliemun papildmeslojumu caur lapam. Gatavojottvertnes maisTjumu, Proteus OD pievienojiet pedejo. NeskaidrTbu gadTjumos konsultejieties ar firmas Bayer CropSciencespecialistiem.Smidzinasanas iekartas tirisana.Pec smidzinasanas darbu beigsanas, izskalojiet smidzinataja tvertni ar tTru Odeni. Skalojamo Odeni izsmidziniet uz tikkoapstradatajam platTbam.Tuksais iepakojumsSo vielu vai produktu un iepakojumu likvidet drosa veida.Pec preparata izmantosanas tuksais iepakojums 3 reizes jaizskalo ar tTru Odeni, kuru pec tam izmanto darba s~idrumagatavosanai ar Proteus OD.Tukso iepakojumu atkartoti izmantot kategoriski aizliegts. To uzglaba speciali iekartota vieta un likvide ieverojot speka esosonormatTvoaktu prasTbas.Videsaizsardziba.~oti toksisks Odens organismiem, var radTt ilglaicTgu nevelamu ietekmi Odens vide. Izmantot piemerotu tvertni, lai izvairTtos novides piesarl)osanas.Nepiesarl)ot Odeni ar augu aizsardzTbas ITdzekli un ta iepakojumu. NetTrTtsmidzinasanas tehniku Odenstilpju un Odenstecu tuvuma.Preparata izlTsanas gadTjuma piesarl)oto materialu savac un zil)o attiecTgajai Regionalajai vides parvaldei. Lietojot auguaizsardzTbas ITdzekli, ieverot 'Labas lauksaimniecTbas prakses nosacTjumi Latvija' rekomendacijas.Uzglabasana:Uzglabat sausas, vesas, labi vedinamas un aizsledzamas telpas. Uzglabasanas temperatOra no Doe ITdz+3DoC.6


Deriguma termilJs:2 gadi no ta izgatavosanas datuma, glabajot originala, neatverta iepakojuma.Juridiska atbildibaleteikumi preparata lietosanai pamatoti uz veiktajiem izmeginajumiem. Izgatavotajs neuzl}emas atbildibu par sekam, kas radusas preparata pavirsas un nepareizasuzglabasanas un lietosanas rezultata. Preparata kvalitate tiek garanteta tikai tad, ja tas tiek uzglabats originala, noslegta iepakojuma un tam atbilstosos glabasanasapstaklos.@ - registreta Bayer CropScienceAG tirdzniecTbas zTme.7

More magazines by this user
Similar magazines