13.07.2015 Views

„Ābelītes” rekonstrukcija īstenota - Kuldīga

„Ābelītes” rekonstrukcija īstenota - Kuldīga

„Ābelītes” rekonstrukcija īstenota - Kuldīga

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2012. gada 23. oktobriswww.kuldiga.lvPaðiem bût savaszemes saimniekiemÐAJÂ NUMURÂKULDÎGAS NOVADA DOMES INFORMATÎVAIS IZDEVUMSNr. 76Eiropas rallija èempionâta posmsnotiks arî Kuldîgas novadâ> 2. lpp.Pilsçtâ apstâdîjumospatîk ðovs> 3. lpp.Pirmizrâde îsfilmai parKuldîgas ðarmu un dvçseli> 7. lpp.INGABÇRZIÒA,KuldîgasnovadaDomespriekðsçdçtâjaRudens ir laiks, kad sâkam vçrtçtgadâ paveikto un plânot nâkamogadu. Lauksaimniekiem tradicionâlsir kïuvis Zemkopîbas ministrijasrîkotais konkurss „Sçjçjs”,kurâ tiek godinâti gada veiksmîgâkielopkopji, augkopji, laukuattîstîbas projekti pârtikas raþoðanâ,rîtdienas sçjçji – mazpulki undaudzi citi.„Sçjçja” balvu ir saòçmuði daudzimûsu novada zemnieki, un arîðogad Kuldîgas novadâ ir laureâtiun nominanti. Ðoreiz tie nav zemnieki,bet gan mazpulcçni un mûsuvietçjâ rîcîbas grupa „Darîsim paði”,kura palîdz Kuldîgas, Skrundasun Alsungas novada biedrîbâm,uzòçmçjiem, zemniekiem apgûtLEADER finansçjumu.Îpaðs prieks par Padures mazpulku,kurð ðogad ir „Sçjçja” balvaslaureâts. Vigras Leismanesvadîbâ Padures mazpulcçni darbojasjau daudzus gadus un ir ðo balvugodam nopelnîjuði. Ðoruden zupasvirtuves krâjumi tika papildinâti arburkâniem, bietçm, sîpoliem uncitiem dârzeòiem, kurus, visu vasarucîtîgi strâdâjot, mazpulcçni bijaizaudzçjuði savâ lauciòâ.Mçs lepojamies ar mûsu zemniekiem,un arî ar tiem, kuri dzîvolaukos, rûpçjas un kopj zemi, meþusun sçtas. Gandarîjums unprieks ir par mûsu stiprajâm zemniekusaimniecîbâm, par tâdâm kâ„Upeskalni”, „Kalna Mikas”,„Jaunkalni”, „Akmeòkalni”, „Olarâji”,„Ezergaïi”, „Bçtas” un daudzâmcitâm. Saimniecîbâm, kurâsplecu pie pleca strâdâ vairâkaspaaudzes, kurâs cieòa un mîlestîbapret zemi tiek nodota no paaudzespaaudzç. Prieks par jaunajiem cilvçkiem,kuri jût savas dzimtas saknes,atgrieþas novadâ un rûpçjaspar tçvu tçvu iekopto un apstrâdâtozemi. Patriotismam un zemesmîlestîbai ir liela nozîme.Liela nozîme ir arî platîbu maksâjumiem,tiem bûtu jâbût vienâdiemvisâ Eiropâ. Mûsu zemniekstaèu ne ar ko neatðíiras no zemniekaVâcijâ vai Zviedrijâ. Jâcer, kajaunajâ Eiropas Savienîbas plânoðanasperiodâ ðie maksâjumi izlîdzinâsies.Zemnieki noteikti ir pamanîjuði,ka, pieaugot cerîbâm saòemtlielâkus platîbu maksâjumus,pieaug arî pieprasîjums pçc lauksaimniecîbâizmantojamâs zemes.Un tie, kuri pçrk zemi ðodien, nevienmçr ir îstie zemes saimnieki.Mçs vçlamies, lai mûsu novadazemnieki vienmçr paði ir savaszemes saimnieki. Bieþi dzirdçts –labâk apstrâdâta zeme nekâ aizauguðaspïavas. Tas jau nekas, kazemi apstrâdâ dâòi vai holandieði.Un tomçr, latvieðu tauta ir zemniekutauta, kas slavçta ar savu darbatikumu, tâpçc vçlu, lai mûs zemniekiem– tiem, kuri zemi apstrâdâ, tâarî pieder.„Âbelîtes” <strong>rekonstrukcija</strong> îstenotaBçrnudârzam „Âbelîte” pabeigta1. un 2. kârtas <strong>rekonstrukcija</strong>,kurâ uzbûvçtas divas jaunaspiebûves un rekonstruçta çkaZiedu ielas malâ. Svinîgais atklâðanaspasâkums notiks 9. novembrî10.00.Bçrnudârza vadîtâja Ruta Ziemeleun kolektîvs priecâjas par brîniðíîgajâmpârmaiòâm dârziòâ –gaiðajâm, siltajâm, plaðajâm unfunkcionâli pârdomâtajâm telpâm,rotaïu laukumiem, atjaunotajâmnojumçm, celiòiem un labiekârtotoapkârtni.„Ilgi gadi pagâja, kamçr sapnispar „Âbelîtes” rekonstrukciju îstenojâs.2006. gadâ bijuðais mçrs EdgarsZalâns man râdîja pirmoprojektu, tad aizbraucâm uz Babîti,apskatîjâm privâto bçrnudârzu untur arî aizguvâm ideju par divstâvugrupiòâm,” atceras vadîtâja.Viesojoties pie èetrgadniekiemgrupiòâ „Sienâzîtis”, sastopos arkomunikablo Jçkabu, kurð dzîvoKuldîgâ un kuram dârziòâ ïoti patîkkrâsainâs un daþâdâs rotaïlietas,îpaði balti zilais kuìis ar baterijâm.Katrînai un viòas draudzençm patîk„Hello Kitty” maðîna, kâ arî âraatribûts – gliemezîtis. Bçrni stâsta,ka rotaïlaukumos vçl aug zâlîte, tâdçïto nedrîkst izmîdît, bet varotspçlçties pa jauno laukumu grîdu.Aleksandrai patîk bçrnudârzs, mîïâsauklîtes un audzinâtâjas. Madaraibçrnudârzâ patîk draugi – Kristiânaun Daniels.Audzinâtâja Ilona Ðile priecâjaspar èetriem jaunajiem rotaïlaukumiem,kuru krâsas rosina bçrnus darboties.Bçrnudârzs paðu spçkiemierîkojis laukumiòu futbolam, uzliktiarî basketbola grozi. 5 – 6 gadusvecie bçrni reizi nedçïâ uzsporta nodarbîbâm dodas uzvieglatlçtikas mançþu.Bçrnudârza çkas Ziedu ielas malâatjaunoðanu uzsâka 2010. gadasâkumâ. Rekonstrukcijas laikâ tikaveikta piebûves celtniecîba un jauesoðâs bçrnudârza çkas jumta no-maiòa, siltinâðana, iekðçjo inþeniertîkluremonts un virkne apdaresdarbu.Îstenojot projekta 1. kârtu, radîtasseðas grupiòas 144 bçrniem,zâle un saimniecîbas kabineti. Rekonstrukcijasdarbi tika pabeigti2011. gada martâ.Ðî gada pavasarî uzsâka un ðomçnesbûs pabeigta <strong>rekonstrukcija</strong>s2. kârta, kurâ, uzbûvçjot vçl vienuçku pie jau esoðâ jaunâ korpusa,izveidotas divas grupiòas 48 bçrniemun èetri rotaïu laukumi ariekârtâm un gumijas segumu, kaspasargâ bçrnus no iespçjamajâmtraumâm un ïauj arî sliktos laikaapstâkïos rotaïâties uz tîra un sausaseguma. Izbûvçta arî viena nojumedaþâda inventâra glabâðanai, labiekârtotateritorija, apzaïumotirotaïu laukumi un izveidoti gâjçjuceliòi, kuri ved gan uz jauno piebûvi,gan uz katru rotaïu laukumuun nojumi. Jaunajâ piebûvç izveidotasgrupiòas mazâkajiem bçrniòiem,kuri dzimuði 2010. gadâ.Vidçjâs grupiòas „Sienâzîtis” bçrni jaunajâs telpâs un gâdîgo audzinâtâju uzraudzîbâ jûtas ïoti labi.Ðâdi paðvaldîba radusi iespçjubçrnudârzu nodroðinât arî divgadniekiem.Abu kârtu kopçjâs izmaksas irLs 1 238 714,48. Finansçjuma avots –Valsts budþeta programma „Mçrídotâcijasinvestîcijâm paðvaldîbâm”.Tehnisko projektu izstrâdâja unautoruzraudzîbu veica SIA „Baltsun melns”. Bûvdarbus 1. kârtâ veicaSIA „RRB Celtniecîba”, SIA „KIM-2010”, bet bûvuzraudzîbu nodroðinâjaSIA „IMD Grupa” norîkotaisbûvuzraugs Ivars Melnis. Savukârtbûvdarbus 2. kârtâ veica personugrupa „Pretpils un CVS”, bûvuzraudzîbunodroðinâja Vitâlijs Svenès.Bçrnudârza kompleksâ atrodasvçl viena çka, kuras <strong>rekonstrukcija</strong>tiek plânota projekta 3. kârtâ. Tajâparedzçta <strong>rekonstrukcija</strong> bçrnudârzavecajâ çkâ – bijuðajâ savrupmâjâ,kura ir pagâjuðâ gadsimtaèetrdesmito gadu funkcionâlismastila arhitektûras paraugs.Darbus plânots sâkt nâkamâ gadajûnijâ, un pçc to pabeigðanas vietasbçrnudârzâ tiks nodroðinâtasvçl 90 bçrniem. Ðajâ çkâ joprojâmdarbojas èetras grupiòas – divastrîsgadnieku grupiòas, 5 – 6 gadusvecu un skolas vecuma bçrnugrupa.Ðobrîd bçrnudârzu apmeklç210 bçrniòu, bet novembrî, kadatvçrs grupiòas jaunajâ piebûvç,vçl 48. Par mazuïiem rûpçjas20 audzinâtâjas, novembrî bûs vçlèetras. Auklîtes ir 10, bet novembrîdarbu sâks vçl divas.ANITAS ZVINGULESteksts un fotoBrîvas vietas bçrnudârza „Âbelîte” Pelèu filiâlçKuldîgas novada paðvaldîba atkârtoti izsludina pieteikðanos uz vietâmPII „Âbelîte” Pelèu filiâlç. Pieteikties lîdz 5. novembrim Izglîtîbas unsporta pârvaldç, Baznîcas ielâ 9, vai pa tâlruni 63322238, 27842333.1. kârtas ietvaros tapusî bçrnudârza piebûve Ziedu ielas malâ. 2. kârtâ uzcelta vçl viena piebûve, kurâ iekârtotas grupiòas un atbilstoðisanitârie mezgli divus gadus veciem bçrniem.


Lauksaimniekiem pieðíirtsatlikuðais degvielas apjoms, kampiemçrots akcîzes nodokïa atbrîvojums.Lauku atbalsta dienests (LAD),pamatojoties uz Ministru kabineta2011. gada 3. maija noteikumiemnr. 344 „Kârtîba, kâdâ no akcîzesSIA „Kuldîgas ûdens” aicinaPârventas iedzîvotâjus nâkt uzuzòçmumu un noslçgt lîgumuspar centralizçtâs ûdensapgâdesun kanalizâcijas sistçmaslietoðanu.Augustâ beidzâs lielâkais projektsnovadâ – „Ûdenssaimniecîbasattîstîba Kuldîgas paðvaldîbâ”,kura laikâ Pârventâ tika sakârtotaûdenssaimniecîba 21 ielâ:Alejas, Apðu, Brieþu, Bumbieru,Jaunsaimnieku, Krasta, Liepu,Mçrnieku, Meþa, Pîlâdþu, Robeþu,Saldus, Smilgu, Stendes, Ðíçrsu,Valciòu, Vçju, Ventas, Vidus, Vijolîðuun Ziedoòa ielâ.Îstenojot ðo projektu, radîtaiespçja vairâk nekâ 400 mâjâmPârventâ pievienoties centrâlajamûdens piegâdes un kanalizâcijastîklam. Savukârt ðobrîd lielâkâproblçma ir tâ, ka Pârventasiedzîvotâji lîgumus slçdz diezgankûtri.SIA „Kuldîgas ûdens” valdespriekðsçdçtâjs Andris Kïaviòðpauþ, ka sabiedrîba bieþi vien neizprotto, ka viòu darbîbas un nezinâðanasdçï tiek nodarîts kaitçjumsapkârtçjai videi. „Piemçram, iedzîvotâjiðíidros atkritumus iepludinagrâvjos, kuri savieno vairâku iedzîvotâjuîpaðumus. Rezultâtâ cieð tie,kuru îpaðumi atrodas grâvju malâs,tiek piesâròota viòiem piederoðâ2012. gada 23. oktobrisIedzîvotâji aicinâti slçgt lîgumus par ûdensvada unkanalizâcijas izmantoðanuzeme. Vissliktâkajâ situâcijâ iriedzîvotâji, kuru îpaðums atrodasgrâvja galâ, uz kura pusi iznâkgrâvja kritums,” stâsta A.Kïaviòð.Ja iedzîvotâjs nepieslçdzas centrâlajaikanalizâcijas sistçmai, tadir jâslçdz lîgums par ðíidro sadzîvesatkritumu izveðanu. Kanalizâcijaskrâtuvçm jâbût izbûvçtâm tâ,lai atkritumi nenonâktu grâvjos.Mâju îpaðnieki aicinâti pieslçgtiescentralizçtajai sistçmai, tâ nodroðinottîru vidi un atrisinot jautâjumupar to, kurâ grâvî vai tvertnçatkritumus novadît un kâ tvertnesiztîrît.A.Kïaviòð pastâstîja, ka ap vietu,kurâ ilgstoði tiek iepludinâtiðíidrie atkritumi, veidojas taukuslânis, jo zeme vairs nav spçjîgaLauksaimniekiem pieðíirta dîzeïdegvielanodokïa atbrîvo dîzeïdegvielu (gâzeïïu),ko izmanto lauksaimniecîbasprodukcijas raþoðanai, lauksaimniecîbaszemes apstrâdei un meþavai purva zemes apstrâdei, kurâkultivç dzçrvenes vai mellenes, kâarî zemes apstrâdei zem zivju dîíiem”lauksaimniecîbas produkcijasraþotâjiem ir pieðíîris atlikuðodîzeïdegvielas, kam piemçro akcîzesnodokïa atbrîvojumu, apjomu(20 litri) 2012./2013. saimnieciskajamgadam, t.i., no kârtçjâ gada1. jûlija lîdz nâkamâ gada 30. jûnijam.Lîdz ar to uz ðî gada 12. oktobriir pieðíirti 100 litru dîzeïdegvielasMûzikas tilts turpinâspiesâròojumu uzsûkt. Piesâròojumsno centra izplatâs perifçrijâ,un netîrumi var nonâkt paðu unkaimiòu dzeramâ ûdens akâ.Lai noslçgtu lîgumu, îpaðniekamvispirms jâraksta iesniegumsSIA „Kuldîgas ûdens” un pçc tehniskonoteikumu saòemðanas parsaviem lîdzekïiem no maìistrâlâvada jâierîko kanalizâcija unûdensvads lîdz savam îpaðumam.Materiâlu un digitâlo mçrîjumuizmaksas ir jâsedz katram paðam.Ûdensvada un kanalizâcijas maìistrâlesSIA „Kuldîgas ûdens” varierakt tikai paðvaldîbai piederoðâteritorijâ, privâtajâ îpaðumâ tas jâdarakatram paðam.Nâkot uz uzòçmumu slçgt lîgumu,jâuzrâda dokuments, kas apstiprinaîpaðuma tiesîbas. Der arîzemesgrâmatas kopija. Pârbaudîtastiks tâs mâjas, kas ir pieslçguðâsmaìistrâlçm, bet îpaðnieki nav parto paziòojuði.Uzòçmuma vadîtâjs nâkotnçraugâs optimistiski un pieslçgðanoscentralizçtajai ûdensapgâdes unkanalizâcijas sistçmai salîdzina arûdensskaitîtâju ievieðanu pilsçtâ.Sâkotnçji skaitîtâjus ierîkoja tikai50% iedzîvotâju, ðobrîd jau tie ir97%, un tas ir viens no labâkajiemrâdîtâjiem Latvijâ. Ûdensskaitîtâjsiedzîvotâjiem dod iespçju ietaupîtun sekot lîdzi ûdens patçriòam,savukârt pakalpojuma sniedzçjsvar veikt aprçíinus, pçc kuriemtâlâk plânot savu darbîbu.EDUARDS DAMBERGSpar vienu atbilstoðâs platîbas hektâru2012./2013. saimnieciskajamgadam.Jau ðobrîd degvielu ar akcîzesnodokïa atbrîvojumu var iegâdâtiesno tirgotâjiem, kuri reìistrçjuðiesðâdas degvielas tirdzniecîbai. Sarakstsar degvielas tirgotâjiem regulâritiek aktualizçts un publicçtsLAD mâjaslapas www.lad.gov.lvsadaïâ „Akcîzes degviela”.LAD aicina klientus izmantotelektronisko pieteikðanâs sistçmu(EPS). Ar tâs palîdzîbu var sekotlîdzi izlietotâs degvielas daudzumamun redzçt atlikumu.Septembra beigâs Kuldîgu,Vârmi, Vilgâli un Ventspili pieskandinâjasomu bçrnu kora„Volare” skanîgâs balsis (diriìenteMarianne Murtoniemi).Koncerti notika Centrâlbaltijasprogrammas ietvaros projektâ„Mûzikas tilts – Kuldîgas unHivinkâ mûzikas skolu sadarbîba”.Projekts noslçgsies nâkamajâ gadâ.„Volare” priecçja klausîtâjus ardaudzveidîgu programmu. Tajâizskançja klasika, somu, zviedruKuldîgas novada Dome pieðíîrusiLs 10 000, lai nâkamgadfebruârî arî Kuldîgas novadâ notiktuEiropas rallija èempionâts.2013. gada Eiropas rallija èempionâta(ERÈ) sezonas otraisposms no 1. lîdz 3. februârimnotiks Latvijâ. Ðis rallijs bûs nevien ERÈ otrais posms, bet arî Latvijasrallija èempionâta pirmie diviposmi. Sniegotajos Kurzemes ceïosgan viesu, gan paðmâju autosportistiembûs jâveic 240 kilometruâtrumposmi.16. oktobrî Latvijas Olimpiskâskomitejas (LOK) izpildkomitejatika iepazîstinâta ar ieceriizveidot nodibinâjumu KuldîgasOlimpiskais centrs.Ieceri Kuldîgas novada Domesuzdevumâ prezentçja olimpieteIeva Zunda.Kuldîgas Olimpiskais centrs iecerçtskâ patstâvîga sporta organizâcija,kas popularizç olimpisko kustîbuun veicina sporta attîstîbu Kul-un afrikâòu tautas dziesmas, arîEiropas himna un „Eirovîzijas”melodija. Kora skançjumu kuplinâjaneliels oríestris, kurâ bija ganklasiskie instrumenti – vijole, alts,flauta, arfa, kontrabass, kornete,gan mûsdienu – elektriskâ ìitâra unsitamie instrumenti.Projekta ietvaros notika arîmeistarklases abu skolu jaunajiemmûziíiem. Kora meistarklasi vadîjaasociçtâ profesore, Dziesmusvçtku virsdiriìente Aira Birziòa.Eiropas rallija èempionâts notiksarî Kuldîgas novadâNo 2013. gada ERÈ piedzîvosbûtiskas izmaiòas savâ sportiskajâformâtâ. Ar Starptautiskâs Automobiïufederâcijas lçmumu èempionâtarîkoðana uz nâkamajiem10 gadiem uzticçta „EurosportEvents”, kas iepriekð izveidojisveiksmîgo Intercontinental RallyChallenge (IRC) projektu, kas uzskatâmspar otro spçcîgâko rallijaèempionâtu pasaulç. Turpmâk ðiedivi èempionâti (ERÈ un IRC) tiksapvienoti, par pamatu òemot tieðiIRC formâtu, radot spçcîgu, skatîtâjiemaizraujoðu rallija sezonu.Kuldîgas Olimpiskâ centra idejuprezentç LOK izpildkomitejaiERÈ 2013. gada sezonas kalendârsvçl ir jâapstiprina StarptautiskajaiAutomobiïu federâcijai, taèuðî brîþa projekts paredz, ka tasiesâksies ar „Jännerrallye”, kas no3. lîdz 5. janvârim norisinâsiesAustrijâ, tam sekos ziemas rallijsKurzemes reìionâ.Rallija norisi lîdzjutçji varçs vçrotne tikai klâtienç, bet arî „Eurosport”kanâlâ katras sacensîbu dienasvakarâ. Papildus tam Latvijâ,Lietuvâ un Igaunijâ raidîjumus retranslçsTV6 kanâls.ANITA ZVINGULEdîgas novadâ.Olimpiskajâ dienâ – 28. septembrî– Kuldîgâ viesojâs Latvijas Olimpiskâskomitejas ìenerâlsekretârsÞorþs Tikmers. Tiekoties ar Þ.Tikmeru,Kuldîgas novada Domespriekðsçdçtâja Inga Bçrziòa pârrunâjaar Kuldîgas Olimpiskâ centradibinâðanu saistîtos jautâjumus.Kâ jau ziòots, iedvesmojoties nokuldîdznieka Jâòa Ðmçdiòa panâkumiemolimpiskajâs spçlçs Londonâ,lai popularizçtu olimpiskokustîbu Kuldîgas novadâ, organizçjotsporta pasâkumus, pilnveidotutreniòu apstâkïus, nodroðinâtusporta bâþu pieejamîbu visiemsportot gribçtâjiem un veicinâtuprofesionâlu sportistu izaugsmi(prioritârajos olimpiskajos sportaveidos – volejbolâ, riteòbraukðanâ,vieglatlçtikâ), Kuldîgas novada dome30. augustâ nolçma dibinâtKuldîgas Olimpisko centru.ILZE DAMBÎTE-DAMBERGA2Viòas vadîbâ koristi apguva latvieðutautas dziesmu „Stâvçju,dziedâju” un I.Arnes dziesmu„Viva la Musica”.Oríestra meistarklasi vadîjaJ.Norviïa Madonas mûzikas skolasdirektors Mârtiòð Bergs. Viòavadîbâ jaunie mûziíi iestudçja latvieðutautas dziesmu „Tumða nakte,zaïa zâle”, somu tautas dziesmasun A.Þilinska skaòdarbu „Mazâdejotâja”. Par koporíestra darbudiriìents izteicâs atzinîgi, un tasir pozitîvs stimuls turpmâkajamdarbam.Somu viesiem bija iespçja apskatîtKuldîgas skaistâkâs vietas,uzkâpt Sv.Katrînas baznîcas tornîV.Plûdoòa Kuldîgas ìimnâzijâ10. oktobrî pie 11. klaðu skolçniematkal viesojâs Karine Oganisjanaprojekta „Pedagogu profesionâlokompetenèu pilnveide darbamstarpdisciplinârâ mâcîbu vidç, laituvinâtu mâcîbas reâlajai dzîvei unpaaugstinâtu skolçnu uzòçmîbu”vadoðâ pçtniece, LU pedagoìijaszinâtòu doktore.Nodarbîbas mçríis bija turpinâtdarbu pie skolçnu uzòçmîbas veicinâðanas,mâcît mûs domât un dzîvotradoði. Nedaudz samiegojuðies,tomçr ar interesi klausîjâmieszinâtòu doktores enerìiskajâ stâstîjumâ.Skaidrs ir viens – cilvçks,kuram ir problçmas, ir laimîgs cilvçks.Kâpçc? Tâpçc, ka tad vien-un paraudzîties uz Kuldîgu noputna lidojuma. Viòus sajûsminâjamûsu pilsçtas romantiskâ gaisotneun uzmanîgâ, atsaucîgâ publikakoncertos. Projekta turpinâjumânâkamâ gada maijâ meiteòu koris„Cantus” atkal viesosies Hivinkâ.Mûzikas tilts turpinâs.VAIRA LEITEEUROPEAN UNIONEUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUNDINVESTING IN YOUR FUTUREMâca domât un dzîvot radoðiApsveicam!mçr jâmeklç risinâjums, un tâ,izrâdâs, ir îstâ dzîve. Tieði to mumsiemâcîja lektore gan ar stâstiem nosavas pieredzes, gan liekot pie darbamûs paðus. Ðobrîd mçs visi veidojampersoniska, sociâla, ekonomiska,politiska un ekoloìiskarakstura problçmu banku. Pçc tammeklçsim ðo problçmu risinâðanasceïus, lai izstrâdâtu jaunu komercializçjamuvçrtîbu. Nâkamâ nodarbîbaplânota 7. novembrî, kurujau tagad ar nepacietîbu gaidâm.Projekts notiek Eiropas Sociâlâfonda projekta „Atbalsts izglîtîbaspçtîjumiem” un Âzijas – Eiropassadarbîbas mûþizglîtîbas forumaASEM LLL HUB ietvaros.MARTA PUJÂTEKuldîgas Tehnoloìiju un tûrisma profesionâlâs vidusskolasçdinâðanas pakalpojumu skolotâju Anitu Bçrziòu ar iegûto SEBnovadu stipendiju un goda rakstu par nozîmîgu ieguldîjumupedagoìiskajâ darbâ Kurzemes reìionâ.Kuldîgas Tehnoloìiju un tûrisma profesionâlâs vidusskolasaudzçkni Kristu Veinbergu par iegûto zelta medaïu konkursâ „Ceïojumagalamçríis” un Rûtu Zaïecku – par sudraba medaïu konditorukonkursâ, ko organizçja Eiropas Viesnîcu un tûrisma skolu asociâcija.V.Plûdoòa Kuldîgas ìimnâzijas bioloìijas un dabaszinîbu skolotâjuSanitu Kûli, kas saòçmusi „Swedbank” balvu kâ labâkâ Kuldîgasnovada skolotâja. Jau 15. gadu turpinot skaisto tradîciju, ðogad„Swedbank” sveic 119 labâkos skolotâjus visâ Latvijâ.


2012. gada 23. oktobrisPilsçtas apstâdîjumos patîk ðovsLai uzklausîtu daþâdus viedokïusun priekðlikumus parpiemçrotâkajiem apstâdîjumiemKuldîgâ, 12. oktobrî Domç norisinâjâsdiskusija „Vecpilsçtairaksturîgie stâdîjumi”.Diskusijâ piedalîjâs ainavu arhitekteGundega Linâre, ainavu arhitekteAnita Neilande, ainavu tehniíe– projektçtâja Rita Íiríe, LatvijasPiïu un muiþu asociâcijas prezidentsJuris Zviedrâns un citi.Pirms diskusijas Kuldîgas novadapaðvaldîbas vides speciâlisteEvita Pçtersone iepazîstinâja arapstâdîjumu paðreizçjo situâciju,bet SIA „Kuldîgas komunâlie pakalpojumi”zaïumsaimniecîbasdaïas vadîtâja Dzintra Strazda pastâstîjapar apstâdîjumu kopðanuun to uzturçðanu.Kuldîga kïûst ziedoðâkaKuldîgas novada Dome sadarbîbâar SIA „Kuldîgas komunâliepakalpojumi” (KKP) ðogad pirmoreizi iedzîvotâjiem, bez maksasiedodot koka puíu kastes un ziedoðusaugus, radîja iespçju izdaiïotsavu apkârtni. Vecpilsçtas iedzîvotâjiaktîvi izmantoja ðo iespçju unatsaucâs paðvaldîbas aicinâjumam.KKP izgatavoja ap 200 kastu, kuraspalîdzçja iedzîvotâjiem arî piestiprinâtpie çkâm. Savukârt iedzîvotâjilaistîja un kopa ðos augus.Liepâjas ielâ jau no agra pavasaramûs priecçja stâdîjumi lielajosmisiòa podos, ziedu kastes piesedzakrâsmatas Skolas ielâ. Kafejnîca„Pagrabiòð” un veikals „Laura”varçja lepoties ar ïoti pârdomâtiemstâdîjumiem. Rododendru dobeiedzîvojâs pie Râtsnama çkas. Taèutâ ir tikai neliela daïa no krâðòajiemaugiem pilsçtâ.Apstâdîjumu uzturçtâjuproblçmasPilsçtas seðu parku, skvçru unzaïo zonu apstâdîjumu uzturçðanunodroðina septiòi labiekârtoðanasOrganizçjot Puíu draugu saietuKuldîgâ 2013. gadâ, þurnâla„Dârzs un Drava” pârstâvji, ainavuarhitekte Gundega Linâreun Kuldîgas novada Domes speciâlisti9. oktobrî devâs apskatesbraucienâ pa Kuldîgas un pagastukoptâkajiem, daudzveidîgâkajiemun plaðâkajiem dârziem,Eksperti uzteic apaïo puíu dobi pie Kuldîgas kultûras centra.strâdnieki, divi daiïdârznieki un trîslabiekârtoðanas strâdnieki – pïâvçji.Kâ ikvienâ darbâ, arî apstâdîjumuuzturçtâjiem nâkas saskarties arproblçmâm, kas apgrûtina ikdienu.D.Strazda pie aktuâlâkajâm minçjanekvalitatîvu un nolietojuðos parkuceliòu segumu, nesakârtoto meliorâcijuEstrâdes parkâ, kuras dçïzâlienâ un dobçs veidojas peïíes,kâ arî ir apgrûtinâta ilgstoði neveiktâziemcieðu stâdîjumu atjaunoðana.Apstâdîjumus bojâ arîiereibuði pilsoòi, kas tajos pamanâsiekrist.1905. gada parkâ pârmaiòas vçlpriekðâ. D.Strazda informçja, kaplânots pârstâdît îrisu stâdîjumus,ap strûklaku jâstâda jauni augi,jâatsakâs no apaïajâm dobçm, kasveidotas pirms èetriem gadiem. Ðogadierîkotas taisnstûrveida dobes.Parku plânots iekârtot tâdu, kâdstas bija 60. gados, kad to izveidojaainavu arhitekts Raimonds Driba.Jâatzîmç, ka 1905. gada parks irvienîgais parks Kuldîgâ, kas veidotspçc projekta. To 1963. gadâizstrâdâja arhitekts Dzintars Driba.Pilsçtas augu kopçji uzskata, kapilsçtvidç jâstâda augi, kas prasîtumazâku kopðanu. Piemçram, petûnijasir nepateicîgas, jo tâm katruotro dienu rûpîgi jânolasa novîtuðieziedi. Îpaði grûti to bijis izdarît Liepâjasielâ no kastçm, kas piestiprinâtasaugstu pie laternu stabiem.Ik dienu KKP darbiniekiemjânovçrð arî iedzîvotâju ïaunprâtîginodarîtie postîjumi. Tiek plçsta kokiemmiza, izzagti puíu stâdi, ziemâbçrni ar ragutiòâm izbraukâstâdîjumus atjaunotajâ Pilsçtas dârzâ,tiek lauztas ceïa un norâþu zîmes,Pilsçtas dârzâ no kastçm suòuizkârnîjumiem tiek izòemti maisiòiun cimdi un pçc tam izmçtâti,Estrâdes parkâ ir apgâzti betonapuíu podi, 1905. gada parkâ spçlçfutbolu, aplauþot augus. Postîjumunovçrðana prasa gan papildu naudu,gan laiku.Gatavojas Puíu draugu saietamkurus nâkamgad brauks apskatîtap 2000 puíu mîïotâju novisas Latvijas.Tika apskatîta Pilsçtas estrâde,kur plânota pasâkuma atklâðana unnoslçgums, privâtmâjas dârzs Stendesielâ 2 un kafejnîca „Pîlâdzîtis”,dârzs viesu namâ „Ventas rumba”,3AinavuarhitekteGundegaLinâre sarunâar lauku sçtas„Plâòi’saimniekiemRaitu unDzintaruKnupkçm.Kuldîgas pilsçtas dârzs, privâtmâjasdârzi Dîía ielâ 1 un Skolasielâ 6, privâtmâju „Vîtoli”, „Virði”un „Ziedoòi” dârzi Pelèos, laukusçta „Plâòi” Îvandes pagastâ unprivâtmâjas dârzs „Ezerniekos”Çdoles pagastâ.ANITAS ZVINGULESteksts un fotoZiedoði krûmi papildinaainavuR.Íiríe klâtesoðajiem pastâstîjasavu redzçjumu par Kuldîgas pilsçtasapstâdîjumiem, kompozîcijâmun mçrogiem. Projektçtâja paudauzskatu, ka Kuldîga nav ne par zaïu,ne par krâðòu. Viòa uzteica apaïâspuíu dobes pie Kuldîgas kultûrascentra un 1905. gada parkâ, kasrada asociâcijas ar Katrînas ratu.Viòasprât, rododendri un citi ziedoðikrûmi lieliski papildina vecpilsçtasainavu – dod krâsu un ietaupalîdzekïus vasaras puíçm.J.Zviedrâns, apskatot stâdîjumusun uzklausot prezentâcijas,ieteica pilsçtâ izvietot kublus uzkâjiòâm. Tâs lieti noder, jo tad kubluapakðçjâ daïa tik âtri nesapûst,kâ arî neiznîkst zâliens. Izgatavojotkoka kastes, tâs vislabâk veidot noozolkoka un îpaði labi tâs kalpo, javçl no iekðpuses apdedzina. Viòðuzteica apaïo puíu dobi pie Kuldîgaskultûras centra. Tâpat speciâlistsierosinâja slçgt lîgumu ar kâdudârzniecîbu par stâdâmâ materiâlapiegâdi. Viòð neatzîst lielu koku unkrûmu stâdîðanu pie vçsturisko çkufasâdçm, jo augi uztur ap sevi mitrumuun bojâ çkas.Ventspils pieredzeA.Neilande, rezumçjot savuprezentâciju, uzsvçra, ka Ventspilîpilsçtas izdaiïoðana ar ziedoðajiemaugiem ir politisks lçmums, un politiíiir tie, kas galu galâ nosaka,kur dobes atradîsies un kâdas tâsbûs. Viòasprât, mûsdienâs publikait visâ pieprasa ðovu, arî pilsçtasapstâdîjumos. Tiem jâbût krâðòiemun gana atraktîviem. Ainavu arhitektesnovçrojumi liecina, ka ziemcieðudobes tomçr pilsçtas apstâdîjumosiet mazumâ un nevajag runâttikai par vçsturisko augu izmantoðanu,vajag arî jaunos izmantot.Pilsçtvidç rododendri labi iederas.„Cilvçki, kuri ikdienâ neaudzçun nestâda augus, pat nepamana,vai tas ir rododendrs vai kâds citsaugs, galvenâ ir krâsa,” pauþA.Neilande. Ventspilî ïoti daudztiek stâdîtas sîpolpuíes – pavasarîpilsçtas apstâdîjumos uzzied60 000 puíu. Protams, tas prasalielus izdevumus un dubultu darbu,jo, kad sîpolpuíes nozied, to vietâtiek dçstîtas vasaras puíes. Taèu,ieraugot pavasarî uzziedam pirmâspuíes, cilvçki par tâm ïoti priecâjas.Viòa arî pastâstîja, ka Ventspilîspeciâlisti regulâri brauc uz izstâdçmârvalstîs, lai gûtu informâcijupar tendencçm un jaunumiempasaulç. Vçl svarîgi, lai dobes pilsçtâradîtu sajûtu, ka visa kâ irdaudz. Runâjot par kokiem pilsçtâ,A.Neilande pârstâv viedokli, kavecie un pârauguðie koki ir izzâìçjamiun to vietâ stâdâmi jauni.Latvijas Olimpiskâskomitejas(LOK) zîmçjumukonkursâ „Latvijassportisti olimpiskajâsspçlçs Londonâ”uzvarçjusi Vârmespamatskolas4. klases skolnieceKrista Lange.LOK, rîkojot Olimpiskodienu Latvijâ,izsludinâja trîs radoðodarbu konkursusskolçniem: pirmsskolasun sâkumskolasizglîtîbas iestâþuaudzçkòi tika aicinâtipiedalîties zîmçjumukonkursâ „Latvijassportisti olimpiskajâsspçlçs Londonâ” unfotokonkursâ – „Olim-Nevajag pagalmâ dobeskâ tortesG.Linâre: „Vispirms dârzam irjâizaug no dabas un apkârtnes.”Ainavu arhitekte, stâstot par pasaulespiemçriem, akcentçja, ka Eiropair nogurusi no visa cirptâ un strîíçtâ,dârzâ tiek izmantoti dabîgi materiâli,stikls un spoguïi telpas paplaðinâðanai.Viòas zinâðanas liecina,lai dârza uzturçðanâ nerastosgrûtîbas, nevajag projektçt puíu pïavas,lielas akmeòdârzu platîbas,lielus zemo ziemcieðu un vasaraspuíu klâjumus. Tâpat dârzos jâizvairâsbûvçt strûklakas, kas iestrâdâtashorizontâlajos segumos, uniekârtot puíu dobes kâ krâðòas tortespagalma vidû. Taèu laba izvçle irvîteòu un stîgotâjaugu izmantoðanazaïajâs sienâs. Viòa rosinâja vairâkaugu stâdît zemç, nevis kastçs.Noòemot bruìakmeni, augu variestâdît zemç.Jâveido pastaigu takasgar ûdeòiemDiskusijâ izskançja, ka pilsçtâjâizòem liekie koki un krûmi, kasrada nesakoptîbas sajûtu. Vairâk uzmanîbasjâpievçrð mazo zemes pleíîðusakopðanai. Puíu trauki liekamitikai tur, kur nevar iestâdît puíes,nekâdâ gadîjumâ zâlienâ. Pardaudz augu nekad nevar bût, jautâjumsir, cik labi un kvalitatîvi tieuzturçti. Kâ slikts piemçrs tika minçtsnokaltuðajos kokos iekârtiepuíu podi, tas gan attiecas uz privâtmâjuteritorijâm. Speciâlisti rekomendçjavecpilsçtâ nestâdît pavisamjaunas augu ðíirnes, bet cituaugu izvçlç ierobeþojumu nav. Unvçl kuldîdznieki tika rosinâti veidotpastaigu promenâdes gar ûdeòiem.Paðvaldîba jau ðo ierosinâjumu sâkusiîstenot – izveidota koka laipano rumbas lîdz Mârtiòsalas peldvietai,izbûvçta skaista promenâdeVentas kreisajâ krastâ Pilsçtas dârzapakâjç, pastaigu celiòi ierîkoti gardîíi atjaunotajâ Pilsçtas dârzâ, tiek veidotapastaigu taka gar Alekðupîti.ANITAS ZVINGULES teksts un fotoVârmenieces Kristas uzvaraVârmenieces Kristas Langes zîmçjums konkursam„Latvijas sportisti olimpiskajâs spçlçs Londonâ”.piskâs dienas dalîbnieku nostâðanâs olimpisko apïu formâ”, bet vecâkoklaðu skolçni – literâro darbu konkursâ „Kâ es kïûðu par Latvijas olimpieti”.20. novembrî Olimpiskajâ sporta centrâ LOK ìenerâlsponsors a/s „Latvijasvalsts meþi” radoðo konkursu uzvarçtâjiem svinîgi dâvinâs „Apple”planðetdatorus, fotoaparatûru un profesionâlas tûristu mugursomas, bûsarî citas LOK sarûpçtas pârsteiguma balvas.Darbi liecina, ka aizvadîtajâ vasarâ notikuðâs Londonas olimpiskâsspçles un tajâs gûtie Latvijas sportistu panâkumi ir pamanîti uniespaidojuði jauno paaudzi.


2012. gada 23. oktobrisSnçpeles „Arkâdijâs” un Çdoles „Gobâs”uzlabota siltumnoturîbaPabeigta renovâcija paðvaldîbassociâlajâs dzîvojamajâsmâjâs „Arkâdijas” Snçpelç un„Gobas” Çdolç, tâdçjâdi ðajâsBûvniecîbas laikâ sociâlajai mâjai„Arkâdijas” ir nomainîti visivecie un nokalpojuðie logi un durvis.To vietâ ielikti jauni, kas pietuvinâtioriìinâlajiem. Tâ kâ çkaatrodas Snçpeles muiþas parkâ, tadgadu gaitâ izdrupusî fasâde atjaunotaar maksimâlu rûpîbu, bet dzîvojamotelpu siltinâðana veikta noiekðpuses. Fasâdes priekðâ no jaunaizbûvçti divi pandusi, nodroðinotiespçju çkâ iekïût arî cilvçkiemar invaliditâti. Veikta arî çkas vecâun caurâ ðîfera nomaiòa uz kvalitatîvoskârda lokðòu segumu. Mâjasbçniòos ir ieklâta beramâ ekovateun virs pagraba pârseguma siltinâtapirmâ stâva grîda. Vçl irveikts çkas apkures krâðòu un skursteòusistçmas remonts, uzstâdîtasjaunas ugunsdroðas elektroinstalâcijas,kâ arî izveidotas ugunsgrçkatrauksmes signalizâcijas unzibensaizsardzîbas sistçmas.Visiem iebûvçtajiem materiâliemun paveiktajiem darbiem bûvnieksdod garantiju lîdz trîs gadiem.Kuldîgas novada paðvaldîba,òemot vçrâ to, ka nâkamgad plânotsrekonstruçt Snçpeles ciemaûdensapgâdes un kanalizâcijassistçmas, un izmantojot situâciju,ka çkâ notiek remontdarbi, objektâpapildus ieguldîja savus lîdzekïus,lai nâkotnç çku varçtu pieslçgt kopçjaiciema ûdens un santehnikasiepriekð ïoti kritiskâ stâvoklîesoðajâs çkâs uzlabojot siltumnoturîbu.„Arkâdijâs” tagad ir astoòisistçmai. Paðvaldîba papildus irfinansçjusi arî tâdus ar elektrîbassistçmas nomaiòu saistîtus darbus,ko neatbalsta programmas nosacîjumi,kâ arî uzlabots iekðtelpu vizuâlaisizskats.Atskatoties uz projekta ievieða-sakârtoti dzîvokïi, bet „Gobâs” –trîspadsmit.Kopâ novadâ energoefektivitâtetiek uzlabota septiòâm sociâlajâmdzîvojamâm mâjâm. Nosiltinâtas ir„Upîtes” Gudeniekos, „Arkâdijas”Snçpelç un „Gobas” Çdolç.Savukârt çku siltinâðana vçlMuiþas kompleksa çka – mûsdienîgi senatnîgaSnçpeles pagasta „Arkâdijas” pirms remonta.„Arkâdijas”bûvniecîbaslaikâ.nas gaitu, atgâdinâm, ka pçc atkârtotiizsludinâtâs iepirkumu procedûraspabeigðanas ðî gada 2. maijâstarp Kuldîgas novada paðvaldîbuun SIA „BûvLat grupa” tika parakstîtslîgums par bûvdarbu veikðanu„Arkâdijâs”, lai realizçtu EiropasMâja atguvusi savu vçrtîbuturpinâs Padures „Ûðâs”, Îvandes„Mazîvandçs”, Vârmes „Dûruskolâ” un Turlavas pagasta Íikuruciema çkai Ezera ielâ 8.„Arkâdijas” pçc renovâcijas ar jaunajiem logiem, durvîm, jumtu un glîto fasâdi.Reìionâlâ Attîstîbas fonda (ERAF)lîdzfinansçto siltumnoturîbas uzlaboðanasaktivitâtes projektu nr.SMS/3.4.4.2.0/10/02/023, par kuraîstenoðanu jau 2010. gada 23. septembrîtika noslçgta vienoðanâs nr.L-SMS-10-0022 ar „Latvijas Investîcijuun attîstîbas aìentûru”.Izvçrtçjot „Arkâdiju” kritiskostâvokli, sâkotnçji paðvaldîba projektaiesniegumâ lûdza aìentûruatbalstît bûvizmaksas par kopçjosummu Ls 134 685,69. Tomçr,òemot vçrâ nepilnîgi izstrâdâtosMinistru kabineta noteikumus, projektakopçjâs attiecinâmâs izmaksastika atbalstîtas tikai parLs 105 291,60, no kuriem ERAFlîdzfinansçja 75%, bet Kuldîgasnovada paðvaldîba – 25%.Ðî gada pavasarî, izskatot atkârtotâiepirkuma rezultâtus, pçckuriem zemâkais piedâvâjums pârsniedzaapstiprinâto finansçjumu,paðvaldîbas deputâti 26. aprîlî lçmapar papildus lîdzekïu pieðíirðanuprojekta îstenoðanai, tâdçjâdipalielinot lîdzfinansçjuma summulîdz Ls 43 180,35 un nodroðinotvçsturiskâs muiþas kompleksa çkasremontu un siltumnoturîbu ilgtermiòâ.Pçc visu bûvdarbu veikðanasSnçpeles pagasta sociâlâs dzîvojamâsmâjas „Arkâdijas” jaunâ bilancesvçrtîba, par kuru çka ir arî apdroðinâta,sasniedz Ls 137 000.Tâ kâ „Gobas” atrodas valstsnozîmes arhitektûras pieminekïa –Çdoles pils – aizsardzîbas zonâ,çkas siltinâðana, vienlaicîgiuzlabojot dzîvojamo telpu vizuâloizskatu, tika veiktâ tâs iekðpusç, arakmens vati siltinot sienas, griestusun ar putupolistirolu pirmâ stâvagrîdas. No ârpuses vçsturiskajai 19.gadsimta sâkumâ celtajai çkairemontçta izdrupusî fasâde uncokola daïa. Vecais, padomjulaikos liktais ðîferis nomainîts uzizturîgu skârda segumu. Nomainîtassavu laiku nokalpojuðâsdurvis un logi, no kuriem trîs visvecâkieir restaurçti. Bûvniecîbaslaikâ bija jâcenðas ievçrot, lai jaunieizstrâdâjumi pçc iespçjasprecîzâk atbilstu oriìinâlajamizskatam un, atbilstoði projektaPlîts „Gobâs” pirms unpçc remonta.programmas nosacîjumiem, lai tienodroðinâtu arî attiecîgos siltumnoturîbasuzlaboðanas râdîtâjus.Papildus çkas priekðâ pie ieejâmturpmâk atradîsies pieci jaunipandusi, nodroðinot vienâduiespçju principu. Ir veikts arî çkasapkures krâðòu un skursteòusistçmas remonts, uzstâdîtas jaunasugunsdroðas elektroinstalâcijas, kâarî izveidotas ugunsgrçkatrauksmes un zibensaizsardzîbassistçmas. Visiem iebûvçtajiemmateriâliem un paveiktajiemdarbiem bûvnieks dod trîs gadugarantiju.Diemþçl attiecîgâs ERAFdarbîbas programmas Ministrukabineta noteikumi neatbalstîja, laiðajâ çkâ varçtu ierîkot kanalizâcijassistçmu un ûdensvadu. Kuldîgasnovada paðvaldîba un Çdolespagasta pârvalde papildus ir radusiiespçju ieguldît lîdzekïus, laiturpmâk çkas koridoros bûtupieejamas divas ûdens òemðanasvietas, tâdçjâdi nodroðinot, laiûdens piegâde bûtu iespçjama arîziemâ.Atgâdinâm, ka ðî gada pavasarîKuldîgas novada paðvaldîba, laiturpinâtu un sekmîgi pabeigtu4uzsâktâ, Eiropas Reìionâlâ Attîstîbasfonda (ERAF) lîdzfinansçtâ,siltumnoturîbas uzlaboðanasprojekta nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/028 îstenoðanu, par ko jau 2010.gada 23. septembrî tika noslçgtavienoðanâs nr. L-SMS-10-0023 ar„Latvijas Investîciju un attîstîbasaìentûru”, veica atkârtotu bûvniecîbaspakalpojumu iepirkumuprocedûru, pçc kuras ar SIA „BûvfirmaP.B.A.” tika parakstîts lîgumspar „Gobu” energoefektivitâtespaaugstinâðanu par kopçjo summuLs 150 457,24. Ðî summa bûvniecîbaslaikâ, papildus izpçtot atsegtoBaltâ çka ceïa malâ tagad lieliski iederas Çdoles pilsaizsardzîbas zonâ.çkas kritiskâ stâvoklî esoðo apkuressistçmu un saskaòojot ar aìentûru,tika palielinâta lîdz Ls 152 795,25,no kuras plânots, ka ERAF finansçs75%, bet Kuldîgas novadapaðvaldîbas lîdzfinansçjums ir25%.ANITAS ZVINGULES tekstsULDA OÏEHNOVIÈA teksts un foto


2012. gada 23. oktobrisSenâkâ un skaistâkâGracioza un jaunâ veidolâ135. jubileju sagaida Kuldîgas2. vidusskola.No mazas pagasta skolas tâizaugusi par vienu no lielâkajâmpilsçtas vidusskolâm, kas patriotiskipalikusi pie sava sâkotnçjânosaukuma. Bijuði 42 izlaidumi un2095 absolventu, no kuriem 397vakara un neklâtienes plûsmâ. Paðreizmâcâs 560 skolçnu, strâdâ 44skolotâji.Sâkotne1877. gadâ Kuldîgas pagastasabiedrîbai nodota èetrklasîgâ KuldîgasGriíu pagasta pamatskola(Griken – Goldingenskoje volostnojeuèiliðèe). Çka celta par Kalnmuiþas,Kuldîgas virspilskunga,pilsçtas meþkungu un Griíu pagastasabiedrîbu naudu. Pirmaisskolas pârzinis bija Baltijas un Irlavasskolotâju seminâra absolventsAndrejs Freimanis. Lîdz 1894. gadamskolotâju skaits nepârsniedzaseðus. Mâcîbas ilga no 15. oktobralîdz 15. aprîlim. Bija gadi, kadzemâko klaðu skolotâjiem nâcâsstrâdât ar 100 – 120 audzçkòiem.Telpas bija par mazu tik lielamskaitam, jo skola apkalpoja plaðuapkârtni. Skolçniem, kuri dzîvojaGriíu un Kuldîgas pagastâ, mâcîbasbija par brîvu, bet tiem, kurinâca no citiem pagastiem, vajadzçjamaksât èetrus rubïus par gadu.Kopð skolas dibinâðanas darbojâsinternâts: èetras guïamistabasun klase, kurâ gatavot mâjasdarbus.Pçc 1918. gada audzçkòu skaitssamazinâjâs, jo pilsçtâ atvçra vairâkaslatvieðu skolas, kâ arî privâtskolas.1919. gada 7. decembrî tika sasauktapirmâ vecâku sapulce unievçlçta vecâku padome, kura pieòçmalçmumu uzlikt soda naudutiem vecâkiem, kuru bçrni neattaisnotineapmeklç skolu.Tika organizçti daþâdi pulciòi,skola sâka izdot literâru þurnâlu„Pirmie Asni”. Kliðejas izgatavojaskolnieks, vçlâk mâkslinieks IndriíisZeberiòð. Uzvestas teâtra izrâdes,rîkotas ekskursijas un pârgâjieni,darbojâs bibliotçka.1928. gadâ apkârtçjo pagastuapvienoðanâs dçï mâcîbu iestâdeSPORTA PASÂKUMI NOVEMBRÎpârdçvçta par Kuldîgas pagasta pamatskolu.1937. gadâ skolu apmeklçjaValsts prezidents Kârlis Ulmanis,kurð uzdâvinâja vairâkas vçsturiskasatura gleznas, tikâs ar mazpulcçniem.Padomju varas gadosSkolâ nodibinâts pirmais pionierupulciòð. Pçc Otrâ pasaules karavisâ valstî noteikta obligâtâ septiògadîgâizglîtîba, un 1945. gadâiestâde pârveidota par Kuldîgas pagasta7 klaðu pamatskolu. DirektoresMillijas Flesneres vadîbâ sâkadarboties tautisko deju kolektîvs.Ðo tradîciju skolâ glabâ lîdz ðodienai.Pârejot uz obligâto astoògadîgoizglîtîbu, 1959./1960. m. g. bçniòosizbûvçts treðais stâvs.1967. gadâ mâcîbu iestâde izveidotapar Kuldîgas 2. vidusskolu unsâkta celt skolas jaunâ piebûve. DirektoresErnas Doniòas vadîbâ tapatolaik moderni kabineti, kuros strâdâjapieredzes bagâti skolotâji.3.XI 10.00 2010./2012. g. Kuldîgas reitinga turnîrs novusâ. KNSS sporta komplekss,Kalna iela 6, Kuldîga3.XI 11.00 LJBL-LR èempionâts basketbolâ jaunieðiem. KNSS sporta nams,Virkas iela 13, Kuldîga4.XI 15.00 LÈ volejbolâ nacionâlajâ lîgâ vîrieðiem: Kuldîgas NSS/K-volejs – SK „Limbaþi”.KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldîga10.XI 15.00 LÈ volejbolâ nacionâlajâ lîgâ vîrieðiem: Kuldîgas NSS/K-volejs – SK „Aizkraukle”.KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldîga11.XI 10.00 Zibensturnîrs telpu futbolâ. KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldîga13.XI 10.00 Kuldîgas novada skolçnu olimpiâde basketbolâ 1999. – 2000. g. dz. grupâ.KNSS sporta komplekss, Kalna iela 6, Kuldîga un Kabiles pamatsk. zâle14.XI 13.00 „Spçks un Daile”. KNSS mançþa, Dzirnavu iela 13, Kuldîga17.XI 10.00 LVF kausa izcîòa volejbolâ D-2 grupâ meitençm.Vidusskolas zâle, Liepâjas iela 12, Skrunda17.XI 11.00 2012. gada Kuldîgas novada atklâtais èempionâts vieglatlçtikâ. KNSS mançþa,Dzirnavu iela 13, Kuldîga17.XI 14.00 LÈ volejbolâ nacionâlajâ lîgâ vîrieðiem: Kuldîgas KSS/K-volejs – VK LSPA.KNSS halle,Piltenes iela 25, Kuldîga17. – 18.XI K.Ernstsona piemiòas turnîrs dambretç. KNSS sporta komplekss, Kalna iela 6, Kuldîga18.XI 10.00 „Kuldîgas kauss” volejbolâ sievietçm. KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldîga20.XI 10.00 Kuldîgas novada skolçnu olimpiâde basketbolâ 1997. – 1998. g. dz. grupâ.KNSS sporta komplekss, Kalna iela 6, Kuldîga un Vârmes pamatsk. zâle21.XI 19.00 LÈ spçle florbolâ 1. lîgâ: FK „Kuldîga” – SK „Babîte”.KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldîga22. – 25.XI EEVZA volejbolâ 1996./1997.g. dzim. meiteòu izlasei.KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldîga27.XI 10.00 Kuldîgas novada skolçnu olimpiâde basketbolâ 1994.-1996. g. dz. grupâ.KNSS sporta komplekss, Kalna iela 6 un sporta nams, Virkas iela 13, KuldîgaSkola mûsdienâs1991. gadâ, atjaunojoties valstsneatkarîbai, pârmaiòas skâra arîskolu. 2000. gadâ uz skolas bâzesatver Rîgas Uzòçmçjdarbîbastehniskâs skolas Kuldîgas filiâli,kas sagatavo datorprogrammçtâjustehniíus. 2002. gadâ 2. vidusskolaipievienota Kuldîgas vakara vidusskolaar vakara un neklâtienesprogrammu, bet 2009. gadâ –Rendas pamatskola ar pirmsskolasvecuma bçrnu grupâm un skolçniemno 1. lîdz 6. klasei.Direktores Astras Gûtmanes vadîbâ,kura skolâ strâdâ 46 gadus,no tiem 19 direktores amatâ, notieknemitîga skolas attîstîba. No 2009.lîdz 2011. gadam çkas renovçtasar Kuldîgas novada Domes unEiropas Savienîbas fondu atbalstu.Îstenots ERAF projekts „Dabaszinâtnesun matemâtika”. Modernizçtiíîmijas, matemâtikas, bioloìijas,fizikas kabineti, tie aprîkoti armodernâkajâm informâcijas tehnoloìijâm.Ikdienâ skolçni izmantointeraktîvâs tâfeles, datu kameras.Skolâ vienlaicîgi èetros kabinetosbçrni var strâdât pie datoriem, kabinetosir interneta pieslçgums ungandrîz visos ir iespçja pedagogiemstrâdât ar jaunâkajâm tehnoloìijâm.Íîmijas stundâs pieskolotâjas Vitas Ðternbergas modernâlaboratorijâ skolçni veic eksperimentus.Skola piedâvâ nodarbîbascitu novadu skolu audzçkòiemun iespçju piedalîties sestdienâs„íîmiíu skolâ”.Zinâtniski pçtniecisko darbuizstrâdâðana notiek 10. un 11. klasçLailas Meirupskas vadîbâ. Taiiedalîta fakultatîvâ mâcîbu stunda,kurâ pçc skolotâjas izstrâdâtâ unskolas apstiprinâtâ plâna skolçniveic pçtnieciskos darbus. Novadaun valsts zinâtniski pçtnieciskodarbu konferencçs ir iegûtas godalgotasvietas. Mârèa Rublâna darbspar ekonomiskajâm krîzçm ieguvaLatvijas Universitâtes atzinîbu.Otro gadu pçtnieciskâs prasmessâk apgût sâkumskolâ un pamatskolâ.Skolai pieðíirts ekoskolas nosaukums,darbojas ekopadome unvides pulciòð Sanitas Miltovièasvadîbâ. No 2006. gada skola piedalâsstarptautiskajâ ekoskolas programmâun vairâkkârt saòçmusiZaïo karogu.Skolas pedagogi un audzçkòiiesaistâs daþâdos projektos. Vienpadsmitogadu Irinas Stikutas vadîbâtiek realizçts projekts „MnogolikajaRossija” (DaudzveidîgâKrievija), sasniedzot treðo posmu– slâvu valodu dialogs. Katrupavasari skolçni dodas uz Krieviju5Savu 135. gadskârtu Kuldîgas 2. vidusskola sagaida stalta, tîra un kopta.Bijuðie Kuldîgas 2. vidusskolasskolotâji, darbinieki, absolventi!vai citu slâvu valodâ runâjoðu valsti,lai nostiprinâtu krievu valodaszinâðanas un iepazîtu viòu kultûru.Veiksmîgi darbojas „Comenius”daþâdas programmas GuntrasBuividas vadîbâ. Pagâjuðo gaduiesâcies projekts „Kultûrvçsturiskaismantojums un dabas skaistums”,kurâ piedalâs Turcija, Bulgârija,Rumânija, Spânija, Itâlija,Polija un Latvija. Ir bijuðas skolotâjuun skolçnu vizîtes Eiropâ, betseptembrî ciemiòi tika sagaidîtiskolâ.Iesâkts projekts „Inovatîvasstarpdisciplinâras atbalsta pasâkumuprogrammas ievieðana garîgâsun fiziskâs veselîbas uzlaboðanai,sociâlâs atstumtîbas riska mazinâðanaibçrniem un jaunieðiem”, kuruvada Dace Giela.Ar panâkumiem darbojas LatvijasUzòçmçjdarbîbas un menedþmentaakadçmijas projekta „Esilîderis!” dalîbnieki, tâs vadîtâja irInga Liepiòa.Ikdienâ savas zinâðanas skolçnipapildina informâcijas centrâ. Piekarjeras konsultantes Daigas Þentiòasir iespçja noteikt nâkotnesprofesiju, kas daudziem absolventiempalîdz izvçlçties studijas.Ikdienâ bçrni ar sportu nodarbojassporta un trenaþieru zâlç, kâarî futbola laukumâ. Zâlç notiekgan ar sportu, gan kultûru saistîtipasâkumi. Par tradîciju kïuvis Lâèplçðatitula iegûðanas konkurss.Vecâko klaðu puiði pieaicinâto spçkavîruvadîbâ râda spçku unizturîbu.Skolâ darbojas literârâs jaunrades,pirmâs palîdzîbas sniegðanas,teâtra u. c. pulciòi, ansambïiun kori. Populâra ir folkloras kopa„Pîne”.Par teicamâm sekmçm un piedalîðanosdaþâdu priekðmetu novadaun valsts olimpiâdçs Ministraprezidenta Valda Dombrovska atzinîbasraksti tika pieðíirti DâvimCîrulim, Endijam Blûmam, MârcimRublânam, kurð ir arî „Ceïamaizes”stipendiâts. Mçrítiecîgi unar labiem panâkumiem mâcâs unskolas dzîvi vada Krista Papçde unJçkabs Ragþe, Egita Kalna, RûdolfsValkovskis, Andris Manguþs.Ilgus mûþa gadus skolai atdevuðasskolotâjas Brigita Jakobovska,Maija Krûmiòa, Anita Laula,Anita Milstere, Daina Meþance,Selva Rozentâle, Ligita Meþkalne,Daiga Þentiòa. Skolai uzticîgi palikuðitâs kâdreizçjie absolventiDzintra Rumbeniece, Guntis Jankovskis,Rita Papçde, Guntra Buivida,Laila Meirupska, Vita Ðternberga,Rita Kuzòecova, Ilze Jûrmale,Jolanta Mediòa, Mâra Megneun tehniskie darbinieki Zita Luòeckaun Daiga Íestere.RITAS KUZÒECOVAS tekstsSkolas arhîva foto10. novembrî aicinâm uz skolas135 gadu jubilejas sarîkojumu Kuldîgas kultûras centrâ:plkst.16.00 – svçtku koncerts,no plkst.19.00 – 2. vidusskolâ saviesîgâ daïa.Varçs iegâdâties grâmatu par skolas vçsturi.Dalîbas maksa – Ls 3, lîdzi jâòem groziòð un labs garastâvoklis.Atjauno sporta skolas viesnîcuUzsâkta Kuldîgas novada sporta skolas viesnîcas <strong>rekonstrukcija</strong> Kalna ielâ 6, Kuldîgâ,informç Kuldîgas novada paðvaldîbas projektu speciâliste Elîna Orna.Viesnîcas <strong>rekonstrukcija</strong>s ietvaros paredzçts sakârtot istabas, kurâs varçs uzturçties28 cilvçki, kâ arî ìçrbtuves ar duðâm un tualetçm. Visâs istabâs nomainîs logus, durvis,rekonsturçs iekðçjo ûdensvadu un saimniecisko kanalizâciju. Çkas daïâ, kurâ atrodas viesnîca,paredzçta arî dakstiòu jumta nomaiòa.Bûvniecîbu veic SIA „Bûvfirma P.B.A.”, bûvuzraudzîbu – SIA „IMD Grupa”, betautoruzraudzîbu – SIA „Diânas Zalânes projektu birojs”. Darbus plânots pabeigt 2013. gadajanvârî.Rekonstrukcijas veikðanai paðvaldîba òçmusi kredîtu. Kopçjâs izmaksas ir Ls 207 059,65.ANITA ZVINGULE


2012. gada 23. oktobrisKopâ gandrîz 22 000 dienu jeb 60 gaduLonija un Imants Ðíipsnas2012. gada 11. oktobrî svinçjakopdzîves 60 gadu jubileju unpar godu lielajam notikumamieradâs Kuldîgas novada Domç,lai tiktos ar priekðsçdçtâju InguBçrziòu.Dimanta kâzu gaviïniekuÐíipsnu laulîba reìistrçta tâlajâ1952. gada 11. oktobrî Rîgâ,dzimtsarakstu nodaïâ „Mâjnieks”.Kâzu svinîbas notikuðas ìimeneslokâ, Lonijas mammas dzîvoklî.Imants atceras, ka tas noticis drîzpçc atgrieðanâs no piecu gadu dienestapadomju armijâ, kurâiesaukts uzreiz pçc kara beigâm.„Karð beidzâs maijâ, mûs, visusKuldîgas zçnus, iesauca novembrî,”nosaka Imants.Otrais pasaules karð pamatîgiiespaidojis Imanta dzîvi. Jau treðajâkara dienâ viòa tçva mâjas „Pûpoli”Gulbenes rajonâ tika nopostîtas, unto vietâ bûvçts aerodroms. Ìimenepârcçlâs uz Rîgu, taèu, bçgot novâcu armijas, nonâca Kuldîgâ.Savukârt Lonija ir rîdziniece,mâcîjusies medicînas skolâ, betDimanta kâzu gaviïnieki Imants un Lonija Ðíipsnas kopâ ar Kuldîgas novadaDomes priekðsçdçtâju Ingu Bçrziòu.viòas vecâkâ mâsa kopâ ar Imantamâsîcu – medmâsu skolâ, un tâ vienâmediíu ballç Lonija Imantusatikusi. Pçc skolas beigðanasLonija nosûtîta strâdât uz MçrsraguKurzemç. Kad Imants to uzzinâjis,Îsfilma par Kuldîgas ðarmu un dvçseliviòð devies èetru stundu ilgâ braucienâar velosipçdu, lai nokïûtu piesavas iecerçtâs.Uz Kuldîgu pâris pârcçlâs1952. gadâ un ievâcâs vienistabasdzîvoklîtî bijuðajâ Strâdnieku (tagadPolicijas) ielâ. Ðobrîd abi dzîvopie meitas Sarmîtes, taèu vasaraspavada dârza mâjiòâ „Rumbâ”. Laiarî tur nav tâdas çrtîbas kâ pilsçtâ,pâris izbauda iespçju pavadît laikusvaigâ gaisâ un izaudzçt ziemaisaknes, dârzeòus, ievâkt ogas.Dârzkopîbas biedrîbu „Rumba”Imants dibinâjis pirms 45 gadiemun pirmajiem dârzkopjiem pat noPûres vedis stâdus. Savâ darbamûþâ viòð ir ieòçmis vairâkusamatus, bet pensijâ 1986. gadâaizgâjis kâ Sadzîves pakalpojumukombinâta ceha vadîtâjs. Tagadviòa bijuðajâ kabinetâ atrodas gaïasveikals, un Lonija smej: „Kad gribamgaïu pirkt, ejam uz Imantakabinetu.” Bet jubilâram paðamliels prieks par to, ka 35 gadus arsoïu skaitîtâju pie kâjas viòð bijisdzinçjs medîbâs. Kopâ pa meþunostaigâti 13 miljoni soïu. „Iznâk,ka divreiz lîdz Maskavai un atpakaïnoiets,” saka Imants un atzîst, kaatrastas arî trofejas, vçrtîgâkais irrags ar 16 þuburiem.Lonija visus 32 darba gadusaizvadîjusi medicînas sistçmâ,strâdâjusi par vecmâti un zobârstniecîbasnodaïas stomatologapalîgu.Pârim ir divi bçrni – meita Sarmîteun dçls Andis. Sarmîte irfriziere Kuldîgâ, dçls dzîvo Snçpelçun ir invalîds, jo bijis Èernobiïâ.Uz ârzemçm devuðâs abas mazmeitasSanta un Eva. Latvijâ palicismazdçls Jânis, kurð katru dienuapciemo vecvecâkus.Uz jautâjumu, kâ tik ilgi izdeviesnoturçties kopâ, pâris atbild:„Jâdzîvo saskaòâ, bet varbût mumstâdi raksturi, ka liekas, sazinâmiescitâ lîmenî.” „Mums pat nevajagvârdus, lai zinâtu, kas otram padomâ.To, ko Imants nodomâ, es jaudaru,” saka Lonija un piebilst: „60gadu laikâ Imants nav pateicis nevienaïauna vârda, daþreiz klusçjis– bilde ir, skaòas nav – taèunekad nav lamâjies un pâri darîjis.”Kuldîgas novada Domes priekðsçdçtâjaInga Bçrziòa pârim vçlçjaspçku un izturîbu un norunâja atkaltikties pçc pieciem gadiem.EDUARDA DAMBERGAteksts un foto20. oktobrî Kuldîgas kultûrascentrâ pirmizrâdi piedzîvoja jaunâun romantiskâ Kuldîgas tçlaîsfilma „Cukurvate”, kuru Videsfilmu studija izgatavojusi pçc Kuldîgasnovada Domes pasûtîjuma.Ðis Vides filmu studijas projektsuzskatâms par vienu no ðarmantâkajiempieteikumiem Latvijas pilsçtutçlu îsfilmu vidû, kas noteiktineatstâs vienaldzîgu nevienu skatîtâju.Filma burtiski izstaro Kuldîgassenatnîgo ðarmu un pilsçtasdvçseli, kas ir sajûtama ikkatrâfragmentâ, kâ arî melnbaltajâ „vintage”stila formâtâ, filmas tçlos unkomponista Mârtiòa Brauna mûzikasstilîgajâs melodijâs, kas veidotasspeciâli Kuldîgai.Reþisors Oskars Morozs stâsta:„Kad atbraucu uz Kuldîgu, ir sajûtakâ bçrnîbâ, kad caurâm dienâmdauzîjâmies apkârt pa pagalmiem,Valsts kultûras pieminekïuaizsardzîbas inspekcijas (VKPAI)vadîtâjs Juris Dambis nosûtîjispateicîbu paðvaldîbas arhitekteiJanai Jçkabsonei par paðvaldîbasradoðajâm idejâm, paveiktodarbu un ieguldîjumu veiksmîgu2012. gada Eiropas kultûrasmantojuma dienu norisç.spçlçjot paslçpes seno mâju pagalmosun tçlojot elkus no filmâm.”„Cukurvate” ir veidota kâ reþisorabçrnîbas redzçjums no jaupieauguða cilvçka skatupunkta,iesaistot skatîtâju jautru bçrnîbasdienu notikumu virpulî, attçlojotPateicîba par Mantojuma dienuveiksmîgu norisiVKPAI sadarbîbâ ar kultûraspieminekïu saimniekiem unsabiedriskajâm organizâcijâm jau18. reizi Latvijâ rîkoja Eiropas kultûrasmantojuma dienas. Tâs ir ikgadçjavietçjâs vçstures un kultûrasgodinâðana, izgaismojot tâs vçrtîbas,kas mûsu apkârtçjo vidi padaratik îpaðu.Kadrs no Kuldîgas tçla îsfilmas „Cukurvate”.Rîkojot ðî gada Mantojuma dienaspar tçmu „Baltijas jûras piekrastesun iekðçjo ûdeòu kultûrasmantojums”, inspekcijas mçríisbija uzsvçrt, cik vçsturiski liela nozîmeir bijusi jûrai un iekðçjiemûdeòiem kultûrâ, kâ arî iedzîvotâjusaskarsmç ar pârçjo pasauli.mazâs romantiskâs Kuldîgas ikdienaspiedzîvojumus, sâkot ar bçrnupaslçpçm un beidzot ar pîles Mildasaizbçgðanu Alekðupîtes skrçjienavirpulî.Ar ðo romantisko îsfilmu kuldîdzniekilçnâm, bet pamatîgi turpinaiedzîvinât jauno Kuldîgas tçlakoncepciju, kas paredz ne vien papildinâtpilsçtas tçlu un logotipu„Kuldîga – pilsçta ar dvçseli”, betradikâli mainît pilsçtas turpmâkâsdizaina krâsas un vizuâlo noformçjumu,pozicionçjot Kuldîgu kâskaistu un baudâmu mazpilsçtusavâ senatnîbâ un rotaïîgumâ, savâglîtumâ un vietâm ðíîbumâ, ar apbrînojamuarhitektûru, gleznieciskuizskatu un tradîcijâm.Kâ atzinuði eksperti, „Cukurvate”ir augstas raudzes projekts, kasapvieno komisko ar drâmu uniekïauj spilgtas emocionâlas vçrtîbas.Îsfilma pçc atklâðanas tiksievietota interneta vietnçs un sociâlajostîklos, lai Kuldîgu popularizçtutâlâk. Tâ tiks arî demonstrçtaBaltijas starptautiskajâs tûrismaizstâdçs un gadatirgos.Bez Kuldîgas tçla îsfilmas 6 minûðumelnbaltâs versijas ir sagatavotaarî 4 minûðu krâsainâ versijaformâtâ, kas atbilst modernajâmmobilajâm aplikâcijâm un bûsviegli lietojama arî tûristiem mobilajostâlruòos un sociâlajos tîklos.Krâsainâ versija veidota ar krâsâmkâ 70. gados, arî tas uzsver Kuldîgasneseno pagâtni un ir mçríçtauz „Silver Age” segmentu tûristiem.Filmas scenâristi: Oskars Morozs,Oskars Rupenheits, reþisorsOskars Morozs, operators inscençtâjsValdis Celmiòð, komponistsMârtiòð Brauns, skaòu reþisorsAnrijs Krenbergs, operatora asistentsJânis Indrikss, trokðòu meistarsNormunds Kïaviòð, krâsu korekcijaKriðs Roziòð, filmas producentsUldis Cekulis, projekta vadîtâjaIlze Celmiòa.ARTA GUSTOVSKA tekstsVides filmu studijas fotoSeminârs par tautastçrpudarinâðanu2. novembrî 11.00 Kuldîgas novadaBçrnu un jaunieðu centra tautastçrpudarinâðanas klasç „Pûra lâde”notiks seminârs latvieðu tautastçrpudarinâtâjiem un valkâtâjiem.Pieteikties – www.knmc.gov.lv.Kultûrizglîtîbas un nemateriâlâ mantojumacentrs turpina pçrn aizsâkto seminâruciklu par latvieðu tradicionâlajiemtautastçrpiem. Seminârâ apmeklçtâjiembûs iespçja nostiprinât un papildinâtzinâðanas latvieðu tautastçrpuvçsturç un tâ komplektçðanâ.Mîïie 17. Padures mazpulka paðreizçjieun bijuðie dalîbnieki, vadîtâji un atbalstîtâji!Aicinu visus 3. novembrî plkst.16.00pulcçties Kuldîgas Alternatîvâs sâkumskolas Padures filiâles zâlç,lai kopîgi nosvinçtu atjaunotâPadures mazpulka 20. dzimðanas dienu.Lîdzi òemt:1) labu garastâvokli,2) kâdu fotogrâfiju un atmiòas,3) nelielu „groziòu”.Visa nepiecieðamâ informâcija e-pastâ vigrai@inbox.lvvai pa tâlruni 29342119; 63325135.Mazpulka vadîtâja VIGRA LEISMANE6


2012. gada 23. oktobrisFotoreportâþa no Hercoga Jçkaba tirgusKuldîgas Râtslaukumâ sestdien, 13. oktobrî, notika treðais Hercoga Jçkabagadatirgus. Rudens diþandelç visapkârt rîbçja, skançja, smarþoja, burbuïoja unsprçgâja. Tirgus rati vai lûza no tuvu un tâlu amatnieku darinâjumiem. Pagastu ïaudisbija cçluði laukâ no apcirkòiem, pagrabiem, lâdçm, mucâm un toveriem to labâko,kas paðu rokâm audzçts, raudzçts, darinâts un brûvçts. Hercoga Jçkaba gadatirgusKuldîgâ kïuvis par jauku rudens tradîciju mûsu pilsçtâ.ANITAS ZVINGULES teksts un fotoDârzeòus,pagrabalabumus,tabaku untabakas sçklaspiedâvâja Jurisun Anda Zauerino Turlavaspagasta.Kuldîgas novada Domes priekðsçdçtâju Ingu Bçrziòu tirgus apgaitâ pavadîja pats Hercogs Jçkabs, kuratçlâ iejutâs Salvis Zçbergs.Vârmenieku produkcija un stenda noformçjums uzrunâja unpriecçja teju katru pircçju.Jaunums Hercoga Jçkaba tirdziòâ –brînumgards âbolu punðs bçrniem un âbolu punðsar jumtiòu tikai pieauguðajiem. Smeíîgo dziru parziedojumiem izsniedz paðvaldîbas izpilddirektoreIlze Dambîte-Damberga un sabiedrisko attiecîbuspeciâliste Anita Zvingule.Paldies Kuldîgaskultûras centrakolektîvam unpersonîgi IntaiBurnevicai parlieliski noorganizçtotirdziòu.Hercoga Jçkaba tirdziòa laikâtika suminâti gan pilsçtas, gan pagastusakoptâko îpaðumu saimnieki.Konkursâ „Sakoptâkais Kuldîgasîpaðums 2012” uzvarçtâji saòçmanaudas balvas: 1. vieta – Ls 100,2. vieta – Ls 75, 3. vieta – Ls 50. „SakoptâkâKuldîgas îpaðuma” konkursakomisijâ darbojâs: Inga Bçrziòa,Evita Pçtersone, Dzintra Strazda,Kristîne Kalniòa, Inâra Rozentale.Uzvarçtâji tika noteikti trîs grupas:vienìimeòu mâju, daudzdzîvokïumâju un sabiedrisko çku grupâ.Kuldîgas novada Dome ðâdus konkursusrîkos arî nâkamgad, lai pilsçtasun pagastu iedzîvotâjus aizvien vairâkieinteresçtu sakopt savus îpaðumus.ANITAS ZVINGULES tekstsEVITAS PÇTERSONES foto„Sapòi piepildâs,” tâsavâ kâzu dienâ,ìçrbuðies viduslaikutçrpos atbilstoði HercogaJçkaba tirgus tematikai,teica jaunlaulâtie Linda unEdmunds Vesmaòi noRîgas, kuri laulâjâsKuldîgas Râtsnamâ.Tirdziòa apmeklçtâjus ar dabiskajiem vitamîniem – smiltsçrkðíu produkcijuapgâdâja laipna un zinoða pârdevçja.Sumina sakoptâko îpaðumu saimniekus„Muiþnieki” Padurç rûpîgi kopti un ziediem bagâti.Par to rûpçjas Arturs Cimoðka ar ìimeni.Vienìimeòu mâju grupâ: 1. vietâ – Planîcas iela 59, Daiga Dupate; 1. vietâ – Vijolîðu iela 12, Gatis Ozols un 3. vietâ –Mâlu iela 11, Vija Supe-Âbele.Daudzdzîvokïu mâju grupâ: 1. vietâ – Liepâjas iela 17, 2. vietâ – Baznîcas iela 7, 3. vietâ – Râtskungu iela 2, Velta Pûpola.Sabiedrisko çku grupâ: 1. vietâ – kafejnîca „Pagrabiòð”, Baznîcas iela 5, lîdzîpaðnieks Raimonds Lapuíis, 2. vietâ –kafejnîca „Pîlâdzîtis”, îpaðniece Dzintra Vainðteina, 3. vietâ – Kuldîgas zirgaudzçtava Dârzniecîbas ielâ 13, Inta Pûrîte.Arî konkursa „Sakoptâkâ Kuldîgas novada lauku sçta 2012” uzvarçtâji tâpat kâ pilsçtas sakoptâko îpaðumu saimniekisaòçma naudas balvas. „Sakoptâkâs Kuldîgas novada lauku sçtas” konkursa komisijâ darbojâs: Inga Bçrziòa, EvitaPçtersone, Juris Ðtorhs, Aleksandrs Lange, Anda Upleja.Uzvarçtâjus noteica ðâdâs grupâs: piemâjas saimniecîba, individuâlâ mâja, tirdzniecîbas un raþoðanas çka,daudzdzîvokïu çka, zemnieku saimniecîba.7Burkânsmaisâ (AgneseVeldre)bçrniem râdaun mâca, kâçvelçtkâpostus. Pçctam ar ðiemkâpostiòiembçrni labprâtbaroja kaziòasno Rendas.Planîcas ielâ 59, Kuldîgâ, mauriòð glîts jo glîts, ar apbrînojamu precizitâti unrûpîbu atdurtas dobju malas un priecç krâðòu ziedu bagâtîba.Piemâjas saimniecîbu grupâ: 1. vietâ – „Muiþnieki”, Padures pagasts, Arturs Cimoðka, 2. vietâ – „Ceïmaïi”, Rendaspagasts, Vita un Dainis Grundmaòi, 3. vietâ – „Ziemeïi”, Pelèu pagasts, Ivars Ivanovskis.Individuâlo mâju grupâ: 1. vietâ – „Imantas”, Padures pagasts, Imants Rukuts, 2. vietâ – „Viïòi”, Rumbas pagasts,Aigars Melderis, 3. vietâ – „Miíelîði”, Vârmes pagasts, Mâris Skalde.Tirdzniecîbas un raþoðanas çku grupâ: 1. vietâ – „SIA Amazone”, Padures pagasts, Arvis un Baiba Mikâli, 2. vietâ –„Pavasari”, Vârmes pagasts, îpaðnieks „Skujenieku Zeme”, 3. vietâ – „SIA MKM”, Padures pagasts, Martinsenu ìimene.Daudzdzîvokïu çku grupâ: 1. vietâ – „Lçpices”, Çdoles pagasts.Zemnieku saimniecîbu grupâ: 1. vietâ – „Ezergaïi”, Vârmes pagasts, Dzintars Erdmanis, 2. vietâ – „Upenieki”, Gudeniekupagasts, Varis Poòimeckis un Inta Mûrniece, 3. vietâ – „Çrgïi”, Snçpeles pagasts, Valdis un Skaidrîte Jurenovski.


MÛSU LAIKSKamçr mums irlaiksMÂRTIÒÐ BURKE-BURKEVICS,mâcîtâjs„Nepievilieties, Dievs neïaujasapsmieties! Jo, ko cilvçks sçj, toviòð arî pïaus. Proti, kas sçj savâmiesâ, tas pïaus no miesas pazuðanu,bet, kas sçj Garâ, tas pïausno Gara mûþîgo dzîvîbu. Tad nunepiekusîsim, labu darîdami, josavâ laikâ mçs pïausim, ja nepagursim.Tad nu, kamçr mums ir laiks,darîsim labu visiem, bet seviðíiticîbas biedriem.” (Galat.6:7-10)Laiku mçs tveram visbieþâk divçjâdi– kâ mçrvienîbu, kad skaitâmminûtes, stundas, dienas, gankâ periodu, kurâ mums dota iespçjasevi izpaust. Laikmetîguma giezumâ„mûsu laiks” tiek tverts tieðiðajâ rîcîbas izpausmes kopumâ. Komçs esam paveikuði salîdzinâjumâar iepriekðçjâm paaudzçm un koesam paredzçjuði nâkamajâm paaudzçm.Laikmetîguma griezumâir divi atskaites punkti – pagâtneun nâkotne. Tagadne ir tavs laiks,kurâ tu tiec aicinâts rîkoties tâ, laiðo laiku izmantotu pçc iespçjaslietderîgâk. Tâpçc svarîgi ir sevinemânît ar domu, ka gan jau visssakârtosies, sakopsies bez manasklâtbûtnes. Ko mçs sçjam savâ laikâ,to mçs arî pïausim – gan savâ privâtajâdzîvç, gan sabiedrîbâ kopumâ.Ir nâkuðas un gâjuðas varas,kuras teikuðas, ka viòu laiks ir pienâcis.Tâs atstâjuðas savus zîmoguslaikmeta sejâ, cilvçku atmiòâs, taèupersoniskâ atbildîba par rîcîbu unattieksmi pret to, kas tavs tuvâkaisdaþâdos laika un varas griezumos,ir un paliek personiskâ atbildîba.Ðî tad arî ir tâ galvenâ atskaiteszîme tava laika kvalitâtei un pamatîgumam– personiskâ atbildîba vaibezatbildîba sava tuvâkâ priekðâ.„Kamçr mums ir laiks, darîsimlabu visiem (..),” tâ skan Pâvilaaicinâjums. Ðis aicinâjums navzaudçjis savu aktualitâti nevienubrîdi, jo cilvçces lielâkais ienaidnieksir egoisms, kas liek novçrstiesno tuvâkâ un koncentrçties uzsevi. Sabiedrîbas un valsts pamatîgumu,vçrtîgumu, diþenumu nosakatâs spçja un vçlme ziedoties savatuvâkâ labâ – „vienam jâmirst, laidzîvot var simti” – tâ dziedâja strçlniekiPirmajâ karâ, tâ dziedâjaatbrîvoðanas kara cînîtâji, un tâdziedâja tie latvieðu puikas, kuritika ierauti Otrajâ karâ ar varu zemcitiem karogiem. Ja skatâm ðodienassabiedrîbu, tad ko mçs redzam?Kâds ir ðodienas sabiedrîbas, tautas„mûsu laiks”? Ko ðodien sçjam unko rît pïausim? Kâds ir tavs laiks?Ko tu sçj un ko tu pïausi?„Tad nu nepiekusîsim, labu darîdami(..), kamçr mums ir laiks, darîsimlabu visiem,” lai darâm, kaðie vârdi raksturotu „mûsu laiku”,laiku, kurâ izpauþam savu personîgodarboðanos un rosîðanos sabiedrîbâ.PASÂKUMI NOVADÂRUMBÂSkolçnu brîvlaikâ bûs gan minigolfs,gan galda spçles, gan citas aktivitâtes.7. novembrî – Gardçþu klubiòa sanâkðanauz pankûkâm. Ar kûpoðâm pankûkâmierasties 17.00, ja gatavos uz vietas, tad16.15! Lîdzi jâòem îpaði skaista kafijaskrûze. Skaistâkâ krûzîte tiks apbalvota.10. novembrî 14.30 – Bukaiðos Mârtiòdienasrotaïas.16. novembrî 18.00 – Bukaiðos ciemosiesDace Priede. Bûs dziesmas un dzejapar godu Latvijai.Pagasta pârvaldes zâlç skatâma LîvijasBruþes gleznu izstâde.Otrdienâs un ceturtdienâs 17.30 Ventasciemata „Bukaiðos” – pilates.Darbdienâs Meþvaldes zâlç iespçjamsspçlçt galda tenisu. Par inventâru un laikuvaicât Laurai Èaklei.Rumbas bibliotçkâ oktobrî vçl skatâmatematiskâ izstâde „Savu zemi paturçt – savasmâtes valodiòu”. Andrejam Eglîtim – 100!ÎVANDÇKatru ceturtdienu notiek vokâlâ ansambïamçìinâjumi, aicinâti jauni dalîbnieki.PADURÇOtrdienâs un ceturtdienâs 18.30 Deksnçnotiek sporta deju hobijklases nodarbîbas.2. novembrî 14.00 Deksnç – pensionâruballîte. Pieteikties lîdz 31. oktobrim.TURLAVÂBibliotçkâ skatâma turlavnieces InârasZeltîtes rokdarbu izstâde „Koðraibie cimdi”,bçrnudârza grupas „Lâèuks” radoðo darbu izstâde„Akmentiòi”, kâ arî turlavnieces DaigasVîtolas dzejoïi izstâdç „Dzejas kaleidoskops”(dzejoïi drukâti uz fotogrâfijâm). Turlavas bibliotçkasèaklâkie lasîtâji skolçni un daþi vecâki1. novembrî apmeklçs multikino Rîgâ.7. novembrî 11.00 kultûras namâ – ukraiòucirka ðovs „Transformeri”. Ieeja - Ls 2.KABILÇ28. oktobrî 19.00 saieta namâ „Sencis”viesosies ukraiòu cirks. Ieeja – Ls 2, bçrniemlîdz 3 g.v., nâkot kopâ ar pieauguðo,ieeja bez maksas.Bibliotçkâ lîdz 2. novembrim apskatâmaJâòa Dubana maizes etiíeðu kolekcija,kurâ ir vairâk nekâ 3000 etiíeðu.KINO AFIÐA2012. gada 23. oktobrisLâèplçða dienâ, 11. novembrî, Kuldîgâ notiks vairâki svinîgi pasâkumi, kurosaicinâti piedalîties Kuldîgas novada iedzîvotâji.10.00 – 14.00 Kuldîgas pilsçtas estrâdç notiks militârâs tehnikas un ekipçjuma izstâde,karavîru putras degustâcija un bçrnu vizinâðana ar militâro tehniku, bet 12.00 –zemessargi sniegs paraugdemonstrçjumus.14.00 – uz tikðanos Kuldîgas novada Domç ielûgti Latvijas brîvîbas cînîtâji.15.30 – Pilsçtas laukumâ notiks tradicionâlâ militârâ parâde, kurâ piedalîsiesZemessardzes 45. nodroðinâjuma bataljona zemessargi.16.00 – pçc parâdes dalîbnieki ar iedegtâm lâpâm dosies gâjienâ cauri pilsçtai uzAnnas kapiem, kur notiks piemiòas brîdis brîvîbas cînîtâjiem.Svecîðu vakari18. novembrî 17.00 saieta namâ teâtraun kino aktrises Sigitas Jevgïevskas koncertprogramma„Avotâ plaukstas mçrkt...”. Tâir Kabiles pagasta pârvaldes dâvana iedzîvotâjiemLR proklamçðanas gadadienâ.Ieeja bez maksas. Kabilniekiem iespçja lîdz14. novembrim pieteikt transportu nokïûðanaiuz pasâkumu pa tâlruni 25618976 (Agnese).Otrdienâs saieta namâ Kabiles sievieðuvokâlâ ansambïa mçìinâjumi. Aicinâm jaunasdalîbnieces.PELÈOSKatru ceturtdienu sporta deju nodarbîbasbçrniem un jaunieðiem. Pieteikðanâsun sîkâka informâcija pie tautas namavadîtâjas Edîtes Krasnopas (26354396).Otrdienâs no 10.00 lîdz 11.30 pagastabibliotçkas telpâs – datorapmâcîba.27. oktobrî no 20.00 lîdz 22.00 Pelèupilî – „Leìendu nakts”. Tâda nakts ir tikaireizi gadâ, kad Latvijas piïu un muiþu durvisatveras un ir iespçja tajâs ieiet ikvienamceïotâjam, izbaudît atmosfçru un atklâtkâdu noslçpumu. Ieeja brîva.ÇDOLÇPagasta bibliotçkâ lîdz oktobra beigâmskatâma Daces Cines rotaslietu izstâde„Sievietes skaistumam”.6. novembrî 16.30 kultûras namâ viesosiescirks no Ukrainas ar programmu „Transformeri”.Biïetes iepriekðpârdoðanâ – Ls 2.16. novembrî 20.00 kultûras namâValsts svçtku pasâkums „Lai ir gaiða pasaulîte,mîïâs Mâras izauklçta” ar Skrundaspaðdarbîbas kolektîvu piedalîðanos. 22.00 –balle ar ansambli „Lietus blûzs” no Tukuma.Kultûras namâ sezonu atsâcis sievieðuvokâlais ansamblis „Glorija”. Aicinâtasjaunas dalîbnieces.Çdoles kultûras namâ no 15. oktobralîdz 31. decembrim skatâma Kârïa Lejniekagleznu izstâde.VÂRMÇ3. novembrî 21.00 sporta hallç – paðdarbniekuun sportistu balle, muzicç muzikantino Tukuma. Ieeja – Ls 2.5. – 9. novembrî bibliotçkâ notiks Ziemeïvalstunedçïa „Daþâdîba ziemeïos”.11. novembrî 18.00 – pagasta centrâiedzîvotâju veidots Gaismas ceïð par goduLâèplçða dienas pasâkumi KuldîgâKurmâlç 11. novembrî: 11.00 – Segïu kapos, 11.30 – Kurmâles kapos,12.00 – Siliòu kapos, 12.30 – Paulînes kapos, 13.30 – Çmu kapos, 14.00 – Pûèu kapos,14.30 – Viïenieku kapos, 15.00 – Vilgâles kapos.Laidos 17. novembrî: Mâcîtâjkapos –12.00, Pilssakaru kapos –12.45, Vangaskapos – 13.30, Dumpîðu kapos – 14.15, Ârzes kapos – 15.00, Laidu kapos – 15.45.Vârmç 25. novembrî: Busku kapos – 14.00, Alekðu kapos – 15.00.Kuldîgâ 25. novembrî: Meþa kapos – 14.00, Kalna kapos – 15.00, Annaskapos –16.00.Sv. 28.X 16.00 APBRÎNOJAMAIS ZIRNEKÏCILVÇKSO. 30.X 18.30 ASV, 2012T. 31.X 19.00 Piedzîvojumu filmaC. 1.XI 18.00 Ilgums 2’16’’; lîdz 7 g.v. – neiesakâmSv. 4.XI 16.00 KÂ IZGLÂBT LAULÎBUO. 6.XI 18.30 ASV, 2012T. 7.XI 19.00 Romantiska komçdijaC. 8.XI 18.00 Ilgums 1’39’’; lîdz 12 g.v. – neiesakâmSv. 11.XI 16.00 LAIKA CILPAO. 13.XI 18.30 ASV, Íîna, 2012T. 14.XI 19.00 Asa siþeta fantastikaC. 15.XI 18.00 Ilgums 1’58’’; lîdz 12 g.v. – neiesakâmP. 16.XI 18.00 VECMEITASS. 17.XI 17.00 ASV, 2012P. 19.XI 18.00 KomçdijaO. 20.XI 18.30 Ilgums 1’31’’T. 21.XI 19.00 Lîdz 16 g.v. – neiesakâmBiïeðu cenas uz kino seansiem no 2012. gada 1. janvâra: Ls 1,50; sestdienâs, svçtdienâs unsvçtku dienâs – Ls 1,80. KKC Kuldîgâ, Raiòa ielâ 21. Tâlrunis 29542242.Lâèplçða dienai.16. novembrî 18.00 Vârmes pamatskolaszâlç – koncerts Latvijas Republikasproklamçðanas dienai. Koncertâ piedalâsJVA „Atbalss ”.24. novembrî 11.00 sporta hallç – sportaspçïu diena.25. novembrî 10.00 sporta hallç – zolîtesturnîrs.LAIDOSPirmdienâs „Bitîtç” 16.30 – 19.30 –folkloras kopas nodarbîbas.Otrdienâs „Bitîtç” 20.00 – 22.00 –amatierteâtra mçìinâjums.Treðdienâs „Bitîtç” 17.00 – 19.00 –vokâlâ ansambïa mçìinâjums.17. novembrî 17.00 – pamatskolassporta zâlç Latvijas Valsts proklamçðanasgadadienai veltîts koncerts „Paauklç, saulît…”Koncertu sniegs mâkslinieki KristînaDina Bitçna un Atvars Sirmais.SNÇPELÇJaunus dalîbniekus aicina kultûrasnama pulciòi: TLMS „Vçveri”, vidçjâs paaudzesdeju kolektîvs, bçrnu deju kolektîvs,sievieðu vokâlais ansamblis, senioruansamblis „Atvasara”, amatierteâtris.7. novembrî 14.00 kultûras namâviesosies ukraiòu cirks. Ieeja – Ls 2.KURMÂLÇ17. novembrî 18.00 veidosim kopâ Gaismasceïu pie pagastmâjas. 18.30 pagastapasâkumu zâlç – koncerts „Mana dziesmaun dzeja Latvijai”. Aicinâti piedalîties visi,kuri vçlas dziedât un runât dzeju. Pieteiktieslîdz 8. novembrim pie kultûras darba organizatores.Pçc koncerta balle, ieeja – Ls 2.Vilgâlç – rokdarbu pulciòð otrdienâs10.00 un 18.00, teâtra pulciòð bçrniemotrdienâs un ceturtdienâs 15.30.Jauni dalîbnieki aicinâti pieteiktieslînijdejâm.Priedainç – rokdarbu pulciòð treðdienâsno 18.00. Lînijdejas pirmdienâs unotrdienâs 18.00.Vilgâles bibliotçkâ lîdz 30. novembrimfotogrâfiju izstâde „Ziedi un pârdomas”.Izstâdç skatâmas dienziedes fotogrâfijâsun haiki atziòas.Priedaines bibliotçkâ lîdz 31. oktobrimLîvijas Bruþes gleznu izstâde „Ziedi”.29. – 31. oktobrî galda spçïu turnîrs skolçniem.Otrdienâs 10.00 – datorklasç apmâcîbasdarbâ ar datoru.RENDÂ26. oktobrî 17.00 kultûras namâ – grâmatas„Rendas tenkas” atvçrðanas svçtkiun tikðanâs ar grâmatas autori Daci Zvirbuli.Pasâkumâ piedalâs Rendas vokâlaisansamblis. Ieeja – brîva.29. oktobrî 16.00 kultûras namâ aicinâtivisi, kam patîk adîðana, tamborçðana,dekupâþa, filcçðana, çst gatavoðana unfloristika. Ieeja – brîva.2. novembrî tiek organizçts brauciensuz Latvijas Nacionâlâs operas izrâdiDþ.Rosîni „Seviïas bârddzinis”. Biïetescena – Ls 6. Pieteikties pa tâlr. 26181479.7. novembrî 18.00 – kultûras namâ Ukrainascirka izrâde „Transformeri”. Biïetescena – Ls 2, bçrniem lîdz 3 g.v., sçþot klçpî,ieeja brîva.9. novembrî 13.00 kultûras namâ Rendasskolas organizçts Mârtiòdienas jampadracisar kâpostu skâbçðanu un jautrâmatrakcijâm. Mâjdzîvnieku andele. Kûkasun visvisâdi gardumi. Gaidâm pircçjus.16. novembrî 19.00 kultûras namâ –Latvijas Republikas proklamçðanas dienaspasâkums. Programmâ iedzîvotâju apbalvoðana,E.Vîgnera Kuldîgas mûzikas skolaspûtçju oríestra un saksofonistu ansambïakoncerts. 21.00 – svçtku balle kopâ argrupu „Lustîgais blumîzers”. Ieeja – brîva.17. novembrî tiek organizçts brauciensuz Liepâjas olimpiskâs halles Roþu zâli uzkoncertu „Brîvâs Latvijas dziesmas”. Biïetescena – Ls 7. Pieteikties un samaksâtRendas kultûras namâ lîdz 30. oktobrim.24. novembrî 15.00 kultûras namâ divasstundas klausîsimies, skatîsimies, mâcîsimiesun vingrosim kopâ ar Inesi Ziòìîti.Lîdzi jâòem: 1,20 m vai garâks dvielis, îsâszeíes. Dalîbas maksa – Ls 3. Pieteiktiespa tâlr. 26181470 vai kultûras namâ.Katru pirmdienu un ceturtdienu19.00 – pilates un jogas nodarbîbas kopâar Maldu Ruòenieci.Bibliotçkâ lîdz 31. oktobrim ElmâraBârdiòa fotoizstâde „Dâlijas pozç...”.KULDÎGAS KULTÛRAS CENTRS (KKC) PIEDÂVÂCeturtdien, 25. oktobrî, 19.00 – Liepâjas teâtra viesizrâde „Laimesciemapodniekdarbnîca”. Laura Gundara pçc Pçta Vallaka stâsta motîviem veidota dzîveskomçdija 2 cçlienos. Izrâdes darbîba notiek podnieku darbnîcâ, kur lîdzâs podiem unbïodâm tiek virpotas arî trîs cilvçku – raupja vîra, jaunekïa un romantiskas atraitnes –karstâkâs vçlmes. Lomâs: Inese Kuèinska, Egons Dombrovskis un Kaspars Kârkliòð.Reþisors – L.Gundars. Ieeja – Ls 4; 5; 6.*Sestdien, 27. oktobrî, 12.00 – koncertuzvedums „Putni”. Îpaði gaidîti sâkumskolasun pirmsskolas vecuma bçrni. Ieeja – bez maksas.Piektdien, 2. novembrî, 19.00 – Inetas Rudzîtes un „Tirkizband” koncerts „Baltaiszieds”. Koncerta pirmajâ daïâ iekïautas dziesmas no I.Rudzîtes pirmâ soloalbuma „Baltaiszieds”, kâ arî pilnîgi jauni skaòdarbi, bet otrajâ daïâ tautâ jau iemîïotas melodijas unpopulârâkie franèu ðansoni. Koncerta skançjumu papildinâs Inetas draugi no JelgavasTirkîza kora. Ieeja – Ls 3.Sestdien, 3. novembrî, 16.00 – Kuldîgas novada Goda balvu pasniegðana unkoncertuzvedums „Esmu mâjâs”. Koncertuzvedumâ piedalâs: Igo, Andra Veismaòastîgu kvartets, Kuldîgas maerkoris „Râte”, Arta Rozîða un Gata Lazdenieka dzîvâselektronikas duets „DAS IST”, Mârtiòð Burke-Burkevics, Evija Martinsone, Everita Pjata,Laima Jansone, Aivars Hermanis, Juris Kristons, Vilnis Krieviòð, Çriks Upenieks, MârtiòðBurkevics, Rolands Ûdris, Artis Dvarionas, Jânis Vanags, Þubîne, Alise, videomâkslinieceGita Straustiòa. Ieeja – bez maksas.Svçtdien, 4. novembrî, 16.00 – ukraiòu cirka ðovprogramma „Transformeri”. Ieeja– Ls 2, bçrniem lîdz 3 g. – bez maksas.Ceturtdien, 8. novembrî, 10.30 – rotaïu rîts pirmsskolas vecuma bçrniem„Mârtiòi”. Ieeja – Ls 0,40.Piektdien, 9. novembrî, 19.00 – Kuldîgas kultûras centra amatiermâkslaskolektîvu koncerts. Kâ katru gadu Kuldîgas kultûras centra dziedoðie, dejojoðie unspçlçjoðie amatiermâkslas kolektîvi aicina uz lielo rudens koncertu. Ieeja – bez maksas.Svçtdien, 18. novembrî, LR proklamçðanas 94. gadadienas svinîbas: 18.00 –Gaismas ceïð Liepâjas ielâ, 18.30 – ekumçnisks dievkalpojums Sv. Katrînas baznîcâ,19.00 – kamerkora „Râte” koncerts Sv. Katrînas baznîcâ.Ceturtdien, 22. novembrî, 19.00 – Andris Krûmacis un Jânis Baltiòð grupu „Baltielâèi” un „Apvedceïð” muzikâlajâ plençrâ „Pasta nodaïas stâsti”. Muzikâls uzvedums,kurâ lomas atvçlçtas visiem mûziíiem – pasta priekðniekam, padotajiem un apkopçjam.Publiku koncertâ gaida patîkami pârsteigumi un îstas dâvanas aktîvâkajiem unatjautîgâkajiem. Ieeja – Ls 3; 4; 5.**Biïeðu iepriekðpârdoðana „Biïeðu paradîzes” un KKC kasç 2. stâvâ darbdienâs9.00 – 18.00. Tâlrunis 63322201.Nâkamo Kuldîgas novada paðvaldîbas informatîvo izdevumu„Kuldîgas Novada Vçstis” gaidiet 15. novembrî.Kuldîgas novada Domes informatîvais izdevums „Kuldîgas Novada Vçstis”. Izdevçjs – Kuldîgas novada Dome, Baznîcas ielâ 1, Kuldîgâ, Kuldîgas novadâ, LV-3301. Atbildîgâ par izdevumu –sabiedrisko attiecîbu speciâliste Anita Zvingule, tâlr. 63350100. Iespiests SIA „Poligrâfijas grupa Mûkusala”, Mûkusalas iela 15a, Rîga, LV-1004. Tirâþa – 10 077. Reìistrâcijas apliecîba Nr. 000702841.C M Y K

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!