13.07.2015 Views

11.pielikums Aptaujas anketa

11.pielikums Aptaujas anketa

11.pielikums Aptaujas anketa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

11.pielikumsAptaujas anketa173


AnketaViļakas novada dome 2011.gadā izstrādā divus teritorijas plānošanas dokumentus: „Viļakas novada attīstībasprogrammu 2011. – 2017.gadam” un „Viļakas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam”. Lai noteiktunovada attīstības prioritātes nākotnē nepieciešams ikviena iedzīvotāja atbalsts! Tā ir Jūsu iespēja piedalītiesViļakas novada attīstības un izaugsmes plānošanā!!!Anketa ir anonīma, rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā. Ar tiem varēs iepazīties Viļakas novada informatīvajāizdevumā, kā arī interneta portālā www.vilaka.lv. Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!Lūdzu, aizpildiet anketu, izvēloties vienu sev piemērotāko variantu! Atbilstošo atbildi atzīmējiet ar Krustiņu ‘X’ unsniedziet izvērstas atbildes uz atvērtajiem jautājumiem!1.Pirmā asociācija par Viļakas novadu. Viļakas novads ir (pabeidziet teikumu):_____________________________________________________________________2. Jūsuprāt Viļakas novada lielākās vērtības irskolas kultūrvēsturiskais mantojums daba ģeogrāfiskais novietojumscilvēki sports tūrisms cits ______________________3.Lūdzu, atzīmējiet trīs jūsuprāt svarīgākās priekšrocības Viļakas novada attīstības veicināšanai!izdevīgs ģeogrāfiskais novietojumsdabas vērtībasiniciatīvas bagāti iedzīvotājilauksaimniecības attīstībasakārtota sociālā infrastruktūrarobežkontroles punkts „Vientuļi”4.Kāds jūsuprāt ir perspektīvākais Viļakas novada attīstības virziens?mežizstrāde un lopkopība transports, sports un aktīvā izglītībakokapstrādeloģistika atpūtalauksaimniecība ražošana tūrisms kultūra cits _______________5. Kāds ir Viļakas novada lielākais trūkums turpmākai attīstībai?nesakārtota ceļu infrastruktūravājš sabiedriskā transporta tīklsneizteiksmīga kultūras un sabiedriskā dzīvejauniešu un darbspējas vecuma iedzīvotājuaizplūšanaģeogrāfiskais izvietojums6.Kādi svarīgākie darbi pašvaldībai būtu jāveic (jāatrisina)?ceļu un ielu sakārtošanaražošanas sakārtošanakultūrvēsturisko objektu sakārtošanakultūras infrastruktūras sakārtošanasociālās infrastruktūras sakārtošanaciti ierosinājumi (kādi?)__________________sakārtota tūrisma infrastruktūrapieejami daudzveidīgi uzņēmēju sniegtie pakalpojumikultūrvēsturiskais mantojumsielu un ceļu tīklspieejama izglītības infrastruktūracitas(kādas?)inženierinfrastruktūras nepietiekamībanesakārtota tūrisma objektu infrastruktūradarba vietu trūkumsrobežkontroles punkts „Vientuļi”citas(kādas?)___________________________________pārvaldes darba sakārtošanatūrisma piedāvājuma attīstībaizglītības infrastruktūras sakārtošanasporta infrastruktūras attīstībaūdenssaimniecības sakārtošana7. Vai Jums ir pietiekami daudz informācijas par novadā notiekošo?(1- neesmu informēts, 2 – nepietiekoši informēts 3 – daļēji informēts, 4 – pietiekoši informēts)LŪDZU atbilžu varianta ciparu apvelciet ar aplīti!!!Pašvaldības darbība kopumā1_______2__________3________4Sociālie pakalpojumiIzglītības jautājumi1_______2__________3________41_______2_________3_______4174


Ar nekustamo īpašumu saistīti jautājumiAr uzņēmējdarbību (būvniecība,uzņēmējdarbības saskaņošana) saistītie jautājumiPašvaldības uzņēmumu sniegtie komunāliepakalpojumiViļakas novadā notiekošie kultūras un sporta pasākumi1_______2_________3_______41_______2_________3_______41_______2__________3________41_______2__________3________48. Kādus pakalpojumus novadā izmantojat visvairāk?apmeklēju kultūras pasākumusapmeklēju bibliotēkuapmeklēju sporta pasākumusizmantoju sociālā dienesta sniegtos pakalpojumuskomunālās saimniecības sniegtos pakalpojumus(ūdensapgāde, kanalizācija)konsultācijas par darījumiem ar nekustamo īpašumuapmeklēju jauniešu centrusbāriņtiesas pakalpojumijuridiskās konsultācijaskonsultācijas projektu izstrādēlauku attīstības speciālista konsultācijasatkritumu apsaimniekošanupsihologa konsultācijasciti pakalpojumi(kādi?)___________________________9. Lūdzu atzīmējiet, pakalpojumu izmantošanas vietas:mācātiesjūsu bērns/-i apmeklē skolu vaipirmsskolas izglītības iestādidarbojaties kādā biedrībādarbojaties kādā pašdarbības kolektīvāapmeklējat kultūras, izklaidespasākumus, koncertus u.tml.apmeklējat sporta pasākumuspavadāt pārējo brīvo laikuiepērkatiesapmeklējat ģimenes ārstu, saņematveselības aprūpes pakalpojumus,aptiekasaņemat pasta pakalpojumus, veicatmaksājumussaņemat sadzīves pakalpojumus(frizētava, apavu remonts un citi)SavāpagastāKaimiņpagastāViļakā citur Vispār tonedaruNeattiecas šispakalpojums10.Kādus pakalpojumus novadā vajadzētu attīstīt?_________________________________________________________________________________________11. Kādā veidā saņemat informāciju par pašvaldības darbu un sniegtajiem pakalpojumiem?apmeklējot pašvaldības mājas lapu internetā;izlasot ziņas Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”;saņemot pašvaldības izdoto informatīvo izdevumu – avīzi;apmeklējot informatīvos seminārus un tikšanās pašvaldībā;konsultējoties ar pašvaldības darbiniekiem;izlasot informāciju uz ziņojuma dēļa, kas izvietota pašvaldībā un/vai lielākajos pašvaldības ciemos;175


mutiski no citiem pašvaldības iedzīvotājiem;cits variants _____________________________________ (ierakstiet atbildi).12. Kādā veidā jūs piedalāties pašvaldības darbā?iesaistoties sabiedriskajās apspriešanās, izsakot idejas pašvaldības attīstībai;iesniedzot rakstiski iesniegumus pašvaldībai;darbojoties nevalstiskajā organizācijā (biedrībā, nodibinājumā);darbojoties uzņēmēju atbalsta grupā;kandidējot pašvaldību vēlēšanās, lai kļūtu par deputātu pašvaldībā;iesaistos pašdarbībā (dejoju, dziedu u.c);neinteresē, neplānoju iesaistīties;cits variants _____________________________________ (ierakstiet atbildi).13.Kādi, jūsuprāt, uzlabojumi nepieciešami Viļakas novada domes un pagasta pārvalžu apmeklētājuapkalpošanā?jāuzlabo apmeklētāju apkalpošanas līmenis;jāuzlabo darbinieku kompetence;jāuzlabo informācijas pieejamība (lūdzu, uzrakstiet, kā__________________________________)jāmaina darba laiks (lūdzu, uzrakstiet________________________________________________)cits, lūdzu, norādiet ______________________________________________________________14. Jūsu ieteikumi Viļakas novada attīstībai:14.1. Kultūras nozares attīstībai nepieciešams veikt šādus darbus (miniet konkrētos darbus):_______________________________________________________________________________________14.2. Sporta infrastruktūras attīstība, uzdevumi (miniet tos):_______________________________________________________________________________________14.3. Tūrisma nozares attīstībai nepieciešams veikt šādus darbus (miniet konkrētos darbus):_______________________________________________________________________________________14.4. Izglītības nozares (pirmskolai, pamatizglītībai, vispārējai izglītībai, interešu izglītībai) attīstībai unsakārtošanai nepieciešams veikt šādus darbus (miniet konkrētos darbus)________________________________________________________________________________________14.5. Komunālās saimniecības attīstības galvenie uzdevumi ir:________________________________________________________________________________________14.6. Ceļu infrastruktūras sakārtošana:________________________________________________________________________________________14.7. Sociālās infrastruktūras attīstība:________________________________________________________________________________________15. Vai jūs un jūsu ģimene esat apmierināti ar pašreizējo dzīves vietu?176


jā, mūsu ģimene negatavojas mainīt dzīves vietunē, gatavojamies mainīt dzīves vietu esošā novada ietvarosnē, gatavojamies mainīt dzīves vietu. Kur? ............................................................15.1. Ja gatavojaties mainīt dzīves vietu, tad, kāpēc?labākas darba iespējaslabākas bērnu izglītošanas iespējaslabāks pieejamo pakalpojumu klāstsciti iemesli. Kādi? ___________________________________________________16. Nosauciet trīs lietas, kuras vēlaties mainīt savā dzīvesvietā?1.___________________________________________________________________________________2.___________________________________________________________________________________3.___________________________________________________________________________________17. Nosauciet trīs lietas, ko vēlaties saglabāt savā dzīvesvietā?1.___________________________________________________________________________________2.___________________________________________________________________________________3.___________________________________________________________________________________18. Kāds ir jums piederošās zemes lietošanas mērķis?______________________________________________________________18.1. Kādam mērķim turpmāk jūs domājat izmantot savu īpašumu? (Piemēram, zeme, kuras galvenāsaimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; dīķsaimniecība, mežsaimniecība, publiskie ūdeņi, privātie ūdeņi, derīgoizrakteņu ieguves teritorijas, karjeri, rūpnieciskā ražošana u.c.)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________neplānoju mainīt īpašuma lietošanas veidu19. Jūsu dzimums:sievietevīrietis20. Jūsu vecumslīdz 18 gadiem 19-29 gadi 30-44 gadi45-60 gadi 60 un vairāk21. Jūsu izglītība:pamatizglītība vispārējā (vidējā) izglītība profesionāli tehniskā, vidēji speciālāaugstākā nepabeigta augstākā cita ___________________________22. Jūsu nodarbošanās:skolēns privātā uzņēmuma darbinieks mājsaimniecestudents pašnodarbināta persona bezdarbnieksuzņēmējs valsts, pašvaldības iestādes darbinieks pensionārscits _____________23. DzīvesvietaKupravas pagasts Medņevas pagasts Susāju pagastsŠķilbēnu pagasts Vecumu pagasts Žīguru pagastsViļakas pilsētaPaldies par atsaucību!177

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!