NOTEIKUMI - Kocēnu novada dome :: Jaunumi

valmraj.lv

NOTEIKUMI - Kocēnu novada dome :: Jaunumi

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100latus;2.5. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā atklāsies, ka pretendents, vai personālsabiedrība kāpretendenta dalībnieks neatbilst kādai no nolikuma 2. sadaļas punktu prasībām,iepirkuma komisija izslēgs pretendentu no turpmākās dalības konkursā piedāvājumuvērtēšanas stadijā.3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI3.1. Pretendentu atlases dokumenti3.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (1.pielikums). Pieteikumu parakstapretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendentanosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publiskoiepirkumu likuma” 8¹. panta piektās daļas 1. un 2. punktā minētie apstākļi.3.1.2. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visaspersonas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personugrupu atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.3.1.3. Uzņēmumu reģistra/Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbībureģistrējošas iestādes ārvalstīs, kur Pretendents reģistrēts, izdotas reģistrācijasapliecības apstiprināta kopija, kas apliecina, ka Pretendents, personālsabiedrība un visipersonālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visipersonu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arīPersonas, uz kuru iespējām pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajosgadījumos ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, katra dokumenta kopija jāapliecinanormatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja piedāvājumu iesniegusi personu grupa,augstākminētā reģistrācijas apliecības notariāli apstiprināta kopija, kas apliecina, kapretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzama par katru personasgrupas locekli.3.2. Pretendenta Apliecinājums, ka viņam pēdējo 3 gadu laikā ir bijusi pieredze vismaz 1līdzīgas nozīmes objektā –t .i. sniega tīrīšana no pašvaldību ceļiem, norādot objektanosaukumu, apjomu, vietu un izpildes termiņu.3.3. Atsauksmes par vismaz 1 līdzīgas nozīmes objektu – t.i. sniega tīrīšana.3.4. Pretendenta īpašumā vai valdījumā esošās tehnikas un aprīkojuma, ar kuru tiks veiktilīgumā paredzētie darbi, saraksts.3.5. Konkursā uzvarējušais pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,10 dienu laikā iesniedz iepirkumu komisijai iesniedz:3.5.1. izziņu, ko ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas izsniegusi Latvijas un ārvalstskompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tāpastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitāvalsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstīpārsniedz 100 latus. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad augstākminētāIzziņa iesniedzama par katru personas grupas locekli atsevišķi.3.5.2. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvērestadošanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendentaapliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāramvai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai piegādātāja valstī.4. TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS4.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums)noteiktajām prasībām.


4.2. Piedāvājumā norāda kopējo līguma summu, par kādu tiks nodrošināts Tehniskajaispecifikācijai atbilstoši darbi, katram posmam atsevišķi, norādot izmaksas uz 1 km (ceļaplatums + garums) katram ceļu posmam. (Piedāvājuma veidlapa pielikums Nr.3.).Pretendentam visā līguma izpildes periodā jānodrošina konkursa noteikumu Pielikumā Nr. 2iekļauto Autoceļu brauktuves platuma saglabāšana, atbilstoši pielikuma Nr. 2 tabulas 5.Kolonnai.4.3. Pretendents iesniedz piedāvājumu pa posmiem atsevišķi,4.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa un atsevišķinorāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.4.5. Pretendentam ir tiesības pieteikties uz viena posma darbiem4.6. Bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokli.4.7. Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, nodokļiem, nodevām, u.c.maksājumiem, kas nepieciešami pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, sedz pasūtījumaizpildītājs un tām ir jābūt ietvertām piedāvājuma cenā.4.8. Pretendenta piedāvājums netiek izskatīts un pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalībaspiedāvājuma izvērtēšanā, ja nav iesniegts kāds no minētajiem dokumentiem vai neatbilstNoteikumu prasībām.5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI5.1. Iepirkuma komisija izvēlas lētāko no piedāvājumiem, kas atbilst Noteikumu prasībām unTehniskajai specifikācijai par katru iepirkuma daļas posmu atsevišķi :5.1.1. I daļa „Bērzaines pagasts” 2 posmi:5.1.1.1. Pirmais posms – 14,35 km;5.1.1.2. Otrais posms – 13,27 km.5.1.2. II daļa „Dikļu pagasts” 4 posmi:5.1.2.1. Pirmais posms – 18,69 km;5.1.2.2. Otrais posms – 8,47 km;5.1.2.3. Trešais posms – 7,09 km;5.1.2.4. Ceturtais posms – 25,59km.5.1.3. III daļa „Kocēnu pagasts” 3 posmi:5.1.3.1. Pirmais posms – 32,53 km;5.1.3.2. Otrais posms – 32,43km;5.1.3.3. Trešais posms – 29,83 km.5.1.4. IV daļa „Vaidavas pagasts” 2 posmi:5.1.4.1. Pirmais posms – 9,20 km;5.1.4.2. Otrais posms – 12,18 km.5.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā posma kopējo cenu par vienu tīrīšanu bezpievienotās vērtības nodokļa.6. IEPIRKUMA LĪGUMS6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu (3. Pielikums), pamatojoties uzpretendenta (u) piedāvājumu, un saskaņā ar Noteikumu prasībām.


7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI7.1. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS:7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tasnepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei,piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.7.1.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Noteikumu minētajām prasībām.7.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšupiedāvājumos.7.1.4. Komisija piedāvājumu izvērtēšanā var pieaicināt ekspertu.7.2. IEPIRKUMU KOMISIJAS PIENĀKUMI:7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmipret tiem.7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegtinformāciju par Noteikumiem.7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumulikumu, citiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem, izvēlēties piedāvājumuvai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienupiedāvājumu.7.2.5. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanasneizvēloties nevienu piedāvājumu, saglabāt piedāvājumu oriģinālus un iznīcināt tokopijas.8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI8.1. PRETENDENTA TIESĪBAS:8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.8.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.8.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegtopiedāvājumu.8.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.8.2. PRETENDENTA PIENĀKUMI:8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Noteikumu prasībām.8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kasnepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumuatbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.9. NORMATĪVIE AKTI9.1. Publisko iepirkumu likums.Pielikumā:1) 1.pielikums “Pieteikuma paraugs” uz 2 (divām) lapām;2) 2.pielikums “Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājuma forma” uz 10 (desmit) lapām;3) 3. Pielikums „Līgumprojekts”Iepirkuma komisijas priekšsēdētājaE. Nagle


1.pielikumsIepirkuma procedūras noteikumiemKOCĒNU NOVADA CEĻUUZTURĒŠANA 2012./2013.GADA ZIEMAS PERIODĀID Nr. KND/2012/35Piedāvājums iepirkuma procedūraiKOCĒNU NOVADA CEĻU UZTURĒŠANA 2012./2013. GADA ZIEMAS PERIODĀID Nr. KND/2012/35Iepirkuma procedūras „„Kocēnu novada ceļu uzturēšana 2012./2013. gada ziemas periodā”,identifikācijas KND/2011/35, Kocēnu novada domes Iepirkuma komisijai:Saskaņā ar iepirkuma procedūras noteikumiem, apakšā parakstījies apliecinu, ka:Pretendents ________” Reģ. Nr.___________nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs,____________________,tā __________(amats) ______________, personā ar šī pieteikumaiesniegšanu, piekrītot visiem iepirkuma dokumentu noteikumiem, piesakās piedalīties iepirkumaprocedūrā un nodrošināt Kocēnu novada ceļu uzturēšanu 2012./2013. gada ziemas periodā unatzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) darba dienas nopiedāvājuma atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līgumanoslēgšanai;apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līgumapamatnosacījumus, saskaņā ar šo nolikumu, pieteikumu un tam pievienoto pielikumu.apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līgumapamatnosacījumus, saskaņā ar šo nolikumu, pieteikumu un tam pievienoto pielikumu.apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas un garantējam, ka uz pretendentu neattiecas„Publisko iepirkumu likuma” 8¹. panta piektās daļas 1. un 2. punktā minētie apstākļi (izslēgšanasnosacījumi);Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums vai vidējais finanšu apgrozījumspar pēdējiem trīs gadiem ir ___________ (__________________) LVL.Mūsu piedāvātā līgumcena Kocēnu novada ceļu uzturēšanai 2012./2013. gada ziemas periodāpar I daļas „Bērzaines pagasts” Pirmo posmu ir LVL ___________ (_________ lats un____santīmi), bez PVN; PVN 21% _________ LVL. _________) Piedāvātā līgumcena LVL__________ (__________ lati un ___ santīms) ar PVN 21%.Mūsu piedāvātā līgumcena Kocēnu novada ceļu uzturēšanai 2012./2013. gada ziemas periodāpar I daļas „Bērzaines pagasts” Otro posmu ir LVL ___________ (_________ lats un____santīmi), bez PVN; PVN 21% _________ LVL. _________) Piedāvātā līgumcena LVL__________ (__________ lati un ___ santīms) ar PVN 21%.Mūsu piedāvātā līgumcena Kocēnu novada ceļu uzturēšanai 2012./2013. gada ziemas periodāpar II daļas „Dikļu pagasts” Pirmo posmu ir LVL ___________ (_________ lats un____santīmi), bez PVN; PVN 21% _________ LVL. _________) Piedāvātā līgumcena LVL__________ (__________ lati un ___ santīms) ar PVN 21%.Mūsu piedāvātā līgumcena Kocēnu novada ceļu uzturēšanai 2012./2013. gada ziemas periodāpar II daļas „Dikļu pagasts” Otro posmu ir LVL ___________ (_________ lats un____santīmi), bez PVN; PVN 21% _________ LVL. _________) Piedāvātā līgumcena LVL__________ (__________ lati un ___ santīms) ar PVN 21%.


Mūsu piedāvātā līgumcena Kocēnu novada ceļu uzturēšanai 2012./2013. gada ziemas periodāpar II daļas „Dikļu pagasts” Trešo posmu ir LVL ___________ (_________ lats un____santīmi), bez PVN; PVN 21% _________ LVL. _________) Piedāvātā līgumcena LVL__________ (__________ lati un ___ santīms) ar PVN 21%.Mūsu piedāvātā līgumcena Kocēnu novada ceļu uzturēšanai 2012./2013. gada ziemas periodāpar II daļas „Dikļu pagasts” Ceturto posmu ir LVL ___________ (_________ lats un____santīmi), bez PVN; PVN 21% _________ LVL. _________) Piedāvātā līgumcena LVL__________ (__________ lati un ___ santīms) ar PVN 21%.Mūsu piedāvātā līgumcena Kocēnu novada ceļu uzturēšanai 2012./2013. gada ziemas periodāpar I II daļas „Kocēnu pagasts” Pirmo posmu ir LVL ___________ (_________ lats un____santīmi), bez PVN; PVN 21% _________ LVL. _________) Piedāvātā līgumcena LVL__________ (__________ lati un ___ santīms) ar PVN 21%.Mūsu piedāvātā līgumcena Kocēnu novada ceļu uzturēšanai 2012./2013. gada ziemas periodāpar III daļas „Kocēnu pagasts” Otro posmu ir LVL ___________ (_________ lats un____santīmi), bez PVN; PVN 21% _________ LVL. _________) Piedāvātā līgumcena LVL__________ (__________ lati un ___ santīms) ar PVN 21%.Mūsu piedāvātā līgumcena Kocēnu novada ceļu uzturēšanai 2012./2013. gada ziemas periodāpar III daļas „Kocēnu pagasts” Trešo posmu ir LVL ___________ (_________ lats un____santīmi), bez PVN; PVN 21% _________ LVL. _________) Piedāvātā līgumcena LVL__________ (__________ lati un ___ santīms) ar PVN 21%.Mūsu piedāvātā līgumcena Kocēnu novada ceļu uzturēšanai 2012./2013. gada ziemas periodāpar IV daļas „Vaidavas pagasts” Pirmo posmu ir LVL ___________ (_________ lats un____santīmi), bez PVN; PVN 21% _________ LVL. _________) Piedāvātā līgumcena LVL__________ (__________ lati un ___ santīms) ar PVN 21%.Mūsu piedāvātā līgumcena Kocēnu novada ceļu uzturēšanai 2012./2013. gada ziemas periodāpar IV daļas „Vaidavas pagasts” Otro posmu ir LVL ___________ (_________ lats un____santīmi), bez PVN; PVN 21% _________ LVL. _________) Piedāvātā līgumcena LVL__________ (__________ lati un ___ santīms) ar PVN 21%.Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai ir jāveido starp mums saistošs līgums. Mēsapzināmies, ka Jums nav saistoši pieņemt jebkuru piedāvājumu vai jebkuru piedāvājumu arzemāko līgumcenu.Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:Pilns vārds, uzvārdsAmatsPretendenta adresePretendenta tālruņa, faksa numurse-pastsParakstsZ.V.Piedāvājums ir jāaizpilda drukātiem burtiem.Piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumāobligāti jāpievieno pilnvara).


2.pielikumsIepirkuma procedūras noteikumiemKOCĒNU NOVADA CEĻUUZTURĒŠANA 2012./2013.GADA ZIEMAS PERIODĀID Nr. KND/2012/35TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMACeļu attīrīšanas darbi 2012./2013. gada ziemas periodā jāveic Kocēnu novadā, posmosBērzaine, Dikļi, Kocēni un Vaidava. Darbi veicami saskaņā ar Pasūtītāja sagatavotajiem datiem unPretendenta iesniegtajiem darbu izdevumiem.Ceļu attīrīšanas darbi no sniega veicami, atkarībā no laika apstākļiem pēc saskaņojuma arKocēnu novada domes Izpilddirektoru Māri Permaņicki un/vai Kocēnu novada domes pagastupārvaldniekiem:Bērzaines pagasts - Atis Keziks, tālr. 29423415;Dikļu pagasts - Atis Antons, tālr. 26424669;Kocēnu pagasts – Kocēnu novada izpilddirektors Māris Permaņickis, tālr. 29499880;Vaidavas pagasts – Līga Šmaukstele, tālr. 29230117.Pretendenta uzdevums ir nodrošināt sniega tīrīšanu no Kocēnu novada koplietošanas ceļiem,saskaņā ar ceļu maršrutiem (Pielikums Nr.2) posmos:„Bērzaines pagasts” 2 posmi:Pirmais posms – 14,35 km;Otrais posms – 13,27 km.„Dikļu pagasts” 4 posmi:Pirmais posms – 18,69 km;Otrais posms – 8,47 km;Trešais posms – 7,09 km;Ceturtais posms – 25,59km.„Kocēnu pagasts” 3 posmi:Pirmais posms – 32,54 km;Otrais posms – 32,43 km;Trešais posms – 29,83 km.„Vaidavas pagasts” 2 posmi:Pirmais posms – 9,20 km;Otrais posms – 12,18 km.1. Pretendentam Autoceļu tīrīšana jāuzsāk tiklīdz uz ceļa brauktuves radušies braukšanaiapgrūtinoši apstākļi, ne vēlāk kā 2 stundu laikā no Kocēnu novada domes atbildīgās personasrīkojuma. Ceļiem jābūt iztīrītiem ne vēlāk kā 12 stundu laikā.2. Snigšanas laikā, dienas periodā brauktuve jāatbrīvo no sniega tiklīdz ir pārstājis snigt un uzceļa radusies traucējoša situācija transporta kustībai.3. Veicot tīrīšanu nedrīkst pieļaut ceļu seguma bojāšanu.4. Sniega tīrāmā tehnika jāsagatavo un jāaprīko darbam atbilstoši satiksmes drošībasprasībām.


5. Pretendentam visā līguma izpildes periodā jānodrošina konkursa noteikumu Pielikumā Nr. 2iekļauto Autoceļu brauktuves platuma saglabāšana, atbilstoši pielikuma Nr. 2 tabulas 5.Kolonnai.6. Attīrot autoceļus nav pieļaujama sniega vaļņa veidošana uz ceļu braucamās daļas,krustojumos un pieslēgumos. Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos unvidusjoslā.7. Sniega tīrīšanu veic, pārvietojot sniegu slīpi pret ceļa asi. Sniegs jāpārvieto ne tuvāk kā 1 mattālumā no ceļa šķautnes. Ja konkrētie laika apstākļi neļauj pārvietot tālāk par 1,0 m no ceļašķautnes no sastumtā sniega, veidojams iespējami augstāks valnis. Pasūtītājam ir tiesībasnorādīt sniega vaļņa stumšanas virzienu. Pasūtītājs norāda sniega stumšanas virzienulaukumos un autostāvvietās.8. Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji,riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa segums, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.9. Pretendentam, kurš ieguvis līgumu par pakalpojuma veikšanu, Izpildītie darbi tiek jāreģistrēdarba uzskaites lapās. Izpildītajam darbam jāatbilst 2010.gada 9.marta Ministru kabineta noteikumiemNr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildeskontroli”.10. Pretendentam jābūt pietiekamam tehniskajam nodrošinājumam līguma izpildeinepieciešamaistehniskais aprīkojums un instrumenti.11. Pretendents var nodrošināt tādu darbinieku piesaistīšanu pakalpojuma sniegšanā,kuriem ir atbilstoša pieredze līdzīga rakstura un apjoma pakalpojumu sniegšanā.Kocēnu novada ceļu un ielu uzturēšana 2012./2013.ziemas periodāI DAĻA Bērzaines pagasts Nr.Garums,kmPlatums,m Seguma veidsAntiņu kalte-kodinātava 1 0,40 6 grantsAntiņi-Ogres 2 1,10 6 grantsCentrs-Kreiļi 4 2,98 6 grantsLielvīkuļi-Zilūžu krejotava 10 5,38 6 grantsLīdumnieki-Zilūžu krejotava 11 0,44 6 grantsĒrgoti-Dukuri 17 2,22 5 grantsBērzaines ciema ielasCentra iela 3 0,60 6 grants 0,2km6 melnais 0,4kmLoku iela 5 0,40 5 gruntsImantas iela 12 0,33 6 melnsDīķa iela 25 0,20 4 gruntsLaukumi (tautas nama, pag.pārv.) 30 0,30 6 melnaisKopā: 14,35Baļļas-Dandari 6 1,37 5 grantsDandari-Meždandari 6¹ 1,60 5 grantsJaunzēmeles-Klāmaņi 7 0,80 4 grantsKlāmaņi-Lejasbimberi 7¹ 0,38 4 grantsCeriņi-Ludzēni 8 0,54 5 grantsKapsēta-Vākšēni 9 1,27 6 grantsSiliņi-Cīruļi 20 0,52 4 gruntsBaļļas-Līči 22 0,82 4 grantsVirši-Strautmaļi 15 0,48 5 grantsSiliņi-Līkas 16 2,12 5 grantsStraumes-Dzintari 18 1,88 4 grantsSprīdīši-Ozoli 19 0,17 5 grunts1.posms2.posms


Bērzaines ciema ielasSkolas iela 13 0,24 4 melnaisLīvānu iela 14 0,35 6 grantsNākotnes iela 23 0,28 4 melnaisCerību iela 24 0,10 4 grantsVidzemes iela 26 0,35 4 melnsKopā: 13,27IIDAĻA Dikļu pagasts Nr.Garums,kmPlatums,m Seguma veidsCeļš-Brodelis 4 1,50 5 grantsDoktorāts-Vīļēni 5 1,00 5 grantsCeļš-Zundas 7 0,60 5 grantsDikļu ciemats 8 1,00 6 grantsKraujas 9 0,20 6 grantsLazdas 10 0,10 5 grantsDikļu skola-Vijciems 11 1,80 6 grantsCeļš-Dikļu darbnīca 14 1,20 6 grantsDikļu ceļš-Dikļu darbnīca 15 0,80 6 grantsDikļu darbnīca-Peitēni 16 0,70 6 grantsOzoliņi-Bužas 17 3,20 6 grantsCeļš-Riekstiņi 18 0,80 6 grantsCeļš-Teterīši 19 1,00 6 grantsCeļš-Vilcēni 35 0,20 4 grantsCeļš-Briedīši 36 0,15 4 gruntsCeļš-Rogaiņi 37 0,30 4 gruntsCeļš-Kalnciems 38 0,75 4 gruntsCeļš-Vīteļi, Rozītes 39 0,55 5 grantsCeļš-Irbes, Ceriņi 40 0,63 5 gruntsCeļš-Saulītes 41 0,15 4 gruntsCeļš-Morēni 42 0,20 5 grantsCeļš-Mačkēni 43 0,20 5 grantsCeļš-Attīrīšanas 44 1,20 4 gruntsLaukumiCentra 58 0,10 20 melnaisBērnudārza 59 0,10 4 melnaisKultūras nama 60 0,10 6 grantsDoktorāts 61 0,15 6 grantsUgunsdzēsības, durvju 62 0,01 6 melnaisKopā: 18,69Beverīnas-Prieniņi 1 1,30 6 grantsCeļš-Ķeņģi 2 0,40 4 gruntsCeļš-Stārastiņi 6 0,80 5 grantsCeļš-Uzkuri 3 4,90 6 grantsCeļš-Lapurgas 46 0,80 4 gruntsCeļš-Saulgoži 45 0,25 4 grantsLaukumiMežniecības pagalms 63 0,02 0,015 gruntsKopā: 8,471.posms2.posms3.posmsDikļu skola-Ezermuiža 12 2,14 6 grantsEzermuiža-Katvaru pagasts 13 1,90 4 gruntsCeļš-Pavirgas 47 1,60 5 grants


4.posmsCeļš-Kosēni 48 0,80 5 grantsCeļš-Vecklanči 49 0,25 4 gruntsCeļš-Jaunklanči 50 0,20 4 grantsLaukumiDikļu pamatskolas pagalms 64 0,10 4 melnaisSkolas saimniec. puses 65 0,10 4 melnaisKopā: 7,09Ceļš-Dauguļu kapi 22 0,10 4 gruntsĶirši-Gāršas 23 2,30 6 grantsSautēni-Ausekļi 24 2,90 6 grantsCeļš-Birzgaļi 25 1,40 6 grantsCeļš-Saulrieti 26 0,10 4 melnaisDauguļu darbnīca-Ceļš 27 0,90 5 grantsDauguļu ciemats 28 0,70 6 grantsCeļš-karjers Ķēniņi 29 0,70 6 grantsBeikas-Mazezers 31 4,20 6 grantsKrievēni-Sprēstiņu kapi 33 3,70 6 grantsCeļš-Strādnieku māja 21 0,20 5 grantsCeļš-Ribas 32 0,70 4 gruntsCeļš-Valdravas 20 1,10 5 grantsDoktorāts-Smiči 30 0,90 5 grantsCeļš-Buķi 51 0,15 4 gruntsCeļš-Romas-Ķēniņi-Purmaļi 52 0,93 4 gruntsCeļš-Dzintari 53 1,50 4 gruntsCeļš-Vītoli 54 0,38 4 grantsCeļš-Daukšēni 55 0,69 4 grantsCeļš-Ozoliņi 56 0,80 4 gruntsCeļš-Silkalni 57 0,48 4 gruntsDauguļu skolas iebraucamaisceļš Nr. 1 0,18 4 melnaisDauguļu skolas iebraucamaisceļš Nr. 2 0,08 4 melnaisLaukumiDauguļu skolas pagalms 0,50 8 bruģisKopā: 25,59IIIDAĻA Kocēnu pagasts Nr.Garums,kmPlatums,m Seguma veidsPosms Autoceļa nosaukumsAutoceļa brauktuves parametriCeļaNr.garums,km platums, m seguma veidsEzerkalni-Cīruļi 11 1,10 6 melnaisIlmāri - Jaunkalni 14 0,23 6 grantsJaunviesturi-Randavas 18 1,84 6 grants 1,044km7 melnais 0,8kmKaijas-Smiltenes 21 1,00 6 grantsMaitiņi-Grotes 23 2,21 6 grantsMakuļu ceļš 24 0,55 6 melnaisMildas-Bākšas 25 1,50 6 grantsPālēni-Aizupes 28 5,35 6 grants 3,65km6 melnais 1,7kmRandavas-Bokas 30 2,09 6 grants 1,28km1.posms


2.posms3.posms6 melnais 0,81kmRubene-Mežuļi 32 3,39 6 grants 0,76km6 melnais 1,85kmSprižas-Naudieši 35 2,70 6 grantsStrautmaļi-Maitiņi 38 1,10 6 melnaisVirši-Vīķvēni 43 5,09 6 grants 3,24km7 melnais 1,85kmZeltiņi-Krumpiņas 45 1,40 6 grants 0,6km5 grunts 0,8kmĶieģeļu ceļš 59 0,255 5 grantsApiņu ceļš 60 0,317 5 grantsRubenes ciema ielasAnsīšu ceļš 2 0,170 6 grantsAvotu iela 5 0,31 10 melnaisKalna iela 31 0,42 7 melnaisKrasta iela 34 0,17 12 melnaisParka iela 43 0,20 9 melnaisRūķu iela 48 0,13 7,5 melnaisSandaru iela 49 0,29 7 melnaisSporta iela 52 0,50 8 grantsValmieras iela 62 0,16 18 melnaisLaukums/pietura pie skolas 0,05 15 melnaisKopā: 32,53Bebri-Dronas 3 3,58 6 grantsBeņķi - Tožas 4 3,34 6 grantsBrambāti-Ķikuti 5 0,91 6 grantsCimpēni-Mujāni 6 4,11 6 grantsDraņķi-Beites 7 2,26 6 grantsDraņķi-apvedceļš-Valmiera 8 1,54 6 grantsDūķeri-Bērzlejas 9 0,66 5 gruntsDūķeri-Jānēni-Upmaļi 10 2,71 6 grantsNauči-Beites 26 0,96 6 grantsPuškari-Lielģeriņi-Murēni 29 3,10 6 grantsSkujenieki-Mujānu skola-Ūdriņi 33 2,11 6 grantsSprosti - Lielvējiņi 36 3,81 6 grantsStiprie - Vaivari 37 1,44 6 grantsTožas - Bērzkalni 41 0,38 6 grantsPūcītes - Gaičas 48 1,36 5 grants 0,45 kmgrunts 0,82 kmPopi - Kaužas 49 0,180 5 grantsKopā: 32,43Baloži-Stukužas 1 1,69 6 grantsGrāvelsiņi-Slokas 13 0,65 6 grantsJauncēļi-Brēmeles-Jaunmeijas 16 1,74 6 grants 1,616km7 melnais 0,12kmJaunrobežnieki - dārziņi 17 0,41 5 gruntsJumaras-Gaujas-Slimnīca 20 2,42 6 grants 0,68km7 melnais 1,74kmKaktiņi-Bērzkalni 22 4,05 6 grantsPaistalas - Kļaviņas 27 2,22 6 grantsSilvēni-Gaidas 34 0,29 3 gruntsTarnīsas-Ezernieki 39 0,59 5 grantsMazkalni-Brīnumi-Upītes 42 2,66 6 grants


Vīteļi-Brīnumi 44 1,87 6 grantsStraupnieku ceļš 51 0,92 5 grantsLauviņas-Silupītes 53 0,74 4 grantsVecbrandeļu ceļš 54 0,033 11 melnaisStraupnieki - Kreiļi 57 1.33 4 gruntsRatnieku ceļš 61 0,200 9,5 melnaisPankas - Draņķi 62 0,334 5 grantsKocēnu ciema ielasAlejas iela 1 0,67 12 melnaisApsīšu Jēkaba iela 3 0,10 8,5 melnaisArāju iela 4 0,50 13 grantsCeļinieku iela 11 0,16 9 melnaisDārza iela 13 0,81 12 grants 0,7kmmelnais0,108km12Gravas iela 21 0,62 7 melnais/grantsKalna iela 32 0,47 10,5 melnaisKapteiņu iela 33 0,32 6 melnaisLiepu iela 36 0,56 7 grants 0,4651km5,5 grants 0,0899kmOzolu iela 40 0,80 15,5 grantsParka iela 42 0,49 12 melnaisSpīdolas iela 51 0,18 6 gruntsTorņa iela 59 0,32 6 Melnais/gruntsVidus iela 63 0,2910melnais0,228kmmelnais0,065km5,5Zemeņu iela 67 0,30 6 melnaisAustrumu iela 80 0,90 3 gruntsBērzu iela 81 0,288 5 grantsAveņu iela 82 0,13 10 melnaisOšu iela 83 0,135 5 grantsLaukumi (domes,sporta nama,veikala) 0,50 12 melnaisKopā: 29,83IVDAĻA Vaidavas pagasts Nr.Garums,kmPlatums,m Seguma veidsZvirgzdi-Jānkalni 11 4,26 9 grantsPodzēnu aleja 12 1,15 8 grantsPodzēnu aplis 13 1,37 7 grantsDzirnavkalni-Gribieši 15 1,75 7 grantsCeriņi-Zvirgzdi 22 0,67 8 grantsKopā: 9,20Vaidava-Briņķi 7 3,71 6 grantsCauči-Anuļi 8 0,93 8 grants 0,45km8 melnais 0,48kmApvedceļš 9 1,02 8 melnaisVaidava-Strīķi 10 3,00 8 grantsJaunkošas-Buliņi 14 1,21 7 grantsVaidavas ciema ielasSkolas iela 16 0,34 12 melnaisNākotnes iela 17 0,32 9 melnais1.posms2.posms


Dārza iela 18 0,21 7 melnaisAusekļa iela 19 0,14 7 grantsParka iela 20 0,78 9 melnaisEzera iela 21 0,22 7 melnaisLaukums/pietura pie pārvaldes 0,2 6 melnaisLaukums pie skolas 0,1 4 melnaisKopā: 12,18


3.pielikumsIepirkuma procedūras noteikumiemKOCĒNU NOVADA CEĻUUZTURĒŠANA 2012./2013.GADA ZIEMAS PERIODĀID Nr. KND/2012\/351.posmsFINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMACena par 1kilometru bezPVNCena parPosmu bezPVN kopāI DAĻA Bērzaines pagasts Nr.Garums,km Platums, mSeguma veidsAntiņu kalte-kodinātava 1 0,40 6 grantsAntiņi-Ogres 2 1,10 6 grantsCentrs-Kreiļi 4 2,98 6 grantsLielvīkuļi-Zilūžu krejotava 10 5,38 6 grantsLīdumnieki-Zilūžu krejotava 11 0,44 6 grantsĒrgoti-Dukuri 17 2,22 5 grantsBērzaines ciema ielasCentra iela 3 0,60 6 grants 0,2km6 melnais 0,4kmLoku iela 5 0,40 5 gruntsImantas iela 12 0,33 6 melnsDīķa iela 25 0,20 4 gruntsLaukumi (tautas nama, pag.pārv.) 30 0,30 6 melnais2.posmsKopā: 14,35I DAĻAS I POSMSKOPĀ bez PVNBaļļas-Dandari 6 1,37 5 grantsDandari-Meždandari 6¹ 1,60 5 grantsJaunzēmeles-Klāmaņi 7 0,80 4 grantsKlāmaņi-Lejasbimberi 7¹ 0,38 4 grantsCeriņi-Ludzēni 8 0,54 5 grantsKapsēta-Vākšēni 9 1,27 6 grantsSiliņi-Cīruļi 20 0,52 4 gruntsBaļļas-Līči 22 0,82 4 grantsVirši-Strautmaļi 15 0,48 5 grantsSiliņi-Līkas 16 2,12 5 grantsStraumes-Dzintari 18 1,88 4 grants


Sprīdīši-Ozoli 19 0,17 5 gruntsBērzaines ciema ielasSkolas iela 13 0,24 4 melnaisLīvānu iela 14 0,35 6 grantsNākotnes iela 23 0,28 4 melnaisCerību iela 24 0,10 4 grantsVidzemes iela 26 0,35 4 melnsKopā: 13,27I DAĻAS II POSMSKOPĀ bez PVNCena par 1kilometru bezPVNCena parPosmu bezPVN kopāIIDAĻA Dikļu pagasts Nr.Garums,kmPlatums, mCeļš-Brodelis 4 1,50 5 grantsDoktorāts-Vīļēni 5 1,00 5 grantsCeļš-Zundas 7 0,60 5 grantsDikļu ciemats 8 1,00 6 grantsKraujas 9 0,20 6 grantsLazdas 10 0,10 5 grantsDikļu skola-Vijciems 11 1,80 6 grantsCeļš-Dikļu darbnīca 14 1,20 6 grantsDikļu ceļš-Dikļu darbnīca 15 0,80 6 grantsDikļu darbnīca-Peitēni 16 0,70 6 grantsOzoliņi-Bužas 17 3,20 6 grantsCeļš-Riekstiņi 18 0,80 6 grantsCeļš-Teterīši 19 1,00 6 grantsCeļš-Vilcēni 35 0,20 4 grantsCeļš-Briedīši 36 0,15 4 gruntsCeļš-Rogaiņi 37 0,30 4 gruntsCeļš-Kalnciems 38 0,75 4 gruntsCeļš-Vīteļi, Rozītes 39 0,55 5 grantsCeļš-Irbes, Ceriņi 40 0,63 5 gruntsCeļš-Saulītes 41 0,15 4 gruntsCeļš-Morēni 42 0,20 5 grantsCeļš-Mačkēni 43 0,20 5 grantsCeļš-Attīrīšanas 44 1,20 4 gruntsLaukumiCentra 58 0,10 20 melnaisBērnudārza 59 0,10 4 melnais1.posmsSeguma veids


2.posms3.posms4.posmsKultūras nama 60 0,10 6 grantsDoktorāts 61 0,15 6 grantsUgunsdzēsības, durvju 62 0,01 6 melnaisKopā: 18,69II DAĻAS I POSMSKOPĀBeverīnas-Prieniņi 1 1,30 6 grantsCeļš-Ķeņģi 2 0,40 4 gruntsCeļš-Stārastiņi 6 0,80 5 grantsCeļš-Uzkuri 3 4,90 6 grantsCeļš-Lapurgas 46 0,80 4 gruntsCeļš-Saulgoži 45 0,25 4 grantsLaukumiMežniecības pagalms 63 0,02 0,015 gruntsII DAĻAS II POSMSKopā: 8,47KOPĀ:Dikļu skola-Ezermuiža 12 2,14 6 grantsEzermuiža-Katvaru pagasts 13 1,90 4 gruntsCeļš-Pavirgas 47 1,60 5 grantsCeļš-Kosēni 48 0,80 5 grantsCeļš-Vecklanči 49 0,25 4 gruntsCeļš-Jaunklanči 50 0,20 4 grantsLaukumiDikļu pamatskolas pagalms 64 0,10 4 melnaisSkolas saimniec. puses 65 0,10 4 melnaisKopā: 7,09II DAĻAS III POSMSKOPĀCeļš-Dauguļu kapi 22 0,10 4 gruntsĶirši-Gāršas 23 2,30 6 grantsSautēni-Ausekļi 24 2,90 6 grantsCeļš-Birzgaļi 25 1,40 6 grantsCeļš-Saulrieti 26 0,10 4 melnaisDauguļu darbnīca-Ceļš 27 0,90 5 grantsDauguļu ciemats 28 0,70 6 grantsCeļš-karjers Ķēniņi 29 0,70 6 grantsBeikas-Mazezers 31 4,20 6 grantsKrievēni-Sprēstiņu kapi 33 3,70 6 grantsCeļš-Strādnieku māja 21 0,20 5 grantsCeļš-Ribas 32 0,70 4 grunts


Ceļš-Valdravas 20 1,10 5 grantsDoktorāts-Smiči 30 0,90 5 grantsCeļš-Buķi 51 0,15 4 gruntsCeļš-Romas-Ķēniņi-Purmaļi 52 0,93 4 gruntsCeļš-Dzintari 53 1,50 4 gruntsCeļš-Vītoli 54 0,38 4 grantsCeļš-Daukšēni 55 0,69 4 grantsCeļš-Ozoliņi 56 0,80 4 gruntsCeļš-Silkalni 57 0,48 4 gruntsDauguļu skolas iebraucamaisceļš Nr. 1 0,18 4 melnaisDauguļu skolas iebraucamaisceļš Nr. 2 0,08 4 melnaisLaukumiDauguļu skolas pagalms 0,50 8 bruģisKopā: 25,59II DAĻAS IV POSMSKOPĀIIIDAĻA Kocēnu pagasts Nr.Garums,kmPlatums, mCena par 1kilometru bezPVNCena parPosmu bezPVN kopāAutoceļa brauktuves parametriSeguma veidsPosms Autoceļa nosaukums Ceļa Nr. garums,km platums, m seguma veidsEzerkalni-Cīruļi 11 1,10 6 grants 0,92km6 melnais 0,18kmIlmāri - Jaunkalni 14 0,23 6 grantsJaunviesturi-Randavas 18 1,84 6 grants 1,044km7 melnais 0,8kmKaijas-Smiltenes 21 1,00 6 grantsMaitiņi-Grotes 23 2,21 6 grantsMakuļu ceļš 24 0,55 6 melnaisMildas-Bākšas 25 1,50 6 grantsPālēni-Aizupes 28 5,35 6 grants 3,65km1.posms


2.posms6 melnais 1,7kmRandavas-Bokas 30 2,09 6 grants 1,28km6 melnais 0,81kmRubene-Mežuļi 32 3,39 6 grants 0,76km6 melnais 1,85kmSprižas-Naudieši 35 2,70 6 grantsStrautmaļi-Maitiņi 38 1,10 6 melnaisVirši-Vīķvēni 43 5,09 6 grants 3,24km7 melnais 1,85kmZeltiņi-Krumpiņas 45 1,40 6 grants 0,6km5 grunts 0,8kmĶieģeļu ceļš 59 0,255 5 grantsApiņu ceļš 60 0,317 5 grantsRubenes ciema ielasAnsīšu ceļš 2 0,17 6 grantsAvotu iela 5 0,31 10 melnaisKalna iela 31 0,42 7 melnaisKrasta iela 34 0,17 12 melnaisParka iela 43 0,20 9 melnaisRūķu iela 48 0,13 7,5 melnaisSandaru iela 49 0,29 7 melnaisSporta iela 52 0,50 8 grantsValmieras iela 62 0,16 18 melnaisLaukums/pietura pie skolas 0,05 15 melnaisKopā: 32,53III DAĻAS I POSMSKOPĀBebri-Dronas 3 3,58 6 grantsBeņķi - Tožas 4 3,34 6 grantsBrambāti-Ķikuti 5 0,91 6 grantsCimpēni-Mujāni 6 4,11 6 grantsDraņķi-Beites 7 2,26 6 grantsDraņķi-apvedceļš-Valmiera 8 1,54 6 grantsDūķeri-Bērzlejas 9 0,65 5 gruntsDūķeri-Jānēni-Upmaļi 10 2,71 6 grantsNauči-Beites 26 0,96 6 grantsPuškari-Lielģeriņi-Murēni 29 3,10 6 grantsSkujenieki-Mujānu skola-Ūdriņi 33 2,11 6 grantsSprosti - Lielvējiņi 36 3,81 6 grantsStiprie - Vaivari 37 1,44 6 grants


3.posmsTožas - Bērzkalni 41 0,38 6 grantsPūcītes - Gaičas 48 1,36 5 grants 0,45 kmPopi - Kaužas 49 0,18 5 grantsgrunts 0,82 kmKopā: 32,43III DAĻAS II POSMSKOPĀBaloži-Stukužas 1 1,69 6 grantsGrāvelsiņi-Slokas 13 0,65 6 grantsJauncēļi-Brēmeles-Jaunmeijas 16 1,74 6 grants 1,616km7 melnais 0,12kmJaunrobežnieki - dārziņi 17 0,41 5 gruntsJumaras-Gaujas-Slimnīca 20 2,42 6 grants 0,68km7 melnais 1,74kmKaktiņi-Bērzkalni 22 4,05 6 grantsPaistalas - Kļaviņas 27 2,22 6 grantsSilvēni-Gaidas 34 0,29 3 gruntsTarnīsas-Ezernieki 39 0,59 5 grantsMazkalni-Brīnumi-Upītes 42 2,66 6 grantsVīteļi-Brīnumi 44 1,87 6 grantsStraupnieku ceļš 51 0,92 5 grantsLauviņas-Silupītes 53 0,74 4 grantsVecbrandeļu ceļš 54 0,033 11 melnaisStraupnieki – Kreiļi 57 1,300 4 gruntsRatnieku ceļš 61 0,200 9,5 melnaisPankas - Draņķi 62 0,334 5 grantsKocēnu ciema ielasAlejas iela 1 0,67 12 melnaisApsīšu Jēkaba iela 3 0,10 8,5 melnaisArāju iela 4 0,50 13 grantsCeļinieku iela 11 0,16 9 melnaisDārza iela 13 0,81 12 grants 0,7kmmelnais120,108kmGravas iela 21 0,62 7 melnaisKalna iela 32 0,47 10,5 melnaisKapteiņu iela 33 0,32 6 melnaisLiepu iela 36 0,56 7 grants 0,4651km5,5 grants 0,0899kmOzolu iela 40 0,80 15,5 grants


Parka iela 42 0,49 12 melnaisVidus iela 63 0,2910melnais0,228km5,5melnais0,065kmZemeņu iela 67 0,30 6 melnaisAustrumu iela 80 0,09 3 gruntsBērzu iela 81 0,29 5 grantsAveņu iela 82 0,13 10 melnaisOšu iela 83 0,135 5 grantsLaukumi (domes,sporta nama,veikala) 0,50 12 melnaisKopā: 29,83III DAĻAS III POSMSKOPĀIV DAĻA Vaidavas pagasts1.posms2.posmsCena par 1kilometru bezPVNCena parPosmu bezPVN kopāKocēnupagastsGarums,kmPlatums, mZvirgzdi-Jānkalni 11 4,26 9 grantsPodzēnu aleja 12 1,15 8 grantsPodzēnu aplis 13 1,37 7 grantsDzirnavkalni-Gribieši 15 1,75 7 grantsCeriņi-Zvirgzdi 22 0,67 8 grantsSeguma veidsKopā: 9,20IV DAĻAS I POSMSKOPĀVaidava-Briņķi 7 3,71 6 grantsCauči-Anuļi 8 0,93 8 grants 0,45km8 melnais 0,48kmApvedceļš 9 1,02 8 melnaisVaidava-Strīķi 10 3,00 8 grantsJaunkošas-Buliņi 14 1,21 7 grantsVaidavas ciema ielasSkolas iela 16 0,34 12 melnaisNākotnes iela 17 0,32 9 melnaisDārza iela 18 0,21 7 melnaisAusekļa iela 19 0,14 7 grantsParka iela 20 0,78 9 melnais


Ezera iela 21 0,22 7 melnaisLaukums/pietura pie pārvaldes 0,2 6 melnaisLaukums pie skolas 0,1 4 melnaisKopā: 12,18IV DAĻAS II POSMSKOPĀPIEDĀVĀJUMS PAR VISIEM POSMIEM KOPĀ, BEZ PVNPVNPIEDĀVĀJUMS PAR VISIEM POSMIEM KOPĀ, AR PVNPASŪTĪTĀJA PRASĪBASPRETENDENTA APLIECINĀJUMS UNPARAKSTS.Izpildītājs nodrošinās darbu izpildes tehnoloģijas, kas garantē izpildīto darbu atbilstībuTehniskajai specifikācijai.Izpildītājs garantē, ka uzsāks darbu izpildi ne vēlāk kā 2 stundu laikā no Kocēnu novadadomes atbildīgās personas rīkojuma un garantējam, ka ceļi tiks iztīrīti ne vēlāk kā 12stundu laikā, saņemot Pasūtītāja norīkojumu.Izmantojamās tehnikas uzskaitījums:1………2……...Pretendenta nosaukums:Reģistrēts _________________________(kur, kad, reģistrācijas Nr.)Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .Juridiskā adrese:Biroja adrese:Bankas rekvizīti:Kontaktpersona: ________________________________________.(vārds, uzvārds, amats)Telefons: Fakss: E-pasta adrese:Datums:Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu.Pretendenta vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums, zīmogs


4.pielikumsIepirkuma procedūras noteikumiemKOCĒNU NOVADA CEĻUUZTURĒŠANA 2012./2013.GADA ZIEMAS PERIODĀID Nr. KND/2012/35Uzņēmuma līgums Nr. _________________Iepirkuma procedūras „Kocēnu novada ceļu uzturēšana 2012./2013. gada ziemas periodā”,Identifikācijas Nr. KND/2012/35 ietvaros.Kocēnu novads,.2011.gada __ ___________Kocēnu novada dome, Alejas 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, Latvija, LV-4220,nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: LV90009114171, turpmāk „Pasūtītājs”, Kocēnu novadadomes priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Parpašvaldībām” un novada domes nolikuma pamata, no vienas puses,un___________, Reģ. Nr. ____________, adrese___________, turpmāk tekstā sauktsUzņēmējs, tās ____________________personā, kurš rīkojas pamatojoties uz__________ statūtiem, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, noslēdzšādu Līgumu (turpmāk tekstā līgums):1. LĪGUMA PRIEKŠMETS1.1. Pamatojoties uz Kocēnu novada domes iepirkuma procedūras KND/2011/35 rezultātiem„par līguma slēgšanu ar ________, Reģ. Nr. ___________. Uzņēmējs apņemas ar saviemspēkiem, līdzekļiem un materiāliem 2012./2013. gada sezonā veikt sniega tīrīšanu no Kocēnunovada koplietošanas ceļiem, saskaņā ar iepirkuma procedūras KND/2012/35 noteikumiem untehnisko specifikāciju, ceļu maršrutiem (turpmāk tekstā Darbi). Darbi veicami saskaņā ar līguma untā pielikumu nosacījumiem. Darbu apjomi un tā pielikumi ir pievienoti līgumam un ir līgumaneatņemama sastāvdaļa.1.2. Līgumā noteikto Darbu izpildei Uzņēmējs nav tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus bezrakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.2. LĪGUMA SUMMA2.1. Līguma summa par visu līgumā noteikto Darbu izpildi, saskaņā ar līguma pielikumāesošajiem darbu apjomiem 2012./2013. gadam (Pielikums Nr. 1) , tiek noteikta LVL_____________ (summa vārdiem) un PVN 21% LVL __________ (____________________).3. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA3.1. Par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu Pasūtītājs samaksās Uzņēmējam 15(piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji irparakstījuši līguma 5.1.punktā noteikto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiekveikta saskaņā ar Uzņēmēja sagatavoto un iesniegto rēķinu, kas ir līguma 5.1.punktā noteiktāDarbu pieņemšanas – nodošanas akta neatņemama sastāvdaļa.3.2.Norēķini tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja līguma rekvizītos norādīto bankas kontuvai arī bankas kontu, kas norādīts Uzņēmēja iesniegtajā rēķinā.


4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI4.1. Uzņēmēja tiesības un pienākumi4.1.1. Uzņēmējs līgumā noteiktos Darbus pilda līdz 30.04.2012. Uzņēmējam Darbus ir jāveicatbilstoši līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kā arī atbilstoši visiem un jebkādiemspēkā esošiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem, instrukcijām, noteikumiem utt.,kas attiecināmi uz līguma noteiktajiem Darbiem un to izpildi.4.1.2. Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina nodrošināt aprīkojumus, kas nepieciešamiDarbu veikšanai.4.1.3 Uzņēmējam ir tiesības uz papildus Darbu izpildes izdevumu atlīdzināšanu tikai tādāgadījumā, ja tas ir bijis iepriekš starp Pusēm saskaņots rakstiskā veidā.4.1.4 Uzņēmējam ir pienākums ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās videsaizsardzības instrukcijas, kā arī citus likumdošanas aktus, kas reglamentē līgumānoteikto Darbu veikšanu.4.1.5 Uzņēmēja pienākums ir katra mēneša beigās sagatavot aktu par izpildītiem darbiem unto iesniegt saskaņošanai Pasūtītājam.4.1.6 Veicot līgumā noteiktos Darbus, Uzņēmējam ir jāievēro un jāpilda visi un jebkādi Darbadrošības noteikumi un instrukcijas, kas attiecināmi uz līgumā noteikto Darbu izpildi.4.1.7 Ceļu attīrīšanas darbi no sniega veicami, atkarībā no laika apstākļiem pēc saskaņojumaar Kocēnu novada domes Izpilddirektoru Māri Permaņicki un/vai Kocēnu novadadomes ___________pagasta pārvaldnieku _________________.4.2.Pasūtītāja pienākumi un tiesības:4.2.1. Piecu darba dienu laikā parakstīt Uzņēmēja iesniegto Darbu pieņemšanas – nodošanasaktu, kas noteikts līguma 5.1.punktā, vai nosūtīt motivētu atteikumu to darīt, sagatavojotlīguma 5.2.punktā noteikto aktu.4.2.2. Veikt līgumā noteiktos maksājumus līguma noteiktajos termiņos un kārtībā;4.2.3. Pasūtītājam pienākums visā līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Uzņēmēju parneparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kurudēļ var tikt traucēta līguma izpilde.4.2.4. Pasūtītājam ir tiesības veikt Darbu kvalitātes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību līgumamun tā pielikumiem jebkurā Darbu izpildes stadijā.4.2.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja papildus Darbu veikšanu, Pusēm iepriekšsavstarpēji rakstiski vienojoties.4.2.6. Pasūtītajam ir pienākums 5 dienas iepriekš brīdināt Uzņēmēju par izmaiņām līgumānoteiktajos darbu apjomos.4.2.7. Pasūtītajam ir arī citas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.5. DARBA PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA5.1. Izpildīto Darbu atbilstība līguma un tā pielikumu nosacījumiem tiek apstiprināta ar Darbupieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu. Šajā līgumā punktānoteikto ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.5.2. Gadījumā, ja Darbu pieņemšanas - nodošanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi vai jebkura todaļa iepriekšējā mēnesī nav veikti un/vai to izpilde neatbilst līguma un tā pielikumu noteikumiem unprasībām vai tie nav izpildīti atbilstošā kvalitātē, Darbu pieņemšana pārtraucama un Pasūtītājssagatavo un paraksta par to aktu un nodod to Uzņēmējam. Uzņēmējam, minētajā aktā norādītajātermiņā, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi, jānovērškonstatētie Darba trūkumi. Šajā līguma punktā noteiktajā gadījumā Uzņēmējs maksā Pasūtītājamarī līgumsodu LVL 100,- (simts latu un 00 santīmu) par Darbu neizpildi līgumā noteiktajā apjomāun/vai kvalitātē, par katru Pasūtītāja konstatēto gadījumu par kuru ir sastādīts šajā līguma punktānoteiktais akts. Līgumsods nomaksājams 10 dienu laikā no šajā līgumā punktā noteiktā aktasagatavošanas datuma vai arī par attiecīgi līgumsoda summu Pasūtītājs samazina konkrētajāmēnesī Uzņēmējam maksājamo summu par iepriekšējā mēneši izpildīto Darbu apjomu. Ja


Uzņēmējs izvairās no Darba trūkumu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst,pieprasot no Uzņēmēja visus ar to saistītos izdevumus. Šie izdevumi tiek atrēķināti no Uzņēmējammaksājamās summas par Darbu izpildi iepriekšējā mēnesī.6. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA6.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksāUzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavētodienu.6.2. Gadījumā, ja Uzņēmējs kavē un/vai neizpilda līgumā noteiktos Darbus termiņos, kurisaskaņoti ar Pasūtītāju līguma 4.1. punktā noteiktajā kārtībā, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājamlīgumsodu LVL 100,- ( simts lati un 00 santīmu). Par šajā līguma punktā noteiktajiem Darbaneizpildes gadījumiem Pasūtītājs sastāda aktu par konstatēto Darbu neizpildi un nodod toUzņēmējam, kuram, pamatojoties uz iesniegto aktu, ir pienākums maksāt Pasūtītājam šajā līgumapunktā noteikto līgumsodu. Līgumsods nomaksājams 10 dienu laikā no šajā līgumā punktānoteiktā akta sagatavošanas datuma vai arī par attiecīgu līgumsoda summu Pasūtītājs samazinakonkrētajā mēnesī maksājamo summu par Darbu izpildi.6.3.Gadījumā, ja Uzņēmējs Darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju piesaistaapakšuzņēmējus, tad tas par šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 100,- (simtslatu un 00 santīmu).6.4.Gadījumā ja Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot līgumā noteiktos Darbus,tiek bojāta Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tadvisus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas par konkrēto nodarījumu, apmaksā Uzņēmējsuz sava rēķina, kā arī Uzņēmējs uzņemas visu un jebkādu atbildību par konkrēto nodarījumu untā radītajām un/vai iespējamajām sekām.6.5.Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumuradīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un līgumu.7. IZPILDĪTĀJA ATBILDĪBA7.1. Gadījumā ja Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot līgumā noteiktosDarbus, tiek bojāta trešo personu manta vai nodarīts kaitējums trešo personu pārstāvju dzīvībaivai veselībai, tad visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, sedz Uzņēmējs uzsava rēķina, kā arī Uzņēmējs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajamsekām.8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA8.1. Strīdi un nesaskaņas, kas Pusēm var rasties līguma izpildes laikā, tiek risinātas pārrunuceļā.8.2. Gadījumā ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododamiizšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.9. LĪGUMA LAUŠANA9.1.Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu gadījumos, ja:9.1.1.Pasūtītājs neveic līgumā noteiktos maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no līguma2.1.punktā noteiktās līguma summas.9.2.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu gadījumos, ja:9.2.1.Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja veikto pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātēun/vai neatbilstoši līguma un tā pielikumu nosacījumiem;9.2.2. Uzņēmējs vismaz uz 5 (piecām) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu izpildi;9.2.3.Uzņēmējs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ(piemēram, maksātnespējas ierosināšana, likvidācijas uzsākšana).9.3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas lauzt līgumu kāda cita iemesla dēļ.


9.4. Ja līgums tiek lauzts, Uzņēmējs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darbanodošanas – pieņemšanas akts, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji, atstāj Darba vietudrošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz līguma laušanas brīdim kvalitatīvipaveiktajiem darbiem 30 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvjiparakstījuši šajā līguma punktā noteikto aktu.9.5. Gadījumā, ja līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā līguma saistībunepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura irvainojam līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar līgumalaušanu. Ja līgums tiek lauzts Uzņēmēja vainas dēļ, tad tas maksā Pasūtītājam papildus tāzaudējumiem arī līgumsodu LVL 3000,- (trīs tūkstoši latu un 00 santīmi).10. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI10.1. Pušu atbildība neiestājas, ja līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamunepārvaramas varas apstākļi ( plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).10.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidājāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlākkā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.10.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par līguma termiņuattiecīgu pagarināšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus mēnešus, tad pēcjebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI11.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas Puses un līgums ir spēkā līdz30.04.2013.11.2.Puses piekrīt, ja kādai no Pusēm Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret otruPusi, tad kreditora Puse būs tiesīga bez saskaņošanas ar debitora Pusi veikt debitora Pusespersonas datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai,kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķētvai dzēst personas datus).11.3. Visi šā Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir izdarītirakstveidā un ja tos ir parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.11.4. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši PUSĒM un to attiecīgiem tiesībuun saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.11.5. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs eksemplārs uz 5 (piecām)lapām, viens eksemplārs Pasūtītājam, otrs Uzņēmējam. Abiem līguma eksemplāriem ir vienādsjuridisks spēks.11.6. Kontaktpersona līguma izpildei no Pasūtītāja puses ir Kocēnu novada domesizpilddirektors11.7. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no Uzņēmēja puses ir __________________,tālrunis ________________.Pielikumā. Iepirkuma procedūras KND/2012/35 noteikumu tehniskā specifikācija.Piedāvājums iepirkuma procedūrai KND/2012/35


12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTIPASŪTĪTĀJS:Kocēnu novada domeVienotais reģistrācijas Nr.: 90009114171Juridiskā adrese:Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnunovads, LV-4220Banka: AS „SEB banka”Konts: LV91UNLA0050014273830Kods: UNLALV2X____________________ Jānis Olmanisz.v.PIEGĀDĀTĀJS:___________________________Vienotais reģistrācijas Nr.:______________________________________________________Banka: _____________________Konts: _____________________Kods: ___________________________________________________z.v.

More magazines by this user
Similar magazines