Views
3 years ago

Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte

Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte

Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā

Rīgas Tehniskā universitāte 11.02.2014 17:38RTU studiju priekšmets "Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana"22108 Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedraVispārīgā informācijaKodsNosaukumsStudiju priekšmeta statuss programmāStudiju priekšmeta līmenisStudiju priekšmeta tipsTematiskā jomaAtbildīgais mācībspēksApjoms daļās un kredītpunktosStudiju priekšmeta īstenošanas valodasAnotācijaMērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs unprasmēsPatstāvīgais darbs, tā organizācija un uzdevumiLiteratūraNepieciešamās priekšzināšanasIUE705Tirdzniecības uzņēmumu vadīšanaObligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēlesPamatstudijuAkadēmiskaisVadība un administrēšanaDidenko Konstantins - Doktors, Katedras vaditājs p.i.1 daļa, 4.0 kredītpunkti, 6.0 EKPS kredītpunktiLV, ENTirdzniecības nozīme Latvijas tautsaimniecībā. Latvijas tautsaimniecības sakari ar ES valstīm.Tirdzniecības uzņēmumu veidi, īpatnības, funkcijas, plānošana un prognozēšana, organizatoriskāstruktūra, menedžments. Tirdzniecības uzņēmumu darbības rezultātu rādītāji, novērtēšanasmetodes, uzskaite.Priekšmeta „Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana” vispārīgais mērķis ir veidot studentiempriekšstatu par ekonomiskajiem procesiem, kas notiek tirdzniecības uzņēmumā un šo procesunovērtēšanu. Jāizprot arī tirdzniecības jēdziens, tā struktūra, jāaplūko efektīvās saimniekošanassistēmas veidošanas pamatprincipi, jāiepazīstas ar uzņēmuma funkcionēšanas organizatoriskitiesiskajiem aspektiem, jāprot novērtēt uzņēmuma kārtējā, komerciālā un finanšu darbība, jāprotmotivēt uzņēmuma attīstība.Studenti apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas risinot uzdevumus un situācijuanalīzes, kuras parādītas lekciju materiālos un ieteiktajā mācību literatūrā.Studenti izstrādā pastāvīgo darbu.Patstāvīgā darba tēma - Izvēlētā tirdzniecības uzņēmuma komercdarbības novērtējums. Darbasaturs 15-20 lpp. Darba prezentācija auditorijā.1. Alsiņa, R. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes.-Rīga: RTU, 2007.- 229 lpp.2. Ahenbahs J., Beļčikovs J. Uzņēmējdarbība tirdzniecībā. – Rīga: Vaidelote, 1999.-212 lpp.3. Caune, J. Stratēģiskā vadīšana. /Jānis Caune, Andrejs Dzedons / - Rīga: Lidojošā zivs, 2009.-384 lpp.4.Hofs K.G. Biznesa ekonomika. - Rīga: SIA" Jāņa Rozes apgāds", 2002. - 559 lpp.5. Kotlers F. Mārketings no A līdz Z /Tulk. no angļu val./ - Rīga : Jumava, 2007.- 204 lpp.6.Ruperte, I.Uzņēmuma vadīšana :īsi par galveno teorijā un praksē. Rīga: Jumava, 2010.-197 lpp.7. Rurāne M. Finanšu menedžments.-Rīga: RSEBAA, 2006.–383 lpp.8. Rurāne M.. Uzņēmuma finanses.- Rīga: Jumava, 2007.- 266 lpp.9.Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes.-Rīga: Merkūrijs lat,2006.-225 lpp.10. Sprancmanis N. Biznesa loģistika.- Rīga : Vaidelote, 2003.- 359 lpp.11.Sundukova Z., Jevinga I. Uzņēmuma ekonomika: komersantu darbības pamati. - Rīga: RTU,2002. - 33 lpp.12.Vasiļjeva L. Mazā uzņēmuma biznesa ekonomika un plānošana.- Rīga: RTU, 2005.-75 lpp.Uzņēmējdarbības ekonomika, grāmatvedība, tirgzinības.Tematu izklāstsTēmaStundu skaits1.Tirdzniecības nozīme Latvijas tautsaimniecībā. Latvijas tautsaimniecības sakari ar ES valstīm. 42.Tirdzniecības uzņēmumu veidi un to funkcijas. 43.Tirdzniecības uzņēmuma darbības tiesiskie aspekti un organizatoriskā struktūra. 64. Preču realizācijas plānošana un organizēšana. 65.Cenu politikas veidošana. 46.Tirdzniecības uzņēmuma darbības rezultātu uzskaite. 47.Tirdzniecības uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana. 168.Investīciju izvēle tirdzniecības uzņēmuma darbības attīstībai. 49.Tirdzniecības telpu izvēle un iekārtojums. 410. Preču aprites un sagādes plānošana, organizēšana un kontrole. 811.Tirdzniecības uzņēmumu apvienošanās veikalu tīklos. 4Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšanaSasniedzamie studiju rezultātiPārzina tirdzniecības uzņēmuma funkcionēšanas organizatoriski tiesiskos aspektus.Prot noteikt tirdzniecības uzņēmumu veidus un to funkcijas.Pārzina preču realizācijas plānošanu un organizēšanu.Pārzina preču aprites un sagādes plānošanu, organizēšanu un kontroli.Rezultātu vērtēšanas metodesSituāciju analīze. Patstāvīgā darba nodaļa.Situāciju analīze.Situāciju analīze. Patstāvīgā darba nodaļa.Situāciju analīze.

Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Procesu vadības metodes - Rīgas Tehniskā universitāte
Vadīšanas teorija - Rīgas Tehniskā universitāte
Mašīnbūves rasēšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Projektu plānošana un kontrole - Rīgas Tehniskā universitāte
Tehniskās rasēšanas pamati - Rīgas Tehniskā universitāte
Ievads specialitātē - Rīgas Tehniskā universitāte
Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Autoceļu projektēšana (ievadkurss) - Rīgas Tehniskā universitāte
Datorizētā projektēšana mašīnbūvē (pamati) - Rīgas Tehniskā ...
Noliktavu loģistika - Rīgas Tehniskā universitāte
Datortehnika enerģētikā - Rīgas Tehniskā universitāte
Priekšmeta apraksts PDF formātā - Rīgas Tehniskā universitāte
RTU studiju priekšmets "Ēku tipoloģija" - Rīgas Tehniskā universitāte
Energosistēmu kontrole, mērtehnoloģija - Rīgas Tehniskā universitāte
Priekšmeta apraksts PDF formātā - Rīgas Tehniskā universitāte
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Ģeodēziskie tīkli - Rīgas Tehniskā universitāte
Darba aizsardzība un drošība - Rīgas Tehniskā universitāte
Santehnisko būvdarbu tehnoloģija - Rīgas Tehniskā universitāte
Priekšmeta apraksts PDF formātā - Rīgas Tehniskā universitāte
Priekšmeta apraksts PDF formātā - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Priekšmeta apraksts PDF formātā - Rīgas Tehniskā universitāte
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Dzelzceļa transports - Rīgas Tehniskā universitāte
Finanšu analīze un plānošana - Rīgas Tehniskā universitāte
Ritošā sastāva uzbūve un teorija - Rīgas Tehniskā universitāte
Tehniskās diagnostikas pamati - Rīgas Tehniskā universitāte
Priekšmeta apraksts PDF formātā - Rīgas Tehniskā universitāte