13.07.2015 Views

2.13. aktivitāte „Zīmju valodas attīstība” - Latvijas Nedzirdīgo savienība

2.13. aktivitāte „Zīmju valodas attīstība” - Latvijas Nedzirdīgo savienība

2.13. aktivitāte „Zīmju valodas attīstība” - Latvijas Nedzirdīgo savienība

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Latvijas</strong> Nedzirdīgo savienībasprojektaKlusuma pasaule<strong>2.13.</strong> aktivitāte„Zīmju <strong>valodas</strong> attīstība”


Darba grupaAgita Intsone, , Lilita Janševska, Velta Kleina, Skaidrīte Baure, , Ilona Liniņa


Valoda• ir kultūras galvenā pazīme, īpaši nozīmīga tā irnedzirdīgo kultūrā,• ir ne tikai saziņas un komunikāciju veids starpcilvēkiem,• galvenaisuzdevums ir dot cilvēkam iespējuizteikt savas domas un jūtas ar vārdu palīdzību.


Zīmju valoda nedzirdīgu cilvēku dzimtā valoda, iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību, iespēja iegūt pilnvērtīgu informāciju, iespēja apgūt profesiju, katrā valstī atšķirīga.Zīmju valodai un runātai valodai ir atšķirīgagramatika.


Valsts Valodas likums,3.pants „Valsts nodrošina latviešu zīmju<strong>valodas</strong> attīstīšanu un lietošanu saziņai arnedzirdīgajiem cilvēkiem”


Mērķis:veicināt latviešu zīmju <strong>valodas</strong> attīstību unpopularizēšanu sabiedrībā.Uzdevumi: apzināt nedzirdīgo sabiedrībā lietotās zīmes; sagatavot un izdot nodarbinātības terminoloģijasvārdnīcas zīmju valodā; izstrādāto tēmu integrēšana nedzirdīgo zīmju<strong>valodas</strong> tulku un speciālistu darbam arnedzirdīgajiem ikdienas praksē


Rīgā


Izbraukumi uz reģionālajām biedrībāmLNSRīgas, Valmieras, Pļaviņu,Rēzeknes, Daugavpils, Kuldīgas, Liepājasun Ventspils reģionālās biedrības.Interesanti atklājumi un lietderīgasdiskusijas raisījās – par senajām zīmēm,esošo vārdnīcu lietošanu.


Pļaviņas


Daugavpilī


Liepāja


Valmiera


Valmiera


Ventspils


Ventspils


Rēzekne


Rēzeknē


Vai Jūs vēlaties saglabāt latvisku zīmju valodu?nē12%jā88%


Vai pedagogiem ir nepieciešamasprofesionālās zīmju <strong>valodas</strong> zināšanasmācību darbā ar nedzirdīgiem bērniemmācāmo vielu izklāstīšanā ganeksaktajos, gan humanitārajos mācībupriekšmetos?


.Uzdevumi: apzināt nedzirdīgo sabiedrībā lietotās zīmes; sagatavot un izdot nodarbinātības terminoloģijasvārdnīcas zīmju valodā; izstrādāto tēmu integrēšana nedzirdīgo zīmju<strong>valodas</strong> tulku un speciālistu darbam arnedzirdīgajiem ikdienas praksē


Darba process


Konsultācijas


Konsultācijas


Konsultanti : finanšu jomā - A.Osmanis, E.Vorslovs, būvniecībā - J. Kaidašs, , J. Immurs, autoservisa meistari - R. Ozols, V. Volonts,A. Liniņš, skārdniecības speciālisti - V. Strazdiņš, M.Birmanis, A. Romanovs, izšūšanas, aušanas, adīšanas lietpratēji -L. Bauere, J. Suslova, V. Kaneniece,Dz.Intsone


Uzdevumi: apzināt nedzirdīgo sabiedrībā lietotās zīmes; sagatavot un izdot nodarbinātības terminoloģijasvārdnīcas zīmju valodā; izstrādāto tēmu integrēšana nedzirdīgo zīmju<strong>valodas</strong> tulku un speciālistu darbam arnedzirdīgajiem ikdienas praksē.


Rīgā, 2009.gada novembrīFinanšu darījumi


Rīgā, 2010.gada maijāCeltniecība un tehnika


AmatniecībaRīgā, 2010.gada 17.novembrī


Paldies par uzmanību!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!