13.07.2015 Views

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1ROPAŽUNOVADAATTĪSTĪBASPROGRAMMA2013.2019.GADAMAPSTIPRINĀTA AR ROPAŽU NOVADA DOMES 24.04.2013. SĒDES LĒMUMU (PROTOKOLS NR.5, 50.§)


46.1. Uzņēmumu reģistrācija un apgrozījums .................................................................................. 536.2. Ekonomiskā aktivitāte un nodarbinātība ................................................................................. 556.3. Investīcijas .............................................................................................................................. 596.4. Nekustamā īpašuma tirgus ..................................................................................................... 596.5. Lauksaimniecība ..................................................................................................................... 606.6. Tūrisma un citi pakalpojumi ..................................................................................................... 61Novērtējums ........................................................................................................................................ 617. ROPAŽU NOVADA SVID ANALĪZE ......................................................................................................... 638. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS ................................................................... 65STRATĒĢISKĀ DAĻA ............................................................................................................................... 67STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS ELEMENTI ...................................................................................................... 689. VIEDOKĻU LĪDERI PAR ROPAŽU NOVADU 2030.GADĀ ............................................................................ 6810. ROPAŽU NOVADA VĪZIJA ................................................................................................................. 7011. STRATĒĢISKIE MĒRĶI ..................................................................................................................... 7212. PRIORITĀTES ................................................................................................................................ 7312.1. Ilgtermiņa prioritātes ............................................................................................................... 7312.2. Vidēja termiņa prioritātes ........................................................................................................ 7313. UZDEVUMI .................................................................................................................................... 7514. EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJA ........................................................................................................ 7615. FUNKCIONĀLO SAIŠU STIPRINĀŠANA ............................................................................................... 7716. SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA ......................................................................................................... 7716.1. Atbilstība nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem ........................................................... 7816.2. Atbilstība reģiona līmeņa plānošanas dokumentiem .............................................................. 7916.3. Atbilstība vietēja līmeņa plānošanas dokumentiem ................................................................ 8016.4. Kaimiņu pašvaldību attīstības plānošanas stratēģiskie uzstādījumi ....................................... 81RĪCĪBAS UN INVESTĪCIJU PLĀNS .......................................................................................................... 8617. RĪCĪBAS PLĀNS .............................................................................................................................. 8718. INVESTĪCIJU PLĀNS ...................................................................................................................... 105ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA ............................................................................................................... 11019. PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA ......................................................................................................... 11119.1. Programmas īstenošanas uzraudzība .................................................................................. 11119.2. Uzraudzības process ............................................................................................................ 11120. UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJI ............................................................................................................... 11320.1. Teritorijas attīstības rādītāju tabula ....................................................................................... 11420.2. Darbības rezultātu rādītāju tabula ......................................................................................... 11520.3. Uzdevumu un rīcības izpildes tabula .................................................................................... 11720.4. Politikas rezultātu rādītāji ...................................................................................................... 118


5SAĪSINĀJUMIAS – Akciju sabiedrība;CSDD - Ceļu satiksmes drošības direkcija;CSN – Ceļu satiksmes negadījums;CSP – Centrālā statistikas pārvalde;ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fondslauku attīstība;ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds;ES – Eiropas Savienība;ESF – Eiropas sociālais fonds;IeM – Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija;KPFI - Klimata pārmaiņu finanšu instruments;LR – Latvijas Republika;LVĢMC - Latvijas Vides ģeoloģijas unmeteoroloģijas centrs;LVL – Latvijas lats;MK – Latvijas Republikas Ministru kabinets;NAP – Nacionālais Attīstības plāns;NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra;NVO – Nevalstiska organizācija;PB – Pašvaldības budžets;PII – pirmskolas izglītības iestāde;PMLP – Pilsonības un migrācijas lietupārvalde;RNP - Ropažu novada pašvaldība;SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību;SVID – stiprās, vājās puses, iespējas undraudi;VARAM – Vides aizsardzības un reģionālasattīstības ministrija;VAS – Valsts akciju sabiedrība;VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra;VID – Valsts ieņēmumu dienests;VSAC – valsts sociālās aprūpes centrs;VSIA – valsts sabiedrība ar ierobežotuatbildībuVUGD – Valsts ugunsdzēsības un glābšanasdienests;VVD – Valsts vides dienests;VZD – Valsts Zemes dienests;Z/S – Zemnieku saimniecība.


6ATTĒLU UN TABULU SARAKSTSAttēls 1: Attīstības programmas uzbūve ..................................................................................................... 11Attēls 2: Ropažu novada ģeogrāfiskais novietojums................................................................................... 14Attēls 3: Iedzīvotāju skaita dinamika – iedzīvotāju skaits gada sākumā (CSP) ........................................... 16Attēls 4: Iedzīvotāju skaita dinamikas salīdzinājums (CSP) ........................................................................ 16Attēls 5: Galvenās iedzīvotāju vecuma grupas (CSP) ................................................................................. 17Attēls 6: Pastāvīgo iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 2011.gada 1.martā (Tautas skaitīšanasrezultāti, CSP) ............................................................................................................................................. 17Attēls 7: Dabiskās kustības rādītāji (CSP) .................................................................................................. 18Attēls 8: Iedzīvotāju sadalījums pēc juridiskā ģimenes stāvokļa 2011.gada 1.martā (CSP) ....................... 18Attēls 9: Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2012.gada sākumā (CSP) .......................................................... 18Attēls 10: Apdzīvojuma struktūra ................................................................................................................ 19Attēls 11: Ropažu novada pašvaldības struktūra (Ropažu novada dome) ................................................. 22Attēls 12: Pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām (Ropažu novadapašvaldības 2011.gada publiskais pārskats) .............................................................................................. 25Attēls 13: Attīstības līmeņa indekss (MK noteikumi Nr.371) ....................................................................... 30Attēls 14: Prognozētais bērnu skaits, kas uzsāks mācības Ropažu vidusskolā un Zaķumuižas pamatskolā(Ropažu novada Izglītības stratēģija līdz 2018.gadam - projekts) .............................................................. 31Attēls 15: 15 gadu un vecāki Ropažu novada iedzīvotāji pēc augstākā sekmīgi iegūtā izglītības līmeņa2011.gada 1.martā (CSP) ........................................................................................................................... 33Attēls 16: Ambulatoru apmeklējumu skaits uz vienu iedzīvotāju pie ģimenes ārstiem 2011.gadā (SPKC) . 36Attēls 17: Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi (SIA „Reģionālie projekti”) ............................................... 38Attēls 18: Ģeogrāfiskais novietojums reģionā (SIA „Reģionālie projekti”) ................................................... 40Attēls 19: Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem (ha) uz 2012.gada 1.janvāri (VZD) ................. 41Attēls 20: Īpašumā esošās zemes sadalījums pēc tās īpašnieka uz 2012.gada 1.janvāri (VZD) ................ 41Attēls 21: Nozīmīgākie dabas resursi (SIA „Reģionālie projekti”)................................................................ 43Attēls 22: Ceļu satiksmes negadījumu dinamika (CSDD) ........................................................................... 46Attēls 23: Valsts autoceļi (SIA „Reģionālie projekti”) ................................................................................... 48Attēls 24: Vidējā īres maksa (Ls/m2) pašvaldības īpašumā esošajā dzīvojamā fondā (EM) ...................... 49Attēls 25: Subjektu reģistrācijas dinamika Uzņēmumu Reģistra reģistros (Lursoft) .................................... 53Attēls 26: Vidējais darbinieku skaits (CSP) ................................................................................................. 56Attēls 27: Bezdarba līmenis (%) novados uz 2012.gada 31.augustu (NVA) ............................................... 56Attēls 28: Bezdarbnieku vecuma struktūra uz 2012.gada 31.augustu (NVA) ............................................. 57Attēls 29: Bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc valsts valodas prasmes (NVA) .......................................... 57Attēls 30: Bezdarbnieku skaits sadalījuma pa izglītības līmeņiem (NVA) ................................................... 57Attēls 31: Bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc bezdarba ilguma (NVA) .................................................... 57Attēls 32: Strādājošo vidējā bruto darba samaksa 2011.gadā (CSP) ......................................................... 59Attēls 33: Ārvalstu tiešo investīciju sadalījums pa novadiem (Lursoft) ........................................................ 59Attēls 34: Darījumu skaits 2011.gadā pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa ..................................... 60Attēls 35: Individuālās apbūves zemes cenas (Ls/m 2 ), 2011.gadā (VZD) .................................................. 60Attēls 36: Platību maksājumu atbalstam deklarētās kultūraugu platības 2012.gadā (LAD) ........................ 61Attēls 37: Stratēģiskās plānošanas elementi .............................................................................................. 68Attēls 38: Ropažu novada stratēģiskie mērķi .............................................................................................. 72Attēls 39: Ropažu novada galvenie stratēģiskie uzstādījumi ...................................................................... 74


7Attēls 40: Ropažu novada ekonomiskā specializācija ................................................................................ 76Attēls 41: Spēkā esošie attīstības plānošanas dokumenti Latvijā, Rīgas reģionā un Ropažu novadā ........ 77Tabula 1 : Iedzīvotāju skaits lielākajos ciemos ............................................................................................ 19Tabula 2: Pamatbudžeta ieņēmumi (Ropažu novada pašvaldības 2010., 2011.gada publiskie pārskati) .. 24Tabula 3: Pamatbudžeta izdevumi (Ropažu novada pašvaldības 2010., 2011.gada publiskie pārskati) .... 24Tabula 4: Ropažu novada pašvaldības īstenotie projekti no 2010. līdz 2012.gadam (Rīgas plānošanasreģions) ....................................................................................................................................................... 27Tabula 6: Administratīvā centra attālums līdz citām apdzīvotām vietām (pēc Google maps aprēķiniem) ... 40Tabula 7: Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem (ha) uz 2012.gada 1.janvāri (VZD) ................. 41Tabula 8: Derīgo izrakteņu krājumi uz 2012.gada 1.janvāri (LVĢMC) ........................................................ 42Tabula 9: Potenciāli piesārņotās vietas (LVĢMC) ...................................................................................... 44Tabula 10: Valsts autoceļi (VAS „Latvijas Valsts ceļi”) ................................................................................ 46Tabula 11: Satiksmes vidējā gada intensitāte (VAS “Latvijas Valsts ceļi) ................................................... 47Tabula 12: Ropažu novada 30 uzņēmumi pēc lielākā apgrozījuma 2011.gadā (Lursoft) ........................... 54Tabula 13: 15 gadu un vecāki pastāvīgie iedzīvotāji novados pēc pašreizējās ekonomiskās aktivitātesstatusa 2011.gada 1.martā (CSP) .............................................................................................................. 55Tabula 14: Darba devēju un darba ņēmēju skaits 2012.gada septembrī (VID) ........................................... 56Tabula 15:Rīcības virzieni un uzdevumi ..................................................................................................... 75Tabula 16: Attīstības programmas atbilstība Latvija 2030 .......................................................................... 79Tabula 17: Attīstības programmas atbilstība NAP2020 .............................................................................. 79Tabula 18: Attīstības programmas atbilstība Rīgas reģiona attīstības stratēģijai ....................................... 80Tabula 19: Attīstības programmas atbilstība Rīgas reģiona attīstības programmai .................................... 80Tabula 20: Attīstītības programmas ikgadējās uzraudzības ziņojuma struktūra ....................................... 111Tabula 21: Attīstības programmas trīs gadu pārskata ziņojuma struktūra ................................................ 112Tabula 22: Uzraudzības ziņojuma struktūra .............................................................................................. 112Izmantoto fotogrāfiju avots: Ropažu novada pašvaldība


IEVADS8


9ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAAttīstības plānošana ir principu, mērķu un tosasniegšanai nepieciešamās rīcības izstrādenolūkā īstenot politiski noteiktas prioritātes unnodrošināt sabiedrības un teritorijas attīstību 1 .Attīstības plānošanas procesā tiek apzināti unnovērtēti novada rīcībā esošie resursi,piedāvāti risinājumi to efektīvai un ilgtspējīgaiizmantošanai, mērķtiecīgi plānotas rīcības uninvestīcijas, kā arī sekmēta teritorijasatpazīstamība.Attīstība - jaunas kvalitātes rašanās, pārejaaugstākā pakāpē, plašāka apjomasasniegšana, pilnveidošanās.Plānošana - spēja un/vai process, kasnodrošina uzvedības pakāpeniskumu,posmsecīgumu, mērķtiecīgumu un efektivitāti.Ropažu novada attīstības programma 2013.-2019.gadam (turpmāk – Attīstības programma)ir vidēja termiņa politisks dokuments, kasnosaka Ropažu novada attīstības virzienus,uzdevumus un rīcības 7 gadiem.Attīstības programma izstrādāta, balstoties uztrīs pamatprincipiem: stratēģisko pieeju,ekonomisko skatījumu un integrēto pieeju.Stratēģiskā pieeja nosaka novada attīstībasprioritātes, konkrētas tuvāko gadu rīcības,kurām noteikti rezultāti un vidēja termiņarādītāji, kas raksturo novada izaugsmi.Integrētā pieeja nodrošina dokumentapēctecību un saskaņotību starp visiempārvaldes līmeņiem un ieinteresētajām pusēm.Novada attīstības programmas uzdevums irkalpot par ilgtspējīgas attīstības instrumentu,kas nodrošina līdzsvaru starp sociālo,ekonomisko un vides attīstību vidējā termiņā,vienlaicīgi ņemot vērā apkārtējās teritorijasattīstības tendences.Ropažu novada Attīstības programmasizstrāde veikta saskaņā ar spēkā esošoLatvijas valsts normatīvo aktu prasībām unVARAM izstrādāto metodiku „Metodiskieieteikumi attīstības programmu izstrādeireģionālā un vietējā līmenī”.Dokumenta izstrādē ņemta vērā Latvijastelpiskās attīstības plānošanas dokumentuhierarhija. Nozīmīgākais ilgtermiņa attīstībasplānošanas dokuments ir Latvijas ilgtspējīgasattīstības stratēģija 2030.gadam (Latvija2030), vidējā termiņā - Nacionālais attīstībasplāns (NAP). Vērā ņemti Rīgas plānošanasreģiona attīstības plānošanas dokumenti,spēkā esošie Ropažu novada attīstībasplānošanas dokumenti, kā arī apkārtējonovadu noteiktie stratēģiskie attīstībasuzstādījumi.Attīstības plānošanas procesā veiktaiedzīvotāju aptauja, kurā piedalījies 321iedzīvotājs, rīkotas tematiskās darba grupas,veikta dokumenta publiskā apspriešana,aptverot pēc iespējas plašāku sabiedrībasdaļu un ieinteresētās puses.Ekonomiskais skatījums definē Ropažunovada ekonomisko specializāciju, kasnoteikta, ņemot vērā esošos resursus unattīstības potenciālu.1 Attīstības plānošanas sistēmas likums, 3.pants


10ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SASTĀVSAttīstības programmu veido 4 galvenāsnodaļas:Pašreizējās situācijas raksturojums;Stratēģiskā daļa;Rīcības plāns;Īstenošanas uzraudzība.Pašreizējās situācijas raksturojumus ietveraprakstu par novada resursiem, tendencēm unproblēmām. To papildina nozaru un jomuanalīze, kura veikta izmantojot SVID metodi,un novada iedzīvotāju vērtējums, kas balstītsuz dokumenta izstrādēs gaitā veiktāsiedzīvotāju aptaujas rezultātiem.SVID analīze ir metode, ar kuras palīdzību tieknovērtētas novada stiprās un vājās puses, kāarī pastāvošās iespējas un sagaidāmie draudi.Novada attīstības stratēģija un izvirzīto mērķusasniegšana tiek izstrādāta balstoties uz šīmčetrām kritiskajām informācijas daļām.Stiprās puses ir novada īpašības, kas varpalīdzēt sasniegt noteiktos mērķus, vājāspuses – kavēt to sasniegšanu. Iespējas undraudi ir ārējie faktori, kas novadam varpalīdzēt sasniegt vai kavēt izvirzīto mērķusasniegšanu.Pašreizējās situācijas raksturojumā iekļautāsSVID analīzes lielākoties izveidotasdokumenta izstrādes darba grupu sanāksmēs,kurās piedalījušies novada nozaru speciālisti,sabiedriskās organizācijas un novada viedokļulīderi.Pašreizējās situācijas raksturojums atspoguļonovada situāciju uz 2012.gada sākumu.Raksturojuma mērķis ir kalpot par atskaitespunktu, uz kā pamata tiek izstrādāta novadatālākas attīstības stratēģija.Stratēģiskā daļa sniedz atbildes uzjautājumu, ko Ropažu novads vēlas sasniegtnākotnē. Nodaļā iekļauti vidēja termiņastratēģiski uzstādījumi – prioritātes, virzieni unuzdevumi, kuri izvirzīti saskaņā ar novadailgtermiņa uzstādījumiem – vīziju,stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņaprioritātēm.Rīcības plāns ietver projektu idejas unrisinājumus, sniedzot atbildes uz jautājumu, kāsasniegt plānoto. Rīcības plānu papildinaInvestīciju plāns, kas nosaka nepieciešamoinvestīciju apjomu plānotajām aktivitātēmtuvākajiem 3 gadiem. Rīcības plāns sniedzatbildes uz jautājumu, kā sasniegt plānoto,investīciju plāns – kādi finanšu resursi papildusnepieciešami pašvaldībai plānotā īstenošanaidzīvē.Īstenošanas uzraudzība sniedzpriekšlikumus par to, pēc kādiem rādītājiempašvaldība var vadīties, vērtējot novadatālākās attīstības tendences un to, kā Ropažunovada attīstības programma 2013.-2019.gadam tiek īstenota.


Attēls 1: Attīstības programmas uzbūve11


13IPAŠREIZĒJĀSSITUĀCIJASRAKSTUROJUMS


14ROPAŽU NOVADA VIZĪTKARTENOVADA TERITORIJAS PLATĪBA 2324,9 km 2IEDZĪVOTĀJU SKAITS 36790APDZĪVOJUMA BLĪVUMS 421 cilvēks uz 1 km 2teritorijasADMINISTRATĪVAIS CENTRSRopažiĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMSAtrodas Latvijas centrālajā daļā – Vidzemesrietumos. Robežojas ar Garkalnes, Ikšķiles,Inčukalna, Mālpils, Ogres, Salaspils, Siguldasun Stopiņu novadiem. Administratīvā centraattālums līdz Rīgai - 35 km.APDZĪVOJUMA STRUKTŪRARopažu novads izveidots 2004.gadā Ropažupagasta administratīvi teritoriālajās robežās.Lielākās apdzīvotās vietas ir Ropaži,Zaķumuiža, Silakrogs, Mucenieki, Kākciemsun Tumšupe.DABAS RESURSI67% novada teritorijas aizņem meži, 20% -lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Lielākāupe – Lielā Jugla. Lielākie ezeri – Silezers unLielkangaru ezers. Teritorijā atrodas nozīmīgiderīgo izrakteņu (dolomīta) krājumi.2 Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālovienību zemes pārskats uz 2012. gada 1. Janvāri, VZD3 Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos,Attēls 2: Ropažu novada ģeogrāfiskais novietojumsTRANSPORTA INFRASTRUKTŪRATeritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A4Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne), kasietilpst Via Baltica autotransporta koridorā, trīsvalsts reģionālie autoceļi: P3 Garkalne –Alauksts, P4 Rīga – Ērgļi un P10 Inčukalns –Ropaži – Ikšķile.IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTSIzglītības apguve tiek nodrošināta 4 iestādēs:Ropažu vidusskolā, Zaķumuižas pamatskolā,Ropažu PII „Annele” un Ropažu mākslas unmūzikas skolā „Rodenpois”.Kultūras un izglītības aktivitātes novadāorganizē Ropažu Kultūras un izglītības centrs,sporta aktivitātes – Ropažu Sporta centrs.Sporta aktivitātēm pieejama Zaķumuižassporta zāle, kā arī sporta komplekss „333”,šaušanas sporta centrs. Novadā aktīvidarbojas vairāki sporta klubi dažādos sportaveidos (volejbolā, basketbolā, novusā,orientēšanās sportā, petankā u.c.)Novadā ir 3 bibliotēkas: Ropažu novadabibliotēka, Zaķumuižas bibliotēka un Kākciemabibliotēka.republikas pilsētās un novados uz 2012.gada sākumu, CSP4 Administratīvais iedalījums un iedzīvotāju blīvums2012.gada sākumā, CSP


15VESELĪBAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI,DROŠĪBA UN TIESĪBU AIZSARDZĪBASociālo pakalpojumu un palīdzības sniegšanuun organizēšanu iedzīvotājiem nodrošinaRopažu novada Sociālais dienests, darbojasSociālā dienesta centrs „Dzīpari”.Ambulatori medicīniskā palīdzība pieejamaģimenes ārstu praksēs Ropažos, Muceniekosun Zaķumuižā, zobārstniecības pakalpojumi –Ropažos un Zaķumuižā.Novada teritorijā atrodas Valsts sociālāsaprūpes centra „Vidzeme” filiāle „Ropaži”, kāarī Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs„Mucenieki”.Par sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošībunovadā gādā Ropažu novada pašvaldībaspolicija.EKONOMIKARopažu novadā reģistrēto uzņēmumu galveniedarbības veidi 5 : kravu pārvadājumi, automobiļuapkope un remonts, būvniecība,mazumtirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumi,mežistrāde, derīgo izrakteņu ieguve,konsultācijas u.c.Darba ņēmēju skaits Ropažu novadā2012.gada septembrī bija 1649, darba devējuskaits - 196 6 .Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ienākumipašvaldības budžetā uz 1 iedzīvotāju2011.gadā – 281,6 LVL.TERITORIJAS ATTĪSTĪBANovada teritorijas attīstības līmeņa indekss(pēc 2011.gada datiem 7 , salīdzinot ar2011.gada vidējiem rādītājiem) ir 1,211. Starpvisiem Latvijas 110 novadiem Ropažu novadsieņem 8.vietu.NOZĪMĪGĀKIE APSKATES OBJEKTIRopažu pilskalns, pilsdrupas unmuižas parks;Dabas liegums „Lielie Kangari”;Zaķumuižas muižas komplekss;Ropažu evaņģēliski luteriskā baznīca.Novada pašreizējā situācija ir sākumaatskaites punkts novada attīstībasstratēģijai un vispārīgi raksturo esošosituāciju novadā. Raksturojums balstītsuz sekojošām sadaļām:Iedzīvotāji un apdzīvojums,Pārvaldība un sadarbība,Sociālā infrastruktūra unpakalpojumi,Dabas resursi unkultūrvēsturiskais mantojums,Tehniskā infrastruktūra unpakalpojumi,Ekonomika.Reģistrētais bezdarba līmenis uz 2012.gada31.jūliju – 5,9%.7 MK noteikumi Nr.371, Rīgā 2012.gada 29.maijā (prot. Nr.305 Lursoft informācija uz 2012.gada oktobri6 VID sniegtā informācija par 2012.gada septembri17.§) "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maijanoteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstībasindeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām””


161. ROPAŽU NOVADA IEDZĪVOTĀJI UNAPDZĪVOJUMS1.1. IEDZĪVOTĀJU SKAITS1.1.1. SKAITA DINAMIKAPastāvīgo iedzīvotāju skaits 8 2012.gadasākumā Ropažu novadā bija 6790. Iedzīvotāju,kuri deklarēti vai reģistrēti novadā 9 , skaits uz2012.gada 1.janvāri – 7103*.Pēdējo 12 gadu laikā Ropažu novada teritorijāpastāvīgi dzīvojošo iedzīvotāju skaits pēctautas skaitīšanas datiem pieaudzis par 1024jeb 18%.2000.gada sākumā novada teritorijā dzīvoja5766, bet 2012.gada sākumā jau 6790iedzīvotāji.Iedzīvotāju skaita dinamika, saskaņā arIedzīvotāju reģistra datiem, ir pozitīva uniedzīvotāju skaits Ropažu novadā ik gaduturpina pakāpeniski pieaugt.Salīdzinot ar apkārtējām kaimiņu pašvaldībām,pēc iedzīvotāju skaita Ropažu novads ir otrsmazākais novads pēc Mālpils novada.Gads200020012002200320042005200720082009201020112012Skaits5766586359166010611762296323641065486703680269036790Attēls 3: Iedzīvotāju skaita dinamika – iedzīvotājuskaits gada sākumā (CSP)2000.gads2012.gads78327804343562418821 7710420435463938035712679057662217921425 1677416718100206942GarkalnesnovadsIkšķilesnovadsInčukalnanovadsMālpilsnovadsOgresnovadsRopažunovadsSalaspilsnovadsSiguldasnovadsStopiņunovadsAttēls 4: Iedzīvotāju skaita dinamikas salīdzinājums (CSP)8Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos,republikas pilsētās un novados uz 2012.gada sākumu (datipēc 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem), CSP9 Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās uz 01.01,2012.,Iedzīvotāju reģistrs, PMLP*„Iedzīvotāju kopskaita atšķirību pamatā ir tas, ka liela daļaiedzīvotāju, pārceļoties uz dzīvi un uzsākot darbu citā valstī,neinformē par to atbildīgās Latvijas valsts institūcijas, kam būtujāizdara izmaiņas datos par šo Latvijas valsts piederīgodzīvesvietu ārpus Latvijas. Tāpat jāņem vērā, ka tautas skaitīšanāiedzīvotāji kā pastāvīgo dzīvesvietu norādīja faktisko, nevisdeklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kas uzrādīta Iedzīvotājureģistrā.” Latvijā Centrālās Statistikas pārvaldes skaidrojums


171.1.2. DZIMUMSTRUKTŪRA UNVECUMSTRUKTŪRA 103569 jeb 53% no visiem novada pastāvīgajiemiedzīvotājiem ir sievietes, 3221 jeb 47% -vīrieši. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits līdzdarbspējas vecumam 2012.gada sākumāRopažu novadā bija 1065 (15,7%), darbspējasvecumā – 4506 (66,3), bet virs darbspējasvecumā – 1220 (18%).Attēls 5: Galvenās iedzīvotāju vecuma grupas (CSP)Vislielākais iedzīvotāju īpatsvars ir vecumagrupā no 25 līdz 29 gadiem – kopā 543iedzīvotāji, no kuriem 285 ir vīrieši, bet 258 –sievietes. Otra lielākā vecuma grupa ir no 35līdz 39 gadiem – to sastāda 274 vīrieši un 251sieviete. Savukārt trešā lielākā grupa iriedzīvotāji vecumā no 20 līdz 24 gadiem - tosastāda 269 vīrieši un 251 sieviete.1.1.3. DEMOGRĀFISKĀ SLODZE 11Ropažu novada demogrāfiskās slodzesrādītājs 12 2012.gada sākumā bija 507, bet2011.gadā – 501.Darbspējas vecumu nesasniegušo skaits vidējiuz 1000 personām 2012.gada sākumā - 236,virs darbspējas vecuma – 271.10 Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma; Īpatsvars līdz darbspējas,darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās statistiskajosreģionos, republikas pilsētās un novados, CSP11 Demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos,republikas pilsētās un novados gada sākumā, CSP121064;16%1220;18%4506;66%Līdz darbaspējasvecumamDarbaspējasvecumāVirs darbaspējasvecumaIedzīvotāju vecumstruktūru raksturojošs rādītājs(darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personuskaits vidēji uz 1000 personām darbspējas vecumā)Vecumagrupa0–45–910–1415–1920–2425–2930–3435–3940–4445–4950–5455–5960–6465–6970–7475–7980–8485–8990+711429465487Attēls 6: Pastāvīgo iedzīvotāju dzimuma un vecumastruktūra 2011.gada 1.martā (Tautas skaitīšanasrezultāti, CSP)Ropažu novada demogrāfiskās slodzesrādītājs 2012.gada sākumā bija mazāks nekāvidēji valstī (573), Rīgas reģionā (562) un visāskaimiņu pašvaldībās: Ikšķiles (593), Ogres(288), Mālpils (578), Siguldas (577), Inčukalna(560), Salaspils (542), Garkalnes (529) unStopiņu (525) novados.1.1.4. DABISKĀ KUSTĪBA209228190172161152207213269251285258261259274251255251218271239240206233163215128187104190126SkaitsVīriešiSievietesIedzīvotāju skaitu ietekmējošs faktors –dabiskais pieaugums, Ropažu novadā pēdējosgados, līdzīgi kā Latvijā kopumā, ir bijisnegatīvs.Dzimušo skaits 2011.gadā – 51, mirušo skaits– 80. Dzimušo skaits 2010.gadā – 64, mirušo –75. Dabiskais pieaugums 2009.gadā: -16,2010.gadā: -11, bet 2011.gadā: -29.


1865 64-16 -11Attēls 7: Dabiskās kustības rādītāji (CSP)2011.gadā Ropažu novadā noslēgtas 43laulības, 2010.gadā – 29.Pēc juridiskā ģimenes stāvokļa 2465 jeb 36%no visiem novada iedzīvotājiem ir precējušies,867 jeb 12% - šķīrušies.Attēls 8: Iedzīvotāju sadalījums pēc juridiskā ģimenesstāvokļa 2011.gada 1.martā (CSP)1.1.5. MIGRĀCIJA 13Iedzīvotāju skaitam Ropažu novadā irtendence pieaugt galvenokārt uz ilgtermiņamigrācijas pamata. 2009.gadā migrācijassaldo rādītājs bija 177, 2010.gadā – 150.2009.gada laikā novadā iebraukušoiedzīvotājus skaits – 403, izbraukušo – 226.2010.gadā iebraukušo skaits – 386,izbraukušo – 236.13 Ilgtermiņa migrācija statistiskajos reģionos, republikaspilsētās un novados, CSP51-81 -75 -802009.gads 2010.gads 2011.gadsDzimušiMirušiDabiskais pieaugums-292462;36% 867;12%3097;45%Neprecējies/ neprecējusiesPrecējies/ precējusiesŠķīries/ šķīrusiesAtraitnis/ atraitne478; 7%1.1.6. NACIONĀLAIS SASTĀVS UNPILSONĪBAPēc nacionālā sastāvā 4907 jeb 72% novisiem novada iedzīvotājiem 2012.gadasākumā bija latvieši, 1257 jeb 19% - krievi, 145jeb 2% - baltkrievi, 136 jeb 2% - ukraiņi, 87 jeb1% - poļi, 57 jeb 1% - lietuvieši, bet 201 jeb 3%- citas tautības (ieskaitot tos, kuri savu tautībunav norādījuši).Attēls 9: Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2012.gadasākumā (CSP)67% Ropažu novada pastāvīgo iedzīvotājuikdienā lietotā valoda ir latviešu valoda, 20% -krievu valoda, 1% - cita valoda 14 .Pēc valstiskās piederības uz 2012.gada1.janvāri novadā kopā reģistrēti 15 6108 Latvijaspilsoņi, 871 – nepilsoņi, 1 – bezvalstnieks, 123– ārvalstnieki.14Pastāvīgie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem,republikas pilsētām un novadiem pēc mājās pārsvarā lietotāsvalodas un pa vecuma grupām 2011.gada 1.martā, CSP(12% novada iedzīvotāju savu mājās pārsvarā lietoto valodunav norādījuši)154907;72%LatviešiBaltkrieviUkraiņiCitas tautības1257;19%145; 2%KrieviLietuviešiPoļi136; 2%87; 1%57; 1%201; 3%Iedzīvotāju reģistrs, Iedzīvotāju skaits pašvaldībāssadalījumā pēc valstiskās piederības 2012.gada 1.janvārī,PMLP


191.2. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRARopažu novads izveidots 2004.gadā Ropažupagasta administratīvi teritoriālajās robežās.Teritorijā atrodas vairāki ciemi: Augšciems,Bajāri, Bajārkrogs, Gaidas, Jaunbagumi,Kangari, Kākciems, Lielkangari, Mucenieki,Podkājas, Ropaži, Rotkaļi, Silakrogs,Tumšupe, Ūlupji, Vāverkrogs, Villasmuiža, unZaķumuiža.Lielākās apdzīvotās vietas – Ropaži, Silakrogs,Zaķumuiža, Tumšupe, Mucenieki unKākciems 16 .IEDZĪVOTĀJU SKAITS UZCIEMS2012.GADA 1.JANVĀRIRopaži 1656Silakrogs 1128Zaķumuiža 1039Tumšupe 578Mucenieki 641Kākciems 427Tabula 1 : Iedzīvotāju skaits lielākajos ciemosKā Ropažu novada attīstības centri noteiktisekojoši ciemi: Ropaži, Zaķumuiža, Silakrogsun Mucenieki.Attēls 10: Apdzīvojuma struktūra(SIA „Reģionālie projekti”)16Ropažu novada pašvaldības 2011.gada publiskaispārskats


20NOVĒRTĒJUMSSaskaņā ar Iedzīvotāju reģistra (PMLP) unRopažu novada pašvaldības datiem, deklarētoiedzīvotāju skaits novadā ik gadu pieaug.Kopumā iedzīvotāju skaita dinamika vērtējamakā pozitīva un, ņemot vērā esošo tendenci,paredzams, ka iedzīvotāju skaitam novadā būstendence pieaugt vai vismaz saglabātiesnemainīgam arī turpmākajos gados.Dabiskās kustības rādītāji pēdējos gados irnegatīvi: samazinājies dzimušo bērnu skaits –līdz 2008.gadam tam ir bijusi tendencepieaugt, tomēr pēdējos gados tas pakāpeniskisamazinājies. Tas skaidrojams ar vispārējāmvalsts sociālekonomiskajām tendencēm.Iedzīvotāju skaita pieaugums galvenokārtveidojies pateicoties iedzīvotāju migrācijai –vēl arvien vērojama Latvijas iedzīvotāju vēlmepārcelties dzīvot uz Pierīgas reģionapašvaldībām.Visapdzīvotākie ir Ropažu, Silakroga unZaķumuižas ciemi, mazāks iedzīvotāju skaits irTumšupē, Muceniekos, Kākciemā un pārējosciemos.Priekšnosacījums apdzīvotu vietu attīstībai irpieejamie pakalpojumi, pilnvērtīgainfrastruktūra un darba vietu esamība, tādēļiedzīvotāju skaits ir tieši atkarīgs no pārējonozaru un jomu attīstības.76% no visiem aptaujātajiem Ropažunovada iedzīvotājiem norādījuši, ka tuvāko 5gadu laikā neplāno mainīt savudzīvesvietu.13% aptaujāto norādījuši, ka toplāno mainīt Ropažu novada robežās,savukārt 11% - ārpus novada robežām.*17* Attīstības programmas izstrādes ietvaros tika veikta Ropažunovada iedzīvotāju aptauja, kurā piedalījās 321 respondents


212. ROPAŽU NOVADA PĀRVALDĪBA UNSADARBĪBA2.1. ADMINISTRATĪVĀSTRUKTŪRA 182.1.1. LĒMĒJVARA, KOMITEJAS UNKOMISIJASNovada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina tovēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – Ropažunovada dome 15 deputātu sastāvā.Novada dome darbojas uz likuma „Parpašvaldībām”, Ropažu novada pašvaldībasnolikuma (Saistošie noteikumi Nr.15;apstiprināti 2011.gada 27.decembrī), Domeslēmumu un citu tiesību aktu pamata.Atsevišķu funkciju pildīšanai un lēmumprojektuizstrādāšanai novada domē darbojas 4komitejas un 12 komisijas. Ropažu novadadomes komitejas:Finanšu komiteja,Sociālo jautājumu komiteja,Attīstības komiteja,Izglītības, kultūras un sporta komiteja.Ropažu novada domes komisijas:18Administratīvā komisija,Pārvaldes komisija,Vēlēšanu komisija,Komunālo un apsaimniekošanasjautājumu komisija,Dzīvokļu komisija,Politiski represēto personu statusanoteikšanas, nacionālās pretošanāskustības dalībnieku statusanoteikšanas komisija,Ropažu novada pašvaldības 2011.gada publiskaispārskats un Ropažu novada pašvaldības nolikums (Nr.15;27.12.2011)Ēku un būvju pieņemšanasekspluatācijā komisija,Iepirkumu komisija,Ekspertu komisija,Pamatlīdzekļu vērtēšanas komisija,Inventarizācijas komisija,Revīzijas komisija.Novada domi vada domes priekšsēdētājs,kuram ir 2 vietnieki.2.1.2. IZPILDVARARopažu novada domes pieņemto lēmumuizpildi, darba organizatorisko un tehniskoapkalpošanu nodrošina Ropažu novadapašvaldības administrācija. To veidosekojošas struktūrvienības:Finanšu un grāmatvedības daļa,Personālvadības un lietvedības daļa,Juridiskā daļa,Būvvalde,Attīstības daļa,Sabiedrisko attiecību daļa,Saimniecības daļa.Īpaša statusa institūcijas, pamatojoties uzspēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,novadā ir:Bāriņtiesa,Vēlēšanu komisija,Revīzijas komisija,Dzimtsarakstu nodaļa.Ropažu novada pašvaldības iestādes, kurasnodrošina dažādus pamatpakalpojumus:Ropažu vidusskola,Zaķumuižas pamatskola,Ropažu PII „Annele”,Ropažu mākslas un mūzikas skola„Rodenpois”,


22Sociālā dienesta centrs „Dzīpari”,Ropažu novada pašvaldības iestāde„Ropažu bibliotēka”,Kultūras un izglītības centrs,Ropažu Sporta centrs,Pašvaldības policija.Administrācijas vadītājs ir novada pašvaldībasizpilddirektors.Pašvaldība savu likumā noteikto funkcijunodrošināšanai ir izveidojusi divaskapitālsabiedrības:SIA „Ciemats” – apsaimniekošana unkomunālie pakalpojumi;SIA „Vilkme” - apsaimniekošana unkomunālie pakalpojumi.Abās augstākminētajās kapitālsabiedrībāspašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja. Bez tāpašvaldībai pieder 21% kapitāldaļu uzņēmumāSIA „Hydroenergy Latvia”, kas nodarbojas arelektroenerģijas ražošanu, pārvaldi, sadali unrealizāciju un SIA „Rīgas Apriņķa avīze”(0,9593%) – žurnālu un periodisko izdevumuizdošana.Pašvaldība ir dalībnieks vairākās biedrībās,pārvaldēs un nodibinājumos:Ropažu partnerība;Latvijas Pašvaldību savienība;Latvijas Pašvaldību izpilddirektoruasociācija;Latvijas Pašvaldību darba devējuasociācija;Rīgas reģiona attīstības plānošanasaģentūra;Pierīgas reģiona pašvaldību iestāde„Izglītības, kultūras un sportapārvalde”.Attēls 11: Ropažu novada pašvaldības struktūra (Ropažu novada dome)


232.2. BUDŽETS 19Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi2011.gadā bija 3237200 LVL, izdevumi –3714407 LVL.Speciālā budžeta ieņēmumi 2011.gadā bija109222 LVL, bet izdevumi – 70123 LVL;savukārt ieņēmumi no ziedojumiem undāvinājumiem – 513 LVL, izdevumi – 321 LVL.Pamatbudžets - budžeta daļa, kuru veido visiieņēmumi, izņemot īpašiem mērķiemiezīmētos ieņēmumus, ziedojumus undāvinājumus, kā arī izdevumi, kurus paredzētssegt no šiem ieņēmumiem. Speciālais budžets- budžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiemiezīmēti ieņēmumi, kā arī ziedojumi undāvinājumi naudā vai natūrā (ar uzskaitinaudā) un kuras līdzekļi izlietojami saistībā aršiem ieņēmumiem.2.2.1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMILielāko daļu pamatbudžeta ieņēmumus veidonodokļu ieņēmumi. 2011.gadā kopumā tie bija2291027 LVL jeb 70,8% no visiempamatbudžeta ieņēmumiem. Nodokļuieņēmumu sadalījums:Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumunodokļa – 2000558 LVL jeb 87% novisiem nodokļu ieņēmumiem;Īpašuma nodokļi – 290469 LVL jeb 13%no visiem nodokļu ieņēmumiem.Pašvaldību budžetu transfertus veidoieņēmumi no citām pašvaldībām.Salīdzinot pēdējo 3 gadu pamatbudžetaienākumus, var konstatēt to pakāpeniskupieaugumu. 2011.gada pamatbudžetaienākumi bijuši par 72238 LVL jeb 2,3% lielākikā 2010.gadā un par 440213 LVL jeb 15,7%lielāki kā 2009.gadā.Ieņēmumi no nodokļiem 2011.gadā pieaugušipar 68461 LVL jeb 3,1% attiecībā pret2010.gadu un 293649 LVL jeb 14,7% attiecībāpret 2009.gadu.2.2.2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMILielāko daļu pamatbudžeta izdevumussastāda izdevumi teritoriju un mājokļuapsaimniekošanai un izglītībai.2011.gadā izdevumi teritoriju un mājokļuapsaimniekošanai bija 1211299 LVL jeb 32,6%no visiem pamatbudžeta izdevumiem, izglītībai– 1128692 LVL jeb 30,4%. Vispārējās vadībasdienestu izdevumi sasniedza 631126 LVL jeb17%, sociālās aizsardzības izdevumi – 319486LVL jeb 8,6%, izdevumi atpūtai, kultūrai unreliģijai – 298741 LVL jeb 8%, bet aizsardzībai– 125063 LVL jeb 3,4% no visiem izdevumiem.Pašvaldības nenodokļu ieņēmumi 2011.gadā –16161 LVL jeb 0,5%, bet ieņēmumi no budžetaiestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem unciti pašu ieņēmumi – 82223 LVL jeb 2,5%.Pamatbudžeta ieņēmumus sastāda arīpašvaldību budžetu transferti un valstsbudžeta transferti. 2011.gadā ieņēmumi nopašvaldību budžetu transfertiem bija 37897LVL jeb 1,2%, bet no valsts budžetatransfertiem – 809892 LVL jeb 25%.19Ropažu novada pašvaldības 2011.gada publiskaispārskats


24MAKSASGADSNODOKĻUIEŅĒMUMINENODOKĻUIEŅĒMUMIPAKALPOJUMIUN CITI PAŠUIEŅĒMUMIPAŠVALDĪBUTRANSFERTIVALSTSTRANSFERTIPAMATBUDŽETAIEŅĒMUMI KOPĀ2009201020112012(plānotais)Ls 1997478 94338 88098 407214 209859 2796987% 71,4 3,4 3,1 14,6 7,5Ls 2222566 9623 80241 56729 795803 3164962% 70,2 0,3 2,5 1,8 25,1par 13% vairāk kā2009.gadāLs 2291027 16161 82223 37897 809892 3237200% 70,8 0,5 2,5 1,2 25,0par 2,3% vairāk kā2010.gadāLs 2411999 11340 85154 40000 609889 3158382% 76,4 0,4 2,7 1,3 19,3par 2,4% mazāk kā2011.gadāTabula 2: Pamatbudžeta ieņēmumi (Ropažu novada pašvaldības 2010., 2011.gada publiskie pārskati)GADSVISPĀRĒJIEVALDĪBASDIENESTIAIZSARDZĪBAIZGLĪTĪBASOCIĀLĀAIZSARDZĪBATERITORIJU UNMĀJOKĻUAPSAIMNIEKOŠANAATPŪTA,KULTŪRAUN RELIĢIJAPAMATBUDŽETAIZDEVUMI KOPĀ2009201020112012(plānotais)Ls 743838 137010 1157730 210934 1712971 259739 4222222% 17,6 3,2 27,4 5,0 40,6 6,2Ls 527740 134984 1045614 329428 173654 281015 2492435% 21,2 5,4 42,0 13,2 7,0 11,3par 40% mazākkā 2009.gadāLs 631126 125063 1128692 319486 1211299 298741 3714407% 17,0 3,4 30,4 8,6 32,6 8,0par 49% vairākkā 2010.gadāLs 754152 142216 1176052 339279 429156 322574 3163429% 23,8 4,5 37,2 10,7 13,6 10,2par 14% mazākkā 2011.gadāTabula 3: Pamatbudžeta izdevumi (Ropažu novada pašvaldības 2010., 2011.gada publiskie pārskati)


252011.gada pamatbudžeta izdevumi bija par1221987 LVL jeb 49% lielāki kā 2010.gadā,savukārt par 507815 LVL jeb 12% mazāki kā2009.gadā.Viskrasākās atšķirības vērojamas attiecībā uzteritoriju un mājokļu apsaimniekošanasizdevumiem: 2011.gadā tie bija par 1037645LVL jeb 597,5% lielāki kā 2010.gadā, savukārt501672 LVL jeb 29,3% mazāki kā 2009.gadā.Izdevumu sadalījums starp struktūrvienībāmmainījies, pamatojoties uz 2011.gada prioritāti- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, t.sk.investīcijas būvniecībā, piesaistot valsts un ESlīdzfinansējumu.121129933%3194869%2987418%Attēls 12: Pamatbudžeta izdevumu sadalījumsatbilstoši funkcionālajām kategorijām (Ropažu novadapašvaldības 2011.gada publiskais pārskats)2.2.3. SPECIĀLAIS BUDŽETS, ZIEDOJUMI UNDĀVINĀJUMI63112617%Vispārējie valdības dienestiAizsardzībaIzglītībaSociālā aizsardzībaTeritoriju un mājokļu apsaimniekošanaAtpūta, kultūra un reliģija1250633%112869230%2011.gada speciālā budžeta ieņēmumuslielākoties sastādīja dabas resursu nodoklis38444 LVL apmērā un autoceļu (ielu) fondalīdzekļi 70773 LVL apmērā. Kopējais speciālābudžeta apjoms 2011.gadā bija 109222 LVL,2010.gadā – 78740 LVL, 2009.gadā – 97866LVL. 2012.gada plānotie speciālā budžetaieņēmumi – 82906 LVL.Speciālā budžeta izdevumi 2011.gadā bija70123 LVL, 2010.gadā – 74041 LVL,2009.gadā – 111329 LVL. 2012.gada plānotiespeciālā budžeta izdevumi – 138794 LVL.Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem2011.gadā bija 513 LVL, 2010.gadā – 223LVL, bet 2009.gadā – 612 LVL.2.2.4. KREDĪTSAISTĪBASDebitoru kopējais parāds 2011.gada beigāsbija 125036 LVL. To galvenokārt sastādījaprasības par nodokļiem – nekustamā īpašumanodoklis (87649 LVL jeb 70% no visa debitoruparāda).Ropažu novada kredītsaistību kopējā summa2011.gadā bija 3342980 LVL. Lielākāsparādsaistības uz 2011.gada beigām veidojaaizņēmumi no Valsts kases dažādieminfrastruktūras attīstības projektiem.Kredītsaistību apjoms 2011.gadā pieaudzispar 472800 LVL jeb 16,5% salīdzinot ar2010.gadu, kad kopējā kredītsaistību summabija 2870100 LVL.2.3. KOMUNIKĀCIJAPar informācijas pieejamību, pašvaldībasatpazīstamību, novada tēla veidošanu unkomunikāciju ar sabiedrību atbildīgā novadapašvaldības struktūrvienība ir Sabiedriskoattiecību daļa.Galvenie informācijas kanāli ir novadapašvaldības mājas lapa www.ropazi.lv unikmēneša informatīvais izdevums „RopažuVēstis”. Izdevuma tirāža ir 3000 eksemplāri.Pašvaldībai ir savs sociālā tīkla twitter.comkonts, kurš tiek aktīvi izmantots iedzīvotāju unviesu informēšanai par aktuālāko novadā.Pašvaldība sadarbojas ar citiem plašsaziņaslīdzekļiem – Rīgas apriņķa laikrakstu „RīgasApriņķa Avīze”, Ogres televīziju.2.4. ĪSTENOTIE PROJEKTIRopažu novada pašvaldība pēdējo gadu laikāīstenojusi vairākus projektus, piesaistotfinansējumu no dažādiem finanšu avotiem.


26PROJEKTA NOSAUKUMS 20 /APRAKSTSKOPĒJĀFINANSĒJUMAAPJOMS (LVL)FINANŠUINSTRUMENTSĪSTENOŠANASGADSSatiksmes drošības uzlabojumi Ropažu novada apdzīvotāsvietās145220 ERAF 2011.(Uzlabota satiksmes drošība ceļa posmā no Ropažu centra, Baznīcaslaukuma, līdz VSAC „Ropaži”)Mēs par stipru ģimeni1335,84 ELFLA 2011.(Paplašinātas brīvā laika izmantošanas iespējas ģimenēm. Projektaīstenošanas rezultātā ir iegādāts tehniskais aprīkojums — projektors,klēpjdators un ekrāns)Tūrisma informatīvo stendu izvietošana Ropažu novadā4851,19 ELFLA 2011.(Uzstādīti 12 jauni informatīvie stendi)Florbols – Ropažu novada jauniešu aktivitātei1186,06 ELFLA 2011.(Sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai vietējiemiedzīvotājiem)PII „Annele” sporta laukums un veloceliņš7446,03 ELFLA 2011.(Iekārtota vide bērnu fiziskajām aktivitātēm PII „Annele”, iegādājotiesspeciālu segumu ar ieklāšanu sporta laukumam un veloceliņam)Esi aktīvs, zinošs un izglītots2538,21 ELFLA 2011.(Dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanasteritorijā. Interaktīvās tāfeles un dokumentu kameras iegāde unuzstādīšana)Ropažu novada domes ēkas vides pieejamība unlabiekārtojums29133,93 ELFLA 2011.(Vides labiekārtošana pie novada domes ēkas, nodrošināt cilvēku arkustību traucējumiem iekļūšanu pašvaldības ēkā)Trenažieru zāles aprīkojuma iegāde Zaķumuižas sporta zālei8762,76 ELFLA 2011.(Sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana vietējiemiedzīvotājiem)Divu skolēnu autobusu ar 19+1 sēdvietām iegāde66545,46 VRAA 2011.(Uzlabota skolnieku pārvadāšana)Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībāsdarba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai117235 ESF 2011.20 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību projekti, Ropažu pašvaldības projekti (Dati uz 2012.gada martu)


27PROJEKTA NOSAUKUMS 21/APRAKSTSKOPĒJĀFINANSĒJUMAAPJOMS (LVL)FINANŠUINSTRUMENTSĪSTENOŠANASGADSSiltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšana unenergoefektivitātes paaugstināšana Ropažu novadapašvaldības ēkās300000 KPFI 2012.(Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Ropažu novada pašvaldībasmūzikas un mākslas skolā „Rodenpois” un PII „Annele”, samazinotsiltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu)Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiemRopažu novadā451300 KPFI 2012.(Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana siltumenerģijas ražošanasprocesā Ropažu novada pašvaldībā, aizvietojot fosilo energoresursupatērējošās tehnoloģijas ar atjaunojamo energoresursu izmantojošāmtehnoloģijām)Pamatlīdzekļu uzstādīšana Ropažu mūzikas un mākslasskolas keramikas darbnīcā1850,75 ELFLA 2012.(Keramikas darbnīcas labiekārtošana)Carnikavas novada un Ropažu novada pašvaldībukapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politikuinstrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansētoprojektu un pasākumu īstenošanā.21297,2 ESF 2012.(Novada pašvaldību kapacitātes stiprināšana ES politikas instrumentuun pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu finansējuma aktīvāpiesaistē un projektu īstenošanā)Juriskonsulta piesaiste Ropažu novada pašvaldībai18500 ESF 2012.(Ropažu novada pašvaldības administratīvās kapacitātespaaugstināšana, piesaistot novada pašvaldības darbam kvalificētujuriskonsultu)Ropažu Mūzikas un Mākslas skolas „Rodenpois” mūzikasteorētisko priekšmetu kabineta tehniskā pilnveidošana2000 ELFLA 2012.(Modernizēts mūzikas teorētisko priekšmetu un mūzikas mācībaskabinets, iegādāta dokumentu kamera, projektors, pārnēsājamsekrāns)Tabula 4: Ropažu novada pašvaldības īstenotie projekti no 2010. līdz 2012.gadam (Rīgas plānošanas reģions)21 Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību projekti, Ropažu pašvaldības projekti (Dati uz 2012.gada martu)


282.5. FUNKCIONĀLĀS SAITESRopažu novada iedzīvotāji ikdienā izmantodažādus pakalpojumus arī ārpus novadarobežām. Tāpat apkārtējo novadu iedzīvotājiizmanto Ropažu novadā pieejamos resursus.Izteiktākās funkcionālās saites novadapašvaldībai ir ar Rīgu un Siguldu, kuriedzīvotāji ikdienas gaitās dodas strādāt,mācīties, kā arī izmantot dažādus cituspakalpojumus.2012.gadā citās pašvaldībās kopā mācījās299 Ropažu novada bērni (266 jeb 89% notiem – Rīgā). Ropažu novada izglītībasiestādēs mācās 64 bērni no citiem novadiem.Visizteiktākās funkcionālās saites no visiemRopažu novada ciemiem ar Rīgu irMuceniekiem, kas ģeogrāfiski atrodas vistuvākRīgai. Lielāko daļu pakalpojumu Muceniekuiedzīvotāji izvēlas saņemt tur, nevis Ropažunovadā.Garkalnes novads: Uz Garkalnes vidusskolu,kur tiek nodrošināta bilingvālā apmācība, noRopažu novada (īpaši - Tumšupes ciema)ikdienā mācīties dodas vairāki bērni.Garkalnes novadā atrodas „Zaķumuižasūdens” ražotne, kas izmanto ar Ropažunovadu kopēju ūdensgūtni. Atsevišķāsteritorijās nepieciešams sakārtot autoceļuizmantošanas un uzturēšanas jautājumus, jo,lai būtu iespējams piekļūt atsevišķāmnoteiktām vietām Garkalnes novadā,nepieciešams izmantot Ropažu novada ceļus(piem., Sunīšu ciemā) – abām pašvaldībām šiejautājumi kopīgi būtu jārisina.Ikšķiles novads: pierobežas teritorijā atrodasIkšķiles novada ciems Dobelnieki, kur norisaktīva savrupmāju būvniecība, savukārt netāluesošajā Ropažu novada teritorijā uzņēmējivēlas veidot karjeru. Uz Tīnūžiem no Kākciemamācīties ikdienā dodas vairāki bērni. Kopā arOgres novadu pašvaldības sadarbojassabiedriskā transporta pakalpojumu attīstībā(no 2013.gada 11. marta sāks kursēteksperimentāls sabiedriskais autobussmaršrutā Ogre – Tīnūži – Kākciems - Ropaži –Ogre, sniedzot Ropažu novada iedzīvotājiemar sabiedriska transporta palīdzību nokļūt Ogrēun arī atpakaļ).Inčukalna novads: Kopīgās intereses irtūrisma infrastruktūra, pakalpojumi, sports,mežu apsaimniekošana. Lielākais potenciālsfunkcionālo saišu stiprināšanā ar Inčukalnanovadu ir tūrisma jomā, jo Inčukalna novadāatrodas vairāki nozīmīgi tūrisma un atpūtasobjekti (piem., atpūtas parks „Rāmkalni”,sporta komplekss ar peldbaseinu).Mālpils novads: Kopīgas intereses ir saistītasar tūrisma infrastruktūru, pakalpojumiem unsportu. Plašas iespējas stiprināt darbatirgusfunkcionālās saites – Mālpils novadaražošanas uzņēmumos trūkst darbaspēka,kuru būtu iespējams piesaistīt no Ropažunovada. Ropažu novada bērnudārzos navpietiekami daudz vietas bērniem, savukārtMālpils novadā bērnudārzā uz doto brīdi irbrīvas aptuveni 30 vietas. Ropažu novads arMālpils novadu var sadarboties sporta jomā, joMālpils novada sporta infrastruktūra ir attīstīta(sporta komplekss ar peldbaseinu, BMX trase,slidotava u.c.) un novadā regulāri norisināsdažāda līmeņa sacensības un sportapasākumi. Pirms Ropažu novada Kultūrascentra izbūves, novada iedzīvotāji plašiizmantoja Mālpils Kultūras centrapiedāvājumu, pašlaik tas ir mazāk izteikts.Nākotnē Ropažu novadam iespējamspaplašināt sadarbību ar Mālpils profesionālovidusskolu, ar kuru atsevišķas Ropažu novadapašvaldības iestādes sadarbojas jau pašlaik.Mālpils novadam ir intereses sadarboties arRopažu novadu derīgo izrakteņu nozarē, joMālpils novadā nav pietiekami daudz savuresursu, lai nodrošinātu nepieciešamosresursu ceļu būvei.Ogres novads: Vairāki Ogres novadaiedzīvotāji ikdienā strādā Ropažu novadā unotrādi. Ikdienā uz Ogri Ropažu novada


29iedzīvotāji (īpaši no Ropažiem, Kākciema uncitiem mazākiem ciemiem, kas atrodas tuvākOgrei), dodas saņemt dažādus valsts iestāžusniegtos pakalpojumus – CSDD, PMLP, VSAAu.c. Ogres novadā atrodas vairākasprofesionālās izglītības iestādes, kurās mācāsRopažu novada audzēkņi. Nākotnē lielotransporta plūsmu uz Rīgu, kur iedzīvotājidodas saņemt dažādus pakalpojumus, varētuvairāk novirzīt uz Ogri, padarot to par vēlintensīvāk izmantotu pakalpojumu centruRopažu novada iedzīvotāju vidū.Salaspils novads: salīdzinoši nelielasadarbība un nav tik izteiktas funkcionālāssaites, kā arī citiem novadiem. Pierobežāatrodas Salaspils novada dārzkopības ciemi,kuros dzīvo atpūtnieki, nereti atstājot negatīvuietekmi uz vidi t.sk. netālu esošajiem Ropažunovada mežiem. Ropažu novada teritorijaatrodas valsts policijas Salaspils iecirkņapārraudzībā.Siguldas novads: Kopējās intereses -nodarbinātība, izglītība, veselības aprūpe,tūrisms, pakalpojumi. Siguldas novadaiedzīvotāji plaši apmeklē Ropažu novadakultūras un atpūtas pasākumus. Siguldaspilsēta ir iecienīta pakalpojumu saņemšanasvieta Ropažu novada iedzīvotāju vidū, kā arītūrisma galamērķis.Stopiņu novads: kopīgu interešu dabasobjekti ir Mazā Jugla un Ķivuļurga, iespējamapašvaldību sadarbība plūdu riska novēršanasprojekta realizācijā pierobežā. Pašlaik abunovadu pierobežas zonā, kur attīstās apbūve,atsevišķās vietās pieeja Stopiņu novadaīpašumiem iespējama, izmantojot Ropažunovada pievadceļus, kuru izmantošanas unuzturēšanas jautājumi nav līdz galam sakārtotiun abām pašvaldībām būtu nepieciešams tokopīgi risināt. Citas kopīgas intereses irsatiksmes infrastruktūras, austrumu – rietumutranzītkoridoru attīstība. Ropažu novadaiedzīvotāji izmanto Stopiņu novadapeldbaseinu, apmeklē kultūras un atpūtaspasākumus Līgo parka estrādē, tiek izmantotiStopiņu privāto bērnudārzu pakalpojumi. Plašasadarbība izveidojusies starp abu pašvaldībumūzikas un mākslas skolām, kā arīamatierkolektīviem. Iespējama sadarbībakopīga tūrisma un kultūras piedāvājumaveidošanā, piemēram, kopīgs Muzeju naktsprogrammas piedāvājums. Nākotnē iespējamsattīstīt sadarbību ar Rīgas pilsētas dzīvniekupatversme "Līči", kas atrodas Stopiņu novadateritorijā (pašlaik Ropažu novads sadarbojasar dzīvnieku patversmi "Mežavairogi" Ķekavasnovadā, kas atrodas ģeogrāfiski tālāk).Rīga: Pateicoties izdevīgajam ģeogrāfiskajamnovietojumam, Ropažu novadamvisizteiktākās un intensīvākās funkcionālāssaites ir ar Rīgas pilsētu, kuras pakalpojumus,infrastruktūru un darba tirgu ikdienā izmantoRopažu novada iedzīvotāji ļoti plašā mērā.Novada ciemu, kuri ģeogrāfiski novietoti tuvākRīgai kā Ropažiem (galvenokārt Mucenieki,Silakrogs un Zaķumuiža), funkcionālās saitesar galvaspilsētu ir izteiktākas kā tās ir arnovada administratīvo centru. Ropažu novadateritorijā atrodas aptuveni 6000 ha „SIA „Rīgasmeži” apsaimniekotās mežu teritorijas.Kopējās intereses ar Rīgas pilsētu nākotnēiespējams būtu jaunu kapsētu teritoriju izveide,jo Rīgas pilsētā un Pierīgā jau šobrīd trūkstkapsētu teritorijas.2.6. ATTĪSTĪBAS INDEKSS 22Teritorijas attīstības indekss ir rādītājs, kasraksturo teritorijas attīstības līmeni. Tas tiekaprēķināts, balstoties uz novada bezdarbalīmeni, iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēruuz vienu iedzīvotāju, demogrāfiskās slodzeslīmeni un pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņupēdējo piecu gadu laikā.22MK noteikumi Nr.371 "Grozījumi Ministru kabineta2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi parteritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tāvērtībām””


30Ropažu novada teritorijas attīstības līmeņaindekss pēc 2011.gada datiem, salīdzinot ar2011.gada vidējiem rādītājiem, ir 1,211. Novisiem 110 Latvijas novadiem Ropažu novadsieņem 8.vietu un ir viena no Latvijas 46pašvaldībām ar pozitīvu rādītāju.2,308Garkalnes novadsInčukalna novadsOgres novadsSalaspils novadsStopiņu novads1,2320,6640,434 0,466 1,211 0,9370,6081,677Attēls 13: Attīstības līmeņa indekss (MK noteikumiNr.371)Ropažu novada attīstības līmeņa indekss2010.gadā – 1,239, 2009.gadā – 1,226, bet2008.gadā – 1,218, esot pirmajā desmitniekāstarp citām pašvaldībām pēdējos 3 gadus.Salīdzinot kaimiņu pašvaldību attīstībasrādītājus, tāpat kā Ropažu novadam, tie irpozitīvi visiem apkārtējiem novadiem.Garkalnes novads šajā sarakstā ieņem 1.vietu,Stopiņu novads – 4.vietu, Ikšķiles novads –7.vietu. Nedaudz zemāki rādītāji kā Ropažunovadam ir Salaspils novadam, kurš ieņem11.vietu, Inčukalna novadam - 14.vieta,Siguldas novadam – 17.vieta, Ogres novadam– 20.vieta un Mālpils novadam – 21.vieta.NOVĒRTĒJUMSIkšķiles novadsMālpils novadsRopažu novadsSiguldas novadsRopažu novada pašvaldības pārvaldība,ņemot vērā to, ka pašvaldība ir salīdzinošineliela, vērtējama kā kompakta. Novadaiedzīvotājiem tiek nodrošināti izglītības,kultūras, sporta, sociālie un citi publiskiepakalpojumi, kā arī pakāpeniski strādāts pieinfrastruktūras attīstības. Pēdējo pāris gadulaikā, piesaistot dažādu fondu līdzekļus,pašvaldībā īstenoti vairāki projekti gansociālās, gan tehniskās infrastruktūras jomā.Ļoti aktīvs ir novada nevalstiskais sektors –vairākas biedrības, kuras aktīvi iesaistāsvietējās sabiedriskās dzīves un aktivitāšuorganizēšanā, kā arī dažādu projektuīstenošanā.Izglītības un kultūras iestādes atrodas Kultūrasun izglītības centra pārraudzībā, kas ir galvenākultūras iestāde, savukārt sporta dzīvi organizēnovada Sporta centrs.Atsevišķos jautājumos novada pārvaldībairaksturīgs starpnozaru komunikācijas unsadarbības trūkums.Ropažu novadam ir izteiktas funkcionālāssaites ar Rīgu un Siguldu, kas atrodas tuvunovadam un uz kuru ikdienā dodas strādāt,mācīties un saņemt dažādus pakalpojumusdaudzi novada iedzīvotāji.Īpaši veiksmīga sadraudzība Ropažu novadamizveidojusies ar Carnikavas novadapašvaldību. Tomēr novadam nav nevienapastāvīga ārvalstu sadraudzības partnera –sadarbība ar citām pašvaldībām norisatsevišķu projektu ietvaros.46% aptaujāto norādījuši, ka ikdienāinformāciju par pašvaldību un tāssniegtajiem pakalpojumiem iegūst nonovada mājas lapas – www.ropazi.lv,nedaudz mazāk (31%) – izdevumā„Ropažu vēstis”. 46% respondentunorādījuši, ka vēlētos vairākinformāciju par pašvaldības darbukopumā, bet 44% - par apdzīvotovietu, kurā dzīvo.Atsevišķi respondenti norādījuši, kanepieciešams uzlabot savstarpējokomunikāciju pašvaldības mērogā.


313. ROPAŽU NOVADA SOCIĀLĀINFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI3.1. IZGLĪTĪBARopažu novadā izglītības pakalpojumussniedz 4 izglītības iestādes, kuras atrodaspašvaldības pārvaldes pārraudzībā:Ropažu vidusskola,Zaķumuižas pamatskola,PII „Annele”,Mūzikas un mākslas skola„Rodenpois”.2011.gada 1.augustā Zaķumuižas pamatskolaitika pievienota PII „Auseklītis”, kura līdz tamdarbojās kā atsevišķa izglītības iestāde.Izglītības iestādes aktīvi iesaistījušās dažādosvietēja un starptautiska mēroga projektos.Skolās darbojas pagarinātās darba dienasgrupas, pieejamas dažādu speciālistu(logopēda, psihologa un sociālā pedagoga)konsultācijas. Papildus izglītības programmāsnoteiktajam, izglītības iestādes skolēniemnodrošina plašu interešu izglītības programmuun dažādas radošas aktivitātes.Izglītības iestādēs regulāri tiek veiktiinfrastruktūras uzlabošanas darbi. 2011.gadāRopažu vidusskolā veikta jumta nomaiņagalvenajam skolas un virtuves korpusam, kāarī īstenoti 3.stāva pārseguma siltināšanasdarbi. Zaķumuižas pamatskolā veikta telpurekonstrukcija, piemērojot telpas pirmskolasgrupas vajadzībām. Ropažu PII veikta grīdasseguma nomaiņa un kāpņu telpu kapitālieremonti.2009.gadā tika īstenota apjomīga Zaķumuižaspamatskolas rekonstrukcija, renovējot telpasun izbūvējot jaunu sporta zāli.2012.gadā īstenots Ropažu novada izglītībasiestāžu informatizācijas projekts, uzlabojotRopažu vidusskolas un Zaķumuižaspamatskolas iekšējos datortīklus un tehniskoaprīkojumu.Neskatoties uz veiktajiem infrastruktūrasuzlabojumiem, nepieciešams attīstīt izglītībasiestāžu infrastruktūru, padarot to mūsdienīguun pieejamu bērniem ar funkcionāliemtraucējumiem.Ropažu novada izglītības iestādes irizstrādājušas novada vispārējās izglītībasstratēģijas līdz 2018.gadam projektu, kuršintegrēts Attīstības programmā. Ņemot vērādemogrāfijas tendences, paredzams, kapieprasījums pēc pirmsskolas izglītības, sākotar 2016./2017.mācību gadu novadāsamazināsies.27 254437 41 3652 4732 30Attēls 14: Prognozētais bērnu skaits, kas uzsāksmācības Ropažu vidusskolā un Zaķumuižaspamatskolā (Ropažu novada Izglītības stratēģija līdz2018.gadam - projekts)Izglītības stratēģijas projekts par galvenajiemizglītības iestāžu attīstības stūrakmeņiemnosaka rūpes par dabu, par līdzcilvēkiem, parsevi un par kultūrvēsturisko mantojumu,5025Ropažu vidusskolaZaķumuižas pamatskola2212


32vienlaicīgi attīstot kvalitatīvas unkonkurētspējīgas izglītības apguves iespējas.3.1.1. ROPAŽU VIDUSSKOLARopažu vidusskola īsteno 2 izglītībasprogrammas:Pamatizglītības programmu;Vispārējās vidējās izglītībasvispārizglītojošā virziena programmu.Izglītojamo skaits 2012.gadā – 291,2011.gadā - 304 skolēni, 2010.gadā – 314skolēni, bet 2009.gadā – 312 skolēni.Izglītības iestāde piedāvā dažādu priekšmetufakultatīvu apguvi. Skolēni var darbotiesvairākos interešu izglītības pulciņos: koros,ansamblī, tautisko deju kolektīvos, radošajādarbnīcā, foto studijā, skolas teātrī, keramikaspulciņā u.c. 2010.gadā vidusskola ieguvaEkoskolas nosaukumu un aktīvi īsteno videsizglītības projektus.3.1.2. ZAĶUMUIŽAS PAMATSKOLAZaķumuižas pamatskola īsteno 2 izglītībasprogrammas:Pirmsskolas izglītības programmu.Pamatizglītības programmu.Izglītojamo skaits, 2012.gadā – 274 skolēni(t.sk. 109 – pirmskolas vecuma bērni),2011.gadā - 271 skolēni. Pirmskolas izglītībasprogrammā darbojas 5 grupas, kurasparedzētas bērniem vecumā no 2,5 līdz 7gadiem.2010.gadā Zaķumuižas pamatskolā mācījās141 skolēns, bet 2009.gadā – 125.PII „Auseklītis”, kuras funkcijas 2011.gadāpārņēma Zaķumuižas pamatskola, 2010.gadāmācījās 89 bērni, bet 2009.gadā – 80.Zaķumuižas pamatskolas skolēni var darbotiesdažādos interešu izglītības pulciņos: korī,folkloras kopā, tautisko deju kolektīvos, teātrapulciņā, radošo klubiņā, mājturības,galdniecības pulciņos, dažādos sportapulciņos (peldēšanas, tenisa, galda spēļu,vieglatlētikas, sporta spēļu, karatē), angļuvalodas pulciņā u.c.Kopš 2011.gada izglītības iestādē ieviestaVērtību programma, lai veicinātu skolēnumotivāciju un izaugsmi.3.1.3. ROPAŽU PII „ANNELE”Ropažu pirmskolas izglītības iestāde „Annele”īsteno pirmskolas izglītības programmu.2012.gada sākumā „Anneli” apmeklēja 171dažādu tautību bērns 7 grupās, no kurāmviena ir izvietota Mūzikas un mākslas skolasJauniešu centrā. Izglītojamo skaits 2011.gadā-168 bērni, 2010.gadā – 135 bērni, bet2009.gadā – 132 bērni.Tāpat kā Ropažu vidusskola, arī PII „Annele”iesaistījusies Ekoskolu programmā. 2011.gadāizglītības iestādē īstenots projekts „Sportalaukums un veloceliņš – bērnu kustībupriekam, veselībai un drošībai”, kura ietvarosveikta sporta laukuma labiekārtošana unveloceliņa izbūve bērnudārza teritorijā.3.1.4. ROPAŽU MŪZIKAS UN MĀKSLASSKOLA „RODENPOIS”Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois”īsteno profesionālās ievirzes izglītībasprogrammu.2011.gadā Mūzikas nodaļā mācījās 74audzēkņi, bet Mākslas nodaļā – 46 audzēkņi.Mūzikas nodaļā audzēkņi var apgūtklavierspēli, vijoļspēli, akordeona, ģitāras,flautas, saksofona un sitaminstrumentu spēli.Mākslas nodaļā audzēkņiem ir iespējamsapgūt vizuāli plastisko mākslu. Mākslasstudijās ir iespējams apgūt iemaņasjaunākajās tehnoloģijās - datorgrafikā, dizainā,foto un arī senākos arodos - keramikā,veidošanā, zīmēšanā, gleznošanā.2011.gadā īstenots projekts „Pamatlīdzekļuuzstādīšana Ropažu mūzikas un mākslasskolas keramikas darbnīcā”, kura ietvaros tikamodernizēta keramikas darbnīca.


333.1.5. IZGLĪTĪBAS LĪMENISRopažu novada pastāvīgo iedzīvotāju, kuruvecums ir sākot no 15 gadiem, iedalījums pēcaugstākā sekmīgi iegūtā izglītības līmeņa irsekojošs:Doktora grāds – 10 jeb 0,2% no visiem;Augstākā izglītība – 1108 jeb 19,1% novisiem;Profesionālā vidējā izglītība vai arodizglītība– 1699 jeb 29,3% no visiem;Vispārējā vidējā izglītība – 1509 jeb 26,1%no visiem;Pamatizglītība – 1200 jeb 20,7% no visiem;Zemāka par pamatizglītību – 240 jeb 4,1%no visiem;Neprot ne lasīt, ne rakstīt – 26 jeb 0,4% novisiem novada pastāvīgajiem iedzīvotājiemvecumā no 15 gadiem.101108169915091200240Attēls 15: 15 gadu un vecāki Ropažu novadaiedzīvotāji pēc augstākā sekmīgi iegūtā izglītībaslīmeņa 2011.gada 1.martā (CSP)Kopējais pastāvīgo iedzīvotāju skaits vecumāno 15 gadiem 2011.gada 1.martā bija 5792.Kopējais novada bērnu skaits vecumā no 7līdz 17 gadiem bez pamatizglītības 2011.gada1.martā bija 595, no kuriem 10 skoluneapmeklē.26doktora grādsaugstākā izglītībaprofesionālā vidējā izglītība vai arodizglītībavispārējā vidējā izglītībapamatizglītībazemāka par pamatizglītībuneprot ne lasīt, ne rakstīt3.2. SPORTSSporta dzīvi novadā organizē Ropažu novadaSporta centrs. Sporta infrastruktūru veidoRopažu sporta zāles Sporta centrā,Zaķumuižas sporta zāle un stadions arkompleksiem sporta laukumiem.Izglītības iestāžu sporta nodarbības tiekorganizētas abās sporta zālēs pa dienu, betpēcpusdienā, vakarā un brīvdienās sportazālēs norisinās interešu izglītības sportapulciņi skolēniem, kā arī nodarbībaspieaugušajiem.Interešu izglītības grupās 2011.gadā kopādarbojās aptuveni 175 skolas vecuma bērni un92 pieaugušie.Ar Ropažu sporta centra atbalstu sekmīgidarbojas Ropažu novada iedzīvotāju LatvijasBērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skolaskamaniņbraucēju grupa, kura trenējasSiguldas bobsleja un kamaniņu trasē.Ropažu sporta centrā pieaugušajiempieejamas vingrošanas, aerobikas un tenisanodarbības. Pieejama ir trenažieru zāle.Sporta zālē trenējas novada komandasfutbolā, florbolā un volejbolā. Skolēniem tiekpiedāvāti interešu izglītības pulciņi vairākossporta veidos: futbolā, basketbolā,vieglatlētikā, volejbolā, tenisā, karatē.Zaķumuižas sporta zālē pieaugušajiempieejamas galda spēļu, basketbola, tenisanodarbības, moderna trenažieru zāle.Skolēniem tiek piedāvāti interešu izglītībaspulciņi futbolā, volejbolā, florbolā, tenisā,vieglatlētikā, karatē.Ikgadēji tiek rīkoti Ropažu novada sportasvētki, kā arī turnīri un sporta spēles dažādossporta veidos: tenisā, minifutbolā, pludmalesvolejbolā, dambretē, šautriņu mešanā, zolītē,novusā, galda tenisā.Ropažu un Zaķumuižas sporta zāles iriecienītas reģiona un valsts mēroga sportasacensību norišu vietas.


34Sporta centrs sadarbojas ar dažādu sportaveidu federācijām, sporta organizācijām.Novadā darbojas vairāki sporta klubi: „VKRopaži” (volejbols), „Lijas sporta klubs”, sportaklubs „Skille” (novuss), „SK 333” (kartings),„SK Bole” (petanks), orientēšanās klubs„Prizma” un „SK Zaķumuiža” (basketbols).3.3. KULTŪRAKultūras dzīvi novadā organizē Ropažunovada pašvaldības Kultūras un izglītībascentrs. Novadā ir 3 bibliotēkas: Ropažunovada bibliotēka, Kākciema bibliotēka unZaķumuižas bibliotēka.3.3.1. ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBASKULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRSKultūras un izglītības centra mērķis irkvalitatīvas kultūrvides veidošana unuzturēšana Ropažu novadā, kultūras vērtīburadīšana, izplatīšana un saglabāšana, kā arīmākslinieciskās jaunrades attīstība unnodrošināšana, izglītības iestāžu koordinācijaun kultūrizglītības veicināšana.Iestādes galvenie uzdevumi:Koordinēt Ropažu novada bērnu unjauniešu interešu izglītību, pieaugušoizglītību un izglītības darbu kopumā,sadarbojoties ar novada izglītībasiestādēm;Nodrošināt kultūras mantojumasaglabāšanu un papildināšanu, sekmētradošo un saimniecisko iniciatīvu,profesionālismu un mākslinieciskokvalitāti;Veikt kultūrizglītojošo darbu unorganizēt kultūras pasākumus.Ropažu novada pašvaldības Kultūras unizglītības centra pārraudzībā darbojas visasnovada pašvaldības izglītības iestādes,Ropažu novada bibliotēka, Zaķumuižasbibliotēka, Kākciema bibliotēka un Zaķumuižasklubs.Ikdienā Kultūras un izglītības centra paspārnēdarbojas vairāki amatiermākslas kolektīvi:Kori: Ropažu novada jauktais koris„Ropaži” un Zaķumuižas jauktais koris„Ozolzīle”;Vokālie ansambļi: sieviešu vokālaisansamblis „Noktirne”, vokālaisansamblis „Pseido” un vokālaisansamblis „Sarma”;Deju kolektīvi: bērnu deju kolektīvs„Annele”, vidējās paaudzes dejukolektīvs „Cielava”, breika deju grupa„RD Street Crew”, bērnu deju kopa„Zaķubērni”;Jauniešu amatierteātris – Jaunatnesteātra sports,Folkloras kopa „Oglīte”.Regulāri tiek organizēti valsts svētku,tradicionālo piemiņas un atceres dienupasākumi, izstādes, labdarības pasākumi uncitas kultūras un atpūtas aktivitātes.Kultūras un izglītības centrā ir lielā zāle arskatuvi (vietu skaits – 480) un mazā zāle (vietuskaits – 100), 4 nodarbību telpas. Iestādepiemērota arī konferenču, semināru rīkošanai.Kultūras pasākumu norišu vieta Zaķumuižasciemā ir Zaķumuižas klubs, kurā ikdienā notiekRopažu mūzikas un mākslas skolas„Rodenpois” nodarbības, kā arīamatierkolektīvu mēģinājumi. Ropažu Kultūrascentrs un Zaķumuižas klubs darbojas projektā„Kinopunkts”, sniedzot iespēju Ropažu novadaiedzīvotājiem regulāri apmeklēt kinoseansus.3.3.2. ROPAŽU NOVADA BIBLIOTĒKARopažu novada bibliotēka (līdz 2012.gadanovembrim – Ropažu novada Informācijascentrs) ir Ropažu novada pašvaldībasizveidota iestāde, kura veic novada centrālāsbibliotēkas funkcijas un kuras valdījumāatrodas pašvaldības bibliotēku krājums.Ropažu novada bibliotēka lietotājiem ir atvērta6 dienas nedēļā, kopumā 48,5 stundas nedēļā.


35Kopējais lasītāju skaits bibliotēkā 2012.gadābija 609, no tiem 317 – bērni un jauniešivecumā līdz 18 gadiem. Apmeklējumukopskaits 2012.gadā – 12806, izsniegumuskaits – 16233 vienības.Bibliotēkas krājumā ir 12360 vienības, t.sk.9619 grāmatas, 74 nosaukumu žurnālu unlaikrakstu latviešu un krievu valodā, kā arī 100audiovizuālie materiāli. Lietotājiem tieknodrošināta pieeja „Letonika” un „Lursoft” datubāzēm. Bibliotēkas lietotājiem pieejami 12datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu.2013.gadā bibliotēkā plānots ieviest vienotolasītāja karti, kas dos iespēju 2014.gadāapmeklēt visas novada bibliotēkas ar vienureģistrācijas karti, izmantot iespēju lietotbibliotēku attālināti – iepazīstot bibliotēkukrājumus elektroniskajā katalogā un rezervējotnepieciešamo internetā, uzsākt elektroniskogrāmatu izsniegšanu un iekārtot bērnu atpūtasun rotaļu stūrīti.3.3.3. KĀKCIEMA BIBLIOTĒKABibliotēka ir vienīgā kultūras un izglītībasiestāde Kākciemā, kuras darbu plānotsuzlabot, izveidojot to par multifunkcionālucentru, iedzīvotājiem piedāvājot vairāk iespējuun pakalpojumu. Šobrīd bibliotēka lietotājiem iratvērta 3 dienas nedēļā, kopumā 18 stundas.Kopējais lasītāju skaits bibliotēkā 2012.gadābija 79, no tiem 23 – bērni un jaunieši vecumālīdz 18 gadiem. Apmeklējumu kopskaits2012.gadā – 774, izsniegumu skaits – 2826vienības. Bibliotēkas krājumā ir 5463 vienības,t.sk. 3273 grāmatas, 35 nosaukumu žurnālu unlaikrakstu. Lietotājiem tiek nodrošināta pieeja„Letonika” un „Lursoft” datu bāzēm. Bibliotēkaslietotājiem pieejami 4 datori ar bezmaksasinterneta pieslēgumu.3.3.4. ZAĶUMUIŽAS BIBLIOTĒKAAtvērta apmeklētājiem 6 dienas nedēļā, vasarā- 5. Apmeklējumu skaits 2012.gadā bija 9608,izsniegumi - 9383, reģistrēto lasītāju skaits:325. Krājuma kopskaits uz 01.01.2013 - 9418,no tiem 8415 grāmatas, 935 periodiskieizdevumi. Bibliotēkā apmeklētājiem pieejami 7datori, no tiem 6 ar interneta pieslēgumu,kopētājs, fakss, skeneris, krāsu lāzerprinteris.Bibliotēka organizē arī dažādus pasākumusgan bērniem, gan pieaugušajiem, bezmaksasdatorapmācības kursus lietotājiem bezpriekšzināšanām, konsultē lietotājus internetaizmantošanā u.c. Bibliotēkā bez maksaspieejams internets, bezvadu internetsbibliotēkas telpās, bezmaksas izmantojamasdatu bāzes Lursoft un Letonika.3.4. SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UNVESELĪBAS APRŪPESociālos pakalpojumus un palīdzību organizēRopažu novada Sociālais dienests „Dzīpari”.Veselības aprūpes pakalpojumi pieejamiģimenes ārstu praksēs Ropažos, Muceniekosun Zaķumuižā, zobārstniecības pakalpojumi –Ropažos un Zaķumuižā. Novadā ir divasaptiekas – viena Ropažos, otra – Silakrogā.Ropažu ciemā atrodas Valsts sociālās aprūpescentra „Vidzeme” filiāle „Ropaži.3.4.1. SOCIĀLAIS DIENESTSRopažu novada Sociālā dienesta uzdevums irorganizēt un sniegt sociālo palīdzībupašvaldības teritorijā dzīvojošajāmmaznodrošinātām un sociāli mazaizsargātāmpersonām.Sociālā dienesta centrs „Dzīpari” nodrošinadaudzveidīgus sociālos pakalpojumus –speciālistu konsultācijas, sociālos dzīvokļus,pirts un dušas pakalpojumus, veļasmazgāšanas pakalpojumus u.c.2011.gada laikā sociālajos pabalstos kopāizsniegti 228288 LVL.Iknedēļas aprūpe 2011.gadā tika sniegta 15personām, individuālā mājās aprūpe -14personām.Sociālā dzīvojamā mājā „ Zītari - 5 ” atrodasTumšupē. Tajā ir 24 sociālie dzīvokļi. Ārpussociālās dzīvojamās mājas novadā ir vēl 9sociālie dzīvokļi. 2011.gadā sociālajos


36dzīvokļos Ropažu novadā kopā dzīvoja 104personas (t.sk. 11 pensionāri un 43 bērni),2010.gadā – 93 personas (t.sk. 9 pensionāri un39 bērni), 2009.gadā - 101 persona (t.sk. 9pensionāri un 37 – bērni). Pašvaldībasizdevumi sociālo dzīvojamo māju un sociālodzīvokļu uzturēšanai 2011.gadā – 11649LVL. 233.4.2. VSAC "VIDZEME" FILIĀLE "ROPAŽI"Ropažos atrodas Valsts sociālās aprūpescentra „Vidzeme” filiāle, kas sniedzpakalpojumus klientiem, kuri ir I un II grupasinvalīdi ar garīga rakstura traucējumiem.Filiāles telpās izveidota „Pusceļa māja”, kurklientiem ir iespēja apgūt un nostiprinātsadzīvē nepieciešamās iemaņas un integrētiesdarba tirgū un sabiedrībā. Filiālē tiekpiedāvātas dažādas brīvā laika pavadīšanasiespējas – kultūras pasākumi, fiziskāsnodarbības, dievkalpojumi, darbi dārzā. Filiālēir liela bibliotēka, pieejami preses izdevumi.Kopumā sociālās aprūpes un rehabilitācijaspakalpojumi tiek nodrošināti 350 klientiem.Iestāde atrodas LR Labklājības Ministrijaspārraudzībā un nodrošina 163 darbavietas. 243.4.3. ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDESAmbulatori medicīniskā palīdzība Ropažunovadā pieejama Ropažos, Zaķumuižā unMuceniekos. Ropažos medicīnaspakalpojumus sniedz 2 ģimenes ārstu prakses(Ārsta mājā), Zaķumuižā – 2 ģimenes ārstaprakses (Zaķumuižas ambulancē) unMuceniekos – 1 ģimenes ārsta palīgs 25 .Ambulatoro apmeklējumu skaits kopā2011.gadā Ropažu novadā bija 20603. Notiem ambulatoro pieņemšanu skaits – 19611,23 LR Ekonomikas ministrija, pārskats par sociālo dzīvojamofondu un personām, kurām izīrēts sociālais dzīvoklis2011.gadā24 LR Labklājības ministrija, Valsts sociālās aprūpes centrs„Vidzeme”, 2011.gada Publiskais pārskats25 Nacionālais Veselības dienests, Ģimenes ārsti atbilstošiteritorijāmbet mājas vizītes – 992. Ambulatoroapmeklējumu skaits uz 1 iedzīvotāju gadā – 3.2,1Garkalnes novadsInčukalna novadsOgres novadsSalaspils novadsStopiņu novads3,4 3,45,4 5,2Attēls 16: Ambulatoru apmeklējumu skaits uz vienuiedzīvotāju pie ģimenes ārstiem 2011.gadā (SPKC)Salīdzinot Ropažu novada ambulatoroapmeklējumu skaitu pie ģimenes ārstiem arapkārtējām pašvaldībām, rādītājs ir viens nozemākajiem. Tas varētu liecināt par to, kaRopažu novada iedzīvotāji lielā mērā apmeklēārstniecības iestādes, kuras atrodas ārpusnovada (piem., Rīgā). 26Ārstniecības iestāžu un sertifikācijas reģistrāreģistrētas divas ārsta prakses zobārstniecībā,kuras atrodas Ropažos un Zaķumuižā.3.5. DROŠĪBA UN TIESĪBUAIZSARDZĪBAIkšķiles novadsMālpils novadsRopažu novadsSiguldas novadsPašvaldības aizbildniecības un aizgādniecībasiestāde, kas nodrošina bērnu un citurīcībnespējīgo personu personisko unmantisko interešu aizstāvību, ir Ropažunovada bāriņtiesa. Kopumā 2011.gadāaizbildniecībā atradās 19 bērni.Ropažu novada Mucenieku ciemā atrodasPilsonības un migrācijas lietu pārvaldespārraudzībā esošā iestāde - Patvērumameklētāju izmitināšanas centrs. Centrāiespējams izmitināt 200 iemītniekus.26 Slimību profilakses un kontroles centrs, Statistikas dati par2011.gadu (ja novada iedzīvotājs devies pie ārsta uzārstniecības iestādi citā pašvaldībā, tad šis apmeklējums irreģistrēts tajā pašvaldībā, kur reģistrēta ārstniecības iestāde)34,35,72,2


372012.gada martā centrā uzturējās 80iemītnieki. Centra galvenais uzdevums irnodrošināt patvēruma meklētājus ar mājoklilaikā, kamēr viņu lietas tiek izskatītas, unpieņemts lēmums patvēruma lietā, un veicinātviņu adaptāciju Latvijas sabiedrībā. 27Par sabiedriskās kārtības uzturēšanu novadāatbildīga ir Ropažu novada pašvaldībaspolicija. Iestādē kopā strādā 10 darbinieki.Pašvaldības policijas kompetencē ietilpstRopažu novada domes apstiprināto saistošonoteikumu ievērošanas un izpildes kontrole, kāarī regulāra patrulēšana novada teritorijā.Pašvaldības policija sadarbojas ar Valstspolicijas Rīgas reģiona pārvaldes Salaspilsiecirkni, novada pašvaldības iestādēm(bāriņtiesu, sociālo dienestu, būvvaldi u.c.),VSAC „Ropaži”, Ropažu mednieku kolektīvu,Zemessardzes 19.nodrošinājuma bataljonu uncitām organizācijām un valsts iestādēm.2011.gada laikā Ropažu novada Pašvaldībaspolicija sastādījusi 69 Administratīvopārkāpumu protokolus un paziņojumus,izteikusi 305 brīdinājumus, sastādījusi 103apsekošanas aktus, veikusi 820 izbraukumuspēc izsaukuma un veikusi citus drošības unkārtības uzturēšanas pasākumus.Bez pašvaldības policijas Ropažos ir arī Valstspolicijas Rīgas reģiona pārvaldes Salaspilsiecirkņa nodaļa, kurā strādā divi valsts policijaspilnvaroti darbinieki. Ropažu novadā kopējaisreģistrētais noziedzīgo nodarījumu skaits2010.gadā – 78 (no tiem 5 – sevišķi smaginoziegumi, 36 – smagi noziegumi, 17 – mazāksmagi noziegumi un 15 – kriminālpārkāpumi).50 no visiem noziegumiem bijuši noziegumipret īpašumu. 28Ugunsgrēku skaits 29 2012.gadā – 21 (par27,59% mazāk kā gadu iepriekš), 2011.gadā –29 (par 52,6% vairāk kā gadu iepriekš).Ropažu pašvaldības policijas rīcībā irglābšanas un ugunsdzēšanas darbiempiemērota tehnika, kā arī divi profesionāliugunsdzēsēji. Bez tam teritorijā atrodas arīValsts meža dienesta ugunsdzēsēju depoZaķumuižā.Ropažu novada administratīvajā teritorijālielāko ugunsgrēku skaitu sastāda degošākūla, kā arī nesakoptās teritorijas, kur sakrājiesliels atkritumu daudzums.Par klaiņojošiem dzīvniekiem iedzīvotāji ziņonovada pašvaldības policijai, kura uz līgumapamata tos nodod dzīvnieku patversmei„Mežvairogi”, kas atrodas Ķekavas novadā.Ropažu novada teritoriju šķērso maģistrālaisdabasgāzes vads Rīga – Inčukalna pazemeskrātuve I un II. Zaķumuižā atrodas gāzesregulēšanas stacija. Kā nacionālas nozīmespaaugstinātas bīstamības transporta riskateritorija noteikts autoceļš A4 Rīgas apvedceļš(Baltezers – Saulkalne), kurš šķērso arīRopažu novadu. Reģionālās nozīmespaaugstinātas bīstamības objekta statussnoteikts Ropažu HES, kas atrodas uz LielāsJuglas, 36 km no ietekas Juglas ezerā (Bdrošuma klases hidroelektrostacijuhidrotehniskās būve) 30 .3.6. NEVALSTISKĀSORGANIZĀCIJASRopažu novadu raksturo aktīva vietējāsabiedrība. Novadā darbojas dažādasnevalstiskās organizācijas:biedrība „Aktīvi vecāki Ropažunovadam”;biedrība „ Ropažu partnerība”;27 PMLP, www.pmlp.gov.lv28 IeM Informācijas Centrs, Reģistrēto noziedzīgo nodarījumuskaits no 01.01.2010. līdz 31.12.2010.29 Pārskats par ugunsgrēkiem un to radītajām sekām2012.,2011.gadā, VUGD30 Valsts civilās aizsardzības plāns


38biedrība „Cits Silakrogs”;vēstures un rekonstrukcijas klubs„Rodenpois”;biedrība „Ropažu novada Kultūrasatbalsta fonds”;meklēšanas vienība „Leģenda”;biedrība „Attīstības centrs „Mucenieki””;biedrība „Volejbola klubs „Ropaži””;biedrība „Sporta klubs „333“”;biedrība „Sporta klubs „Zaķumuiža””;orientēšanās sporta klubs „Prizma”;biedrība sporta klubs „Boule”;florbola klubs „Ropaži”;biedrība „Cetra Sport”biedrība „Lijas sporta klubs”,dzīvokļu sabiedrība „Pirmā māja”;Ropažu evaņģēliski luteriskā draudze;Ropažu Svētā Gara Romas katoļudraudze.Biedrības piedalās dažādās aktivitātēs, kassaistītas ar iedzīvotāju iesaistīšanu dažādospasākumos (piem., vides izglītības aktivitātēs)un projektos, kas ar pašvaldībaslīdzfinansējumu tiek īstenoti novada ciemos.Attēls 17: Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi (SIA „Reģionālie projekti”)


39NOVĒRTĒJUMSPubliskie pakalpojumi Ropažu novadāvērtējami kā pieejami un lielākoties kvalitatīvi.Novada izglītības infrastruktūru veido 4izglītības iestādes, kas nodrošina pirmskolas,pamatizglītības, vispārējās vidējās unprofesionālās ievirzes izglītības programmuapguvi.Saskaņā ar novada vispārējās izglītībasstratēģijas projektu var secināt, ka Ropažuvidusskola visā pārskatāmajā periodā varēsveidot divu klašu komplektu, kas iezīmē stabiluskolas noslodzi un skolotāju nodarbinātību.Paredzams, ka Zaķumuižas pamatskolaivismaz divus mācību gadus sagaidāms divuklašu komplekts, kas var iezīmēt svārstībassākumskolas skolotāju nodarbinātībā.Kopumā demogrāfijas tendences nepieprasanozīmīgus ieguldījumus vispārējās izglītībasiestāžu infrastruktūras paplašināšanā, izņemotRopažu vidusskolas ēdināšanas iespējas.Tomēr infrastruktūras paplašinājums vitālinepieciešams, ja pirmsskolas uzņem bērnusno 1,5 gadu vecuma.Novada kultūras un sporta dzīvi var uzskatītpar aktīvu – brīvā laika pavadīšanas iespējastiek nodrošinātas dažāda vecuma un interešugrupām. Novadā darbojas vairākiamatierkolektīvi.Ropažu novadā nav nevienas jauniešubiedrības, tomēr vietējie jaunieši ir aktīvi unlabprāt piedalās dažādās kultūras, sporta unsabiedriskajās aktivitātēs.Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldībā pieejamajiem pakalpojumiem ir lielākoties pozitīvs. Iedzīvotājiapmierinoši vērtē izglītības iestāžu sniegtos pakalpojumus, sporta zāļu pakalpojumus, kultūras unizklaides pasākumu regularitāti un kvalitāti, kā arī veselības aprūpes (t.sk. ģimenes ārstu) un sociālāsaprūpes pakalpojumus. 34% aptaujāto nav apmierināti ar zobārstniecības pakalpojumiem, bet 46% - arsabiedriskās kārtības nodrošināšanu.Atsevišķi aptaujātie kā lielākos novada sasniegumus norādījuši izglītības iestādes, sporta infrastruktūrasattīstību Ropažos un Zaķumuižā, Kultūras centra uzbūvēšanu, kā arī Zaķumuižas pamatskolaspaplašināšanu.


404. ROPAŽU NOVADA DABAS RESURSI UNKULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS4.1. ĢEOGRĀFISKAISNOVIETOJUMSRopažu novads atrodas Latvijas centrālajādaļā – Viduslatvijas zemienes Ropažulīdzenumā, kas plešas no Mazās Juglasdienvidos līdz Gaujai pie Inčukalna ziemeļos.Reljefs pārsvarā līdzens, nedaudz viļņots.Pašvaldība ietilpst Rīgas plānošanas reģionā.Novada administratīvais centrs ir Ropaži.Pašvaldība robežojas ar Garkalnes, Ikšķiles,Inčukalna, Mālpils, Ogres, Salaspils, Siguldasun Stopiņu novadiem.APTUVENAISCIEMS/PILSĒTAATTĀLUMS LĪDZNOVADA CENTRAM(ROPAŽIEM)BRAUKŠANASILGUMS ARAUTOMAŠĪNULĪDZ ROPAŽIEMSilakrogs 16 km 16 minZaķumuiža 11 km 11 minTumšupe 12 km 12 minMucenieki 19 km 16 minKākciems 8 km 7 minRīga 36 km 37 minOgre 21 km 22 minIkšķile 21 km 19 minSigulda 35 km 33 minInčukalns 17 km 15 minMālpils 27 km 23 kmTabula 5: Administratīvā centra attālums līdz citāmapdzīvotām vietām (pēc Google maps aprēķiniem)Attēls 18: Ģeogrāfiskais novietojums reģionā (SIA„Reģionālie projekti”)4.2. ZEMES RESURSIRopažu novada kopplatība - 324,9 km 2 jeb32492,6 ha. Pēc zemes lietojuma veidaprocentuāli lielāko daļu zemju sastāda mežazemes – 21868,6 ha jeb 67% no visas novadateritorijas platības. 6515,9 ha jeb 20% novadateritorijas aizņem lauksaimniecībāizmantojamās zemes, 878,1 ha jeb 3% - purvi,692,1 ha jeb 2% - zeme zem ūdeņiem, 629,4ha jeb 2% - zeme zem ceļiem, 482 ha jeb 1% -zeme zem ēkām un pagalmiem, 210,5 ha jeb1% - krūmāji, 1215,9 ha jeb 4% – pārējāszemes.


41ZEMES LIETOŠANAS VEIDSLauksaimniecībāizmantojamā zeme,t.sk.:1215,9;4%629,4;2%482,0;1%692,2;2%878,1;3%210,5;1%LIZKrūmājsŪdensCeļiPLATĪBA (HA)6515,9;20%21868,6;67%MežsPurvsApbūvePārējās zemes% NOTERITORIJASKOPPLATĪBAS6515,9 ha 20,1%Aramzeme 4453,5 ha 13,7%Augļu dārzs 80,3 ha 0,2%Pļava 1325,4 ha 4,1%Ganības 656,7 ha 2,0%Mežs 21868,6 ha 67,3%Krūmājs 210,5 ha 0,6%Purvs 878,1 ha 2,7%Zeme zem ūdeņiem 692,2 ha 2,1%Zeme zem ēkām 482,0 ha 1,5%Zeme zem ceļiem 629,4 ha 1,9%Pārējās zemes 1215,9 ha 3,7%Kopplatība 32492,6Tabula 6: Zemes sadalījums pa zemes lietošanasveidiem (ha) uz 2012.gada 1.janvāri (VZD)Attēls 19: Zemes sadalījums pa zemes lietošanasveidiem (ha) uz 2012.gada 1.janvāri (VZD)Ropažu novada zemes vidējā kadastrālāvērtība 2012.gada maijā - 502,2 LVL/ha.28859,2 ha jeb 88,8% novada teritorijas2012.gada 1.janvārī bija zeme īpašumā, t.sk.:11601,9 ha jeb 40% - fizisko personuīpašumā;8710,8 ha jeb 30% - valsts un valstsinstitūciju īpašumā;8262,4 ha jeb 29% - juridisko personuīpašumā;174,2 jeb 1% - pašvaldības īpašumā;109,9 jeb mazāk par 1% - jauktastatusa kopīpašumā.205,1 ha jeb 0,6% no kopplatības – zemelietojumā, 379,6ha jeb 1,2% – pašvaldībaipiekritīgā zeme, 2915,2 ha jeb 9% – valstijpiekritīgā zeme, 112,3 ha jeb 0,3% – zemezem publiskajiem ūdeņiem.109,9;


42589,8 ha jeb 2,5% – meža zemes zeminfrastruktūras objektiem;88,5 ha jeb 0,4% – lauces:67,3 ha jeb 0,3% - pārplūstoši klajumi.12029,9 ha jeb 51% meža zemju atrodasprivātīpašumā, 11234,4 ha jeb 48% – valsts un113,6 ha jeb 1% – pašvaldības īpašumā.NosaukumsTūrkalneGaitiņiVeidsDolomītsDolomītsVeids/derīgāizrakteņaizmantošanaŠķembāmŠķembāmKrājumi2012.g.1.janvārī 35(tūkst. m 3 )A: 8437,65N:13564,50A: 1327,87N: 246,2016457,02 ha teritorijas aizņem skuju koki,4173,64 ha – mīksto lapu, bet 25,22 ha –cietlapju meži. 13331,53 ha jeb 65% no visasmežaudzes aizņem priede, 3176,46 ha jeb15% - bērzs, 3176,46 ha jeb 15% - egle,419,16 ha jeb 2% - baltalksnis, 362 ha jeb 2% -melnalksnis, 210,22 ha jeb1% - apse, citassugas – mazāk par 1%.20304,24 ha mežu platības ir bezsaimnieciskās darbības ierobežojumiem.Teritorijai raksturīga salīdzinoši lielapurvainība, ko veicinājis lielais nokrišņudaudzums 32 un augstais gruntsūdens līmenisRopažu līdzenumā. Lielākie novada purvi –Laugas purvs, Ķēniņu purvs un Maltuvespurvs.4.2.2. DERĪGIE IZRAKTEŅINovada teritorijā ir ievērojami derīgo izrakteņukrājumi, pārsvarā – dolomīts, sastopama arīkūdra, smilts un sapropelis.2011.gadā Ropažu novada teritorijā tikaizmantotas 33 sekojošas derīgo izrakteņuatradnes:„Gaitiņi” (dolomīts);„Remīne” (dolomīts);„Tūrkalne” (dolomīts);„Bajārgravas” (smilts);„Jugla” (smilts).„Tūrkalne” ir valsts nozīmes 34 atradne. Tāsplatība – 147,8ha, izmantošanas veids –šķembu un dolomītmiltu ražošana.32 Ropažu novada teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam33 Derīgo izrakteņu krājumu bilance par 2011. gadu, LVĢMCRemīneBajārgravasJuglaDolomītsSmiltsSmilts4.2.3. ŪDENS RESURSIRopažu novada teritorija lielākoties atrodasDaugavas sateces baseina Lejas Daugavasapakšbaseinā, neliela daļa teritorijas ziemeļudaļa – Gaujas sateces baseinā. Teritorijuraksturo biezs upju tīkls un daži nelieli ezeri.Lielā Jugla ir lielākā novada ūdenstece,kopējais upes garums – 62 km, satecesbaseins – 1626 km 2 . Upei ir daudz līkumu, saluun pussalu. Uz Lielās Juglas, 36 km no ietekasJuglas ezerā, atrodas Ropažu HES.Pārējās upes: Tumšupe, Krievupe, Lēģerurga,Pietēnupe, Arupīte, Mazā Jugla un citasmazākas upes.Lielākās ūdenstilpnes: Lielais Kangaru ezersun Silezers.34 Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne — MK noteiktaatradne, kura atrodas Latvijas teritorijā vai ekskluzīvajāekonomiskajā zonā un kuras krājumi nodrošina valsts vaivairāku tās reģionu vajadzības pēc attiecīgā derīgā izrakteņa;Ministru kabineta noteikumi Nr.321, Rīgā 2012.gada 8.maijā(prot. Nr.25 1.§) Noteikumi par valsts nozīmes derīgoizrakteņu atradnēm35 Bilancē uzskaita tikai izpētītos (A kategorija) un novērtētos(N kategorija) krājumusŠķembāmBūvniecībaiBūvniecībaiA: 1008,45N: 3183,00A: 286,71N: 0,00A: 5918,38N: 0,00Tabula 7: Derīgo izrakteņu krājumi uz 2012.gada1.janvāri (LVĢMC)


43Attēls 21: Nozīmīgākie dabas resursi (SIA „Reģionālie projekti”)4.3. AIZSARGĀJAMĀS DABASTERITORIJAS UN OBJEKTINozīmīgākā aizsargājamā dabas teritorijaRopažu novadā - dabas liegums „LielieKangari”. Dabas liegums ietver osu grēdu –Lielos Kangarus, kā arī tiem pieguļošāsplatības – Kangaru ezeru, Lielkangaru purvuun pārmitros mežus tā malās. Lielie Kangari irLatvijas lielākā osu grēda, tā stiepjas 28 kmgarumā. Kopējā lieguma platība – 1972 ha.Dabas liegumā līdz šim konstatētas 24 retasun aizsargājamas augu sugas.Teritorija iekļauta īpaši aizsargājamo dabasteritoriju tīklā – Natura 2000. Dabas liegumatiešā tuvumā atrodas dolomīta ieguves karjeri– „Tūrkalne” un „Remīne” 36 .Ropažu novada teritorijā kopumā reģistrēti 9mikroliegumi un 23 dižkoki 37 .36 Dabas lieguma „Lielie Kangari” dabas aizsardzības plānsno 2007. gada līdz 2017. gadam37Dabas aizsardzības informatīvā sistēma, Dabasaizsardzības pārvalde


444.4. KULTŪRVĒSTURISKAISMANTOJUMSNovada teritorijā atrodas 4 arheoloģijaspieminekļi, kas iekļauti valsts nozīmesaizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā:Jaunmežplēpju senkapi;Kapu senkapi;Naglu senkapi;Ropažu viduslaiku pils.NOSAUKUMSKatlumāja ZaķumuižāDegvielas uzpildesstacija ZaķumuižāZvēru ferma z/s"Stirnas"Silakroga garāžas -bijusī Armijas daļaPIESĀRŅOJUMA VEIDSnaftas produktupiesārņojums gruntī ungruntsūdenīnaftas produktupiesārņojums gruntī ungruntsūdenīgrunts un gruntsūdenspiesārņojumsiespējams naftas produktupiesārņojums gruntīKā vietējas nozīmes valsts aizsargājamsarhitektūras piemineklis noteikta Ropažumācītājmuiža. Ropažu viduslaiku pilsdrupas unteritorija pēdējo gadu laikā piedzīvojusi plašurekonstrukciju un labiekārtošanu – biedrība„Rodenpois” 2012.gadā īstenoja divusprojektus: „Ropažu viduslaiku pils pilsdrupuvienkāršota rekonstrukcija un teritorijaslabiekārtošana” un „Ropažu viduslaiku pilspilsdrupu teritorijas labiekārtošana”, kas tiekveikta saskaņā ar arhitekta Pētera Blūmaizstrādāto Ropažu pilsdrupu un teritorijaslabiekārtošanas koncepciju.Teritorijā atrodas vairāki vietējas nozīmesaizsargājami kultūrvēsturiski objekti unteritorijas: Zaķumuižas muižas apbūve,karavīru kapsētas, dzelzceļa stacija „Kangari”un „Augšciems” u.c. vēstures, arhitektūras unmākslas pieminekļi.4.5. VIDES KVALITĀTE4.5.1. PIESĀRŅOTĀS VIETASSaskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas unmeteoroloģijas centrs” datiem Ropažu novadāatrodas 2 piesārņotas vietas 38 un vairākaspotenciāli piesārņotas vietas (9.tabula). Kāpiesārņotas vietas noteiktas sekojošas:1. Ropažu sadzīves atkritumu izgāztuve(pazemes ūdeņu piesārņojums);2. Ropažu mehāniskās darbnīcas(piesārņojums ar naftas produktiem).38 Piesārņoto vai potenciāli piesārņoto vietu reģistrs, LVĢMC4.5.2. VIDES AIZSARDZĪBA2011.gada laikā Ropažu novadā kopāreģistrēti 39 7 pārkāpumi vides un dabasaizsardzībā: 6 personām uzlikts naudas sodspar pārkāpumiem vides aizsardzībā, bet 1 -par dabas resursu un aizsardzības noteikumupārkāpumiem. 2010.gadā reģistrēti 2pārkāpumi vides aizsardzībā un 1 - pārkāpums39Bijusī pesticīdunoliktavaBijušās mehāniskāsdarbnīcas undegvielas bāzeKākciemāSadzīves notekūdeņiKākciemāAtkritumu izgāztuve"Tumšupe"Bijušās armijas daļasgarāžas(Muceniekos)Specializētais soc.aprūpes centrs"Ropaži"Bijušais kolhozapalīgražošanas cehs"Groskangari”Bijusī minerālmēslunoliktava Zaķumuižāpesticīdu piesārņojumsgruntīiespējams piesārņojums arnaftas produktiempiesārņojums gruntī arnotekūdeņiemiespējams grunts ungruntsūdens piesārņojumsiespējams piesārņojums arnaftas produktiemsaimnieciskās darbībasilgums un rakstursneattīrīti notekūdeņisaimnieciskās darbībasilgums un rakstursTabula 8: Potenciāli piesārņotās vietas (LVĢMC)Statistikas dati par pārkāpumiem vides un dabasaizsardzībā, radiācijas drošībā un kodoldrošībā 2011.gadāun 2010.gadā, Valsts vides dienests


45radiācijas drošībā un kodoldrošībā, bet2009.gadā – 3 dabas resursu izmantošanas unaizsardzības noteikumu pārkāpumi.Novadā regulāri norisinās dažādi videssakopšanas un izglītības pasākumi. Izglītībasiestādes ir iesaistījušās dažādos videsprojektos.4.5.3. PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBASGalvenie atmosfēras gaisa piesārņojuma avotiir stacionārie objekti un mobilie piesārņojumaavoti - transporta līdzekļi.Nozīmīgākie Ropažu novada stacionāriepiesārņojuma avoti ir ražošanas un pārstrādesuzņēmumi un katlumājas. Piesārņojuma avotilielākoties atrodas novada ciemos(Zaķumuižā, Ropažos, Muceniekos,Silakrogā). Novada teritorijā nav neviensuzņēmums, kuram būtu izsniegta A kategorijaspiesārņojošā atļauja, bet ir vairāki ar Bkategorijas piesārņojošo darbību atļaujām.Kopējais sadzīves atkritumu daudzums2010.gadā, kuru radījušas organizācijas, kurasir atskaitījušās valsts statistikas pārskatā „Nr.3– Atkritumi”, Ropažu novadā, bija 999,822tonnas.NOVĒRTĒJUMSNovada ģeogrāfiskais novietojums sniedzvairākas priekšrocības, kas lielākoties saistītasar apkārt esošo pilsētu sniegtajiempakalpojumiem un darba tirgu. Ropažu novadanozīmīgākie dabas resursi ir meži un derīgieizrakteņi, lielākoties dolomīta atradnes.Viens no novada raksturīgākajiem dabasobjektiem ir Lielā Jugla un dabas liegums –Lielie Kangari. Vides kvalitāte novadāvērtējama kā laba.Izglītības iestādes regulāri rīko daudzveidīgasvides izglītības aktivitātes un projektus, kasveicina arvien plašāku iedzīvotāju attieksmesmaiņu pret apkārtējās vides sakoptību.Pēc aptaujāto novada iedzīvotāju domāmRopažu novada daba un apkārtējā vide irsakopta un skaista. Tiek norādīts uz novadameža un ūdens resursiem kā dabas vērtībām,kā arī atzinīgi vērtēta Ropažu ciemalabiekārtotā apkārtne un izglītības iestāžuaktivitātes EKO skolu programmā. Norādīts uznepieciešamību vairāk rīkot organizētas videssakopšanas talkas, kopt novada teritorijas unobjektus. Kā novada sasniegumi tiek minētiatsevišķu novada dabas un kultūrvēsturesobjektu sakoptība.


465. ROPAŽU NOVADA TEHNISKĀINFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI5.1. CEĻU INFRASTRUKTŪRANovada teritoriju šķērso valsts galvenaisautoceļš, 3 reģionālie autoceļi un 8 vietējieautoceļi, kas atrodas valsts pārvaldībā.Ropažu novada ciemu (Ropaži, Zaķumuiža,Tumšupe, Silakrogs, Mucenieki, Kākciems)teritorijās esošo ielu kopgarums ir 22,6km,pašvaldības C kategorijas ceļi – 41,9km un Dkategorijas ceļi – līdz 121,7km.Degvielas uzpildes stacijas atrodas Ropažosun Bajāros.AUTOCEĻAMARŠRUTAINDEKSSNOSAUKUMS5.1.1. TRANSPORTLĪDZEKĻI 40Pēc CSDD datiem uz 2012.gada 1.janvāri,Ropažu novadā kopā reģistrēti 2627transportlīdzekļi, no kuriem 2067 ir vieglie, 254– kravas, 7 – autobusi, 68 – piekabes unpuspiekabes, 173 – motocikli un tricikli un 58 –mopēdi.Fiziskām personām reģistrēti kopumā 2276transportlīdzekļi, no kuriem 1941 ir vieglie, 101– kravas, 2 – autobusi, 57 – piekabes unpuspiekabes, 108 – motocikli un tricikli, 57 –mopēdi.Tehniskā kārtībā esošo transportlīdzekļu skaits2012.gada sākumā – 1974, no kuriem 1627 -vieglās automašīnas.A4P3P4P10Valsts galvenais autoceļš (A)Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne)Reģionālie autoceļi (P)Garkalne–AlaukstsRīga–ĒrgļiInčukalns–Ropaži–Ikšķile5.1.2. SATIKSMES DROŠĪBA 412011.gadā Ceļu policijā reģistrēto ceļusatiksmes negadījumu skaits novada teritorijā– 44. Negadījumu skaits ar cietušajiem – 10,ievainoto skaits – 15. Ceļu satiksmesnegadījumu skaits 2010.gadā – 37 (t.sk. 12negadījumi ar cietušajiem).V31Vietējie autoceļi (V)Pievedceļš Muceniekiem9984V64V66Pievedceļš Gaitiņu karjeramSidgunda–Ropaži1715431037124410V67V68V74V75V76Pietāni–PurmaļiDāvidi–Zaķumuiža–BajārkrogsRopaži–RaunasRopaži–GriķukrogsPievedceļš Kangaru stacijai200720082009CSN ar cietušajiem2010CSN kopā2011Attēls 22: Ceļu satiksmes negadījumu dinamika(CSDD)Tabula 9: Valsts autoceļi (VAS „Latvijas Valsts ceļi”)40 Transportlīdzekļu sadalījums pa pilsētām un novadiem uz2012/gada 1.janvāri, CSDD41 Ceļu policijā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu uncietušo skaits 2011.gadā, CSDD


475.1.3. SATIKSMES INTENSITĀTE 42Vidējā diennakts satiksmes intensitāteautoceļam A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers –Saulkalne) posmā P2-P4 2011.gadā bija 7659automašīnas diennaktī (32% no tām - kravasautomašīnas).Autoceļa P3 satiksmes intensitāte (posmā A2-P10) 2011.gadā bija 868 automašīnasdiennaktī (8% no tām – kravas transports).Autoceļa P4 Rīga – Ērgļi satiksmes intensitāte2011.gadā bija atšķirīga dažādos ceļaposmos:3620 automašīnas diennaktī, t.sk. 11%kravas (ceļa posmā A4 - V68);3521 automašīnas diennaktī, t.sk. 17%kravas (ceļa posmā V68 - P10);783 automašīnas diennaktī, t.sk. 59%(ceļa posmā P10 - P8).Vietējo autoceļu intensitāte diennaktī2011.gadā attēlota tabulā.AUTOCEĻA MARŠRUTAINDEKSSV68 Dāvidi–Zaķumuiža–BajārkrogsINTENSITĀTE2011.GADĀ(AUTOMAŠĪNAS/DIENNAKTĪ)%KRAVAS1722 12%V67 Pietāni–Purmaļi 1154 8%V31 PievedceļšMuceniekiem1021 5%V74 Ropaži–Raunas 197 -V75 Ropaži–Griķukrogs193 26%V66 Sidgunda–Ropaži 80 -V64 PievedceļšGaitiņu karjeram17 -5.2. SABIEDRISKĀ TRANSPORTANODROŠINĀJUMSSkolēnu nokļūšanu uz izglītības iestādēmRopažos un Zaķumuižā katru darba dienunodrošina pašvaldība.Katra mēneša otrajā un ceturtajā pirmdienātiek organizēts bezmaksas pašvaldībassabiedriskais transports maršrutā „Mucenieki-Silakrogs-Zaķumuiža-Ropaži”. Sabiedriskātransporta – autobusa pārvadājumi – pieejami3 dažādos maršrutos:Rīga – Silakrogs – Zaķumuiža –Ropaži;Rīga – Silakrogs – Zaķumuiža – Ropaži– Juglas iecirknis;Rīga – Silakrogs – Zaķumuiža – Ropaži– Kākciems.Ar autobusu virzienā 43 no Ropažiem uz Rīguiespējams nokļūt vidēji 15 reizes darba dienā.Ceļā pavadītais laiks ir 1 stunda un 19minūtes. Biļetes cena 2012.gada septembrī –1,20 Ls.Ar autobusu no Zaķumuižas uz Rīguiespējams nokļūt 20 reizes darba dienā.Biļetes cena – 0,80 Ls. Ceļā pavadītais laiks –59 minūtes.Ar autobusu no Kākciema uz Rīgu iespējamsnokļūt 4 reizes dienā. Biļetes cena – 1,30 Ls.Ceļā pavadītais laiks – 1 stunda 34 minūtes vai1 stunda 19 minūtes (atkarībā no autobusamaršruta).Ar autobusu virzienā Silakrogs – Rīgaiespējams nokļūt 18 reizes dienā. Biļetes cena– 0,80 Ls. Ceļā pavadītais laiks – 47 minūtes.Reizi dienā no Ropažiem iespējams nokļūtĒrgļos (maršruts Rīga – Suntaži – Ērgļi).Tabula 10: Satiksmes vidējā gada intensitāte (VAS“Latvijas Valsts ceļi)42 VAS „Latvijas Valsts ceļi”43Pēc uzziņu dienesta www.1188.lv informācijas uz2012.gada 1.septembri


48Izmantojot sabiedriskā transportapakalpojumus, iedzīvotāji var nokļūt arī citāsvietās:Divas reizes dienā no Ropažiem unZaķumuižas iespējams nokļūt Siguldā(maršruts Rīga – Allaži – Sigulda).Reizi dienā no Ropažiem iespējamsnokļūt Ērgļos (maršruts Rīga – Suntaži– Ērgļi).Lai gan sabiedriskā transporta tīkls starpRopažiem, Zaķumuižu, Silakrogu un Rīgu irattīstīts, sabiedriskā transporta sasaiste starpciemiem vērtējama kā salīdzinoši slikta uniedzīvotāju mobilitātes iespējas novadaiekšienē ir ierobežotas.Sabiedriskais transports netiek nodrošinātsvirzienā uz Ogri (pa autoceļu P10).Attēls 23: Valsts autoceļi (SIA „Reģionālie projekti”)


495.3. ELEKTROAPGĀDE, GĀZESAPGĀDE UN SAKARUPAKALPOJUMINovadā tiek nodrošināti mūsdienīgitelekomunikācijas un sakaru pakalpojumi.5.3.1. PASTSPasta pakalpojumus, pārvadājumus uneksprespastu, preses abonēšanu, piegādi untirdzniecību, finanšu pakalpojumus,tirdzniecību un filatēliju novadā piedāvā VAS„Latvijas Pasts”. Novada teritorijā atrodasviena pasta nodaļa – Ropažos. Tā darbojas 6dienas nedēļā, pasta piegāde – 5 dienasnedēļā.5.3.2. SAKARU TĪKLITelekomunikācijas pakalpojumus novadānodrošina SIA „Lattelecom”, SIA „LatvijasMobilais telefons”, SIA „Tele2”, SIA „BiteLatvija” u.c. Sakaru tīklu pārklājums vērtējamskā apmierinošs.5.3.3. ELEKTROAPGĀDEAr elektroenerģiju novadu nodrošina AS„Sadales tīkls” Centrālais reģions. Novadateritoriju šķērso 330kV un 110kVaugstsprieguma elektrības pārvades līnijas.Tuvākās transformatoru apakšstacijas atrodasOgrē, Siguldā un Garkalnē, tādēļ, lainodrošinātu teritorijas attīstību un pietiekamasražošanas jaudas, nepieciešama jaunasapakšstacijas izbūve Ropažu novada teritorijā.5.3.4. GĀZES APGĀDERopažu novada teritoriju šķērso maģistrālaisgāzesvads „Rīga - Inčukalna pazemes gāzeskrātuve 1”, maģistrālais gāzesvads „Rīga –Inčukalna pazemes gāzes krātuve 2” unmaģistrālā gāzesvada atzars uz gāzesregulēšanas staciju „Zaķumuiža”. Teritorijāatrodas gāzes regulēšanas stacija„Zaķumuiža”.5.4. DZĪVOJAMAIS FONDS UNBŪVNIECĪBAMājokļu skaits 44Ropažu novadā 2009.gadabeigās bija 3479, dzīvojamo māju skaits –1589. Dzīvojamās mājas ar vienu dzīvokli -1448, diviem dzīvokļiem – 21, trīs un vairākdzīvokļiem – 107, bet bez dalījuma dzīvokļos –13.Kopējā dzīvojamo māju platība novadā ir321,6 tūks.m 2 . No tiem 158,9 tūks.m 2 ir vienadzīvokļa, 3,4 tūks.m 2 – divu dzīvokļu, 148,3tūks.m 2 – trīs un vairāk dzīvokļu dzīvojamomāju kopējā platība. Dzīvojamās mājas bezdalījuma dzīvokļos kopā aizņem 11 tūks.m 2 .2011.gadā Ropažu novada pašvaldībasīpašumā bija 116 dzīvokļi.Vidējā īres maksa pašvaldības īpašumāesošajā dzīvojamā fondā (izņemot sociālodzīvojamo fondu) - 0,07 Ls/m 2 .Salīdzinotpašvaldības īpašumu īres maksu arapkārtējām pašvaldībām, Ropažu novadā tā irviszemākā.Garkalnes novadsInčukalna novadsOgres novadsSalaspils novadsStopiņu novads0,450,400,320,250,68Ikšķiles novadsMālpils novadsRopažu novadsSiguldas novads0,070,290,20 0,20Attēls 24: Vidējā īres maksa (Ls/m2) pašvaldībasīpašumā esošajā dzīvojamā fondā (EM)44 Dzīvojamo māju kopējā platība statistiskajos reģionos,republikas pilsētās un novados 2009. gada beigās, CSP


502011.gadā Ropažu novada būvvalde kopumāakceptējusi 65 būvprojektus, bet 2010.gadā –50. Sagatavoto un izsniegto plānošanas unarhitektūras uzdevumu skaits 2011.gadā bija68, bet gada laikā kopumā izsniegtas 45jaunas būvatļaujas 45 .Vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājāmīstenoti energoefektivitātes paaugstināšanaspasākumi. Uz 2012.gada novembri visvairākdzīvojamo māju siltināšanas projektu īstenotiZaķumuižas ciemā (4 daudzdzīvokļu mājām irpilnībā īstenoti projekti, 1 – procesā, 2 –apstiprināti projekti). Ropažos ēku siltināšanaspasākumi īstenoti 2 daudzdzīvokļudzīvojamām mājām, 1 – izstrādes stadijā, 1 -noslēgts līgums par projekta īstenošanu.Silakrogā 1 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājassiltināšanas projekts 2012.gada nogalē bijaīstenošanas stadijā, 1 – paredzēta projektaīstenošana.5.5. KOMUNĀLIE PAKALPOJUMIUN APSAIMNIEKOŠANA 46Par daudzdzīvokļu dzīvojamo mājuapsaimniekošanu un komunālo pakalpojumusniegšanu, kā arī atkritumu apsaimniekošanunovada teritorijā atbildīgi ir divi pašvaldībasuzņēmumi: SIA „Ciemats” un SIA „Vilkme”:Ropažos, Muceniekos, Silakrogā unTumšupē - SIA „Ciemats”,Zaķumuižā – SIA „Vilkme”, kasatbildīga arī par atkritumuapsaimniekošanu visā novadā.Centralizētas ūdensapgādes, kanalizācijas unsiltumapgādes pakalpojumus izmanto ganiedzīvotāji, gan komerciāli objekti un iestādes.45Ropažu novada pašvaldības 2011.gada publiskaispārskats46 SIA Vilkme un SIA Ciemats Atļaujas B kategorijas5.5.1. ŪDENSAPGĀDECentralizēta ūdensapgāde tiek nodrošinātaRopažos, Muceniekos, Tumšupē, Silakrogā,Zaķumuižā un Kākciemā.Visos ciemos dzeramā ūdens attīrīšanai iruzstādīti mehāniskie filtri un atdzelžošanasiekārtas. Pazemes ūdens uzskaitei katrā akāuzstādīti skaitītāji.Ropažos ir ierīkoti divi artēziskie urbumi.Faktiskais ūdens patēriņš Ropažos noartēziskajām akām 2009.gadā – 63527 m 3 ,2010.gadā – 89874m 3 . Ūdensapgādessistēmas tīklu kopgarums – 7,5km.Mucenieku ciemā ir četri artēziskie urbumi, nokuriem viens ir rezerves. Kopējais SIA„Ciemats” B kategorijas piesārņojuma atļaujāpieprasītais pazemes ūdens ieguvesdaudzums ir 91250 m 3 /gadā. Tīklu kopgarums– 3,1 km.Tumšupes ciema ūdensapgāde tieknodrošināta no 2 artēziskajiem urbumiem.Ūdens ieguves daudzums – 54000m 3 /gadā.Tīklu kopgarums – 2,56 km.Silakroga ciema ūdensapgādi nodrošina 3artēziskie urbumi. Kopējais ūdens ieguvesdaudzums – 131400m 3 /gadā. Tīklu kopgarums– 2,24km.Zaķumuižā dzeramais ūdens tiek iegūts nodiviem artēziskajiem urbumiem. Pamatādarbojas viens urbums, bet otrs pēcnepieciešamības. Izmantotais ūdensdaudzums 2010.gadā – 51777 m 3 . Tīklukopgarums – 3,3 km.Kākciemā centralizēto ūdensapgādidaudzdzīvokļu mājām nodrošinaprivātpersona.5.5.2. KANALIZĀCIJACentralizētas kanalizācijas pakalpojumi tieknodrošināti Ropažos, Muceniekos, Tumšupē,Silakrogā un Zaķumuižā.piesārņojošai darbībai, izdotas 2011.gadā, VVD, Lielrīgasreģionālā vides pārvalde


51Visos ciemos ir notekūdeņu attīrīšanasiekārtas - bioloģiskās attīrīšanas ietaises.Sadzīves notekūdeņu novadīšana uzattīrīšanas iesaistēm notiek caurpārsūknēšanas sūkņu stacijām. Attīrītonotekūdeņu izplūde tiek novadīta Lielajā Juglā.Ropažu ciema kopējā kanalizācijas tīklagarums ir 7,55 km. Kopējais novadīto sadzīvesnotekūdeņu daudzums nepārsniedz 200m 3 /diennaktī.Mucenieku ciema kanalizācijas tīklukopgarums – 5,012km. Attīrīšanas iekārtujauda – 250 m 3 /diennaktī.Tumšupes ciema kanalizācijas tīklukopgarums – 3,28 km. Attīrīšanas iekārtujauda – 150m 3 /diennaktī.Silakroga ciema kanalizācijas tīklu kopgarums– 6,228 km. Attīrīšanas iekārtu jauda –360m 3 /diennaktī.Zaķumuižas ciema kanalizācijas tīklukopgarums – 6,3 km. 2010.gadā novadītonotekūdeņu apjoms – 57177 m 3 jeb 156,6m 3 /diennaktī.Patērētājiem, kuriem nav pieejamicentralizētās kanalizācijas pakalpojumi, piemājokļiem ir izbūvētas kanalizācijas bedres vaiseptiķi. Kanalizācijas notekūdeņu izvešanu uzattīrīšanas iekārtām nodrošina operators,izvešanas biežums nav noteikts – iedzīvotājipiesaka notekūdeņu izvešanu atbilstošinepieciešamībai.5.5.3. SILTUMAPGĀDECentralizēta siltumapgāde tiek nodrošinātaRopažos, Muceniekos, Silakrogā unZaķumuižā.2012.gadā ar KPFI atbalstu tika īstenotsprojekts „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uzatjaunojamiem resursiem Ropažu novadā”.Projekta mērķis – oglekļa dioksīda emisijusamazināšana siltumenerģijas ražošanasprocesā Ropažu novada pašvaldībā,aizvietojot fosilo energoresursu patērējošāstehnoloģijas ar atjaunojamo energoresursu(šķeldu) izmantojošām tehnoloģijām.Projekta rezultātā divās novada katlu mājās –Silakrogā un Ropažos – tika uzstādīti granuluapkures katli, saglābjot arī līdzšinējos katlus,kur par kurināmo līdz šim tika izmantota dabasgāze.Mucenieku katlu mājā uzstādīti 2 katli arnominālo siltuma jaudu – 1,86 MW. Katliparedzēti telpu apsildei apkures periodā.Kurināmais – dabas gāze, patēriņš – 480000m 3 /gadā.Zaķumuižas esošajā katlu mājā atrodas diviapkures katli. Izmantojamais kurināmais –dabas gāze, kuras gada patēriņš – 225000m 3 .Katlu māja savienota ar koģenerācijas staciju,kura tika uzbūvēta 2011.gadā. Koģenerācijasstacijas jauda ir 350 MW.Koģenerācijas stacijā atrodas viensiekšdedzes dzinējs, kurš darbojas ar dabasgāzi. Saražoto elektroenerģiju caurpaaugstinošo transformatoru nodod AS„Sadales tīkls” kopējā elektrosistēmā.5.5.4. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA2012.gada nogalē tika īstenots projekts„Dalītās atkritumu vākšanas sistēmasieviešana Ropažu novadā”, kura rezultātāizveidots šķiroto atkritumu savākšanaslaukums Taurēnos un 14 sadzīves atkritumudalītās savākšanas punkti Ropažos,Zaķumuižā, Kākciemā, Silakrogā, Muceniekosun Tumšupē. Līdz ar projekta īstenošanu 5600novada iedzīvotājiem tiek sniegta iespējašķirot atkritumus un samazināt nešķirotoatkritumu apjomu par 400 tonnām gadā (~50%no 5600 iedzīvotāju gada laikā radīto atkritumuapjoma).NOVĒRTĒJUMSRopažu novada tehniskā infrastruktūra unpakalpojumi vērtējami kā pieejami. Būtiskinepieciešams uzlabot autoceļu kvalitāti undrošību, attīstīt velosipēdistiem un gājējiem


52paredzēto infrastruktūru un uzlabot ciemuapgaismojumu. Ropažu novada lielākajiemciemiem – Ropažiem, Silakrogam unZaķumuižai ir labs sabiedriskā transportanodrošinājums ar Rīgu.Salīdzinoši ierobežotas ir iedzīvotājumobilitātes iespējas novada iekšienē, īpašimazākajos ciemos, kā arī sabiedriskātransporta sasaiste ar atsevišķām pilsētām,piemēram, Ogri.Pašvaldībā ir pieejami elektroapgādes, gāzesapgādes un sakaru pakalpojumi, tomērpieejamās elektroenerģijas jaudas irnepietiekamas pilnvērtīgai uzņēmējdarbībasvides attīstībai.Pēdējo gadu laikā būtiski uzlabots esošaisdzīvojamais fonds – lielā daļā daudzdzīvokļumāju īstenoti energoefektivitātes celšanaspasākumi, īpaša aktivitāte vērojamaZaķumuižā.Liela daļa aptaujāto iedzīvotāju nav apmierināti ar ielu un ceļu uzturēšanas kvalitāti, jo īpaši ziemasperiodā (62%).52% aptaujāto uzskata gājēju ietvju nodrošinājums ir neapmierinošs, savukārt lielākā daļa norādījuši, kanovadā nav pieejami veloceliņi un maršruti. Salīdzinoši daudz neapmierinātu iedzīvotāju – 46% - irattiecībā uz ielu apgaismojuma nodrošinājumu.Par apmierinošu atzīts sabiedriskā transporta maršrutu nodrošinājums, bet domas dalās attiecībā uzsabiedriskā transporta satiksmes intensitāti.40% respondentu norādījuši, ka savi trūkumi ir arī namu apsaimniekošanā. 39% aptaujāto uzskata, kaūdensapgādes pakalpojumi ir kvalitatīvi, bet 35% - nekvalitatīvi. Vairums aptaujāto pozitīvi vērtē atkritumusavākšanas un izvešanas (66%), kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumus (40%). Vairāk ir tādurespondentu, kuri apmierinoši vērtē pasta pakalpojumu, kā arī interneta kvalitāti.Atsevišķi iedzīvotāji norāda, ka ceļa seguma un ūdens kvalitāte novadā ir būtisks trūkums un to, ka bērnuspēļu un rotaļu laukumi ir neatbilstošā tehniskā stāvoklī.91% aptaujāto uzskata, ka ļoti svarīgs vai svarīgs faktors dzīves uzlabošanā ir ceļu kvalitātes uzlabošananovadā un 85% - ciemu apgaismojuma uzlabošana.Uz jautājumu par to, kādi infrastruktūras uzlabojumi jāveic novadā, respondenti visbiežāk norāda uz ielu,laukumu un ietvju rekonstrukciju, soliņu, atkritumu urnu, velosipēdu novietņu ierīkošanu, satiksmesdrošības uzlabošanu un bērnu spēļu un rotaļu laukumu labiekārtošanu.


536. ROPAŽU NOVADA EKONOMIKA6.1. UZŅĒMUMU REĢISTRĀCIJAUN APGROZĪJUMS 47Uzņēmumu skaits, kas reģistrētsKomercreģistrā un Uzņēmumu reģistrāRopažu novada teritorijā kopš 1995.gada līdz2012.gada oktobrim, ir 526; likvidētouzņēmumu skaits – 196.Biedrību un nodibinājumu reģistrā uz2012.gadu kopā reģistrēti 4 nodibinājumi, 43biedrības.Komercreģistrā reģistrēti subjekti:1 akciju sabiedrība (AS);373 sabiedrības ar ierobežotu atbildību(SIA);36 individuālie komersanti;2 ārvalstu komersanta filiāles.Uzņēmumu reģistrā reģistrēti sekojoši subjekti:1 sabiedrība ar ierobežotu atbildību;16 individuālie uzņēmumi;4 kooperatīvās sabiedrības;81 zemnieku saimniecība.Ropažu novadā reģistrēta 1 politiskā partija, 1draudze un 1 sabiedriskā organizācija.6.1.1. UZŅĒMUMU REĢISTRĀCIJASDINAMIKAIk gadu Ropažu novadā tiek reģistrēti arvienvairāk uzņēmumi. Izvērtējot pēdējo 12 gadutendenci, gadā vidēji tiek reģistrēti aptuveni 30uzņēmumi, bet likvidēti vidēji 10. 2011.gadāRopažu novadā reģistrēto uzņēmumu skaits –68.152315ReģistrētiLikvidētiTendence12216 6 11 5 6Attēls 25: Subjektu reģistrācijas dinamika UzņēmumuReģistra reģistros (Lursoft)6.1.2. UZŅĒMUMI AR LIELĀKOAPGROZĪJUMU UN APGROZĪJUMAPIEAUGUMU33 3421373927Ropažu novadā reģistrēti 9 uzņēmumi, kurukopējais apgrozījums 2011.gadā pārsniedzavienu miljonu latu.Lielākais apgrozījums ir uzņēmumam SIA„Preses nams Baltic”, kurš nodarbojas arpoligrāfiju. Tā apgrozījums 2011.gadā bija8978954 LVL. Novadā atrodas uzņēmumaražotne. Otrs lielākais uzņēmums pēcapgrozījuma ir AS „Aktsiaselts Baltem” Rīgasfiliāle, kas nodarbojas ar celtniecības mašīnuun iekārtu tirdzniecību un servisu. Apgrozījums2011.gadā – 3309645 LVL. Tam seko Z/S„Liepavoti”, kas nodarbojas ar pārtikasproduktu tirdzniecību, sabiedriskāsēdināšanas pakalpojumiem, kā arī celtniecībastehnikas un autotransporta pakalpojumiem unnomu – saimniecības apgrozījums 2011.gadābija 2233075 LVL.3256501068181047 Lursoft statistikas dati


54NR.P.K. NOSAUKUMSAPGROZĪJUMSPRETPRET2011.GADĀ (LVL) 2010.GADU 2009.GADUNOZARE1. SIA "Preses nams Baltic" 8,978,954.00 32% - PoligrāfijaAS "Aktsiaselts Baltem"3,309,645.00 6.43 reizes -2. Rīgas filiāleCeltniecības tehnikas tirdzniecībaPārtikas produktu tirdzniecība,2,233,075.00 24% 83%ēdināšana,celtniecības tehnikas un3. ZS "Liepavoti"autotransporta pakalpojumi4. SIA "KGM" 2,212,127.00 63% 12% Lopbarība452.67 148.941,782,166.005. SIA "IKO"reizes reizes Ceļu un tiltu būve, uzturēšana6. SIA "VILATTRANS" 1,570,764.00 -10% -9% Gaļas pārstrāde, pārtika7. SIA "ATLANTIKSTARS" 1,411,632.00 22% 53% Zivis un zivju izstrādājumi7121.45 142.62 Lietotu preču1,175,039.008. SIA "ERGONIKA"reizes reizes mazumtirdzniecība veikalosAugļu un dārzeņu940,323.00 -20% 37%9. SIA "LERO PLUS"vairumtirdzniecība, pārtika10. SIA "MP PASAULE" 802,462.00 -14% 93% KurināmaisNamu apsaimniekošana,744,084.00 5% -1%11. SIA "CIEMATS"komunālie pakalpojumiCeltniecības tehnika un715,841.00 46% -67%12. SIA "Būvtehnikas serviss"līdzekļiGrants, smilts un akmens690,098.00 -9% -31%13. SIA "REMINE"ieguveSporta un tūrisma preces,598,503.00 -2% 11%14. SIA "Q LINE"vairumtirdzniecībaAutotransporta kravu498,144.00 5% -15. SIA "Sanim"pārvadājumi16. SIA "MEŽS AUTO VV" 475,677.00 -37% 37% Kokapstrāde un kokmateriāli17. SIA "Kosmovitrina" 475,265.00 - - Auto tirdzniecība, autosaloni18. SIA "ELDA" 464,974.00 21% 28% Pārtikas produktu tirdzniecība19. ZS "STIRNAS" 441,467.00 13% 58% Kažokzvēru audzēšanaMēbeļu ražošana, mēbeļu399,736.00 - -20. SIA "Annushkanu Factory"sagataves21. SIA "HOLZ" 387,128.00 52% - Būvniecība22. ZS "RASAS" 353,803.00 11% -2% Putnkopība23. SIA "INVA pluss" 350,134.00 2.21 reizes 6.92 reizes Kravu pārvadājumi24. SIA "ANTA & KO" 324,717.00 10% 17% Pārtikas produktu tirdzniecība25. SIA "RPDJ" 309,695.00 24% 2.33 reizes Kokapstrāde26. SIA "KORDES" 294,020.00 -13% -11% Pārtikas vairumtirdzniecība27. SIA "VILKME" 288,003.00 9% 9%Namu apsaimniekošana,komunālie pakalpojumi28. SIA "ELDA 1" 268,830.00 18% 19%Aptieka, saimniecības prečutirdzniecība29. SIA "IRAKI" 238,773.00 - -Sporta un tūrisma prečuražošana30. SIA "E.G. elektrība" 192,528.00 32% 5.76 reizesElektromontāža,elektroinstalācijaTabula 11: Ropažu novada 30 uzņēmumi pēc lielākā apgrozījuma 2011.gadā (Lursoft)


55Pēc apgrozījuma pieauguma pirmo vietu starpvisiem novadā reģistrētajiem uzņēmumiemieņem AS „Aktsiaselts Baltem” Rīgas filiāle.Uzņēmuma apgrozījums 2011.gadā bijis par6,43 reizēm lielāks kā 2010.gadā. Otro vietupēc apgrozījuma pieauguma ieņem SIA „INVApluss”, kas nodarbojas ar kravupārvadājumiem (2.2 reizes lielāks apgrozījumskā 2010.gadā), trešo – SIA „KGM”, kasnodarbojas ar lopbarības izplatīšanu.6.1.3. LIELĀKĀS RAŽOTNESRopažu novadā atrodas vairāki uzņēmumi vaito ražotnes, kuri juridiski reģistrēti citur. Viensno tādiem uzņēmumiem ir SIA „AGA”, kurasrūpniecisko, medicīnisko, pārtikas gāzu un tomaisījumu ražotne 2012.gada septembrī tikaatklāta Zaķumuižā, nodrošinot 30 jaunasdarbavietas. Mucenieku ciemā atrodas SIA„Peruza” ražotne – uzņēmums nodarbojas arražošanas iekārtu projektēšanu unizgatavošanu. Kākciemā atrodas uzņēmumaSIA „Kalndruvas bloks” ražotne, kur tiek veiktabetona izstrādājumu ražošana, Silakrogā –uzņēmums SIA „Kolanda”, kas nodarbojas argaļas pārstrādi.6.2. EKONOMISKĀ AKTIVITĀTE UNNODARBINĀTĪBA6.2.1. EKONOMISKĀ AKTIVITĀTEPēc ekonomiskās aktivitātes uz 2011.gada1.martu no visiem 5792 iedzīvotājiem (vecumā15 gadi un vecāki) vairāk ir tādu, kas iruzskatāmi par ekonomiski aktīviem – kopā60%. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvaruveido nodarbinātie (49,6%) un darba meklētāji/bezdarbnieki (10,4%). 1361 jeb 23,5% novisiem ekonomiski neaktīvajiem Ropažunovada iedzīvotājiem ir nestrādājošipensionāri.STATUSS SKAITS %EKONOMISKI AKTĪVIE: 3476 60 %Nodarbinātie 2875 49,6%Darba meklētāji/bezdarbniekiEKONOMISKI NEAKTĪVIEIEDZĪVOTĀJI:601 10,4%2316 40 %Nestrādājošie pensionāri 1361 23,5%Iedzīvotāji, kuri saņemienākumus no īpašuma vaiieguldījumiemNestrādājošie studenti/skolēni5 0,1%456 7,9%Mājsaimnieki 193 3,3%Citi 301 5,2%KOPĀ: 5792Tabula 12: 15 gadu un vecāki pastāvīgie iedzīvotājinovados pēc pašreizējās ekonomiskās aktivitātes statusa2011.gada 1.martā (CSP)Kopumā aizņemto darbavietu skaits 482011.gadā pavisam (bez privātā sektorakomersantiem ar nodarbināto skaitu mazākupar 50) bija 803, 2010.gadā – 682, bet2009.gadā – vidēji 704 aizņemtas darbavietas.Sabiedriskajā sektorā 2011.gadā bijaaizņemtas vidēji 379 darba vietas, 2010.gadā– 363, bet 2009.gadā – 484 darba vietas.Privātā sektora komersanti (ar nodarbinātoskaitu lielāku vai vienādu ar 50) Ropažunovadā 2011.gadā nodrošināja vidēji 425darbavietas, 2010.gadā – 319, bet 2009.gadā– 222 darba vietas.2010.gadā pamatdarbā pēc faktiskās darbavietas privātajā sektorā 49 strādāja 65,7% nokopskaita, pārējie 34,3% - sabiedriskajāsektorā.48 Aizņemtās darbvietas republikas pilsētās un novados vidējigadā, CSP49 Strādājošo skaits pamatdarbā Latvijas Republikas pilsētās,novados un reģionos, CSP


568006004002000310210174100601Attēls 26: Vidējais darbinieku skaits (CSP)6.2.2. NODARBINĀTĪBA712293 308 310225 2442009 2010 2011Pavisam, bez privātā sektora komersantiem arnodarbināto skaitu =50Saskaņā ar VID informāciju 2012.gadaseptembrī Ropažu novadā ir 196 darba devējiun 1649 darba ņēmēji (t.sk. 118 pensionāri).Novadā reģistrētas 24 pašnodarbinātaspersonas un 254 – saimnieciskās darbībasveicēji.DARBA DEVĒJA UZŅĒMĒJDARBĪBASFORMASabiedrība ar ierobežotuatbildībuDARBADEVĒJUSKAITSDARBAŅĒMĒJUSKAITS170 1182Budžeta iestāde 1 318Zemnieku saimniecība 10 126Ārvalstu uzņēmums/filiāle 1 16Nav zināms 3 9Individuālais komersants 3 8Sabiedriskā/reliģiskaorganizācija5 7Akciju sabiedrība 1 6Kooperatīvā sabiedrība 2 2Kopā: 196Tabula 13: Darba devēju un darba ņēmēju skaits2012.gada septembrī (VID)Sadalījumā pēc darba devējauzņēmējdarbības formas, visvairāk darbadevēju ir SIA – kopā 170. Tajās kopumānodarbināti ir 1182 jeb 71% no visiem darbaņēmējiem Ropažu novadā. Budžeta iestādē –novada pašvaldībā - kopā reģistrēti 318 jeb19% darba ņēmēju, 10 zemnieku saimniecībās– 126 jeb 7,5% darba ņēmēju 50 .6.2.3. BEZDARBA LĪMENISReģistrētais bezdarba līmenis Ropažu novadā2012.gada 31.augustā bija 5,7%.Bezdarbnieku skaits – 257. Bezdarba līmenis irzemāks kā vidēji Latvijā (8,6%) un tuvuvidējam rādītājam Pierīgas reģionā (5,8%).No kaimiņu pašvaldībām zemāks bezdarbalīmenis kā Ropažu novadā ir Garkalnes(3,6%), Ikšķiles (3,7%), Ogres (5,3%) unStopiņu (5,1%) novados.Augstāks bezdarba līmenis kā Ropažu novadāir Inčukalna (8,5%), Mālpils (6,6%), Salaspils(6,8%) un Siguldas (6,4%) novados. 159 jeb62% no visiem bezdarbniekiem 2012.gadaoktobrī bija sievietes, bet 98 jeb 38% - vīrieši.Garkalnes novadsInčukalna novadsOgres novadsSalaspils novadsStopiņu novads3,6 3,78,56,6 5,3 5,7Ikšķiles novadsMālpils novadsRopažu novadsSiguldas novads6,8 6,45,1Attēls 27: Bezdarba līmenis (%) novados uz2012.gada 31.augustu (NVA)50 Gadījumos, kad darba ņēmējs strādā pie vairākiem darbadevējiem ar dažādām uzņēmējdarbības formām, darbaņēmējs tiek uzskaitīts vairākas reizes (VID). Informācijaattiecas uz darba devējiem, kuru juridiskā adrese atrodasRopažu novadā.


57Ilgstošo bezdarbnieku skaits uz 2012.gada31.augustu Ropažu novadā bija 74 jeb 29%,invalīdu - bezdarbnieku skaits – 16 jeb 6%,savukārt jauniešu - bezdarbnieku (vecumā no15 līdz 24 gadiem) skaits – 30 jeb 12%. Divibezdarbnieki jeb 1% ir personas pēcatbrīvošanas no ieslodzījuma, 7 jeb 3% -personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma.No visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem 35jeb 14% ir pirmspensijas vecumā (18pirmspensijas vecuma sievietes un 17pirmspensijas vecuma vīrieši). Vairums noreģistrētajiem bezdarbniekiem ir vecumā no 50līdz 59 gadiem.156 jeb 61% no visiem bezdarbniekiem irieguvuši izglītību latviešu valodā, savukārt 10jeb 4% ir valsts valodas augstākā pakāpe, 42jeb 16% - vidējā pakāpe, 21 jeb 8% - zemākāpakāpe, bet 28 jeb 11% - nav valsts valodasatestācijas. 27 jeb 11% bezdarbnieku iraugstākā izglītība, 83 jeb 32% - profesionālā,81 jeb 32% - vispārējā vidējā, 57 jeb 22% -pamatizglītība, bet 9 jeb 3% - izglītības līmenisir zemāks par pamatizglītību.116 jeb 45% no visiem bezdarba ilgums ir līdz6 mēnešiem, 67 jeb 26% - no 6 līdz 12mēnešiem, 60 jeb 23% - no 1 līdz 3 gadiem,savukārt 14 jeb 6% ir personas, kuri irbezdarbnieki 3 gadus un ilgāks.156;61%10; 4%42; 16%28; 11%21; 8%Izglītība iegūta latviešu valodāValsts valodas augstākā pakāpeValsts valodas vidējā pakāpeValsts valodas zemākā pakāpeNav valsts valodas atestācijasAttēls 29: Bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc valstsvalodas prasmes (NVA)57; 22%9; 3%81; 32%27; 11%83; 32%augstākā izglītībaprofesionālā izglītībavispārējā vidējā izglītībapamatizglītībazemāka par pamatizglītībuAttēls 30: Bezdarbnieku skaits sadalījuma pa izglītībaslīmeņiem (NVA)15 -19 gadi20 - 24 gadi25 - 29 gadi30 - 34 gadi228292767; 26%60; 23%116;45%14; 6%35 - 39 gadi40 - 44 gadi45 - 49 gadi50 - 54 gadi55 - 59 gadi2522304542līdz 6 mēn. 6 - 12 mēn.1 - 3 gadi 3 gadi un vairākAttēls 31: Bezdarbnieku skaits sadalījumā pēcbezdarba ilguma (NVA)60 un vairāk7Attēls 28: Bezdarbnieku vecuma struktūra uz2012.gada 31.augustu (NVA)


586.2.4. VISIZPLATĪTĀKĀS PROFESIJAS UNNOZARES, KURĀS STRĀDĀ NOVADAIEDZĪVOTĀJINo visiem 2875 Ropažu novadanodarbinātajiem iedzīvotājiem, kuri ir vismaz15 gadus veci, visizplatītākās profesijas/amatipamatdarbā 51 ir sekojoši:Komercdarbības un pārvaldes(administrācijas) speciālisti - 235 jeb8,2%;Pašgājēju mašīnu un iekārtu vadītāji uncelšanas iekārtu un mašīnu operatori –217 jeb 7,5%;Tirdzniecības darbinieki – 212 jeb7,4%;Individuālo pakalpojumu jomasdarbinieki – 159 jeb 5,5%;Komercdarbības un pārvaldes(administrācijas) vecākie speciālisti –136 jeb 4,7%;Ražošanas un specializētopakalpojumu jomas vadītāji – 136 jeb4,7%;Pārtikas produktu pārstrādes unkokapstrādes strādnieki, apģērbuizgatavošanas un citi amatnieki un tiemradniecīgu profesiju strādnieki – 134jeb 4,7%;Izglītības jomas vecākie speciālisti –108 jeb 3,8%;Būvnieki un tiem radniecīgu profesijustrādnieki (izņemot elektriķus) – 104jeb 3,6%;Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji– 101 jeb 3,5%;Augstākminēto profesiju/amatu pārstāvjikopā sastāda 52,8% no visiemnodarbinātajiem.Vispopulārākās nozares 52 , kurās uz2011.gada 1.martu strādāja Ropažunovada iedzīvotāji, kuri ir vismaz 15 gadusveci:Vairumtirdzniecībaunmazumtirdzniecība; automobiļu unmotociklu remonts – 547nodarbinātie jeb 19 % no visiem;Apstrādes rūpniecība – 376 jeb13,1%;Veselība un sociālā aprūpe – 297jeb 10,3%;Valsts pārvalde un aizsardzība;obligātā sociālā apdrošināšana –222 jeb 7,7%;Transports un uzglabāšana – 219jeb 7,6%;Izglītība – 216 jeb 7,6%;Būvniecība – 213 jeb 7,4%Minētās nozares kopā sastāda 72,7% no visupamatdarbā nodarbināto Ropažu novadaiedzīvotāju kopskaita.6.2.5. DARBA SAMAKSAStrādājošo mēneša vidējā bruto darbasamaksa (bez privātā sektora komersantiem arnodarbināto skaitu mazāku par 50) Ropažunovadā 2011.gadā bija 407 LVL, neto – 285LVL. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto algabija 392 LVL, neto – 277 LVL.2010.gadā strādājošo mēneša vidējā brutodarba samaksa bija par 31 LVL mazāka - 376LVL (neto – 266 LVL), bet 2009.gadā – par 102LVL mazāka – 305 LVL (neto – 225 LVL).Salīdzinot ar Latvijas kopējo radītāju, vidējādarba samaksa Ropažu novadā ir zemāka.Strādājošo mēneša vidējā bruto darbasamaksa (bez privātā sektora komersantiem arnodarbināto skaitu mazāku par 50) Latvijā2011.gadā bija 504 LVL (neto – 355 LVL), kasir par 97 LVL vairāk kā Ropažu novadā.51 15 gadu un vecāki Latvijas nodarbinātie iedzīvotāji pēcprofesijas/amata pamatdarbā 2011.gada 1.martā, CSP52 15 gadu un vecāki Latvijas nodarbinātie iedzīvotāji pēcsaimnieciskās darbības veida 2011.gada 1.martā, CSP


59Salīdzinot Ropažu novada strādājošo vidējobruto darba samaksu ar apkārtējo novaduiedzīvotāju darba samaksu, tā ir zemāka kāGarkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Salaspils unStopiņu novada iedzīvotājiem, bet augstāka kāMālpils, Ogres un Siguldas novadaiedzīvotājiem.Garkalnes novadsInčukalna novadsOgres novadsSalaspils novadsStopiņu novads591 485 507360 367 407 535 384Attēls 32: Strādājošo vidējā bruto darba samaksa2011.gadā (CSP)6.3. ĀRVALSTU TIEŠĀSINVESTĪCIJASIkšķiles novadsMālpils novadsRopažu novadsSiguldas novads610Viens no novada ekonomiskās attīstības unpievilcības raksturlielumiem ir ārvalstu tiešoinvestīciju apjoms.Kopš 1991.gada sākuma līdz 2012.gada1.oktobrim Ropažu novadā reģistrētouzņēmumu pamatkapitālos ārvalstu investorikopā ieguldījuši 216063 LVL. 53342551528114878450564568021606368997952949151Garkalnes novadsInčukalna novadsOgres novadsSalaspils novadsStopiņu novads1568764222249230Ikšķiles novadsMālpils novadsRopažu novadsSiguldas novadsAttēls 33: Ārvalstu tiešo investīciju sadalījums panovadiem (Lursoft)Tas ir otrs zemākais rādītājs starp kaimiņupašvaldībām (viszemākais ārvalstu investīcijuapjoms ir Mālpils novadā – 45680 LVL).Kopumā Ropažu novads starp visām 118Latvijas pašvaldībām ieņem 66.vietu.6.4. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMATIRGUS 54Nekustamā īpašuma darījumu sadalījums pēcdarījuma objekta veida 2011.gadā:Dzīvokļi – 33,Ēkas – 2,Zeme – 74,Zeme ar ēkām – 47.Salīdzinot 2011.gada rādītājus ar 2010.gadanekustamā īpašuma tirgus rādītājiem,darījumu skaitam ir bijusi tendence pieaugt.2010.gadā veikto nekustamā īpašumusadalījums pēc objekta veida:Dzīvokļi – 23;Ēkas – 2;Zeme – 48;Zeme ar ēkām – 31.Pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķavisvairāk darījumu 2011.gadā veikti arlauksaimniecības zemi – 64 jeb 53% no visiemdarījumiem. Tam seko 43 jeb 35% darījumu arindividuālo dzīvojamo māju apbūves zemi.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējāzemes cena 2011.gadā bija 6060,85 LVL/ha(minimālā – 144.63 LVL/ha, maksimālā –22015,16 LVL/ha).Individuālo dzīvojamo māju vidējā zemes cena2011.gadā Ropažu novadā bija 2,82 LVL/m 2 .Salīdzinot individuālo dzīvojamo māju vidējozemes cenu 2011.gadā, Ropažu novadā tā irbijusi viena no zemākajām Rīgas reģionā.Vidējā vienistabas dzīvokļa vērtība 2011.gadā- 3417,4 LVL, divistabu dzīvokļa - 7946,32LVL, bet četristabu - 10133,33 LVL.54 Latvijas Nekustamā īpašuma tirgus - statistiskie rādītāji,53 Lursoft datubāzes informācijaVZD


606.5. LAUKSAIMNIECĪBA2; 2%4; 3%Attēls 34: Darījumu skaits 2011.gadā pēc nekustamāīpašuma lietošanas mērķa18,711; 1%1; 1%6; 5%Attēls 35: Individuālās apbūves zemes cenas (Ls/m 2 ),2011.gadā (VZD)43; 35%Lauksaimniecības zeme64; 53%Individuālo dzīvojamo māju apbūves zemeMežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabasteritorijasRažošanas objektu apbūves zemeSatiksmes infrastruktūras objektu apbūves zemeDaudzdzīvokļu māju apbūves zemeKomercdarbības objektu apbūves zeme3,71 3,626,59Garkalnes novadsInčukalna novadsOgres novada pagastiSalaspils pilsētaSiguldas pilsētaStopiņu novads2,67 2,824,09 4,19 9,331,578,02Ikšķiles novadsOgres pilsētāRopažu novadsSalaspils novada pagastiSiguldas pagastiSaskaņā ar 2010.gada lauksaimniecībasskaitīšanas rezultātiem, novadā kopumā ir 276lauku saimniecības (ražo lauksaimniecībasproduktus vai saglabā labus lauksaimniecībasun vides apstākļus zemē). Zemes kopplatība,vidēji vienā saimniecībā – 23,5 ha 55 .Ropažu novadā uz 2012.gada 1.jūliju visvairākreģistrēti 56 sekojoši dzīvnieki:874 liellopi,125 aitas,42 kazas,174 zirgi,75149 citi dzīvnieki.Kā citi dzīvnieki reģistrēti 22101 mājputns,52810 kažokzvēri, 237 bišu saimes un 1akvakultūra.Kopumā lauksaimniecības datu reģistrāreģistrētas 272 dzīvnieku novietnes: 73 no tām– novietnes ar liellopiem; 7 – ar aitām, 9 – arkazām, 11 – ar zirgiem.Ropažu novadā 2010.gadā kā izmantotālauksaimniecībā izmantojamā zeme reģistrēti 573554 ha, vidēji vienā saimniecībā – 13 ha.Pēc lietošanas veida izmantotā LIZ zemeiedalās sekojoši:913 ha aramzeme (871ha sējumu un42 ha papuves)3 ha ilggadīgie stādījumi,89 ha piemājas dārziņi,2550 ha pļavas un ganības.No kopējās 321 ha graudaugu kultūrasplatībām, visizplatītākie ir vasaras mieži – 139ha, vasaras kvieši – 66 ha, rudzi – 58 ha unauzas – 36 ha.55 Lauku saimniecību vidējais lielums reģionos un novados,CSP56 Lauksaimniecības datu centrs57 2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti, CSP


6148 ha lauksaimniecības kultūraugu sējumuplatības aizņem kartupeļi, bet 33 ha –tehniskās kultūras.Visvairāk no visām lauksaimniecības zemjuplatībām aizņem lopbarības – zaļbarībaskultūras, kopā 453 ha.Platību maksājumu atbalstam 2012.gadāvisvairāk deklarētas vasaras miežu platības -192,73 ha.39,8827,951,04192,73Attēls 36: Platību maksājumu atbalstam deklarētāskultūraugu platības 2012.gadā (LAD)6.6. TŪRISMA UN CITIPAKALPOJUMI42,041,3623,63Novada teritorijā atrodas četras ēdināšanasiestādes: divas kafejnīcas Ropažos un divas –Zaķumuižā. Novadā ir četri viesu nami (lielākieno tiem „Sauleskalns” (33 gultasvietas) un „PieZeltītes” (80 gultasvietas)), kas piedāvānaktsmītnes un atpūtas iespējas tūristiem, kāarī banketu telpas.Autoceļa P4 tuvumā, pie Silakroga ciema,atrodas sporta komplekss „333” (SIA „SK333”), kas piedāvā daudzveidīgus sporta unaktīvās atpūtas pakalpojumus. Sportakompleksā ietilpst Drošas braukšanaspoligons ar piecām trasēm, iespējama kartingunoma, darbojas veikparks un pieejamamoderna infrastruktūra un piedāvātasaktivitātes dažādos tehniskajos sporta veidos.NOVĒRTĒJUMSRopažu novada ekonomiskā vide raksturojamakā uzņēmējiem pievilcīga, galvenokārtpateicoties pieejamajām ražošanas teritorijām,salīdzinoši attīstītajai infrastruktūrai unģeogrāfiskajam novietojumam.Bremzējošs faktors ir nepietiekamā tehniskāsinfrastruktūras kvalitāte, kas ierobežouzņēmējdarbības iespējas, piemēram,pieejamās elektroenerģijas jaudas un autoceļukvalitāte.Atsevišķās nozarēs trūkst kvalificētsdarbaspēks. Novadā atrodas vairāku lieluuzņēmumu ražotnes, kas nodrošinadarbavietas gan Ropažu novada, gan citupašvaldību iedzīvotājiem.Novadā darbojošos uzņēmumu profils ir ļotidaudzveidīgs un aizņemto darbavietu skaitampēdējo gadu laikā ir bijusi tendence pieaugt.Par salīdzinoši aktīvu var uzskatīt nekustamāīpašuma tirgu, pēdējos gados darījumuskaitam ir bijusi tendence pieaugt.Ņemot vērā teritorijas dabas resursus,lauksaimniecība nav plaši attīstīta. Pieejamoderīgo izrakteņu resursu dēļ aktīvi tiekizstrādāti karjeri (īpaši izceļamas dolomītaatradnes). Par nepietiekoši attīstītu var uzskatītnovada tūrisma nozari.


62No visiem aptaujātajiem iedzīvotājiem vairāk ir tādu, kuri novadā pieejamos mazumtirdzniecībaspakalpojumus vērtē apmierinoši (47%), lai gan arī salīdzinoši daudz ir tādu, kas nav ar tiemapmierināti (41%). 39% respondentu nav apmierināti ar sadzīves pakalpojumu kvalitāti, savukārt tikpat aptaujāto pozitīvi vērtē sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu kvalitāti novadā.Atsevišķi aptaujas dalībnieki pie novada lielākajiem sasniegumiem min aktīvo vietējo uzņēmējuiesaistīšanos novada darbībā. Savukārt citi norāda uz to, ka nepieciešams sniegt daudz plašākuinformāciju par uzņēmējdarbības iespējām un nepieciešams to veicināt daudz vairāk, aizpildotuzņēmējdarbības jomas, kas vēl nav apgūtas.Kā nozīmīgs faktors nodarbinātības jautājumā minēts galvaspilsētas tuvums.88% aptaujāto uzskata, ka ļoti svarīgs vai svarīgs faktors dzīves uzlabošanā novadā ir darbavietuskaita palielināšana.


637. ROPAŽU NOVADA SVID ANALĪZESTIPRĀS PUSESIzglītības iestāžu materiāltehniskaisnodrošinājums un infrastruktūra;Daudzveidīgs interešu izglītības nodrošinājums;Izglītības iestāžu pieredze vides izglītībasprojektos un programmās;Aktīvas izglītības iestāžu vecāku kopienas;Sabiedriskā transporta nodrošinājums skolēnunokļūšanai uz izglītības iestādēmKultūras un sporta būvju esamība unnodrošinājumsSociālā dienesta pakalpojumu un speciālistupieejamība (sociālais pedagogs, psihologs,mājas aprūpe, higiēnas centrs Ropažos u.c.);Daudzveidīgs sporta aktivitāšu piedāvājums;Aktīvas pensionāru apvienības (Ropažos,Zaķumuižā);Sociālo darbinieku sadarbība ar pašvaldībaspoliciju;Brīvpusdienu nodrošināšana izglītības iestādēs;Pašvaldības iestāžu izstrādātie saistošienoteikumi;Aktīvs NVO sektors;Drošības un sabiedriskās kārtības iestādes:pašvaldības policija, privātās apsardzes firmas,ugunsdzēšanas un glābšanas dienests(pašvaldības); videonovērošanas kameras;Reliģiskās organizācijas (4 aktīvas draudzes)un evaņģēliski luteriskā baznīca;Pieejami veselības aprūpes pakalpojumi (3ģimenes ārsti, 2 ambulances, 1 feldšeru punkts)un aptiekas;Ģeogrāfiskais novietojums t.sk. Rīgas,Siguldas, Ogres tuvumsDabas resursi (meži, derīgie izrakteņi, upes,lauksaimniecības zemes);Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanaspasākumi;Īstenotie ēku energoefektivitātes uzlabošanaspasākumi;Pieejami darbaspēka resursi;Ropažu novada pašvaldības informācijaskanāli;VĀJĀS PUSESNepietiekama izglītības iestāžu kapacitāte;Interešu izglītības piedāvājuma trūkums tehniskāsjaunrades, uzņēmējdarbības un vadības jomās;Nepietiekami attīstīta novada kopējā izglītības saturiskāvirzība;Inovatīvu risinājumu apgūšanas un ieviešanasnepietiekamais ātrums Zaķumuižas pamatskolā unRopažu vidusskolā;Mūžizglītības piedāvājuma trūkums Silakrogā unMuceniekos;Nepietiekams sociālo darbinieku skaits, Sociālā dienestafiliāles trūkums un nepietiekams telpu nodrošinājums;Pašvaldības dzīvojamā fonda trūkums un atsevišķusociālo dzīvokļu sliktais tehniskais stāvoklis;Sadarbības trūkums starp pašvaldības iestādēm, kā arīsabiedriskajām organizācijām;Iedzīvotāju negatīvā attieksme pret pašvaldības lēmējvaruun izpildvaru, sadarbības trūkums ar iedzīvotājiem;Sociālo un veselības pakalpojumu koncentrācija Ropažosun Zaķumuižā;Atsevišķu publisko iestāžu un objektu nepiemērotībacilvēkiem ar īpašām vajadzībām;Rehabilitācijas pakalpojumu trūkums;Dienas centra trūkums;Pansijas trūkums senioriem;Liels sociālā riska grupas iedzīvotāju īpatsvars;Jauniešu centra trūkums un Jaunatnes lietu speciālistatrūkums;Pārvaldes sadarbības trūkums;Lēmējvaras nedalāmība no izpildvaras;Muižu sliktais tehniskais stāvoklis;Viesnīcas trūkums;Mucenieku – Silakroga ciemu sliktā savstarpējā sasaite;Mucenieku ciema nošķirtība no citiem novada ciemiem;Ierobežotas mobilitātes iespējas novada iekšienē;Ierobežotais sadzīves pakalpojumu unmazumtirdzniecības pakalpojumu klāsts;Nolietojusies inženierinfrastruktūra;Nepietiekamas elektroenerģijas jaudas uzņēmējdarbībasattīstībai;Autoceļu kvalitāte un veloceliņu trūkums;Nolietojusies inženiertehniskā infrastruktūra (t.sk.meliorācijas sistēmas);Kultūrvēsturiskā mantojuma sliktais tehniskais stāvoklis


64IESPĒJASMotivējošas programmas izstrāde un labvēlīgasvides radīšana kvalificētu speciālistu piesaistei(t.sk. izglītības iestādēs);Mūžizglītības programmas izstrāde unīstenošana lielākajos novada ciemos;Novada izglītības koordinatora darba attīstība;Blakus esošo novadu (t.sk. Rīgas) cilvēkresursupiesaiste tehniskās jaunrades attīstībai novadā;Satiksmes drošības un autoceļu uzlabošanaspasākumi;Iedzīvotāju vietējā patriotisma un pašlepnumaveicināšana, lojalitātes programmas izveide;Veselības un rehabilitācijas pakalpojumuattīstība;Valsts autoceļu kvalitātes uzlabošana;Pašvaldības kompetencē neietilpstošopakalpojumu pieejamības un kvalitātesuzlabošana;Ražošanas teritoriju pieejamībasnodrošināšana un ražošanas attīstībasveicināšana;Ekoloģiskās un tradicionālās lauksaimniecībasattīstības veicināšana;Uzņēmēju, iedzīvotāju, sabiedrisko organizācijuun pašvaldības iestāžu sadarbības attīstība;Jaunu tūrisma objektu un maršrutu izstrāde,tūrisma attīstības koncepcijas izstrāde;Valsts, ES, NVO u.c. atbalsta instrumentuizmantošana;Novada vienota tēla tālāka attīstība;Atjaunojamo energoresursu apguve;Sadarbības attīstīšana ar kaimiņu un citāmreģiona pašvaldībām;Vietējo novada jauniešu motivēšana atgrieztiesnovadā pēc augstākā līmeņa izglītības ieguves;Pakalpojumu klāsta attīstība dažādās nozarēs;Dzīvojamā fonda attīstība;Novada identitātes stiprināšana;Multifunkcionālo (kultūras, sporta, interešuizglītības u.c. aktivitātēm paredzētu) centruizveide visos lielākajos novada ciemos;Novada ciemu atšķirīgā specializācija unresursu efektīva pārdale;Stratēģiski svarīgu ceļu un dzelzceļu maģistrāļutuvums (VIA Baltic ceļš un plānotais Rīga –Maskava ceļš, ātrgaitas dzelzceļš Rail Baltic)DRAUDIBērnu skaita samazināšanās un sabiedrībasnovecošanās;Darbaspēka kvalifikācijas samazināšanās un izglītībasvispārināšanās;Iedzīvotāju iniciatīvas trūkums;Iekšējās novada vadības politiskās nesaskaņas;Ierobežotas pašvaldības budžeta iespējas projektuīstenošanā;Tehniskās infrastruktūras novecošanās;Publisko pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējasmazināšanās;Iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās (t.sk. nespējanorēķināties par komunālajiem pakalpojumiem);Atsevišķu speciālistu trūkums;Prioritāšu un vienotības trūkums pašvaldībā;Nestabilā ekonomiskā situācija un prioritāšu trūkumsnacionālā līmenī;Sabiedriskā sektora atalgojuma nespēja konkurēt arprivāto sektoru;Nelabvēlīgi valdības lēmumi izglītības iestādēm,pašvaldības vadības maiņa, līdz ar to attieksmes unprioritāšu maiņa;Pašvaldības kompetencē ietilpstošo funkciju slogapalielinājums.


658. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJASRAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMSRopažu novada pastāvīgo iedzīvotāju skaits(pēc tautas skaitīšanas datiem) 2012.gadasākumā bija 6790, bet deklarēto un reģistrēto –7103 (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem).Iedzīvotāju skaita dinamika ir pozitīva, uniedzīvotāju skaits novadā katru gadupakāpeniski pieaug. Tas galvenokārt saistīts arnovada izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli,pievilcīgo dzīves vidi, daudzveidīgiempakalpojumiem un pieaugošo darba vietuskaitu novadā.Ropažu novadu var raksturot kā nelielupašvaldību ar policentrisku apdzīvojumu.Lielākās novada apdzīvotās vietas: Ropaži,Silakrogs, Zaķumuiža, Mucenieki, Tumšupe unKākciems. Visplašākais izglītības, kultūras unsporta pakalpojumu klāsts pieejams novadaadministratīvajā centrā – Ropažos, kā arīZaķumuižā, kur atrodas izglītības, kultūras unarī sporta iestādes. Ražošanas uzņēmumilielākoties koncentrēti Muceniekos, Silakrogāun Tumšupē.Novadā pieejams pietiekami plašs izglītības,kultūras, sporta un sociālo pakalpojumu klāsts.Pēdējo gadu laikā veikta iestāžuinfrastruktūras modernizācija, un to varuzskatīt par atbilstošu mūsdienu prasībām.Atsevišķās nozarēs nepieciešams uzlabotmateriāltehnisko nodrošinājumu, kā arīnepieciešams domāt par pašvaldībasdzīvojamā fonda paplašināšanu. Novada vidivar uzskatīt par drošu.Pašvaldības pārvaldība ir kompakta, tomēr taitrūkst noteiktas prioritātes un vienotības –jāuzlabo starpnozaru komunikācija,profesionalitāte, kā arī jāattīsta atgriezeniskāsaite ar iedzīvotājiem.Viena no lielākajām novada dabas resursuvērtībām ir plašās mežu teritorijas – kopumā tieir 67% no visas novada teritorijas. Novadamraksturīgas ievērojamas derīgo izrakteņuatradnes, kas ir būtisks tautsaimniecībasresurss.Kopumā novada resursus var uzskatīt parpiemērotiem uzņēmējdarbībai, tomēr nereti tokvalitāte ir nepietiekama. Par nolietojušos varuzskatīt autoceļu segumu, kas ir sliktā tehniskāstāvoklī, kā arī būtiskas investīcijasnepieciešamas tehniskās infrastruktūrasattīstībai, t.sk. elektroenerģijas jaudupalielināšanai, lai novadu padarītu vēlpievilcīgāku gan dzīvošanai, ganuzņēmējdarbībai, līdz ar to jaunu darba vieturadīšanai.Pēc attīstības līmeņa indeksa Ropažu novadsieņem 8.vietu starp visiem 110 Latvijasnovadiem, kas vērtējams kā ļoti pozitīvsrādītājs.Novada iedzīvotāji ir sabiedriski aktīvi,iesaistoties ne tikai kultūras un sportaaktivitātēs, bet arī dažādu projektu īstenošanā.Pēc iedzīvotāju vērtējuma būtiskākieuzlabojumi nepieciešami tieši tehniskāsinfrastruktūras, publiskās ārtelpas unkomunālo pakalpojumu uzlabošanā.Ropažu novadu raksturo aktīva vietējāsabiedrība, uzņēmējdarbības attīstībaspotenciāls un vairāki spēcīgi uzņēmumi, labsģeogrāfiskais novietojums un daudzveidīga unkvalitatīva kultūras un sporta dzīve.


67IISTRATĒĢISKĀDAĻA


68STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANASELEMENTIRopažu novada Attīstības programmasStratēģiskā daļa sniedz atbildes uzjautājumiem, kāds ir novada vēlamaisattīstības virziens un ko novads vēlas sasniegt.Stratēģiskā daļa izstrādāta kopā ar novadadažādu nozaru speciālistiem – viedokļulīderiem, par atskaites punktu ņemot novadaesošās situācijas raksturojumu.Stratēģiskā daļa veidota, ievērojot stratēģiskāsplānošanas pamatprincipu – definētsasniedzamos rezultātus no augstāka uzkonkrētāku līmeni. Sākotnēji tiek noteiktiilgtermiņa stratēģiskās plānošanas elementi –novada misija, vīzija, ilgtermiņa prioritātes, unno tā izrietot izvirzīti vidēja termiņa stratēģiskieuzstādījumi – prioritātes un uzdevumi. Laiskaidrāk izdalītu konkrētu jomu un nozarubūtiskākos attīstības uzdevumus, papildusdefinēti rīcību virzieni.Par Ropažu novada, tāpat kā ikvienascitas Latvijas pašvaldības, misiju varuzskatīt ar iedzīvotāju vēlētaspārstāvniecības un tās izveidotuinstitūciju starpniecību īstenotattiecīgās administratīvās teritorijasiedzīvotāju intereses un valstsnoteiktos uzdevumus.Novada pašvaldības funkcijas irdefinētas likumā „Par pašvaldībām” unlielākoties saistītas ar ilgtspējīgasattīstības nodrošināšanu uniedzīvotāju dzīves kvalitātesuzlabošanu.MISIJAVĪZIJASTRATĒĢISKIE MĒRĶIPRIORITĀTESRĪCĪBU VIRZIENIUZDEVUMIRĪCĪBAS•precīzi izteikts pamata mērķis, kādēļ novads vispār pastāv•lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda novada unikālāsvērtības•koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām noteiktā laikaperiodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par pamatuprioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai•teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānāsalīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm•konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšusasniegšanai•izvirzīti mērķu īstenošanai, ņemot vērā integrētās pieejas dimensijas un nodrošinotsavstarpēji papildinoša un kompleksa atbalsta mehānisma izveidi•konkrētu pasākumu kopums, kas noteikts izvirzīto uzdevumu izpildeiRĀDĪTĀJI•indikatori, kas apraksta rezultātus, kuri raksturo uzdevumu izpildiAttēls 37: Stratēģiskās plānošanas elementi


699. VIEDOKĻU LĪDERI PAR ROPAŽUNOVADU 2030.GADĀ„Gribētu redzēt, lai novads būtu daudzpusīgi attīstītsdaudzveidīgās jomās. Lai būtu attīstītauzņēmējdarbība, aktīva iedzīvotāju līdzdarbība! Mumsir svarīgi panākt, lai iedzīvotājs justu līdzatbildību parvidi, kurā viņš dzīvo, strādā un pavada savu laiku.Pašvaldībai būtu jābūt atsaucīgai, draudzīgai un tuvaiiedzīvotājiem, palīdzot tiem atrisināt jautājumus, kuri irsvarīgi. Lai iedzīvotāji varētu saņemt visos tospakalpojumus, kas nepieciešami šeit dzīvei uz vietas!”__________________________________________„Lai novads būtu sakārtots! Lai nekad nebūtu jāmeklēvainīgie, bet visi zinātu, kas katram jādara. Laiizglītības iestādēm būtu uzbūvētas piebūves, skolāsmācītos daudz skolēnu!”__________________________________________„Novadam būtu jābūt atpazīstamam, attīstībai –sabalansētai. Lai mēs būtu orientēti uz tūrismu un zaļodomāšanu. Lai novadā valdītu komandas darbs!”__________________________________________„Pirmkārt, lai būtu cilvēkresursi visās jomās. Ja būsgudrie cilvēki un gudrā pārvalde, tad būs viss pārējais– infrastruktūra, izglītība, uzņēmējdarbība. Lai katrambūtu sava kompetence un nekas nepārklātos.”__________________________________________„Lai nākotnē izpildvara būtu nodalīta no lēmējvaras.Lai 2030.gadā šeit būtu modernās tehnoloģijas, vissnotiktu elektroniski. Visas attīstības pamats irekonomiskā attīstība. Lai šeit būtu labs ceļu tīkls,atjaunots dzelzceļš, laba satiksme starp ciemiem, kurušeit it daudz. Lai būtu izveidota sadarbība armājsaimniekiem un mājražotājiem, uzņēmējiem.”__________________________________________„Lai novadā būtu inteliģentā rūpniecība. Gribētostādus objektus, lai būtu rūpnieciskā attīstība un lai tasbūtu ekoloģiski. Lai būtu sakārtoti ceļi unelektroenerģijas jaudas. Lai nebūtu informācijasvakuums. Lai tiktu vairāk apgūta novada teritorija! Laibūtu riteņbraucēju celiņi, kas savienotu ar kaimiņunovadiem!__________________________________________„Novadam jābūt tādam, kurā mēs vēlētos dzīvot. Ļotisvarīgi, lai šeit paliktu nauda un būtu sociālekonomiskiaktīvi iedzīvotāji. Ļoti svarīgi ir cilvēkresursi! Tas irpats svarīgākais!„Lai 2030.gadā būtu vairāk attīstīts tūrisms. Lai būtulauzts stereotips, ka tas, kas ir ārpus Rīgas, ir lauki!”__________________________________________„Novadu nevajadzētu pārvērst par „guļamrajonu”.Nepieciešams attīstīt ekonomiku. Iespējamie virzieni –lauksaimnieciskā pārstrāde un lauksaimniecība. Lainorisinātos atbilstoša atkritumu šķirošana ne tikaiciemos, bet arī privātīpašumos. Kultūra, izglītība,sports – arī šeit ir jāpiestrādā, lai būtu modernaspirmskolas un vispārējā izglītība, kultūras dzīve unviss pārējais, lai piesaistītu novadam iedzīvotājus. Unvisbeidzot, ceļu tīkla sakārtošana, kas šobrīd ir ļotibūtisks attīstības faktors!”__________________________________________„Lai pie mājām ir bērnu laukumi, pieejama informācijapar visām aktivitātēm, sabiedriskā transportainfrastruktūra sakārtota. Lai novada apkārtējā videbūtu sakopta! Lai būtu daudz bērnu, kurus varētuizglītot un trenēt dažādos sporta veidos! Lai2030.gadā Ropažu novadā sportistiem būtu, kur palikttreniņnometņu laikā un lai profesionālais sports būtukā lokomotīve tautas sportam!”__________________________________________„2030.gadā Ropažu novadam jābūt tādam, kur cilvēksgrib dzīvot un atpūsties, kur cilvēks ir nodrošināts arvisu nepieciešamo!”__________________________________________„Ropažu novadam 2030.gadā jābūt zaļam - laiizceltos uz citu fona ar savu zaļumu un lai būtu viensno tūrisma galamērķiem!”__________________________________________„Lai nākotnē novadā nebūtu sociālo rūpju bērnu, laisociālie darbinieki strādātu tikai preventīvos nolūkos,nevis seku novēršanai! Lai policijai nebūtu darba!”__________________________________________„Gribētos, lai būtu kāda ražotne, kurā iedzīvotājiembūtu darbs, lai nevajadzētu braukt uz Rīgu. Ņemotvērā to, ka esam tuvu Rīgai, lai būtu palielinājiesiedzīvotāju skaits! Lai būtu izglītības iestādes (vismazbērnudārzs) arī Silakrogā, Muceniekos!”__________________________________________„2030.gadā Visām lietām jābūt plānveidīgām,saprotamām un samērotām. Attīstībai jānotiek ariedzīvotāju un uzņēmēju piesaisti!”


7010. ROPAŽU NOVADA VĪZIJAGUDRI PĀRVALDĪTS NOVADS,KURU RAKSTURO KVALITĀTE, RADOŠUMS, IESPĒJAS,MOBILITĀTE, ILGTSPĒJĪGA DOMĀŠANA UN SALIEDĒTAVIETĒJĀ KOPIENA


71Ropažu novadam 2030.gadā jābūt rosīgai, araktīviem cilvēkiem bagātai un saliedētaipašvaldībai. Novadu raksturo augsta infrastruktūrasun pakalpojumu kvalitāte, radošums undaudzveidība visās nozarēs, plašas mobilitātesiespējas un sabiedrība, kas ir aktīva, atbildīga,saliedēta un ilgtspējīgi domājoša.2030.gadā Ropažu novada teritorija ir mājasvienotai iedzīvotāju kopienai, kas apvieno dažādupaaudžu un interešu iedzīvotājus, kuri novadā variegūt konkurētspējīgu izglītību un paplašināt savaszināšanas un prasmes visa mūža garumā.2030.gadā novadā darbojas vairāki uzņēmumi, kuriražo produktus un sniedz pakalpojumus ar augstupievienoto vērtību, kā arī nodrošina darbavietas ganvietējiem, gan apkārtējo pašvaldību iedzīvotājiem.Tautsaimniecību raksturo inovatīvas un vidisaudzējošas tehnoloģijas un risinājumi. Ilgtspējīgitiek izmantoti novada teritorijā pieejamie dabasresursi.Novada fiziskā vide ir pieejama un sakopta, ganiedzīvotājiem, gan novada viesiem tiek piedāvātasdažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Lielākieciemi ir specializējušies katrs savā nozarē un kopāveido spēcīgu un konkurētspējīgu novadu. Ikvienānovada ciemā ir kultūras centrs, kas ikdienā unsvētkos vieno novada sabiedrību tradīciju unvērtību izkopšanā. Ropažu novads 2030.gadā irizveidojies par stabilu kultūras un sporta centru, untas plaši sadarbojas ar citām reģiona pašvaldībām.Ikviens novada iedzīvotājs ir nodarbināts,ieinteresēts novada attīstībā un aktīvi iesaistāsvietējās aktivitātēs, radot arvien pievilcīgāku vididzīvei, darbam un atpūtai.Ropažu novadu Latvijā 2030.gadā atpazīst kāinteliģenti pārvaldītu pašvaldību, kurā ir attīstītatautsaimniecība, kurā valda labklājība, galvenāprioritāte ir izglītība, un katrs iedzīvotājs jūtaspiederīgs novadam!GUDRS – tāds, kam ir labi attīstītadomāšana, plašas zināšanas un pieredze;PĀRVALDĪBA – darbību kopums(plānošana, plānu īstenošana,pamatošana, kontrole, lēmumupieņemšana u.c.), kas nepieciešamsveiksmīgas darbības nodrošināšanai;pārraudzīšana, vadīšana atbilstīgimērķiem, stratēģijai, ievērojotsaimnieciskuma principus;NOVADS – administratīvi teritoriāla vienība,teritorija ar vienādām etnogrāfiskāmīpatnībām; kādas teritorijas centrs kopā artā apkārtni;RAKSTUROT – noteikt, vērtēt raksturīgāsīpašības, pazīmes;KVALITĀTE – pazīmju, īpašību kopums, kasraksturo derīgumu, atbilstību; Būtiskapazīme, īpašība, kas atšķir no cita; šādupazīmju, īpašību kopums;RADOŠUMS – spēja uz jaunradi, radošaaktivitāte, ideju bagātība;IESPĒJA – labvēlīgu apstākļu, nosacījumukopums;MOBILITĀTE – kustīgums, pārvietojamība;ILGTSPĒJA – attīstība, kas nodrošinašodienas vajadzību apmierināšanu,neradot draudus nākamo paaudžuvajadzību apmierināšanai;DOMĀŠANA – izziņas process;SALIEDĒTĪBA - vienotība, vienprātība unsaskaņotība (darbībā);VIETĒJS – tāds, kas kādai noteiktai vietai,teritorijai raksturīgs; tāds, kas ir saistīts arkādu vietu, teritoriju;KOPIENA - cilvēku grupa, kam raksturīgaskopīgas teritoriālas, ekonomiskas, sociālasvai kultūras intereses.*Vārdu skaidrojums (izmantojot latviešu valodasskaidrojošās vārdnīcas)


7211. STRATĒĢISKIE MĒRĶILai nodrošinātu ilgtermiņa vīzijas sasniegšanu,izvirzīti 4 stratēģiskie mērķi. Stratēģiskie mērķiir novada attīstības stūrakmeņi, uz kā pamatatiek izvirzītas novada prioritātes gan ilgtermiņā,gan vidējā termiņā, kā arī noteikti attīstībasvirzieni un uzdevumi.Ropažu novada stratēģiskie mērķi:SM 1 Izglītota, nodrošināta un saliedētasabiedrība;SM 2 Pieejama, droša un sakārtotadzīves un uzņēmējdarbības telpa;SM 3 Pilnvērtīga un daudzveidīgaekonomiskā vide;SM 4 Inteliģenta pārvaldība.SABIEDRĪBASM1SM4PĀRVALDĪBADZĪVES TELPASM2SM3EKONOMIKAAttēls 38: Ropažu novada stratēģiskie mērķiNovada attīstību sociālās plānošanas virzienānosaka SM1 Izglītota, nodrošināta un saliedētasabiedrība.Cilvēkresursi ir svarīgākais nopriekšnosacījumiem novada pastāvēšanā unattīstībā. Izvirzītais stratēģiskais mērķis tiecasuz to, ka Ropažu novadā tiek nodrošinātakvalitatīva izglītība, aktīva sporta un kultūrasdzīve, pašvaldībā pieejami kvalitatīvi sociāliepakalpojumi un ikviens var saņemt citusnepieciešamos pakalpojumus, kurinepieciešami ikdienas dzīvē, novadā uz vietas.Ropažu novada attīstību fiziskās un videsplānošanas virzienā nosaka SM 2 Pieejama,droša un sakārtota dzīves un darba telpa.Stratēģiskais mērķis tiecas uz to, ka Ropažunovada teritorija ir sakopta, vide –nepiesārņota, dabas resursi tiek izmantotiilgtspējīgi. Novada tehniskā infrastruktūra iratbalsts uzņēmējdarbībai, un komunālie unapsaimniekošanas pakalpojumi tieknodrošināti kvalitatīvi. Novada iedzīvotājiem irneierobežotas mobilitātes iespējas gannovada iekšienē, gan uz apkārtējām pilsētāmun citiem novadiem, izmantojot drošus unkvalitatīvus autoceļus un sabiedriskotransportu. Ražošanas teritorijas irnodrošinātas ar visām nepieciešamajāminženierkomunikācijām. Iedzīvotājiempieejamie pakalpojumi ir mūsdienīgi un atbilstvisām labklājīgas dzīves prasībām.Ropažu novada ekonomisko attīstību nosakaSM 3 Pilnvērtīga un daudzveidīga ekonomiskāvide. Ropažu novads ir pievilcīgs ganuzņēmējdarbības uzsākšanai, ganpaplašināšanai. Novadā tiek nodrošinātaspietiekami daudz darbavietu; to raksturostabila ekonomiskā izaugsme.Lai nodrošinātu starpnozaru sadarbību,iedzīvotāju un uzņēmēju līdzdalību dažādosnovada attīstības pasākumos un visu procesusekmīgu norisi, izvirzīts vēl viens mērķis, kas ircieši saistīts ar visiem iepriekšējiem – SM4Inteliģenta pārvaldība. Šis mērķis nosaka, kaRopažu novada pašvaldība vēlas būt efektīvipārvaldīta, veicinot sabalansētu un stabiluattīstību.


7312. PRIORITĀTESNeskatoties uz nepieciešamību attīstīt visasnovada nozares un jomas vienmērīgi, tiekizvirzītas prioritātes gan ilgtermiņā, gan vidējātermiņā. Izvirzītās prioritātes ir priekšplānāizvirzītas aktualitātes, kuru attīstībai tuvākā untālākā periodā pašvaldība vēlas pievērst vairākuzmanības.12.1. ILGTERMIŅA PRIORITĀTESKā Ropažu novada ilgtermiņa prioritātes (līdz2030.gadam) izvirzīts sekojošais:IP 1 Izglītība mūža garumā;IP 2 Labiekārtota un sakopta publiskāārtelpa ar savu identitāti;IP 3 Uzņēmējdarbības platforma;IP 4 Profesionāla, kompakta, uz klientuorientēta un moderna pārvaldība.Novada pirmā ilgtermiņa prioritāte ir izglītībamūža garumā, kas nosaka to, ka Ropažunovadā jābūt pieejamai izglītībai visa vecumagrupām – sākot no dzimšanas līdz pat senioravecumam. Šī prioritāte ietver gan pirmskolasun vispārējo izglītību, gan interešu unmūžizglītību. Novadā jābūt laikmetīgaiizglītības infrastruktūrai, tehniskajamnodrošinājumam un speciālistiem, betizglītības piedāvājumam – daudzveidīgam,aptverot dažādus profilus.Otrā ilgtermiņa prioritāte ir novada publiskāārtelpa, kurā nemitīgi jāveic uzlabojumi unattīstība, turklāt vienlaicīgi tai jāveido kopīgsnovada tēls. Novada fiziskā vide tiek veidota,saglabājot dabas un vēsturiskās vērtības.Ropažu novads nākotnē ir teritorija, kuruizmanto nevis caurbraukšanai, bet vieta, kurāne tikai iedzīvotāji, bet arī novada viesi vēlaspavadīt vairāk laiku aktīvi atpūšoties.Kā trešā novada prioritāte ilgtermiņā ir novadauzņēmējdarbības platformas attīstīšana.Novadā ir pieejami kvalitatīvi resursiuzņēmējdarbībai. Infrastruktūra, kas paredzētaiedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, tiekattīstīta paralēli domājot arī paruzņēmējdarbības vidi.Ceturtā prioritāte ir profesionāla, modernakompakta, uz klientu orientēta novadapārvalde, kas ir saliedēta un darbojas kopīgimērķu sasniegšanā. Esošie novada resursitiek pārvaldīti efektīvi un ilgtspējīgi,nepārtraukti domāts par novada tālākuizaugsmi.12.2. VIDĒJA TERMIŅAPRIORITĀTESKā Ropažu novada vidēja termiņa prioritātes(līdz 2019.gadam) izvirzīts sekojošais:VTP 1 Pakalpojumu kvalitāte uncilvēkresursu potenciāls;VTP 2 Aktīva un pieejama dzīves vide,„zaļā domāšana”;VTP 3 Sadarbība ekonomikasattīstībai;VTP 4 Pašvaldības kapacitāte,iedzīvotāju iesaiste unatgriezeniskā saite.Novada pirmā vidēja termiņa prioritāte irpublisko pakalpojumu kvalitāte uncilvēkresursu potenciāls. Pašvaldībātuvākajos gados tiek īpaši strādāts pie tā, laipilnveidotu pieejamās izglītības kvalitāti, laiskolēnu skaits izglītības iestādēs būtupietiekams un lai izglītības piedāvājums būtudažāds.Līdz 2019.gadam Ropažu novada lielākajosciemos – Ropažos, Zaķumuižā, Muceniekosun Silakrogā ir attīstīti multifunkcionāli centri,kur iedzīvotāji var piedalīties dažādās kultūras,sporta, fiziskās, veselību veicinošās


GALVENĀS JOMAS MĒRĶI UN PRIORITĀTES74aktivitātēs, pilnvērtīgi pavaldīt brīvo laiku.Akcents tiek likts uz vietējo kopienu iniciatīvuveicināšanu un atbalstīšanu. Sociālopakalpojumu piedāvājumam jābūtdaudzveidīgam un kvalitatīvam – atbilstošiiedzīvotāju vajadzībām.Kā otrā vidēja termiņa prioritāte noteikta aktīvaun pieejama dzīves vide ikvienamiedzīvotājam, kas plašā mērā saistīta ar „zaļo”domāšanu. Ropažu novadā ir pilnveidotasporta un aktīvās atpūtas vide - izveidotasslēpošanas trases, slidošanas laukums, dabastakas, velotrases un tml. Novada ārtelpa tieklabiekārtota, ņemot vērā radošusinfrastruktūras risinājumus pilnvērtīga brīvālaika pavadīšanai dažāda vecumaiedzīvotājiem.Trešā Ropažu novada prioritāte līdz2019.gadam ir sadarbības veicināšanaekonomikas attīstībai. Aktīvi tiek veicinātamājražošanas kooperatīvu veidošana,attīstītas rūpnieciskās zonas un veicinātailgtspējīga derīgo izrakteņu ieguve. Novadapašvaldība aktīvi sadarbojas un atbalstavietējos uzņēmējus un zemniekus, kā arīveicina to savstarpējo sadarbību.Ceturtā prioritāte vidējā termiņā izvirzītapašvaldības kapacitātes paaugstināšanaun darba metožu attīstīšana. Tuvākajosgados pašvaldībā ir ieviesta dokumentuelektroniska aprite, izveidota personālanovērtēšanas sistēma, izstrādāts un ieviestsefektīvs kontroles mehānisms, kā arī veicinātaspeciālistu izaugsme un kopējā pašvaldībaskapacitātes palielināšana. Novada ciemosaktīvi darbojas iedzīvotāju konsultatīvāspadomes un iedzīvotāji aktīvi iesaistāslēmumu pieņemšanā.Gudri pārvaldīts novads, kuru raksturo kvalitāte, radošums, iespējas, mobilitāte,ilgtspējīga domāšana un saliedēta vietējā kopienaSM1SM2SM3SM4Izglītota,nodrošināta unsaliedētasabiedrībaPieejama, droša unsakārtota dzīves unuzņēmējdarbībastelpaPilnvērtīga undaudzveidīgaekonomiskā videInteliģentapārvaldība•IP1 Izglītība mūžagarumā•VTP1 Pakalpojumukvalitāte uncilvēkresursupotenciāls•IP2 Labiekārtota unsakopta publiskāārtelpa ar savuidentitāti•VTP2 Aktīva unpieejama dzīves vide,„zaļā domāšana”•IP3 Uzņēmējdarbībasplatforma•VTP3 Sadarbībaekonomikas attīstībai•IP4 Profesionāla,kompakta, uz klientuorientēta unmoderna pārvaldība•VTP4 Pašvaldībaskapacitāte,iedzīvotāju iesaisteun atgriezeniskā saiteIzglītība, kultūra,veselības aizsardzība,sociālā aprūpe, drošība,sportsSatiksmes infrastruktūra,tehniskā infrastruktūra,mājokļi, publiskā ārtelpa,vides kvalitāteUzņēmējdarbības vide uninstrumenti, darbavietas,dabas resursi, tūrismsPašvaldības kapacitāte,funkcionālās saites,sadarbība, komunikācijaar sabiedrību, NVOAttēls 39: Ropažu novada galvenie stratēģiskie uzstādījumi


7513. UZDEVUMILai nodrošinātu stratēģisko mērķu sasniegšanu un pievērstu pastiprinātu uzmanību izvirzītajāmprioritātēm, tiek izvirzīti uzdevumi, kas sagrupēti zem rīcību virzieniem.Rīcības virziensUzdevumiVTP1 PAKALPOJUMU KVALITĀTE UN CILVĒKRESURSU POTENCIĀLSRV1 IzglītībaRV2 SportsRV3 KultūraRV4 Sociālie un veselībasaprūpes pakalpojumiU1U2U3U4U5U6U7Uzlabot vispārējās izglītības saturisko nodrošinājumu;Attīstīt vispārējās izglītības resursus;Paplašināt interešu izglītības un mūžizglītības piedāvājumu;Veicināt radošās un tehniskās jaunrades attīstību;Paplašināt profesionālā sporta iespējas;Veicināt tautas sporta attīstību;Uzlabot sporta infrastruktūru;VTP2 AKTĪVA UN PIEEJAMA DZĪVES VIDE, „ZAĻĀ DOMĀŠANA”RV5 Inženiertehniskāinfrastruktūra un komunālāsaimniecībaRV6 Satiksmes infrastruktūraRV7 DrošībaRV8 Publiskā ārtelpaRV9 Vides aizsardzībaVTP3 SADARBĪBA EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAIRV10 Uzņēmējdarbības videRV11 TūrismsU8 Paplašināt kultūras piedāvājumu ciemos;U9 Attīstīt kultūras infrastruktūru un materiāltehnisko nodrošinājumu;U10 Veicināt kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanos;U11 Uzlabot sociālo pakalpojumu nodrošinājumu un infrastruktūru;U12 Nodrošināt vides pieejamību;U13 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību;U14 Attīstīt inženiertehnisko infrastruktūru;U15 Attīstīt namu apsaimniekošanu un dzīvojamo fondu;U16 Uzlabot autoceļu kvalitāti un drošību;U17 Uzlabot mobilitātes iespējas starp ciemiem;U18 Uzlabot sabiedrisko drošību;U19 Labiekārtot publiskās atpūtas vietas;U20 Pilnveidot ciemu fizisko vidi;U21 Nodrošināt kapsētu apsaimniekošanu;U22 Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;U23 Attīstīt vides izglītību;U24 Uzlabot sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldību;U25 Attīstīt ražošanas teritorijas;U26 Veicināt vietējās uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darbavietu izveidi;U27 Paplašināt tūrisma piedāvājumu;U28 Attīstīt tūrisma infrastruktūru;VTP4 PAŠVALDĪBAS KAPACITĀTE, IEDZĪVOTĀJU IESAISTE UN ATGRIEZENISKĀ SAITERV12 PašvaldībaRV13 KopienaU29 Celt pašvaldības kapacitāti;U30 Uzlabot novada informatīvo telpu;U31 Stiprināt novada funkcionālās saites un sadarbību ar citāmpašvaldībām;U32 Paplašināt iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā;U33 Atbalstīt novada nevalstisko sektoru.Tabula 14:Rīcības virzieni un uzdevumi


7614. EKONOMISKĀ SPECIALIZĀCIJAAKTĪVĀS ATPŪTASTŪRISMSMEŽSAIMNIECĪBADERĪGO IZRAKTEŅUIEGUVEEKONOMIKALOĢISTIKARŪPNIECISKĀ RAŽOŠANAMĀJRAŽOŠANAPĀRTIKAS PRODUKTURAŽOŠANAAttēls 40: Ropažu novada ekonomiskā specializācijaRopažu novada ekonomiskā specializācija tieknoteikta, ņemot vērā esošos novada resursusun attīstības tendences. Kā novada iespējamieekonomiskie attīstības virzieni noteiktssekojošais: mežsaimniecība, derīgo izrakteņuieguve, rūpnieciskā ražošana, pārtikasproduktu ražošana, mājražošana, loģistika unaktīvās atpūtas tūrisms.Globālā mērogā Ropažu novads varspecializēties pārtikas produktu ražošanā uneksportā, kā arī mežsaimniecībā, nacionālāmērogā – derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguvē,rūpnieciskajā ražošanā, mājražošanā,loģistikā, reģionālā mērogā – aktīvās atpūtastūrismā. Ropažu novada ciemus nākotnēraksturo atšķirīgi ekonomiskie profili, kas veidodaudzveidīgu novada ekonomisko vidi. Īpašiizteiktas ražošanas teritorijas atrodasgalvenokārt Mucenieku, Silakroga unZaķumuižas ciemos, kažokzvēru audzēšana –Tumšupē. Nacionālas nozīmes loģistikascentri veidojas gan Muceniekos, ganTumšupē. Ņemot vērā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi(Lubānas šoseja) iespējamo attīstību,ekonomisko augšupeju varētu piedzīvot arī apKākciemu esošās teritorijas, kuras pašlaik navtik plaši apgūtas.


7715. FUNKCIONĀLO SAIŠUVeiksmīgas izaugsmes un attīstībaspriekšnosacījums ir savstarpējā sadarbība.Tādēļ būtiski ir stiprināt esošas funkcionālāssaites un veidot jaunas. Jomas un nozares,kurās Ropažu novadam iespējama sadarbība,kopīgi projekti un aktivitātes ar kaimiņupašvaldībām:Mālpils novads – darba iespējas,izglītība, kultūra, sports, tūrisms,derīgie izrakteņi;Salaspils novads – sports, dabasaizsardzība, sabiedriskā drošība;Stopiņu novads – izglītība, sports,kultūra, tūrisms, dzīvnieku patversme;Siguldas novads – darba tirgus,izglītība, veselības aprūpe, tūrisms,sadzīves pakalpojumi kultūra, sports,sabiedriskā transporta pakalpojumi.STIPRINĀŠANAOgres novads – dabas resursi, darbatirgus, sadzīves pakalpojumi, publiskiepakalpojumi, izglītība, sabiedriskātransporta pakalpojumi;Garkalnes novads – darba tirgus,izglītība;Inčukalna novads – sports, dabasresursi, tūrisms;Ikšķiles novads – darba tirgus, sports,izglītība, sabiedriskā transporta unsadzīves pakalpojumiRīgas pilsēta – darba tirgus, sadzīvespakalpojumi, veselības aprūpes,kultūras dzīves pakalpojumi, sports,izklaide, izglītība, sabiedriskaistransports, kapsētu teritorijas, dabas(mežu) resursi.16. SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBARopažu novada Attīstības programma 2013.-2019. gadam izstrādāta saskaņā ar saistošiemaugstāka līmeņa plānošanas dokumentiem, kāarī saskaņā ar spēkā esošajiem vietējā līmeņaplānošanas dokumentiem. Izstrādes procesāvērā ņemtie dokumenti un to hierarhija attēlota40.attēlā.LATVIJĀRĪGAS REĢIONĀROPAŽU NOVADĀILGTERMIŅĀVIDĒJĀTERMIŅĀĪSTERMIŅĀLatvijas ilgtspējīgasattīstības stratēģija(Latvija 2030)Latvijas Nacionālaisattīstības plāns(NAP2020)Nozaru politikasplānošanas dokumentiInstitūciju darbībasstratēģijasRīgas plānošanas reģionaattīstības stratēģija(2000. – 2020.)Rīgas plānošanas reģionateritorijas plānojums(2005. – 2025.)Rīgas plānošanas reģionaattīstības programma(2009.-2013.)Nozaru plānošanasdokumentiRopažu novadateritorijas plānojums2006.-2018.gadam ar2009.gada grozījumiemRopažu novadaAttīstības programma,2004.gadsNozaru plānošanasdokumenti/ iestāžurīcības plāniAttēls 41: Spēkā esošie attīstības plānošanas dokumenti Latvijā, Rīgas reģionā un Ropažu novadā


7816.1. ATBILSTĪBA NACIONĀLĀLĪMEŅA PLĀNOŠANASDOKUMENTIEM16.1.1. SASKAŅOTĪBA AR „LATVIJA 2030”Latvija 2030 ir Latvijas ilgtspējīgas attīstībasstratēģija līdz 2030.gadam. Dokuments irLatvijas hierarhiski augstākais ilgtermiņaattīstības plānošanas dokuments.Ropažu novada Attīstības programma 2013.-2019. gadam veidota saskaņā ar Latvija 2030noteiktajiem virzieniem un prioritātēm.Stratēģijas pamatuzstādījumi ir laimīgs cilvēkslabklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgsdzīvesveids, radoša, iecietīga un tolerantasabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja unvalsts kā ātrspējas partneris.16.1.2. SASKAŅOTĪBA AR NAPNacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam" (NAP2020) ir hierarhiski augstākaisnacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanasdokuments.NAP2020 vadmotīvs ir „Ekonomikasizrāviens”, bet kā prioritātes noteiktas:„Tautas saimniecības izaugsme”,„Cilvēka drošumspēja”,„Izaugsmi atbalstošas teritorijas”.Katrā no NAP2020 prioritātēm ir identificētibūtiskākie rīcības virzieni, to mērķi, kā arīrādītāji, lai noteiktu mērķu sasniegšanaspakāpi un varētu novērtēt, cik atbilstīgi unefektīvi ir risinātas identificētās problēmas unnovērsti šķēršļi.Iepriekšējā NAP - vidēja termiņa plānošanasdokumentā laika posmam no 2007. līdz2013.gadam, noteiktais attīstības modelis bija„Cilvēks pirmajā vietā”. Kā galvenaisizaugsmes mērķis līdz 2013.gadam tikaizvirzīta dzīves kvalitāte, kuru raksturomateriālā labklājība - stabils darbs unienākumi, izglītības līmenis, veselībasstāvoklis, mājokļa kvalitāte, infrastruktūra,pievilcīga telpa darbam, dzīvei un atpūtai,vides kvalitāte, kultūrvide un kultūrvēsturiskaismantojums, drošība.Noteiktie Ropažu novada stratēģiskie vidējatermiņa attīstības uzstādījumi atbilst gan spēkāesošajam NAP 2007.-2013.gadam, ganjaunajam – NAP 2014.-2020.gadam.Atbilstības vērtējums – 17.tabulā.16.2. ATBILSTĪBA REĢIONALĪMEŅA PLĀNOŠANASDOKUMENTIEM16.2.1. SASKAŅOTĪBA AR RĪGASPLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBASSTRATĒĢIJURīgas plānošanas reģiona Attīstības stratēģija2000.-2020.gadam iezīmē reģiona attīstībasmērķus un uzdevumus ilgtermiņā, ko nevarveikt viena atsevišķa pašvaldība, bet kamnepieciešama savstarpēja vienošanās unkopējas rīcības. Stratēģija ir priekšnoteikumsreģiona un visu tajā ietilpstošo pašvaldībuilgtspējīgai attīstībai. Dokuments aktualizēts2008.gadā.Rīgas reģiona attīstības vispārējais mērķis irveicināt reģiona ekonomisko izaugsmi,konkurētspējas paaugstināšanos unintegrēšanos Baltijas jūras reģiona telpā unEiropā, iedzīvotāju labklājības stabilu unbūtisku pieaugumu un veselīgas un drošasvides saglabāšanu, radot priekšnosacījumusreģiona ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.Atbilstības vērtējums – 18.tabulā.16.2.2. SASKAŅOTĪBA AR RĪGASPLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBASPROGRAMMURīgas plānošanas reģiona Attīstībasprogramma 2009.-2013.gadam ir vidējatermiņa plānošanas dokuments, kasaktualizēts 2012.gadā.


79Programmas vispārējais mērķis ir veicinātreģiona stabilu, sabalansētu un ilgtspējīguattīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja dzīveskvalitāti un nodrošinot reģiona konkurētspējustarptautiskā mērogā. Programmā izvirzītisekojoši mērķi:1) Augsta cilvēkresursu kvalitāte unattīstība,2) Ērta reģiona starptautiskā un vietējāsasniedzamība,3) Konkurētspējīga tautsaimniecība,daudzveidīga un aktīvauzņēmējdarbība,4) Augstas kvalitātes dzīves vide,5) Rīgas reģiona lomas un ietekmespieaugums nacionālā un starptautiskālīmenī.Papildus mērķiem izvirzītas septiņasattīstības prioritātes, kuras sīkākapskatītas 19.tabulā.„LATVIJA 2030” PRIORITĀTES ATBILSTOŠIE ROPAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019. STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI1. Kultūras telpas attīstība VTP1 Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls,RV3 Kultūra2. Ieguldījumi cilvēkkapitālā VTP1 Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls3. Paradigmas maiņa izglītībā VTP1 Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls,RV1 Izglītība4. Inovatīva un ekoefektīva ekonomika VTP3 Sadarbība ekonomikas attīstībai5. Daba kā nākotnes kapitāls VTP2 Aktīva un pieejama dzīves vide, „zaļā domāšana”,RV9 Vides aizsardzība6. Telpiskās perspektīvas attīstība VTP2 Aktīva un pieejama dzīves vide, „zaļā domāšana”7. Inovatīva pārvalde un sabiedrības līdzdalība VTP4 Pašvaldības kapacitāte un iedzīvotāju iesaisteTabula 15: Attīstības programmas atbilstība Latvija 2030„NAP2020” RĪCĪBAS VIRZIENI ATBILSTOŠIE ROPAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019. STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI1. Augstražīga un eksportspējīga ražošana unstarptautiski konkurētspējīgi pakalpojumiVTP3 Sadarbība ekonomikas attīstībai2. Izcila uzņēmējdarbības vide VTP3 Sadarbība ekonomikas attīstībai3. Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākāizglītība-4. Energoefektivitāte un enerģijas ražošana VTP2 Aktīva un pieejama dzīves vide, „zaļā domāšana”5. Cienīgs darbs VTP3 Sadarbība ekonomikas attīstībai6. Stabili pamati tautas ataudzei VTP1 Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls7. Kompetenču attīstība VTP1 Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls8. Vesels un darbspējīgs cilvēks VTP1 Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls9. Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskālīdzdalība kā piederības10. Ekonomiskās aktivitātes veicināšanareģionos – teritoriju potenciāla izmantošana11. Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darbaiespēju un dzīves apstākļu radīšanai12. Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīgaapsaimniekošanaVTP1 Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciālsVTP2 Aktīva un pieejama dzīves vide, „zaļā domāšana”VTP1 Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciālsVTP2 Aktīva un pieejama dzīves vide, „zaļā domāšana”Tabula 16: Attīstības programmas atbilstība NAP2020


80RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS(2000.-2020.) MĒRĶI1. Rīgas reģiona starptautiskās lomas un ietekmespieaugums Eiropā, Baltijas jūras baseina reģionā2. Rīgas reģiona cilvēku potenciāla – spēju unsociālās aktivitātes pieaugums3. Konkurētspējīga tautsaimniecība un labvēlīgauzņēmējdarbības vide4. Efektīva sadarbība starp reģiona pašvaldībām, arpārējiem Latvijas reģioniem un valsts institūcijām,nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiemLatvijas kopīgās attīstības un izaugsmesinteresēs5. Attīstību rosinošas reģiona satiksmes,komunikāciju, informācijas, enerģijas un videsinfrastruktūra6. Droša, ērta un videi draudzīga reģionastarptautiskā un vietējā sasniedzamība7. Vietējā un starptautiskā tūrisma attīstībabalstoties uz daudzveidīgās vides, savdabīgāskultūras un kultūrvēsturiskajām vērtībāmATBILSTOŠIE ROPAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS2013.-2019. STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMIVTP3 Sadarbība ekonomikas attīstībaiVTP1 Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciālsVTP3 Sadarbība ekonomikas attīstībaiVTP3 Sadarbība ekonomikas attīstībai,VTP4 Pašvaldības kapacitāte un iedzīvotāju iesaisteVTP2 Aktīva un pieejama dzīves vide, „zaļā domāšana”,RV5 Inženiertehniskā infrastruktūra un komunālāsaimniecība, RV8 Publiskā ārtelpa, RV9 VidesaizsardzībaVTP2 Aktīva un pieejama dzīves vide, „zaļā domāšana”,RV6 Satiksmes infrastruktūraVTP3 Sadarbība ekonomikas attīstībai, RV12 Tūrisms;VTP1 Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls,RV3 Kultūra8. Augstas kvalitātes veselīga dzīves vide VTP1 Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls,RV4 Sociālie un veselības aprūpes pakalpojumiTabula 17: Attīstības programmas atbilstība Rīgas reģiona attīstības stratēģijaiRĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS(2009.-2013) PRIORITĀTES1. Pievilcīga dzīves vieta ar augstas dzīveskvalitātes iespējām2. Nozīmīgs valsts un starptautisks transportamezgls3. Uz lietotājiem orientēta inovāciju un jaunradesvideATBILSTOŠIE ROPAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS2013.-2019. STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMIVTP2 Aktīva un pieejama dzīves vide, „zaļā domāšana”,VTP2 Aktīva un pieejama dzīves vide, „zaļā domāšana”,RV6 Satiksmes infrastruktūraVTP1 Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls,RV1 Izglītība4. Augstas kvalitātes izglītība visa mūža garumā VTP1 Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls,RV1 Izglītība5. Mājvieta strauji augošajiem uneksportspējīgajiem uzņēmumiem6. Daudzveidīgi un starptautiski pievilcīgi tūrismapakalpojumiVTP3 Sadarbība ekonomikas attīstībai, RV11 RažošanaVTP3 Sadarbība ekonomikas attīstībai, RV12 Tūrisms7. Energoefektīvs reģions VTP2 Aktīva un pieejama dzīves vide, „zaļā domāšana”,RV5 Inženiertehniskā infrastruktūra un komunālāsaimniecībaTabula 18: Attīstības programmas atbilstība Rīgas reģiona attīstības programmai


8116.3. ATBILSTĪBA VIETĒJA LĪMEŅAPLĀNOŠANAS DOKUMENTIEMRopažu novada teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam ar 2009.gada grozījumiemnosaka Ropažu novada vīziju, mērķus unprioritātes, kas ņemtas no iepriekšējās Ropažunovada Attīstības programmas, kura izstrādāta2004.gadā. Abos dokumentos par vīzijunoteikts sekojošais:„Ropažu novada vīzija ir pašvaldības nākotnestēls, ko varētu sasniegt balstoties uzpriekšrocībām un izmantojot attīstībasiespējas, novēršot iespējamos draudus unatrisinot problēmas. Pagastā notiek dabasresursu ilgtspējīga apsaimniekošana,saglabājot bioloģisko daudzveidību. Apzinātasun izkoptas ainaviskās un dabas vērtības,saglabātas kultūras vērtības. Novads ir sociāliun ekonomiski aktīva teritorija arkonkurētspējīgu, kvalitatīvu dzīves vidi visiemiedzīvotājiem. Ropažu novadā pašreizējāspagasta administratīvajās robežās irnodrošināta teritorijas līdzsvarota attīstība.Optimāla novada teritorijas pārvalde unkvalitatīva pakalpojumu sniegšana Ropažosun Zaķumuižā. Iedzīvotāju skaits pagastā irpieaudzis. Ropažu novads ir iecienīta dzīvesvieta. Izglītoti, veseli un aktīvi iedzīvotāji veidolabvēlīgu demogrāfisko situāciju. Iedzīvotāji unuzņēmēji, efektīvi izmantojot novadā esošosresursus, attīsta uzņēmējdarbību un rūpējaspar dzīves līmeņa paaugstināšanu.Iedzīvotājiem novadā ir patīkams, lauku videituvināts, mājoklis. Apdzīvojuma struktūraspaplašināšana notiek ar atbilstošasinženierinfrastruktūras izbūvi. Iedzīvotājiemnodrošinātas daudzveidīgas komunikācijasiespējas un ērts un pieejams sabiedriskaistransports starp apdzīvotām vietām un centru,apkartējām teritorijām. Jaunie transportakoridori veidoti, respektējot vietējamtransportam, iedzīvotāji izmantovelosipēdistiem un gājējiem paredzētus ceļusun tiltiņus. Ropažu ciemā neiebrauc smagaiskravas transports. Izglītības, kultūras, atpūtasun sporta pasākumi dažāda vecuma undažādu interešu auditorijām. Visām iedzīvotājusociālām kategorijām pieejama kvalitatīva unsavlaicīga medicīniskā un sociālā palīdzība.Cilvēki jūtas droši un aizsargāti.”Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam stratēģiskie uzstādījumi irsaskaņoti ar novada teritorijas plānojumā uniepriekšējā attīstības programmā noteiktovīziju un būtiskākajiem attīstībasuzstādījumiem.16.4. KAIMIŅU PAŠVALDĪBUATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANASSTRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMILai nodrošinātu sabalansētu un efektīvuattīstību, nepieciešama sadarbība arapkārtējām pašvaldībām un kopīgs nākotnesattīstības redzējums. Ropažu novadaattīstības nostādnes savstarpēji sasaistās arkaimiņu novadu izvirzītajiem mērķiem unprioritātēm.16.4.1. GARKALNES NOVADSGarkalnes novadaAttīstības programma2009.-2021.gadam parvīziju nosaka sekojošo:Ilgtspējīgasattīstības teritorija ar piepilsētairaksturīgām iezīmēm;Sociāli vienota, droša un kvalitatīvadzīves un darba vide;Saimnieciski aktīva, atvērta, aratbilstošu infrastruktūru nodrošinātavide investīcijām;Teritorija ar modernu sociālo,komerciālo pakalpojumu saimniecībasinfrastruktūru;Spēcīgi uz jaunu tehnoloģijuizmantošanu balstīto un arītradicionālo nozaru uzņēmumuattīstība, kas funkcionāli saistīti ar


82citiem uzņēmumiem ārpus novadateritorijas;Pilda Rīgas piepilsētas teritorijasfunkcijas – ar specializētusaimniecības attīstību, un piesaistotapmeklētājus atpūtai un sportam,kultūras aktivitātēm – valsts ungalvaspilsētas piepilsētas sporta/atpūtas centrs.Novada attīstībai izvirzīti seši stratēģiskiemērķi:Novada teritorija – līdzsvarota unpievilcīga dzīves telpa;Spēcīga kopiena un ieinteresēta,aktīva iedzīvotāju līdzdarbība;Aktīva un daudzveidīga saimnieciskādarbība un darba vietas;Ērta sasniedzamība un pievilcīgauzturēšana novadā/„piepilsētaspakalpojumu mezglu” attīstība(transports, apmešanās, informācija);Uzņēmumu un pašvaldības sadarbībaizglītības, ražošanas un pakalpojumusasaistē. Kvalitatīva un efektīvainfrastruktūra;Attīstīta atpūtas infrastruktūra.Garkalnes novada attīstības programmānoteikts, ka novadam kopā ar blakuspašvaldībām ir liels potenciālskomercdarbības un sporta/atpūtasinfrastruktūras attīstībai, iespējas attīstītreģionālas nozīmes tirdzniecībaspakalpojumus Rīgas apvedceļa apkaimē,sporta un atpūtas aktivitātes organizējošopakalpojumu un to nodrošinošo objektu izbūvi.Dzīves kvalitātes nodrošināšanai un vērtībusaglabāšanai nepieciešams cieši sadarbotiesar kaimiņu pašvaldībām sociālo pakalpojumunodrošināšanā, veidojot ciešu sadarbību arkaimiņu pašvaldību teritoriju iedzīvotājiem unuzņēmējiem komercpakalpojumu attīstībā. Unsevišķi sadarbība nepieciešama pieūdeņutelpu, pazemes ūdeņu, kā arī mežuapsaimniekošanā.16.4.2. IKŠĶILESNOVADSIkšķiles novadaAttīstības programma2011.-2017.gada parvīziju nosaka sekojošo:„Ikšķiles novads ir kļuvispar prestižu vietu dzīvei netālu nogalvaspilsētas Rīgas, novadā dzīvo stiprakopiena, kas savu labklājību vairo, aktīvinodarbojoties ar videi draudzīgu ražošanu unlauksaimniecību, tādejādi nodrošinot esošāmun nākamām paaudzēm augstu vides kvalitāti,kas ļauj izmantot aktīvās atpūtas un tūrismaiespējas. Pašvaldība rūpējas par saviemiedzīvotājiem, nodrošinot nepieciešamopakalpojumu pieejamību dažādās dzīvessituācijās, kā arī uzturot un pilnveidojot esošoinfrastruktūru un rūpīgi izvērtējot to attīstību,maksimāli noturot sociālo, ekonomisko unvides procesu līdzsvaru.”Dokumentā izvirzīti seši stratēģiskie mērķi:Infrastruktūras izveidošana un attīstībakvalitatīvas dzīves unuzņēmējdarbības vides veidošanai;Izglītības, sporta un kultūras,rekreācijas un tūrisma piedāvājumapieejamība radošas un aktīvassabiedrības veidošanai;Mājokļa pieejamības nodrošināšanaun būvniecības attīstība;Dzīves kvalitāti paaugstinošuveselības aprūpes un sociālās aprūpespakalpojumu pieejamība;Ilgtspējīga dabas resursu pārvaldība;Efektīvas pārvaldības nodrošināšanailgtspējīgas kopienas veidošanai.Novads plāno kļūt kā specifisku pakalpojumupiedāvātājs valsts, reģiona un galvaspilsētasattīstībai nepieciešamām un tikai Pierīgāefektīvi īstenojamām norisēm, orientējoties uzvidei draudzīgas saimnieciskās darbībasattīstību, tai pat laikā otrā plānā atvirzotiesjaunu teritoriju apguvi mājokļu izvietošanai.


83Ikšķiles novada prioritātes vidējā termiņā:Novadakonkurētspējaspaaugstināšana un nodarbinātībasveicināšana;Pakalpojumupieejamībasnodrošināšana un efektīva novadaresursu izmantošana;Publiskās pārvaldes kapacitātespaaugstināšana.16.4.3. INČUKALNANOVADSInčukalna novada Attīstībasprogramma 2012.-2019.gadam par novadavīziju nosaka sekojošo:„Inčukalna novads – dinamiska, augšupejošaun saliedēta pašvaldība ar radošu sabiedrību,augsti attīstītu uzņēmējdarbību, drošu un tīruvidi.”Dokumentā izvirzīti trīs stratēģiskie mērķi:Izglītota, aktīva, saliedēta un labiinformēta sabiedrība, kurai pieejamikvalitatīvi pakalpojumi;Konkurētspējīga un stabilaekonomiskā attīstība;Sakārtota un droša dzīves telpa.Inčukalna novada vidēja termiņa prioritātes:Konkurētspējīga vispārīgā, interešu unmūžizglītība, NVO stiprināšana;Ražošanas teritoriju attīstība;Ilgtspējīga pieejamo resursuizmantošana.Novada ekonomiskā specializācija reģionālālīmenī ir sports, aktīvais tūrisms, būvmateriāluražošana, nacionālā mērogā - būvmateriāluražošana, kokapstrāde, kažokāduizstrādājumi, metālapstrāde, pārtikasrūpniecība, asfaltbetona ražošana untekstilapstrāde, savukārt starptautiskā mērogā– kurināmā ražošana, kažokādu izstrādājumi,metālapstrāde, pārtikas un dzērienu ražošana.16.4.4. MĀLPILSNOVADSMālpils novadaAttīstībasprogrammā 2012.-2018.gadam noteiktasekojoša vīzija: „Mālpils novads - izglītības,kultūras un sporta centrs ar pilnvērtīgu dzīvestelpu un daudzveidīgiem pakalpojumiem uniespējām.”Dokumentā izvirzīti četri stratēģiskie mērķi:Pieejama un kvalitatīva izglītība visāmvecuma grupām;Sakārtota, droša un pievilcīga dzīvesvide;Efektīva pārvalde un ekonomiskoattīstību veicinoša vide;Daudzpusīgs kvalitatīvu pakalpojumuklāsts.Mālpils novada vidēja termiņa prioritātes:Izglītots, zinošs un aktīvs iedzīvotājs;Sakopta daba, moderna tehniskāinfrastruktūra un pievilcīga publiskātelpa;Inovatīvi uzņēmēji un teicamapašvaldības pārvaldība;Veselīgs, aizsargāts un ardaudzveidīgiem pakalpojumiemnodrošināts iedzīvotājs.Novada ekonomiskā specializācija noteiktasekojošās nozarēs un jomās: izglītība, kultūraun sports Rīgas reģionā, profesionālā izglītība,kokapstrāde un piensaimniecība Latvijasmērogā un kokapstrāde, mazā aviācija unģipša produkcija starptautiskā mērogā.16.4.5. OGRESNOVADSOgres novadaAttīstības programma2011.-2017.gadam parvīziju nosaka sekojošo:„Ogres novads -cilvēka un dabas harmonija.”


84Dokumentā izvirzīti trīs stratēģiskie mērķi:veicināt Ogres novada ekonomiskoizaugsmi un uzņēmumukonkurētspējas paaugstināšanos;attīstīt novada cilvēkresursupotenciālu;nodrošināt vidi saudzējošu augstudzīves kvalitāti.Ogres novada attīstības programmā izvirzītasseptiņas ilgtermiņa prioritātes un 26 vidējatermiņa prioritātes, kas aptver visas galvenāsnovada attīstības jomas un virzienus.16.4.6. SALASPILSNOVADSSalaspils novadaAttīstības programma2012.- 2018.gadampar vīziju nosakasekojošo: „Salaspils novads - Mūsu mājasradošai izaugsmei ziedošā vidē.”Programmā izvirzīti divi stratēģiskie mērķi:Iedzīvotāju skaita un labklājībaspieaugums;Uzņēmējdarbības pieaugums.Salaspils novada vidēja termiņa prioritātes:Iedzīvotājiem nepieciešamiepakalpojumi;Inženierinfrastruktūras attīstība;Uzņēmējdarbības veicināšana;Mūsdienīgas pārvaldes attīstība unstarptautiskā sadarbība.Dokumentā noteikts, ka Rīgas reģionā novadsir mājas iedzīvotājiem, kuri gan strādā novadā,gan Rīgā; atpūtas vieta novada un Rīgasiedzīvotājiem. Salaspils novads Latvijā attīstāskā zinātnes pilsēta ar attīstītu uzņēmējdarbību,savukārt Baltijā novads ir loģistikas centrs un„Rail Baltica” pārkraušanas stacija.16.4.7. SIGULDASNOVADSSiguldas novadaAttīstības programmā2011.-2017.gadamnoteikta sekojošavīzija: „Siguldas novads ‐ Latvijas dabas pērlear teicamu dzīves kvalitāti, attīstītu tūrismu,sportu, izglītību un kultūru.”Novada prioritāte – iedzīvotāju labklājība kāplašs sociālo un ekonomisko dzīves apstākļukopums, kuru raksturo:gandarījumu sniedzošs darbs,saimnieciskā darbība – materiālulabumu gūšana;dzīve kvalitatīvā vidē – mājoklis,apbūves un dabas teritorijas;sociālo pakalpojumu klāsts – izglītībasiespējas, veselības aprūpe, kultūra,sociālie pakalpojumi;iespējas radoši izpausties, aktīvsdzīvesveids;fiziskā un sociālā drošība;iespējas piedalīties pašvaldībasattīstības plānošanā, lēmumupieņemšanas procesā un sabiedriskosprocesos kopumā.Dokumentā izvirzīti divi stratēģiskie mērķi:Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociāloinfrastruktūru un pakalpojumiem,efektīvu satiksmes, publiskās telpas unvides infrastruktūru;Ekonomisko aktivitāti veicinoša vide undaudzveidīga saimnieciskā darbība.Pēc ekonomiskās specializācijas Siguldasnovads attīstās kā tūrisma un rekreācijas,ziemas sporta, kultūras, pakalpojumu unizglītības centrs.


8516.4.8. STOPIŅUNOVADSStopiņu novadaAttīstības programmā2012.-2018.gadamnoteiktā vīzija irsekojoša: „Stopiņu novadu, ar kvalitatīvisakārtotu un drošu vidi, ērtu teritorijassasniedzamību Pierīgā, cilvēki izvēlas parsavu mājvietu un piesaista ekonomiski aktīvuscilvēkus un investorus attīstīt biznesu. Novadspazīstams Latvijā ar moderniem un atraktīviembrīvdabas sporta, kultūras un rekreācijasobjektiem. Ulbroka darbojas multifunkcionālscentrs novada iedzīvotāju daudzveidīgāmaktivitātēm un kultūrizglītībai. Ciemos iraktivitāšu un pakalpojumu centri. Novadapašvaldība nodrošina iespēju iegūt kvalitatīvupirmsskolas, pamata un vidējo izglītībupieejamā attālumā. Pašvaldība, efektīvi pildasavas funkcijas un sniedz kvalitatīvuspakalpojumus, ir ērti pieejama iedzīvotājiem.Racionālā pašvaldības pārvaldē iedzīvotājiemun uzņēmējiem ir pieejami moderni unkvalitatīvi pakalpojumi. Novada vides resursitiek apsaimniekoti un izmantoti ilgtspējīgi.Novadā palielināta atjaunojamo energoresursuizmantošana.”Dokumentā noteikts, ka Rīgas reģionā novadsekonomiski specializējas gaļas pārstrādē unkonservēšanā, atkritumu apsaimniekošanā unizvietošanā, transporta infrastruktūrasnodrošināšanā, Latvijā – zinātnē,specializētajā ārstniecībā (tuberkulozes unplaušu klīnika), izglītībā (speciālā,rehabilitācijas centrs), energoresursuapsaimniekošanā un transporta infrastruktūrā,bet Baltijā – apstrādes rūpniecībā, transportāun uzglabāšanā un kalpo kā tranzītkoridors.Dokumentā izvirzīti četri stratēģiskie mērķi:Saliedēta vietējā kopiena nodrošinātaar kvalitatīvu vidi daudzpusīgaipersonības attīstībai;Racionāla pārvalde nodrošinakvalitatīvus pakalpojumus;Sekmīga uzņēmējdarbības izaugsmeun darba iespēju pieaugums novadā;Nodrošināta konkurētspējīga dzīvesvide – pievilcīga telpa darba, dzīvei unatpūtai.Stopiņu novada attīstības programmānoteiktas četras ilgtermiņa prioritātes un 19vidēja termiņa prioritātes, kas aptver visasnovada pašvaldības kompetencē ietilpstošāsfunkcijas.


86Līdzīgi kā Ropažu novads, arī visas apkārtējāskaimiņu pašvaldības vēlas attīstīt pakalpojumupieejamību un kvalitāti, fizisko telpu unuzņēmējdarbību, kā arī palielināt pašvaldībaskapacitāti un veicināt plašāku iedzīvotājuiesaisti dažādos sabiedriskos procesos.IIIRĪCĪBAS UNINVESTĪCIJUPLĀNS


8717. RĪCĪBAS PLĀNSRīcības ir konkrēti pasākumi, kas ir noteikti, laiizpildītu izvirzītos uzdevumus. Rīcības plānssniedz atbildi uz jautājumu, kā sasniegtplānoto.Ropažu novada Attīstības programmāiekļautās rīcības izstrādātas tematisko darbagrupu sanāksmēs, piedaloties pašvaldībasnozaru speciālistiem, viedokļu līderiem –uzņēmējiem, jauniešiem un citām novadaattīstībā ieinteresētajām pusēm.Katrai rīcībai noteikts izpildes termiņš uninstitūcija, kas atbildīga par rīcības izpildi.Rīcības plāna izpilde paredzēta laika posmāno 2013.gada līdz 2019.gadam. Novadapašvaldība nepieciešamības gadījumā Rīcībasplānu var aktualizēt katru gadu, veicotizmaiņas un papildinājumus uzdevumos unrīcībās, atkarībā no pieejamajiem resursiem,tehnoloģiju attīstības un citām tendencēm.Visas rīcības, kuras iekļautas Rīcības plānā irrealizējamas, tomēr to izpilde automātiskinegarantē rezultātus, kas uzlabos atsevišķusrādītājus, tādēļ pašvaldībai nepieciešams netikai veikt Rīcības plāna izpildes uzraudzību,bet arī izvērtējumu, izstrādājot priekšlikumusrīcības plāna aktualizēšanai.1 VĪZIJA143 RĪCĪBAS33 UZDEVUMI(U)(R)ROPAŽUNOVADS4STRATĒĢISKIEMĒRĶI (SM)4ILGTERMIŅAPRIORITĀTES(IP)13 RĪCĪBUVIRZIENI(RV)4 VIDĒJATERMIŅAPRIORITĀTES(VTP)


88SM1 IZGLĪTOTA, NODROŠINĀTA UN SALIEDĒTA SABIEDRĪBAVTP1 PAKALPOJUMU KVALITĀTE UN CILVĒKRESURSU POTENCIĀLSNr.Rīcības (aktivitātes vai projekta)nosaukumsPlānotais darbības rezultātsIzpildestermiņšAtbildīgaisFinanšu resursi/avotiRV1 IzglītībaR 1.1R 1.2Īstenot novada vispārējās izglītībasstratēģijuNodrošināt papildus svešvalodu un ITprasmju apguves iespējas skolēniemR 1.3 Izkopt un attīstīt projektu metodesizglītības iestāžu mācību programmāsR 1.4R 1.5R 1.6Veicināt izglītības iestāžu dalību nacionālaun starptautiska mēroga iniciatīvās unproblēmjautājumu apspriešanāVeicināt izglītības darbinieku tālākizglītībuun pieredzes apmaiņuAttīstīt profesionālo novirzienu RopažuvidusskolāU1 Uzlabot vispārējās izglītības saturisko nodrošinājumuIeviesti izglītības stratēģijā uzstādītie izglītībasattīstības pamatvirzieni – rūpes, radošums unresursiFakultatīva svešvalodu un IT prasmju apguvenovada izglītības iestādēsPlaša projektu principu pielietošana Ropažuvidusskolas un Zaķumuižas pamatskolasmācību procesāRopažu novada izglītības iestādes – aktīvasdažādu valsts un starptautiska mērogaizglītības jautājumu apspriešanāRegulāri izglītības darbinieku kvalifikācijascelšanas pasākumi, dalība semināros un tml.Profesionālā virziena noteikšana sadarbībā aruzņēmējiem, programmas izstrādāšana unieviešana Ropažu vidusskolā2013.-2018.2014.2014.pastāvīgipastāvīgi2016.Ropažu novadapašvaldība,Izglītības iestādesIzglītības un iestāžudarbiniekiIzglītībasvadītājiiestāžuRopažu novadapašvaldība,Izglītības iestāžudarbiniekiRopažupašvaldībanovadaRopažu novadapašvaldība, Ropažuvidusskolas vadītājaPašvaldības budžets, ESfondu līdzekļi, privātielīdzekļiPašvaldības budžetsES fondi, PašvaldībasbudžetsES fondi, PašvaldībasbudžetsES fondi, Pašvaldībasbudžets, Valsts budžetsES fondi, Pašvaldībasbudžets, Valsts budžetsU2 Attīstīt vispārējās izglītības resursusR 1.7 Nodrošināt bērnu uzņemšanu PII nopusotra gada vecumaNodrošināta iespēja apmeklēt PII bērniem no1,5 gada vecuma2016.PII, Ropažu novadapašvaldībaPašvaldības budžets


89R 1.8 Nodrošināt optimālu bērnu skaitu PIIgrupāsBērnu skaits PII grupiņās ne vairāk par 12bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem un nevairāk par 18 bērniem vecumā no 3 līdz 6gadiemR 1.9 Stiprināt PII personāla kapacitāti Grupas personāls: skolotājs (2 slodzes),skolotāja palīgs (1 slodze) un apkopēja (0,5slodze)R 1.10Izskatīt un veicināt iespējas nodrošinātalternatīvas bērnu pieskatīšanaspakalpojumu ieviešanuPieejami alternatīvi bērnu pieskatīšanaspakalpojumi (auklīšu dienests, bērnupieskatīšanas grupas vai tml.)R 1.11 Dibināt Ropažu novada Izglītības fondu Izveidots fonds novada jauniešu un topošojauno speciālistu atbalstamR 1.12 Labiekārtot izglītības iestāžu ārtelpu Nojumes ar iekārtotu attīstošu vidi, kurās bērnivar darboties siltajā laikā.R 1.13Nepārtraukti pilnveidot izglītības iestāžumateriāltehnisko bāziR 1.14 Izveidot dienesta viesnīcu RopažuvidusskolāPastāvīgi uzlabota visu izglītības iestāžumateriāltehniskā bāzeUzbūvēta dienesta viesnīca RopažosR 1.15 Paplašināt PII „Annele” telpas Ropažos Nodrošinātas piemērotas telpas pirmsskolasizglītības grupāmR 1.16 Paplašināt Zaķumuižas pamatskolastelpasR 1.17 Īstenot Ropažu vidusskolasenergoefektivitātes paaugstināšanaspasākumusR 1.18 Izstrādāt jauno speciālistu piesaistesprogrammuNodrošinātas piemērotas telpas pirmskolasizglītības grupāmVeikta Ropažu vidusskolas renovācija2017. RNP PB, ES2013.2015.PII vadītāji, Ropažunovada pašvaldībaPII vadītāji, Ropažunovada pašvaldībaPašvaldības budžetsES, Pašvaldības budžets,privātie līdzekļi2013. NVO Privātie līdzekļi2014. Izglītības iestādespastāvīgiIzglītībasvadītājiIestāžuES, Pašvaldības budžets,privātie līdzekļiPB, ES2017. RNP PB, ES2015. RNP PB, ES, valsts līdzekļi2015. RNP PB, ES2014. RNP PB, ESIzstrādāta jauno speciālistu piesaistesmotivējošu rīcības programmu (t.sk. jaunoizglītības speciālistu piesaistei) 2014. RNP PB, ES


90R 1.19 Uzlabot interešu izglītībasmateriāltehnisko bāziR 1.20 Izvērst skolēnu mācību uzņēmumutradīcijas izglītības iestādēsR 1.21 Paplašināt mūžizglītības aktivitāšupiedāvājumuU3 Paplašināt interešu izglītības un mūžizglītības piedāvājumuModerna, radošumu veicinoša un drošībasprasībām atbilstoša mācību vide un aprīkojumsRegulāri organizēti skolēnu mācību uzņēmumugadatirgi un izstādesDaudzveidīgs mūžizglītības piedāvājumsnovada ciemos (Mucenieki, Ropaži,Zaķumuiža, Silakrogs, Tumšupe)R 1.22 Izveidot novada Jauniešu centru Izveidots Ropažu novada Bērnu un jauniešucentrs Ropažos - labiekārtota aktivitāšu vietadažāda vecuma jauniešiem brīvā laikapavadīšanai un projektu īstenošanaiR 1.23 Veicināt Tautskolas izveidi Izveidota alternatīvās izglītības skola novadateritorijāR 1.24 Izveidot Tehniskās jaunrades namunovada teritorijā un veicināt izglītībasiestādēs strādājošo skolotāju tehniskāsjaunrades kompetences nostiprināšanuR 1.25 Izveidot tehniskās jaunrades interešuizglītības pulciņuR 1.26 Regulāri rīkot tehniskās jaunradeskonkursuspastāvīgi RNP PB, ESpastāvīgiU4 Veicināt radošās un tehniskās jaunrades attīstībuIzglītības darbinieku dalība tehniskās jaunradeskompetences celšanas pasākumos unprojektos Tehniskās jaunrades nams(multifunkcionāls centrs) ZaķumuižāIzveidots tehniskās jaunrades interešuizglītības pulciņš Ropažu vidusskolā unZaķumuižas pamatskolāIkgadējs tehniskās jaunrades konkursssadarbībā ar RTURV2 SportsIzglītībasvadītājiIestāžuPB2014. RNP, NVO ES, PB2016. RNP ES, PB2019. RNP Privātie līdzekļi2015. RNP PB, ES2014. RNP PB, ES, valsts līdzekļipastāvīgi RNP PB, ES, valsts līdzekļiR 1.27Piesaistīt trenerus papildus dažādāssporta veidosU5 Paplašināt profesionālā sporta iespējasPiesaistīti profesionālā sporta treneri dažādosindividuālajos un komandas sporta veidos2013. Sporta centrs PB, privātie līdzekļi, ES


91R 1.28 Veicināt sporta biedrību savstarpējosadarbībuAktīvas vietējās sporta biedrības, regulārisporta biedrību organizēti kopēji pasākumipastāvīgi Sporta centrs PB, privātiR 1.29 Attīstīt sadarbību ar sporta federācijām Aktīva sadarbība ar sporta federācijām pastāvīgi Sporta centrs PBR 1.30Izstrādāt novada sporta un aktīvās atpūtasstratēģijuR 1.31 Piesaistīt ciemos brīvā laika sportaorganizatorusR 1.32Veicināt biedrību iniciatīvas tautas sportaattīstībāU6 Veicināt tautas sporta attīstībuIzstrādāta un īstenota novada sporta un aktīvāsatpūtas stratēģijaSporta un brīvā laika brīvprātīgi organizatorivisos lielākajos novada ciemosAktīvās sporta biedrības2013. Sporta centrs, NVO PB, ES2014.(pastāvīgi)pastāvīgiSporta centrs, NVOsadarbībā RNPSporta centrs,Ropažu partnerībaR 1.33 Veicināt ziemas sporta veidu attīstību Slēpošana, slidošana, u.c. 2014. Sporta centrs, NVO PBR 1.34Veicināt jaunu sporta veidu popularitātinovadā piemēram - putnu vērošana, klinšukāpšana (bolderings) u.c.Aktīvi sportojoši novada iedzīvotājiPB, privātie līdzekļiPB, privātie līdzekļi, ESpastāvīgi NVO Privātie līdzekļi, PBR 1.35Marķēt esošos un izstrādāt jaunus velomaršrutusU7 Uzlabot sporta infrastruktūruAttīstīts velotūrisms un velobraukšanas sportsR 1.36 Rekonstruēt sporta stadionus ciemos Rekonstruēti un labiekārtoti stadioniZaķumuižā, Ropažos, Muceniekos, Silakrogā,Tumšupē, KākciemāR 1.37 Izveidot jaunus sporta infrastruktūrasobjektus ciemosR 1.38Nodrošināt inventāra nomas un sportavērošanas iespējasIzveidota BMX traseIzveidots skeitparksIzveidota slidotavaIzveidots āra sporta laukums senioriemVecā ūdenstorņa pārbūve par klinšu kāpšanassienuNomāšanai pieejams vasaras un ziemas sportainventārs; iespēja publiski skatīties sportasacensības (TV ekrāni kultūras centrā un tml.)2018.Pašvaldības tūrismaorganizatorsPB, ES2019. Sporta centrs, RNP PB, ES, valsts budžets2019. RNP PB, ESpastāvīgi Sporta centrs, RNP PB, ES


92R 1.39Regulāri papildināt un atjaunot sportainventāruModerns sporta zāļu inventārs unmateriāltehniskā bāzepastāvīgi Sporta centrs PB, ESR 1.40 Paplašināt Ropažu svaru zāli Paplašināta Ropažu svaru zāle 2018. RNP, Sporta centrs PB, ESRV3 KultūraR 1.41Mērķtiecīgi attīstīt novada ciemus kādažādu tradicionālo svētku svinēšanasvietasR 1.42 Izveidot multifunkcionālo centru 58Mucenieku un Silakroga ciemosU8 Paplašināt kultūras piedāvājumu ciemosJāņu svinēšana Zaķumuižā, Lieldienu - Ropažiun Meteņu svinēšana Silakrogā pastāvīgi KIC PB, privātie, ESZemnieku tirgus MuceniekosPieejamas daudzveidīgas kultūras un mākslasaktivitātes multifunkcionālajos centrosMuceniekos un Silakrogā.Izveidoti multifunkcionāli centri novadu ciemos,kur iedzīvotāji saņem dažādus mūžizglītības,kultūras, sporta un sociālos pakalpojumus2015. RNP PB,ESR 1.43Izpētīt un attīstīt Kākciema, Tumšupes,Kangaru kultūras resursu potenciāluIzstrādāti kultūras attīstības scenāriji,kultūrtūrisma koncepcija, attīstīta vietējo ciemukultūras dzīve2018. RNPPB, ES, privātie, valstslīdzekļiR 1.44Organizēt brīvdabas kultūras pasākumusciemosLatvijā atpazīstama brīvdabas (vides izglītības)pasākuma organizēšana Silakroga ciemaapkārtnēBrīvdabas kultūras pasākumi ciemos(brīvdabas koncerti un tml.)2014(pastāvīgi)KICPB, ES, privātie līdzekļiU9 Attīstīt kultūras infrastruktūru un materiāltehnisko nodrošinājumuR 1.45 Rekonstruēt Zaķumuižas bibliotēkas ēku Rekonstruēta Zaķumuižas bibliotēkas ēka2019. RNPPB, ES, valsts un privātielīdzekļi58 Multifunkcionālie centri nākotnē plānoti Muceniekos, Ropažos, Silakrogā, Tumšupē un Zaķumuižā, kur iedzīvotāji varēs saņemt daudzveidīgu pakalpojumu klāstu (t.sk. kultūrā, sportā, interešuizglītībā u.tml.)


93R 1.46 Rekonstruēt Zaķumuižas kluba ēku Rekonstruēta Zaķumuižas kluba ēka 2017. RNP PB, ESR 1.47 Iegādāties pārvietojamo skatuvi Pieejama pārvietojamā brīvdabas skatuve 2014. RNP, KIC PB, ESR 1.48 Pasta ēkas rekonstrukcija Ropažos„Modriņi”R 1.49 Modernizēt kultūras iestāžu tehniskoaprīkojumuR 1.50R 1.51Veicināt iedzīvotāju vietējo patriotismu unatbildību par savu novaduAtjaunot un saglabāt novada teritorijāesošos kultūrvēsturiskos objektusRekonstruēta pasta ēka Ropažos, lai veidotubibliotēkas kompleksu, kurā ietvertsinformācijas centrs, tūrisma centrs un kopienuveidošanās centrs2017. RNP, RNIF PB, ESPastāvīgi atjaunots kultūras iestāžu tehniskaisaprīkojums pastāvīgi KIC PB, ESPieejama skaņas un gaismas tehnikaU10 Veicināt kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanosAktīvi, saliedēti un patriotiski vietējie iedzīvotājiiesaistot tradicionālajos pasākumos un caurpublikācijām vietējos laikrakstāAtjaunoti un/vai saglabāti kultūrvēsturiskieobjektus (Ropažu Evaņģēliski luteriskābaznīcas ēka, Ropažu viduslaiku pils, Ropažumācītājmuižas dzīvojamā ēka, Zaķumuižasmuižas ēku komplekss, Ropažu draudzes ēka,ambulances ēka)RV4 Sociālie un veselības aprūpes pakalpojumipastāvīgi KIC PBpastāvīgi RNP PB, ESR 1.52Veidot sociālā atbalsta multifunkcionāluscentrus 59 lielākajos novada ciemosU11 Uzlabot sociālo pakalpojumu nodrošinājumu un infrastruktūruIzveidoti multifunkcionāli centri sociālā atbalstasaņemšanai Muceniekos, Ropažos, Silakrogā,Tumšupē un Zaķumuižā2014. RNP PB, ES59 Multifunkcionālie centri nākotnē plānoti Muceniekos, Ropažos, Silakrogā, Tumšupē un Zaķumuižā, kur iedzīvotāji varēs saņemt daudzveidīgu pakalpojumu klāstu (t.sk. kultūrā, sportā, interešuizglītībā u.tml.)


94R 1.53 Rekonstruēt sociālo centru Zaķumuižā Atremontētas telpas Zaķumuižā sociālāatbalsta sniegšanai2018. RNP PB, ESR 1.54 Izveidot mobilo brigādi Izveidota brigāde, kas dodas mājas vizītēs 2016. RNP PBR 1.55 Izveidot pansiju senioriem Izveidota pansija senioriem 2019. RPN PB, ESR 1.56Izstrādāt motivācijas programmu sociālimaznodrošināto integrēšanai sabiedrībāR 1.57 Pilnveidot darbu ar riska un sociālimazaizsargātajām grupāmR 1.58Organizēt atbalsta grupas sadarbībā arcitām pašvaldībāmR 1.59 Iegādāties un nodrošināt specializētotransportu iedzīvotāju nogādāšanai uzmultifunkcionālo centru aktivitātēmR 1.60Piemērot sabiedriskās ēkas un ciemupublisko ārtelpu cilvēkiem ar funkcionāliemtraucējumiemR 1.61 Nodrošināt veselības pakalpojumupieejamību multifunkcionālajos centroslielākajos novada ciemosMotivācijas programmas ieviešanamaznodrošināto integrēšanai sabiedrībāPastāvīgi tiek pilnveidots darbs ar riska grupāmSadarbība ar citām pašvaldībām noskaidrojotaktuālās problēmas citās teritorijās un veiktatbalsta grupu apspriešanas problēmurisināšanāU12 Nodrošināt vides pieejamībuNodrošināts specializēts transports arnolaižamu pandusu, iedzīvotāju nogādāšanaiuz multifunckionālo centru aktivitātēm.2014. Sociālais dienests PBpastāvīgi Sociālais dienests PBpastāvīgi Sociālais dienests PB, valsts līdzekļi2016. RNP PB, ESNodrošināta pieejamība sabiedriskajām ēkāmcilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pastāvīgi RNP PB, ESU13 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamībuNodrošināta veselības pakalpojumu pieejamībalielākajos Muceniekos, Ropažos, Silakrogā,Tumšupē un Zaķumuižā2013. RNP PB, ESR 1.62 Rekonstruēt ambulances ēku Zaķumuižā Rekonstruēta Zaķumuižas ambulances ēkā 2017. RNP PB, ES, Privātie līdzekļiR 1.63 Attīstīt rehabilitācijas iespējas novadā Veidots kā jauns pakalpojums novadāR 1.64Veicināt medicīnas pakalpojumu kvalitātesuzlabošanuAr pašvaldības atbalstu tiks veicinātamedicīnas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana2016.Privātpersonas,uzņēmējiPrivātie līdzekļipastāvīgi RNP PB, ES


95R 1.65 Organizēt veselības veicināšanaspasākumusRegulāri organizēti pasākumi iedzīvotājiem parveselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uzkvalitatīvu dzīves veidošanupastāvīgiRNP, KIC, SportacentrsSM2 PIEEJAMA, DROŠA UN SAKĀRTOTA DZĪVES UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS TELPAVTP2 AKTĪVA UN PIEEJAMA DZĪVES VIDE, „ZAĻĀ DOMĀŠANA”Nr.R 2.1Rīcības (aktivitātes vai projekta)nosaukumsĪstenot ūdenssaimniecības infrastruktūrasattīstības projektus novada ciemosR 2.2 Veikt siltumtīklu un siltumavoturekonstrukciju novada ciemosR 2.3 Uzlabot komunālo pakalpojumusniegšanas uzņēmumu materiāltehniskobāzi un kapacitātiR 2.4 Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanassistēmuPlānotais darbības rezultātsIzpildestermiņšRV5 Inženiertehniskā infrastruktūra un komunālā saimniecībaU14 Attīstīt inženiertehnisko infrastruktūru un komunālos pakalpojumusĪstenoti ūdenssaimniecības attīstības projektiRopažos (otrā kārta), Zaķumuižā, Silakrogā unTumšupēĪstenoti ūdenssaimniecības attīstības projektiMuceniekos un KākciemāVeikta siltumtīklu rekonstrukcija Muceniekos unSilakrogāIzveidotas koģenerācijas stacijas Silakrogā unMuceniekosPilnveidota SIA „Ciemats” un SIA „Vilkme”materiāltehniskā bāze atbilstoši mūsdienutehnoloģijāmIzveidota atkritumu apsaimniekošanas sistēma2018.2019.2018.pastāvīgi2014.AtbildīgaisSIA „Vilkme”,SIA „Ciemats”SIA „Vilkme”,SIA „Ciemats”SIA „Vilkme”,SIA „Ciemats”SIA „Vilkme”,SIA „Ciemats”Finanšu resursi/avotiPB, ESPB, ESPB, ESPB, ES


96U15 Attīstīt namu apsaimniekošanu un dzīvojamo fonduR 2.5 Paaugstināt publisko ēku energoefektivitāti Ēkām paaugstināta energoefektivitāte, uzlabotiekspluatācijas apstākļi un samazināti izdevumiR 2.6 Īstenot daudzdzīvokļu mājuenergoefektivitātes celšanas pasākumusR 2.7 Pašvaldības ēkas rekonstrukciju unpaplašināšanuĒkām paaugstināta energoefektivitāte, uzlabotiekspluatācijas apstākļi un samazināti izdevumiIzveidota pašvaldības ēka, kurā atrodas visaspašvaldības administrācijas struktūrvienībasR 2.8 Veicināt jauna dzīvojamā fonda attīstību Jaunu daudzdzīvokļu māju celtniecībaR 2.9 Veikt autoceļu inventarizāciju undigitalizāciju, rekonstrukcijas prioritāšunoteikšanuR 2.10Veicināt satiksmes drošības uzlabojumusciemosRV6 Satiksmes infrastruktūraU16 Uzlabot autoceļu kvalitāti un drošību2019.2013.pastāvīgiSIA „Vilkme”, SIA„Ciemats”SIA „Vilkme”, SIA„Ciemats”PB, ESPB, ES2019. RNP PB, ES2019.RNP, SIA „Vilkme”,SIA „Ciemats”PB, ESVeikta autoceļu inventarizācija un noteiktiprioritāri rekonstruējamie ceļi 2013. RNP Pašvaldības budžetsRotācijas apļa izbūve, gājēju pāreju izbūve,autoceļa paplašināšana, margu izbūve,autostāvvietu izbūve, gājēju ietvju izbūve,seguma rekonstrukcija autoceļiem V65 un P10,Ropažosgājēju pāreju izbūve, autoceļu paplašināšana,margu izbūve, autostāvvietu izbūve, gājējuietvju izbūve, seguma rekonstrukcija autoceļamV68, ZaķumuižāGājēju celiņa izbūve gar autoceļu V65, kassavieno Ropažu centru un kapsētuGājēju pāreju izbūve, autoceļa paplašināšana,margu izbūve, autostāvvietu izbūve, gājējuietvju izbūve, seguma rekonstrukcijaautoceļiem V75 un P3, TumšupēpastāvīgipastāvīgipastāvīgipastāvīgiValsts budžeta līdzekļiValsts budžeta līdzekļiR 2.11 Pilnveidot ielu apgaismojumu ciemos Uzlabots ielu apgaismojums ciemos pastāvīgi RNP Pašvaldības budžets, ES


97R 2.12Veikt autoceļu tiltu rekonstrukciju (Pūricutilts)Pilnīga tilta rekonstrukcija 2014.-2019.RNPPašvaldības budžetsR 2.13 Veikt gājēju tiltu rekonstrukciju (piePašvaldības ēkas, Zaķumuižā, u.c.)Pilnīga gājēju tiltu rekonstrukcija2014.-2019.RNPPašvaldības budžetsR 2.14 Rekonstruēt pašvaldības autoceļus ceļa Līgotnes - Linglauči rekonstrukcijaceļa Glāžšķunis - Stīpnieki rekonstrukcijaCeļš no Gaidu ciema līdz Ērgļu šosejaiceļa Mintūži – Silmači - Pūricas - Augstkalni-Stariņi – Lūkinkalns - Zaķumuiža rekonstrukcijaR 2.15 Rekonstruēt pašvaldības ielas Ziedu ielas rekonstrukcija RopažosR 2.16 Veicināt satiksmes drošību uz valstsautoceļa A4, E67Jaunās ielas rekonstrukcijaIzbūvēta satiksmei droša nogriešanās uzMucenieku ciemu2015.-2019.RNPPašvaldības budžets, ES2018. RNP Pašvaldības budžets, ES2018. RNP Valsts līdzekļi , ESR 2.17Veicināt velo celiņu tīklu starp novadaciemiemR 2.18 Uzlabot sabiedriskā transportanodrošinājumu starp novada ciemiemR 2.19Nodrošināt iedzīvotāju nokļūšanu uz/nodažādiem kultūras un sporta pasākumiem,interešu izglītības un mūžizglītībasaktivitātēm novada ciemosU17 Uzlabot mobilitātes iespējas starp ciemiemIzbūvēts veloceliņu gar valsts galveno autoceļu 2019.Izbūvēt veloceliņu gar reģionālajiem autoceļiem 2018.Izbūvēt veloceliņu gar galvenajiem pašvaldībasautoceļiemNodrošināts sabiedriskais transports starpnovada administratīvo centru un lielākajiemciemiem2018.Nodrošināts transports uz/no dažādiempasākumiem novada ciemos 2013.pastāvīgiLatvijas valsts ceļi,RNPPašvaldības, valstsbudžeta līdzekļi, ES,valsts līdzekļi2016. RNP PB, valsts līdzekļiRNPPB


98R 2.20R 2.21Attīstīt kopēju drošības un aizsardzībasiestāžu sistēmu novadāVeikt regulāru preventīvu darbu ar riskagrupāmR 2.22 Uzlabot pašvaldības policijasmateriāltehnisko bāziRV7 DrošībaU18 Uzlabot sabiedrisko drošībuIzstrādāta kārtība kādā sadarbojas pašvaldībaspolicija, valsts policija un citas par iedzīvotājudrošību atbildīgās iestādes sadarbojas vēlplašāk un efektīvākTiek rīkota preventīvu pasākumu veikšanadarbā ar riska grupāmAtbilstošs aprīkojums, transporta līdzekļi,formas, telpasR 2.23 Palielināt pašvaldības policijas kapacitāti Policijas darbinieku kvalifikācijas celšana arsemināru un kursu palīdzībuR 2.24 Izvietot video novērošanas kameraspubliskās vietās un pie galvenajiemautoceļiemR 2.25 Uzlabot pašvaldības ugunsdrošībasinventāru un aprīkojumsIzvietotas video novērošanas kameras piesociālās mājās Tumšupē, pie Kultūras centraRopažos, pie visām novada izglītības iestādēmun galvenajiem autoceļiem stratēģiskinozīmīgos ielu krustojumosAtbilstošs tehniskais aprīkojums un inventārsdarba veikšanai2014. Pašvaldības policija PBpastāvīgi Pašvaldības policija PBpastāvīgipastāvīgi2016.RNP, PašvaldībaspolicijaRNP, PašvaldībaspolicijaRNP, PašvaldībaspolicijaPBPBpastāvīgi RNP PBR 2.26 Izveidot dzīvnieku patversmi/viesnīca Izveidota dzīvnieku patversme/viesnīca 2019. Uzņēmēji Privātie līdzekļiRV8 Publiskā ārtelpaU19 Labiekārtot publiskās atpūtas vietasR 2.27 Labiekārtot un attīstīt novada parkus Izstrādāts Zaķumuižas parka labiekārtošanasprojekts, rekonstruētas dīķa kaskādes, veiktateritorijas tīrīšana un labiekārtošanaLabiekārtots Ropažu parks2018.pastāvīgiAttīstīta Silakroga parka zonaAttīstīts Nāgelmuižas parksRNP, ESPB, ESES līdzekļi


99R 2.28 Labiekārtot publiskās peldvietas Labiekārtotas peldvietas Ropažos, Zaķumuižā,Silakrogā, TumšupēR 2.29R 2.30R 2.31R 2.32R 2.33Rekonstruēt brīvdabas estrādi Ropažos unZaķumuižā (iespējams mobilā skatuve)Izstrādāt kopēju novada publiskās ārtelpasapsaimniekošanas koncepcijuIzveidot tirgus laukumu un autostāvvietasRopažu, Mucenieku, Silakroga ciemosIzvietot norādes pie nozīmīgiem novadaobjektiemLabiekārtot novada ciemu publisko ārtelpuar vienotas identitātes elementiemAtjaunotas estrādes Ropažos un ZaķumuižāU20 Pilnveidot ciemu fizisko vidiIzstrādāti novada publiskās ārtelpas vienotiapsaimniekošanas kritērijiIzveidots tirgus laukums un autostāvvietasērtākai auto novietošanai Ropažos,Muceniekos, SilakrogāIzvietotas norādes pie nozīmīgiem novadaobjektiemIzveidoti gājēju celiņi, jauni apstādījumi,izvietotas atkritumu urnas, soliņi un tml.U21 Nodrošināt kapsētu apsaimniekošanuR 2.34 Labiekārtot esošo kapsētu teritorijas Izveidoti bruģēti celiņi un apstādījumipašvaldības kapsētāsR 2.35 Izveidot jaunas kapu teritorijas Izveidota jauna kapsēta starp ciemiemSilakrogs/Zaķumuiža2013.-2015.RNP, ESPB, ES2019. RNP PB, ES2015. RNP PB2018. RNP PBpastāvīgi RNP PB, ESpastāvīgi RNP PBpastāvīgi RNP PB2016. RNP PBRV9 Vides aizsardzībaU22 Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanuR 2.36 Uzraudzīt racionālu derīgo izrakteņu ieguvi Nodrošināta uzraudzība derīgo izrakteņulikumīgai ieguveiR 2.37Mežu privātīpašnieku apmācības mežuapsaimniekošanāZinošāki mežu īpašnieki, kas racionāli izmantomežu zemespastāvīgi RNP PBpastāvīgi RNP PB


100R 2.38 Attīstīt vides izglītības programmasnovada izglītības iestādēsR 2.39 Organizēt daudzveidīgus izglītojošuspasākumus un kampaņas novadaiedzīvotājiemR 2.40Veicināt un izglītot iedzīvotājus atkritumušķirošanāU23 Attīstīt vides izglītībuRegulāras vides izglītības aktivitātes bērniem,viņu vecākiem, kas tiek īstenotas,sadarbojoties ar citām novada iestādēm unaugstākās izglītības iestādēmRegulāras novada talkas, dažādi videsizglītības pasākumi (piemēram, Putnu dienasu.c.)Izglītoti un informēti iedzīvotāji par atkritumušķirošanupastāvīgiIzglītībasNVOiestādes,pastāvīgi RNP PB2013.pastāvīgiRNPPB, ESPBSM3 PILNVĒRTĪGA UN DAUDZVEIDĪGA EKONOMISKĀ VIDEVTP3 SADARBĪBA EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAINr.Rīcības (aktivitātes vai projekta)nosaukumsPlānotais darbības rezultātsIzpildestermiņšAtbildīgaisFinanšu resursi/avotiRV10 Uzņēmējdarbības videR 3.1Iniciēt novada Atvērto durvju dienasnovada uzņēmumosU24 Uzlabot sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldībuDažādu novada uzņēmumu Atvērto durvju dienasR 3.2 Rīkot Uzņēmēju dienas Vismaz reizi gadā organizēt kopīgu novadauzņēmēju un pašvaldības speciālistu tikšanosR 3.3Aktualizēt Ropažu novada teritorijasplānojumuU25 Attīstīt ražošanas teritorijasAktualizēts Ropažu novada teritorijas plānojums2014. RNP, uzņēmēji PBpastāvīgi RNP PB2015. RNP PB, ESR 3.4 Veicināt jaunas elektroenerģijas Izpētītas elektroenerģijas jaudas pieejamības 2019. RNP PB, ES


101apakšstacijas izbūvi novada teritorijāR 3.5 Veikt infrastruktūras informācijasdigitalizācijupalielināšanas iespējas novada teritorijāIzveidota jauna apakšstacija ZaķumuižāVeikta informācijas digitalizācija (kabeļi,ūdenssaimniecība, meliorācija, elektroenerģija)U26 Veicināt vietējās uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darbavietu izveidi2019. RNP PB, ESR 3.6 Izveidot vietējo biznesa inkubatoru Izveidots biznesa inkubators jauniem uzņēmējiem 2019. RNP PB, privātie, ESR 3.7 Pilnveidot novada investīcijaspiesaistes rīkusInvestoriem pieejama informācija par novadaattīstības potenciālu, pieejamajiem resursiem pastāvīgi RNP PB, ESR 3.8 Veicināt sadzīves pakalpojumuattīstību novada lielākajos ciemosR 3.9 Apzināt Ropažu novada tūrismapotenciāluR 3.10Izstrādāt novada dabas un aktīvāsatpūtas tūrisma stratēģijuR 3.11 Veicināt lauku tūrisma attīstībusadarbībā ar uzņēmējiemUzlabota sadzīves un pakalpojumu pieejamībanovada lielākajos ciemosRV11 TūrismsU27 Paplašināt tūrisma piedāvājumuApzinātas visas Ropažu novada esošās unpotenciālās tūrisma apskates vietas un objektiIzveidota un īstenota kopīga novada tūrismaattīstības stratēģija: izstrādātas slēpošanas trases,apzinātas velosipēdu nomas vietas, sēņošanasvietas un tml.Izstrādāti lauku tūrisma maršruti un piedāvājumspastāvīgi RNP, uzņēmēji PB, ES, privātie līdzekļi2013. RNP PB2013.-2014.RNPPB, ESpastāvīgi RNP PB, ESR 3.12 Izveidot jaunus tūrisma apskatesobjektusR 3.13Izveidot izziņu takas, dabas takas unskatu torņus Kangaru liegumāU28 Attīstīt tūrisma infrastruktūruApzināt un labiekārtot kultūrvēsturiskās Ropažunovada vietasIzveidotas dabas takas un skatu torņi dabasvērošanaiR 3.14 Pilnveidot tūrisma informācijas sistēmu Izvietotas tūrisma norādes, kartes, informatīviestendi novada teritorijā2013. RNP PB, ES2014.-2016.RNPPB, ESpastāvīgi RNP PB, ESR 3.15 Izveidot Tūrisma informācijas centru Izveidots tūrisma informācijas centrs 2016. RNP PB, ES


102SM4 INTELIĢENTA PĀRVALDĪBAVTP4 PAŠVALDĪBAS KAPACITĀTE UN IEDZĪVOTĀJU IESAISTENr.Rīcības (aktivitātes vai projekta)nosaukumsPlānotais darbības rezultātsIzpildestermiņšAtbildīgaisFinanšu resursi/avotiRV12 PašvaldībaR 4.1R 4.2Pilnībā ieviest dokumentu elektroniskuapritiIeviest pašvaldības kvalitātes vadībassistēmuR 4.3 Uzlabot pašvaldības darbiniekukomandas darbu un saliedētībuU29 Celt pašvaldības kapacitātiRopažu novada pašvaldības dokumentu apritē tiekizmantota elektroniskā dokumentu vadībassistēmaIzstrādāta un ieviesta pašvaldības darbiniekukvalitātes vērtēšanas sistēmaSaliedēts un vienots pašvaldības darbiniekukolektīvsRegulāras personāla kvalifikācijaspaaugstināšanas un profesionālo prasmjupilnveidošanas pasākumiR 4.4 Piesaistīt jaunus speciālistus Piesaistīts finanšu plānošanas un vadībasspeciālistsR 4.5 Uzlabot pasākumu plānošanu unsavstarpējo komunikāciju starp novadaiestādēm un organizācijāmPiesaistīts informācijas tehnoloģiju speciālistsPiesaistīts ceļu būves speciālistsJaunatnes lietu speciālistsIzveidota sistemātiska pasākumu plānošana unsistēma kādā veidā iestādes un organizācijaskomunicē2014.-2016.RNPPB2013. RNP PBpastāvīgi2013.-2015.RNPRNPpastāvīgi RNP PBPB, ESPB, ES


103R 4.6R 4.7R 4.8Uzlabot pašvaldības atgriezenisko saitiar iedzīvotājiemIzstrādāt savienojošo mehānismu starppašvaldības iestāžu publiskāsinformācijas avotiemOrganizēt informatīvās dienas ciemos3 reizes gadāR 4.9 Ieviest Ropažu novada iedzīvotājuLojalitātes programmuR 4.10Veicināt Ropažu novada atpazīstamībupubliskajā telpāU30 Uzlabot novada informatīvo telpuNodrošināt iespēju iedzīvotājiem sniegt tiešu unelektronisku vērtējumu un priekšlikumus parnovada aktualitātēm jaunizveidotā mājaslapāpastāvīgi RNP PB, ESIedzīvotājiem viegli uztverama sasaiste starpdaudzajām pašvaldības iestāžu mājaslapām 2014. RNP PBRegulāras informatīvās dienas lielākajos novadaciemos – tikšanās ar novada vadību, speciālistiemPlašāka budžeta plānošanas skaidrošanaiedzīvotājiemIzstrādāta un ieviesta Lojalitātes programmaRopažu novada iedzīvotājiemRopažu novada tēla atpazīstamības veicināšanapiedaloties izstādēs, veidojot pozitīvu un aktīvupublisko tēlupastāvīgi RNP PB2014. RNP PBpastāvīgi RNP PBR 4.11 Modernizēt Ropažu novada mājaslapu Atjaunota un uzlabota Ropažu novada mājaslapa 2013. RNP PBR 4.12R 4.13Sadarboties ar kaimiņu pašvaldībāmtūrisma stratēģijas izstrādē unautoceļu, mobilitātes, sabiedriskātransporta, dažādu publiskoinfrastruktūru attīstībāSadarboties ar kaimiņu pašvaldībāmstruktūrvienību līmenīR 4.14 Attīstīt sadarbību ar ārvalstupašvaldībāmU31 Stiprināt novada funkcionālās saites un sadarbību ar citām pašvaldībāmIzveidojusies sadarbība ar kaimiņu pašvaldībāmtūrisma un autoceļu, mobilitātes, sabiedriskātransporta, dažādu publisko infrastruktūruattīstības jautājumosRopažu novada iestāžu un speciālistu tiešasadarbība ar citu pašvaldību iestādēm unspeciālistiemIzveidota sadarbība ar dažādu valstu pašvaldībām2013.-2014.pastāvīgiRNPPBpastāvīgi RNP PBpastāvīgi RNP PB, ES


104R 4.15Rīkot ciemu jauniešu sadraudzībaspasākumusRV13 KopienaU32 Paplašināt iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā un novada attīstībāRegulāri novada ciemu jauniešu sadraudzībaspasākumi2014.pastāvīgiR 4.16 Organizēt Senioru dienas Regulāri organizēti pasākumi vietējiem senioriem pastāvīgi RNP PBR 4.17 Veicināt iedzīvotāju konsultatīvopadomju veidošanosR 4.18Sistematizēt komunikācijas procesu ariedzīvotāju konsultatīvajām padomēmIzveidotas iedzīvotāju konsultatīvās padomesRegulāras sanāksmes ar iedzīvotājukonsultatīvajām padomēmR 4.19 Organizēt iedzīvotāju forumu Reizi 2-3 gados organizēt Ropažu novadaiedzīvotāju forumuU33 Atbalstīt novada nevalstisko sektoru2014.RNPRNP,iedzīvotājiaktīviePBPBpastāvīgi RNP PB2014. RNP PB, ESR 4.20 Veicināt jauniešu biedrības izveidi Izveidota jauniešu biedrība 2013. RNP, jaunieši PBR 4.21 Rīkot Mazo projektu konkursuiedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšanaiR 4.22R 4.23Popularizēt brīvprātīgo darbu ar mājaslapas palīdzību un avīzes palīdzību,organizējot lekcijas mācību iestādēsSadarboties ar novada nevalstiskajāmun reliģiskajām organizācijāmPastāvīgi rīkoti projektu konkursi iniciatīvuatbalstīšanai iedzīvotājiemVeicināts brīvprātīgais darbs2013.pastāvīgiRNPPB,ESpastāvīgi RNP PB, ESDeleģētas atsevišķas funkcijas NVO, aktīvasvietējās biedrības pastāvīgi RNP PBSadarbība ar reliģiskajām organizācijām


10518. INVESTĪCIJU PLĀNSInvestīciju plāns ir Rīcības plāna sastāvdaļa,kurā ietvertas būtiskākās Ropažu novadapašvaldībai nepieciešamās investīcijas.Investīciju plānā iekļauti no 2013. līdz 2019.gadam nepieciešamie ieguldījumi, lai īstenotuRīcības plānā iekļautās aktivitātes.Investīciju plānu ieteicams aktualizēt katrugadu, ņemot vērā tā izpildes progresu unkārtējam gadam apstiprināto budžetu,nemainot Attīstības programmas Stratēģiskodaļu – novada vīziju, mērķus un prioritātes.Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju:projekta nosaukums;projekta pamatojums – saistība arAttīstības programmā noteiktajiemuzdevumiem, kā arī projektusavstarpējā papildinātība;projekta indikatīvā summa un finanšuinstrumenti;plānotie projekta rezultāti;informācija par plānoto projektauzsākšanas un noslēguma laiku unprojekta partneriem.


106PROJEKTA NOSAUKUMSATBILSTĪBAVIDĒJATERMIŅAPRIORITĀTĒM,RĪCĪBĀMPAPILDINĀTĪBAAR CITIEMPROJEKTIEM(NORĀDĪTPROJEKTAN.P.K.)INDIKATĪVĀSUMMA(LVL)PAŠVALDĪBASBUDŽETSFINANŠU INSTRUMENTS, (LVL VAI %)ESFONDUFINANSĒ-JUMSPRIVĀTAIS CITI FINANSĒ-SEKTORS JUMA AVOTIPROJEKTA PLĀNOTIEDARBĪBAS REZULTĀTI UNTO REZULTATĪVIERĀDĪTĀJIPLĀNOTAIS LAIKA POSMSPROJEKTA PROJEKTAUZSĀKŠANAS REALIZĀCIJASDATUMS ILGUMSPARTNERI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. Daudzfunkcionālaspašvaldībaspakalpojumu sniegšanasiestādes būvniecībaU15., R 2.7. 700 000 25% 75% - -Izveidota pašvaldībasēka, kurā atrodas visaspašvaldībasadministrācijasstruktūrvienības2. Inovācijuklubs/inkubatorsU26., R 3.6. 4. 50 000 10% 75% 15% -Izveidots biznesainkubators, kur veidojasjauni uzņēmumi2015. 2016. NAV3. Zaķumuižas bibliotēkassiltināšana unrekonstrukcijaU9., R 1.45,U15.,R 2.5.4. 380 000 25% 75% - -RekonstruētaZaķumuižas bibliotēka,uzlabojot ekspluatācijasapstākļus un samazinottās izdevumus2016. 2018. NAV4. Zaķumuižas klubasiltināšana unrekonstrukcija, klubapārveide par inovāciju unradošo interešu klubuU 9, R 1.46. 2.,3., 8. 600 000 25% 75% - -Veikta Zaķumuižasklubaēkasrekonstrukcija; klubatelpās izveidotsinovāciju un radošaisinterešu klubs5. Sociālā centrarekonstrukcijaZaķumuižāU 11, R 1.53. 10 000 50% 50% - -VeiktatelpurekonstrukcijaZaķumuižā sociālāatbalsta sniegšanai2018.


1071 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126. Pirmsskolas izglītībasiestādes „Annele”Ropažos paplašināšanaU.2.,R1.15. 13. 800 000 80% - - 20%Nodrošinātaspiemērotaspirmsskolasgrupāmtelpasizglītības2015.7. Kultūras centruapkārtneslabiekārtošanaZaķumuižā un RopažosU20. 9. 15 000 100% - - -Labiekārtota kultūrascentru apkārtneZaķumuižā un RopažosNAV8. Vecā biedrības nama,pasta pārbūverekonstrukcijaparmultifunkcionālu centruU9., R 1.48. 4. 800 000 10% 90% - -Rekonstruēta pasta ēkaRopažos, lai veidotubibliotēkas kompleksu,kurāietvertsinformācijas centrs,tūrisma centrs unkopienu veidošanāscentrs2017.9. Ropažu centralabiekārtošana, skvēraiekārtošana10. Skeitparku izveidelielākajos novadacentros11. Peldvietu labiekārtošanapie Lielās Juglas12. Tautskolas izveideīpašumā "Ārņi"U 19., R 2.27. 7.,18. 50 000 100% - - -Labiekārtots Ropažucentrs ar iekārtotuskvēruU 7., R 1.37. 11.,20.,21. 15 000 100% - - - Izveidots skeitparks 2019.U 9., R 2.28. 10. 5 000 - - - - Labiekārtota peldvieta 2013. 2015.U3.,R 1.23.1 0000002018.75% 25% - - Izveidota Tautskola 2019.13. Zaķumuižaspamatskolaspaplašināšana, laipapildinātu pirmsskolasgrupu skaitu ZaķumuižāU2., R 1.16. 6. 700 000 75% 25% - -Nodrošinātaspiemērotaspirmskolasgrupāmtelpasizglītības2015.


1081 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1214. Multifunkcionāla centraizbūve Silakroga ciemāU8.,R 1.42. 15. 20 000 100% - - -Izveidotsmultifunkcionāls centrs,kur iedzīvotāji saņemdažādus mūžizglītības,kultūras, sporta unsociālos pakalpojumus2015.15. Multifunkcionāla centraizbūve Mucenieku ciemāU8.,R 1.42. 14. 30 000 100% - - -Izveidotsmultifunkcionāls centrs,kur iedzīvotāji saņemdažādus mūžizglītības,kultūras, sporta unsociālos pakalpojumus2015.16. Ropažu vidusskolasrekonstrukcijaU2., R 1.17. 17.1 20000075% 25% - -Veikta Ropažuvidusskolas renovācija2014.17. Ropažu vidusskolasmazais sporta stadionarekonstrukcijaU7., R 1.36. 16. 300 000 25% 75% - -Veikta Ropažu mazāsporta stadionarekonstrukcija2019.18. Ciemu centra ieluizgaismošanaU16., R 2.11. 9. 20 000 100% - - -Uzlabotsieluapgaismojums ciemos2019.19. Ūdenssaimniecībasinfrastruktūras attīstībaMuceniekos, Ropažos,Silakrogā, Tumšupē,Kākciemā un ZaķumuižāU14., R 2.1.2 50000025% 75% - -Īstenotiūdenssaimniecībasattīstības projekti2018.20. Bērnu rotaļu laukumuizbūve lielākajās novadaapdzīvotājās vietāsU19.,R 2.27. 10.,21. 100 000 25% 75% - -Izveidoti labiekārtotibērnu rotaļu laukumi2013. 2019.21. Parka papildināšana araktivitātēm "Mežakaķis"SilakorgāU19., R 2.27.,U7., R 1.3710.,20. 80 000 - - 100% -Labiekārtotaparka zonaSilakroga2018.


1091 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1222. Reklāmas un tūrismastendu infrastruktūrassagatavošanaU28., R 3.14. 5 000 100% - - -Izvietotasnorādes,informatīvienovada teritorijātūrismakartes,stendi23. Jaunas kapsētas izveidestarp ciemiemSilakrogs/ZaķumuižaU21., R 2.35. 80 000 100% - - -Izveidota jauna kapsētastarpciemiemSilakrogs/Zaķumuiža2016.24. Veloceliņu izbūve garpašvaldības galvenajiemceļiemU17., R 2.17. 24.-29. 50 000 25% 75% - -Izveidots veloceliņu tīklsstarp novada ciemiem2019.Veiktisatiksmes25. Satiksmes drošībasuzlabojumi uzpašvaldības autoceļiemU16., R 2.10. 24.-29. 100 000 25% 75% - -drošības uzlabošanaspasākumi: izbūvētaspārejas, gājēju ietves,veikta segumurekonstrukcija un tml.2019.26. Autoceļu tilturekonstrukcijaU16, R 2.12. 24.-29. 20 000 100% - -Veikta Pūricu tiltarekonstrukcija2014. 2019.27. Gājēju tilturekonstrukcijaR 2.13. 24.-29. 20 000 100% - - -Veikta gājēju tilturekonstrukcija ciemos2014. 2019.28. Pašvaldības autoceļu unielu rekonstrukcijaU16, R 2.14.,2.15.24.-29. 300 000 75% 20% -5%(valstsfinansējums)Veikta pašvaldībasautoceļu un ielurekonstrukcija2015. 2019.29. Veloceliņu izbūve garvalsts nozīmesautoceļiemU16, R 2.17. 24.-29.2 400000- - -100%(valstsfinansējums)Izveidots veloceliņu tīklsstarp novada ciemiem2019.


110IVĪSTENOŠANASUZRAUDZĪBA


11119. PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAAttīstības programmas sekmīgas īstenošanaspriekšnosacījumi ir sekojoši:1) noteikts atbildīgais par attīstībasprogrammas īstenošanu;2) attīstības programmas īstenošananotiek organizēti;3) attīstības programmas īstenošana irsasaistīta ar Ropažu novadapašvaldības budžetu.Ropažu novada Attīstības programmasīstenošana tiek nodrošināta 2 līmeņos:1) politiskajā līmenī, ko nodrošinaRopažu novada dome un domeskomitejas;2) izpildes līmenī, ko nodrošina Ropažunovada administrācija, iestāžu vadītāji.19.1. PROGRAMMASĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAUzraudzības sistēma ir būtisks Attīstībasprogrammas īstenošanas elements, kasnodrošina organizētu programmas īstenošanu.Uzraudzības sistēma palīdz:izmērīt teritorijas attīstību;izmērīt attīstības programmasīstenošanas rezultātus;novērtēt attīstības programmasīstenošanas rezultātu radīto ietekmiilgākā laika periodā.Uzraudzības sistēmas kalpo sekojošuuzdevumu izpildei:ieviešanu un uzraudzību, nodrošinot arinformāciju par attīstības plānošanasdokumenta īstenošanas sasniegumiem -sabiedrību, politiķus un citasieinteresētās puses;pamatot attīstības programmasaktualizācijas nepieciešamību;veicināt pašvaldības struktūrvienību,valsts institūciju, komersantu unsabiedrības koordinētu darbībupašvaldības attīstības jautājumos.Par dokumenta īstenošanas uzraudzību atbildīgastruktūrvienība ir Attīstības daļa.19.2. UZRAUDZĪBAS PROCESSUzraudzības process norisinās divos veidos –ikgadēji un reizi 3 gados. Abos gadījumos tiekizstrādāts Uzraudzības ziņojums.19.2.1. IKGADĒJS NOVĒRTĒJUMSVienlaicīgi ar pašvaldības publiskā pārskataizstrādi tiek veikts Ropažu novada Attīstībasprogrammas uzraudzības process 3 soļos:tiek apkopoti dati par īstenotajām rīcībām,saskaņā ar Rīcības plānu;tiek apkopoti teritorijas attīstības rādītājudati;tiek apkopoti dati par darbīburezultatīvajiem rādītājiem,ROPAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IKGADĒJSUZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMSnodrošināt attīstības programmā izvirzītomērķu sasniegšanu, identificējotpārmaiņas pašvaldībā kopumā un pajomām;nodrošināt pašvaldības attīstībasnovērtēšanas iespējas;1) DATI PARĪSTENOTAJĀMRĪCĪBĀM2) ROPAŽUNOVADATERITORIJASATTĪSTĪBASRĀDĪTĀJU DATI3) DATI PARDARBĪBUREZULTATĪVAJIEMRĀDĪTĀJIEMsekmēt kvalitatīvu, efektīvu uncaurspīdīgu attīstības programmasTabula 19: Attīstītības programmas ikgadējāsuzraudzības ziņojuma struktūra


112Izrietot no šiem trim soļiem, tiek izstrādātsikgadējais uzraudzības ziņojums par attīstībasprogrammas ieviešanu (norādītas veiktāsdarbības uzdevumu izpildes sasniegšanasvirzienā, ietverts uzraudzības rādītājuapkopojums).19.2.2. NOVĒRTĒJUMS REIZI 3 GADOSPapildus katru gadu veicamajām darbībāmuzraudzības procesa ietvaros tiek veiktsRopažu novada Attīstības programmasuzraudzības process reizi 3 gados, kurā tiekveikta padziļināta izpēte un raksturojums parrādītājiem. Šajā gadījuma tiek:veikta novada iedzīvotāju aptauja;apkopoti iegūtie politikas rezultāturādītāji.ROPAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS TRĪSGADU PĀRSKATA ZIŅOJUMS1) ROPAŽU NOVADAIEDZĪVOTĀJU APTAUJATabula 20: Attīstības programmas trīs gadu pārskataziņojuma struktūraPar iedzīvotāju aptaujas pamatu var izmantotAttīstības programmas izstrādē izmantotoanketas paraugu, kurā iedzīvotāji vērtēpakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arīvispārējās attīstības tendences un būtiskākāsproblēmas.Izrietot no šiem diviem soļiem, tiek izstrādāts 3gadu pārskata ziņojums par attīstībasprogrammas ieviešanu, norādot attīstībasprogrammas rādītāju sasniegumus 3 gaduperiodā.19.2.3. PRIEKŠLIKUMS UZRAUDZĪBASZIŅOJUMA STRUKTŪRAI2) POLITIKAS REZULTĀTURĀDĪTĀJIUzraudzības ziņojumu veido 3 daļas: (1) ievads,(2) AP ieviešanas izvērtējums, (3) secinājumi unpriekšlikumi. Uzraudzības ziņojuma iespējamosaturu attēlo Tabula 21: Uzraudzības ziņojumastruktūra.Balstoties uz sagatavoto Uzraudzības ziņojumu,Ropažu novada dome pieņem lēmumu parAttīstības programmas grozījumiem un/vaiaktualizāciju.Uzraudzības ziņojums var tikt izmantotspašvaldības budžeta plānošanai, kā arī ikgadējāpubliskā pārskata sagatavošanai.Bez Uzraudzības ziņojuma, Ropažu novadapašvaldība ir izveidojusi rezultatīvo rādītāju datubāzi, kurā tiek fiksētas izmaiņas rādītājos.IEVADSuzraudzības ziņojuma sagatavošanasmērķis,laika periods, par kādu uzraudzībasziņojums sagatavots,uzraudzības ziņojuma struktūra unsagatavošanā iesaistītie.IEVIEŠANAS IZVĒRTĒJUMSieviešanas process un sadarbība arsociālajiem partneriem,izvērtējums par izvirzīto prioritāšu, mērķuun rīcību sasniegšanu,rezultatīvo rādītāju izvērtējums un ietekmeuz novada attīstību,investīciju plāna izvērtējums, kas ietverpārskatu par finanšu izlietojumu unprognozes sasaistē ar pašvaldībasbudžetu.SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMIgalvenās problēmas un iespējas novadaturpmākai attīstībai,secinājumi par nepieciešamo problēmurisināšanu vai padziļinātu izpēti,rekomendācijas Attīstības programmasgrozījumiem un/vai aktualizācijai,priekšlikumi Attīstības programmasaktualizēšanai.Tabula 21: Uzraudzības ziņojuma struktūra


11320. UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJIIkgadējā ziņojuma sagatavošanai unpašvaldības var izmantot 3 tabulas:1) Teritorijas attīstības rādītāju tabula,2) Darbības rezultātu rādītāju tabula,3) Uzdevumu un rīcību izpildesuzraudzības tabula.3 gadu pārskata ziņojuma sagatavošanai varizmanto Politisko rezultātu rādītāju tabulu, kurusagatavo, balstoties uz iedzīvotāju aptaujasrezultātiem.Uzraudzības rādītāju tabulas iespējams koriģētpēc pašvaldības ieskatiem un pieejamajiemdatiem.


11420.1. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJU TABULAIEDZĪVOTĀJU SKAITS GADADEMOGRĀFISKĀS SLODZESBEZDARBA LĪMENISIEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻATERITORIJAS ATTĪSTĪBASGADS 60SĀKUMĀLĪMENIS( % )APMĒRS UZ VIENU IEDZĪVOTĀJU(LATOS) 61INDEKSSRĀDĪTĀJS IZMAIŅAS RĀDĪTĀJS IZMAIŅAS RĀDĪTĀJS IZMAIŅAS RĀDĪTĀJS IZMAIŅAS RĀDĪTĀJS IZMAIŅAS2011. 7153 450,3 7,7 279,5 1,2392012. 7103 -50 448,7 -1,6 6,5 -1,2 281,6 +2,1 1,211 -0,0282013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.Vēlamaissasniedzamaisrādītājs uz2020.gada sākumu9000Ne augstākpar 450Ne vairākpar 5%Ne zemāk par400Ne zemākspar 1,20060 Reģionu attīstība Latvijā 2010, 2011 (dati uz 2011. un 2012.gada sākumu), VRAA (pamatā izmantoti Iedzīvotāju reģistra dati (PMLP), nevis CSP dati)61 Rādītājs par iepriekšējo gadu (piemēram, rādītājs uz 2011.gada sākumu atspoguļo aprēķinu par 2010.gadu)


11520.2. DARBĪBAS REZULTĀTU RĀDĪTĀJU TABULANr. Rādītājs Datu avots BāzesgadsPašreizējāvērtībaSasniedzamais rādītājs2020.gadā1. Dabiskais pieaugums CSP 2011. -29 Pozitīvs rādītājs2. Dzimušo skaits CSP 2011. 51 Vairāk par 503. Noslēgto laulību skaits CSP 2011. 43 Vairāk par 504. Migrācijas saldo CSP 2010. 150 Vairāk par 1505. Iedzīvotāju skaits Ropažos Pašvaldība 2012. 1656 Vairāk par 17006. Iedzīvotāju skaits Silakrogā Pašvaldība 2012. 1128 Vairāk par 12007. Iedzīvotāju skaits Zaķumuižā Pašvaldība 2012. 1039 Vairāk par 11008. Iedzīvotāju skaits Tumšupē Pašvaldība 2012. 578 Vairāk par 6009. Iedzīvotāju skaits Muceniekos Pašvaldība 2012.10. Iedzīvotāju skaits Kākciemā Pašvaldība 2012.11. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi uz vienuiedzīvotāju (LVL)Valsts kase 2011. 456 Vairāk par 50012. Vidējais novada mājaslapas apmeklējumu skaits dienā www.websiteoutlook.com 2012. 217 Vairāk par 25013. Laikraksta „Ropažu vēstis” tirāža mēnesī Pašvaldība 2011. 3000 Vairāk par 300014. Izglītojamo skaits PII „Annele” Pašvaldība 2011. 168 Vairāk par 18015. Izglītojamo skaits Zaķumuižas pamatskolā Pašvaldība 2011. 271 Vairāk par 29016. Izglītojamo skaits Ropažu vidusskolā Pašvaldība 2011. 304 Vairāk par 30017. Izglītojamo skaits Ropažu mākslas un mūzikas skolā„Rodenpois” (Kopā Mūzikas un Mākslas nodaļās)18. Bērnu skaits, kas darbojas interešu izglītības sportagrupās19. Kopējais gada apmeklējumu skaits Ropažu Informācijascentrā20. Kopējais gada apmeklējumu skaits ZaķumuižasbibliotēkāPašvaldība 2011. 120 Vairāk par 120Pašvaldība 2011. 175 Vairāk par 180Pašvaldība 2011. 13951 Vairāk par 14 000Pašvaldība 2011. 7938 Vairāk par 800021. Kopējais gada apmeklējumu skaits Kākciema bibliotēkā Pašvaldība 2011. 1719 Vairāk par 180022. Pašdarbības kolektīvu skaits Pašvaldība 2011.23. Administratīvo pārkāpumu skaits Pašvaldība 2011. 69 Mazāk par 40Rādītāji par2013.gadu (aizpilda2014.gada sākumā)Tendencesalīdzinājumā ariepriekšējo gadu( )


11624. Reģistrēto noziedzīgo noradījumu skaits CSP 2010. 78 Mazāk par 4025. Reģistrēto ugunsgrēku skaits VUGD 2011. 29 Mazāk par 1026. Ceļu satiksmes negadījumu skaits CSDD 2011. 44 Mazāk par 2027. Reģistrētie pārkāpumi vides, dabas aizsardzībā unradiācijas drošībā un kodoldrošībā kopāVVD 2011. 3 028. Mājokļu skaits CSP 2009. 3479 Vairāk par 350029. Reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits attiecībā pretvisiem reģistrētajiem bezdarbniekiemNVA 2012.(augusts)30. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa (LVL) CSP 2012.(2.ceturksnis)31. Aizņemto darbavietu skaits pavisam (bez privātāsektora komersantiem ar nodarbināto skaitu mazāku par50)29% Mazāk par 25%407 Vairāk par 450CSP 2011. 803 Vairāk par 90032. Rekonstruēto autoceļu garums (km) Pašvaldība 2011. Tiks precizēts Pieaug33. Rekonstruēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklugarums (km)Pašvaldība 2011. Tiks precizēts Pieaug34. Rekonstruēto siltumapgādes tīklu garums (km) Pašvaldība 2011. Tiks precizēts Pieaug35. Īstenoto ēku energoefektivitātes pasākumu skaits Pašvaldība 2011. Tiks precizēts Pieaug36. Labiekārtotu/ rekonstruēto bērnu rotaļu laukumu skaits Pašvaldība 2011. Tiks precizēts Pieaug37. Renovēto, jaunizveidoto sporta infrastruktūras objektuskaits38. Renovēto, jaunizveidoto kultūras un atpūtasinfrastruktūras objektu skaitsPašvaldība 2011. Tiks precizēts PieaugPašvaldība 2011. Tiks precizēts Pieaug39. Izstrādāto tūrisma maršrutu skaits Pašvaldība 2011. - Pieaug


11720.3. UZDEVUMU UN RĪCĪBAS IZPILDES TABULAUzdevumsVai veiktas darbībasuzdevuma ietvaros(jā/nē)Veiktās rīcībasuzdevumuizpildeiPriekšlikumiprogrammasaktualizācijaiU1 Uzlabot vispārējās izglītības saturisko nodrošinājumuU2 Attīstīt vispārējās izglītības resursusU3 Paplašināt interešu izglītības un mūžizglītībaspiedāvājumuU4 Veicināt radošās un tehniskās jaunrades attīstībuU5 Paplašināt profesionālā sporta iespējasU6 Veicināt tautas sporta attīstībuU7 Uzlabot sporta infrastruktūruU8 Paplašināt kultūras piedāvājumu ciemosU9 Attīstīt kultūras infrastruktūru un materiāltehniskonodrošinājumuU10 Veicināt kultūras mantojuma un tradīcijusaglabāšanosU11 Uzlabot sociālo pakalpojumu nodrošinājumu uninfrastruktūruU12 Nodrošināt vides pieejamībuVTP1 PAKALPOJUMU KVALITĀTE UN CILVĒKRESURSU POTENCIĀLSU13 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti unpieejamībuVTP2 AKTĪVA UN PIEEJAMA DZĪVES VIDE, „ZAĻĀ DOMĀŠANA”U14 Attīstīt inženiertehnisko infrastruktūruU15 Attīstīt namu apsaimniekošanu un dzīvojamo fonduU16 Uzlabot autoceļu kvalitāti un drošībuU17 Uzlabot mobilitātes iespējas starp ciemiemU18 Uzlabot sabiedrisko drošībuU19 Labiekārtot publiskās atpūtas vietasU20 Pilnveidot ciemu fizisko vidiU21 Nodrošināt kapsētu apsaimniekošanuU22 Nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanuU23 Attīstīt vides izglītībuU24 Uzlabot sadarbību starp uzņēmējiem un pašvaldībuU25 Attīstīt ražošanas teritorijasU26 Veicināt vietējās uzņēmējdarbības attīstību un jaunudarbavietu izveidiU27 Attīstīt tūrisma infrastruktūruVTP3 SADARBĪBA EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAIU28 Paplašināt tūrisma piedāvājumuVTP4 PAŠVALDĪBAS KAPACITĀTE UN IEDZĪVOTĀJU IESAISTEU29 Celt pašvaldības kapacitātiU30 Uzlabot novada informatīvo telpuU31 Stiprināt novada funkcionālās saites un sadarbību arcitām pašvaldībāmU32 Paplašināt iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanāU33 Atbalstīt novada nevalstisko sektoru


11820.4. POLITIKAS REZULTĀTU RĀDĪTĀJINr. Rādītājs 62 vērtējumarādītājs uzPozitīvā1.Iedzīvotāju skaits, kas plāno mainīt dzīvesvietu ārpus novada robežāmtuvāko 5 gadu laikā2012.gadu 63Sasniedzamaisrādītājs 2020.gadā11% Ne vairāk kā 10%2. Pirmsskolas izglītības pakalpojumi 69% Vairāk par 70%3. Vispārējās izglītības pakalpojumi 59% Vairāk par 70%4. Kultūras un izklaides pasākumu regularitāte 72% Vairāk par 75%5. Kultūras un izklaides pasākumu kvalitāte 72% Vairāk par 75%6. Veselības aprūpes (t.sk. ģimenes ārstu) pakalpojumi 63% Vairāk par 70%7. Zobārsta pakalpojumi 29% Vairāk par 50%8. Sociālās palīdzības operativitāte 37% Vairāk par 50%9. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 42% Vairāk par 50%10. Pašvaldības policijas attieksme un mobilitāte uz izsaukumu 43% Vairāk par 50%11. Ielu un ceļu uzturēšana vasarā 60% Vairāk par 60%12. Ielu un ceļu uzturēšana ziemā 33% Vairāk par 50%13. Gājēju ietvju nodrošinājums 38% Vairāk par 50%14. Veloceliņu pieejamība/maršruti 12% Vairāk par 30%15. Ielu apgaismojums 46% Vairāk par 60%16. Sabiedriskā transporta maršrutu nodrošinājums 54% Vairāk par 60%2016.*(aizpildapēc iedzīvotājuanketēšanas)Tendencesalīdzinājumā ariepriekšējogadu ( )62 Procentuālais novērtējums aprēķināts, ņemot vērā pozitīvo atbilžu (vērtējums „ļoti apmierina” un „apmierina”) skaitu attiecībā pret respondentu skaitu, kuri snieguši kvalitātes novērtējumu. Tādēļ 100% rādītājasumma ne vienmēr atbilst 321 aptaujas dalībnieku kopskaitam.63 Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2020.gadam izstrādes ietvaros veiktās aptaujas rezultāti, respondentu skaits - 321


11917. Sabiedriskā transporta satiksmes intensitāte 48% Vairāk par 60%18. Namu apsaimniekošanas pakalpojumi 32% Vairāk par 50%19. Ūdensapgādes pakalpojumi 44% Vairāk par 50%20. Atkritumu savākšana/izvešana 71% Vairāk par 75%21. Centralizēta siltumapgāde 45% Vairāk par 50%22. Mazumtirdzniecības pakalpojumi 53% Vairāk par 60%23. Sadzīves pakalpojumi 36% Vairāk par 50%24. Sabiedriskā ēdināšana 45% Vairāk par 60%25. Pasta pakalpojumi 58% Vairāk par 60%26. Internets 65% Vairāk par 70%


120ROPAŽU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019.GADAMIZSTRĀDES DARBA GRUPU DALĪBNIEKI:Agnese OzolaAigars KleinsAija KukuleAinārs LindeAivars OleksānsAndrejs GulbisAndris EzertēvsAntons CibuļskisArtis DzenisAtis PrauliņšDaiga JoksteDāvids LindbergsDiāns VeličkoElla VjakseElmārs KozlovskisErvīns VjakseEva Haberkorne – VimbaEvita EglājaEvita LoginaGints KnoksGuntis GasonsHarijs TeterisIndulis LīdacisInga KolečaIngars KasparānsIngrīda Jubalte-BleijaIngrīda KakliauskasIvars SmiltiņšIvo AleksejenkoIvo SkudiķisJuris PutniņšKārlis ŽvīgursKatrīna ĶeķeKlaudija HēlaKristīne Brizgaite – BērziņaKristīne DūmiņaKristīne OzoliņaKrišjānis BulleLigita ZeltiņaLija Lidija BatarevskaLīva JodzēvičaMāris ĶelleOjārs JablonskisPēteris GrūbeRaivis AkmanisReinis FreimanisRenāte GremzeRoberts DlohiRoberts ŠakinsSanita Megere-KlevinskaSarmīte CibuļskaSarmīte KroteSigne GrūbeSilvija LietuvieteSilvija StudāneTālis ĶelleUldis PampovsValdis ŠīrantsVasīlijs JuriksVineta KasparāneVizma MužikaVladislavs Šlēgelmilhs„NĀKOTNES PILSĒTAS SPĒLE” („FUTURE CITY GAME”) DALĪBNIEKI:Aigars KleinsAinārs LindeAivars OleksānsAndris EzertēvsAndris JansonsAntons CibuļskisDace OzoliņaEdgars RazgailaEdžus ŽeirisĢirts UlinskisIgors GrigorjevsIgors OrlovsIlvars LiepiņšIndra ĶeķeIvars GailītisIvo AleksejenkoIvo SkudiķisJuris PutniņšKatrīna Duka-GulbeKristīne DūmiņaKristīne OzoliņaLāsma OzoliņaMāra PriedeMāris KalniņšNils KolečsNormunds VagalisOjārs JablonskisRenāte GremzeRoberts DlohiSandis StrikersSanita Megere-KlevinskaSigne GrūbeSilvija KantāneSilvija StudāneTālis EšmitsVanda BērziņaVēsma EglīteVizma MužikaVladislavs Šlēgelmilhs


121Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādātājs –SIA „Reģionālie Projekti”: Laura Dimitrijeva, Sanita Fazilova, Līna Dimitrijeva,Ivo Narbuts, Aira Veinberga u.c.Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 502, Rīga, LV – 1045, Latvija.Tel.: +371 67 32 08 09, Fakss: +371 67 32 09 07www.rp.lv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!