Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

10ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SASTĀVSAttīstības programmu veido 4 galvenāsnodaļas:Pašreizējās situācijas raksturojums;Stratēģiskā daļa;Rīcības plāns;Īstenošanas uzraudzība.Pašreizējās situācijas raksturojumus ietveraprakstu par novada resursiem, tendencēm unproblēmām. To papildina nozaru un jomuanalīze, kura veikta izmantojot SVID metodi,un novada iedzīvotāju vērtējums, kas balstītsuz dokumenta izstrādēs gaitā veiktāsiedzīvotāju aptaujas rezultātiem.SVID analīze ir metode, ar kuras palīdzību tieknovērtētas novada stiprās un vājās puses, kāarī pastāvošās iespējas un sagaidāmie draudi.Novada attīstības stratēģija un izvirzīto mērķusasniegšana tiek izstrādāta balstoties uz šīmčetrām kritiskajām informācijas daļām.Stiprās puses ir novada īpašības, kas varpalīdzēt sasniegt noteiktos mērķus, vājāspuses – kavēt to sasniegšanu. Iespējas undraudi ir ārējie faktori, kas novadam varpalīdzēt sasniegt vai kavēt izvirzīto mērķusasniegšanu.Pašreizējās situācijas raksturojumā iekļautāsSVID analīzes lielākoties izveidotasdokumenta izstrādes darba grupu sanāksmēs,kurās piedalījušies novada nozaru speciālisti,sabiedriskās organizācijas un novada viedokļulīderi.Pašreizējās situācijas raksturojums atspoguļonovada situāciju uz 2012.gada sākumu.Raksturojuma mērķis ir kalpot par atskaitespunktu, uz kā pamata tiek izstrādāta novadatālākas attīstības stratēģija.Stratēģiskā daļa sniedz atbildes uzjautājumu, ko Ropažu novads vēlas sasniegtnākotnē. Nodaļā iekļauti vidēja termiņastratēģiski uzstādījumi – prioritātes, virzieni unuzdevumi, kuri izvirzīti saskaņā ar novadailgtermiņa uzstādījumiem – vīziju,stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņaprioritātēm.Rīcības plāns ietver projektu idejas unrisinājumus, sniedzot atbildes uz jautājumu, kāsasniegt plānoto. Rīcības plānu papildinaInvestīciju plāns, kas nosaka nepieciešamoinvestīciju apjomu plānotajām aktivitātēmtuvākajiem 3 gadiem. Rīcības plāns sniedzatbildes uz jautājumu, kā sasniegt plānoto,investīciju plāns – kādi finanšu resursi papildusnepieciešami pašvaldībai plānotā īstenošanaidzīvē.Īstenošanas uzraudzība sniedzpriekšlikumus par to, pēc kādiem rādītājiempašvaldība var vadīties, vērtējot novadatālākās attīstības tendences un to, kā Ropažunovada attīstības programma 2013.-2019.gadam tiek īstenota.

More magazines by this user
Similar magazines