Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

15VESELĪBAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI,DROŠĪBA UN TIESĪBU AIZSARDZĪBASociālo pakalpojumu un palīdzības sniegšanuun organizēšanu iedzīvotājiem nodrošinaRopažu novada Sociālais dienests, darbojasSociālā dienesta centrs „Dzīpari”.Ambulatori medicīniskā palīdzība pieejamaģimenes ārstu praksēs Ropažos, Muceniekosun Zaķumuižā, zobārstniecības pakalpojumi –Ropažos un Zaķumuižā.Novada teritorijā atrodas Valsts sociālāsaprūpes centra „Vidzeme” filiāle „Ropaži”, kāarī Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs„Mucenieki”.Par sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošībunovadā gādā Ropažu novada pašvaldībaspolicija.EKONOMIKARopažu novadā reģistrēto uzņēmumu galveniedarbības veidi 5 : kravu pārvadājumi, automobiļuapkope un remonts, būvniecība,mazumtirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumi,mežistrāde, derīgo izrakteņu ieguve,konsultācijas u.c.Darba ņēmēju skaits Ropažu novadā2012.gada septembrī bija 1649, darba devējuskaits - 196 6 .Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ienākumipašvaldības budžetā uz 1 iedzīvotāju2011.gadā – 281,6 LVL.TERITORIJAS ATTĪSTĪBANovada teritorijas attīstības līmeņa indekss(pēc 2011.gada datiem 7 , salīdzinot ar2011.gada vidējiem rādītājiem) ir 1,211. Starpvisiem Latvijas 110 novadiem Ropažu novadsieņem 8.vietu.NOZĪMĪGĀKIE APSKATES OBJEKTIRopažu pilskalns, pilsdrupas unmuižas parks;Dabas liegums „Lielie Kangari”;Zaķumuižas muižas komplekss;Ropažu evaņģēliski luteriskā baznīca.Novada pašreizējā situācija ir sākumaatskaites punkts novada attīstībasstratēģijai un vispārīgi raksturo esošosituāciju novadā. Raksturojums balstītsuz sekojošām sadaļām:Iedzīvotāji un apdzīvojums,Pārvaldība un sadarbība,Sociālā infrastruktūra unpakalpojumi,Dabas resursi unkultūrvēsturiskais mantojums,Tehniskā infrastruktūra unpakalpojumi,Ekonomika.Reģistrētais bezdarba līmenis uz 2012.gada31.jūliju – 5,9%.7 MK noteikumi Nr.371, Rīgā 2012.gada 29.maijā (prot. Nr.305 Lursoft informācija uz 2012.gada oktobri6 VID sniegtā informācija par 2012.gada septembri17.§) "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maijanoteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstībasindeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām””

More magazines by this user
Similar magazines