Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

232.2. BUDŽETS 19Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi2011.gadā bija 3237200 LVL, izdevumi –3714407 LVL.Speciālā budžeta ieņēmumi 2011.gadā bija109222 LVL, bet izdevumi – 70123 LVL;savukārt ieņēmumi no ziedojumiem undāvinājumiem – 513 LVL, izdevumi – 321 LVL.Pamatbudžets - budžeta daļa, kuru veido visiieņēmumi, izņemot īpašiem mērķiemiezīmētos ieņēmumus, ziedojumus undāvinājumus, kā arī izdevumi, kurus paredzētssegt no šiem ieņēmumiem. Speciālais budžets- budžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiemiezīmēti ieņēmumi, kā arī ziedojumi undāvinājumi naudā vai natūrā (ar uzskaitinaudā) un kuras līdzekļi izlietojami saistībā aršiem ieņēmumiem.2.2.1. PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMILielāko daļu pamatbudžeta ieņēmumus veidonodokļu ieņēmumi. 2011.gadā kopumā tie bija2291027 LVL jeb 70,8% no visiempamatbudžeta ieņēmumiem. Nodokļuieņēmumu sadalījums:Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumunodokļa – 2000558 LVL jeb 87% novisiem nodokļu ieņēmumiem;Īpašuma nodokļi – 290469 LVL jeb 13%no visiem nodokļu ieņēmumiem.Pašvaldību budžetu transfertus veidoieņēmumi no citām pašvaldībām.Salīdzinot pēdējo 3 gadu pamatbudžetaienākumus, var konstatēt to pakāpeniskupieaugumu. 2011.gada pamatbudžetaienākumi bijuši par 72238 LVL jeb 2,3% lielākikā 2010.gadā un par 440213 LVL jeb 15,7%lielāki kā 2009.gadā.Ieņēmumi no nodokļiem 2011.gadā pieaugušipar 68461 LVL jeb 3,1% attiecībā pret2010.gadu un 293649 LVL jeb 14,7% attiecībāpret 2009.gadu.2.2.2. PAMATBUDŽETA IZDEVUMILielāko daļu pamatbudžeta izdevumussastāda izdevumi teritoriju un mājokļuapsaimniekošanai un izglītībai.2011.gadā izdevumi teritoriju un mājokļuapsaimniekošanai bija 1211299 LVL jeb 32,6%no visiem pamatbudžeta izdevumiem, izglītībai– 1128692 LVL jeb 30,4%. Vispārējās vadībasdienestu izdevumi sasniedza 631126 LVL jeb17%, sociālās aizsardzības izdevumi – 319486LVL jeb 8,6%, izdevumi atpūtai, kultūrai unreliģijai – 298741 LVL jeb 8%, bet aizsardzībai– 125063 LVL jeb 3,4% no visiem izdevumiem.Pašvaldības nenodokļu ieņēmumi 2011.gadā –16161 LVL jeb 0,5%, bet ieņēmumi no budžetaiestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem unciti pašu ieņēmumi – 82223 LVL jeb 2,5%.Pamatbudžeta ieņēmumus sastāda arīpašvaldību budžetu transferti un valstsbudžeta transferti. 2011.gadā ieņēmumi nopašvaldību budžetu transfertiem bija 37897LVL jeb 1,2%, bet no valsts budžetatransfertiem – 809892 LVL jeb 25%.19Ropažu novada pašvaldības 2011.gada publiskaispārskats

More magazines by this user
Similar magazines