Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

252011.gada pamatbudžeta izdevumi bija par1221987 LVL jeb 49% lielāki kā 2010.gadā,savukārt par 507815 LVL jeb 12% mazāki kā2009.gadā.Viskrasākās atšķirības vērojamas attiecībā uzteritoriju un mājokļu apsaimniekošanasizdevumiem: 2011.gadā tie bija par 1037645LVL jeb 597,5% lielāki kā 2010.gadā, savukārt501672 LVL jeb 29,3% mazāki kā 2009.gadā.Izdevumu sadalījums starp struktūrvienībāmmainījies, pamatojoties uz 2011.gada prioritāti- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, t.sk.investīcijas būvniecībā, piesaistot valsts un ESlīdzfinansējumu.121129933%3194869%2987418%Attēls 12: Pamatbudžeta izdevumu sadalījumsatbilstoši funkcionālajām kategorijām (Ropažu novadapašvaldības 2011.gada publiskais pārskats)2.2.3. SPECIĀLAIS BUDŽETS, ZIEDOJUMI UNDĀVINĀJUMI63112617%Vispārējie valdības dienestiAizsardzībaIzglītībaSociālā aizsardzībaTeritoriju un mājokļu apsaimniekošanaAtpūta, kultūra un reliģija1250633%112869230%2011.gada speciālā budžeta ieņēmumuslielākoties sastādīja dabas resursu nodoklis38444 LVL apmērā un autoceļu (ielu) fondalīdzekļi 70773 LVL apmērā. Kopējais speciālābudžeta apjoms 2011.gadā bija 109222 LVL,2010.gadā – 78740 LVL, 2009.gadā – 97866LVL. 2012.gada plānotie speciālā budžetaieņēmumi – 82906 LVL.Speciālā budžeta izdevumi 2011.gadā bija70123 LVL, 2010.gadā – 74041 LVL,2009.gadā – 111329 LVL. 2012.gada plānotiespeciālā budžeta izdevumi – 138794 LVL.Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem2011.gadā bija 513 LVL, 2010.gadā – 223LVL, bet 2009.gadā – 612 LVL.2.2.4. KREDĪTSAISTĪBASDebitoru kopējais parāds 2011.gada beigāsbija 125036 LVL. To galvenokārt sastādījaprasības par nodokļiem – nekustamā īpašumanodoklis (87649 LVL jeb 70% no visa debitoruparāda).Ropažu novada kredītsaistību kopējā summa2011.gadā bija 3342980 LVL. Lielākāsparādsaistības uz 2011.gada beigām veidojaaizņēmumi no Valsts kases dažādieminfrastruktūras attīstības projektiem.Kredītsaistību apjoms 2011.gadā pieaudzispar 472800 LVL jeb 16,5% salīdzinot ar2010.gadu, kad kopējā kredītsaistību summabija 2870100 LVL.2.3. KOMUNIKĀCIJAPar informācijas pieejamību, pašvaldībasatpazīstamību, novada tēla veidošanu unkomunikāciju ar sabiedrību atbildīgā novadapašvaldības struktūrvienība ir Sabiedriskoattiecību daļa.Galvenie informācijas kanāli ir novadapašvaldības mājas lapa www.ropazi.lv unikmēneša informatīvais izdevums „RopažuVēstis”. Izdevuma tirāža ir 3000 eksemplāri.Pašvaldībai ir savs sociālā tīkla twitter.comkonts, kurš tiek aktīvi izmantots iedzīvotāju unviesu informēšanai par aktuālāko novadā.Pašvaldība sadarbojas ar citiem plašsaziņaslīdzekļiem – Rīgas apriņķa laikrakstu „RīgasApriņķa Avīze”, Ogres televīziju.2.4. ĪSTENOTIE PROJEKTIRopažu novada pašvaldība pēdējo gadu laikāīstenojusi vairākus projektus, piesaistotfinansējumu no dažādiem finanšu avotiem.

More magazines by this user
Similar magazines