Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

29iedzīvotāji (īpaši no Ropažiem, Kākciema uncitiem mazākiem ciemiem, kas atrodas tuvākOgrei), dodas saņemt dažādus valsts iestāžusniegtos pakalpojumus – CSDD, PMLP, VSAAu.c. Ogres novadā atrodas vairākasprofesionālās izglītības iestādes, kurās mācāsRopažu novada audzēkņi. Nākotnē lielotransporta plūsmu uz Rīgu, kur iedzīvotājidodas saņemt dažādus pakalpojumus, varētuvairāk novirzīt uz Ogri, padarot to par vēlintensīvāk izmantotu pakalpojumu centruRopažu novada iedzīvotāju vidū.Salaspils novads: salīdzinoši nelielasadarbība un nav tik izteiktas funkcionālāssaites, kā arī citiem novadiem. Pierobežāatrodas Salaspils novada dārzkopības ciemi,kuros dzīvo atpūtnieki, nereti atstājot negatīvuietekmi uz vidi t.sk. netālu esošajiem Ropažunovada mežiem. Ropažu novada teritorijaatrodas valsts policijas Salaspils iecirkņapārraudzībā.Siguldas novads: Kopējās intereses -nodarbinātība, izglītība, veselības aprūpe,tūrisms, pakalpojumi. Siguldas novadaiedzīvotāji plaši apmeklē Ropažu novadakultūras un atpūtas pasākumus. Siguldaspilsēta ir iecienīta pakalpojumu saņemšanasvieta Ropažu novada iedzīvotāju vidū, kā arītūrisma galamērķis.Stopiņu novads: kopīgu interešu dabasobjekti ir Mazā Jugla un Ķivuļurga, iespējamapašvaldību sadarbība plūdu riska novēršanasprojekta realizācijā pierobežā. Pašlaik abunovadu pierobežas zonā, kur attīstās apbūve,atsevišķās vietās pieeja Stopiņu novadaīpašumiem iespējama, izmantojot Ropažunovada pievadceļus, kuru izmantošanas unuzturēšanas jautājumi nav līdz galam sakārtotiun abām pašvaldībām būtu nepieciešams tokopīgi risināt. Citas kopīgas intereses irsatiksmes infrastruktūras, austrumu – rietumutranzītkoridoru attīstība. Ropažu novadaiedzīvotāji izmanto Stopiņu novadapeldbaseinu, apmeklē kultūras un atpūtaspasākumus Līgo parka estrādē, tiek izmantotiStopiņu privāto bērnudārzu pakalpojumi. Plašasadarbība izveidojusies starp abu pašvaldībumūzikas un mākslas skolām, kā arīamatierkolektīviem. Iespējama sadarbībakopīga tūrisma un kultūras piedāvājumaveidošanā, piemēram, kopīgs Muzeju naktsprogrammas piedāvājums. Nākotnē iespējamsattīstīt sadarbību ar Rīgas pilsētas dzīvniekupatversme "Līči", kas atrodas Stopiņu novadateritorijā (pašlaik Ropažu novads sadarbojasar dzīvnieku patversmi "Mežavairogi" Ķekavasnovadā, kas atrodas ģeogrāfiski tālāk).Rīga: Pateicoties izdevīgajam ģeogrāfiskajamnovietojumam, Ropažu novadamvisizteiktākās un intensīvākās funkcionālāssaites ir ar Rīgas pilsētu, kuras pakalpojumus,infrastruktūru un darba tirgu ikdienā izmantoRopažu novada iedzīvotāji ļoti plašā mērā.Novada ciemu, kuri ģeogrāfiski novietoti tuvākRīgai kā Ropažiem (galvenokārt Mucenieki,Silakrogs un Zaķumuiža), funkcionālās saitesar galvaspilsētu ir izteiktākas kā tās ir arnovada administratīvo centru. Ropažu novadateritorijā atrodas aptuveni 6000 ha „SIA „Rīgasmeži” apsaimniekotās mežu teritorijas.Kopējās intereses ar Rīgas pilsētu nākotnēiespējams būtu jaunu kapsētu teritoriju izveide,jo Rīgas pilsētā un Pierīgā jau šobrīd trūkstkapsētu teritorijas.2.6. ATTĪSTĪBAS INDEKSS 22Teritorijas attīstības indekss ir rādītājs, kasraksturo teritorijas attīstības līmeni. Tas tiekaprēķināts, balstoties uz novada bezdarbalīmeni, iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēruuz vienu iedzīvotāju, demogrāfiskās slodzeslīmeni un pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņupēdējo piecu gadu laikā.22MK noteikumi Nr.371 "Grozījumi Ministru kabineta2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi parteritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tāvērtībām””

More magazines by this user
Similar magazines