Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

35Kopējais lasītāju skaits bibliotēkā 2012.gadābija 609, no tiem 317 – bērni un jauniešivecumā līdz 18 gadiem. Apmeklējumukopskaits 2012.gadā – 12806, izsniegumuskaits – 16233 vienības.Bibliotēkas krājumā ir 12360 vienības, t.sk.9619 grāmatas, 74 nosaukumu žurnālu unlaikrakstu latviešu un krievu valodā, kā arī 100audiovizuālie materiāli. Lietotājiem tieknodrošināta pieeja „Letonika” un „Lursoft” datubāzēm. Bibliotēkas lietotājiem pieejami 12datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu.2013.gadā bibliotēkā plānots ieviest vienotolasītāja karti, kas dos iespēju 2014.gadāapmeklēt visas novada bibliotēkas ar vienureģistrācijas karti, izmantot iespēju lietotbibliotēku attālināti – iepazīstot bibliotēkukrājumus elektroniskajā katalogā un rezervējotnepieciešamo internetā, uzsākt elektroniskogrāmatu izsniegšanu un iekārtot bērnu atpūtasun rotaļu stūrīti.3.3.3. KĀKCIEMA BIBLIOTĒKABibliotēka ir vienīgā kultūras un izglītībasiestāde Kākciemā, kuras darbu plānotsuzlabot, izveidojot to par multifunkcionālucentru, iedzīvotājiem piedāvājot vairāk iespējuun pakalpojumu. Šobrīd bibliotēka lietotājiem iratvērta 3 dienas nedēļā, kopumā 18 stundas.Kopējais lasītāju skaits bibliotēkā 2012.gadābija 79, no tiem 23 – bērni un jaunieši vecumālīdz 18 gadiem. Apmeklējumu kopskaits2012.gadā – 774, izsniegumu skaits – 2826vienības. Bibliotēkas krājumā ir 5463 vienības,t.sk. 3273 grāmatas, 35 nosaukumu žurnālu unlaikrakstu. Lietotājiem tiek nodrošināta pieeja„Letonika” un „Lursoft” datu bāzēm. Bibliotēkaslietotājiem pieejami 4 datori ar bezmaksasinterneta pieslēgumu.3.3.4. ZAĶUMUIŽAS BIBLIOTĒKAAtvērta apmeklētājiem 6 dienas nedēļā, vasarā- 5. Apmeklējumu skaits 2012.gadā bija 9608,izsniegumi - 9383, reģistrēto lasītāju skaits:325. Krājuma kopskaits uz 01.01.2013 - 9418,no tiem 8415 grāmatas, 935 periodiskieizdevumi. Bibliotēkā apmeklētājiem pieejami 7datori, no tiem 6 ar interneta pieslēgumu,kopētājs, fakss, skeneris, krāsu lāzerprinteris.Bibliotēka organizē arī dažādus pasākumusgan bērniem, gan pieaugušajiem, bezmaksasdatorapmācības kursus lietotājiem bezpriekšzināšanām, konsultē lietotājus internetaizmantošanā u.c. Bibliotēkā bez maksaspieejams internets, bezvadu internetsbibliotēkas telpās, bezmaksas izmantojamasdatu bāzes Lursoft un Letonika.3.4. SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UNVESELĪBAS APRŪPESociālos pakalpojumus un palīdzību organizēRopažu novada Sociālais dienests „Dzīpari”.Veselības aprūpes pakalpojumi pieejamiģimenes ārstu praksēs Ropažos, Muceniekosun Zaķumuižā, zobārstniecības pakalpojumi –Ropažos un Zaķumuižā. Novadā ir divasaptiekas – viena Ropažos, otra – Silakrogā.Ropažu ciemā atrodas Valsts sociālās aprūpescentra „Vidzeme” filiāle „Ropaži.3.4.1. SOCIĀLAIS DIENESTSRopažu novada Sociālā dienesta uzdevums irorganizēt un sniegt sociālo palīdzībupašvaldības teritorijā dzīvojošajāmmaznodrošinātām un sociāli mazaizsargātāmpersonām.Sociālā dienesta centrs „Dzīpari” nodrošinadaudzveidīgus sociālos pakalpojumus –speciālistu konsultācijas, sociālos dzīvokļus,pirts un dušas pakalpojumus, veļasmazgāšanas pakalpojumus u.c.2011.gada laikā sociālajos pabalstos kopāizsniegti 228288 LVL.Iknedēļas aprūpe 2011.gadā tika sniegta 15personām, individuālā mājās aprūpe -14personām.Sociālā dzīvojamā mājā „ Zītari - 5 ” atrodasTumšupē. Tajā ir 24 sociālie dzīvokļi. Ārpussociālās dzīvojamās mājas novadā ir vēl 9sociālie dzīvokļi. 2011.gadā sociālajos

More magazines by this user
Similar magazines