Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

372012.gada martā centrā uzturējās 80iemītnieki. Centra galvenais uzdevums irnodrošināt patvēruma meklētājus ar mājoklilaikā, kamēr viņu lietas tiek izskatītas, unpieņemts lēmums patvēruma lietā, un veicinātviņu adaptāciju Latvijas sabiedrībā. 27Par sabiedriskās kārtības uzturēšanu novadāatbildīga ir Ropažu novada pašvaldībaspolicija. Iestādē kopā strādā 10 darbinieki.Pašvaldības policijas kompetencē ietilpstRopažu novada domes apstiprināto saistošonoteikumu ievērošanas un izpildes kontrole, kāarī regulāra patrulēšana novada teritorijā.Pašvaldības policija sadarbojas ar Valstspolicijas Rīgas reģiona pārvaldes Salaspilsiecirkni, novada pašvaldības iestādēm(bāriņtiesu, sociālo dienestu, būvvaldi u.c.),VSAC „Ropaži”, Ropažu mednieku kolektīvu,Zemessardzes 19.nodrošinājuma bataljonu uncitām organizācijām un valsts iestādēm.2011.gada laikā Ropažu novada Pašvaldībaspolicija sastādījusi 69 Administratīvopārkāpumu protokolus un paziņojumus,izteikusi 305 brīdinājumus, sastādījusi 103apsekošanas aktus, veikusi 820 izbraukumuspēc izsaukuma un veikusi citus drošības unkārtības uzturēšanas pasākumus.Bez pašvaldības policijas Ropažos ir arī Valstspolicijas Rīgas reģiona pārvaldes Salaspilsiecirkņa nodaļa, kurā strādā divi valsts policijaspilnvaroti darbinieki. Ropažu novadā kopējaisreģistrētais noziedzīgo nodarījumu skaits2010.gadā – 78 (no tiem 5 – sevišķi smaginoziegumi, 36 – smagi noziegumi, 17 – mazāksmagi noziegumi un 15 – kriminālpārkāpumi).50 no visiem noziegumiem bijuši noziegumipret īpašumu. 28Ugunsgrēku skaits 29 2012.gadā – 21 (par27,59% mazāk kā gadu iepriekš), 2011.gadā –29 (par 52,6% vairāk kā gadu iepriekš).Ropažu pašvaldības policijas rīcībā irglābšanas un ugunsdzēšanas darbiempiemērota tehnika, kā arī divi profesionāliugunsdzēsēji. Bez tam teritorijā atrodas arīValsts meža dienesta ugunsdzēsēju depoZaķumuižā.Ropažu novada administratīvajā teritorijālielāko ugunsgrēku skaitu sastāda degošākūla, kā arī nesakoptās teritorijas, kur sakrājiesliels atkritumu daudzums.Par klaiņojošiem dzīvniekiem iedzīvotāji ziņonovada pašvaldības policijai, kura uz līgumapamata tos nodod dzīvnieku patversmei„Mežvairogi”, kas atrodas Ķekavas novadā.Ropažu novada teritoriju šķērso maģistrālaisdabasgāzes vads Rīga – Inčukalna pazemeskrātuve I un II. Zaķumuižā atrodas gāzesregulēšanas stacija. Kā nacionālas nozīmespaaugstinātas bīstamības transporta riskateritorija noteikts autoceļš A4 Rīgas apvedceļš(Baltezers – Saulkalne), kurš šķērso arīRopažu novadu. Reģionālās nozīmespaaugstinātas bīstamības objekta statussnoteikts Ropažu HES, kas atrodas uz LielāsJuglas, 36 km no ietekas Juglas ezerā (Bdrošuma klases hidroelektrostacijuhidrotehniskās būve) 30 .3.6. NEVALSTISKĀSORGANIZĀCIJASRopažu novadu raksturo aktīva vietējāsabiedrība. Novadā darbojas dažādasnevalstiskās organizācijas:biedrība „Aktīvi vecāki Ropažunovadam”;biedrība „ Ropažu partnerība”;27 PMLP, www.pmlp.gov.lv28 IeM Informācijas Centrs, Reģistrēto noziedzīgo nodarījumuskaits no 01.01.2010. līdz 31.12.2010.29 Pārskats par ugunsgrēkiem un to radītajām sekām2012.,2011.gadā, VUGD30 Valsts civilās aizsardzības plāns

More magazines by this user
Similar magazines