Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

39NOVĒRTĒJUMSPubliskie pakalpojumi Ropažu novadāvērtējami kā pieejami un lielākoties kvalitatīvi.Novada izglītības infrastruktūru veido 4izglītības iestādes, kas nodrošina pirmskolas,pamatizglītības, vispārējās vidējās unprofesionālās ievirzes izglītības programmuapguvi.Saskaņā ar novada vispārējās izglītībasstratēģijas projektu var secināt, ka Ropažuvidusskola visā pārskatāmajā periodā varēsveidot divu klašu komplektu, kas iezīmē stabiluskolas noslodzi un skolotāju nodarbinātību.Paredzams, ka Zaķumuižas pamatskolaivismaz divus mācību gadus sagaidāms divuklašu komplekts, kas var iezīmēt svārstībassākumskolas skolotāju nodarbinātībā.Kopumā demogrāfijas tendences nepieprasanozīmīgus ieguldījumus vispārējās izglītībasiestāžu infrastruktūras paplašināšanā, izņemotRopažu vidusskolas ēdināšanas iespējas.Tomēr infrastruktūras paplašinājums vitālinepieciešams, ja pirmsskolas uzņem bērnusno 1,5 gadu vecuma.Novada kultūras un sporta dzīvi var uzskatītpar aktīvu – brīvā laika pavadīšanas iespējastiek nodrošinātas dažāda vecuma un interešugrupām. Novadā darbojas vairākiamatierkolektīvi.Ropažu novadā nav nevienas jauniešubiedrības, tomēr vietējie jaunieši ir aktīvi unlabprāt piedalās dažādās kultūras, sporta unsabiedriskajās aktivitātēs.Iedzīvotāju vērtējums par pašvaldībā pieejamajiem pakalpojumiem ir lielākoties pozitīvs. Iedzīvotājiapmierinoši vērtē izglītības iestāžu sniegtos pakalpojumus, sporta zāļu pakalpojumus, kultūras unizklaides pasākumu regularitāti un kvalitāti, kā arī veselības aprūpes (t.sk. ģimenes ārstu) un sociālāsaprūpes pakalpojumus. 34% aptaujāto nav apmierināti ar zobārstniecības pakalpojumiem, bet 46% - arsabiedriskās kārtības nodrošināšanu.Atsevišķi aptaujātie kā lielākos novada sasniegumus norādījuši izglītības iestādes, sporta infrastruktūrasattīstību Ropažos un Zaķumuižā, Kultūras centra uzbūvēšanu, kā arī Zaķumuižas pamatskolaspaplašināšanu.

More magazines by this user
Similar magazines