Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

495.3. ELEKTROAPGĀDE, GĀZESAPGĀDE UN SAKARUPAKALPOJUMINovadā tiek nodrošināti mūsdienīgitelekomunikācijas un sakaru pakalpojumi.5.3.1. PASTSPasta pakalpojumus, pārvadājumus uneksprespastu, preses abonēšanu, piegādi untirdzniecību, finanšu pakalpojumus,tirdzniecību un filatēliju novadā piedāvā VAS„Latvijas Pasts”. Novada teritorijā atrodasviena pasta nodaļa – Ropažos. Tā darbojas 6dienas nedēļā, pasta piegāde – 5 dienasnedēļā.5.3.2. SAKARU TĪKLITelekomunikācijas pakalpojumus novadānodrošina SIA „Lattelecom”, SIA „LatvijasMobilais telefons”, SIA „Tele2”, SIA „BiteLatvija” u.c. Sakaru tīklu pārklājums vērtējamskā apmierinošs.5.3.3. ELEKTROAPGĀDEAr elektroenerģiju novadu nodrošina AS„Sadales tīkls” Centrālais reģions. Novadateritoriju šķērso 330kV un 110kVaugstsprieguma elektrības pārvades līnijas.Tuvākās transformatoru apakšstacijas atrodasOgrē, Siguldā un Garkalnē, tādēļ, lainodrošinātu teritorijas attīstību un pietiekamasražošanas jaudas, nepieciešama jaunasapakšstacijas izbūve Ropažu novada teritorijā.5.3.4. GĀZES APGĀDERopažu novada teritoriju šķērso maģistrālaisgāzesvads „Rīga - Inčukalna pazemes gāzeskrātuve 1”, maģistrālais gāzesvads „Rīga –Inčukalna pazemes gāzes krātuve 2” unmaģistrālā gāzesvada atzars uz gāzesregulēšanas staciju „Zaķumuiža”. Teritorijāatrodas gāzes regulēšanas stacija„Zaķumuiža”.5.4. DZĪVOJAMAIS FONDS UNBŪVNIECĪBAMājokļu skaits 44Ropažu novadā 2009.gadabeigās bija 3479, dzīvojamo māju skaits –1589. Dzīvojamās mājas ar vienu dzīvokli -1448, diviem dzīvokļiem – 21, trīs un vairākdzīvokļiem – 107, bet bez dalījuma dzīvokļos –13.Kopējā dzīvojamo māju platība novadā ir321,6 tūks.m 2 . No tiem 158,9 tūks.m 2 ir vienadzīvokļa, 3,4 tūks.m 2 – divu dzīvokļu, 148,3tūks.m 2 – trīs un vairāk dzīvokļu dzīvojamomāju kopējā platība. Dzīvojamās mājas bezdalījuma dzīvokļos kopā aizņem 11 tūks.m 2 .2011.gadā Ropažu novada pašvaldībasīpašumā bija 116 dzīvokļi.Vidējā īres maksa pašvaldības īpašumāesošajā dzīvojamā fondā (izņemot sociālodzīvojamo fondu) - 0,07 Ls/m 2 .Salīdzinotpašvaldības īpašumu īres maksu arapkārtējām pašvaldībām, Ropažu novadā tā irviszemākā.Garkalnes novadsInčukalna novadsOgres novadsSalaspils novadsStopiņu novads0,450,400,320,250,68Ikšķiles novadsMālpils novadsRopažu novadsSiguldas novads0,070,290,20 0,20Attēls 24: Vidējā īres maksa (Ls/m2) pašvaldībasīpašumā esošajā dzīvojamā fondā (EM)44 Dzīvojamo māju kopējā platība statistiskajos reģionos,republikas pilsētās un novados 2009. gada beigās, CSP

More magazines by this user
Similar magazines