Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

ropazi.lv

Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv

6ATTĒLU UN TABULU SARAKSTSAttēls 1: Attīstības programmas uzbūve ..................................................................................................... 11Attēls 2: Ropažu novada ģeogrāfiskais novietojums................................................................................... 14Attēls 3: Iedzīvotāju skaita dinamika – iedzīvotāju skaits gada sākumā (CSP) ........................................... 16Attēls 4: Iedzīvotāju skaita dinamikas salīdzinājums (CSP) ........................................................................ 16Attēls 5: Galvenās iedzīvotāju vecuma grupas (CSP) ................................................................................. 17Attēls 6: Pastāvīgo iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra 2011.gada 1.martā (Tautas skaitīšanasrezultāti, CSP) ............................................................................................................................................. 17Attēls 7: Dabiskās kustības rādītāji (CSP) .................................................................................................. 18Attēls 8: Iedzīvotāju sadalījums pēc juridiskā ģimenes stāvokļa 2011.gada 1.martā (CSP) ....................... 18Attēls 9: Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2012.gada sākumā (CSP) .......................................................... 18Attēls 10: Apdzīvojuma struktūra ................................................................................................................ 19Attēls 11: Ropažu novada pašvaldības struktūra (Ropažu novada dome) ................................................. 22Attēls 12: Pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām (Ropažu novadapašvaldības 2011.gada publiskais pārskats) .............................................................................................. 25Attēls 13: Attīstības līmeņa indekss (MK noteikumi Nr.371) ....................................................................... 30Attēls 14: Prognozētais bērnu skaits, kas uzsāks mācības Ropažu vidusskolā un Zaķumuižas pamatskolā(Ropažu novada Izglītības stratēģija līdz 2018.gadam - projekts) .............................................................. 31Attēls 15: 15 gadu un vecāki Ropažu novada iedzīvotāji pēc augstākā sekmīgi iegūtā izglītības līmeņa2011.gada 1.martā (CSP) ........................................................................................................................... 33Attēls 16: Ambulatoru apmeklējumu skaits uz vienu iedzīvotāju pie ģimenes ārstiem 2011.gadā (SPKC) . 36Attēls 17: Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi (SIA „Reģionālie projekti”) ............................................... 38Attēls 18: Ģeogrāfiskais novietojums reģionā (SIA „Reģionālie projekti”) ................................................... 40Attēls 19: Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem (ha) uz 2012.gada 1.janvāri (VZD) ................. 41Attēls 20: Īpašumā esošās zemes sadalījums pēc tās īpašnieka uz 2012.gada 1.janvāri (VZD) ................ 41Attēls 21: Nozīmīgākie dabas resursi (SIA „Reģionālie projekti”)................................................................ 43Attēls 22: Ceļu satiksmes negadījumu dinamika (CSDD) ........................................................................... 46Attēls 23: Valsts autoceļi (SIA „Reģionālie projekti”) ................................................................................... 48Attēls 24: Vidējā īres maksa (Ls/m2) pašvaldības īpašumā esošajā dzīvojamā fondā (EM) ...................... 49Attēls 25: Subjektu reģistrācijas dinamika Uzņēmumu Reģistra reģistros (Lursoft) .................................... 53Attēls 26: Vidējais darbinieku skaits (CSP) ................................................................................................. 56Attēls 27: Bezdarba līmenis (%) novados uz 2012.gada 31.augustu (NVA) ............................................... 56Attēls 28: Bezdarbnieku vecuma struktūra uz 2012.gada 31.augustu (NVA) ............................................. 57Attēls 29: Bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc valsts valodas prasmes (NVA) .......................................... 57Attēls 30: Bezdarbnieku skaits sadalījuma pa izglītības līmeņiem (NVA) ................................................... 57Attēls 31: Bezdarbnieku skaits sadalījumā pēc bezdarba ilguma (NVA) .................................................... 57Attēls 32: Strādājošo vidējā bruto darba samaksa 2011.gadā (CSP) ......................................................... 59Attēls 33: Ārvalstu tiešo investīciju sadalījums pa novadiem (Lursoft) ........................................................ 59Attēls 34: Darījumu skaits 2011.gadā pēc nekustamā īpašuma lietošanas mērķa ..................................... 60Attēls 35: Individuālās apbūves zemes cenas (Ls/m 2 ), 2011.gadā (VZD) .................................................. 60Attēls 36: Platību maksājumu atbalstam deklarētās kultūraugu platības 2012.gadā (LAD) ........................ 61Attēls 37: Stratēģiskās plānošanas elementi .............................................................................................. 68Attēls 38: Ropažu novada stratēģiskie mērķi .............................................................................................. 72Attēls 39: Ropažu novada galvenie stratēģiskie uzstādījumi ...................................................................... 74

More magazines by this user
Similar magazines