13.07.2015 Views

Vēlētāju attieksmju pētījums 2010 - Centrālā vēlēšanu komisija

Vēlētāju attieksmju pētījums 2010 - Centrālā vēlēšanu komisija

Vēlētāju attieksmju pētījums 2010 - Centrālā vēlēšanu komisija

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs market and public opinion research centreSatursAptaujas tehniskā informācija ................................................................................................ 3Terminu skaidrojums.............................................................................................................. 4Respondentu sociāldemogrāfiskais raksturojums .................................................................. 5Statistiskās kĜūdas novērtēšanas tabula................................................................................. 6Galvenie secinājumi............................................................................................................... 71. Līdzdalība vēlēšanās ......................................................................................................... 82. Attieksme pret iespēju strādāt vēlēšanu iecirknī............................................................... 203. Uzskati par vēlēšanu rezultātu godīgumu ........................................................................ 244. Attieksme pret "balsu pirkšanu" vēlēšanās....................................................................... 285. Dažādu informācijas avotu izmantošanas biežums.......................................................... 33Aptaujā izmantotā anketa .................................................................................................... 38SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 2


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Statistiskās kĜūdas novērtēšanas tabulaPētījuma rezultātos vienmēr pastāv zināma statistiskās kĜūdas varbūtība. Analizējot uninterpretējot pētījumā iegūtos rezultātus, to vajadzētu Ħemt vērā. Tās atšėirības, kuras iekĜaujasstatistiskās kĜūdas robežās jeb ir mazākas par to, var uzskatīt par nenozīmīgām.Statistiskā kĜūda tiek aprēėināta pēc sekojošās formulas :______________SK = q x √π x ( 100 - π ) / nkur :SK - statistiskā kĜūdaq - koeficients, kas pie 95% varbūtības ir vienāds ar 1.96π - pētījumā iegūtais respondentu atbilžu procentuālais sadalījumsn - respondentu skaitsLai ērtāk un ātrāk noteiktu statistisko mērījuma kĜūdu, ir lietderīgi izmantot statistiskāskĜūdas novērtēšanas tabulu.Procentuālaisatbilžusadalījums(%)PĒTĪJUMA REZULTĀTU STATISTISKĀS KěŪDAS NOVĒRTĒŠANAS TABULA(ar 95 % varbūtību)Respondentu skaits [ N ] =50 75 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1500 20001 vai 99 2.8 2.2 1.9 1.4 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.42 vai 98 3.9 3.2 2.7 1.9 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.64 vai 96 5.4 4.5 3.8 2.7 2.2 1.9 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 0.96 vai 94 6.6 5.4 4.7 3.3 2.7 2.3 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.08 vai 92 7.5 6.1 5.3 3.8 3.1 2.7 2.4 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.210 vai 90 8.3 6.8 5.9 4.2 3.4 2.9 2.6 2.4 2.2 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.5 1.312 vai 88 9.0 7.4 6.4 4.5 3.7 3.2 2.9 2.6 2.4 2.3 2.1 2.0 1.9 1.8 1.6 1.415 vai 85 9.9 8.0 7.0 5.0 4.0 3.5 3.1 2.9 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0 1.8 1.618 vai 82 10.7 8.7 7.5 5.3 4.4 3.8 3.4 3.0 2.9 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 1.9 1.720 vai 80 11.1 9.1 7.8 5.5 4.5 3.9 3.5 3.2 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.0 1.822 vai 78 11.5 9.4 8.1 5.7 4.7 4.1 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.1 1.825 vai 75 12.0 9.8 8.5 6.0 4.9 4.2 3.8 3.5 3.2 3.0 2.8 2.7 2.6 2.5 2.2 1.928 vai 72 12.5 10.2 8.8 6.2 5.1 4.4 3.9 3.6 3.3 3.1 2.9 2.8 2.7 2.5 2.3 2.030 vai 70 12.7 10.4 9.0 6.4 5.2 4.5 4.0 3.7 3.4 3.2 3.0 2.8 2.7 2.6 2.3 2.032 vai 68 12.9 10.6 9.1 6.5 5.3 4.6 4.1 3.7 3.5 3.2 3.1 2.9 2.8 2.6 2.4 2.135 vai 65 13.2 10.8 9.4 6.6 5.4 4.7 4.2 3.8 3.5 3.3 3.1 3.0 2.8 2.7 2.4 2.140 vai 60 13.6 11.1 9.6 6.8 5.5 4.8 4.3 3.9 3.6 3.4 3.2 3.0 2.9 2.8 2.5 2.245 vai 55 13.8 11.3 9.8 6.9 5.6 4.9 4.4 4.0 3.7 3.5 3.3 3.1 2.9 2.8 2.5 2.250 vai 50 13.9 11.3 9.8 6.9 5.7 4.9 4.4 4.0 3.7 3.5 3.3 3.1 3.0 2.8 2.5 2.2Lai noteiktu statistisko mērījuma kĜūdu, ir jāzina nesvērts respondentu skaits attiecīgajā grupāun rezultāts procentos. Izmantojot šos lielumus, tabulas attiecīgajā iedaĜā var atrast statistiskāsmērījuma kĜūdas robežas + / - procentos ar 95% varbūtību.Piemēram, ja pētījuma rezultātā no visiem aptaujātajiem LR pilsoĦiem (respondentu skaits n =893) kopumā 19.5% norādīja, ka „jā, noteikti piekristu” vai ”drīzāk piekristu” kĜūt par vēlēšanunovērotāju, tad ar 95% varbūtību var teikt, ka statistiskā mērījuma kĜūda šeit ir + / - 2.6% robežās. Notā izriet, ka saskaĦā ar aptaujas datiem kĜūt par vēlēšanu novērotāju būtu gatavi no 16.9% līdz 22.1%LR pilsoĦu.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 6


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Galvenie secinājumiSaskaĦā ar <strong>2010</strong>.gada jūnijā veiktās Latvijas iedzīvotāju aptaujas datiem 10.Saeimasvēlēšanās piedalīties noskaĦoti 68%. Tiesa – to, ka „noteikti piedalīsies”, atzīmējuši tikai35%. Salīdzinājumam – pirms 9.Saeimas vēlēšanām 2006.gada jūlijā tajās plānojapiedalīties 74% aptaujāto un 40% atbildēja, ka to darīs noteikti.Raksturojot, kāpēc domā piedalīties vēlēšanās, iedzīvotāji visbiežāk par iemesliem atzīstpilsoĦa pienākumu (38%), cerību uz labāku nākotni, situācijas uzlabošanos (16%) un vēlmivēlēšanās balsot par kādu noteiktu partiju (12%).Savukārt aptaujas dalībnieki, kuri vairāk sliecas nebalsot, visbiežāk to pamatojuši ar to, kanav ticības, neuzticas nevienam (22%), nezina, par ko balsot (21%), bažām, ka vienalganekas nemainīsies un uzlabojumi nebūs vērojami (19%), kā arī neredz jēgu piedalīties(17%). Jāpiebilst, ka, salīdzinot ar 2006.gada jūliju, arguments, ka nav, par ko balsot, irminēts ievērojami biežāk.Vērojams, ka aptaujas dalībnieki ir arī samērā skeptiski noskaĦoti par savu draugu unradinieku, kuri atrodas ārzemēs, gatavību piedalīties vēlēšanās – 38% uzskata, ka neviensno viĦiem nepiedalīsies vēlēšanās, kamēr iespēju, ka daĜa vēlēšanās piedalīsies, pauduši16%.Interesanti atzīmēt, ka vērojama cieša saistība ar līdzdalību pēdējās pašvaldību un EiropasParlamenta vēlēšanās – no cilvēkiem, kuri piedalījās pēdējās vēlēšanās, Saeimasvēlēšanās domājuši piedalīties 82%, bet no tiem, kuri nepiedalījās – 38%.Aptaujas dalībnieki arī samērā atturīgi vērtējuši iespēju piedalīties vēlēšanās kānovērotājiem vai strādāt vēlēšanu iecirknī: iespēju būt par vēlēšanu novērotāju pieĜāva 20%(t.sk. 8% tam „noteikti piekristu”), bet 34% atbildēja, ka būtu gatavi strādāt vēlēšanu iecirknī(t.sk. 7% būtu ar mieru strādāt kā brīvprātīgie, nesaĦemot samaksu).Runājot par vēlēšanu godīgumu, jāatzīmē, ka vairākums – 61% - aptaujas dalībniekuuzskata, ka pēdējās vēlēšanās, kurās viĦi piedalījās, attiecīgajā iecirknī balsis tikasaskaitītas godīgi, bet pretēju viedokli pauda 18%. Jāpiebilst, ka visbiežāk aizdomās parvēlmi mēăināt viltot vēlēšanu rezultātus tiek turētas politiskās partijas, atsevišėi deputātukandidāti vai ekonomiskie grupējumi. Interesanti, ka par 10.Saeimas vēlēšanu godīgumuiedzīvotāji bija pārliecināti retāk – vairākums (66%) pieĜāva iespēju, ka varētu būtmēăinājumi viltot vēlēšanu rezultātus.Par savu godīgumu iedzīvotāji ir pārliecināti vairāk – kopumā 76% domā, ka viĦi tomērnepiekristu nobalsot par kādu sarakstu, ja par to viĦiem piedāvātu samaksu (t.sk. 58%„noteikti nepiekristu”). Arī vispārīgi runājot par šo jautājumu, vairākums iedzīvotāju (63%)„balsu pārdošanu” uzskatīja par nosodāmu (t.sk. 41% to atzina par „Ĝoti nosodāmu rīcību”).Raksturojot informācijas avotus, jāatzīmē, ka televīzija joprojām ir visbiežāk izmantotaisinformācijas līdzeklis – vismaz reizi nedēĜā to izmanto 95% aptaujāto un 85% to izmantokatru vai gandrīz katru dienu. Nedaudz mazāk populārs izrādījies radio, ko vismaz reizinedēĜā lieto 84%. Internetu vismaz reizi nedēĜā izmanto 63% aptaujāto, tomēr jāatzīmē, katā lietošanas intensitāte ievērojami atšėiras dažādās vecuma grupās – piemēram, vecumagrupā no 18 līdz 24 gadiem internetu vismaz reizi nedēĜā izmanto 94% aptaujāto, betvecuma grupā no 25 līdz 43 gadiem – 89%.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 7


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>1. Līdzdalība vēlēšanāsAptaujas ietvaros tika noskaidrota LR pilsoĦu aktivitāte vēlēšanās – vai viĦi plāno piedalīties10.Saeimas vēlēšanās un kādi ir galvenie iemesli, kāpēc viĦi to plāno darīt vai nedarīt, vaivēlēšanās piedalīsies viĦu radi un draugi, kas dzīvo ārzemēs, kā arī respondentu līdzdalībaiepriekšējās vēlēšanās.SaskaĦā ar pētījuma datiem aptuveni 2/3 balsstiesīgo iedzīvotāju (68%) norādīja, kapiedalīsies (atbildes „noteikti piedalīšos” un „vairāk ticams, ka piedalīšos”) 10.Saeimasvēlēšanās, kas notiks <strong>2010</strong>.gada 2.oktobrī. To, ka vēlēšanās nepiedalīsies („noteiktinepiedalīšos” un „vairāk ticams, ka nepiedalīšos”), atzīmēja 25% respondentu.Salīdzinot ar 2006.gadu, kad tika uzdots jautājums, vai respondenti plāno piedalīties9.Saeimas vēlēšanās, ir krities atbilžu „noteikti piedalīšos” un „vairāk ticams, ka piedalīšos”minēšanas biežums. 2006.gadā piedalīties 9.Saeimas vēlēšanās plānoja kopumā 74%, betto, ka piedalīsies 10.Saeimas vēlēšanās, kā jau minēts iepriekš, norādīja 68%.Biežāk nekā caurmērā 10.Saeimas vēlēšanās plāno piedalīties iedzīvotāji, kuri vecāki par45 gadiem, pilsoĦi ar augstāko izglītību, valsts sektorā strādājošie, respondenti ar vidējizemiem, vidēji augstiem vai augstiem ienākumiem, kā arī Rīgā dzīvojošie. Savukārtbalsstiesīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 44 gadiem, respondenti ar pamata vai vidējoizglītību, aptaujātie ar zemiem vai vidējiem ienākumiem, Vidzemē dzīvojošie un pētījumadalībnieki lauku novados biežāk nekā caurmērā minēja, ka nākamajās vēlēšanāsnepiedalīsies.Atšėirības arī manāmas, ja salīdzina datus atkarībā no respondentu līdzdalības iepriekšējāsvēlēšanās 2009.gadā. No tiem, kuri bija piedalījušies pašvaldību un/vai Eiropas Parlamentavēlēšanās 2009.gada 6.jūnijā, vairāk kā 4/5 plāno piedalīties arī 10.Saeimas vēlēšanās, betno tiem, kas iepriekšējās vēlēšanās nepiedalījās – aptuveni 2/5.Lūgti norādīt iemeslus, kāpēc piedalīsies 10.Saeimas vēlēšanās, visbiežāk (38%)pētījuma dalībnieki, kuri bija pauduši gatavību vēlēt, to pamatoja ar „pilsoĦa pienākumu”.Iedzīvotāji norādīja, ka viĦi ir pilsoĦi, tāpēc dosies vēlēt, tas ir jādara u.tml. Retākrespondenti minējuši tādus argumentus kā „cerība uz labāku nākotni” (16%), to, ka „vēlasatbalstīt kādu noteiktu partiju” (12%) vai „vēlas paust savu viedokli” (10%). Citus iemeslustie, kuri plāno piedalīties vēlēšanās, minēja retāk – uzsvērts, ka „katrai balsij ir nozīme”(5%), „vēlas nobalsot, lai kāda partija saĦem mazāk vietu” (5%) u.c.Tie, kuri „noteikti piedalīsies” vēlēšanās, biežāk nekā tie, kuri „vairāk ticams, ka piedalīsies”,minējuši tādus iemeslus kā pilsoĦa pienākums, cerība uz labāku nākotni un vēlme atbalstītnoteiktu politisko spēku.Savukārt, salīdzinot ar 2006.gada datiem, <strong>2010</strong>.gadā atbildes par pilsoĦa pienākumu unvēlmi atbalstīt noteiktu partiju minētas retāk.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 8


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Tie, kuri nepiedalīsies 10.Saeimas vēlēšanās, visbiežāk to pamatoja ar to, ka „nav ticības,neuzticas nevienam” (22%) „nezina, par ko balsot vai nav, par ko balsot” (21%), tāpat„nekas nebūs labāk” (19%) „neredz jēgu” līdzdalībai vēlēšanās (17%). Mazāk kā 1/10norādīja, ka nepiedalīsies, jo „atradīsies ārpus Latvijas” (6%), „viss jau tāpat ir izlemts” (6%)u.c.Interesanti, ka tie respondenti, kuri norādīja, ka „vairāk ticams, ka nepiedalīšos”, biežāknekā tie, kuri „noteikti nepiedalīsies”, atzīmējuši, ka pēc vēlēšanām nekas nebūs labāk.Atšėirības vērojamas, arī salīdzinot ar 2006.gada datiem – šogad biežāk pausts viedoklis,ka nav, par ko balsot, respondents nezina, par ko balsot, vai vēlēšanu rezultāti jau ir izlemtiiepriekš, bet retāk atzīmēts, ka nav ticības nevienam politiėim un partijai, aptaujātosneinteresē politika vai arī viĦi uzskata, ka viena balss neko neietekmēs.Aptaujas dalībnieki arī raksturoja, vai viĦu draugu un radinieku vidū ir cilvēki, kuri irvecumā no 18 gadiem, ir LR pilsoĦi un pastāvīgi dzīvo, strādā ārvalstīs. Pētījuma datiliecina, ka vairākums respondentu atbildēja apstiprinoši - viĦiem ir šādi draugi vai radi(58%). To, ka tādu cilvēku viĦu tuvinieku un draugu lokā nav, norādīja 40%.Tie, kuri uz iepriekšējo jautājumu atbildēja apstiprinoši, atzīmēja arī, vai viĦu draugi un radi,kas dzīvo ārzemēs, plāno piedalīties 10.Saeimas vēlēšanās. Kopumā 16% atbildējaapstiprinoši, tai skaitā 5% - visi radi un draugi, kas dzīvo ārzemēs, plāno piedalītiesvēlēšanās, 2% - vairāk nekā puse, 3% - puse, un 7% - mazāk nekā puse plāno piedalīties10.Saeimas vēlēšanās.To, ka viĦu draugi un radi, kas ir tiesīgi piedalīties vēlēšanās un dzīvo ārzemēs, nākamajāsvēlēšanās neplāno doties balsot, minēja 38%, bet visbiežāk respondenti nav varējuši sniegtkonkrētu atbildi (45%).SaskaĦā ar aptaujas rezultātiem 67% LR pilsoĦu norādīja, ka piedalījās 2009.gada 6.jūnijavēlēšanās, t.i., pēdējās pašvaldību un/vai Eiropas Parlamenta vēlēšanās. To, ka vēlēšanāsnepiedalījās, atzīmēja 27%.Biežāk nekā caurmērā vēlēšanās piedalījušies LR pilsoĦi, kuri ir vecāki par 45 gadiem,sievietes, aptaujātie ar augstāko izglītību, valsts sektorā strādājošie, grupas ar vidējiaugstiem vai augstiem ienākumiem, Latgalē dzīvojošie, kā arī tie, kuri plāno piedalītiesnākamajās – 10.Saeimas vēlēšanās.Toties vīrieši, iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 34 gadiem, respondenti ar pamatizglītību,nestrādājošie, aptaujātie ar zemiem vai vidējiem ienākumiem, Kurzemē dzīvojošie, pētījumadalībnieki lauku novados un tie, kuri neplāno piedalīties 10.Saeimas vēlēšanās, caurmērābiežāk norādīja, ka nav piedalījušies arī pašvaldību/Eiropas Parlamenta vēlēšanās2009.gadā.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 9


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Līdzdalība 10.Saeimas vēlēšanās"Vai Jūs piedalīsieties 10. Saeimas vēlēšanās, kas notiks <strong>2010</strong>.gada 2. oktobrī?"Vairāk ticams, kapiedalīšos32.9%67.6%Vairāk ticams, kanepiedalīšos11.1%Noteikti nepiedalīšos13.4%24.5%Noteikti piedalīšos34.7% Grūti pateikt/NA7.9%Bāze: LR pilsoĦi kopumā, n=8932006.g.* un <strong>2010</strong>.g. aptauju datu salīdzinājums%Noteikti piedalīšos Vairāk ticams, ka piedalīšos Vairāk ticams, ka nepiedalīšos Noteikti nepiedalīšos Grūti pateikt/NA06.<strong>2010</strong>. (n=893)34.732.911.113.47.907.2006. (n=813)39.534.78.711.55.6Bāzes: LR pilsoĦi kopumā*2006.g. tika uzdots jautājums "Vai Jūs piedalīsieties 9.Saeimas vēlēšanās, kas notiks 2006.gada 7.oktobrī?"SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 10


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu salīdzinājums"Vai Jūs piedalīsieties 10. Saeimas vēlēšanās, kas notiks <strong>2010</strong>.gada 2. oktobrī?"Noteikti piedalīšos Vairāk ticams, ka piedalīšos Vairāk ticams, ka nepiedalīšos Noteikti nepiedalīšos Grūti pateikt/NA%LR pilsoĦi kopumā34.732.911.113.47.9vīrieši32.834.29.616.07.4sievietes36.331.912.411.28.318 - 24 g.v.27.533.716.514.87.525 - 34 g.v.29.133.514.117.85.535 - 44 g.v.30.732.611.116.98.745 - 54 g.v.40.935.17.98.27.955 g.v. un vairāk42.330.67.610.29.3pamatizglītība23.839.59.118.49.1vidējā izglītība32.433.411.914.28.0augstākā izglītība45.828.89.78.96.8latviešu sarunvaloda ăimenē35.033.511.914.15.6krievu sarunvaloda ăimenē34.032.49.712.211.7valsts sektorā nodarbinātie36.834.59.910.18.8privātajā sektorā nodarbinātie35.333.411.313.16.9nestrādājošie33.331.911.515.08.3zemi ienākumi29.133.713.017.76.6vidēji zemi ienākumi50.225.78.79.26.2vidēji ienākumi31.629.614.116.87.9vidēji augsti ienākumi36.536.710.010.86.0augsti ienākumi41.035.05.810.57.6Rīga43.132.57.39.77.5Vidzeme30.531.714.518.74.6Kurzeme30.737.813.010.08.5Zemgale32.331.414.612.09.7Latgale31.332.98.215.711.9Rīga43.132.57.39.77.5cita pilsēta28.737.213.212.09.0lauki33.728.712.318.37.0Līdzdalība pēdējās pašvaldību/EP vēlēšanās*piedalījās (n=600)44.237.96.35.26.3nepiedalījās (n=239)16.321.221.431.39.7Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu 5.lpp.*Atbildes uz jautājumu "Vai Jūs piedalījāties 2009.gada 6.jūnija vēlēšanās, t.i., pēdējās pašvaldību un/vai Eiropas Parlamenta vēlēšanās?"SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 11


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Iemesli, kāpēc piedalīsies 10.Saeimas vēlēšanās"Lūdzu, miniet iemeslus, kāpēc Jūs piedalīsieties vēlēšanās!"PilsoĦa pienākums37.6%Cerība uz labāku nākotni15.8Vēlas atbalstīt kādu noteiktu partijuVēlas paust savu viedokli11.710.1Katrai balsij ir nozīmeVēlas nobalsot, lai kāda partija saĦem mazāk vietuVienmēr piedalās vēlēšanāsJūt atbildību par to, kas notiek LatvijāNezin, par ko balsot/ nav, par ko balsotPiedalās ăimenes locekĜi, radi, draugi (visi piedalās)Vēl nav izlemts, vai piedalīsiesPatīk piedalīties, interesantiNav ticības, neuzticas nevienamTās būs pirmās vēlēšanasVēlēšanu iecirknis tāluJābalso, lai būtu kvorums (vēlēšanas būtu notikušas)Neredz jēguBūs jāstrādāVēlas balsot par cilvēkiem, nevis par sarakstiemNekas nebūs labākCita atbilde**Grūti pateikt/NA5.35.23.33.31.91.81.11.10.80.70.30.30.20.20.10.10.66.9Bāze: LR pilsoĦi , kuri norādīja, ka "noteikti piedalīsies" vai "vairāk ticams, ka piedalīsies" 10.Saeimas vēlēšanās, n=606*Tā kā respondenti varēja atzīmēt visus piemērotos atbilžu variantus, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.*Kategorijā "Cita atbilde" ietilpst: "demokrātijas izpausme" (minēts 1 reizi); "dzīve neapstājas" (minēts 1 reizi); "tāpat nav ko darīt, aiz garalaika" (minēts 1 reizi); "negrib, lai vēlāk būtu runas, ka cilvēki nebalso" (minēts 1 reizi).SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 12


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Atbilžu salīdzinājums grupās, kas "noteikti piedalīsies" vai "vairāk ticams, ka piedalīsies"10.Saeimas vēlēšanās"Lūdzu, miniet iemeslus, kāpēc Jūs piedalīsieties vēlēšanās!"PilsoĦa pienākumsCerība uz labāku nākotniVēlas atbalstīt kādu noteiktu partijuVēlas paust savu viedokliKatrai balsij ir nozīmeVēlas nobalsot, lai kāda partija saĦem mazāk vietuJūt atbildību par to, kas notiek LatvijāVienmēr piedalās vēlēšanāsPiedalās ăimenes locekĜi, radi, draugi (visi piedalās)Patīk piedalīties, interesantiTās būs pirmās vēlēšanasNezin, par ko balsot/ nav, par ko balsotNav ticības, neuzticas nevienamVēl nav izlemts, vai piedalīsiesVēlēšanu iecirknis tāluJābalso, lai būtu kvorums (vēlēšanas būtu notikušas)Neredz jēguBūs jāstrādāVēlas balsot par cilvēkiem, nevis par sarakstiemNekas nebūs labākCita atbildeGrūti pateikt/NA6.63.96.14.23.92.63.43.31.12.50.71.50.70.70.63.40.61.00.31.90.30.30.30.30.00.40.00.30.00.30.00.30.30.93.08.910.79.4Bāzes: LR pilsoĦi , kuri norādīja, ka "noteikti piedalīsies" vai "vairāk ticams, ka piedalīsies"10.Saeimas vēlēšanās11.013.314.318.339.535.7noteikti piedalīsies (n=319)**%vairāk ticams, ka piedalīsies (n=295)***Tā kā respondenti varēja atzīmēt visus piemērotos atbilžu variantus, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.**Atbildes uz jautājumu "Vai Jūs piedalīsieties 10. Saeimas vēlēšanās, kas notiks <strong>2010</strong>.gada 2. oktobrī?"SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 13


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>2006.g. un <strong>2010</strong>.g. aptauju datu salīdzinājums"Lūdzu, miniet iemeslus, kāpēc Jūs piedalīsieties vēlēšanās!"PilsoĦa pienākumsCerība uz labāku nākotniVēlas atbalstīt kādu noteiktu partijuVēlas paust savu viedokliKatrai balsij ir nozīmeVēlas nobalsot, lai kāda partija saĦem mazāk vietuJūt atbildību par to, kas notiek LatvijāVienmēr piedalās vēlēšanāsNezin, par ko balsot/ nav, par ko balsotPiedalās ăimenes locekĜi, radi, draugi (visi piedalās)Patīk piedalīties, interesantiVēl nav izlemts, vai piedalīsiesNav ticības, neuzticas nevienamTās būs pirmās vēlēšanasJābalso, lai būtu kvorums (vēlēšanas būtu notikušas)Vēlēšanu iecirknis tāluBūs jāstrādāNeredz jēguNekas nebūs labākVēlas balsot par cilvēkiem, nevis par sarakstiemCita atbilde**Grūti pateikt/NA15.813.111.710.112.05.38.15.26.53.35.63.37.21.90.51.82.41.11.61.10.90.80.70.71.50.30.60.30.00.20.00.20.60.10.30.10.00.61.06.96.024.837.645.506.<strong>2010</strong>. (n=606)07.2006. (n=607)%Bāzes: LR pilsoĦi , kuri norādīja, ka "noteikti piedalīsies" vai "vairāk ticams, ka piedalīsies" 10.Saeimas vēlēšanās*Tā kā respondenti varēja atzīmēt visus piemērotos atbilžu variantus, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 14


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Iemesli, kāpēc nepiedalīsies 10.Saeimas vēlēšanās"Lūdzu, miniet iemeslus, kāpēc Jūs nepiedalīsieties vēlēšanās!"Nav ticības, neuzticas nevienamNezin, par ko balsot/ nav, par ko balsotNekas nebūs labākNeredz jēgu21.520.719.017.0%Atradīsies ārpus LatvijasViss jau tāpat ir izlemtsNeinteresē politika/ vienaldzīgi šie jautājumiNegribuMana balss neko neietekmēsNegrib tērēt laiku/ nebūs laikaBūs jāstrādāVēlas nobalsot, lai kāda partija saĦem mazāk vietuCerība uz labāku nākotniVēl nav izlemts, vai piedalīsiesTās būs pirmās vēlēšanasVēlas atbalstīt kādu noteiktu partijuCita atbilde**Grūti pateikt/NA6.35.64.44.23.01.71.30.90.60.50.50.41.95.7Bāze: LR pilsoĦi , kuri norādīja, ka "noteikti nepiedalīsies" vai "vairāk ticams, ka nepiedalīsies" 10.Saeimas vēlēšanās, n=219*Tā kā respondenti varēja atzīmēt visus piemērotos atbilžu variantus, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.**Kategorijā "Cita atbilde" ietilpst: "būtu kā uzspiests pilsoĦa pienākums" (minēts 1 reizi); "parasti nebalsoju" (minēts 1 reizi); "visa valdība irjānomaina" (minēts 1 reizi); "vēlēt vajadzētu no 23 līdz 65 gadiem, jo pārējiem tikai politiėa izskats nosaka izvēli" (minēts 1 reizi).SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 15


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Atbilžu salīdzinājums grupās, kas "noteikti nepiedalīsies" vai "vairāk ticams, ka nepiedalīsies"10.Saeimas vēlēšanās"Lūdzu, miniet iemeslus, kāpēc Jūs nepiedalīsieties vēlēšanās!"Nav ticības, neuzticasnevienamNezin, par ko balsot/ nav, parko balsot22.520.719.921.3%Nekas nebūs labākNeredz jēgu15.917.117.921.2Atradīsies ārpus LatvijasViss jau tāpat ir izlemts5.25.15.97.3Neinteresē politika/ vienaldzīgišie jautājumiNegribu3.23.15.55.0Mana balss neko neietekmēs1.93.8noteikti nepiedalīsies (n=120)**Negrib tērēt laiku/ nebūs laika1.81.6vairāk ticams, ka nepiedalīsies (n=99)**Būs jāstrādā1.80.8Vēlas nobalsot, lai kāda partijasaĦem mazāk vietu1.10.8Cerība uz labāku nākotni0.01.1Vēl nav izlemts, vai piedalīsies0.01.0Tās būs pirmās vēlēšanas1.10.0Vēlas atbalstīt kādu noteiktupartiju1.00.0Cita atbilde2.11.7Grūti pateikt/NA3.58.3Bāzes: LR pilsoĦi , kuri norādīja, ka "noteikti nepiedalīsies" vai "vairāk ticams, ka nepiedalīsies" 10.Saeimas vēlēšanās*Tā kā respondenti varēja atzīmēt visus piemērotos atbilžu variantus, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.**Atbildes uz jautājumu "Vai Jūs piedalīsieties 10. Saeimas vēlēšanās, kas notiks <strong>2010</strong>.gada 2. oktobrī?"SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 16


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>2006.g. un <strong>2010</strong>.g. aptauju datu salīdzinājums"Lūdzu, miniet iemeslus, kāpēc Jūs nepiedalīsieties vēlēšanās!"Nav ticības, neuzticasnevienam21.540.9%Nezin, par ko balsot/ nav, parko balsotNekas nebūs labākNeredz jēgu8.920.719.017.617.014.3Atradīsies ārpus LatvijasViss jau tāpat ir izlemts0.06.36.35.6Neinteresē politika/ vienaldzīgišie jautājumi4.48.3Negribu4.24.4Mana balss neko neietekmēs3.09.306.<strong>2010</strong>. (n=219)Negrib tērēt laiku/ nebūs laika1.74.807.2006. (n=161)Būs jāstrādā1.31.3Vēlas nobalsot, lai kāda partijasaĦem mazāk vietu0.90.0Cerība uz labāku nākotni0.60.0Vēl nav izlemts, vai piedalīsies0.50.0Tās būs pirmās vēlēšanas0.50.0Vēlas atbalstīt kādu noteiktupartiju0.40.0Cita atbilde**1.91.2Grūti pateikt/NA4.65.7Bāzes: LR pilsoĦi , kuri norādīja, ka "noteikti nepiedalīsies" vai "vairāk ticams, ka nepiedalīsies" 10.Saeimas vēlēšanās*Tā kā respondenti varēja atzīmēt visus piemērotos atbilžu variantus, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 17


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Ārzemēs dzīvojošo draugu un radinieku līdzdalība 10.Saeimas vēlēšanās"Vai kāds no Jūsu draugiem, radiniekiem,kuri ir vecumā no 18 gadiem un ir LR pilsoĦi,pastāvīgi dzīvo, strādā ārvalstīs?""Vai Jūsu draugi, radinieki, kuri dzīvo, strādā ārvalstīs,plāno piedalīties 10.Saeimas vēlēšanās, kas notiks<strong>2010</strong>.gada 2.oktobrī?"Grūtipateikt/NA2.1%Mazāk nekāpuse plāno6.5%Puse plāno3.1%Neviensneplāno38.1%Nē40.0%Jā57.9%Vairāk nekāpuse plāno1.7%Visi plānopiedalīties5.1%Grūtipateikt/NA45.4%Bāze: LR pilsoĦi kopumā, n=893Bāze: LR pilsoĦi, kuriem ir draugi, radi, kas ir vecumā no 18 gadiem, irLR pilsoĦi, un pastāvīgi dzīvo, strādā ārvalstīs, n=519Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu salīdzinājums"Vai Jūsu draugi, radinieki, kuri dzīvo, strādā ārvalstīs, plāno piedalīties 10.Saeimas vēlēšanās, kas notiks<strong>2010</strong>.gada 2.oktobrī?"Visi plāno piedalīties Vairāk nekā puse plāno Puse plāno Mazāk nekā puse plāno Neviens neplāno Grūti pateikt/NALR pilsoĦi kopumā (n=519) 5.1 1.7 3.1 6.538.145.4%vīrieši (n=235)sievietes (n=284)5.84.50.82.52.43.86.26.837.238.947.743.518 - 24 g.v. (n=87)25 - 34 g.v. (n=136)35 - 44 g.v. (n=105)45 - 54 g.v. (n=97)55 g.v. un vairāk (n=94)7.14.3 2.93.8 2.16.01.00.94.4 1.24.81.63.90.95.07.36.15.97.26.237.337.438.037.540.742.547.746.447.542.4pamatizglītība (n=35)vidējā izglītība (n=349)5.96.0 1.7augstākā izglītība (n=135) 2.4 2.30.02.75.35.612.57.439.235.935.546.144.946.7latviešu sarunvaloda ăimenē (n=358)krievu sarunvaloda ăimenē (n=155)5.41.34.7 2.72.54.65.09.337.839.539.348.0valsts sektorā nodarbinātie (n=101)privātajā sektorā nodarbinātie (n=221)nestrādājošie (n=197)3.0 1.96.72.34.4 0.92.02.34.64.06.28.141.734.640.241.847.347.9zemi ienākumi (n=70)vidēji zemi ienākumi (n=79)vidēji ienākumi (n=59)vidēji augsti ienākumi (n=70)augsti ienākumi (n=75)4.45.3 1.43.4 1.54.36.76.82.76.50.07.01.47.011.15.12.98.343.036.543.137.240.442.939.146.948.636.5Rīga (n=162) 5.7 4.2Vidzeme (n=132) 6.2 0.7Kurzeme (n=70) 2.8Zemgale (n=60) 9.1Latgale (n=95) 1.1 1.13.32.14.81.93.97.65.16.35.37.820.433.236.655.449.346.049.230.863.336.8Rīga (n=162)cita pilsēta (n=180)5.77.14.20.5lauki (n=177) 2.3 0.63.34.51.63.77.68.533.240.140.846.044.146.3Bāzes: LR pilsoĦi, kuriem ir draugi, radi, kas ir vecumā no 18 gadiem, ir LR pilsoĦi, un pastāvīgi dzīvo, strādā ārvalstīsSKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 18


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Līdzdalība pēdējās pašvaldību/ Eiropas Parlamenta vēlēšanās"Vai Jūs piedalījāties 2009.gada 6.jūnija vēlēšanās, t.i., pēdējās pašvaldību un/vai Eiropas Parlamentavēlēšanās?"Jā66.7%Nē27.2%Bāze: LR pilsoĦi kopumā, n=893Neatceros5.1%Atsakās atbildēt1.0%Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu salīdzinājumsJā Nē Neatceros Atsakās atbildēt%LR pilsoĦi kopumā66.727.25.11.0vīriešisievietes62.870.030.624.25.25.11.40.718 - 24 g.v.25 - 34 g.v.35 - 44 g.v.45 - 54 g.v.55 g.v. un vairāk44.355.867.576.981.948.335.127.016.714.95.89.14.35.71.81.60.01.20.71.5pamatizglītībavidējā izglītībaaugstākā izglītība66.674.848.041.628.118.56.74.46.73.70.90.0latviešu sarunvaloda ăimenēkrievu sarunvaloda ăimenē67.665.327.526.64.66.60.31.6valsts sektorā nodarbinātieprivātajā sektorā nodarbinātienestrādājošie75.767.062.817.627.530.65.95.24.80.70.31.7zemi ienākumividēji zemi ienākumividēji ienākumividēji augsti ienākumiaugsti ienākumi62.469.164.776.072.731.324.730.520.621.96.36.22.72.65.30.00.02.00.80.0RīgaVidzemeKurzemeZemgaleLatgale67.867.359.366.670.025.427.334.828.922.55.64.63.14.57.51.30.92.90.00.0Rīgacita pilsētalauki67.868.763.425.424.332.15.66.13.71.31.00.8Līdzdalība 10.Saeimas vēlēšanāsnoteikti piedalīsiesvairāk ticams, ka piedalīsiesvairāk ticams, ka nepiedalīsiesnoteikti nepiedalīsies85.176.837.725.812.817.552.263.71.44.610.19.70.71.10.00.8Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu 5.lpp.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 19


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>2. Attieksme pret iespēju strādāt vēlēšanu iecirknīRaksturojot, vai viĦi būtu ar mieru kĜūt par vēlēšanu novērotāju (sekot līdzi balsošanasnorisei vēlēšanu dienā 13 stundas un balsu saskaitīšanai vēlēšanu naktī 7 stundas,nesaĦemot par to samaksu), kopumā 1/5 LR pilsoĦu (20%) norādīja, ka tam piekristu(atbildes „jā noteikti piekristu” un „drīzāk piekristu”). Negatīvu attieksmi („noteikti nepiekristu”un „drīzāk nepiekristu”) pauda vairākums aptaujāto (74%), tai skaitā 50% tam „noteiktinepiekristu”.Biežāk nekā caurmērā kĜūt par vēlēšanu novērotāju būtu ar mieru balsstiesīgie iedzīvotāji araugstāko izglītību, respondenti ar vidēji zemiem ienākumiem, Kurzemē un Latgalēdzīvojošie, kā arī tie, kuri „noteikti piedalīsies” 10.Saeimas vēlēšanās.Savukārt aptaujas dalībnieki ar pamatizglītību, tie, kuri ăimenē galvenokārt sarunājas krievuvalodā, respondenti ar vidējiem vai vidēji augstiem ienākumiem, Zemgalē dzīvojošie un tie,kuri neplāno piedalīties 10.Saeimas vēlēšanās, biežāk nekā caurmērā nebūtu ar mieru kĜūtpar vēlēšanu novērotāju.Aptaujas ietvaros tika uzdots jautājums, vai respondenti, ja būtu tāda iespēja, vēlētosstrādāt vēlēšanu iecirknī, t.i., 6 stundas iepriekšējā dienā pirms vēlēšanām un 20 stundasvēlēšanu dienā un naktī. Lielākā daĜa iedzīvotāju atbildēja noraidoši – „nē, nebūtu gatavsstrādāt” (59%), 7% būtu ar mieru strādāt kā brīvprātīgie sabiedriskā kārtā, nesaĦemot par toatalgojumu, bet 27% būtu ar mieru strādāt par noteiktu summu.Aptuveni puse no respondentiem, kuri vēlētos strādāt vēlēšanu iecirknī par noteiktu naudassummu, norādījuši summas līdz 50LVL, bet visbiežāk minētas summas 50LVL (16%),100LVL (11%) vai 20LVL (10%). Naudas summas, kas pārsniedz 100LVL, nosauca 1/4aptaujāto, kas būtu ar mieru strādāt vēlēšanu iecirknī par samaksu (25%).2006.gada un <strong>2010</strong>.gada aptauju datu salīdzinājums liecina, ka šogad iedzīvotāji nedaudzbiežāk pauduši gatavību strādāt vēlēšanu iecirknī – 2006.gadā 3% bija ar mieru strādāt kābrīvprātīgie un 25% bija ar mieru strādāt par noteiktu samaksu, bet <strong>2010</strong>.gadā: attiecīgi 7%un 27%.Biežāk nekā caurmērā to, ka būtu ar mieru strādāt vēlēšanu iecirknī sabiedriskā kārtā,minēja respondenti vecumā no 45 līdz 54 gadiem, privātajā sektorā nodarbinātie,respondenti ar augstiem ienākumiem, Kurzemē dzīvojošie un tie, kuri noteikti piedalīsiesvēlēšanās.Par noteiktu samaksu biežāk nekā caurmērā būtu ar mieru strādāt balsstiesīgie vecumā no18 līdz 44 gadiem, respondenti ar augstāko izglītību, valsts sektorā strādājošie, Rīgādzīvojošie un tie, kuri noteikti piedalīsies vēlēšanās.Bet LR pilsoĦi, kuri vecāki par 55 gadiem, aptaujātie ar pamatizglītību, nestrādājošie,grupas ar vidējiem vai vidēji augstiem ienākumiem, Zemgalē dzīvojošie un tie, kurivēlēšanās noteikti vai visticamāk nepiedalīsies, nebūtu gatavi strādāt vēlēšanu iecirknī.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 20


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Gatavība kĜūt par vēlēšanu novērotāju"Vai Jūs būtu gatavs kĜūt par vēlēšanu novērotāju, ja tiktu uzrunāts? Būt par novērotāju nozīmē – sekot līdzibalsošanas norisei vēlēšanu dienā 13 stundas un balsu skaitīšanai vēlēšanu iecirknī vēlēšanu naktī vidēji 7stundas. Tas ir brīvprātīgs darbs, par to netiek saĦemta samaksa."Drīzāk piekristu11.6%Drīzāk nepiekristu24.1%Jā, noteikti piekristu7.9%Bāze: LR pilsoĦi kopumā, n=893Grūti pateikt/NA6.3%Noteikti nepiekristu50.2%Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu salīdzinājumsJā, noteikti piekristu Drīzāk piekristu Drīzāk nepiekristu Noteikti nepiekristu Grūti pateikt/NA%LR pilsoĦi kopumā7.911.624.150.26.3vīriešisievietes8.07.810.312.621.726.153.847.06.26.418 - 24 g.v.25 - 34 g.v.35 - 44 g.v.45 - 54 g.v.55 g.v. un vairāk6.77.15.68.410.612.014.112.713.07.333.222.624.122.320.539.852.152.247.456.18.34.15.38.95.6pamatizglītībavidējā izglītībaaugstākā izglītība6.66.911.28.911.712.219.824.325.361.149.647.03.67.54.3latviešu sarunvaloda ăimenēkrievu sarunvaloda ăimenē7.39.013.18.923.525.149.652.06.55.0valsts sektorā nodarbinātieprivātajā sektorā nodarbinātienestrādājošie6.29.76.914.211.810.428.022.623.944.749.652.76.96.36.1zemi ienākumividēji zemi ienākumividēji ienākumividēji augsti ienākumiaugsti ienākumi10.47.2 12.419.77.6 5.97.5 8.49.7 7.720.320.421.128.426.642.856.358.951.848.43.86.86.53.97.6RīgaVidzemeKurzemeZemgaleLatgale6.79.412.310.17.3 16.82.5 9.912.8 9.733.015.024.921.324.243.957.745.057.947.04.27.85.98.46.4Rīgacita pilsētalauki6.78.48.412.310.412.220.320.333.051.454.443.94.29.64.7Līdzdalība 10.Saeimas vēlēšanāsnoteikti piedalīsiesvairāk ticams, ka piedalīsiesvairāk ticams, ka nepiedalīsiesnoteikti nepiedalīsies15.417.05.1 11.02.9 5.62.4 6.019.332.723.012.341.744.263.475.06.57.15.14.3Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu 5.lpp.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 21


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Vēlme strādāt vēlēšanu iecirknī"Ja būtu tāda iespēja, vai Jūs vēlētos strādāt vēlēšanu iecirknī (tas nozīmē - 6 stundas iepriekšējā dienā pirmsvēlēšanām, 20 stundas vēlēšanu dienā un naktī)?"Bāze: LR pilsoĦi kopumā, n=893Nē, nebūtu gatavs strādāt58.7%Grūti pateikt/NA7.5%Jā, būtu ar mieru strādātkā brīvprātīgais,sabiedriskā kārtā(nesaĦemot par toatalgojumu)6.8%Jā, būtu ar mieru strādātpar noteiktu naudassummu26.9%"Jā, būtu ar mieru strādāt par noteiktu naudas summu":20%15105016.3Atbilžu vidējā vērtība*: x=100.1410.910.28.46.34.04.5 4.44.43.73.02.00.7 0.4 0.8 0.50.4 0.8 0.8 0.8 1.6 1.80.9 0.4 0.4 0.4 0.4 1.2 2.00.90.9 0.91.20.40.4 1.3 0.4 0.4 0.8101215202526303540455052607075788090911001041101201241301501601802002082502603003504005006001000NABāze: LR pilsoĦi, kuri norādīja, ka būtu ar mieru strādāt vēlēšanu iecirknī par noteiktu summu, n=242*Atbilžu vidējā vērtība rēėināta no respondentiem, kuri snieguši konkrētu atbildi (netiek Ħemts vērā atbildes "NA" īpatsvars)LVL2006.g. un <strong>2010</strong>.g. aptauju datu salīdzinājumsJā, būtu ar mieru strādāt kā brīvprātīgais, sabiedriskā kārtā (nesaĦemot par to atalgojumu)Jā, būtu ar mieru strādāt par noteiktu naudas summuNē, nebūtu gatavs strādātGrūti pateikt/NA06.<strong>2010</strong>. (n=893)6.8 26.9 58.77.507.2006. (n=813)3.0 24.763.29.10 20 40 60 80 % 100Bāzes: LR pilsoĦi kopumāSKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 22


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu salīdzinājums"Ja būtu tāda iespēja, vai Jūs vēlētos strādāt vēlēšanu iecirknī (tas nozīmē - 6 stundas iepriekšējā dienā pirmsvēlēšanām, 20 stundas vēlēšanu dienā un naktī)?"Jā, būtu ar mieru strādāt kā brīvprātīgais, sabiedriskā kārtā (nesaĦemot par to atalgojumu)Jā, būtu ar mieru strādāt par noteiktu naudas summuNē, nebūtu gatavs strādātGrūti pateikt/NALR pilsoĦi kopumā6.826.958.77.5vīrieši5.126.661.47.0sievietes8.427.156.58.018 - 24 g.v.3.931.754.110.425 - 34 g.v.5.134.152.18.735 - 44 g.v.5.330.256.77.845 - 54 g.v.11.524.857.16.655 g.v. un vairāk7.917.169.85.2pamatizglītība2.721.469.36.6vidējā izglītība6.926.158.48.6augstākā izglītība8.631.455.05.0latviešu sarunvaloda ăimenē5.927.958.08.1krievu sarunvaloda ăimenē8.425.060.85.7valsts sektorā nodarbinātie5.132.555.76.6privātajā sektorā nodarbinātie10.028.552.09.4nestrādājošie4.823.365.76.3zemi ienākumi4.528.461.35.8vidēji zemi ienākumi8.729.054.57.8vidēji ienākumi4.319.870.75.1vidēji augsti ienākumi3.828.864.23.2augsti ienākumi13.126.054.96.1Rīga8.431.156.44.1Vidzeme5.325.560.29.0Kurzeme10.622.459.47.6Zemgale5.323.763.27.7Latgale4.627.856.211.4Rīga8.431.156.44.1cita pilsēta8.122.258.810.9lauki4.128.360.86.9Līdzdalība 10.Saeimas vēlēšanāsnoteikti piedalīsies11.833.148.56.5vairāk ticams, ka piedalīsies5.825.158.710.5vairāk ticams, ka nepiedalīsies1.020.275.43.5noteikti nepiedalīsies1.823.171.83.3Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu 5.lpp.0 20 40 60 80 % 100SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 23


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>3. Uzskati par vēlēšanu rezultātu godīgumuKā liecina pētījuma dati, vairākums LR pilsoĦu (61%) uzskata, ka vēlēšanu iecirknī, kurāviĦi balsoja pēdējās vēlēšanās, kurās piedalījās, vēlēšanu rezultāti tika saskaitītigodīgi (atbildes „noteikti tika saskaitīti godīgi” un „lielāka ir varbūtība, ka tika saskaitītigodīgi”), tai skaitā 25% uzskatīja, ka rezultāti noteikti tika saskaitīti godīgi. Nedaudz mazākkā 1/5 (18%) uzskatīja, ka vēlēšanu rezultāti netika saskaitīti godīgi („noteikti netikasaskaitīti godīgi” un „lielāka ir varbūtība, ka netika saskaitīti godīgi”), 5% atzīmēja, kanekad nav piedalījušies vēlēšanās, bet 17% bija „grūti pateikt”, vai rezultāti tika saskaitītigodīgi.Atbildes dažādās sociāldemogrāfiskajās grupās liecina, ka viedokli, ka vēlēšanu rezultāti„noteikti tika saskaitīti godīgi” pauda no 17% līdz 39% respondentu, un biežāk nekācaurmērā tā uzskatīja respondenti vecumā no 45 līdz 54 gadiem, aptaujātie ar augstākoizglītību, tie, kuri ăimenē sarunājas latviešu valodā, aptaujātie ar zemiem ienākumiem,Kurzemē un Zemgalē dzīvojošie, pētījuma dalībnieki lauku apvidos un tie, kuri noteiktipiedalīsies 10.Saeimas vēlēšanās.Savukārt caurmērā kritiskāku attieksmi („noteikti netika saskaitīti godīgi” un „lielāka irvarbūtība, ka netika saskaitīti godīgi”) pauda krievvalodīgie, Vidzemē aptaujātie un tie,kuri noteikti vai visticamāk nepiedalīsies 10.Saeimas vēlēšanās.Puse LR pilsoĦu, atbildot uz jautājumu, kas, viĦuprāt, varētu gribēt mēăināt viltotvēlēšanu rezultātus Latvijā, norādīja „partijas, partiju apvienības, kas piedalāsvēlēšanās” (50%). Nedaudz retāk tas atzīmēts par „atsevišėiem deputātu kandidātiem”(41%), bet trešā biežāk minētā atbilde bija „ekonomiskie grupējumi” (30%).Aptuveni 1/10 uzskatīja, ka vēlēšanu rezultātu viltošanā varētu būt ieinteresētas „vēlēšanuiecirkĦu <strong>komisija</strong>s” (10%), „pašvaldību vēlēšanu <strong>komisija</strong>s” (9%) vai „Centrālā vēlēšanu<strong>komisija</strong>” (9%).Lūgti novērtēt, cik ticams ir apgalvojums, ka 10.Saeimas vēlēšanās varētu būtmēăinājumi viltot vēlēšanu rezultātus, 25% uzskatīja, ka tie ir „pilnīgi iespējami”, un41% - ka „drīzāk iespējami”. To, ka mēăinājumi viltot rezultātus ir „drīzāk neiespējami”,norādīja 15%, un tikai 2% uzskatīja, ka šādi mēăinājumi ir „pilnīgi neiespējami”.To, ka mēăinājumi viltot rezultātus ir kopumā iespējami, biežāk nekā caurmērā atzīmējaLR pilsoĦi vecumā no 18 līdz 34 gadiem, respondenti ar pamatizglītību, Vidzemēdzīvojošie un tie, kuri noteikti nepiedalīsies vēlēšanās. Bet respondenti vecumā no 45 līdz54 gadiem, aptaujātie ar vidēji zemiem vai augstiem ienākumiem, Kurzemē un Zemgalēdzīvojošie, kā arī LR pilsoĦi, kuri noteikti piedalīsies vēlēšanās, biežāk nekā caurmērāuzskatījuši, ka mēăinājumi viltot rezultātus ir drīzāk vai pilnīgi neiespējami.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 24


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Uzskati par vēlēšanu rezultātu saskaitīšanas godīgumu"Vai uzskatāt, ka vēlēšanu rezultāti vēlēšanu iecirknī, kurā balsojāt pēdējās vēlēšanās, kurās piedalījāties, tikasaskaitīti godīgi?"Lielāka ir varbūtība, ka tikasaskaitīti godīgi36.0%Lielāka ir varbūtība, kanetika saskaitīti godīgi12.1%Noteikti netika saskaitītigodīgi5.5%Nekad neesmu piedalījiesvēlēšanās4.5%Bāze: LR pilsoĦi kopumā, n=893Noteikti tika saskaitītigodīgi24.8%Grūti pateikt/NA17.2%Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu salīdzinājumsLR pilsoĦi kopumā24.836.012.15.54.517.2%Noteikti tika saskaitīti godīgiLielāka ir varbūtība, ka tikasaskaitīti godīgiLielāka ir varbūtība, ka netikasaskaitīti godīgiNoteikti netika saskaitīti godīgiNekad neesmu piedalījiesvēlēšanāsvīriešisievietes18 - 24 g.v.25 - 34 g.v.35 - 44 g.v.45 - 54 g.v.55 g.v. un vairāk26.231.027.523.120.916.826.834.737.033.338.633.737.236.414.2 5.710.3 5.310.8 3.611.4 7.516.2 3.412.0 4.110.5 7.75.04.013.64.21.82.32.317.317.117.821.518.113.515.5Grūti pateikt/NApamatizglītībavidējā izglītībaaugstākā izglītība28.624.417.929.735.938.913.5 3.212.3 6.010.9 5.14.20.515.919.817.216.0latviešu sarunvaloda ăimenēkrievu sarunvaloda ăimenē28.417.534.739.310.6 5.215.3 6.44.15.017.016.4valsts sektorā nodarbinātieprivātajā sektorā nodarbinātienestrādājošie25.225.923.746.436.531.59.0 5.314.0 5.911.6 5.21.22.97.112.914.920.8zemi ienākumividēji zemi ienākumividēji ienākumividēji augsti ienākumiaugsti ienākumi30.325.323.224.924.526.336.336.442.048.110.0 6.011.5 7.413.8 6.313.8 4.18.0 4.15.54.74.70.93.721.914.715.614.211.6RīgaVidzemeKurzemeZemgaleLatgale22.020.639.431.118.643.334.324.831.538.610.3 4.514.7 10.08.7 0.815.3 2.511.3 6.54.12.410.84.82.915.818.015.514.822.1Rīgacita pilsētalauki22.021.830.543.334.331.310.3 4.513.8 6.511.9 5.24.14.25.115.819.416.0Līdzdalība 10.Saeimas vēlēšanāsnoteikti piedalīsiesvairāk ticams, ka piedalīsiesvairāk ticams, ka nepiedalīsiesnoteikti nepiedalīsies38.421.616.237.247.026.09.5 17.48.13.210.6 5.015.4 7.720.3 10.62.43.06.610.710.812.828.131.4Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu 5.lpp.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 25


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Vēlēšanu rezultātu viltošanā ieinteresētie"Kas, Jūsuprāt, varētu gribēt mēăināt viltot vēlēšanu rezultātus Latvijā?"%Partijas, partiju apvienības, kaspiedalās vēlēšanās49.5Atsevišėi deputātu kandidāti40.9Ekonomiskie grupējumi29.6Vēlēšanu iecirkĦu <strong>komisija</strong>s10.0Pašvaldību vēlēšanu <strong>komisija</strong>s9.1Centrālā vēlēšanu <strong>komisija</strong>8.9Cits variants**0.7Grūti pateikt/NA19.3Bāze: LR pilsoĦi kopumā, n=893*Tā kā respondenti varēja atzīmēt visus piemērotos atbilžu variantus, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.**Kategorijā "Cits variants" ietilpst: "sponsori" (minēts 4 reizes); "daĜēji visi" (minēts 1 reizi); "tas, kam tas ir izdevīgi" (minēts 1 reizi); "var arīkĜūdīties" (minēts 1 reizi).SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 26


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Uzskati par iespēju, ka 10.Saeimas vēlēšanās varētu tikt viltoti vēlēšanu rezultāti"Cik ticams Jums liekas apgalvojums, ka nākamajās - 10.Saeimas vēlēšanās varētu būtu mēăinājumi viltotvēlēšanu rezultātus?"Mēăinājumi viltotrezultātus ir drīzākiespējami41.0%Mēăinājumi viltotrezultātus ir drīzākneiespējami15.4%Bāze: LR pilsoĦi kopumā, n=893Mēăinājumi viltotMēăinājumi viltotrezultātus ir pilnīgirezultātus ir pilnīgineiespējamiiespējami2.1%24.5% Grūti pateikt/NA17.0%Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu salīdzinājumsLR pilsoĦi kopumā24.541.015.42.117.0%Mēăinājumi viltot rezultātus ir pilnīgi iespējamiMēăinājumi viltot rezultātus ir drīzāk iespējamivīriešisievietes26.422.838.243.316.714.42.12.116.617.3Mēăinājumi viltot rezultātus ir drīzākneiespējamiMēăinājumi viltot rezultātus ir pilnīgineiespējami18 - 24 g.v.25 - 34 g.v.35 - 44 g.v.45 - 54 g.v.55 g.v. un vairāk20.929.927.622.421.849.741.436.937.640.510.7 1.614.6 1.516.7 1.921.214.1 2.33.017.112.616.915.721.4Grūti pateikt/NApamatizglītībavidējā izglītībaaugstākā izglītība27.924.323.545.940.141.311.715.716.42.22.12.012.317.816.8latviešu sarunvaloda ăimenēkrievu sarunvaloda ăimenē27.219.339.545.016.113.61.53.115.819.0valsts sektorā nodarbinātieprivātajā sektorā nodarbinātienestrādājošie22.827.722.442.237.943.215.418.313.01.42.12.318.214.019.1zemi ienākumividēji zemi ienākumividēji ienākumividēji augsti ienākumiaugsti ienākumi25.023.826.321.925.136.040.840.140.541.514.819.114.617.821.12.22.31.91.521.913.917.118.312.4RīgaVidzemeKurzemeZemgaleLatgale22.126.226.726.821.744.345.030.434.542.813.2 3.612.5 1.730.221.76.4 1.21.70.916.814.511.720.523.0Rīgacita pilsētalauki22.124.027.244.339.140.013.217.515.33.61.90.916.817.516.6Līdzdalība 10.Saeimas vēlēšanāsnoteikti piedalīsiesvairāk ticams, ka piedalīsiesvairāk ticams, ka nepiedalīsiesnoteikti nepiedalīsies23.220.328.733.840.946.637.534.917.918.43.01.712.3 2.35.9 0.815.113.019.224.6Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu 5.lpp.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 27


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>4. Attieksme pret "balsu pirkšanu" vēlēšanāsKā liecina aptaujas dati, lielākā daĜa iedzīvotāju nepiekristu, ja viĦiem tiktu piedāvāta naudapar to, ka viĦi vēlēšanās balso par noteiktu sarakstu – 58% šādam piedāvājumam„noteikti nepiekristu” un vēl 18% norādīja, ka „lielāka ir iespēja, ka nepiekristu”. Kopumā15% atzīmēja, ka piekristu „pārdot” savu balsi, tai skaitā 6% minēja, ka „noteikti piekristu” un9% norādīja, ka „lielāka ir iespēja, ka piekristu šim piedāvājumam”.Salīdzinot ar iepriekšējo pētījumu rezultātiem, vērojams, ka <strong>2010</strong>.gada dati būtiskineatšėiras no 2006.gada: 14% - 15% piekristu nobalsot par noteiktu sarakstu, ja viĦiem tiktupiedāvāta nauda, bet 76% tam nepiekristu. Jāpiebilst, ka 2005.gadā LR pilsoĦi nedaudzbiežāk norādīja, ka piekristu šādam piedāvājumam (17%).Biežāk nekā caurmērā piedāvājumam balsot par noteiktu sarakstu piekristu („noteiktipiekristu” vai „lielāka ir iespēja, ka piekristu”) vīrieši, balsstiesīgie vecumā no 18 līdz 24gadiem, vīrieši, respondenti ar pamatizglītību, krievvalodīgie, aptaujātie ar zemiemienākumiem, Zemgalē un Latgalē dzīvojošie, kā arī tie, kuri noteikti vai visticamāknepiedalīsies 10.Saeimas vēlēšanās. Tiesa, arī šajās grupās lielākā daĜa aptaujātoatzīmēja, ka nepiekristu piedāvājumam „pārdot” savu balsi.To, ka piedāvājumam nepiekristu, visbiežāk norādīja sievietes, respondenti, kuri vecāki par45 gadiem, aptaujātie ar augstāko izglītību, valsts sektorā strādājošie, grupas ar vidējizemiem, vidējiem vai augstiem ienākumiem, Vidzemē dzīvojošie un tie, kuri piedalīsies(„noteikti piedalīšos” vai „vairāk ticams, ka piedalīšos”) 10.Saeimas vēlēšanās.Lūgti 5 ballu skalā norādīt, cik lielā mērā viĦi nosoda cilvēkus, kuri piekrīt „pārdot balsi”,41% atzīmēja atbildi „1 – tā ir Ĝoti nosodāma rīcība”, un 22% atzīmēja atbildi „2”. Atbildes „4”un „5 – šajā rīcībā nav nekā nosodāma” norādītas retāk: 7% un 8%.Kopš 2005.gada iedzīvotāju attieksme šajā jautājumā kĜuvusi nedaudz nosodošāka – ja2005.gadā atbilžu vidējā vērtība bija 2.35 (jo vidējā vērtība tuvāka skaitlim „1”, jonosodošāka attieksme), 2006: 2.27, tad <strong>2010</strong>.gadā tā ir 2.14.Biežāk nekā caurmērā to, ka „balsu pārdošana” ir Ĝoti nosodāma rīcība (atbilde „1”),atzīmēja iedzīvotāji, kuri vecāki par 45 gadiem, respondenti ar augstāko izglītību, LRpilsoĦi ar vidēji zemiem, vidējiem vai augstiem ienākumiem, Vidzemē dzīvojošie un tie,kuri noteikti piedalīsies 10.Saeimas vēlēšanās.Savukārt starp balsstiesīgajiem vecumā no 18 līdz 34 gadiem, aptaujātajiem arpamatizglītību, krievvalodīgajiem, respondentiem ar vidēji augstiem ienākumiem, Zemgalēun Latgalē dzīvojošajiem, kā arī LR pilsoĦiem, kuri nepiedalīsies („noteikti nepiedalīsies”vai „vairāk ticams, ka nepiedalīsies”) 10.Saeimas vēlēšanās, kopumā 19% - 25% atzīmējaatbildes „4” un „5 – šajā rīcībā nav nekā nosodāma”.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 28


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Rīcība "balss pirkšanas" gadījumā"Dažkārt vēlēšanās tiek mēăināts "nopirkt" vēlētāju balsis. Iedomājaties, ka Jums pirms 10.Saeimas vēlēšanāmtiktu piedāvāta nauda par to, ka Jūs nobalsojat par noteiktu sarakstu. Kā Jūs rīkotos?"Lielāka ir iespēja, kapiekristu šimpiedāvājumam9.2%Noteikti piekristu šimpiedāvājumam5.6%Grūti pateikt/NA8.9%Lielāka ir iespēja, kanepiekristu šimpiedāvājumam18.0%Noteikti nepiekristu šimpiedāvājumam58.3%Bāze: LR pilsoĦi kopumā, n=8932005.g., 2006.g.* un <strong>2010</strong>.g. aptauju datu salīdzinājumsNoteikti piekristu šim piedāvājumamLielāka ir iespēja, ka piekristu šim piedāvājumamLielāka ir iespēja, ka nepiekristu šim piedāvājumamNoteikti nepiekristu šim piedāvājumamGrūti pateikt/NA%06.<strong>2010</strong>. (n=893)5.69.218.058.38.907.2006. (n=813)4.89.318.957.39.705.2005. (n=841)6.710.315.257.710.1Bāzes: LR pilsoĦi kopumā*2005.gadā tika uzdots jautājums "Iedomājaties, ka Jums pirms vēlēšanām tiktu piedāvāta nauda par to, ka Jūs nobalsojat par noteiktusarakstu. Kā Jūs rīkotos?" , un 2006.gadā tika uzdots jautājums "Iedomājaties, ka Jums pirms 9.Saeimas vēlēšanām tiktu piedāvāta naudapar to, ka Jūs nobalsojat par noteiktu sarakstu. Kā Jūs rīkotos?"SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 29


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu salīdzinājums"Dažkārt vēlēšanās tiek mēăināts "nopirkt" vēlētāju balsis. Iedomājaties, ka Jums pirms 10.Saeimas vēlēšanāmtiktu piedāvāta nauda par to, ka Jūs nobalsojat par noteiktu sarakstu. Kā Jūs rīkotos?"LR pilsoĦi kopumā5.69.218.058.38.9%Noteikti piekristu šim piedāvājumamvīrieši7.411.416.655.09.6sievietes4.0 7.319.261.18.3Lielāka ir iespēja, ka piekristu šimpiedāvājumamLielāka ir iespēja, ka nepiekristu šimpiedāvājumamNoteikti nepiekristu šim piedāvājumam18 - 24 g.v.25 - 34 g.v.35 - 44 g.v.45 - 54 g.v.6.021.49.1 8.54.5 10.13.0 6.523.918.717.918.435.649.058.568.113.114.79.04.155 g.v. un vairāk2.85.313.473.45.0Grūti pateikt/NApamatizglītībavidējā izglītība8.615.96.0 9.817.418.748.356.39.89.3augstākā izglītība3.14.716.468.47.4latviešu sarunvaloda ăimenē4.8 7.918.260.18.9krievu sarunvaloda ăimenē7.412.218.154.28.1valsts sektorā nodarbinātieprivātajā sektorā nodarbinātie2.66.85.7 10.116.017.567.157.77.59.0nestrādājošie6.69.319.355.49.3zemi ienākumi8.311.918.549.811.4vidēji zemi ienākumi7.39.116.066.21.4vidēji ienākumi1.96.613.269.58.8vidēji augsti ienākumi6.29.618.857.67.9augsti ienākumi2.53.319.669.45.2Rīga5.59.719.158.07.7Vidzeme4.4 5.014.767.68.3Kurzeme6.48.424.952.87.5Zemgale5.314.519.349.611.3Latgale7.411.114.555.911.1Rīga5.59.719.158.07.7cita pilsēta4.39.318.256.511.8lauki7.28.617.060.56.8Līdzdalība 10.Saeimas vēlēšanāsnoteikti piedalīsies5.2 5.513.472.33.5vairāk ticams, ka piedalīsies4.69.224.556.55.1vairāk ticams, ka nepiedalīsies7.515.414.545.217.4noteikti nepiedalīsies8.012.815.144.219.9Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu 5.lpp.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 30


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Attieksme pret "balsu pārdošanu""Vispārīgi runājot, cik lielā mērā Jūs nosodāt cilvēkus, kuri piekrīt "pārdot balsi" (t.i., nobalsot par noteiktu partijuun vēlāk par to saĦemt noteiktu naudas summu)?"41.4%22.016.8Atbilžu vidējā vērtība*:x=2.147.3 7.74.91 – tā ir Ĝoti nosodāmarīcībaBāze: LR pilsoĦi kopumā, n=8932 3 4 5 – šajā rīcībā navnekā nosodāmaGrūti pateikt/NABāze: visi respondenti,*Atbilžu vidējā vērtība rēėināta no respondentiem, kuri snieguši konkrētu atbildi (netiek Ħemts vērā atbildes "Grūti pateikt/NA" īpatsvars)2005.g., 2006.g. un <strong>2010</strong>.g. aptauju datu salīdzinājums41.438.738.906.<strong>2010</strong>. (n=893)%07.2006. (n=813)22.018.9 19.916.814.620.77.3 7.07.75.205.2005. (n=841)13.210.14.95.37.31 – tā ir Ĝoti nosodāmarīcībaBāzes: LR pilsoĦi kopumāBāze: visi respondenti,2 3 4 5 – šajā rīcībā navnekā nosodāmaGrūti pateikt/NAAtbilžu vidējās vērtības salīdzinājums06.<strong>2010</strong>. (n=850)2.14Vidējā vērtība07.2006. (n=771)2.2705.2005. (n=780)2.35Bāzes: LR pilsoĦi, kuri snieguši konkrētu atbildi (netiek Ħemts vērā atbildes "Grūti pateikt/NA" īpatsvars)SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 31


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu salīdzinājums"Vispārīgi runājot, cik lielā mērā Jūs nosodāt cilvēkus, kuri piekrīt "pārdot balsi" (t.i., nobalsot par noteiktu partijuun vēlāk par to saĦemt noteiktu naudas summu)?"1 – tā ir Ĝoti nosodāma rīcība 2 3 4 5 – šajā rīcībā nav nekā nosodāma Grūti pateikt/NAAtbilžu vidējā vērtība*LR pilsoĦi kopumā41.422.016.87.37.74.92.14vīrieši40.922.815.57.08.15.72.14sievietes41.821.218.07.67.24.22.1418 - 24 g.v.29.721.121.38.712.36.92.4925 - 34 g.v.30.323.419.610.110.46.22.4335 - 44 g.v.40.925.018.16.85.0 4.22.0645 - 54 g.v.47.821.311.85.08.85.22.0055 g.v. un vairāk53.419.514.56.33.52.81.84pamatizglītība37.120.416.59.19.57.52.28vidējā izglītība40.523.017.36.97.45.02.13augstākā izglītība45.719.815.67.77.83.52.09latviešu sarunvaloda ăimenē44.222.714.77.26.54.72.05krievu sarunvaloda ăimenē35.221.320.97.910.44.32.34valsts sektorā nodarbinātie43.320.015.55.010.35.92.14privātajā sektorā nodarbinātie40.025.716.17.27.73.32.14nestrādājošie41.819.517.98.36.65.92.13zemi ienākumi34.719.525.76.311.52.22.39vidēji zemi ienākumi49.515.716.15.77.95.02.02vidēji ienākumi46.119.320.36.92.8 4.61.96vidēji augsti ienākumi40.523.815.89.310.52.25augsti ienākumi46.928.59.24.46.84.21.91Rīga43.322.118.15.48.03.02.10Vidzeme45.825.615.65.35.2 2.41.96Kurzeme40.027.813.28.12.48.41.96Zemgale38.416.818.39.99.27.32.30Latgale34.015.118.111.114.37.42.53Rīga43.322.118.15.48.03.02.10cita pilsēta41.321.714.99.17.75.32.16lauki39.722.117.87.07.36.12.15Līdzdalība 10.Saeimas vēlēšanāsnoteikti piedalīsies53.919.413.35.05.8 2.61.86vairāk ticams, ka piedalīsies38.026.718.67.84.9 4.02.11vairāk ticams, ka nepiedalīsies27.817.925.68.314.26.22.61noteikti nepiedalīsies27.723.019.910.112.47.02.530 20 40 60 80 % 100Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu 5.lpp.*Atbilžu vidējā vērtība rēėināta no respondentiem, kuri snieguši konkrētu atbildi (netiek Ħemts vērā atbildes "Grūti pateikt/NA" īpatsvars)SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 32


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>5. Dažādu informācijas avotu izmantošanas biežumsKā liecina pētījuma dati, lielākā daĜa iedzīvotāju katru vai gandrīz katru dienu izmanto tādusinformācijas avotus kā televīzija (85%) un radio (61%). Nedaudz retāk tas norādīts parinternetu – to katru vai gandrīz katru dienu izmanto nedaudz mazāk kā puse balsstiesīgoiedzīvotāju (48%). To, ka internetu neizmanto vispār, atzīmēja 28% pētījuma dalībnieku, parradio to norādīja 7%, bet televīziju – 2%.Salīdzinot ar iepriekšējo aptauju datiem, vērojams, ka televīzijas un radio izmantošanasbiežums ir nedaudz samazinājies, bet interneta – nedaudz pieaudzis.Atbildes dažādās sociāldemogrāfiskajās grupās liecina, ka televīziju un radio biežākizmanto gados vecāki iedzīvotāji, bet respondenti vecumā no 18 līdz 34 caurmērā biežākkatru vai gandrīz katru dienu lieto internetu. Ja televīzijas izmantošanas biežums būtiskineatšėiras atkarībā no valodas, kādā respondents sarunājas ăimenē, tad savukārt radiocaurmērā biežāk izmanto tie, kuri sarunājas latviešu valodā, bet internetu – krievvalodīgie.Tāpat internetu caurmērā biežāk izmanto arī tie, kuriem ir augsti ienākumi un Rīgādzīvojošie.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 33


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Informācijas avotu izmantošanas biežums"Cik bieži izmantojat katru no minētajiem informācijas avotiem?"Katru dienu vai gandrīz katru dienu Vismaz reizi nedēĜā Vismaz reizi mēnesī Retāk kā reizi mēnesī Neizmanto vispār Grūti pateikt/NATelevīzija84.710.1%1.11.1 1.11.9Radio61.223.05.32.66.71.2Internets47.915.43.6 2.728.22.10 20 40 60 80 100Bāze: LR pilsoĦi kopumā, n=893Bāze: visi2009.g. un <strong>2010</strong>.g. aptauju datu salīdzinājumsKatru dienu vai gandrīz katru dienu Vismaz reizi nedēĜā Vismaz reizi mēnesī Retāk kā reizi mēnesī Neizmanto vispār Grūti pateikt/NA%Televīzija06.<strong>2010</strong>. (n=893)85101 112 101.2009. (n=868)*9251 1Radio06.<strong>2010</strong>. (n=893)6123537101.2009. (n=868)*67194172Internets06.<strong>2010</strong>. (n=893)48154328201.2009. (n=868)*4912333030 20 40 60 80 100Bāzes: LR pilsoĦi kopumāBāze: visi*01.2009.g. dati iegūti no 'Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījuma 2009", ko veica "Data Serviss"SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 34


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu salīdzinājums"Cik bieži izmantojat katru no minētajiem informācijas avotiem: TELEVĪZIJA"Katru dienu vai gandrīz katru dienu Vismaz reizi nedēĜā Vismaz reizi mēnesī Retāk kā reizi mēnesī Neizmanto vispār Grūti pateikt/NALR pilsoĦi kopumā84.710.11.11.91.11.1vīriešisievietes80.488.412.12.01.13.11.38.4 0.4 1.0 0.90.918 - 24 g.v.25 - 34 g.v.35 - 44 g.v.45 - 54 g.v.55 g.v. un vairāk80.080.682.485.092.714.512.413.21.52.2 1.7 1.63.1 2.00.51.11.1 2.210.01.31.30.61.93.2 2.30.51.4pamatizglītība91.05.12.7 1.2vidējā izglītība83.411.11.31.11.81.2augstākā izglītība85.79.31.3 1.81.4 0.5latviešu sarunvaloda ăimenēkrievu sarunvaloda ăimenē85.383.310.01.51.01.40.810.72.91.50.41.2valsts sektorā nodarbinātieprivātajā sektorā nodarbinātienestrādājošie78.787.491.414.45.41.21.40.61.41.92.31.21.88.2 0.9 1.30.5zemi ienākumi90.64.5 1.42.60.9vidēji zemi ienākumi87.79.61.41.3vidēji ienākumi90.35.4 0.9 3.5vidēji augsti ienākumi86.810.62.6augsti ienākumi77.116.42.21.81.70.9Rīga83.712.31.20.71.01.1VidzemeKurzemeZemgale76.785.085.717.08.36.21.7 2.41.21.30.92.70.81.81.7 5.6 0.9Latgale92.16.6 0.60.7Rīgacita pilsēta83.783.612.311.21.20.71.01.11.91.70.61.0lauki86.87.0 0.9 2.6 1.11.6Līdzdalība 10.Saeimas vēlēšanāsnoteikti piedalīsies85.39.31.40.6 2.4 1.0vairāk ticams, ka piedalīsies85.210.61.81.7 0.8vairāk ticams, ka nepiedalīsies84.19.93.21.00.91.0noteikti nepiedalīsies83.311.21.9 2.70.80 20 40 60 80 % 100Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu 5.lpp.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 35


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu salīdzinājums"Cik bieži izmantojat katru no minētajiem informācijas avotiem: RADIO"Katru dienu vai gandrīz katru dienu Vismaz reizi nedēĜā Vismaz reizi mēnesī Retāk kā reizi mēnesī Neizmanto vispār Grūti pateikt/NALR pilsoĦi kopumā61.223.05.32.66.71.2vīrieši60.125.35.52.56.00.6sievietes62.221.15.22.77.31.718 - 24 g.v.54.026.010.93.94.5 0.925 - 34 g.v.57.624.07.54.35.51.135 - 44 g.v.59.128.43.13.44.7 1.245 - 54 g.v.63.224.62.90.67.31.355 g.v. un vairāk69.014.93.31.310.11.4pamatizglītība67.415.55.81.17.92.3vidējā izglītība61.023.15.22.66.81.3augstākā izglītība59.125.95.33.45.90.5latviešu sarunvaloda ăimenē65.722.24.6 1.45.5 0.6krievu sarunvaloda ăimenē51.725.56.75.29.31.6valsts sektorā nodarbinātie61.628.04.13.9 2.3privātajā sektorā nodarbinātie61.223.36.72.25.01.5nestrādājošie61.120.84.52.49.81.3zemi ienākumi60.121.94.72.98.71.7vidēji zemi ienākumi61.623.63.0 2.48.60.7vidēji ienākumi62.222.04.4 1.19.31.0vidēji augsti ienākumi68.617.26.30.96.9augsti ienākumi62.623.06.14.63.6Rīga54.625.38.42.88.10.8Vidzeme68.521.82.3 2.6 3.5 1.3Kurzeme57.223.75.71.69.91.8Zemgale70.118.64.03.9 1.61.8Latgale57.423.95.22.010.90.6Rīga54.625.38.42.88.10.8cita pilsēta57.624.54.24.37.61.8lauki71.219.33.8 0.6 4.4 0.8Līdzdalība 10.Saeimas vēlēšanāsnoteikti piedalīsies64.722.73.1 3.25.5 0.7vairāk ticams, ka piedalīsies60.125.15.71.95.41.9vairāk ticams, ka nepiedalīsies61.818.85.71.911.00.8noteikti nepiedalīsies57.020.09.23.99.80 20 40 60 80 % 100Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu 5.lpp.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 36


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>Sociāldemogrāfisko grupu atbilžu salīdzinājums"Cik bieži izmantojat katru no minētajiem informācijas avotiem: INTERNETS"Katru dienu vai gandrīz katru dienu Vismaz reizi nedēĜā Vismaz reizi mēnesī Retāk kā reizi mēnesī Neizmanto vispār Grūti pateikt/NALR pilsoĦi kopumā47.915.43.6 2.728.22.1vīrieši47.814.72.9 3.228.03.3sievietes48.016.04.22.328.41.018 - 24 g.v.78.615.30.80.8 3.6 0.925 - 34 g.v.70.218.83.6 1.5 4.8 1.135 - 44 g.v.50.315.85.76.520.51.145 - 54 g.v.40.019.06.82.528.83.155 g.v. un vairāk13.99.91.7 2.368.73.6pamatizglītība27.810.81.35.852.02.3vidējā izglītība43.315.33.92.832.12.6augstākā izglītība69.817.63.9 1.17.20.5latviešu sarunvaloda ăimenē46.815.52.8 2.331.21.6krievu sarunvaloda ăimenē50.115.65.33.822.52.7valsts sektorā nodarbinātie67.916.82.1 2.79.31.3privātajā sektorā nodarbinātie53.718.85.53.316.52.2nestrādājošie35.212.02.6 2.345.62.3zemi ienākumi38.714.64.94.435.91.6vidēji zemi ienākumi40.714.12.34.636.12.2vidēji ienākumi30.810.94.92.649.80.9vidēji augsti ienākumi43.118.91.7 2.732.01.7augsti ienākumi61.015.85.61.013.82.8Rīga66.312.62.7 2.015.31.1Vidzeme41.115.64.32.533.23.4Kurzeme34.622.35.83.929.93.4Zemgale40.512.62.9 1.940.31.8Latgale42.917.03.24.132.10.7Rīga66.312.62.7 2.015.31.1cita pilsēta46.119.93.5 2.425.62.5lauki33.513.04.73.742.72.4Līdzdalība 10.Saeimas vēlēšanāsnoteikti piedalīsies54.312.63.3 1.326.81.6vairāk ticams, ka piedalīsies47.916.33.85.224.42.4vairāk ticams, ka nepiedalīsies44.417.57.53.224.62.8noteikti nepiedalīsies43.517.91.6 1.534.70.80 20 40 60 80 % 100Bāzes: skatīt respondentu sociāldemogrāfisko raksturojumu 5.lpp.SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 37


Aptaujā izmantotā anketa38


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>1. Vai Jūs piedalīsieties 10. Saeimas vēlēšanās, kas notiks <strong>2010</strong>.gada 2. oktobrī?Noteikti piedalīšos 1Vairāk ticams, ka piedalīšos 2Vairāk ticams, ka nepiedalīšos 3Noteikti nepiedalīšos 4Grūti pateikt/NA 82. Lūdzu, miniet iemeslus, kāpēc Jūs piedalīsieties vēlēšanās?____________________________________________________________________________3. Lūdzu, miniet iemeslus, kāpēc Jūs nepiedalīsieties vēlēšanās?____________________________________________________________________________4. Vai Jūs piedalījāties 2009.gada 6.jūnija vēlēšanās, t.i., pēdējās pašvaldību un/vai EiropasParlamenta vēlēšanās? (Uzmanību intervētājam: ja piedalījies vismaz vienās, atbilde ir „jā”.)Jā 1Nē 2Neatceros 3Atsakās atbildēt (nepiedāvāt) 85. Vai uzskatāt, ka vēlēšanu rezultāti vēlēšanu iecirknī, kurā balsojāt pēdējās vēlēšanās, kurāspiedalījāties, tika saskaitīti godīgi?Noteikti tika saskaitīti godīgi 1Lielāka ir varbūtība, ka tika saskaitīti godīgi 2Lielāka ir varbūtība, ka netika saskaitīti godīgi 3Noteikti netika saskaitīti godīgi 4Nekad neesmu piedalījies vēlēšanās 5Grūti pateikt/NA 86. Kas, Jūsuprāt, varētu gribēt mēăināt viltot vēlēšanu rezultātus Latvijā?(Izsniegt kartīti 6, atzīmēt visus piemērotos atbilžu variantus!)Centrālā vēlēšanu <strong>komisija</strong> 1Pašvaldību vēlēšanu <strong>komisija</strong>s 2Vēlēšanu iecirkĦu <strong>komisija</strong>s 3Partijas, partiju apvienības, kas piedalās vēlēšanās 4Ekonomiskie grupējumi 5Atsevišėi deputātu kandidāti 6Cits variants (norādīt)............................................ 7Grūti pateikt/NA 87. Cik ticams Jums liekas apgalvojums, ka nākamajās - 10.Saeimas vēlēšanās varētu būtumēăinājumi viltot vēlēšanu rezultātus?Mēăinājumi viltot rezultātus ir pilnīgi iespējami 1Mēăinājumi viltot rezultātus ir drīzāk iespējami 2Mēăinājumi viltot rezultātus ir drīzāk neiespējami 3Mēăinājumi viltot rezultātus ir pilnīgi neiespējami 4Grūti pateikt/NA 88. Vai kāds no Jūsu draugiem, radiniekiem, kuri ir vecumā no 18 gadiem un ir LR pilsoĦi, pastāvīgidzīvo, strādā ārvalstīs?Jā 1 Pāriet pie 9.jautājumaNē 2Pāriet pie 10.jautājumaGrūti pateikt/NA 8SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 39


Vēlētāju <strong>attieksmju</strong> pētījums <strong>2010</strong>9. Vai Jūsu draugi, radinieki, kuri dzīvo, strādā ārvalstīs, plāno piedalīties 10.Saeimas vēlēšanās, kasnotiks <strong>2010</strong>.gada 2.oktobrī?Visi plāno piedalīties 1Vairāk nekā puse plāno 2Puse plāno 3Mazāk nekā puse plāno 4Neviens neplāno 5Grūti pateikt/NA 810. Vai Jūs būtu gatavs kĜūt par vēlēšanu novērotāju, ja tiktu uzrunāts? Būt par novērotāju nozīmē –sekot līdzi balsošanas norisei vēlēšanu dienā 13 stundas un balsu skaitīšanai vēlēšanu iecirknīvēlēšanu naktī vidēji 7 stundas. Tas ir brīvprātīgs darbs, par to netiek saĦemta samaksa.Jā, noteikti piekristu 1Drīzāk piekristu 2Drīzāk nepiekristu 3Noteikti nepiekristu 4Grūti pateikt/NA 811. Ja būtu tāda iespēja, vai Jūs vēlētos strādāt vēlēšanu iecirknī (tas nozīmē - 6 stundas iepriekšējādienā pirms vēlēšanām, 20 stundas vēlēšanu dienā un naktī)? (Atzīmēt vienu atbildes variantu!)Jā, būtu ar mieru strādāt kā brīvprātīgais, sabiedriskā kārtā (nesaĦemot par to atalgojumu) 1Jā, būtu ar mieru strādāt par noteiktu naudas summu(norādīt, par kādu summu (uz rokas) būtu gatavs strādāt)..........................................Ls2Nē, nebūtu gatavs strādāt 3Grūti pateikt/NA 812. Cik bieži izmantojat katru no minētajiem informācijas avotiem?Katru dienu vaigandrīz katru dienuVismaz reizinedēĜāVismaz reizimēnesīRetāk kāreizi mēnesīNeizmantovispārGrūtipateikt/NA1 Televīzija 1 2 3 4 5 82 Radio 1 2 3 4 5 83 Internets 1 2 3 4 5 813. Dažkārt vēlēšanās tiek mēăināts “nopirkt” vēlētāju balsis. Iedomājaties, ka Jums pirms10.Saeimas vēlēšanām tiktu piedāvāta nauda par to, ka Jūs nobalsojat par noteiktu sarakstu. Kā Jūsrīkotos?Noteikti piekristu šim piedāvājumam 1Lielāka ir iespēja, ka piekristu šim piedāvājumam 2Lielāka ir iespēja, ka nepiekristu šim piedāvājumam 3Noteikti nepiekristu šim piedāvājumam 4Grūti pateikt/NA 814. Vispārīgi runājot, cik lielā mērā Jūs nosodāt cilvēkus, kuri piekrīt “pārdot balsi” (t.i., nobalsot parnoteiktu partiju un vēlāk par to saĦemt noteiktu naudas summu)? Lūdzu, novērtējiet savu attieksmi 5punktu skalā, kur “1” nozīmē “tā ir Ĝoti nosodāma rīcība”, bet “5 – “šajā rīcībā nav nekā nosodāma”.1 – tā ir Ĝoti nosodāma rīcība 5 – šajā rīcībā nav nekā nosodāma1 2 3 4 5Grūti pateikt/NA ......... 98SKDS, <strong>2010</strong>.gada jūnijs 40


SKDSsabiedriskās domas pētījumu centrsBaznīcas iela 32-2, Rīga, Latvija, LV-1010Tālr.: 67 312 876, fakss: 67 312 874E-mail: skds@skds.lvwww.skds.lv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!