Dagdas novada pašvaldības amatpersonas atalgojums ... - Dagda.lv

dagda.lv

Dagdas novada pašvaldības amatpersonas atalgojums ... - Dagda.lv

Dagdas novada pašvaldības amatpersonas atalgojumsperiodā no 01.01.2012. -31.01.2012Vārds Uzvārds A.Nosaukums KopāAntoņina Adileviča Sociālais darbinieks 237.09Ināra Andžāne Bāriņtiesas locekle 150.19Sergejs Antonovs Deputāts 74.01Marija Aņisimova Pilsētas bibliotēkas vadītājs 311.62Velta Augustova Skolotājs 477.88Valentīna Avgustova Deputāts 76.25Marija Badūne Kancelejas vaditaja 348.46Lolita Beinarovoča Sociālais darbinieks 271.53Lolita Beitāne Mākslas skolas direktors 344.62Aldis Beitāns Komisijas loceklis 4.48Aldis Beitāns PI “Pilsētsaimniecība” vadītājs 329.12Aivars Belkovskis Ceļu meistars 137.67Aivars Belkovskis Komisijas loceklis 6.78Elita Bohāne Bāriņtiesas locekle 254.03Elita Bohāne Komisijas loceklis 8.98Ilona Bronka Bērnu bibliotēkas vadītājs 295.75Ēriks Čaplinskis Komisijas loceklis 38.13Ēriks Čaplinskis Finanšu nod.vadītājs 478.5Dace Dambe TV “Ezerzeme” direktors 295.75Inese Domkova PII “Saulīte” vadītājs 384.11Olga Džerina-Vilgerta Sociālais darbinieks 169.04Vija Gekiša Vidusskolas direktors 523.8Alla Guļkeviča Sociālais darbinieks 311.62Aleksandrs Gžibovskis Deputāts 74.01Olga Jukna Sociālās palīdzības organizatore 311.62Aivars Klismets Būvvaldes speciālists 345Aivars Klismets Komisijas loceklis 51.58Lūcija Kolesnikova Bāriņtiesas locekle 236.53Kaspars Koļčs Nodokļu administrators 331.65Zinaida Konošonoka Deputāts 98.21Zinaida Konošonoka Skolotājs 426.28Viktors Krūmiņš Deputāts 85.23Lidija Kudrjavceva Bāriņtiesas locekle 150.19Ludmila Kukele Bibliotekāre 278.25Olga Laputeva Sociālais darbinieks 311.62Marija Lavrinoviča Sociālais darbinieks 329.12Olga Lobanova Skolotājs 432.22Sarmīte Loce Komisijas loceklis 15.7Diāna Macuļeviča Jurista palīgs 280.97Diāna Macuļeviča Komisijas loceklis 8.97Valērijs Masjuks Zemes lietu speciālists 267Arvīds Matjušonoks Komisijas loceklis 6.73Arvīds Matjušonoks Ugunsdrošības un civil aizsardz.speciālists 278.25Romans Matvejevs Zivsaimniecības vadītājs 244.87Marija Micķeviča Skolotājs 265.52Marija Micķeviča Izglītības nod.vadītājs 400.5Kristīne Murāne Komisijas loceklis 38.12Kristīne Murāne Juridiskās nodvadītājs 413.47Janīna Murāne Dzimtsarakstu nod.vadītājs 429.25Ligita Nagļa Plānošanas nod.vadītājs 411.75Mihails Olehnovičs Vidusskolas direktora vietnieks 267.3Jāzeps Ornicāns Deputāts 85.23Jāzeps Ornicāns TN direktors 345Ilga Orole Sociālās palīdzības organizatore 338.01Valdis Orols Skolotājs 389.46Inese Paškeviča Izglītības metodiķis 323.51Jolanta Pauliņa Galvenā grāmatvede 589.45


Ivars Pauliņš Izpilddirektors 549.05Ivars Pauliņš Komisijas loceklis 38.13Viktors Petrovskis Deputāts 82.98Ilmārs Pizāns Bāriņtiesas loceklis 86.34Sandra Platace Bāriņtiesas locekle 328.31Dainis Platacis Deputāts 78.49Jānis Platacis Bāriņtiesas priekšsēdētājs 411.75Juris Priluckis Komisijas loceklis 26.91Juris Priluckis Zemes lietu speciālists 311.62Ruta Pudnika Komisijas loceklis 38.13Ruta Pudnika Personāla vadītāja 365.99Ināra Raginska Bāriņtiesas locekle 178.94Viktorija Rosčupkina Bāriņtiesas locekle 150.19Melānija Rudavina Komisijas loceklis 8.97Ināra Samuilova Dzimtsar.nod.vadītāja vietn. 345Viktors Sevastjanovs Deputāts 74.01Inga Soloha TIC vadītājs 329.12Diāna Stikute Skolotājs 479.69Jānis Stikuts Jurists 345Jānis Stikuts Komisijas loceklis 85.23Viktors Stikuts Priekšsēdētājs 678.75Ainārs Streļčs Komisijas loceklis 15.7Edgars Tjarve Komisijas loceklis 18.08Jāzeps Tomaševskis Mūzikas skolas direktors 346.09Elita Trūle Sociālā dienesta vadītājs 436.79Ināra Tukiša Ekonomists 393.35Ināra Tukiša Komisijas loceklis 38.13Janīna Tukiša Priekšsēdētāja vietnieks 545.25Pēteris Tukišs Deputāts 80.74Pēteris Tukišs Vides inženieris 244.87Liāna Vaičule Bāriņtiesas locekle 311.62Pēteris Vaičulis Deputāts 89.71Aigars Vigulis Komisijas loceklis 4.48Aigars Vigulis Skolotājs 397.07Valdis Viļums Būvvaldes vadītājs 355.31Vladislavs Visockis Būvinženieris 278.24Sandra Viškure Priekšsēdētāja vietnieks 545.25Anatols Viškurs Deputāts 80.74Ernests Vjaters TN direktora vietnieks 269.05Aina Vonda Sociālais darbinieks 311.62Jolanta Zvidriņa Komisijas loceklis 6.73Jolanta Zvidriņa SD vadīt.vietnieks 380Bērziņu pagasta pārvaldeRomualda Demida Pārvaldes vadītāja 278.25Olga Brenča Bibliotēkas vadītāja 193.10Svetlana Karele TN vadītāja 73.42Šķaunes pagasta pārvaldeZoja Andžāne Skolas direktore 200.82Zoja Andžāne Skolotāja 184.43Regīna Tomilina FAP vadītāja 217.34Jeļena Jermakoviča Bibliotekāre 158.10Ināra Andžāne Skolotāja 229.14Leontīne Višņevska TN direktore 73.42Leontīne Višņevska Kasiere-nodokļu administratore 146.41Tatjana Munda Pārvaldes vadītāja 311.62Aleksandrovas spec.internātpamatskolaAnita Malinovska Skolas direktore 634.03Tatjana Šulmane Ārste psihiatre 171.55Tatjana Kromāne Skolot,skolot.darba kvalit.komisija 634.17Janīna Dombrovska Skolot.,skolot.darba kvalit.komisija 349.00


Aina Pauliņa Skolot.,skolot.darba kvalit.komisija 483.17Larisa Ješčenko Direkt.vietn.māc.un audzin.darbā 276.76Vesel.un soc.pakalpojumu centrs “Dagda”Andris Badūns Iestādes vadītājs 562.75Igors Grišins Iest.vadītāja vietnieks 459.39Andrupenes pagasts pārvaldeMelānija Rudavina Pārvaldes vadītāja 438.45Janīna Puža Bibliotēkas vadītāja 186.65Skaidrīte Pauliņa Muzeja vadītāja 214.64Dainis Platacis KN direktors 164.77Konstantīns Hmeļnickis Dzīvokļu un komun.saimn.inženieris 224.85Nadežda Sokolova Andrupenes FVP felfšere 176.47Arturs Babris Andrupenes pamatskolas direktors 464.87Viktors Ivanovs Pedagogu darba kval.nov.komis.loceklis 202.69Mārīte Bondare Pedagogu darba kvalit.nov.kom.locekle 271.52Anita Kisiļevska Pedagogu darba kval.nov.komis.locekle 230.34Irēna Maļkeviča Pedagogu darba kval.nov.komis.locekle 309.07Anna Jubele Pedagogu darba kval.nov.komis.loc.,direktora vietn. 404.11Anna Zinčenko PII “Avotiņš” vadītāja, komisijas locekle 309.62Anna Antoņeviča PII “Avotiņš” komisijas locekle 198.96Beneventa Račinska PII “Avotiņš” komisijas locekle 199.59Irina Vasiļevska PII “Avotiņš” komisijas locekle 251.05Asūnes pagasta pārvaldeInese Plesņa Pārvaldes vadītāja 278.25Olga Lukjanska TN vadītāja 185.19Anna Vojevodska Bibliotēkas vadītāja 193.10Anatolijs Sadovņikovs Komunālās saimniecības vadītājs 148.90Anatolijs Sadovņikovs Skolotājs 79.46Ārija Šumeiko Pamatskolas direktore 398.53Marija Papsujeviča FVP vadītāja 165.18Zita Gražule Pamatskolas direkt.vietniece 367.81Andzeļu pagasta pārvaldeLeontīna Žeimote Pārvaldes vadītāja 311.62Alevtīna Vasiļevska Skolas direktore 369.32Vladislavs Bartušs Darba kvalit.komisijas loceklis 324.95Irēna Lovčinovska Darba kvalit.komisijas locekle 187.70Ļena Beitāne TN vadītāja 163.54Sandra Platace Skolotāja 83.08Olga Saule Bibliotēkas vadītāja 192.29Ezernieku pagasta pārvaldeTatjana Ņukša TN vadītāja 97.90Aleksandrs Gžibovskis Skolas direktors 441.59Jānis Andžāns Pārvaldes vadītājs 345.00Inese Marģeviča PII vadītāja 327.12Lidija Igaune Bibliotekāre 162.51Broņislava Andžāne Skolas direkt.vietniece 376.42Diāna Kisileva Skolas direktora vietniece 459.87Valentīns Dorofejevs Saimnieciskās daļas vadītājs 195.62Ķepovas pagasta pārvaldeVelta Trapika Bibliotēkas vadītāja 97.90Inese Plesņa Pārvaldes vadītāja 66.75Zina Aņisko Sekretāre 146.41Konstantinovas pagasta pārvaldeZinaīda Zariņa FAP vadītāja 258.46Ilona Augustova Bibliotēkas vadītāja 161.44Mairis Staģis TN vadītājs 20.56Aivars Trūlis Pārvaldes vadītājs 81.75Daina Jakovele Sākumskolas direktora p.i. 102.13Daina Jakovele Skolotāja 198.96Svariņu pagasta pārvalde


Antoņina Maļinovska FVP vadītāja 175.60Ludmila Paskačima Bibliotēkas vadītāja 171.45Erna Šļahota TN vadītāja 171.45Skaidrīte Buboviča Nodokļu administratore 191.47Edgars Tjarve Pārvaldes vadītājs 304.13

More magazines by this user
Similar magazines