registracilasdal~ - VAAD

vaad.gov.lv

registracilasdal~ - VAAD

Sumi -alpha 5 ECSumi -alfa 5 e.k.InsekticidsDarbigi vieIa: esfenvaleratsSOg/lPreparativi forma: emulsijaskoncentratsRegisbicijas Nr.: 0148Registricijas Idase: 2Izgatavoianas datums: skatituz iepakojumaPartijas Nr. : skatituz iepakojumalepakojums: 12x 1 L,4 x 5 LAizsargiepakojumamarte.iumsAPsrlPRINUv AAD Augu alzsardzibas lidzeklure~lstraCljas da/as vadftAjaR.Cildere20fl.g.j£;lai nepakJautu riskam dtvekus un vidi, izlasit un izpikfd:lietoianas instrukdjasprasibas.RlO - UzliesmojoSsR20/22 - Kaitigsieelpojot un norijotR41- Nopietnibojajumu draudi acimR43- Saskaroties ar Mu, var izraisit paaugstinatu jUtigumuRSO/53:-,,-ti toksisks iidens organismiem, var ra.ditilgtermi!)anevelamu ietek:miiidensvide.lJN.j.".",,,,,'. "J!:: '..~; ,";. .'Bistams videi52 Sargat no bemiem.S13 Neuzglabat kopa ar partiku vai dzivnieku baribu.S20/21 Nedzert, neest un nes~et darbojoties ar vielu.524 NepieJautnok!i:iSan uz adas.526 Ja nokjUSt: adS, nekavejoties t.asskalot ar lieludaudzumu OdeIJSun rnekletmediciniskupalidzibu.S35 So vielu vai produktu un iepakojumu likvidetdroSa veida.S37/39 Izmantot aizsargdmdus un acu vai sejas aizsargu.SS7 Izmantot piemerotu tvertni, lai izvailitos no vides piesar!)oSanas.Spe 3 lai aizsargatu Odensorganismus, graudaugu sejurnos ieverot 14 maizsargjoslu, rapSa sejurnos, galvi!)kapostuun Briseles kapostu stadijurnos, unkras!)umaugu(IidzSOcm augsti) sejurnos un stadijumos ieverot 20m aizsargjoslulidz iidenstilpnem un Odenstecem.Spe 3 lai aizsargatu ar lietojumu nesaislftus posmkajus/kukai!)us, ieverojot 5maizsargjoslu Iidzlauksaimniecibaneizmantojamai zemei.Spe 8 Bistams bitem. lai aizsargatu bites un dtus apputeksnetajus lietot pe


.Iepakojumamartejums$umi -alpha 5 ECSumi -alfa 5 e.k.InsekticidsPieskaresun zamu iedarbibasinsekticids(sintetiskaispiretroids)ar plaSuiedarbibasspektrupielietojamsziemas lMeSu,ziemas mieZu,rudzu,tritikales,vasaras kvieSu,vasaras mieZu,auzu, ziemasrapSaunvasaras rapSasejumos,gaMDkapost un BriseIeskapostust1dijumos,ka an kraSf)umaugu(Iidz50cmaugsti)sejumosunst1dijumos.Darbigi vieIa: esfenvalerats,50g/lPreparativi fonna: emulsijaskoncentratsRegisbidjas Nr.: 0148Reiisbidjas klase: 2IzgatavoSanas datums: skatit:uz iepakojumaPartijas Nr.: skatit:uz iepakojumaIepakojums: 1l, 5 llai nepakJautu riskam dlvikus un vidi, izIasit un izpildit lietoSanas instnlkdjasprasibas.Xn' . '~..'lftj,:........,..,.. . ...KaitIgs. .~,":: N""w, ~. ..' '" ."., ,,, 8,.rJ,...,'III!'..BTstams videi,..:RlO- UzliesmojoSsR20/22 - Kaitlgsieelpojot un norijotR41- Nopieb1ibojajumu draudi admR43- Saskaroties ar adu, var izraisit paaugstinatu jiitigumuRSO/53- !,.otitoksisks Udens organismiem, var radit ilgtermiDa nevelamu ietekmiUdens vide.52 Sargat no bemiem.513 Neuzglabat kopa ar partiku vai dzivnieku baribu.520/21 Nedzert, neest:un nes~et darbojoties ar vielu.524 NepieJautnoktOSanuuz adas.526 ]a nokjUstads, nekavejoties tiis skalot ar lieludaudzumu Udens un meIdetmedidnisku palidzibu.535 -So vielu vai produktu un iepakojumu likvidetdroSa veida.537/39 Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.557 Izmantot piemerotu tvertni, lai izvairftosno vides piesarf)oSanas.$pe 3 Laiaizsargatu Udensorganismus, graudaugu sejumos ieverot 14 maizsargjoslu, rapSa sejumos, gaMDkapostu un Broiseles kapostu stadijumos, unkrasDumaugu(lidz 50 cm augsti)sejumos un stadijumos ieverot 20m aizsargjosluIidziidenstilpnem un iidenstecem.$pe 3 Laiaizsargatu ar lietojumu nesaistitus posmkajus/kukaiDus,ieverojot 5maizsargjoslu Iidzlauksaimnieaoa neizmantojamai zemei.5pe 8 B"lStamsbitem. Laiaizsargatu bites un citus apputeksnetajus lietot pet22.00 un pirms 5.00 vietas, kur:ir ziedoSikultiiraugiun /vai ziedoSas nezales;vietas, kur bites akt:Mmelde bartbu.Avirijas gadijumi zioof; Ugunsdzesibas un glibSanas dienestam -TeIefons 112Reiislricijas aplieaDas ipainiek$ un raiotijs:Sumitomo ChemicalAgro Europe 5.A.2 Rue Oaude Chappe69370 Saint Dklierau Montd' Orlyon, France"2& -


Pirma palidziba. Ja augu aizsardzibaslidzeklisnonacisuz adas, to nekavejotiesmazgattekosa udensstruklaar ziepem15minutes.. Ja augu aizsardzibaslidzeklisnonacisacis, tas nekavejotiesskalot tekosa udensstrukla15minutes.Ja augu aizsardzibaslidzeklisnonacisgremosanassistema, izskalotmuti un izdzert100 ml udens. Nekavejotiesmeklet mediciniskopalidzibu.Ja augu aizsardzibas lidzeklis nonacis elposanas sistema, nogadat cietuso svaigagaisa.. Jebkura nelaimes gadijuma velama arsta konsultacija.Uzradiet arstam attieciga auguaizsardzibas lidzekjamar~ejumu.Noradijums arstiemIndikacijas gadijuma skalot ku!)gi, nodrosinat brivus elposanas cejus un izvairities noaspiracijas. Arste simptomatiski.Alergijanepastav.Saindesanas informacijas centra talrutla numurs: 67042473personala drosibaAugu aizsardzibas lidzekli uzglabajot, transportejot un pielietojot, jaievero visi videsaizsardzibas, darba drosibas un personigas higienas noteikumi. Jauzmanas, lai auguaizsardzibas lidzeklis vai darba s~idrums nenokjutu uz adas un acis. Sagatavojot darbas~idrumu un stradajot, jalieto individualieaizsardzibas lidzekji:aizsargterps ar galvas segu,aizsargbril/es, respiratoru , gumijas cimdi un gumijas zabaki. Darba laika aizliegts est, dzertun sme~et. Pec darba nekavejoties novilktdarba apgerbu un nomazgat rokas un seju ar udeniun ziepem. Jauzglaba berniem nepieejama vieta.PreparataraksturojumsSumi- alfa 5 e.k. ir pieskaresun zarnu iedarbibasinsekticids(sintetiskaispiretroids). Sumialfa5e.k. (d.v.esfenvalerats)iraugstiefektivsunatri iedarbigsplasaspektrainsekticids,kasiznicinalielakodaju kaitekjulauksaimnieciba.Sumi- alfa 5 e.k. kaitekjusiznicinanonakotsaskare ar tiem vai kukai!)iemedot apstradatu augu. Sumi - alfa 5 e.k. darbojas ari karepelants,aizsargajot apstradatos augus no kaitekjiem uz ilgakulaiku.Sumi-alfa 5 e.k.augos neparvietojas,tapec labu rezultatusasniegsanaisvarigi,lai preparats tiktu vienmerigiizsmidzinatsun nonaktuuz visam kaitekjaun auga dajam.Augstakasdevas augus aizsargailgak neka zemakas.Lietosanas noteikumiSumi - alfa 5 e.k. izsmidzina Wlit pec kaitekja paradisanas vai pec signala par kaitekjaparadiSanos.Lietosanasdevas.IeteicamaApstradajamaDeva darbaNogaidTSanas ApstrazukultOra KaitTgaisorganismsI/ha sTduma Rekomendacijaslaiks,dienas skaitskonc.%Ziemas kviesi,ziemas miezi,Apsmidzinarudzi, Laputis(Aphididae),sejumustritikale, labTbulapgrauzis 0,20kaiteklimvasaras kviesi, (Oulema melanopus)paradotiesvasaras miezi,35 3auzasSpradzi (Phyl/otretaApsmidzinaZiemas rapsis, spp), smecernieki 0.25sejumusvasaras rapsis (Ceuthorrhynchus kaiteklim56 2asimili Cnapi-paradoties3


Cpa/lidactylus},krustziezu paksteoupangodios (Dasieurabrassicae)Spradzi (Phyllotretaspp), raceou baltenisApsmidzinaGalviokaposti, (Pieris rapae),Briseles kapostu baltenis 0.20 stadijumuskaiteklimkaposti (Pieris brassicae),paradoties.kapostu pOcite7 2(Mamestra brassica)ApsmidzinaKrasoumaugisejumus un(ITdz50 cm Laputis (Aphididae) 0.20augsti)stadijumuskaiteklim- 2paradoties.Udens pateri!:lsLauka kultOram 200 - 400 IjhaBites.Bistams bitem. Lai aizsargatu bites un citus apputeksnetajus lietot pec 22.00 un pirms 5.00vietas, kur :ir ziedosi kultOraugiun/vai ziedosasnezales;vietas, kur bites aktivi mekle baribu."Vietas, kur bites aktivi mekle baribu" ietver ari gadijumus, kad ir noverojama jebkada aktivabisu darbiba apstradajama platiba, piemeram, kad noverojama bisu parlidosana uz blakusesosuteritoriju baribas ievakSanai."Ar lietojumu nesaistiti posmkaji/kukai!:li. Lai aizsargatu ar lietojumu nesaistitusposmkajus/kukaiDus,ieverot 5m aizsagjoslulidz lauksiamniecibaneizmantojamai zemei.Darba s!,


Vides aizsardzibas prasibas~oti toksisks Odens organismiem, var radit iIgtermi!;lanevelamu ietekmi Odens vide.Laiaizsargatu Odens organismus, graudaugu sejumus ieverot 14 m aizsargjoslu, rapSa sejumos,galvi!;lkapostu un Briseles kapostu stadijumos, un kras!;Iumaugu (lidz SOm augsti) sejumos unstadijumos ieverot 20 m aizsagjoslu lidz Odenstilpem un Odenstecem. Nepiesar!;lot Odeni araugu aizsardzibas lidzekli un ta iepakojumu. Netirit smidzinasanas tehniku Odenstilpju unOdens tecu tuvuma. Izmantot piemerotu tvertni, lai izvairitos no vides piesaq;10sanas.Lietojot augu aizsardzibas lidzekli ieverot rekomendacijas "Labas lauksaimniecibas praksesnosacijumi Latvija". Preparata izlisanas gadijuma, piesaq;10to materialu savac un ziDORegionalajai vides parvaldei.UzglabaSana: Preparatu uzglabat slegta originalaiepakojuma sausa, labivedinama no tieSassaules staru un sala pasargata noliktava. Uzglabajot ieteicams sargat no sasalsanas.Uzglabasanas temperatOra no 00 lidz + 400C.Deriguma termitls: Glabajot neatvertu originala iepakojuma 2 gadi, skaitot noizgatavosanas datuma.Juridiska atbildiba.Izgatavotajs garante savu pesticidu kvalitati, piegadajot tos originala firmas iepakojuma.Izgatavotajs neatbild par zaudejumiem, kuru iemesls ir preparata nepareiza lietosana vaiuzglabasana.@ = Registreta firmas zime Sumitomo Chemical Co.,Ltd5

More magazines by this user
Similar magazines