Svētais Meinards - Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra

ikskile.lv

Svētais Meinards - Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra

miera apustuli, par Livonijas apustuli. Viņa misija, tēlainirunājot, bija ievadīt Latviju kristīgas Eiropas un tās vērtībupasaulē. Tādi cilvēki kā Meinards ienesa Latvijā arīizglītību un pacēla mūs visus augstākā pakāpē.Šis piemineklis, kura uzcelšanu finansiāli atbalstīja„Itera Latvija” prezidents Juris Savickis, bet celtniecību irrosinājusi Katoļu baznīca, konkrēti prāvests KonstantīnsBojārs, gan īpaši kardināls Jānis Pujats, ir dāvana ne tikaikatoļiem, bet visu konfesiju cilvēkiem Latvijā. Meinardušodien un rīt godinās visu konfesiju pārstāvji, dažādupārliecību pārstāvji, dažādi cilvēki. Arī vieta ir simboliska– ir liela šoseja, pa to nepārtraukti traucas, ir trokšņi,bet šeit būs tāda miera osta, kur mēs varēsim pārdomātmūsu vietu pasaulē katrs savā veidā. Šis piemineklis ir arpaliekošu kultūrvēsturisku un kristietības introdukcijassimbola vērtību. Tāds tas paliks Latvijā.Liels paldies kardinālam, liels paldies visiem, kas cēlaun veidoja šo pieminekli! Tas ir piemineklis mūsu vēsturei.Paldies!Viktors Suškēvičs, tēlnieksCienījamie klātesošie, dāmas un kungi!Šāda projekta realizācija ir iespējama tikaispēcīgā komandā, kura tiecas sasniegt mērķi.Tāds darbs ir nopietns pārbaudījums arī māksliniekam.Es gribu pateikties savas komandaslocekļiem, pirmkārt, Bojāra kungam, kurš šajākomandā atbildēja par garīgo komponentu, kāarī uzņēmās administratīvo vadību, un liels, lielspaldies Savicka kungam. Man izveidojās ideālidarba apstākļi, kad es aiz šo vīru muguras varējumierīgi koncentrēties darbam. Man tas bija nopietnsprofesionāls pārbaudījums, un es jūtos gandarīts.Paldies jums!Juris Savickis, SIA „Itera Latvija” prezidentsLabdien eminence, ekselences, prāvesti, priesteri!Sākšu ar to, ka darbu pie šī projekta uzsāka kardinālsJānis Pujats, prāvests Konstanīns Bojārs unakadēmiķis Jānis Stradiņš. Kopīgiem spēkiemšo darbu aizsākām jau pirms diviem gadiem,un tagad jūs redzat, kas ir izveidojies. No savaspuses gribu pateikt paldies māksliniekam ViktoramSuškēvičam, kas veidojis šo, pēc manāmdomām, brīnišķīgo pieminekli. Man, protams,daudzi jautā: „Kāpēc tu, Juri Savicki, piedalījies?”Atbilde meklējama labajā sadarbībā, kuramums ar akadēmiķi Jāni Stradiņu izveidojās pēctam, kad kopīgi bijām izveidojuši vairākus pieminekļuszinātniekiem. Vēlos pateikt paldies arīBaznīcai par to, ka viņi mani izvēlējās un ka drīkstu piedalītiesšī projekta realizācijā.Gribu teikt tā: „Tautai, kas nezina savu vēsturi, nav arīnākotnes.” Ar svētā Meinarda personību un dzīves gājumues iepazinos, strādādams pie pieminekļa tapšanas.Meinards bija tas, kas nesa mūsu tautas garīgās un morālāsvērtības. Vēlos uzsvērt, ka šis piemineklis nav pagātnei,jo mūsu valstī, tāpat kā daudzās vietās pasaulē,Meinarda sludinātās vērtības ir ļoti aktuālas arī šodienun, man šķiet, būs arī nākotnē.Es vēlētos, lai šis piemineklis nes mūsu tautai garīgāsun morālās vērtības, pareizos baušļus. Manuprāt, tasbūs labākais ieguldījums, ko jebkurš cilvēks varēja vēlētiessavai tautai. Paldies!Indulis Trapiņš, Ikšķiles novada domespriekšsēdētājsKardināla kungs, godātās ekselences, klātesošiekungi un dāmas!Meinarda personība ir ļoti nozīmīga visā Latvijasvēsturē. Šogad mūsu novads, tieši Ikšķilespilsēta, svinēja savu 825 gadu jubileju. Tasnebūtu iespējams, ja Indriķa hronikā nebūtuminēts fakts, ka bīskaps Meinards 1185. gadāizkāpa Ikšķiles krastos, un šeit arī sākas Ikšķilesvēsture. Vēlos teikt, ka ne tikai Ikšķiles vēsture,26 27

More magazines by this user
Similar magazines