NEP sanāksmju plāns 2013.gadā

lbas.lv

NEP sanāksmju plāns 2013.gadā

Eiropas Sociālā fonda projekts „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītībasefektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības,komerczinību) nozaru ekspertu padomes sanāksmju plāns 2013.gadamLaiks, sanāksmes Sanāksmēs izskatāmie jautājumiZiņotājsvadītājsJanvāris/ Februāris Profesionālo kvalifikācijas eksāmenu eksaminācijas komisiju personāla sastāva izveide VISC pārstāvis R.AnčupāneMācību darba vērtēšanas metodes.VISC pārstāvis R.AnčupāneNEP sanāksmju plāna 2013.gadam apstiprināšana Nozares konsultantsA.ČapkovskaSkolu uzņemšanas plāni un apmācāmo prakses vietu nodrošināšana, absolventu RPRV praktisko mācībuatgriezeniskā saite ar mācību iestādidaļas vadītāja A.LaganovskaInformācija par nozares ekspertu piesaisti profesiju standartu un/vai profesionālās VIAA pārstāviskvalifikācijas pamatprasību izstrādei vai pilnveideiMazumtirdzniecības veikalu tīklu tirdzniecības darbinieku izglītības līmenisM/t veikalu tīklu personālavadītāja A.RundvaldeJauno NEP locekļu piesaiste un akreditācijas ekspertu saraksta papildināšana un Nozares konsultantsapstiprināšanaI.GrīnbergaMarts/Aprīlis Audzēkņu uzņemšanas plāna Izglītības un zinātnes ministrijas padotības profesionālās Pieaicināts nozares izpētesizglītības iestādēs un pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs (valsts budžeta finansētās veicējs un/vai nozaresvietās; ESF finansētās programmās) izvērtēšanaekspertsPS (konkretizēt) izvērtēšana un saskaņošana NEPVISC nozares konsultantsIzglītības programmu licencēšanaIKVD pārstāvis K.StrūbergaInformācija par konkursa norisi ,,Jaunais profesionālis 2013,, 27.02-04.03.2013Ķīpsalā, nozares profesiju (komercdarbinieks) popularizēšanas iespējas konkursuietvaros.Par bezdarbnieku neiesaistīšanos darba tirgū un ar to saistītās problēmas VidzemesreģionāIepriekšējā NEP sanāksmē izvirzīts jautājums vai jautājums saskaņā ar NEP darba plānu(pēc nepieciešamības).NEP loceklis D.LocānsNozaresA.ČapkovskaPieaicinātsziņotājskonsultanteattiecīgais


Nozares kvalifikāciju struktūras aktualizācijas kritēriji un pamatojumsInformācija par nozares mācību iestādēm, tālākizglītības iestādēm un cilvēkiem, kuripiedalās eksāmenu komisiju sastāvos, izveidotā saraksta izvērtēšana NEP.Nozares konsultanti.Maijs/Jūnijs Nozares kvalifikāciju struktūras aktualizācija Nozares konsultantsInformācija par NEP starpnozaru darba grupas rezultātiemPieaicināts starpnozaru darbagrupas pārstāvisInformācija par modulāro profesionālo izglītības programmu izstrādiVISC nozaru konsultantsDarba aizsardzības, drošas un veselīgas darba vides situācijas apzināšana nozarē Nozares konsultanteVidzemes reģionāA.ČapkovskaIepriekšējā NEP sanāksmē izvirzīts jautājums vai jautājums saskaņā ar NEP darba plānu Pieaicināts attiecīgais(pēc nepieciešamības).ziņotājsJauno NEP locekļu piesaiste un uzņemšana, NEP sastāva aktualizēšana, akreditācijas Nozares konsultantiekspertu un eksāmenu komisiju locekļu izveidotā saraksta papildināšana unapstiprināšana.Jūlijs/Augusts Informācija par modulāro profesionālo izglītības programmu izstrādi VISC nozaru konsultantsInformācija par kvalifikācijas eksāmena satura izstrādi VISC kvalifikācijaseksāmenu izstrādeskonsultantsIepriekšējā NEP sanāksmē izvirzīts jautājums vai jautājums saskaņā ar NEP darba plānu Pieaicināts attiecīgais(pēc nepieciešamības).ziņotājsSeptembris/Oktobris Informācija par uzņemto audzēkņu skaitu PII IZM pārstāvisInformācija par centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem Pieaicināts ziņotājs no VISCM.DukursIepriekšējā NEP sanāksmē izvirzīts jautājums vai jautājums saskaņā ar NEP darba plānu Pieaicināts attiecīgais(pēc nepieciešamības).ziņotājsNovembris/Decembris Informācija par NEP statusu un paveikto 2013.gadā, darba plāniem 2014.gadāIepriekšējā NEP sanāksmē izvirzīts jautājums vai jautājums saskaņā ar NEP darba plānu(pēc nepieciešamības).Pieaicinātsziņotājsattiecīgais

More magazines by this user
Similar magazines