Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ - Iepirkumu uzraudzības ...

iub.gov.lv

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ - Iepirkumu uzraudzības ...

GrozījumiPUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ2013Iepirkumu uzraudzības birojs


Grozījumi Publisko iepirkumu likumā Pieņemti Saeimā 20.06.2013. Stāsies spēkā 01.08.2013* *01.01.2014. panti 8. 2 , 39. 1 , 39. 2 , 51. (1) 3.,51. (2) 5, 68. (3) 3.2


Pārejas noteikumiPārejas noteikumi papildināti ar 40.-49.punktu.40. Šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētās iepirkumaprocedūras un septītajā daļā minētos iepirkumus, kā arī 8. 1pantā minētos iepirkumus, kas izsludināti, publicējotpaziņojumu par līgumu, paziņojumu par metu konkursu,paziņojumu par veicamo iepirkumu vai paziņojumu par plānotolīgumu, līdz 2013.gada 31.jūlijam, pabeidz, tajā skaitā apstrīdvai pārsūdz, saskaņā ar šā likuma noteikumiem, kas bijaspēkā iepirkuma procedūras vai iepirkuma izsludināšanasdienā, ciktāl šo pārejas noteikumu 46.punktā nav noteikts citādi.41. Šā likuma 8. 1 un 39.pants zaudē spēku 2014.gada1.janvārī.3


Likumā lietotie termini (1.p. 1.pkt.)IEPRIEKŠ1) centralizēto iepirkumuinstitūcija — pasūtītājs, kurš:a) iepērk preces unpakalpojumus citu pasūtītājuvajadzībām vaib) veic iepirkuma procedūraspublisku būvdarbu, piegādesvai pakalpojumu līgumu vaivispārīgo vienošanosnoslēgšanai citu pasūtītājuvajadzībām;TAGAD1) centralizēto iepirkumu institūcija— pasūtītājs, kurš atbilst jebkurai nošādām pazīmēm:a) iepērk preces vai pakalpojumus citupasūtītāju vai sabiedrisko pakalpojumusniedzēju vajadzībām,b) veic iepirkumus vai iepirkumaprocedūras, lai noslēgtu iepirkumalīgumu vai vispārīgo vienošanos citupasūtītāju vai sabiedrisko pakalpojumusniedzēju vajadzībām;”4


Likumā lietotie termini (1.p. 14. 1 pkt.) PIL papildināts ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzējudefinīciju:14. 1 ) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs —sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Sabiedriskopakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē.5


IZŅĒMUMI


Likuma piemērošanas izņēmumi (3.pants) papildināts 3.panta trešās daļas 2.punkts:(3) Šo likumu nepiemēro, ja:[...]2) tā piemērošana varētu radīt kaitējumu būtiskuvalsts interešu aizsardzībai. Par būtisku valstsinterešu aizsardzību katrā konkrētajā gadījumā lemjMinistru kabinets. Šā izņēmuma piemērošanaspamats nav steidzamība, ne arī aizsargājamainformācija pati par sevi, ja tās aizsardzību varnodrošināt iepirkuma procedūrās saskaņā ar šolikumu vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkumulikumu.8


“MAZIE” IEPIRKUMI8. 1 pantsSpēkā līdz 31.12.2013.


Līgumcenu sliekšņi “Mazo” iepirkumu līgumcenu sliekšņi prečupiegādēm un pakalpojumiem tiek noteikti no3000 latu līdz 30 000 latu.No 30 000 latu – iepirkuma procedūras.Metu konkursa regulējumā (71.panta pirmā daļa),nav grozīts slieksnis 20 000 latu (71.panta pirmādaļa), kas ir pretrunā ar 8.panta otro daļu (piemērojaunāko normu, tātad - no 30 000 latu).10


Izmaiņas pretendentuizslēgšanas noteikumos (8. 1 pants)8. 1 pants spēkā līdz 31.12.2013.Izmaiņas 8. 1 panta piektajā daļāIzslēgts pretendenta pienākums, iesniedzotpiedāvājumu, pievienot apliecinājumu, kurā norāda,ka attiecībā uz to nepastāv izslēgšanas noteikumi.


Izmaiņas pretendentuizslēgšanas noteikumos (8. 1 pants)Izmaiņas 8. 1 piektajā daļāIepriekš1) pasludināts tāmaksātnespējas process(izņemot gadījumu, kadmaksātnespējas procesā tiekpiemērota sanācija vai citslīdzīga veida pasākumu kopums,kas vērsts uz parādniekaiespējamā bankrota novēršanuun maksātspējas atjaunošanu),apturēta vai pārtraukta tāsaimnieciskā darbība, uzsāktatiesvedība par tā bankrotu vailīdz līguma izpildesparedzamajam beigu termiņamtas būs likvidēts;Tagad1) pasludināts pretendentamaksātnespējas process (izņemotgadījumu, kad maksātnespējasprocesā tiek piemērota sanācijavai cits līdzīga veida pasākumukopums, kas vērsts uz parādniekaiespējamā bankrota novēršanu unmaksātspējas atjaunošanu),apturēta vai pārtraukta tāsaimnieciskā darbība, uzsāktatiesvedība par tā bankrotu vai tastiek likvidēts;12


Izmaiņas pretendentuizslēgšanas noteikumos (8. 1 pants)Izmaiņas 8. 1 piektajā daļāIepriekš2) tam Latvijā un valstī, kurātas reģistrēts vai atrodas tāpastāvīgā dzīvesvieta (ja tasnav reģistrēts Latvijā vaiLatvijā neatrodas tā pastāvīgādzīvesvieta), ir nodokļuparādi, tajā skaitā valstssociālās apdrošināšanasiemaksu parādi, kaskopsummā katrā valstīpārsniedz 100 latusTagad2) pretendentam Latvijā vaivalstī, kurā tas reģistrēts vaikurā atrodas tā pastāvīgādzīvesvieta, ir nodokļu parādi,tajā skaitā valsts sociālāsapdrošināšanas obligātoiemaksu parādi, kaskopsummā kādā no valstīmpārsniedz 100 latus.”13


Jauns regulējums attiecībā uzpretendentu pārbaudi (8. 1 pants)Jauna kārtība attiecībā uz pretendenta, kuram piešķiramaslīguma slēgšanas tiesības, maksātnespējas un nodokļuparādu pārbaudi (8. 1 panta 5. 1 daļa) Informāciju par maksātnespējas un likvidācijasprocesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra (attiecībā uzLatvijā reģistrētu/dzīvojošu pretendentu):nosūtot vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu (arīelektroniskā veidā ar elektronisko parakstu);noslēdzot starpresoru vienošanos datusaņemšanai elektroniski.14


Jauns regulējums attiecībā uzpretendentu pārbaudi (8. 1 pants) Informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanuiegūst no VID lēmumu par nodokļu maksātājusaimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē(attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošupretendentu) (apliecina ar izdruku, uz kuras fiksētsinformācijas iegūšanas laiks);15


Jauns regulējums attiecībā uzpretendentu pārbaudi (8. 1 pants) Informāciju par VID administrēto nodokļu parādiemiegūst no VID administrēto nodokļu (nodevu)parādnieku datubāzes (neatkarīgi no pretendentareģistrācijas vai dzīvesvietas valsts) (apliecina arizdruku, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks).Pārejas noteikumu 43.punkts – līdz 31.12.2013. neizslēdz parnekustamā īpašuma nodokļu parādiem16


Jauns regulējums attiecībā uzpretendentu pārbaudi (8. 1 pants)Ārvalstīs reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošampretendentam pieprasa izziņu, no kompetentāminstitūcijām par pretendenta maksātnespēju,likvidāciju, saimnieciskās darbības apturēšanu unnodokļu, tai skaitā soc.iemaksu, parādiem, kuru tasiesniedz termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām.17


Jauns regulējums attiecībā uzpretendentu pārbaudi (8. 1 pants)Ja konstatē VID administrēto nodokļu parādu, kas pārsniedz100 latus, pasūtītājs: informē pretendentu, nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijasizsniegšanas vai nosūtīšanas dienas konstatēto parādunomaksai un parādu nomaksas apliecinājumaiesniegšanai.Pretendents, lai apliecinātu parādu neesamību, iesniedz: attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku noVID EDS par to, ka laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijassaņemšanas dienas nav nodokļu parādu; Ja apliecinājums noteiktā laikā netiek iesniegts, pretendentuizslēdz.18


Pienākums publicēt iepirkuma līgumu (8. 1 pants)Papildināta 8. 1 panta astotā daļa(8) .. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkumalīgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetāievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu,atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojotkomercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma untā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetāvismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.Attiecas uz iepirkumiem, kas izsludināti līdz 31.07.2013., ja līgumsstājas spēkā 01.08.2013. vai vēlāk.Neattiecas uz līguma grozījumiem, ja līgums stājies spēkā pirms01.08.2013.19


Noteikumi par līguma grozījumu veikšanu 8. 1 pants papildināts ar 12. 1 daļu šādā redakcijā:(12. 1 ) Grozījumus iepirkuma līgumā, kas noslēdzamsšajā pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot šālikuma 67. 1 panta noteikumus.20


Tehniskās specifikācijas


Izmaiņas PIL 17.pantā Papildināta 17.panta trešā daļa(..) Tehniskajās specifikācijās publiskiempiegādes un pakalpojumu līgumiem papildusiekļauj tehniskos aprakstus, kas ietver tādaspasūtītāja noteiktās prasības attiecībā uz preci vaipakalpojumu kā kvalitātes līmenis, noteikumi parvides aizsardzību un klimata pārmaiņunovēršanas veicināšanu (..)22


Izmaiņas PIL 17.pantā Izmaiņas 17.panta piektajā daļā(5) Ja pasūtītājs sagatavo tehnisko specifikāciju saskaņā aršā panta ceturtās daļas 1.punktu, tas nenoraidapiedāvājumu tāpēc, ka piedāvātā prece vai pakalpojumineatbilst atsaucē norādītajiem standartiem vai tehniskajāmspecifikācijām, ja pretendents ar ražotāja dokumentāciju vaikompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu parpārbaudes rezultātiem piedāvājumā ar dokumentiem, kopasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotājatehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajākārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu parpārbaudes rezultātiem) var pierādīt, ka piedāvājums irekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktastehniskajā specifikācijā.23


Izmaiņas PIL 17.pantā Izmaiņas 17.panta sestajā un astotajā daļāPIL 17.panta sestajā un astotajā daļā vārds“kompetentas” (institūcijas, kas var izsniegtapliecinājumu par pārbaudes rezultātiem) aizstātsar vārdiem “normatīvajos aktos noteiktajā kārtībāakreditētas”24


Izsludināšanas un atklātībasievērošanas noteikumi


Izmaiņas PIL 26.pantā Papildināta 26.panta piektā daļa(5) Pasūtītājs publicē paziņojumu pargrozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanuvai pārtraukšanu tikai tad, ja tas iepriekš publicējispaziņojumu par līgumu, paziņojumu par metukonkursu vai paziņojumu par iepirkumaprocedūras rezultātiem (ja veikts iepirkums šālikuma 8.panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā vaiveikta sarunu procedūra, iepriekš nepublicējotpaziņojumu par līgumu).26


Izmaiņas PIL 29.pantā Precizēta 29.panta trešā un piektā daļa(3) (..) Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarītigrozījumi (izslēgts - un ir pagājusi puse no šā panta otrajādaļā minētā termiņa vai ilgāks laiks), piedāvājumuiesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums pargrozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vaipārtraukšanu publicēts IUB mājaslapā internetā, nedrīkstbūt īsāks par 26 dienām (..)(5) (..) Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarītigrozījumi (izslēgts - un ir pagājusi puse no šā pantaceturtajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks), pieteikumuiesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums pargrozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vaipārtraukšanu publicēts IUB mājaslapā internetā, nedrīkstbūt īsāks par 21 dienu (..)27


Izmaiņas PIL 33.pantā Papildināta 33.panta septītā daļa (piedāvājumu un pieteikumuiesniegšana elektroniskā formā)(7) [...] Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vaipiegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumuun tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, javiss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu elektroniski, kandidātsvai piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstuparakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu.Ja piedāvājumu vai pieteikumu var iesniegt elektroniski,pasūtītājs nav tiesīgs pieprasīt, lai papildus elektroniskajampiedāvājumam vai pieteikumam kandidāts vai piegādātājsiesniedz arī rakstveida piedāvājumu vai pieteikumu.28


Izmaiņas PIL 51.pantā(1) Pirms tiek publicēts paziņojums par līgumu, atklātamkonkursam tiek sagatavots konkursa nolikums.Nolikumā ietver:1) (..)5) piedāvājuma izvēles kritēriju un vērtēšanas kritērijusaskaņā ar šā likuma 46.pantu, kā arī norādi, vaipretendents var iesniegt piedāvājuma variantussaskaņā ar šā likuma 19.pantu;29


Kandidātu un pretendentu atlaseun piedāvājumu izvēle


Izmaiņas PIL 39.pantā PIL 39.panta pirmās daļas 2.punkts izteikts jaunā redakcijā2) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijaslēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvisneapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgupārkāpumā, kas izpaužas kā:a) [...];b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darbalīguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņāneiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbaņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.Turpmāk neparedz atkārtotību vai divu personu nodarbināšanubez rakstveida līguma.Pārejas noteikumu 46.punkts: 39.p.2.p. “b’” apakšpunktsattiecas uz iepirkuma procedūrām un B daļas pakalpojumuiepirkumiem, kas izsludināti līdz 31.07.2013., ja pretendentsvai kandidāts līdz tam nav izslēgts!31


Izmaiņas PIL 39.pantā papildināts 39.panta pirmās daļas 3.punkts3) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentasinstitūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkāun kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts parvainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kāvertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircējaiespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālākarteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgāinstitūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, parsadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vaipretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodusamazinājusi.32


Izmaiņas PIL 39.pantā 39.pants papildināts ar 2. 1 , 2. 2 , 2. 3 , 2. 4 daļu(2. 1 ) Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt kandidātu vaipretendentu no turpmākās dalības iepirkumaprocedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, jakandidāts vai pretendents (kā līgumslēdzēja puse vailīgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzējapuse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība),tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents irpiegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījisar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vaivispārīgo vienošanos un tādēļ pasūtītājs ir izmantojisiepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanāsnoteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties noiepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās.33


Izmaiņas PIL 39.pantā 39.pants papildināts ar 2. 1 , 2. 2 , 2. 3 , 2. 4 daļu(2. 2 ) Pasūtītājs ir tiesīgs neizslēgt kandidātu vaipretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrāsaskaņā ar šā panta 2. 1 daļu, tā vietā paredzot papildusaistību izpildes nodrošinājumu (piemēram, bankasgarantija vai apdrošināšana par noteiktu naudas summu)vai tādus noteikumus, kas kandidātam vaipretendentam padara ekonomiski neizdevīgu iepirkumalīguma vai vispārīgās vienošanās būtisku noteikumuneievērošanu (piemēram, paredzētā avansa maksājumasamazināšana, tā samaksas atlikšana vai atcelšana).34


Izmaiņas PIL 39.pantā 39.pants papildināts ar 2. 1 , 2. 2 , 2. 3 , 2. 4 daļu(2. 3 ) Pasūtītājs, pieņemot lēmumu par kandidāta vaipretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumaprocedūrā saskaņā ar šā panta 2. 1 daļu, ņem vērā, cikbūtisks ir pārkāpums, kas pieļauts tā iepirkuma līguma vaivispārīgās vienošanās izpildē, no kā pasūtītājs vienpusējiatkāpies, kā arī slēdzamā iepirkuma līguma vaivispārīgās vienošanās neizpildes risku.35


Izmaiņas PIL 39.pantā 39.pants papildināts ar 2. 1 , 2. 2 , 2. 3 , 2. 4 daļu(2. 4 ) Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot šā panta 2. 1 daļāparedzēto kandidātu un pretendentu izslēgšanasnosacījumu, kā arī šā panta 2. 2 daļā minēto papildu saistībuizpildes nodrošinājumu un noteikumus tikai tad, ja tasšādas tiesības ir paredzējis paziņojumā par līgumu vaiiepirkuma procedūras dokumentos.Pārejas noteikumu 47.punkts: 2. 1 daļā paredzētaisizslēgšanas noteikums piemērojams, ja pasūtītājsvienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma vai vispārīgāsvienošanās pēc 31.07.2013.36


Izmaiņas PIL 39.pantā 39.panta ceturtā daļa papildināta ar 4.punktu(4) Attiecībā uz kandidātu, pretendentu un šā panta pirmāsdaļas 11.punktā minēto personu šā panta pirmās daļas 1.,2. un 3.punktā un 2. 1 daļā minētie izslēgšanas nosacījuminetiek piemēroti, ja:[...]4) no dienas, kad pasūtītājs vienpusēji atkāpies no šā panta2. 1 daļā minētā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās,līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai irpagājuši 12 mēneši publiska piegādes vai pakalpojumulīguma gadījumā un trīs gadi publiska būvdarbu līgumagadījumā.37


Izmaiņas PIL 39.pantā 39.pants papildināts ar 4. 1 daļu(4. 1 ) Pasūtītājs pārbaudi par šā panta pirmajādaļā noteikto kandidātu un pretendentuizslēgšanas gadījumu esamību veic:1) atklātā konkursā — attiecībā uz katrupretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumāpar līgumu un iepirkuma procedūras dokumentosnoteiktajām prasībām un izraudzītajampiedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramaslīguma slēgšanas tiesības;38


Izmaiņas PIL 39.pantā2) slēgtā konkursā, konkursa dialogā un sarunuprocedūrā, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu,— attiecībā uz katru kandidātu, kas atbilst citām paziņojumāpar līgumu un kandidātu atlases nolikumā noteiktajāmprasībām un būtu uzaicināms iesniegt piedāvājumu.Ja piemēro kandidātu skaita samazināšanu (37.panta (6),(7), (8)), pārbaudi veic pirms kandidātu skaitasamazināšanas.Pārbaudi par šā panta pirmās daļas 11.punktā minētajiemapakšuzņēmējiem veic attiecībā uz katru pretendentu,kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;39


Izmaiņas PIL 39.pantā3) sarunu procedūrā, iepriekš nepublicējotpaziņojumu par līgumu,— attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtupiešķiramas līguma slēgšanas tiesības (izņemotšīs daļas 4.punktā minēto gadījumu);40


Izmaiņas PIL 39.pantā4) sarunu procedūrā, iepriekš nepublicējotpaziņojumu par līgumu šā likuma 62.panta pirmāsdaļas 1.punkta pēdējā teikumā minētajā gadījumā,ja tā tiek piemērota pēc atklāta konkursaizbeigšanas,— attiecībā uz katru pretendentu, kas iesniedzispiedāvājumu atklātā konkursā un ir uzaicināts uzsarunu procedūru.Sarunu procedūras piemērošanas nosacījums –uzaicina tikai tos, kas nav izslēgti saskaņā ar PIL 39.pantu.41


Izmaiņas PIL 39.pantā PIL 39.pants papildināts 4. 2 daļu(4. 2 ) Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvoresursu patēriņu pieteikumu vai piedāvājumuizvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi (iegūstotinformāciju pats no VDI, UR un VID datubāzēm) parkandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumuesamību atklātā un slēgtā konkursā, konkursadialogā un sarunu procedūrā veikt attiecībā uzvisiem kandidātiem vai pretendentiem, kasiesnieguši pieteikumu vai piedāvājumu.Neattiecas uz ārvalstu pretendentu pārbaudi, kuriemjāprasa izziņas.42


Izmaiņas PIL 39.pantā Izslēgta 39.panta piektā un 5. 1 daļa, 39.pants papildināts ar5. 2 , 5. 3 un 5. 4 daļu(5. 2 ) Par 39.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiempārkāpumiem informāciju iegūst: no Valsts darba inspekcijas (par 2.punkta «b»apakšpunktā minēto pārkāpumu (attiecībā uz Latvijāreģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu kandidātu vai pretendentu,kā arī 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu)); pieprasot, lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgāsārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina,ka tas un šā panta pirmās daļas 11.punktā minētā personanav sodīti par šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajiempārkāpumiem (attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgidzīvojošu kandidātu vai pretendentu, kā arī 39.panta pirmāsdaļas 11.punktā minēto personu).,43


Izmaiņas PIL 39.pantā(5. 3 ) Lai izvērtētu kandidātu, pretendentu un 39.pantapirmās daļas 11.punktā minēto personu saskaņā ar39.panta pirmās daļas 4.punktu, pasūtītājs:1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošukandidātu vai pretendentu, kā arī šā panta pirmās daļas11.punktā minēto personu informāciju par maksātnespējasun likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra uninformāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūstValsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātājusaimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē (apliecina arizdruku no datubāzes);2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošukandidātu vai pretendentu, kā arī šā panta pirmās daļas11.punktā minēto personu pieprasa, lai kandidāts vaipretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentāsinstitūcijas izziņu.44


Izmaiņas PIL 39.pantā(5. 4 ) Lai izvērtētu kandidātu, pretendentu un 39.pantapirmās daļas 11.punktā minēto personu saskaņā ar39.panta pirmās daļas 5.punktu, pasūtītājs:1) attiecībā uz kandidātu vai pretendentu, kā arī šāpanta pirmās daļas 11.punktā minēto personu(neatkarīgi no to reģistrācijas valsts vai pastāvīgāsdzīvesvietas) informāciju par VID administrētonodokļu parādiem iegūst VID administrēto nodokļu(nodevu) parādnieku datubāzē (apliecina izdruka nošīs datubāzes).45


Izmaiņas PIL 39.pantā(5 4 ) Konstatējot nodokļu parādus: informē kandidātu vai pretendentu par to, nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijasizsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatētoparādu nomaksai un parādu nomaksasapliecinājuma iesniegšanai.Parādu neesamību apliecina ar attiecīgās personasvai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no VID EDS. Jaminētais apliecinājums noteiktajā termiņā naviesniegts, kandidātu vai pretendentu izslēdz.46


Izmaiņas PIL 39.pantā(5. 4 ) Lai izvērtētu kandidātu, pretendentu un šā pantapirmās daļas 11.punktā minēto personu saskaņā ar šāpanta pirmās daļas 5.punktu, pasūtītājs:[...]2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodaspastāvīgā dzīvesvieta) kandidātu vai pretendentu, kā arīšā panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu pieprasa,lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalstskompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam unšā panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personaiattiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valstssociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kaskopsummā pārsniedz 100 latus.47


Izmaiņas PIL 39.pantā Izslēgta 39.panta astotā un devītā daļa, 39.pantspapildināts ar 9. 1 un 9. 2 daļu(9. 1 ) Termiņu 39.pantā paredzēto izziņuiesniegšanai (ārvalstīs reģistrētam vai pastāvīgidzīvojošam pretendentam vai kandidātam)nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēcpieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanasdienas.48


Izmaiņas PIL 39.pantā(9. 2 ) Valsts darba inspekcija un Uzņēmumureģistrs attiecīgi šā panta 5. 2 daļas 1.punktā un5. 3 daļas 1.punktā minēto informāciju sniedz trijudarbdienu laikā.49


Izmaiņas PIL 40.pantā40.pants “Atbilstība profesionālās darbībasveikšanai” tiek papildināts ar trešo daļu(3) Pasūtītājs nenosaka prasības attiecībā uzminimālo laiku kopš piegādātāja reģistrēšanas,licencēšanas vai pilnvarošanas, vai kļūšanas parkādas īpašas organizācijas biedru.Piemēram, nedrīkst noteikt, lai vismaz 5 gaduspretendents būtu reģistrēts Komercreģistrā.50


Izmaiņas PIL 41.pantāPapildināts 41.panta “Saimnieciskais un finansiālaisstāvoklis” pirmās daļas 3.punkts(1) Piegādātājs sava saimnieciskā un finansiālā stāvokļaatbilstību izvirzītajām prasībām galvenokārt var apliecināt,iesniedzot šādus dokumentus:[...]3) apliecinājumu par savu kopējo finanšu apgrozījumu vai,ja nepieciešams, finanšu apgrozījumu, kas attiecas uzkonkrēto iepirkumu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiemfinanšu gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu iriespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vaidarbības uzsākšanas laiku.51


Izmaiņas PIL 42.pantā 42.pants “Tehniskās un profesionālās spējas”papildināts ar piekto daļu(5) Pasūtītājs nenosaka prasības attiecībā uzminimālo kandidāta vai pretendenta darbībaslaiku.Piemēram, nenosaka, ka pretendentamjādarbojas mēbeļu piegādes jomā vismaz 3gadus.52


Izmaiņas PIL 43.pantā43.pants tiek papildināts un izteikts jaunā redakcijā43.pants. Kvalitātes vadības standartiJa pasūtītājs pieprasa, lai būtu pārbaudīta piegādātājavadības sistēma, tas atsaucas uz kvalitātes vadībassistēmām, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijasstandartiem un ir sertificētas normatīvajos aktos noteiktajākārtībā akreditētās institūcijās. Pasūtītājs atzīst citas EiropasSavienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībāakreditētas institūcijas izdotu sertifikātu, kā arī cituspiegādātāja iesniegtus pierādījumus par līdzvērtīgukvalitātes vadības pasākumu īstenošanu.53


Izmaiņas PIL 44.pantāIzmainīts 44.panta 2.punkta formulējums44.pants. Piegādātājs spēju īstenot šā likuma 42.pantaotrās daļas 7.punktā minētos pasākumus (videsaizsardzības pasākumus) var apliecināt:[...]2) ar Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalstskompetentās institūcijas normatīvajos aktos noteiktajākārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu sertifikātu, kasapliecina viņa atbilstību Eiropas vai starptautiskajiem videsvadības sistēmas standartiem;54


Atklāta un slēgta konkursapiemērošana


Izmaiņas PIL 52.pantāIzmainīts 52.panta “Piedāvājumu nodrošinājums”otrās daļas regulējums(2) Piedāvājuma nodrošinājuma apmēru nosakasamērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkumaparedzamo līgumcenu un līguma priekšmetu, betne lielāku par diviem procentiem no paredzamāslīgumcenas un ne lielāku par 10 000 latu.56


Izmaiņas PIL 55.pantā55.pantā “Ieinteresēto piegādātāju sanāksme,piedāvājumu iesniegšana un atvēršana atklātā unslēgtā konkursā” pirmās daļas ceturtajā teikumāvārds “darbdienas” aizstāts ar vārdu “dienas”:Ieinteresēto piegādātāju sanāksmi rīko ne vēlāk kā10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas uninformāciju par sanāksmi ievieto pasūtītājamājaslapā internetā vismaz piecas dienas iepriekš.57


Izmaiņas PIL 54.pantāIzmainīta 54.panta otrā daļa un izslēgta trešā daļa(2) Ja tikai viens kandidāts atbilst visām kandidātuatlases nolikumā vai paziņojumā par līgumunoteiktajām kandidātu atlases prasībām, pasūtītājspieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.Nav tiesību turpināt procedūru, pamatojot prasībuobjektivitāti.Skat. IUB mājaslapā 29.07.2013.ievietotoskaidrojumu «Skaidrojums par pasūtītāja rīcību(iepirkuma procedūras pārtraukšanu) vienaatlases prasībām atbilstoša pieteikuma vaipiedāvājuma gadījumā»58


Izmaiņas PIL 56.pantā56.panta septītā daļa izteikta jaunā redakcijā un izslēgtaastotā daļa(7) Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklātakonkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumunoteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājssagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumāpamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlasesprasības ir objektīvas un samērīgas. Ja pasūtītājsnevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlasesprasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem lēmumupārtraukt iepirkuma procedūru.Izslēgts pienākums pamatot to, ka konkrētajā tirgū nedarbojaspietiekams atlases prasībām atbilstošu piegādātāju skaits.59


Sarunu procedūras un konkursadialoga piemērošana


Izmaiņas PIL 64. 1 pantāIzmainīta 64. 1 panta “Konkursa dialogapiemērošana” pirmā daļa(1) Konkursa dialogs ir iepirkuma procedūra, kurupasūtītājs ir tiesīgs piemērot, ja iepirkuma līgumstiek slēgts publiskās un privātās partnerībasietvaros un līgums ir uzskatāms par sevišķisarežģītu.61


Iepirkuma līguma noteikumi


Izmaiņas PIL 67.pantā67.pants “Iepirkuma līgums” papildināts ar 5. 1 daļušādā redakcijā(5. 1 ) Ja šā panta piektajā daļā minētānogaidīšanas termiņa pēdējā diena irdarbdiena, pirms kuras bijusi brīvdiena vaisvētku diena, nogaidīšanas termiņšpagarināms par vienu darbdienu.Attiecas uz gadījumu, kad nogaidīšanas termiņadesmitā vai piecpadsmitā diena iekrīt brīvdienā vaisvētku dienā, nevis piektdienā!63


67.panta 5. 1 daļaNovembrisP. O. T. C. P. S. Sv.1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 3064


Izmaiņas PIL 67.pantāPrecizēts 67. 1 panta “Iepirkuma līguma vaivispārīgās vienošanās grozīšana” otrās daļas1.punkts(2) Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgāsvienošanās grozījumi ir pieļaujami jebkurā nošādiem gadījumiem:1) iepirkuma procedūras dokumenti, kā arīiepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidriun nepārprotami paredz grozījumu iespēju,gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumuapjomu un būtību;65


Izmaiņas PIL 69.pantāPapildināta 69.panta “Informācijas par iepirkumalīgumiem pieejamība” ievaddaļaVispārpieejama ir šāda iepirkuma līgumā tajāskaitā tā grozījumos ietvertā informācija:[...]66


Kārtība, kādā izskatāmi iesniegumi par iepirkumaprocedūras pārkāpumiem


Izmaiņas PIL 84.pantā Papildināts 84.panta “Iesnieguma izskatīšana”otrās daļas 2.punkts(2) Izskatot iesniegumu par iepirkuma procedūraspārkāpumiem, komisija ar savu lēmumu var:[...]2) aizliegt slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgovienošanos, ja pasūtītājs nav ievērojis šā likuma32.pantā vai 79.panta sestajā daļā noteiktāsprasības;68


Izmaiņas PIL 84.pantāIzmainīta 84.panta “Iesnieguma izskatīšana” ceturtā daļaMainīta kārtība sēdes dalībnieku uzaicināšanai uziesnieguma izskatīšanas sēdi:Publicē uzaicinājumu IUB mājaslapā internetā vismaz trīsdarbdienas iepriekš. Uzaicinājums uzskatāms par paziņotunākamajā darbdienā pēc tā publicēšanas.Ja dalībnieki IUB ir paziņojuši faksa numuru vai elektroniskāpasta adresi, uz kuru nosūtīt uzaicinājumu, Iepirkumuuzraudzības birojs informāciju par iesnieguma izskatīšanassēdi nosūta dalībniekiem arī pa faksu vai elektronisko pastune vēlāk kā dienā, kad uzaicinājums publicēts Iepirkumuuzraudzības biroja mājaslapā internetā.69


Centralizēto iepirkumu institūcijasveiktie iepirkumiizmaiņas no 01.01.2014.


Centralizēto iepirkumu institūcijas veiktieiepirkumiGrozījumi 8.panta 2. 1 daļā un 16.pantā stājas spēkā no01.01.2014.8.panta 2. 1 daļa tiek izteikta jaunā redakcijā:2. 1 ) Šā likuma 16.panta piektajā un septītajā daļānoteiktajos gadījumos pasūtītājs iepērk preces unpakalpojumus no centralizēto iepirkumu institūcijasvai ar tās starpniecību, nepiemērojot šā pantapirmajā daļā noteiktās iepirkuma procedūras, šāpanta septītās daļas vai šā likuma 8. 1 pantanoteikumus.Pienākums iepirkt preces EIS vai no pašvaldībuizveidotas centralizēto iepirkumu sistēmas tiek uzlikts arīpašvaldībām un to iestādēm!71


Centralizēto iepirkumu institūcijas veiktieiepirkumi (16.pants)Atšķirīgi līgumcenu sliekšņi, no kuriem tiešās pārvaldesiestādēm un pašvaldībām un to iestādēm jāpērk MK noteikumosnoteiktās preces no centralizēto iepirkumu institūcijas: Tiešās pārvaldes iestādes –100 Ls 12 mēn. periodā; Pašvaldības –3000 Ls 12 mēn. periodā. Paredzēti gadījumi, kad tiešās pārvaldes iestāde varneiegādāties preces vai pakalpojumus no centralizēto iepirkumuinstitūcijas (nav iespējams iegādāties; var nodrošināt iegādi parzemāku cenu).72


Centralizēto iepirkumu institūcijas veiktieiepirkumi (16.pants) 16.panta astotā daļa - pašvaldības var izvēlēties kādāveidā izpildīt šī panta septītās daļas prasības (obligāta MKnoteikto preču vai pakalpojumu iegāde centralizēti):1) no Ministru kabineta noteiktās centralizētoiepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību;2) no vienas vai vairāku pašvaldību izveidotascentralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tāsstarpniecību, ja attiecīgā centralizēto iepirkumuinstitūcija nodrošina attiecīgo preču un pakalpojumuiepirkumus pašvaldībai un visām tās iestādēm.73


“MAZIE” IEPIRKUMI8. 2 pantsSpēkā no 01.01.2014.


“mazo” iepirkumu regulējums no 01.01.2014. Ar 2014.gada 1.janvāri PIL 8. 1 pants tiek aizstāts ar 8. 2 pantu. 8. 2 panta regulējums tiek pārņemts no 8. 1 panta ar dažiempapildinājumiem: turpmāk pretendentu pārbaude atbilstoši izslēgšanasnoteikumiem (kas konstatējami Latvijā), tiek veikta Ministrukabineta noteiktajā informācijas sistēmā;daļas ar indeksiem tiek aizstātas ar daļām bez indeksiem.paredzēti gadījumi, kuros var nepiemērot izslēgšanasnoteikumus (B daļas pakalpojumi, sarunu procedūrasapstākļi; gadījumi, kad tiek veikts atkārtots iepirkumsneiesniegtu vai neatbilstošu piedāvājumu dēļ).75


No 01.01.2014. PIL 39. 1 pantsNo 01.01.2014. 39. 1 pants aizstāj 39.pantu.Nemainās (identiski 39.pantam redakcijā no 01.08.2013.): izslēgšanas noteikumi darba tiesību un konkurences jomā, noilguma termiņi (izņemot par darba tiesību pārkāpumu); personas, attiecībā uz kurām pārbaudāmi izslēgšanasnoteikumi (apakšuzņēmējs, kuram nodod vismaz 20 %,izņemot 39. 1 panta pirmās daļas 1.punktu; persona, uzkuras spējām balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju, izņemot39. 1 panta pirmās daļas 1.punktu; personālsabiedrībasbiedrs); noteikumi par to, kurā procedūras posmā veic pārbaudi; ārvalstu pretendentam vai kandidātam pieprasāmāsizziņas; iespēja pierādīt nodokļu parādu neesamību.Mainīta punktu numerācija.76


No 01.01.2014. PIL 39. 1 pants(1) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkumaprocedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:1) kandidāts, pretendents vai persona, kura ir kandidāta vaipretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vaipersona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentudarbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstupar sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvisneapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurāno šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās,starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vaikomerciāla uzpirkšana,b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļulegalizēšana,c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumunomaksas,d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu,terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana teroraaktu veikšanai;77


No 01.01.2014. PIL 39. 1 pants(1) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkumaprocedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:1) (..);8) uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vaisniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 % no kopējāspubliska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmišīs daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi (neattiecina1.punkta nosacījumus);9) uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējāmkandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācijaatbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūrasdokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 2., 3., 4.,5. vai 6.punktā minētie nosacījumi (neattiecina 1.punktanosacījumus).78


No 01.01.2014. PIL 39. 1 pants(1) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu nodalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiemgadījumiem:[...]4) ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējasprocess, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendentasaimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vaipretendenta bankrotu vai kandidāts vai pretendents tieklikvidēts;5) kandidātam vai pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tasreģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, irnodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanasobligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīmpārsniedz 100 latus;No 01.01.2014.attiecina arī uz nekustamā īpašuma nodokļuparādiem!79


No 01.01.2014. PIL 39. 1 pants(1) Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu nodalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiemgadījumiem:[...]6) kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesuinformāciju, lai apliecinātu atbilstību šā panta noteikumiemvai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu unpretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzispieprasīto informāciju;80


No 01.01.2014. PIL 39. 1 pants(4) Pasūtītājs neizslēdz kandidātu vai pretendentu nodalības iepirkuma procedūrā, ja:1) (..)2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams unnepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentasinstitūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā pantapirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā un 3.punktāminētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vaipiedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.81


No 01.01.2014. PIL 39. 1 pants(3) Ja pasūtītājs saskaņā ar šā likuma 63.panta otrās daļas4.punktu piemēro sarunu procedūru, iepriekšnepublicējot paziņojumu par līgumu (iepērk preces parīpaši izdevīgiem noteikumiem piegādātāja komercdarbībasizbeigšanas gadījumā vai bankrotējoša komersanta mantasizpārdošanas gadījumā), tas nepiemēro šā panta pirmāsdaļas 4.punktu (izslēgšana maksātnespējas, likvidācijas,saimnieciskās darbības apturēšanas gadījumā).82


No 01.01.2014. PIL 39. 1 pants(7) Lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents navizslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā šā panta pirmāsdaļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu unpārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētāpersona sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktāminēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabinetanoteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajākārtībā iegūst informāciju:1) par šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiempārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietuministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minētoinformāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodureģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendenta un citušā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;83


No 01.01.2014. PIL 39. 1 pants2) par šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem —no Uzņēmumu reģistra;3) par šā panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — noValsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienestaun Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasotkandidāta, pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minētopersonu piekrišanu.84


No 01.01.2014. PIL 39. 1 pants(9) Ministru kabinets nosaka:1) informācijas sistēmu, kurā veicama šā panta septītajādaļā minētā pārbaude, kā arī šīs sistēmas uzturēšanas unizmantošanas kārtību;2) šā panta septītās daļas 1.punktā minētās pārbaudāmāsinformācijas apstrādes mērķi un apjomu, kā arī tos LatvijasAdministratīvo pārkāpumu kodeksa, Krimināllikuma un citulikumu pantus, kuri atbilst šā panta pirmajā daļānoteiktajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanasgadījumiem un par kuros paredzētajiem pārkāpumiem unnoziedzīgajiem nodarījumiem veicama šā panta septītāsdaļas 1.punktā noteiktā pārbaude;85


No 01.01.2014. PIL 39. 1 pants(9) Ministru kabinets nosaka:[...]3) kārtību, kādā šīs daļas 1.punktā minētā informācijassistēma saņem un apstrādā informāciju no šā pantaseptītajā daļā minēto iestāžu uzturētajām informācijassistēmām.86


No 01.01.2014. PIL 39. 1 pants(10) Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgidzīvojošs kandidāts vai pretendents nav izslēdzams nodalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar šā panta pirmodaļu, pasūtītājs, izņemot šā panta vienpadsmitajā daļāminēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts vai pretendentsiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijasizziņu, kas apliecina, ka uz kandidātu vai pretendentuneattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi.Termiņš izziņu iesniegšanai - ne īsāks par 10 darbdienāmpēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.87


No 01.01.2014. PIL 39. 1 pants(11) Šā panta desmito daļu nepiemēro tām šā pantapirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajām personām(personālsabiedrības biedrs, apakšuzņēmējs,persona, uz kuras spējām balstās), kuras irreģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un irnorādītas kandidāta vai pretendenta iesniegtajāpieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudiveic, izmantojot MK noteikto sistēmu.88


No 01.01.2014. PIL 39. 2 pantsPIL tiek papildināts ar 39. 2 pantu “Līguma izpildesnodrošināšana”Ietver 39. 1 panta (2. 1 )-(2. 4 ) noteikumus(izslēgšana par iepriekšējā līguma neizpildi).89


Izmaiņas PIL 51.pantā (no 01.01.2014.)51.panta pirmās daļas 3.punkts un otrās daļas5.punkts izteikts jaunā redakcijā(1) Atklāta konkursa nolikumā ietver cita starpāšā likuma 39. 1 panta noteikumus vai atsauci uzšā likuma 39. 1 pantu (iepriekš – prasības uniesniedzamo informāciju saskaņā ar 39.pantu)(2) Kandidātu atlases nolikumā slēgtamkonkursam cita starpā ietver šā likuma 39. 1 pantanoteikumus vai atsauci uz šā likuma 39. 1 pantu.90


Paldies par uzmanību!

More magazines by this user
Similar magazines