Publisko iepirkumu likuma grozījumi - Iepirkumu uzraudzības birojs

iub.gov.lv

Publisko iepirkumu likuma grozījumi - Iepirkumu uzraudzības birojs

Ar direktīvas 2007/66/EKieviešanu saistītie grozījumiPublisko iepirkumu likuma grozījumi 4


Nogaidīšanas termiņš Iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos slēdzne agrāk kā nākamajā darbdienā pēcnogaidīšanas termiņa beigām, ja IUB nav šālikuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegtsiesniegums par iepirkuma procedūraspārkāpumiem (67.panta ceturtā daļa).Publisko iepirkumu likuma grozījumi 14


Piemērs – nogaidīšanas termiņšir 10 dienas1Pieņemtslēmums2 3 4Lēmumsnosūtīts5 6 78 9 10 11 12 13 1415Nogaidīšanastermiņabeigas16Līgumaslēgšanasdiena17 18 19 20 21Publisko iepirkumu likuma grozījumi 16


Piemērs – nogaidīšanas termiņšir 15 dienas1Lēmumspieņemtsun nosūtīts2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17Nogaidīšanastermiņabeigas18Līgumaslēgšanasdiena19 20 21Publisko iepirkumu likuma grozījumi 17


Nogaidīšanas termiņu varneievērot, ja: vienīgajam pretendentam ir piešķirtas līgumaslēgšanas tiesības un nav kandidātu, kas būtutiesīgi iesniegt iesniegumu likuma 83.pantānoteiktajā kārtībā; Visiem kandidātiem ir paziņots lēmums parkandidātu atlases rezultātiem un ir pagājis 83.pantaotrajā daļā noteiktais termiņš iesniegumaiesniegšanai vai iesniegtais iesniegums ir noraidītsvai atzīts par nepamatotuPublisko iepirkumu likuma grozījumi 18


Nogaidīšanas termiņu varneievērot, ja: tiek rīkots likuma 2.pielikuma B daļaspakalpojumu iepirkums pasūtītājamneparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā; Visos pārējos gadījumos, iepērkot B daļaspakalpojumus, nogaidīšanas termiņš jāievēro! tiek piemērota sarunu procedūra saskaņā arlikuma 63.pantu, nepublicējot paziņojumu parlīgumu; Nogaidīšanas termiņu var neievērot visos gadījumos,neatkarīgi no 63.panta daļas un nepieciešamībassaskaņot sarunu procedūru ar IUB!Publisko iepirkumu likuma grozījumi 19


Nogaidīšanas termiņu varneievērot, ja: līgumu slēdz vispārīgās vienošanās ietvarossaskaņā ar likuma 65.pantu (65.pantaseptītajā daļā noteiktā procedūra); līgumu slēdz dinamiskās iepirkumu sistēmasietvaros saskaņā ar likuma 66.pantu(66.panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktākārtība)Publisko iepirkumu likuma grozījumi 20


Pārejas noteikumu 26.punktsIesniegums par pārkāpumiem, kas pieļauti iepirkumaprocedūrā, kuras ietvaros paziņojums par iepirkumaprocedūras rezultātiem publicēts līdz 2010.gada14.jūnijam, iesniedzams saskaņā ar šā likuma 83.pantaotro daļu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010.gada14.jūnijam), kura regulē termiņus iesniegumaiesniegšanai par iespējamiem pārkāpumiem iepirkumaprocedūrā t.i 10 dienu laikā pēc tam, kad publicēts paziņojumspar iepirkuma procedūras rezultātiemPublisko iepirkumu likuma grozījumi 26


Iesniegumus par iepirkuma procedūrasdokumentos iekļautajām prasībāmiesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam83.panta trešajā daļā noteiktajos termiņosPublisko iepirkumu likuma grozījumi 27


Iesnieguma iesniegšana IUBIesniegumu par slēgtakonkursa kandidātuatlases nolikumā unpaziņojumā par līgumu,kā arī dokumentos parsarunu procedūru,iepriekš publicējotpaziņojumu par līgumu,vai konkursa dialogadokumentos unpaziņojumā par līgumuiekļautajām prasībāmvar iesniegt ne vēlāk kā4 darbdienas pirmspieteikumu iesniegšanastermiņa beigāmPublisko iepirkumu likuma grozījumi 29


Iesnieguma iesniegšana IUB iesniegumu parslēgta konkursa,sarunu procedūrasvai konkursadialoga uzaicinājumāiekļautajām prasībām var iesniegt ne vēlākkā 4 darbdienaspirms piedāvājumuiesniegšanas termiņabeigāmPublisko iepirkumu likuma grozījumi 30


Iesnieguma iesniegšana IUB Iesniegumu par metukonkursa nolikumāun paziņojumā parmetu konkursuiekļautajām prasībām var iesniegt ne vēlākkā 10 dienas pirmsmetu iesniegšanastermiņa beigāmPublisko iepirkumu likuma grozījumi 31


No 2009.gada 21.aprīļa par iesnieguma iesniegšanuIepirkumu uzraudzības birojam nav jāmaksā(Satversmes tiesas 2010.gada 19.aprīļa spriedums lietāNr. 2009-77-01 "Par Publisko iepirkumu likuma 83.2panta un pārejas noteikumu 12.punkta atbilstību LatvijasRepublikas Satversmes 1. un 92.pantam“)Gadījumus, kad iemaksāto iesnieguma nodrošinājumuatmaksā pretendentam vai iemaksā valsts budžetā, kāarī termiņus, kādos minētās darbības jāveic, nosakaLikuma pārejas noteikumu 29.punkts.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 32


Administratīvās lietas ierosināšanaIUB vienas darbdienas laikā pēc tam, kad saņemtsiesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, ievieto ziņas par to savā mājaslapā internetā, norādotiesnieguma iesniedzēju, pasūtītāju un iepirkuma procedūru,kuras likumību apstrīd iesnieguma iesniedzējs, kā arī informē pasūtītāju par administratīvās lietasierosināšanu, nosūtot paziņojumu par saņemto iesniegumu uniesnieguma kopiju uz pasūtītāja norādīto faksa numuru vaielektroniskā pasta adresi,un pasūtītājs neslēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgovienošanos, kamēr nav saņemts komisijas lēmums pariesnieguma izskatīšanas rezultātiem vai administratīvāslietas izbeigšanu (83.panta piektā daļa).Publisko iepirkumu likuma grozījumi 33


Iesniegumu izskatīšanas komisija Iesniegumus par iepirkuma procedūraspārkāpumiem izskata IUB izveidota iesniegumuizskatīšanas komisija (turpmāk — komisija)triju locekļu sastāvā. Komisijas locekļi ir IUBamatpersonas. Komisija lēmumu pieņem balsojot. Pieņemotlēmumu, komisijas locekļi ir neatkarīgi unpakļauti vienīgi likumam.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 34


Iesniegumu izskatīšanas komisija Iesniegumu izskatīšanas komisijas darbu vadakomisijas priekšsēdētājs, kas atbilst šādiemkritērijiem: viņam (apguvis akadēmisko studiju programmutiesību zinātnēs vai otrā līmeņa augstāko profesionālostudiju programmu tiesību zinātnēs, iegūstot juristakvalifikāciju); viņam ir vismaz divu gadu darba pieredze iesniegumupar iepirkuma procedūras pārkāpumiem izskatīšanā. Vismaz vēl vienam komisijas loceklim iraugstākā juridiskā izglītībaPublisko iepirkumu likuma grozījumi 35


Iesniegumu izskatīšanas komisijassēdes dalībniekiKomisija uzaicina uz iesnieguma izskatīšanas sēdiiesnieguma iesniedzēju, pasūtītāju, pretendentu(turpmāk — dalībnieki), kura piedāvājums izraudzītssaskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 36


Iesniegumu izskatīšanaskomisijas pieņemtie lēmumiatļaut slēgt iepirkumalīgumu vai vispārīgovienošanosun atstāt spēkāiepirkuma procedūrasdokumentos noteiktāsprasības vai pasūtītājavai iepirkuma komisijaslēmumuja iesniegums irnepamatotsvai pamatots, tačukomisijas konstatētiepārkāpumi nevarietekmēt lēmumu pariepirkuma tiesībupiešķiršanuPublisko iepirkumu likuma grozījumi 37


Iesniegumu izskatīšanaskomisijas pieņemtie lēmumiaizliegt slēgt iepirkumalīgumuja pasūtītājs navievērojis šā likuma32.pantā vai 79.pantaseptītajā daļā noteiktāsprasībasIesniegumu izskatīšanaskomisija var lemt parpasākumiem konstatētopārkāpumu novēršanaiPublisko iepirkumu likuma grozījumi 38


Iesniegumu izskatīšanaskomisijas pieņemtie lēmumiaizliegt slēgt iepirkumalīgumu vai vispārīgovienošanos un atceltiepirkuma procedūrasdokumentos noteiktāsprasības vai pasūtītājavai iepirkuma komisijaslēmumu pilnībā vai kādātā daļāja iesniegums irpamatots un komisijaskonstatētie pārkāpumivar ietekmēt lēmumu pariepirkuma tiesībupiešķiršanuIesniegumu izskatīšanaskomisija var lemt parpasākumiem konstatētopārkāpumu novēršanaiPublisko iepirkumu likuma grozījumi 39


Iesniegumu izskatīšanaskomisijas pieņemtie lēmumiatstāt spēkā pasūtītājavai iepirkuma komisijaslēmumu par iepirkumaprocedūras izbeigšanuvai pārtraukšanuja iesniegums irnepamatotsPublisko iepirkumu likuma grozījumi 40


Iesniegumu izskatīšanaskomisijas pieņemtie lēmumiatcelt pasūtītāja vaiiepirkuma komisijaslēmumu par iepirkumaprocedūras izbeigšanuvai pārtraukšanuja iesniegums irpamatotsIesniegumu izskatīšanaskomisija var lemt parpasākumiem konstatētopārkāpumu novēršanaiPublisko iepirkumu likuma grozījumi 41


Iesniegumu izskatīšanaskomisijas pieņemtie lēmumiKomisija var uzdot pasūtītājam pārtraukt iepirkumaprocedūru tikai tādā gadījumā, ja pasūtītāja pieļautosiepirkuma procedūras pārkāpumus citādi naviespējams novērst.Ja iesnieguma izskatīšanas laikā komisija konstatē, kaiesniegums atstājams bez izskatīšanas, tā var pieņemtlēmumu par administratīvās lietas izbeigšanu.Ja iesniedzējs atsauc iesniegumu, attiecīgaisadministratīvais process uzskatāms par izbeigtu.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 42


Iepirkumu uzraudzības birojs irfunkcionāli augstākā iestāde attiecībāuz šā likuma 81.panta 7.punktā minētāsfunkcijas izpildi - izskatīt iesniegumus pariepirkuma procedūras pārkāpumiemPublisko iepirkumu likuma grozījumi 43


Iesniegumu izskatīšanas komisijaslēmumu pārsūdzēšana (85.pants)Komisijas lēmumu dalībnieki var pārsūdzēt Administratīvajārajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.Lietu izskata tiesa triju tiesnešu sastāvā.Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijaskārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietudepartamentā.Citus tiesas nolēmumus var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvāprocesa likumu.Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.Likuma grozījums par 85.panta izteikšanu jaunā redakcijāneattiecas uz tiem gadījumiem, kad pieteikumi tiesā par IUBiesniegumu izskatīšanas komisijas pieņemto lēmumupārsūdzēšanu iesniegti līdz 2010.gada 14.jūnijamPublisko iepirkumu likuma grozījumi 44


Pieteikuma iesniegšana par iepirkumalīguma vai vispārīgās vienošanāsatzīšanu par spēkā neesošuPieteikumu par iepirkuma līguma vai vispārīgāsvienošanās atzīšanu par spēkā neesošu, to noteikumugrozīšanu vai atcelšanu vai līguma vai vispārīgāsvienošanās termiņa saīsināšanu var iesniegt šā likuma83.panta pirmajā daļā minētās personas(personas, kuras ir vai ir bijušas ieinteresētasiepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanāsnoslēgšanā un uzskata, ka ir aizskartas to tiesības vaiir iespējams šo tiesību aizskārums)Publisko iepirkumu likuma grozījumi 45


Pieteikuma iesniegšana par iepirkumalīguma vai vispārīgās vienošanās atzīšanupar spēkā neesošuPieteikumu var iesniegt, ja iepirkuma līgums vaivispārīgā vienošanās noslēgta, sākot ar 2010.gada15.jūniju.Pieteikums iesniedzams Administratīvajai rajonatiesai, kura lietu izskata triju tiesnešu sastāvā.Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzētkasācijas kārtībā Augstākās tiesas SenātaAdministratīvo lietu departamentā.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 46


Pieteikumu administratīvajā tiesāvar iesniegt šādos gadījumos:1) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta,nepiemērojot šā likuma 8.panta pirmajā daļānoteiktās iepirkuma procedūras vai 8.pantaseptītajā daļā minēto iepirkuma veikšanas kārtību, japasūtītājam tā bija jāpiemēro - pieteikumu variesniegt 6 mēnešu laikā no iepirkuma līguma vaivispārīgās vienošanās noslēgšanas dienasPublisko iepirkumu likuma grozījumi 47


Pieteikumu administratīvajā tiesāvar iesniegt šādos gadījumos:2) ja pasūtītājs ir nepamatoti piemērojis šā likuma63.pantā noteikto sarunu procedūru, nepublicējotpaziņojumu par līgumu, vai nepamatoti veicisiepirkumu šā likuma 8.panta septītajā daļā noteiktajākārtībā, bet paziņojumā par iepirkuma procedūrasrezultātiem ir norādījis pamatojumu minētā tiesiskāregulējuma piemērošanai, kā arī informējispiegādātāju, kas ir pieteicējs tiesā, atbilstoši šālikuma 32.pantam - pieteikumu var iesniegt1 mēneša laikā no iepirkuma līguma vai vispārīgāsvienošanās noslēgšanas dienasPublisko iepirkumu likuma grozījumi 48


Pieteikumu administratīvajā tiesāvar iesniegt šādos gadījumos:3) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta,neievērojot 67.panta ceturtajā daļā noteiktonogaidīšanas termiņu – pieteikumu var iesniegt6 mēnešu laikā no iepirkuma līguma vai vispārīgāsvienošanās noslēgšanas dienas4) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta,pārkāpjot šā likuma 83.panta piektajā daļā noteiktoaizliegumu slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgovienošanos - pieteikumu var iesniegt 6 mēnešu laikāno iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanāsnoslēgšanas dienasPublisko iepirkumu likuma grozījumi 49


Pieteikumu administratīvajā tiesāvar iesniegt šādos gadījumos:5) iepirkuma līgums noslēgts, neievērojot šā likuma 65.pantaseptītajā daļā minētās prasības, ja konkrētā līguma līgumcenair vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka(attiecīgi 87 888 lati un 3 406 520 lati) – pieteikumu variesniegt 1 mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanasdienas6) iepirkuma līgums noslēgts, neievērojot šā likuma 66.pantaceturtajā vai piektajā daļā minētās prasības, ja konkrētālīguma līgumcena ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenurobežām vai lielāka (attiecīgi 87 888 lati un 3 406 520 lati) -pieteikumu var iesniegt 1 mēneša laikā no iepirkuma līgumavai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienasPublisko iepirkumu likuma grozījumi 50


1. un 2.punktā minētajos gadījumos iepirkuma līgumu vaivispārīgo vienošanos neatzīst par spēkā neesošu, negrozavai neatceļ to noteikumus, nesaīsina līguma vai vispārīgāsvienošanās termiņu, lai arī ir pieļauti likuma pārkāpumi, javienlaikus pastāv šādi nosacījumi:1) pasūtītājs ir publicējis šā likuma 27. 1 panta pirmajā daļāminēto brīvprātīgo paziņojumu par iepirkuma rezultātiem;2) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās tika noslēgta neagrāk kā 11.dienā pēc dienas, kad šā likuma 27. 1 pantapirmajā daļā minētais paziņojums publicēts IUB mājaslapāinternetā vai ES Oficiālajā Vēstnesī, ja iepirkuma līgumcena irvienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka;3) ir ievērots šā likuma 83.panta piektajā daļā noteiktaisaizliegums slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos.Stājas spēkā 2010.gada 1.augustāPublisko iepirkumu likuma grozījumi 51


5. vai 6.punktā minētajos gadījumos iepirkuma līgumuneatzīst par spēkā neesošu, negroza vai neatceļ tānoteikumus, nesaīsina tā termiņu, lai arī ir pieļauti likumapārkāpumi, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:1) pasūtītājs ir informējis pretendentus saskaņā ar šālikuma 32.pantu;2) konkrētais līgums noslēgts, ievērojot šā likuma67.panta ceturtajā daļā minēto termiņu (nogaidīšanastermiņu);3) ir ievērots šā likuma 83.panta piektajā daļā noteiktaisaizliegums slēgt iepirkuma līgumu.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 52


Tiesas spriedums par iepirkumalīgumu vai vispārīgo vienošanos Ja tiesa konstatē, ka iepirkuma līgums vai vispārīgāvienošanās noslēgta, pārkāpjot šā likuma normas, un secina,ka pieteikums ir apmierināms, tā, ievērojot šā likumanosacījumus, pati izvēlas vienu no šādiem spriedumaveidiem:1) atzīst iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos par spēkāneesošu no noslēgšanas brīža;2) groza vai atceļ iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanāsnoteikumus. Pieņemot šo spriedumu, tiesa papildus saīsinaiepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās termiņu;3) saīsina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās termiņu.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 53


Ja iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanāsnoslēgta, neievērojot šā likuma 67.panta ceturtajādaļā noteikto termiņu vai pārkāpjot šā likuma 83.pantapiektajā daļā noteikto aizliegumu slēgt iepirkumalīgumu vai vispārīgo vienošanos,un tiek konstatēts, ka iepirkuma procedūra līdzlēmuma pieņemšanai par uzvarētāja noteikšanu irveikta saskaņā ar šā likuma prasībām un minētaislēmums nav ietekmējis tā pretendenta izredzes iegūtlīguma slēgšanas tiesības, kurš iesniedzispieteikumu,tiesa nepieņem spriedumu atzīt iepirkumalīgumu vai vispārīgo vienošanos par spēkāneesošu no noslēgšanas brīžaPublisko iepirkumu likuma grozījumi 54


Zaudējumu piedziņa (85. 4 pants) Zaudējumus, kas nodarīti administratīvā procesaietvaros, atlīdzina saskaņā ar Administratīvāprocesa likumu un Valsts pārvaldes iestāžu nodarītozaudējumu atlīdzināšanas likumu. Lietas par zaudējumu atlīdzināšanu tiesvedībaskārtībā izskata Administratīvā rajona tiesa trijutiesnešu sastāvā.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 55


Zaudējumu piedziņa (85. 4 pants) Iesniedzot iesniegumu IUB saskaņā ar šā likuma83.pantu, zaudējumu atlīdzināšana netiek lūgta. Pasūtītāja nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu var lūgtvienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu tiesā vaivēršoties pie pasūtītāja Valsts pārvaldes iestāžunodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā noteiktajākārtībā. IUB neatbild par pasūtītāja nodarītajiemzaudējumiem.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 56


Kandidātu un pretendentuizslēgšanaPublisko iepirkumu likuma grozījumi 57


Kandidātu un pretendentuizslēgšanas noteikumi1) kandidāts, pretendents vai persona, kurai irkandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesībasvai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzībastiesības attiecībā uz šo kandidātu vaipretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vaiprokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājiesspēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta parvainīgu koruptīva rakstura noziedzīgosnodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšujomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vailīdzdalībā noziedzīgā organizācijā;Publisko iepirkumu likuma grozījumi 58


Kandidātu un pretendentuizslēgšanas noteikumi2) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijaslēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvisneapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskāpārkāpumā, kas izpaužas kā:a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstniekunodarbināšana, kuri nav ES dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, jatie ES dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līgumanoslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vaivairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darbalīguma noslēgšanas. Piemērojami, ja attiecīgais pārkāpums ir izdarīts vaiturpinās pēc 2010.gada 15.jūnija.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 59


Kandidātu un pretendentuizslēgšanas noteikumi3) Kandidātu vai pretendentu izslēdz, ja kandidāts vaipretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vaitiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvisneapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesībupārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās,kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikttālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļavienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija,konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātuvai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 60


Kandidātu un pretendentuizslēgšanas noteikumi4)ir pasludināts kandidāta vai pretendentamaksātnespējas process, apturēta vai pārtrauktakandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība,uzsākta tiesvedība par kandidāta vaipretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdzlīguma izpildes paredzamajam beigu termiņamkandidāts vai pretendents būs likvidēts;Publisko iepirkumu likuma grozījumi 61


Kandidātu un pretendentuizslēgšanas noteikumi5) kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tasreģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (jatas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvietanav Latvijā), ir nodokļu, tajā skaitā valsts sociālāsapdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kaskopsummā pārsniedz 100 latus;Izslēgšanas noteikums ir attiecināms arī uz tāmiepirkuma procedūrām, kuras izsludinātas līdz2010.gada 14.jūnijam, ja vien kandidāts vai pretendentsnav izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā pirms2010.gada 15.jūnijaPublisko iepirkumu likuma grozījumi 62


Kandidātu un pretendentuizslēgšanas noteikumi6) Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta)kandidāta vai pretendenta darba ņēmēju mēnešavidējie darba ienākumi pirmajos 3 gada ceturkšņospēdējo 4 gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vaipiedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70%no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstīminētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstošiNACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēcVID apkopotajiem datiem, kas publicēti VIDmājaslapā internetā.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 63


Kandidātu un pretendentuizslēgšanas noteikumi6) (turpinājums)Ja kandidāts vai pretendents kā nodokļu maksātājsir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodālīdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanasdienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējiedarba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēcreģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vaipiedāvājuma iesniegšanas dienai;Publisko iepirkumu likuma grozījumi 64


Piemērs Ja piedāvājums tiek iesniegts 2010.gada aprīlī, tadpēdējie 4 ceturkšņi ir 2010.gada 1.ceturksnis un2009.gada 2.,3. un 4.ceturksnis, un tiks ņemti vērādarba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi2009.gada 2.,3. un 4.ceturksnī Nozares NACE 2.red. divu zīmju līmenī – piemēri:Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītāsdarbības; Finanšu pakalpojumu darbības; izņemotapdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu; Būvniecībasun ainavu arhitektu pakalpojumi; Ēku būvniecība;InženierbūvniecībaPublisko iepirkumu likuma grozījumi 65


Piemērs Ja piedāvājums tiek iesniegts 2010.gada15.aprīlī, bet uzņēmums reģistrēts 2009.gada6.maijā, tiks ņemti vērā darba ņēmēju mēnešavidējie darba ienākumi periodā no 2009.gada1.jūnija līdz 15.aprīlim.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 66


Kandidātu un pretendentuizslēgšanas noteikumi7) kandidāta vai pretendenta — fiziskās personas, kuraspastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina citas personasun ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienadivpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma nosaimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gadaienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70%no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajostrijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdzpieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajānozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenimpēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājaslapāinternetā;Publisko iepirkumu likuma grozījumi 67


Kandidātu un pretendentuizslēgšanas noteikumi 39.panta pirmās daļas 8) un 9) punkts nosaka, kaārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta)kandidāta vai pretendenta (arī fiziskas personas)darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi tieksalīdzināti ar darba ņēmēju vidējiem darbaienākumiem valstī, kurā kandidāts vaipretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgādzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarēPublisko iepirkumu likuma grozījumi 68


Kā pasūtītājs pārliecinās? Pasūtītājs, saņemot kandidāta vai pretendentaiesniegto VID izziņu (ja kandidāts vai pretendentsreģistrēts Latvijā), pārbauda, vai pretendenta izziņānorādītie darba ņēmēju mēneša vidējie darbaienākumi nav mazāki par 70% no VID mājas lapānorādītajiem darba ņēmēju mēneša vidējiem darbaienākumiem par attiecīgajiem trim ceturkšņiemnozarē, kas atbilst iesniegtajā VID izziņānorādītajam NACE 2.red. kodam.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 69


Kā pasūtītājs pārliecinās? Ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta)kandidāts vai pretendents (arī fiziska persona)iesniedz savu apliecinājumu par darba ņēmējumēneša vidējiem darba ienākumiem parattiecīgajiem trim ceturkšņiem nozarē, kurā tasdarbojas (atbilstoši NACE 2.red.). Kandidātam vai pretendentam attiecīgi jāiesniedzVID izziņa vai apliecinājums arī par personām, uzkuru iespējām tas balstās savas kvalifikācijasapliecināšanai.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 70


Spēkā stāšanās 39.panta pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.punktu, kā arīsesto un septīto daļu piemēro no 2010.gada1.oktobra. Līdz 2010.gada 1.augustam Ministru kabinetamjāizdod noteikumi par informācijas par darbaņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiemapkopošanas, sagatavošanas un publiskošanaskārtībuPublisko iepirkumu likuma grozījumi 71


39.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi(1.-10.punkts) attiecas uz personām, uz kuru iespējāmkandidāts vai pretendents balstās savas kvalifikācijasapliecināšanaiNav mainījušies termiņi izslēgšanas noteikumupiemērošanai (izņēmums – 3 gadu termiņš attiecas arīuz nelegālo nodarbinātību – 39.panta (1) 2) a)) + normaredakcionāli precizēta)Atklātā konkursā izziņu par maksātspēju un nodokļunomaksu pieprasa tikai potenciālajam uzvarētājam (+informācija par par darba ņēmēju mēneša vidējiem darbaienākumiem )Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darbainspekcijasPublisko iepirkumu likuma grozījumi 72


Izziņas un citus dokumentus, kurus šajālikumā noteiktajos gadījumos izsniedzkompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem unatzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 mēnesi pirmsiesniegšanas dienas (3 mēnešu vietā). Atklātā konkursā, pieprasot potenciālajamuzvarētājam izziņas, termiņu to iesniegšanainosaka ne īsāku par 10 darbdienām (5darbdienu vietā)Publisko iepirkumu likuma grozījumi 73


Apakšuzņēmēju maiņa Pirms piekrišanas izteikšanas apakšuzņēmējamaiņai pasūtītājs, piemērojot šā likuma 39.pantapiektās, sestās un septītās daļas nosacījumus(maksātnespēja, nodokļu parādi un vidējā alga),papildus pārliecinās par iesaistāmāapakšuzņēmēja atbilstību šā likuma 39.pantapirmās daļas prasībām un apakšuzņēmēja maiņainepiekrīt, ja tas šīm prasībām neatbilst.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 74


Grozījumi “mazo iepirkumu”norisēPublisko iepirkumu likuma grozījumi 75


Grozījumi “mazo iepirkumu”norisē Iepirkuma komisija nosaka pamatotas un objektīvasprasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkumapriekšmetu, nodrošinot, ka minētās prasības neradanepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā Prasības iepirkuma priekšmetam un pretendentiempasūtītājs publicē savā mājas lapā, nodrošinot tāmbrīvu un tiešu pieeju.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 76


Grozījumi “mazo iepirkumu”norisē Pasūtītājs publicē paziņojumu par plānoto līgumuIUB mājaslapā internetā, nosakot piedāvājumuiesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 10dienām (neskaitot valstī oficiāli noteiktāssvētku dienas) no dienas, kad paziņojums parplānoto līgumu ir publicēts IUB mājaslapāinternetā.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 77


Oficiālās svētku dienas Saskaņā ar likumu “Par svētku, atceres unatzīmējamām dienām” par svētku dienām noteiktas:1. janvāris; Lielā Piektdiena, Pirmās Lieldienas unotro Lieldienu dienu; 1. maijs; 4. maijs; maija otrāsvētdiena (Mātes diena); Vasarsvētki; 23. jūnijs; 24.jūnijs; 18. novembris; 24., 25. un 26.decembris; 31.decembrisPublisko iepirkumu likuma grozījumi 78


Grozījumi “mazo iepirkumu”norisēIesniedzot piedāvājumu, pretendents pievienoapliecinājumu,ka nav pasludināts tā maksātnespējas process, tāsaimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, navuzsākta tiesvedība par tā bankrotu, tas līdz līgumaizpildes paredzamajam beigu termiņam nebūs likvidēts;tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja nav reģistrētsLatvijā), nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanasiemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 79


Grozījumi “mazo iepirkumu”norisēKomisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramaslīguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas unārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents navreģistrēts Latvijā), kas apliecina, ka tam nav nodokļu vaivalsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kaskopsummā pārsniedz 100 latus.Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosakane īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņemun atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirmsiesniegšanas dienas.Šādus dokumentus pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgoinformāciju var iegūt publiskajās datubāzēs.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 80


Grozījumi “mazo iepirkumu”norisēLēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildusnorāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanasiemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas unpar uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošāspriekšrocības.Pasūtītājs 3 darbdienu laikā pēc pretendentapieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūtapretendentam lēmumuPublisko iepirkumu likuma grozījumi 81


Iepirkumu centralizācijaPublisko iepirkumu likuma grozījumi 82


Iepirkumu centralizācija Likumā noteiktajos gadījumos pasūtītājs, kas irtiešās pārvaldes iestāde, nepiemēro 8.pantapirmajā daļā noteiktās iepirkuma procedūras unneveic iepirkumu likuma 8. 1 pantā noteiktajā kārtībā,bet iepērk preces un pakalpojumus no centralizētoiepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 83


Iestādes, kuras ietilpst tiešāspārvaldes sistēmā:Ministrijas, īpašu uzdevumu ministru sekretariāti un Valstskanceleja, kā nozaru vadošās (augstākās) iestādes attiecīgāMinistru kabineta locekļa padotībā.Visas iestādes (izņemot valsts kapitālsabiedrības), kuras ir izveidojisMinistru kabinets Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. pantanoteiktā kārtībā (izdodot attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu),kuras atrodas Ministru kabineta locekļa padotībā un ir iekļautasministriju, īpašu uzdevumu ministru sekretariātu un Valstskancelejas nolikumos (t.sk. valsts aģentūras un publiskienodibinājumi).Ar likumu izveidotās tiešās pārvaldes iestādes Ministru kabinetapadotībā, ko realizē ar Ministru kabineta locekļa starpniecību(piemēram, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs,Satversmes aizsardzības birojs, Valsts zemes dienests).Publisko iepirkumu likuma grozījumi 84


Iepirkumu centralizācijaTiešās pārvaldes iestādēm Ministru kabinetanoteiktajos gadījumos ir obligāti preces unpakalpojumus iegādāties no Ministru kabinetanoteiktajām centralizēto iepirkumu institūcijām vai ar tostarpniecību, ja attiecīgās preces vai pakalpojumiietilpst Ministru kabineta noteiktajā preču vaipakalpojumu grupā un to līgumcena 12 mēnešu laikāattiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir 100 latuvai lielāka.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 85


Iepirkumu centralizācija Ministru kabinets līdz 2010.gada1.oktobrim izdod noteikumus, kurosnosaka:1) gadījumus, kad pasūtītājam (tiešās pārvaldesiestāde) ir obligāti preces vai pakalpojumusiegādāties no centralizēto iepirkumu institūcijām vaiar to starpniecību;2) preču un pakalpojumu grupas;3) attiecīgās centralizēto iepirkumu institūcijas un tosniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumus.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 86


Ar direktīvas 2009/33/EKieviešanu saistītie grozījumi(“Tīrais” autotransports)Publisko iepirkumu likuma grozījumi 87


“Tīrā” autotransporta direktīva Eiropas Parlamenta un Padomes2009.gada 23.aprīļa direktīva 2009/33/EKpar “tīro” un energoefektīvo autotransportalīdzekļu izmantošanas veicināšanu Jāievieš līdz 2010.gada 4.decembrimPublisko iepirkumu likuma grozījumi 88


“Tīrie” autotransporta līdzekļi(46. 1 pants) Pasūtītājs, rīkojot autotransporta līdzekļuiepirkumu, ņem vērā to ekspluatācijas ietekmiuz enerģētiku un vidi (izvērtē vismaz enerģijaspatēriņu un oglekļa dioksīda, slāpekļa oksīdu,metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņuemisiju apjomu) 46.1pants stājas spēkā 2010.gada 4.decembrīPublisko iepirkumu likuma grozījumi 89


“Tīrie” autotransporta līdzekļi(46. 1 pants)Minētās prasības pasūtītājs izpilda vienā no šādiemveidiem:1) tehniskajās specifikācijās iekļauj prasības attiecībā uzenerģijas patēriņa un minēto vielu emisiju apjomu, kā arī,ja nepieciešams, citiem ietekmes uz vidi aspektiem;2) izvērtē ekspluatācijas ietekmes uz enerģētiku un vidifaktorus, nosakot saimnieciski visizdevīgākāpiedāvājuma vērtēšanas kritērijus. Minētos faktorusvar izvērtēt naudas izteiksmē, izmantojot Ministrukabineta noteikto metodiku autotransporta līdzekļuekspluatācijas izmaksu aprēķināšanai.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 90


“Tīrie” autotransporta līdzekļi(46. 1 pants) Ministru kabinets līdz 2010.gada 4.decembrimizdod noteikumus, kuros nosakato autotransporta līdzekļu kategorijas, kuruiepirkumos piemēro 46. 1 panta prasības,kā arī minēto autotransporta līdzekļu ekspluatācijasizmaksu aprēķināšanas metodikuPublisko iepirkumu likuma grozījumi 91


Direktīvā noteiktāstransportlīdzekļu kategorijas Transportlīdzekļa kategorija tiek noteiktasaskaņā ar Direktīvu 2007/46/EK:pasažieru automobiļi (M 1)vieglie komerciālie transportlīdzekļi (N 1)lieljaudas transportlīdzekļi (N 2,N 3)autobusi (M 2,M 3)Publisko iepirkumu likuma grozījumi 92


Ar direktīvas 2009/81/EKieviešanu saistītie grozījumiPublisko iepirkumu likuma grozījumi 93


Direktīva 2009/81/EKEiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/81/EK(2009. gada 13. jūlijs), ar kuru koordinē procedūrasattiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti,kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķirnoteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumuslēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EKun 2004/18/EKJāievieš līdz 2011. gada 21. augustamPlānots izstrādāt atsevišķu likumuPublisko iepirkumu likuma grozījumi 94


4.panta jaunā redakcijaŠo likumu piemēro līgumiem aizsardzības jomā.Pasūtītājs, ja nepieciešams, ir tiesīgs nepiemērot šo likumulīgumiem, kuri paredzēti militāriem mērķiem un kurupriekšmets ir militāra rakstura preces, kas minētas īpašāsarakstā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību346.pantu. Par šiem atsevišķajiem gadījumiem lemj Ministrukabinets.Ministru kabinets nosaka, kuros gadījumos un kādā kārtībā,iepērkot militāra rakstura preces, kas minētas īpašā sarakstāsaskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību346.pantu, iepirkumam tiek piemēroti kompensācijasdarījuma noteikumi.Ministru kabineta noteikumi jāizdod līdz 2010.gada5.oktobrimPublisko iepirkumu likuma grozījumi 95


Kompensācijas darījums Kompensācijas darījums 4.panta izpratnē ir publiskspiegādes līgums, kura izpildes noteikums ir ārvalstsmilitāras nozīmes preču piegādātāja pienākumsveikt darbības, kuru mērķis ir eksportspējīgu vietējāsrūpniecības, pakalpojumu un pētniecības nozaruattīstības veicināšana. 4.pants zaudēs spēku 2011.gada 1.augustāPublisko iepirkumu likuma grozījumi 96


+ 3.panta piektā daļaŠo likumu nepiemēro, ja saskaņā ar likumu, kas reglamentēiepirkumus aizsardzības un drošības jomā, tiek slēgts iepirkumalīgums, kura priekšmets ir:1) militāra rakstura preces, kas minētas īpašā sarakstā saskaņā ar Līgumapar Eiropas Savienības darbību 346.pantu;2) preces, kas paredzētas drošības mērķiem un ietver, apstrādā vai citāveidā ir saistītas ar tādu informāciju, kura saskaņā ar normatīvajiemaktiem atzīta par valsts noslēpumu;3) būvdarbi, preces vai pakalpojumi, kas tieši saistīti ar šīs daļas 1. un2.punktā minētajām precēm jebkurā to aprites cikla posmā;4) būvdarbi vai pakalpojumi, kas tieši paredzēti militāriem mērķiem vaitādām būvēm, vai tādu pakalpojumu sniegšanai, informācija par kuriemsaskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem atzīta par valsts noslēpumu.Stājas spēkā 2011.gada 1.augustāPublisko iepirkumu likuma grozījumi 97


Citi grozījumiPublisko iepirkumu likuma grozījumi 98


Pieeja iepirkuma procedūrasdokumentiem un papildu informācijaiPasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieejuiepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildusnepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespējuieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ariepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgāsiepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkumaprocedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedzieinteresētajam piegādātājam 3 darbdienu laikā pēc tam,kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojotnosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikuspirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 99


Pieeja iepirkuma procedūrasdokumentiem un papildu informācijaiJa ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informācijupar kandidātu atlases prasībām, pasūtītājs to sniedz iespējami īsālaikā, bet ne vēlāk kā 4 dienas pirms pieteikumu iesniegšanastermiņa beigām.Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informācijupar iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībāmattiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vaipretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet nevēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.Ja kandidāts ir laikus pieprasījis minēto papildu informācijupaātrināta slēgta konkursa gadījumā, pasūtītājs to sniedz iespējamiīsā laikā, bet ne vēlāk kā 4 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanastermiņa beigām.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 100


Pieeja iepirkuma procedūrasdokumentiem un papildu informācijaiPapildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevisjautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā,kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdotojautājumu.Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūrasdokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem mājaslapāinternetā, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam,kad paziņojums par grozījumiem iesniegts IUB publicēšanai.Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami brīvi un bez maksas.Ja ieinteresētais piegādātājs vēlas saņemt iepirkuma procedūrasdokumentus drukātā veidā, pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kasnepārsniedz dokumentu pavairošanas faktiskos izdevumus.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 101


Termiņu saīsināšana Ja pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektroniskupieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, varsaīsināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu par5 dienām arī tiem iepirkumiem, kuru paredzamālīgumcena ir mazāka par MK noteikumosnoteiktoPublisko iepirkumu likuma grozījumi 102


Termiņu pagarināšanaJa pasūtītājs pagarina noteiktos pieteikumu unpiedāvājumu iesniegšanas termiņus, publicējotpaziņojumu par grozījumiem, un paredzamā līgumcenapubliskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumulīgumiem ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajāmlīgumcenu robežām vai lielāka, minimālais termiņš, parkuru pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt pieteikumu vaipiedāvājumu iesniegšanas termiņu, ir 7 dienas.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 103


Sarunu procedūrusaskaņošana Nav jāsaņem IUB atļauja, lai piemērotusarunu procedūru saskaņā ar PIL 63.pantapirmās daļas 1.punktu (iepirkumaprocedūrā nebija iesniegti piedāvājumi) un63.panta trešo daļu (sarunas ar metukonkursa uzvarētājiem)Publisko iepirkumu likuma grozījumi 104


Iepirkuma procedūras izbeigšanaun pārtraukšana Ja pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu izbeigt iepirkumaprocedūru (nav iesniegti piedāvājumi vai visipiedāvājumi ir neatbilstoši), tas saskaņā ar šālikuma 62.panta pirmās daļas 1.punktu vai 63.pantapirmās daļas 1.punktu var piemērot sarunuprocedūru. Ja iepirkuma procedūra ir pārtraukta (japasūtītājs uzskatījis, ka tam ir objektīvs pamatspārtraukt procedūru), tā nav atsākama.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 105


Piedāvājumu atvēršana Ja iepirkuma priekšmets ir sadalīts vairākās daļāsun to skaits ir nesamērīgi liels, pasūtītājs varnenosaukt par katru daļu piedāvāto cenu, betnokopēt un izsniegt katram piedāvājumu atvēršanassanāksmes dalībniekam finanšu piedāvājumakopiju, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšupiedāvājuma formai norādīta par katru daļupiedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpaustainformācija, kas nav vispārpieejama.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 106


Citi MK noteikumi Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.augustamizdod šā likuma 10.pantā minētos noteikumuspar līgumcenu robežām. Līdz šo noteikumuspēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz2010.gada 1.augustam piemērojami Ministrukabineta 2006.gada 2.maija noteikumi Nr.364“Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenurobežām”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 107


Citi MK noteikumi Līdz 2010.gada 1.augustam Ministrukabinets izdod noteikumus par 28.pantapirmās daļas pirmajā teikumā minētopaziņojumu saturu un sagatavošanaskārtību.Publisko iepirkumu likuma grozījumi 108


Paldies paruzmanību!Jautājumi?

More magazines by this user
Similar magazines