Vadlīnijas pašvaldību centralizēto publisko iepirkumu organizēšanai

iub.gov.lv

Vadlīnijas pašvaldību centralizēto publisko iepirkumu organizēšanai

Iepirkumu uzraudzības birojsVadlīnijas pašvaldībucentralizēto publiskoiepirkumu organizēšanaiRīga, 2010


1. Centralizētu un decentralizētu iepirkumu salīdzinājumsPastāv divu veidu iespējas organizēt iepirkumus – centralizēti vaidecentralizēti (1.attēls).1.attēls. Iepirkumu organizēšanas veidiDecentralizēta iepirkuma gadījumā pasūtītājs pats organizē iepirkumaprocedūru nepieciešamā piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu līguma noslēgšanai.Veicot iepirkumus decentralizēti, katram pasūtītājam nepieciešami administratīvieresursi līdzīgu iepirkumu veikšanai, t.i. nepieciešams liels skaits iepirkumu speciālistu.Tādēļ decentralizētos iepirkumos nereti konstatējamas problēmas iepirkumuorganizēšanā, kuru iemesls ir darbinieku pieredzes trūkums, nespēja pareizi interpretētLikuma normas, kā rezultātā tiek izvirzītas ierobežojošas, Likumam neatbilstošasprasības, pasūtītājs neiegūst labāko piedāvājumu, tiek apstrīdētas iepirkumaprocedūras dokumentos noteiktās prasības un pasūtītāja rīcība, un konkrētā pasūtītājavajadzība netiek savlaicīgi nodrošināta. Turklāt, vienas pašvaldības ietvaros veicotvairākus mazus iepirkumus par līdzīgām piegādēm vai pakalpojumiem, kopumā netiekiegūtas izdevīgākās cenas par attiecīgajām piegādēm vai pakalpojumiem un, ņemotvērā arī ar iepirkumu veikšanu saistītās administratīvās izmaksas, netiek racionāliizmantoti pašvaldību finanšu resursi. Iepirkumu sadrumstalotības dēļ tiek apgrūtinātaiepirkumu kontrole, kas savukārt palielina nesaimniecisku lēmumu un koruptīvudarbību risku.Centralizēta iepirkuma gadījumā iepirkuma procedūru citu pasūtītājuvajadzībām organizē centralizēto iepirkumu institūcija. Saskaņā ar Likuma 1.panta1.punktu centralizēto iepirkumu institūcija ir pasūtītājs, kurš:• iepērk preces un pakalpojumus citu pasūtītāju vajadzībām vai• veic iepirkuma procedūras publisku būvdarbu, piegādes vai pakalpojumulīgumu vai vispārīgo vienošanos noslēgšanai citu pasūtītāju vajadzībām.3


Centralizēta iepirkuma gadījumā tiek veikts viens iepirkums (tiek publicētsviens paziņojums par līgumu, veidota viena iepirkumu komisija), laiapmierinātu vairāku pasūtītāju kopīgu vajadzību.PiemērsPiemērsPiemērsVisas pašvaldības iestādes savā ikdienas darbā regulāri izmantobiroja papīra izstrādājumus (papīru printeriem, kopētājiem, piezīmjupapīru u.c.). Pašvaldības institūcijas, lai samazinātu administratīvosizdevumus un ekonomētu administratīvos resursus, kas nepieciešamiiepirkuma organizēšanai katrā iestādē atsevišķi, šo kopīgo vajadzībuattiecībā uz biroja papīra izstrādājumu iegādi var realizēt, vienojotiespar centralizēta iepirkuma veikšanu, nosakot kopējo vajadzībasapjomu un specifikācijas.Visām pašvaldības izglītības iestādēm jānodrošina ēdināšanaspakalpojumu sniegšana/ pārtikas produktu iegāde. Centralizēti veicotiepirkumu, pasūtītājs to organizē visu izglītības iestāžu vajadzībunodrošināšanai, viena iepirkuma ietvaros izdalot daļas. Līgumu slēdzun uzrauga katra atsevišķā izglītības iestāde. Ieguvums centralizētuēdināšanas pakalpojumu/ pārtikas produktu iepirkumu veikšanai irpašvaldības iestāžu laika, finanšu un administratīvo resursuefektīvāka izmantošana.Organizējot apsardzes pakalpojumu iepirkumu, pasūtītājs noskaidroiestādes, kurām nepieciešami minētie pakalpojumi, katras vajadzībasapjomu un specifiku, izdalot daļas viena iepirkuma ietvaros vai arīnosakot piedāvājuma iesniegšanu par visu vajadzības apjomu.Ieguvums ir pašvaldības iestāžu vienota apsardzes tīkla izmantošana,ātrākas reaģēšanas iespējas un sadarbība ar kārtību un drošībunodrošinošajām pašvaldības iestādēm, vienkāršāka un efektīvākakontrole, kā arī uzņēmēja ieinteresētība kvalitatīvi pildīt liela apjomalīgumu.No minētajiem piemēriem varam secināt, ka centralizētu publisku iepirkumuveikšana šādos un līdzīgos gadījumos ļauj pasūtītājiem racionalizēt savas darbībasiepirkumu jomā. Veicot iepirkumus centralizēti, tiek samazinātas administratīvoresursu izmaksas, preces un pakalpojumi tiek iepirkti lētāk (apjoma atlaides), kā arītiek atvieglota iepirkuma procesa uzraudzība (mazāks iepirkumu skaits). Centralizējotvienveidīgus iepirkumus, pašvaldības dome var piesaistīt profesionālākos iepirkumuspeciālistus, samazināt administratīvo slogu gan savām iestādēm, gan uzņēmējiem, kaspiedalās publiskajos iepirkumos.Konsolidējot dažādām pašvaldību iestādēm nepieciešamo līdzīgo preču unpakalpojumu apjomus, iepirkuma līgumi kļūst vērtīgāki un uzņēmēji – ieinteresētākilīguma iegūšanai, turklāt šiem iepirkumiem tiek piemērotas Likumā noteiktās atklātāsiepirkumu procedūras, nevis tā sauktie „mazie iepirkumi”, tādējādi mazinot uzņēmējuneuzticību un neapmierinātību ar publisko iepirkumu līgumu piešķiršanu pašvaldībās.4


2. Iepirkumu centralizācijas modeļiLatvijā pastāv šādi praksē izplatīti divi iepirkumu centralizācijas modeļi1. Speciālacentralizētoiepirkumuinstitūcija, kasnodarbojas ariepirkumu veikšanucitu pasūtītājuvajadzībām2. Dažādi pasūtītājivienojas par kopīgu(centralizētu)iepirkumu veikšanuTiek izveidota speciāla centralizēto iepirkumu institūcija, kasnodarbojas ar iepirkumu veikšanu konkrēta pasūtītāju lokavajadzībām. Piemēram, Latvijā kā šāda iestāde 2006.gadātika izveidota Elektronisko iepirkumu valsts aģentūra, kurasuzdevums bija nodrošināt valsts un pašvaldību iestādēmiespēju izmantot elektronisko iepirkumu sistēmu standartapreču un pakalpojumu iegādei, organizēt vispārīgovienošanās noslēgšanu par šādu preču un pakalpojumupiegādi, uzraudzīt vienošanos izpildi un plānot iepirkumusistēmas attīstību un paplašināšanu. Elektronisko iepirkumusistēmas darbību šobrīd nodrošina Valsts reģionālās attīstībasaģentūra. Centralizēto iepirkumu veikšana var tikt uzticētakādai jau esošai institūcijai.Konkrēti pasūtītāji vienojas par iepirkumu veikšanucentralizēti, proti, visu iesaistīto pasūtītāju vajadzībuapmierināšanai. Šādā gadījumā pasūtītāji var vienoties parregulāri iepērkamo līdzīgo preču vai pakalpojumu iepirkumuveikšanu centralizēti, bet katrs pasūtītājs var veikt arīiepirkumus tikai savām vajadzībām (pārsvarā specifiskarakstura iepirkumi, kuri nepieciešami tikai konkrētāpasūtītāja darbības nodrošināšanai). Šādā gadījumā netiekveidota speciāla institūcija centralizēto iepirkumu veikšanai,tomēr iesaistītie pasūtītāji vienojas par to, kurš uzņemasatbildību par iepirkuma veikšanu.Ņemot vērā, ka lēmumi par speciālu centralizētu iepirkumu institūcijuveidošanu tiek pieņemti reti, jo šādu institūciju veidošana ir saistīta ar attiecīgu finanšuun administratīvo resursu nodrošināšanu, pārsvarā vadlīnijās tiks aplūkoti centralizētieiepirkumi, kuru organizēšanai speciālas institūcijas netiek veidotas un kuroscentralizācijas organizēšanu uzņemas konkrēts pasūtītājs, piemēram, novadapašvaldība iegādājas preces, pakalpojumus vai būvdarbus savas teritorijas pasūtītājuvajadzību nodrošināšanai, vai arī vairākas pašvaldības kooperējas iepirkuma veikšanai.Ir iespējami vairāki pašvaldību kooperēšanās līmeņi kopīga iepirkumaveikšanai:Centralizācija vienas pašvaldības ietvaros - ja novada pašvaldība uzņemascentralizēto iepirkumu institūcijas funkcijas attiecībā pret attiecīgā novada pašvaldībuiestādēm, tai rūpīgi jāizvērtē, kurus no preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumiemtā veiks centralizēti, bet kurus atstās novada pašvaldību iestāžu ziņā. Sevišķi rūpīgijāveic iepirkuma plānošana, lai, organizējot centralizēto iepirkumu, novada pašvaldībuiestādes laicīgi saņemtu tām nepieciešamās preces vai pakalpojumus, turklāt5


nepieciešamajā apjomā un kvalitātē.Vairāku pašvaldību kopīgs iepirkums - gadījumā, ja divas vai vairākaspašvaldības kooperējas kopīga iepirkuma veikšanai, vienai no tām jāuzņemascentralizēto iepirkumu institūcijas pienākumi un atbildība par iepirkuma procedūrasnorisi. Iepirkuma dokumentācijas izstrādei, iepirkuma komisijas izveidei unpiedāvājumu vērtēšanai tiek piesaistīti katras pašvaldības kompetentākie iepirkumuspeciālisti. Organizējot minētajā veidā centralizēto iepirkumu, jāvienojas parsadarbības noteikumiem, lai iepirkuma gaitā un slēdzot līgumus iesaistītajāmpašvaldībām būtu skaidri zināmi nosacījumi, saskaņā ar kuriem tiek veikts iepirkumsun slēgti līgumi.Starptautiskā centralizācija - Likuma 16.panta trešās daļas regulējumsattiecībā uz centralizēto iepirkumu institūciju darbību nosaka, ka pasūtītājs varnepiemērot Likuma prasības, ja iepirkumu tā vajadzībām veic centralizēto iepirkumuinstitūcija, kas atrodas citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un, veicot attiecīgoiepirkumu, tā piemēro tādu normatīvo aktu prasības, kuras atbilst Eiropas Savienībastiesībām publiskā iepirkuma jomā. Šādu pasūtītāju sadarbības modeli praksē lietderīgipiemērot gadījumos, kad tiek realizēti Eiropas Savienības struktūrfondu vai citustarptautisku finanšu piesaistes instrumentu finansētie projekti, kuros iesaistītisadarbības partneri no vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm un jāvienojas par to,saskaņā ar kuras valsts normatīvajiem aktiem tiks veikti projekta realizācijainepieciešamie iepirkumi. Šādā gadījumā pasūtītājiem, kas ir iesaistīti attiecīgā projektarealizācijā, īpaša uzmanība jāpievērš projekta aktivitāšu un norises (laika grafika)plānošanai, lai iesaistītajiem partneriem būtu pietiekami daudz laika saskaņot savasvajadzības, izstrādāt un saskaņot iepirkuma tehniskās specifikācijas un vienoties pariepirkuma organizācijas nosacījumiem.3. Elektronisko iepirkumu sistēmaElektronisko iepirkumu sistēma (turpmāk – EIS) ir informācijas sistēma, kurāveic darījumus un kuras tīmekļa vietne ir www.eis.gov.lv. No 2009.gada 1.jūnija EISdarbību organizē un vada Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kura organizēcentralizēto iepirkumu procedūras, lai noslēgtu vispārīgās vienošanās par biežiizmantojamu preču (biroja preces, datori, biroja tehnika, drukas iekārtu piederumiu.tml.) piegādi valsts un pašvaldību institūcijām. Konkrētu piegāžu veikšanai tiekizmantota elektroniskā kataloga funkcionalitāte, kas ļauj pasūtītājiem, kuripievienojušies attiecīgajai vispārīgajai vienošanās, izvēlēties no preču kataloganepieciešamās preces un veikt pasūtījumu. Kļūt par EIS lietotāju var jebkura valstsiestāde, pašvaldība vai pašvaldību iestāde.EIS nodrošina lietotājiem šādas priekšrocības:– ātrāks iepirkumu process – saīsināts laiks no vajadzības apzināšanas līdz precespiegādei;– valsts un pašvaldību iestādes tiek atslogotas no iepirkumu organizēšanas –iepirkumi tiek veikti centralizēti, nodrošinot preču pasūtīšanu ar Elektroniskāsiepirkumu sistēmas starpniecību;6


– tiek ietaupīti valsts budžeta līdzekļi, jo, centralizētajos iepirkumos apvienojotvairākus pasūtījumus, arī maziem iepirkumiem tiek iegūtas pircējam izdevīgākascenas;– palielinās iepirkumu procesa caurskatāmība, atklātība un informācijas pieejamība– informācija par iepirkumiem ir publiski pieejama EIS.Iepirkumu procedūras vispārīgo vienošanos noslēgšanai par preču iekļaušanuEIS tiek organizētas tādējādi, lai nodrošinātu arī mazo un vidējo uzņēmumupiedalīšanos, jo piegādātājiem tiek piedāvāta iespēja veikt preču piegādi vienā vaivairākos piegādes reģionos, kā arī tiek piedāvāta iespēja iekļaut EIS vienu vai vairākaspreces. Palielinot konkurenci starp preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem,prognozējama piedāvāto preču cenu samazināšanās. (Vairāk informācijas –www.eiepirkumi.gov.lv.).4. Centralizēto iepirkumu radītie ieguvumi unproblemātiskie aspektiApkopojot centralizēto iepirkumu praksi Latvijā un citās Eiropas Savienībasdalībvalstīs, konstatējami šādi iespējamie ieguvumi:Izdevīgāka cenaIzdevīgāki līgumanosacījumiVienoti kvalitātesstandartiAdministratīvoizdevumusamazināšanāsKompetenceIEGUVUMIIzdevīgāks cenu piedāvājums un citi līguma nosacījumi, jopreces/pakalpojumi tiek iepirkti lielākā daudzumā nekā vienaatsevišķa pasūtītāja vajadzībām.Tā kā tiek iepirkts salīdzinoši liels apjoms pakalpojumu/preču,ir iespējams vienoties par labāku pakalpojumunodrošināšanas/preču piegādes un apkopes servisu, piegādesnosacījumiem, termiņiem u.tml.Iespēja noteikt vienotus kvalitātes standartus (prasības) visamiepērkamajam preču vai pakalpojumu apjomam, tai skaitāattiecībā uz vides prasībām (piemēram, energoefektivitātesprasības), tādējādi rezultātā iegūstot kvalitatīvākas preces, kasattiecīgi var samazināt ekspluatācijas izmaksas (piemēram,autotransporta vai datortehnikas iepirkumos).Būtiski samazinās atsevišķa pasūtītāja administratīvāsizmaksas iepirkumu organizēšanai. Jāņem vērā, kaadministratīvo izmaksu samazinājuma apjoms centralizētāiepirkuma gadījumā ir atkarīgs no piemērojamā centralizācijasmodeļa, kā arī no sadarbības efektivitātes ar centralizētoiepirkumu institūciju.Pasūtītāji var optimālāk sadarboties kompetences un zināšanupārnesē attiecībā uz iepirkumu jomu, izmantojot cituinstitūciju pieredzi, speciālistu zināšanas un labo praksi. Tas ir7


ProfesionalitāteIepirkuma spēksEfektīva līgumuvadības sistēmaīpaši būtiski, iepērkot specifiskas preces vai pakalpojumus,kur iepirkuma realizēšanai nepieciešamas specifiskaszināšanas, kas var nebūt visiem pasūtītājiem (piemēram,realizējot projektus, kas vērsti uz inovatīvu tehnoloģiju vaipakalpojumu izmantošanu).Iepirkumu veikšanas process kļūst kvalitatīvāks (veidojaspastāvīgas speciālistu/ekspertu grupas, kas iesaistītasiepirkumu plānošanā un veikšanā), samazinās kļūduiespējamība iepirkuma procesā un attiecīgi arī iespējamāiepirkumu apstrīdēšana Iepirkumu uzraudzības birojā.Iespējams nodrošināt iepirkumu speciālistiem kvalitatīvasapmācības.Tiek veicināts t.s. „iepirkuma spēks” proti, piegādātāji ņemvērā lielu pasūtītāju grupu izvirzītās prasības/nosacījumus(piemēram, vides prasības, inovatīvi risinājumi), kā rezultātāpalielinās iespēja ietekmēt tirgus piedāvājumu pasūtītājamvēlamā virzienā, piemēram, ekoloģiska transporta,energoefektīvu elektropreču, videi un veselībai nekaitīgusadzīves ķīmijas preču ražošanas attīstība.Ir iespējams ieviest kvalitatīvu iepirkumu līgumu vadībassistēmu, tādējādi būtiski paaugstinot iepirkumu efektivitāti unsamazinot izdevumus līguma vadībai. Jāņem vērā arīproblēmu risināšanas efektivitātes palielināšanās līgumuizpildes laikā.Tomēr, veicot centralizētos iepirkumus, jāņem vērā arī šādi iespējamieproblemātiskie aspekti:Vajadzībasnoteikšana,plānošanaKorupcijas,interešukonfliktu riskapalielināšanāsIepirkumaorganizēšana,kontrolePROBLEMĀTISKIE ASPEKTIPasūtītājam jāspēj veikt detalizēta savu vajadzību noteikšana unplānošana konkrētā laika posmā, kā arī jāspēj savas iestādesspecifiskās vajadzības definēt, ņemot vērā citu konkrētācentralizācijas modeļa dalībnieku vajadzības un prioritātes.Tādējādi iepirkumu centralizācijas sekmīgu realizāciju varētuapgrūtināt plānošanas un komunikācijas prasmju trūkums.Varētu palielināties korupcijas un interešu konfliktu risks, jo,palielinoties iepirkumu apjomam, pieaug arī piegādātāju interesepar līguma slēgšanas tiesību iegūšanu, tādējādi pasūtītājiem būtujāveic preventīvi pasākumi šo risku novēršanai.Pasūtītājiem jāizstrādā precīza iepirkumu veikšanas kārtība unkontroles sistēma, kā arī jānosaka iesaistīto pušu atbildībassadalījums, lai nerastos iekšējas domstarpības pasūtītāju starpā.Jāņem vērā, ka centralizēta iepirkuma gadījumā samazināspasūtītāja iespēja noteikt ļoti specifiskas, tikai tā vajadzībām8


Mazo, vidējouzņēmumudalībaiepirkumosatbilstošas prasības.Jāņem vērā, ka centralizētu iepirkumu gadījumā var tiktierobežotas mazo un vidējo uzņēmumu iespējas iesniegtpiedāvājumus, jo šie uzņēmumi ne vienmēr var realizēt lielaapjoma piegādes/pakalpojumus/būvdarbus. Tādējādi centralizētuiepirkumu gadījumā pasūtītājiem būtu, kur vien iespējams,jāplāno iepirkuma daļu noteikšana vienas iepirkuma procedūrasietvaros, lai tādējādi veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu dalībuiepirkumos, kā arī iegūtu saimnieciski visizdevīgākopiedāvājumu katrā iepirkuma daļā.9


5. Centralizēto iepirkumu organizēšana5.1. Iepirkuma procedūru izvēlePublisko iepirkumu pamatmērķis ir nodrošināt godīgas un brīvas konkurencesiespējas un radīt apstākļus, kuros lēmums par līguma slēgšanu tiek pieņemts bezjebkādas diskriminācijas un tiek izvēlēts visizdevīgākais piedāvājums, efektīviizmantojot nodokļu maksātāju naudu.Iepirkumiem tiek piemērots atšķirīgs regulējums, ņemot vērā to paredzamolīgumcenu un iepirkuma priekšmetu (prece, pakalpojums vai būvdarbi), kā arī to, vaiiepirkuma priekšmets atbilst Likumā noteiktajiem izņēmumiem (Likuma 3.,4. vai5.pants), vai pakalpojums ietverts Likuma 2.pielikuma „B” daļā, vai tas veicamssaskaņā ar 8. 1 panta regulējumu (t.s. „mazais iepirkums”), vai tam piemērojama kādano Likuma 8.pantā noteiktajām iepirkumu procedūrām.Likums paredz šādas iepirkumu procedūras:AtklātskonkurssSlēgtskonkurssKonkursadialogsSarunuprocedūraMetukonkurssVisi ieinteresētie piegādātāji ir tiesīgi iesniegt piedāvājumus.Visi ieinteresētie piegādātāji ir tiesīgi iesniegt pieteikumus kandidātuatlasei, bet piedāvājumus var iesniegt tikai tie kandidāti, kurus pasūtītājsuzaicina.Visi ieinteresētie piegādātāji ir tiesīgi iesniegt pieteikumuskandidātu atlasei. Pasūtītājs apspriežas ar atlasītajiem kandidātiemnolūkā izstrādāt vienu vai vairākus pasūtītāja prasībām atbilstošusalternatīvus risinājumus, uz kuru pamata atlasītos kandidātusuzaicina iesniegt piedāvājumus.Piemērojams, ja iepirkuma līgums tiek slēgts publiskās un privātāspartnerības ietvaros un līgums ir uzskatāms par sevišķi sarežģītu.Pasūtītājs apspriežas ar paša izraudzītajiem piegādātājiem un arvienu vai vairākiem no viņiem rīko sarunas par līguma noteikumiem.Izšķir 2 veidu sarunu procedūras – iepriekš publicējot paziņojumupar līgumu un iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu.Pasūtītājam ir iespēja iegūt metu (plānu vai projektu), ko žūrijas komisijaatzinusi par labāko konkursā ar godalgu piešķiršanu vai beztās, galvenokārt pilsētu un jebkuras citas teritorijas plānošanas, arhitektūras,būvniecības vai datu apstrādes (tai skaitā valsts informācijassistēmu) jomā.Likuma regulējums tiek attiecināts uz iepriekš minētajām iepirkuma procedūrām,ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 20000 latu vai lielāka un publisku būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 120 000 latuvai lielāka. Slēdzot būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja to paredzamā līgumcenair mazāka par minētajām līgumcenu robežām, bet vienāda ar 3000 latu vailielāka piegādes vai pakalpojumu līgumiem un vienāda ar 10 000 latu vai lielāka10


ūvdarbu līgumiem, pasūtītājs iepirkumus veic saskaņā ar Likuma 8. 1 pantā noteiktokārtību.1.tabulā uzskatāmi parādīts, no kāda līgumcenas sliekšņa piemērojamas iepriekšminētās iepirkumu procedūras, Likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojumu iepirkums,Likuma 8. 1 pantā regulētie iepirkumi.1.tabulaIepirkumu metodes, to līgumcenu sliekšņi.Iepirkuma metode Būvdarbi Pakalpojumi/ PrecesIepirkumu procedūras:• atklāts konkurss• slēgts konkurss• sarunu procedūra• konkursa dialogs• metu konkurss8.panta septītā un 7. 1 daļa(tikai pakalpojumiem)8. 1 panta regulējums (arī„B” daļas pakalpojumiemattiecīgajā līgumcenuslieksnī)no 120 000 latuno 20 000 latu10 000 – 119 999,99 lati 3 000 – 19 999,99 latiVadlīnijās turpmāk norādīta centralizēta atklāta konkursa organizēšanas norise.Aprakstītās centralizētu iepirkumu specifiskās nianses pasūtītājs var piemērot,organizējot arī slēgtu konkursu, sarunu procedūras, Likuma 2.pielikuma “B” daļāietverto pakalpojumu iepirkumus un ”mazos iepirkumus”.5.2. Vispārīgās vienošanās izmantošana centralizētajos iepirkumosVienojoties par centralizētu iepirkumu, pasūtītājiem jāpieņem lēmums, vaiattiecīgā iepirkuma rezultātā lietderīgāk slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgovienošanos. Ja centralizēta iepirkuma rezultātā tiek iepirkts konkrēts, nepārprotamidefinējams apjoms, piemēram, centralizēti tiek iepirkts konkrēts datoru vai automašīnuskaits atbilstoši katra pasūtītāja precīzi noteiktai vajadzībai vai arī kompetentsiepirkuma veicējs veic būvdarbu iepirkumu cita pasūtītāja vajadzībām, centralizētāiepirkuma rezultātā slēdz iepirkuma līgumu. Savukārt, ja centralizēta iepirkumarezultātā nepieciešams izvēlēties piegādātājus, kas noteiktā laika periodā pēccentralizētā iepirkuma dalībnieku pieprasījuma piegādās pārtikas produktus, kurudaudzums ir atkarīgs no faktiskā patēriņa un nav precīzi nosakāms, vai arī apmācībaspakalpojumus, kuriem nav iespējams noteikt konkrēto pakalpojuma sniegšanas laikuun apjomu, lietderīgāk ir slēgt vispārīgo vienošanos.11


Vispārīgā vienošanās ir elastīga iepirkumu tehnoloģija, kas ļauj pasūtītājamvienoties ar uzņēmēju vai vairākiem uzņēmējiem par preču piegādi, pakalpojumusniegšanu vai būvdarbu veikšanu ilgākā termiņā, nenosakot precīzus piegādājamopreču, sniedzamo pakalpojumu vai veicamo būvdarbu apjomus un vienlaikus paredzotiespēju gan piedāvāt pasūtītājam jaunus, uzlabotus produktus, gan sekot cenuizmaiņām attiecīgajā tirgū.Saskaņā ar Likumu (1.panta 15.punkts) vispārīgā vienošanās ir tāda vienošanāsstarp vienu vai vairākiem pasūtītājiem un vienu vai vairākiem piegādātājiem, kurasmērķis ir noteikt un raksturot attiecīgā laikposmā slēdzamos līgumus un paredzētnoteikumus, saskaņā ar kuriem tie tiks slēgti (īpaši attiecībā uz cenām un, janepieciešams, paredzēto daudzumu). Vispārīgā vienošanās parasti nav pielīdzināmaiepirkuma līgumam, jo var nesaturēt visus nepieciešamos nosacījumus tās izpildei, unatsevišķus nosacījumus (konkrētus apjomus, piegādes termiņus, piegādes vietu, cenu)var būt nepieciešams precizēt vēlāk, slēdzot iepirkuma līgumu (2.attēls). Par vispārīgāsvienošanās dalībniekiem nosaka vienīgi tos pasūtītājus, kas norādīti paziņojumā parlīgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos.Likums nenosaka vispārīgās vienošanās ietvaros slēdzamo līgumu skaitu unregularitāti. Ir iespējamas vispārīgās vienošanās, kurās precīzi noteikti termiņi, kad tiksslēgti konkrētie līgumi, piemēram, vienošanās par pārtikas produktu piegādi, vai tādasvienošanās, kas paredz iepirkuma līgumu slēgšanu pēc pieprasījuma, jo iepirkumalīgumu slēgšanas termiņš nav prognozējams, piemēram, vienošanās par nekustamāīpašuma vērtēšanas vai mērniecības pakalpojumiem.Saskaņā ar Likuma 65.pantu vispārīgo vienošanos slēdz uz laiku līdz četriemgadiem, izņemot gadījumus, kad objektīvu iemeslu dēļ (it sevišķi, ja to prasa līgumapriekšmets) nepieciešams ilgāks termiņš (piemēram, līguma priekšmets ir saistīts arievērojamām investīcijām, kuru atmaksāšanās termiņš ir garāks par četriem gadiem).Ja vienošanos slēdz ar vairākiem piegādātājiem, to skaits nedrīkst būt mazāks par trim,ja vien konkrētajā tirgū darbojas pietiekams skaits piegādātāju, kuri atbilst izvirzītajāmkvalifikācijas prasībām, vai ja ir iespējams saņemt pietiekamu skaitu atbilstošupiedāvājumu (secināms, ka Likums pieļauj arī gadījumos, kad nav iespējams izvēlētiestrīs piegādātājus, slēgt vispārīgo vienošanos ar diviem piegādātājiem).12


LikumaLikumaprocedūrasprocedūrasununpiedāvājumupiedāvājumuizvēlesizvēleskritērijikritērijiVISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀSNOSAKA: vienošanās darbības termiņu (≤4 GADI)vienošanās dalībniekusiepirkuma priekšmetukā piešķirs tiesības slēgt iepirkuma līgumukā noteiks līgumcenuvienošanās tekstāvienošanāsnoteiktā kārtība/tekstānoteiktāīpašā procedūrakārtība/īpašā procedūraiepirkuma līgums(nosaka:cenu,daudzumu,piegādestermiņus utt.)iepirkumalīgumsiepirkumalīgums2.attēls. Vispārīgā vienošanās un tās ietvaros slēdzamie iepirkumu līgumiVispārīgās vienošanās dalībniekus izvēlas, piemērojot Likumā noteiktāsiepirkuma procedūras – atklātu vai slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, iepriekšpublicējot paziņojumu par līgumu. Iepirkuma procedūras tiek organizētas, pilnībāievērojot Likuma nosacījumus attiecībā uz iepirkumu izziņošanu, termiņiem, tehniskospecifikāciju sagatavošanu, piegādātāju kvalifikācijas prasībām un piedāvājumuizvēles kritērijiem. Ja pasūtītāji vienojušies par vispārīgās vienošanās noslēgšanu, tonorāda paziņojumā par līgumu. Ja vispārīgo vienošanos paredzēts slēgt ar vairākiempiegādātājiem, iepirkuma rezultātā izvēlas trīs piedāvājumus ar viszemāko cenu vaitrīs saimnieciski visizdevīgākos piedāvājumus, t.i., trīs piedāvājumus, kuri saņēmušivisaugstākos novērtējumus.Ja vispārīgo vienošanos paredzēts slēgt ar vienu piegādātāju, iepirkuma līgumusšīs vienošanās ietvaros slēdz saskaņā ar vispārīgās vienošanās noteikumiem. Lainoslēgtu šos līgumus, pasūtītājs var konsultēties ar piegādātāju rakstveidā, janepieciešams, pieprasot papildināt piedāvājumu.Ja vispārīgā vienošanās ir noslēgta ar vairākiem piegādātājiem, konkrētoslīgumus vispārīgās vienošanās ietvaros slēdz, piemērojot vispārīgās vienošanāsnoteikumus un atkārtoti neizvērtējot piedāvājumus. Piemēram, vienošanās varparedzēt, ka iepirkuma līgums par konkrēto pārtikas produktu piegādi tiks slēgts arvienošanās dalībnieku, kura piedāvātā cena konkursā par attiecīgajiem pārtikasproduktiem bija viszemākā, izņemot gadījumus, kad šis piegādātājs nevar piegādātkonkrētos produktus nepieciešamajā apjomā un termiņā, tādā gadījumā iepirkumalīgums tiks slēgts ar otru vienošanās dalībnieku, kura cena bija nākamā zemākā. Tāpatrīkojas, ja arī otrais piegādātājs nevar veikt konkrēto piegādi.Ja vispārīgā vienošanās tiek slēgta ar vairākiem piegādātājiem, tās rezultātā iriespējams iegūt konkrētajā brīdī izdevīgāko cenu piedāvājumu, jo, paredzotpiegādātāju konkurenci vispārīgās vienošanās ietvaros, ir iespēja samazināt cenasatbilstoši konkrētajai tirgus situācijai. Tomēr jāņem vērā, ka piedāvājumu vērtēšanaigadījumos, kad nav noteikti precīzi piegāžu/pakalpojumu apjomi, bet iepirkums ietver13


vairākas pozīcijas (piemēram, dažādas kancelejas preces vai pārtikas preces), būtujāparedz piedāvājumu cenas vērtēšanas algoritms, kas ļauj iegūt kopumā izdevīgākopiedāvājumu, piemēram, norādīt iepērkamo preču/pakalpojumu pozīciju orientējošoapjomu vai īpatsvaru kopējā iepirkuma apjomā.Ja vispārīgās vienošanās noteikumos nav paredzēti visi nepieciešamienosacījumi un piedāvājumi jāsalīdzina un jāizvērtē atkārtoti, pasūtītājs, lai noslēgtukonkrēto iepirkuma līgumu, veic šādu procedūru:1) rakstveidā konsultējas ar piegādātājiem, kas spēj izpildīt šo līgumu;2) nosaka termiņu, kas ir pietiekams attiecīgā piedāvājuma iesniegšanai, ņemot vērātādus faktorus kā līguma priekšmeta sarežģītība un nepieciešamais laiks piedāvājumusagatavošanai;3) vienošanās dalībnieki iesniedz piedāvājumus rakstveidā, un to saturs paliekkonfidenciāls līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām;4) pasūtītājs konkrēto līgumu slēdz ar to pretendentu, kurš ir iesniedzis atbilstošākopiedāvājumu, pamatojoties uz piedāvājuma izvēles kritēriju (viszemākā cena vaisaimnieciski visizdevīgākais piedāvājums), kas noteikts vispārīgās vienošanāsspecifikācijās.Šī procedūra attiecas vienīgi uz tiem pasūtītājiem un piegādātājiem, kuri kādalībnieki noteikti vispārīgās vienošanās noteikumos tās noslēgšanas dienā.Galvenā vispārīgās vienošanās priekšrocība iepirkumu centralizācijasgadījumā ir iespēja noteikt pakalpojumu/preču līgumu piešķiršanas kārtību, betnenoteikt konkrētu iepērkamo preču/pakalpojumu apjomu, tādējādi atvieglojotiepirkuma plānošanu ilgtermiņā.5.3. Centralizēto iepirkumu organizēšanas procesa posmiCentralizēto iepirkumu organizēšanas process sastāv no vairākiem posmiem(3.attēls).CentralizētoiepirkumuplānošanaCentralizētoiepirkumuorganizēšanaCentralizētoiepirkumulīgumu izpilde3.attēls. Centralizēto iepirkumu posmiKatrā centralizēto iepirkumu posmā var izdalīt vairākas secīgi veicamasdarbības (2.tabula).14


2.tabulaCentralizēto iepirkumu posmi un veicamās darbībasPosmsDarbībaPlānošanaSadarbības līgumsIepirkuma komisijas izveideIepirkuma procedūru posmudokumentēšanaIepirkuma dokumentācijassagatavošanaPaziņojuma par līgumupublicēšana Iepirkumuuzraudzības birojaPublikāciju vadības sistēmā(PVS)Pieeja iepirkuma procedūrasdokumentācijaiInformācijas apmaiņaCentralizēto iepirkumu plānošanaMērķa izvirzīšana, ilgtermiņa un īstermiņa plānošana,risku noteikšana. Iepērkamo preču, pakalpojumu vaibūvdarbu noteikšana, tehniskās specifikācijas prasībuapkopošana un saskaņošana, paredzamās līgumcenasun piemērojamās iepirkuma procedūras noteikšana.Vairākiem pasūtītājiem sadarbojoties iepirkumucentralizācijas gadījumā, īpaši, uzsākot jaunusadarbības formu, ieteicams noslēgt sadarbības līgumustarp iesaistītajām institūcijām par centralizētuiepirkumu veikšanu.Centralizēto iepirkumu organizēšanaVienošanās par iepirkuma komisijas izveidošanu.Iepirkuma komisijai jābūt kompetentai tā iepirkumajomā, par kuru slēdz līgumu. Iepirkuma komisijaslocekļi nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendentaintereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vaipretendentu (Likuma 23.pants).Iepirkuma komisija nodrošina katra iepirkumaprocedūras posma dokumentēšanu.Vajadzības parametru noteikšana, specifikācijasizstrāde, kvalifikācijas prasību, noformēšanas prasībudefinēšana, piedāvājuma izvēles kritērija noteikšana.Paziņojumā par līgumu tiek norādīta būtiskāinformācija: ka iepirkums tiek veikts cita pasūtītājavajadzībām (centralizēti), ka iepirkuma priekšmets irsadalīts daļās (ja nepieciešams), kā arī vai paredzētsslēgt vispārīgo vienošanos vai iepirkuma līgumu.Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieejuiepirkuma procedūras dokumentiem un visiempapildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arīiespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uzvietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot arattiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.Pa pastu, faksu, elektroniski, pa tālruni atkarībā no pasūtītājaizvēles. Laikā no piedāvājumu vai pieteikumuiesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim pasūtītājsnesniedz informāciju par citu piedāvājumu vai pietei-15


Grozījumi iepirkumaprocedūras dokumentosPiedāvājumu saņemšana,atvēršana, vērtēšana, lēmumapieņemšanaPretendentu informēšana,paziņojuma par iepirkumuprocedūras rezultātiempublicēšanaPasūtītāju informēšanakumu esamību. Piedāvājumu un pieteikumu vērtēšanaslaikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nesniedz informācijupar vērtēšanas procesu. Ja ieinteresētais piegādātājsir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājsto sniedz Likuma 30.pantā noteiktajos termiņos.Pieļaujami grozījumi, kas nav būtiski, par to PVSpublicējot informāciju par konkrētajām izmaiņām(paziņojumu par grozījumiem).Piedāvājumus saņem un reģistrē. Piedāvājumus atverto iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu,piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu uncitas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmesdalībnieka pieprasījuma pasūtītājs uzrāda finanšupiedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšupiedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajāmkvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumuatbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajāmprasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumussaskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju.Pasūtītājs triju darbdienu laikā vienlaikus informē visuspretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkumalīguma vai vispārīgās vienošanās slēgšanu.Pasūtītājs paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumuvai izraudzīto vispārīgās vienošanās dalībnieku nosaukumus,norādot noraidītajam pretendentam tā iesniegtāpiedāvājuma noraidīšanas iemeslus, neatbilstību ekvivalenceivai lēmumu par attiecīgā piedāvājuma neatbilstībufunkcionālajām prasībām vai darbības prasībām,pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu,izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītāspriekšrocības, ja par piedāvājuma izvēles kritērijunoteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums;termiņu, kādā pretendents var iesniegt Iepirkumu uzraudzībasbirojam iesniegumu par iepirkuma procedūraspārkāpumiem.Pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā trijudarbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedzpublicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūrasrezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līgumavai vispārīgās vienošanās noslēgšanu vai iepirkumaprocedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.Centralizēto iepirkumu līgumu izpildeOrganizējot iepirkumus centralizēti, jāinformēiepirkumā iesaistītos pasūtītājus, kurš komersantsuzvarējis konkrētajās daļās, kurās pasūtītājam būs16


Līguma slēgšana, grozīšanajāslēdz līgumi (ja pasūtītāji līgumus slēdz atsevišķi).Līgumu vai vispārīgo vienošanos var slēgt nākamajādarbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām.Nogaidīšanas termiņš ir:1)10 dienas pēc dienas, kad attiecīgā informācijanosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vaielektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu,vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;2) 15 dienas pēc attiecīgās informācijas nosūtīšanasdienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta papastu, un papildus viena darbdiena.Nav pieļaujama noslēgto vispārīgo vienošanos unlīgumu būtisko nosacījumu grozīšana, ja attiecīgiegrozījumi nav precīzi atrunāti vienošanās vaiiepirkuma līgumā, nosakot gadījumus, kad grozījumivar tikt izdarīti, to veikšanas kārtību un pieļaujamāsrobežas.17


6. Centralizēto iepirkumu organizēšanas specifisko posmuapraksts6.1. PlānošanaCentralizēto iepirkumu veicējam sākotnēji būtu jāveic:• Iepirkuma organizēšanas plānošana.Pirmais solis, plānojot veikt centralizētu būvdarbu, pakalpojumu vai prečuiepirkumu, ir vienošanās par iepērkamajām precēm vai pakalpojumiem, precīzavajadzību apzināšana (apjoms, kvalitāte, garantija, vai nepieciešama uzstādīšana,piegāde apkopes, rezerves daļas, uzturēšana), apkopošana un saskaņošana, jāvienojasarī par to, vai centralizētā iepirkuma rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums vaivispārīgā vienošanās.Lai neierobežotu mazo un vidējo uzņēmēju piedalīšanos, ieteicams, kur vieniespējams, dalīt iepirkuma priekšmetu daļās pēc preču grupām (piemēram, pēc pārtikaspreču grupām) vai pēc preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas vietas (piemēram,ēdināšanas pakalpojumu sniegšana dažādās izglītības iestādēs).• Iepirkuma plānotās līgumcenas noteikšana un iepirkuma procedūras izvēle.Līgumcena ir kopējā samaksa par līguma izpildi, neņemot vērā pievienotāsvērtības nodokli (Likuma 1.panta 9.punkts). Pasūtītājs, plānojot kopējo samaksu parlīguma izpildi, ņem vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus.Slēdzot līgumu par fiziskas personas pakalpojumu, pasūtītājam paredzamāslīgumcenas aprēķinā jāiekļauj ne tikai izpildītājam tieši maksājamā līguma summa, betarī nodokļu summa (piemēram, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darbadevēja daļa), kuru pasūtītājs par attiecīgo fizisko personu iemaksās budžetā saistībā arkonkrēto pakalpojuma līgumu.Paredzamo līgumcenu nosaka pirms paziņojuma par līgumu nosūtīšanas.Pareiza līgumcenas noteikšana ir priekšnoteikums, lai nodrošinātu Likumamatbilstošas iepirkuma procedūras izvēli, organizētu tās norisi un iegūtu vēlamorezultātu. Turklāt pareizi noteikta līgumcena ļauj samazināt neefektīvas budžetaizmantošanas risku.• Iepirkuma risku noteikšana.Centralizētā iepirkuma veicējam jāizvērtē visi iespējami iepirkuma riski unjāveic iespējamie pasākumi to mazināšanai. Kā būtiskākos riskus var minēt:– iespējamās kļūdas tehniskajās specifikācijās, atsevišķu pasūtītāju neprecīzisniegtas informācijas dēļ;– iepirkuma organizēšanas laika grafika neievērošana, kas var radīt problēmasatsevišķo pasūtītāju apgādē ar nepieciešamajām precēm, pakalpojumiem,būvdarbiem;– neveiksmīga iepirkuma procedūra (netiek iesniegti piedāvājumi vai visipiedāvājumi ir neatbilstoši prasībām);– iepirkuma procedūras rezultāts tiek pārsūdzēts, kā rezultātā rodas problēmas18


atsevišķo pasūtītāju apgādē ar nepieciešamajām precēm, pakalpojumiem,būvdarbiem; kāds no pasūtītājiem atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar centralizētajāiepirkumā noteikto uzvarētāju, piemēram, uzskatot, ka iepirkuma procedūraveikta nekvalitatīvi un nav iegūts nepieciešamais rezultāts, un centralizētāiepirkuma veicējam jārisina konflikta situācija ar neapmierināto piegādātāju.Lai novērstu uzskaitītos riskus, centralizētā iepirkuma veikšana jāplāno ļotisavlaicīgi un jāpieprasa no iesaistītajām pusēm precīza laika grafika ievērošana,precīzi jāvienojas par iesaistīto pasūtītāju atbildību par precīzas informācijassniegšanu un iepirkuma līguma slēgšanu, jānodrošina kompetentu pasūtītājukontaktpersonu iesaistīšana prasību saskaņošanas procesā, jāpiesaista kompetentieksperti tehnisko specifikāciju sagatavošanā un piedāvājumu vērtēšanā.Ja centralizēto iepirkumu organizēšanu uzņemas novada vai pilsētas pašvaldība,tai ir jāattīsta centralizēto iepirkumu plānošanas un organizēšanas stratēģija, laivajadzību realizācija būtu secīga un loģiska.4.attēls. Iepirkumu plānošanaIepirkuma plānošana (skatīt 4.attēlu) ir pastāvīga iepirkuma procesā esošuposmu mijiedarbība, kas ļauj pasūtītājiem iepirkumus organizēt arvien efektīvāk,sasniedzot vēlamo rezultātu ar mazāku resursu patēriņu.Izstrādājot jauna iepirkuma prasības un nosacījumus, jāņem vērā iepriekšorganizētajos iepirkumos iegūtā pieredze, jānovērtē, vai izvēlētā iepirkuma metodebija vispiemērotākā konkrētajam gadījumam, vai līguma nosacījumi bija pilnīgiizstrādāti, vai piegāžu regularitāte un kvalitāte bija saskaņā ar pasūtītāja vajadzību, vaipiegāžu vai pakalpojuma apjoms tika noteikts atbilstoši vajadzībai utt.Apkopojot iepriekšējos procesos gūtos ieguvumus, kā arī analizējot pieļautāskļūtas, iepirkuma organizētājs turpmāk, balstoties uz izveidojušos pieredzi, nākamoiepirkumu plānošanu (stratēģija) un vajadzības definēšanu nosaka pilnīgāku. Jaunoiepirkumu pasūtītājs organizē, ņemot vērā gūto pieredzi, izmainot attiecīgāsproblemātiskās nianses, kuras radīja sarežģījumus iepriekš veiktajos iepirkumos.19


Noslēdzot iepirkuma līgumu, pasūtītājs kontrolē līgumā ietverto prasību unnosacījumu atbilstošu izpildi, kā arī novērtē, vai attiecīgu nosacījumu izvirzīšana ļaujsasniegt pasūtītājam labāko rezultātu. Iepirkuma procesam un līgumā paredzētosaistību izpildei beidzoties, pasūtītājs apkopo iepriekšējos procesos gūtos ieguvumusun analizē pieļautās kļūdas.3.tabulā apkopota informācija par centralizēto iepirkumu īpatnībām, iepirkumaveicēja darbības stratēģiju un jautājumiem, kam jāpievērš īpaša uzmanība.3.tabulaCentralizēto iepirkumu īpatnības, ieteicamā stratēģija unizvērtējamie jautājumiCentralizēto iepirkumuīpatnības• Sākotnēji ir jānosakakopējās vajadzības apjomu,prasības, specifiku, konkrētātirgus īpatnības, preču vaipakalpojumu izmantošanasilgumu – īslaicīgai vaiilgstošai lietošanai,nepieciešamo apkalpes,servisa nodrošināšanu;• Jāpārliecinās pariepirkuma komisijas locekļuatbilstību, to prasmēm unspecifiskajam zināšanām, kāarī neieinteresētību konkrētapiegādātāja izvēlē;• Jānoskaidrovajadzības nodrošināšanainepieciešamās atļaujas,sertifikātus, licences,drošības pasākumuievērošanu, higiēnasprasību, vides prasību izpildiatbilstoši iepirkumaspecifikai;• Liela apjomanozīmīgos iepirkumos irIepirkuma stratēģija• Izvērtēt līdzīgu prečuun pakalpojumu iepirkumuapvienošanas iespējas, laisamazinātu administratīvoprocesu izdevumus;• Izvērtēt iespējuizmantot Elektroniskoiepirkumu sistēmu;• Nodrošināt loģiskuplānošanu, kā arī savlaicīguiepirkuma procedūrasuzsākšanu;• Analizēt, vaiturpmāko iepirkumuorganizēšanā vajadzībunodrošināšanai būtunepieciešams izmantotprasības par prečuotrreizēju pārstrādi,uzglabāšanu, radušosatkritumu aizvākšanu;• Individuālasvajadzības iepirkuma plānanoteikšana, realizējot tosasaistē ar pārējām20Būtiski jautājumi,kurus vērts uzdotpirms iepirkumuorganizēšanas• Kādas preces,pakalpojumi unbūvdarbi nepieciešami?Kurus no tiem lietderīgiapvienot kopīgamiepirkumam?• Kāda iepirkumaprocedūra būtuvisatbilstošākā katraskonkrētās vajadzībasiegādei, lai samazinātuiepirkumu procesuizdevumus?• Kā pasūtītājs plānoiegūt labākopiedāvājumu saskaņā arizvēlēto piedāvājumuvērtēšanas kritēriju?• Kas būs atbildīgspar katra iepirkumaspecifikāciju izstrādi?• Kādas zināšanasun prasmesnepieciešamas, laiveiktu dažādu vajadzību


ieteicams piesaistītiepirkuma organizēšanāspeciālistus, kam konkrētajājomā ir augsta līmeņazināšanas;• Jāvienojas parkonkrētajiem pasūtītajamizdevīgāko līguma darbībastermiņu.vajadzībām;• Analizēt tirgussituāciju un pārliecināties,ka tirgū ir piegādātāji, kas irspējīgi nodrošināt konkrētovajadzību attiecīgā termiņā,apjomā;• Izanalizēt un detalizētinoteikt nosacījumus, kasbūtu vēlami un kas būtuobligāti iekļaujamiiepirkuma līgumā vaivispārīgajā vienošanās; kājānodrošina vispārīgāsvienošanās vai iepirkumalīgumu izpilde.iegādi?• Kādi pierādījuminepieciešami, laipārliecinātos pariepirkuma norisesatbilstību Likumam, kāarī iesaistīto personuatbildību?• Kādas citasdarbības un pierādījuminepieciešami, laiorganizētu iepirkumupar konkrēto vajadzību?• Vai iespējamaelektroniska iepirkumaveikšana, vai arī kādacita zemāku izmaksunodrošināšanas iespēja?• Kā dažāduvajadzību nodrošināšanatiks sasaistīta arpārējiem pasūtītājudarbības nodrošināšanasprocesiem?6.2. Sadarbības līgumsVairākiem pasūtītājiem sadarbojoties iepirkumu centralizācijas gadījumā, īpaši,uzsākot jaunu sadarbības formu, ieteicams noslēgt sadarbības līgumu starpiesaistītajām institūcijām attiecībā uz centralizētu iepirkumu veikšanu.Ja tiek slēgts sadarbības līgums, tam būtu jāiekļauj šādi aspekti:• centralizācijas mērķis (viens konkrēts iepirkums, noteiktu preču un/vaipakalpojumu grupas iepirkumi vai visi iepirkumi);• centralizācijas modeļa apraksts un visas centralizācijas modelī iesaistītāsinstitūcijas;• centralizācijas vispārīgie nosacījumi un iepirkumu saskaņošanas/lēmumuapstiprināšanas procedūra. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tehnisko specifikācijuizstrādes un saskaņošanas kārtībai, lai nerastos problēmas nekvalitatīvu vainepilnīgu tehnisko specifikāciju dēļ;• konkrēta persona vai darba grupa, kas katrā iesaistītajā institūcijā ir atbildīga21


par informācijas apkopošanu un ir deleģēta pārstāvēt konkrēto pasūtītājusadarbībā ar centralizēto iepirkumu institūciju;• iepirkuma līgumu vadības/kvalitātes vadības/kontroles mehānisms.Centralizētā iepirkuma dalībnieki vienojas par:• atbildību – par precīzas informācijas sniegšanu par iepirkuma priekšmetu,par visu atkāpju un izmaiņu tehniskajās specifikācijās saskaņošanu, pariepirkuma līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju;• par iepirkuma procedūras termiņiem, iepirkuma komisijas veidošanasprincipiem, informācijas apmaiņas kārtību, kontaktpersonām, iepirkumaprocedūras dokumentu saskaņošanas kārtību utt.6.3. Iepirkuma komisijaIesaistītajām pusēm jāvienojas par iepirkuma komisijas izveidi un darbību.Iepirkuma komisijas izveide var būt tikai centralizētās iepirkumu institūcijaskompetencē, proti, to var veidot tikai no centralizētās iepirkumu institūcijasspeciālistiem, vai arī tās izveidē var piedalīties visas iesaistītās institūcijas, iekļaujottajā savus pārstāvjus.Iepirkuma procedūru veikšanai, izņemot metu konkursu, pasūtītājs izveidoiepirkuma komisiju. Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uznoteiktu laikposmu, vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju, kas ir kompetenta tāiepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus,ir tiesīga pieaicināt ekspertus.Pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju, kuras sastāvā ir vismaz trīs locekļi. Jaiepirkuma paredzamā līgumcena ir lielāka par 500 000 latu, pasūtītājs izveidoiepirkuma komisiju, kuras sastāvā ir vismaz pieci locekļi.Iepirkuma komisijas izveidošana:• veicot kopīgus iepirkumus, pašvaldības var veidot pastāvīgas iepirkumakomisijas vai veidot iepirkuma komisiju atsevišķi katram iepirkumam;• iepirkuma komisijā var iekļaut visu ieinteresēto pašvaldību pārstāvjus;• gadījumā, ja iepirkumu organizēšanai apvienojas daudz pasūtītāju, to var veidotkā kompaktu, profesionālu iepirkuma komisiju un vienoties par sadarbību uninformācijas apmaiņu ar katras pašvaldības kontaktpersonu.Likuma 23.panta pirmā daļa nosaka, ka iepirkuma komisijas locekļi un ekspertinedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti arkandidātu vai pretendentu. Šīs daļas izpratnē komisijas loceklis un eksperts ir saistītsar kandidātu vai pretendentu, ja viņš ir:1) juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — pašreizējais vaibijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs vai biedrs un ja šī saistība arjuridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā;2) juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — akcionāra,22


kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībnieka vai amatpersonas tēvs, māte,vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis,pusmāsa, laulātais (turpmāk — radinieks);3) fiziskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — radinieks.Likuma 23.panta trešā daļa paredz, ka iepirkuma komisijas locekļi un ekspertiparaksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi irieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistītiar tiem šā panta pirmās daļas izpratnē.Iepirkuma komisija lēmumus pieņem Likuma 24.panta pirmajā daļā noteiktajākārtībā, proti, iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs, turklāt tā ir lemttiesīga, jatās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, bet gadījumos, jaiepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijaspriekšsēdētāja balss.6.4. Iepirkuma dokumentācijas sagatavošanaCentralizēta iepirkuma dokumentos nepārprotami norāda:• par iepirkumu atbildīgo pasūtītāju (centralizēto iepirkumu institūcija);• pasūtītājus, kuru vajadzībām tiek veikts iepirkums;• vai iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās (piemēram, pēc piegādes vietas);• vai tiks slēgts iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās (ja nevar noteiktprecīzus iepirkuma priekšmeta apjomus, parasti slēdz vispārīgo vienošanos);• kā tiks slēgta vispārīgā vienošanās vai iepirkuma līgums.Pasūtītājam pirms iepirkuma izsludināšanas detalizēti jānosaka vajadzībaiatbilstošas prasības, lai tas saņemtu faktiskajai situācijai atbilstošus piedāvājumus.Prasībām ir jābūt skaidrām, loģiskām, konkrētām, kas precīzi raksturo vajadzību.Likuma 17.pants nosaka, kā pasūtītājs var sagatavot iepirkuma specifikāciju. Precīzuun konkrētu, nevis vispārēju prasību iekļaušana ļauj pasūtītājam vieglāk salīdzinātpiedāvājumus un konstatēt atbilstību vai neatbilstību.Sagatavojot iepirkuma līguma projektu, tajā jānosaka, vai ir pieļaujamiiepirkuma līguma grozījumi un cenu pārskatīšana. Ja cenu pārskatīšana iepirkumalīgumā nav paredzēta, cenu izmaiņas līguma darbības laikā nav pieļaujamas. Ja cenupārskatīšana tiek paredzēta, tā jāpiesaista līguma pusēm vienādi pieejamiemobjektīviem datiem (piemēram, oficiālajiem statistikas datiem par patēriņa cenuindeksu izmaiņām), kā arī precīzi jānosaka cenu pārskatīšanas kārtība un pieļaujamāsrobežas.Ja paredzēts slēgt ilgtermiņa vispārīgo vienošanos, pasūtītājs tehniskāsspecifikācijas var sagatavot atbilstoši Likuma 17.panta ceturtās daļas 2., 3. vai4.punktam, t.i., pilnībā vai daļēji nosakot iepirkuma priekšmetam izvirzītās prasības kāfunkcionālās vai darbības prasības. Šādi pasūtītājs dod iespēju piegādātājiemvispārīgās vienošanās ietvaros piedāvāt jaunus un uzlabotus preču veidus unpakalpojuma nodrošināšanas iespējas.23


Pasūtītājam jānodrošina kompetentu, pretendentiem sasniedzamukontaktpersonu, kas var paskaidrot konkrēto pasūtītāja vajadzību.Centralizēto iepirkumu institūcija izziņo iepirkumu, paziņojumā par līgumunorādot, ka tiek organizēts centralizēts iepirkums. Ja nepieciešams, paziņojumā uniepirkuma procedūras dokumentos norāda, ka tiks slēgta vispārīgā vienošanās, kaiepirkuma priekšmets sadalīts daļās, kā iesniedzami piedāvājumi pa daļām un kurpieejama iepirkuma dokumentācija (konkrēta mājaslapa internetā).6.5. Paziņojumu publicēšana Publikāciju vadības sistēmā (PVS)Paziņojumu par plānoto līgumu, kurā saskaņā ar Likuma 29.pantu nosakapiedāvājumu iesniegšanas termiņu, pasūtītājs sagatavo un publicē, izmantojotIepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļusminēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai – Publikāciju vadības sistēmu(PVS).Paziņojuma saturu nosaka MK 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr. 698.“Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanaskārtību”.Pasūtītājs publicē savā mājaslapā internetā iepirkuma komisijas noteiktāsprasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu ne vēlāk, kā paziņojumspar plānoto līgumu publicēts PVS, nodrošinot brīvu un tiešu pieeju izvirzītajāmprasībām un kritērijiem.Publicējot paziņojumu par līgumu PVS, iepirkuma organizētājam jāvēršuzmanība uz konkrētu lauciņu aizpildīšanu, kuru nepareizas aizpildīšanas sekas var būtizsludinātā iepirkuma pārtraukšana un jauna iepirkuma organizēšana.Sevišķu uzmanību nepieciešams pievērst:• ja iepirkums tiek veikts centralizēti, tas ir jānorāda;• ja iepirkumā paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos, tas ir jānorāda;24


• ja iepirkums tiek organizēts, izdalot daļas – tas ir jānorāda;6.6. Līguma slēgšanaIepirkumā iesaistītajiem pasūtītājiem sākotnēji jāparedz, kas slēgs līgumu (vaitā būs novada dome, vai katrs pasūtītājs atsevišķi) un kas uzraudzīs tā izpildi. Jāparedzrīcības mehānisms, kā tiek saskaņoti līguma grozījumi, kāda ir rīcība, ja līgums tieklauzts, un kas to dokumentē.Gadījumā, ja tiek plānots slēgt vispārīgo vienošanos, tad jāparedz vispārīgāsvienošanās un atsevišķo līgumu noslēgšanas kārtību un kas kontrolēs līgumu izpildi unvienošanās kopējo apjomu.Iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos drīkst noslēgt ne agrāk kānākamajā darba dienā pēc Likuma 67.panta piektajā daļā noteiktā nogaidīšanastermiņa beigām.6.7. Centralizēto iepirkumu līgumu izpildePiegāžu/pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši katras iestādes vajadzībām25


(piemēram, precīzas adreses, pasūtījumu veikšanas kārtība, piegāžu vai pakalpojumuregularitāte); Piegāžu/pakalpojumu kvalitātes prasību kontroles mehānismi (vai to veicpie katras piegādes vai periodiski, kas ir atbildīgs un kā ziņo par konstatētajāmneatbilstībām);Īpaša uzmanība jāpievērš iepirkuma līguma nosacījumu izstrādei attiecībā uzplānoto piegāžu/pakalpojumu apjoma noteikšanu līguma ietvaros. Proti, katramcentralizētā iepirkuma dalībniekam pēc iespējas precīzāk jāplāno nepieciešamaispreču/pakalpojumu apjoms, nepieciešamības gadījumā nosakot to ar rezervi.Gadījumā, ja iepērkamo preču/pakalpojumu maksimālo apjomu objektīvu iemeslu dēļnav iespējams noteikt, centralizētā iepirkuma rezultātā var noslēgt vispārīgovienošanos saskaņā ar Likuma 65.panta regulējumu. Tomēr arī šajā gadījumā jānosakamaksimālais paredzamais līguma apjoms, lai varētu aprēķināt iepirkuma paredzamolīgumcenu un piemērot atbilstošu iepirkuma procedūru.s7. Centralizēto iepirkumu apstrīdēšanaIepirkumu uzraudzības birojāCentralizētā iepirkuma gadījumā par tā norisi atbildīga ir centralizēto iepirkumuinstitūcija un attiecīgi iesniegumi par šo iepirkumu dokumentiem, norisi uncentralizētā iepirkuma komisijas darbību tiek iesniegti Iepirkumu uzraudzības birojāLikumā noteiktajā kārtībā.Saskaņā ar Likuma 83.panta trešo daļu iesniegumu par atklāta konkursa nolikumāun paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojamvar iesniegt ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.Tomēr tas neizslēdz iespēju piegādātājiem iesniegt pretenzijas par atklātā konkursa nolikumāun paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām arī centralizēto iepirkumu institūcijai.Šādos gadījumos centralizētā iepirkuma veicējam ieteicams izvērtēt saņemtopretenziju pamatotību un, ja nepieciešams, konsultējoties ar centralizētajā iepirkumāiesaistītajiem pasūtītājiem, Likumā noteiktajā kārtībā veikt grozījumus konkursa nolikumā.Ja veiktie grozījumi novērsīs piegādātāju pretenzijas, attiecīgā iepirkuma veikšananetiks aizkavēta iesniegumu izskatīšanas Iepirkumu uzraudzības birojā dēļ.Savukārt iesniegumu par iepirkuma procedūras norisi un centralizētā iepirkumakomisijas darbību Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līgumavai vispārīgās vienošanās noslēgšanai šādos termiņos:1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Likuma 32.pantā vai 79.panta sestajā daļā minētā informācijanosūtīta attiecīgajai personai pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošuelektronisko parakstu, vai nodota personiski;2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad Likuma 32.pantā vai 79.panta sestajā daļā minētā informācijanosūtīta attiecīgajai personai pa pastu.Ja iesniegums ir iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojā, centralizētā iepirkumaveicējam, konsultējoties ar iesaistītajiem pasūtītājiem, ja nepieciešams, jāsagatavo paskaidrojumipar iesniegumā minētajiem faktiem un jāvienojas par kompetenta pārstāvjadeleģēšanu dalībai iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdē.26


Ja iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta, neievērojot Likuma67.panta ceturtajā daļā noteikto termiņu (nav ievērots nogaidīšanas termiņš) vai pārkāpjot83.panta piektajā daļā noteikto aizliegumu slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgovienošanos (par attiecīgo iepirkumu bijis iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzībasbirojam un līgums vai vispārīgā vienošanās noslēgta pirms iesniegumu izskatīšanaskomisijas lēmuma par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem vai administratīvās lietasizbeigšanu saņemšanas), piegādātāji var iesniegt pieteikumu Administratīvajai rajonatiesai par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu, tonoteikumu grozīšanu vai atcelšanu vai līguma vai vispārīgās vienošanās termiņa saīsināšanu(skatīt Likuma XII 1 nodaļu).Šādu pieteikumu Administratīvajai rajona tiesai var iesniegt arī tad, ja pasūtītāji,slēdzot līgumus tādas vispārīgās vienošanās ietvaros, kura noslēgta ar vairākiempiegādātājiem un paredz atkārtotu šo piegādātāju piedāvājumu izvērtēšanu atbilstošiLikuma 65.panta septītajai daļai, nav ievērojis minēto procedūru un ja noslēgtāiepirkuma līguma līgumcena ir vienāda ar 87 888 latiem vai lielāka piegādes unpakalpojumu līgumiem un vienāda ar 3 406 520 latiem vai lielāka būvdarbu līgumiem.Finanšu ministrsA.Vilks27

More magazines by this user
Similar magazines