13.07.2015 Views

Ārpus meža zemes augošu ciršanai iespējamu koku, krūmu un zaru ...

Ārpus meža zemes augošu ciršanai iespējamu koku, krūmu un zaru ...

Ārpus meža zemes augošu ciršanai iespējamu koku, krūmu un zaru ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1Ārpus meža <strong>zemes</strong> augošu ciršanai iespējamu <strong>koku</strong>, krūmu <strong>un</strong><strong>zaru</strong> biomasas ieguves avotu pētījumi LatvijāKārlis DaugeLatvijas Universitāte, Ekonomikas <strong>un</strong> vadības fakultāteAspazijas bulvāris 5, Rīga, LV-1050E-pasts: dauge@lanet.lvKoksnes biomasa, ir viena no galvenajiem Latvijas atja<strong>un</strong>ojamiem energoresursiem,kas valstī ir pietiekošā daudzumā, bet vēl netiek pietiekami efektīvi izmantota. Ar koksneskurināmo saprot bioloģiskas izcelsmes kurināmo, kas ietver koksni, mizu, skujas <strong>un</strong> lapas.Kurināmā pamatā ir koks, <strong>un</strong> tā sastāvdaļas, kuras nav ķīmiski pārveidotas. Visbiežāk piekoksnes kurināmā tiek pieskaitīti: malka, mežizstrādes cirsmu atliekas (zari, galotnes, skaidas,pameža sīkkoksne, saknes fragmenti, celmi <strong>un</strong> citi), kokrūpniecības blakusprodukti(atlikumi), dedzināmās šķeldas (īpaši sasmalcināta biomasa, ietver sevī koksni, mizu, skujas<strong>un</strong> lapas). Šāda biomasa tiek iegūta, sasmalcinot koksni ar rotējošām vai cita veidaspecializētām mašīnām. Pie koksnes kurināmā pieskaita arī biomasas gala produktus(kokskaidu briketes, granulas <strong>un</strong> citus) <strong>un</strong> koksnes pirolīzes gala produktus (kokogles,šķidrais kurināmais <strong>un</strong> gāze).Autors promocijas darbā ir pētījis ārpus meža <strong>zemes</strong> augošu <strong>koku</strong>, krūmu <strong>un</strong> <strong>zaru</strong>biomasas ieguves 12 avotus:1. Pilsētu <strong>un</strong> pagasta pašvaldību teritoriju zaļās zonas;2. Lauksaimniecībā izmantojamās <strong>zemes</strong> platības;3. Meliorācijas grāvju sistēmas;4. Augstsprieguma elektrolīniju aizsardzības zonas;5. Zemsprieguma elektrolīniju aizsardzības zonas;6. Valsts, pašvaldību (pagastu) dažādas nozīmes autoceļu aizsardzības joslas;7. Dzelzceļu aizsardzības joslas;8. Kalnus;9. Upju <strong>un</strong> ezeru piekrastes zonas;10. Baltijas jūras piekrastes zonas;11. Gāzes vadu aizsardzības zonas (Nav vēl pētītas);12. Pārējie ārpus meža zemju teritoriju <strong>koku</strong> <strong>un</strong> krūmu biomasas ieguves avoti;Atslēgas vārdi: Ciršanai iespējamie koki, krūmi <strong>un</strong> zari, bioenerģētika, atja<strong>un</strong>ojamieenergoresursi, kurināmā kvalitātes vadība.1. Krūmu <strong>un</strong> <strong>koku</strong> apjomi LatvijāAutors ir veicis pētījumus ārpus meža <strong>zemes</strong> augošu ciršanai iespējamu <strong>koku</strong>, krūmāju(krūmu) <strong>un</strong> <strong>zaru</strong>, tai skaitā parku <strong>un</strong> ielu apstādījumu kopšanas darbu <strong>un</strong> ātraudzīgoenerģētisko kārklu plantāciju koksnes biomasas plūsmu vadības iespējas Latvijā. Pētotiespējas sekmēt šās biomasas racionālu <strong>un</strong> efektīvu izmantošanu bioenerģētikā kāatja<strong>un</strong>ojamus energoresursus, kas papildus valstī var nodrošināt enerģijas daudzumapieaugumu. Ārpus meža <strong>zemes</strong> augošu ciršanai iespējamu <strong>un</strong> nocirsto <strong>koku</strong>, krūmu (krūmāju)<strong>un</strong> <strong>zaru</strong> biomasu apjomi bija izvērtēti Rīgā, Kuldīgā, Liepājā, Alūksnē, Cēsīs <strong>un</strong> Koknesespagasta Bormaņu ciematā, izmantojot pētījuma anketu, statistikas datus <strong>un</strong> intervijas. Laika


2periodā 2004–2006. gadam šajās pilsētās <strong>un</strong> Bormaņu ciematā tika noteikti <strong>un</strong> analizētinocirsto <strong>koku</strong>, krūmu <strong>un</strong> <strong>zaru</strong> apjomi m 3 (sk.1.tab.).Autors, veicot pētījumus ārpus meža <strong>zemes</strong> valsts teritorijās, konstatējis, ka augošokrūmu (krūmāju) platības ir ievērojami lielākas nekā Latvijas Valsts Zemes dienests uzrādījisizsniegtajos datos. Valsts Zemes dienesta izsniegtajos datos, analizējot pēdējo desmit gaduperiodu, <strong>zemes</strong> sadalījumā pēc tās lietošanas veida redzams, ka krūmāji aizņem 1,8%, jebaptuveni 115 tūkst. ha no kopējās valsts <strong>zemes</strong> platības. Autora pētījumi savukārt pierāda, kaārpus meža <strong>zemes</strong> teritorijās brīvi dabā augošie krūmāji aizņem 10%, jeb 639 tūkst. ha novalsts kopējās <strong>zemes</strong> platības (sk.1. att.). 1. attēlu autors ir veidojis, izmantojot Valsts Zemesdienesta operatīvo informāciju <strong>un</strong> izsniegtos datus.Lai izpētītu <strong>zemes</strong> sadalījumu pēc tās lietošanas veida pēc valsts <strong>zemes</strong> dienestadatiem, pēc kuriem krūmāji Latvijā sastāda 1,8%, jeb aptuveni 115 tūkst. ha no kopējās valsts<strong>zemes</strong> platības [8], autors analizējis 1. attēlu.1,8%3,9%3,6%1,4%2,0%Krūmāji -1,8%Purvi - 3,9 %38,3%4,3%Zem ūdeņiem -3,6%Pagalmi - 1,4%Ceļi - 2,0%Pārējās <strong>zemes</strong> -4,3%44,7%Meži - 44,7%Lauksaimniecībāizmantojamāzeme - 38,3%1. att. Pēc valsts <strong>zemes</strong> dienesta datiem <strong>zemes</strong> sadalījums pēc tās lietošanas veida [8].No 1. attēla izriet, ka krūmi valsts <strong>zemes</strong> teritorijās sastopami tikai 1,8% no kopējāsplatības, kas liek domāt, ka krūmi nekur citur vairāk neaug, kā vienīgi <strong>zemes</strong> platībās, kurāsValsts <strong>zemes</strong> dienests ir veicis <strong>zemes</strong> mērīšanas darbus. Autora pētījumi ir pierādījuši tiešipretējo, ka krūmi aug uz visām valsts <strong>zemes</strong> teritorijām, ja kāda <strong>zemes</strong> platība, piemēram, uzvienu gadu atstāta neapsaimniekota.Autors, pēc intervijas ar Valsts Zemes dienesta darbiniekiem, izdarīja secinājumus.Darba 1. attēlā ir parādīti krūmāji 1,8% no visa <strong>zemes</strong> sadalījuma, kuri ir konstatēti, veicotLatvijā <strong>zemes</strong> uzmērīšanas darbus. Šajās platībās neietilpst pētījuma ceļā konstatētie aptuveni10 ārpus meža <strong>zemes</strong> augošu krūmu iegūšanas avoti (sk.1.att.).


32. Koksnes kurināmā ieguves avoti kalnu nogāzēs, upju, ezeru <strong>un</strong> Baltijasjūras piekrastes joslāUpju <strong>un</strong> ezeru krasta joslās norisinās nepārtraukti dabiskie ģeoloģiskie procesi. Starpsauszemi <strong>un</strong> seklūdens joslu pastāv nepārtraukta mijiedarbība, kur dažāda stipruma vēja vaivētras izraisītie spēki izdara patstāvīgus postījumus. Lai izpētītu koksnes kurināmā ieguvesavotus no upju <strong>un</strong> ezeru krastos kritušiem <strong>un</strong> bojā gājušiem kokiem, krūmiem, nolauztiemzariem, kā arī koksnes biomasas ieguvi no kokos <strong>un</strong> krūmos ieaugušiem kalniem, veidojam 2.attēlu.2. att. Gaujas upes krasta zonā izskalotie koki (2. att. kreisajā skatā), kritušie (bojāgājušie vai vēja nolauztie) koki, krūmi <strong>un</strong> zari Rāznas ezera piekrastē (2. att. vidējāskatā) [Autora foto 10.06. 2007. g.] <strong>un</strong> krūmiem <strong>un</strong> kokiem aizaugusi Riežupe [6]No 2. attēla izriet, ka Latvijas upju <strong>un</strong> ezeru krastos, kā arī no kokos <strong>un</strong> krūmosieaugušiem kalniem var iegūt zināmu daudzumu kurināmā koksni. Šādi koksnes kurināmāavoti prasa lielu darba apjoma ieguldījumu (izkliedētu uzņēmējdarbību), iegūstot nelieluskoksnes apjomus. 2. attēlā ir parādīti Rāznas ezerā kritušie koki pretējā krastā.Lai izpētītu iespējamos krūmu <strong>un</strong> <strong>koku</strong> ieguves avotus Latvijas kalnu nogāzēs <strong>un</strong>virsotnēs, autors izstrādājis 3. attēla skatus.3. att. Skats no Mākoņkalna (kreisajā skatā) [1], paugurotais reljefs Klētskalna apkaimē(vidējā skatā) [3,7] <strong>un</strong> Gaiziņkalna dabas parks, skats no Sirdskalna [3,19]No 3. attēla izriet, ka Latvijas kalniem, t.sk. Mākoņkalnam ir nepieciešamas kopšanascirtes ar daļēju <strong>koku</strong> <strong>un</strong> krūmu izciršanu. Tādā veidā iegūstot papildus atja<strong>un</strong>ojamosenergoresursus (AER).Lai izpētītu iespējamos koksnes biomasas ieguvumus no Latvijas valstī sastopamiemkalniem, autors attēlojis izstrādāto 1. tabulu.


41. tabulaLatvijas augstieņu augstākie virsas p<strong>un</strong>kti <strong>un</strong> iegūstamā kurināmā koksne, m 3 [7]Augstiene Virsas p<strong>un</strong>kts Absolūtaisaugstums,mIegūstamākoksnes biomasa,m 3Vid<strong>zemes</strong> augstiene Gaiziņkalns 311,6 150Latgales augstiene Lielais Liepukalns 289,3 150Alūksnes augstiene Dēliņkalns 271,5 150Augš<strong>zemes</strong> augstiene Egļu kalns 220,0 150Rietumkursas augstiene Krievu kalns 189,5 150Ziemeļkursas augstiene Kamparkalns 173,8 150Austrumkursas augstiene Kīķeru kalns 155,5 150Mākoņkalns 150Milzkalne 150Gaiziņkalna dabas parks Sirdskalns 150Pavisam kopā 1500No1. tabulas izriet, ka Latvijas kalnos pašvaldību labiekārtošanas uzņēmumiem iriespējas veikt sakopšanas darbus (sanitārās cirtes), izcērtot mazvērtīgos <strong>koku</strong>s <strong>un</strong> krūmus.Gala rezultātā uzlabojot kalnu ainaviskos skatus. Raksta 1. tabulā uzrādītos koksnes biomasasapjomus autors ir ieguvis prognozēšanas ceļā (pēc aptuvena pieņēmuma).Priekšlikums: Koksnes biomasas savākšanu no upju <strong>un</strong> ezeru krastiem, kā arīveicot kalnu (galvenokārt nogāžu) kopšanas darbus (vides ainavisko sakopšanu) ieteicamsizpildīt pašvaldības (pagasta) labiekārtošanas uzņēmumam, bet šādas koksnes tālākopārstrādi (šķeldošanu) kurināmā sagatavošanai, ieteicams veikt reģiona kurināmāražošanas uzņēmumiem.Tagadējā Baltijas jūras krasta joslā norisinās nepārtraukti dabiskie ģeoloģiskie procesi.Starp pludmali <strong>un</strong> jūras seklūdens joslu pastāv nepārtraukta mijiedarbība, kur dažāda stiprumavēja vai vētras izraisītie viļņi <strong>un</strong> dažādas straumes pludmalēs izdara patstāvīgus postījumus.Baltijas jūras stāvkrastos notiek arī nogāžu procesi (gr<strong>un</strong>ts noslīdējumi, nogruvumi,nobiršana <strong>un</strong> citi). Vētru laikā, viļņu lielo spēku darbības rezultātā notiek stāvkrastu atkāpšanās.Tiek zaudētas mežu <strong>un</strong> pļavu platības, ceļi <strong>un</strong> ēkas, kā arī daudz ārpus meža <strong>zemes</strong> augoši koki<strong>un</strong> krūmi. Topogrāfisko karšu <strong>un</strong> plānu analīze <strong>un</strong> aprēķini liecina, ka atsevišķos krastaposmos ir notikušas ievērojamas pārmaiņas. Vietām (Nidas ciemā, Bernātu ragā, Ulmales –Jūrkalnes augsto stāvkrastu posmā atklātās Baltijas jūras piekrastē, arī Rīgas līča piekrastēKolkā, Engurē, Bigauņciemā) noskalotās pamatkrasta joslas platums sasniedzis 50 – 150 m.Vislielākie pamatkrasta noskalojumi <strong>un</strong> platību zudumi saistās ar lielajām Ventspils <strong>un</strong>Liepājas ostām, kur 100 gadu laikā uz ziemeļiem no tām izveidojušies stāvkrasti. Ventspils–Staldzenes–Bušnieku bākas posmā krasts atkāpies maksimāli par 100 – 180 m. Pēdējo 20 –30 gadu laikā Latvijas piekrastē, tāpat kā visā Eiropā <strong>un</strong> Pasaulē, ir krasi pieaudzis postošorudens <strong>un</strong> ziemas vētru spēks. Ziemas ir kļuvušas siltākas – bez <strong>zemes</strong> sasaluma <strong>un</strong> krastalediem jūras seklūdens zonā. Rezultātā arvien ievērojamāka pamatkrasta erozija [2].Baltijas jūras krasta josla, kuras garums sastāda nepilnus 500 km, veido aptuveni 1tūkst. ha lielu platību, no kuras pēc autora aptuveniem aprēķiniem dažādu jūras viļņu spēkuiedarbībā varētu iegūt ik gadus vidēji 5 tūkst.m 3 koksnes biomasas.Lai izpētītu Baltijas jūras apdzīvoto <strong>un</strong> neapdzīvoto piekrastes zonu gar visas valstssaus<strong>zemes</strong> robežu, kurā ir notikušas <strong>un</strong> ik gadus tiek izskaloti koki, krūmi <strong>un</strong> to sakņu sistēmasievērojamos apjomos, veidojam 4. attēlu.


54. att.Latvijas karte ar Baltijas jūras piekrastes zonu gar valsts saus<strong>zemes</strong> robežu (4. att.skatā pa labi) [2,6] <strong>un</strong> Baltijas jūras izskalotie koki, krūmi <strong>un</strong> to sakņu sistēmas nostāvkrasta (4. att. skatā pa kreisi) [2,9]No 4. attēla izriet, ka Baltijas jūras piekrastes zona gar visas valsts saus<strong>zemes</strong> robežu(4. att. skatā pa labi) aizņem ievērojamu garumu, kurā ik gadus tiek izskaloti koki, krūmi <strong>un</strong> tosakņu sistēmas ievērojamos apjomos. Tos regulāri <strong>un</strong> centralizēti savācot varētu iegūt lieluapjomu biomasu kurināmā ražošanai (4. att. skatā pa kreisi).Lai izpētītu Baltijas jūras apdzīvotās <strong>un</strong> neapdzīvotās piekrastes kāpu zonā ik gadusizskaloto <strong>koku</strong>, krūmu <strong>un</strong> to sakņu sistēmu apjomus, autors ir izstrādājis 5. attēlu.5. att. Baltijas jūras piekrastes kāpu zonā izskaloto <strong>un</strong> izgāzto <strong>koku</strong>, krūmu <strong>un</strong> to sakņusistēmu pāri palikušās koksnes biomasas atliekas apdzīvotā kāpu zonā (skatā pa kreisi)[2,19] <strong>un</strong> neapdzīvotā kāpu zonā [2,12]No 5. attēla izriet, ka Baltijas jūras piekrastes kāpu zonā gar Latvijas robežu izskaloto<strong>un</strong> izgāzto <strong>koku</strong>, krūmu <strong>un</strong> to sakņu sistēmas biomasu var iegūt ievērojamos apjomos ganapdzīvotās, gan neapdzīvotās piekrastes kāpu zonā. Koksnes savākšana prasa lielu darbaieguldījumu (izkliedētu uzņēmējdarbību). Ņemot vērā to, ka veicot jūras piekrastes kopšanasdarbus (vides sakopšanu), radām skaistu jūras (dabas) ainavas skatus, mēs iegūstam daudzvairāk par ieguldīto darbu.Priekšlikums: Koksnes biomasas atliekas <strong>un</strong> izskalotos <strong>koku</strong>s <strong>un</strong> krūmus Baltijasjūras krastā ir regulāri jāsavāc konkrēto teritoriju pilsētu vai pagastu pašvaldībukom<strong>un</strong>ālo saimniecību, kā arī labiekārtošanas uzņēmumiem, slēdzot līgumus ar attiecīgāsteritorijas pašvaldību. Jūras krastos savāktās koksnes atliekas šķeldās jāpārstrādā jau


6nosauktajiem uzņēmumiem vai savāktās koksnes biomasa jānodod reģiona kurināmāražošanas uzņēmumiem.Lai izpētītu jūras krasta koksnes kurināmā iespējamo ieguvi pēc stipriem vējiem vaivētrām, veidojam 6. attēlu.6. att. Izgāzto <strong>koku</strong> <strong>un</strong> krūmu stāvkrasts pirms Liepenes pēc ziemas vētras (kreisajāskatā) <strong>un</strong> vētrās noskalotais pamatkrasts ar izgāztiem kokiem <strong>un</strong> krūmiem uzdienvidiem no Rojas [2,13]No 6. attēla izriet, ka pēc stipriem vējiem vai vētrām no piekrastes kāpām ar visusakņu sistēmu tiek izskaloti lieli koki, kā arī krūmi.Atklātās Baltijas jūras piekrastē gada vidējie krasta noskalošanas ātrumi vietāmsasniedz 2 – 3,5 m (Mietragā, Bernātu ragā, Staldzenē uz ziemeļiem no Ventspils. Rīgas līčaKur<strong>zemes</strong> zemo smilšaino krastu erozijas ātrumi ir mazāki – 0,5 – 1,5 m gadā, bet Rojā,Valgalciemā, Abragciemā, Engurē, Ragaciema ragā <strong>un</strong> Bigauņciemā tie sasniedz pat 2 – 2,5m gadā. Atsevišķās spēcīgās vētrās kā augstie, tā zemie smilšainie stāvkrasti vietām var tiktnoskaloti pat par 20 – 30 m. Latvijā apdraudētas vietas ir Nidas ciems Rucavas pagastā, kurzemo līdzenumu no jūras šķir neizveidota priekškāpa, arī Daugavgrīvas salas josla gar Lielupi<strong>un</strong> Buļļupi, Bolderāja, Mangaļu pussala, Daugavas lejteces apdzīvotās salas, Carnikavas <strong>un</strong>Ādažu apkārtne Gaujas lejtecē. 1993. gada ziemas vētrās Baltijas jūras piekrastē (Nida–Kolka) tika noskalota ap 15 ha liela pamatkrasta platība, bet jūrā nonāca ap 800 tūkst. m 3smilšu, grants <strong>un</strong> māla daļiņu. Jūrkalnes pagasts 9,5 km garajā krasta joslā zaudēja ap 2 halielu platību [2].3. Koksnes biomasas avoti pilsētu, pilsētciematu <strong>un</strong> ciematu teritorijāsAutors ir veicis aptauju Latvijas pašvaldībās ar anketēšanas pētījuma metodi. NoRīgas pilsētas, Kuldīgas, Liepājas, Alūksnes <strong>un</strong> Cēsu pašvaldībām ir saņemti dati par ārpusmeža <strong>zemes</strong> augošu <strong>koku</strong>, krūmu <strong>un</strong> <strong>zaru</strong>, tai skaitā parku <strong>un</strong> ielu apstādījumu <strong>koku</strong> ciršanu,vainagošanu, nozāģētiem avārijas kokiem <strong>un</strong> krūmu ciršanu 2004. – 2006. gadu laikā.Autors secina, ka pilsētu <strong>un</strong> ciematu teritorijās tiek izcirsti ievērojami <strong>koku</strong>, krūmu <strong>un</strong><strong>zaru</strong> apjomi. Uz krūmu izciršanu parasti atļaujas netiek dotas <strong>un</strong> to ciršana netiek reģistrēta.Tādēļ izcirsto krūmu apjomus var tikai prognozēt, izņemot Cēsu pilsētu, kur uz krūmuizciršanu atļaujas tiek izsniegtas.Autors ir veicis nepieciešamos pētījumus visā Latvijas teritorijā, lai aprēķinātuprecīzākus biomasas apjomus no ārpus meža <strong>zemes</strong> augošiem kokiem, krūmājiem <strong>un</strong> zariem.Šādas atkritumu plūsmas, pēc autora domām, nav racionālas <strong>un</strong> ir neekonomiskas. Liepājas <strong>un</strong>Kuldīgas pilsētās nozāģētie avārijas koki iekļauti kopējā <strong>koku</strong> skaitā <strong>un</strong> nav atsevišķiuzskaitīti.


7Kā liecina aptaujas dati, pašvaldību teritorijās ārpus meža <strong>zemes</strong> nocirstie koki, krūmi<strong>un</strong> zari paliek tās personas rīcībā, kura saņem <strong>koku</strong> <strong>un</strong> krūmu ciršanas atļauju (<strong>zemes</strong>īpašnieks, lietotājs vai apsaimniekotājs). Pilsētas ielās <strong>un</strong> parkos nozāģētie koki, laisamazinātu ciršanas izmaksas, paliek darba veicēju (firmu, kas ieguvušas tiesības izpildītpašvaldības pasūtījumu <strong>koku</strong> ciršanā) rīcībā. Atsevišķos gadījumos koki tiek izmantoti soliņu<strong>un</strong> bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai. Pārsvarā visi koki tiek izmantoti kurināšanaisiltumenerģijas ieguvei. Bet atsevišķos gadījumos nocirstos <strong>koku</strong>s izmanto arī citiemmērķiem.Liepājas pilsētā, pēc aptaujas datiem, ielās <strong>un</strong> parkos 2004. gadā vaiņagoti 814 koki,bet 2005. gadā – 500 koki. Koku <strong>un</strong> krūmu kopšanas darbos iegūto <strong>zaru</strong> biomasa tieknogādāta sadzīves atkritumu poligonā (Landfill of Household/m<strong>un</strong>icipal Waste) „Ķīvītes”(2005. gadā 1193 t), kurā šā biomasa tiek izmantota biogāzes ieguvei. Daļa nozāģēto <strong>zaru</strong> <strong>un</strong>krūmu ciršanas vietā tiek sadedzināti, nenovirzot tos enerģijas ieguvei. 2005. gadā LiepājasSIA „Kom<strong>un</strong>ālā pārvalde” <strong>zaru</strong> smalcināšanai izmantoja šķeldotāju, bet darbi tika pārtraukti,jo minētajā agregātā atkārtoti nokļuva metāliski priekšmeti [9]. Autors, aprēķinot nocirsto<strong>koku</strong> apjomus (m 3 ), pamatojoties uz pilsētu parkos <strong>un</strong> ielu apstādījumos veiktajiempētījumiem, pieņem, ka vidēji viens nocirsts koks dod 1,0 m 3 lielu koksnes apjomu.Veiktie pētījumi ļauj secināt, ka Rīgas pilsētā nocirsto <strong>koku</strong> uzskaite tiek veiktapilnīgāka. Kuldīgas, Liepājas, Alūksnes <strong>un</strong> Rīgas pilsētās reālam koksnes biomasas apjomamir jābūt lielākam, jo šeit netiek uzrādīti nozāģētie avārijas koki. Nevienā no šīm četrāmpilsētām netiek reģistrēti nocirstie krūmi <strong>un</strong> apzāģētie zari pēc <strong>koku</strong> vaiņagošanas.Lai izpētītu izmantojamo <strong>koku</strong>, krūmu <strong>un</strong> <strong>zaru</strong> apjomus Dobeles piepilsētasmikrorajonu ielu nomalēs <strong>un</strong> elektrolīniju aizsardzības zonās, autors ievietojis 7. attēlu.7. att. Dobeles piepilsētas mikrorajonos ar kokiem <strong>un</strong> krūmiem aizaugušas ielasnomales (att. kreisajā skatā), zemsprieguma elektrolīnijas (att. vidējā <strong>un</strong> labajā skatos)[Autora foto, 2007.gada 10.augustā]No 7. attēla izriet, ka ne tikai Dobelē, bet visā Latvijā piepilsētu mikrorajonos iel<strong>un</strong>omaļu aizaugšana ar krūmiem <strong>un</strong> kokiem pasliktina transporta līdzekļu vadītājiemredzamību <strong>un</strong> satiksmes drošību, kā arī pilsētas ainaviskos dabas skatus. Ārī elektrolīnijuaizsardzības zonas aizaugšana ar krūmiem <strong>un</strong> kokiem stipri apgrūtina piekļuvi profilaktisko(ekspluatācijas) darbu izpildi, kā arī stipra vēja vai vētras laikā apdraud šo līniju drošību.Dobeles piepilsētas mikrorajonos 2007. gada 10. augustā tika veikts pētījums par brīvā dabāaugošu izcērtamu <strong>koku</strong> <strong>un</strong> krūmu esamību.Pēc intervijām ar pašvaldību pārstāvjiem, autors secina, ka reālais kopējais nocirsto<strong>koku</strong>, krūmu <strong>un</strong> <strong>zaru</strong> biomasas apjoms būs ievērojami lielāks par reģistrēto. Veicot pētījumusCēsu pilsētā, autors atklāja, ka līdz ar atļauju izdošanu <strong>koku</strong> ciršanai, lielos apjomos šeit tiekizdotas atļaujas arī krūmu ciršanai <strong>un</strong> <strong>koku</strong> vaiņagošanai. No tā secina, ka Latvijas pilsētāslielos apjomos tiek izcirsti krūmi <strong>un</strong> vaiņagoti (apzāģēti <strong>koku</strong> zari) koki, bet tos autorampētītajās četrās pārējās pilsētās vienkārši neuzskaita <strong>un</strong> nereģistrē, izņemot Cēsu pilsētu. 2008.gada 15. novembrī autors apmeklēja Jelgavas atkritumu poligonu „Brakšķi”. Apmeklējuma


8laikā tika fotografēta izgāztuve. Secina, ka Jelgavas pilsētā <strong>un</strong> Jelgavas rajonā nocirstie koki<strong>un</strong> krūmi tiek izvesti uz atkritumu poligonu. Secina, ka 2006. gadā iegūstamais kurināmāsšķeldas apjoms ir ievērojami mazāks par iepriekšējiem diviem gadiem. Veicot pētījumuspārējo pilsētu, pilsētciematu <strong>un</strong> ciematu centru teritorijās, pēdējo trīs gadu laikā iegūstamaisšķeldu apjoms būtiski nemainās. Autors ir pētījis arī Kokneses pagasta Bormaņu ciematānocirsto <strong>koku</strong>, krūmu <strong>un</strong> <strong>zaru</strong> apjomus.Lai izpētītu izmantojamos <strong>koku</strong>, krūmu <strong>un</strong> <strong>zaru</strong> apjomus no aizaugušās Rīgas pilsētas,Meža ielas Ziepniekkalna mikrorajonā, autors rakstā ievietojis 8. attēlu.8. att. Ar krūmiem <strong>un</strong> kokiem aizaugusi Rīgas pilsētas Meža iela Ziepniekkalnamikrorajonā [Autora foto Meža ielas apmeklējuma laikā, 2007. gada 20. martā]No 8. attēla izriet, ka Rīgas pilsētas Meža ielas nomales ir aizaugušas ar kokiem <strong>un</strong>krūmiem, kas lielā mērā apgrūtina transporta līdzekļiem redzamību <strong>un</strong> samazina satiksmesdrošību. Izcērtot šos krūmus <strong>un</strong> <strong>koku</strong>s, var iegūt vērtīgus kurināmā energoresursus. AutorsRīgas pilsētā 2007. gadā pavasarī <strong>un</strong> rudenī ir veicis pētījumu par iespējamiem izcērtamiemkrūmu <strong>un</strong> <strong>koku</strong> apjomiem Rīgas pilsētā. Autors dotos attēlus izstrādājis, izmantojot pētījumametodi – fotografēšanu, izvērtējis iespējamos izcērtamos krūmus <strong>un</strong> <strong>koku</strong>s Rīgas pilsētā.Lai izpētītu izmantojamos <strong>koku</strong>, krūmu <strong>un</strong> <strong>zaru</strong> biomasas iespējamos apjomus Rīgā,Slokas ielā <strong>un</strong> Jūrmalas gatvē, tika izstrādāts 9. attēls.9. att. Rīgā, Slokas ielā pamesta stumbra daļa (att. kreisajā skatā), aizaudzis pamestsapbūves <strong>zemes</strong> gabals Rīgā, Jūrmalas gatvē (att. vidējā skatā) <strong>un</strong> Slokas ielā aizaudzisbijušās Rīgas Popova radiorūpnīcas ražošanas korpuss [Autora foto, 2007.gada 15.jūlijā]No 9. attēla izriet, ka ne vienmēr pilsētu teritorijās nocirsto <strong>koku</strong> stumbru daļas, zarivai citas atliekas pilnīgi savāktas. Kā piemērs tam, 9. attēla skats pa kreisi, kur Rīgā, Slokas


9ielā aptuveni trīs gadus zemē nogulēja nocirsta koka nesavākts stumbra resgalis. Vidējāskatā – ar krūmiem <strong>un</strong> kokiem aizaudzis iesākts <strong>un</strong> pamests apbūves <strong>zemes</strong> gabals, bet skatāpa labi – ar krūmiem apaudzis bijušais Rīgas Popova radiorūpnīcas ražošanas korpuss. Laiobjektīvāk Veiktajā pētījumā Rīgas pilsētā ietilpst arī bīstamo <strong>koku</strong> esamība, ko autors irveicis 2008. gada 20. martā. Secina, ka bīstamo <strong>koku</strong> Rīgā ir daudz, kas noteiktā situācijā<strong>un</strong> konkrētā vidē var apdraudēt uz ielām gājējus, transporta līdzekļus, ēkas <strong>un</strong> citusobjektus.4. Kvalitātes vadībaKā svarīgs faktors koksnes atja<strong>un</strong>ojamam energoresursam ir tā kvalitāte. Kurināmāskoksnes kvalitāte ir izšķirošais transportēšanas faktors. Tāpēc visiem piegādes ķēdes posmiemjāzina par kvalitātes vadību. Pārsvarā gadījumu koksnes kurināmā mitruma saturam ir jābūtpēc iespējas mazākam <strong>un</strong> nemainīgam. Tas prasa īsu uzglabāšanas laiku <strong>un</strong> piemērotukoksnes kurināmā noliktavu. Atgūtā koksne jācenšas uzglabāt nešķeldoti, cik vien ilgi tasiespējams. Jo to kvalitāte var pat uzlaboties glabāšanas laikā, <strong>un</strong> zudumi, trūdēšanas dēļ irievērojami mazāki nekā sašķeldotā veidā.Lai izpētītu MWh siltuma iegūšanu katla izejā, strādājot ar dažādiem kurināmāveidiem, autors ir izveidojis 2. tabulu.MWh siltuma iegūšanai katla izejā, strādājot ar dažādiem kurināmā veidiem [5,3]Energoresursa veidsSiltumenerģija katla izejā, MWhDīzeļdegvielai 20,94Kokskaidu briketēm 10,81Kokskaidu granulām 10,75Akmeņoglēm 9,03Dabasgāzei 7,61Mazutam 7,31Antracītam 7,13Kūdrai ar mitrumu 40% 4,61Kūdras briketēm ar mitrumu 15% 4,42Salmiem ar mitrumu 15% 3,41Energoškeldām ar mitrumu 40% 3,15Malkai ar mitrumu 40% 3,02Zāģskaidām ar mitrumu 50% 1,982. tabulaNo 2. tabulas izriet, ka MWh siltuma iegūšana katla izejā, strādājot ar dažādiemkurināmā veidiem ir stipri atšķirīga. Piemēram, malkai ar mitrumu 40% tā ir – 3,02 MWh, betdīzeļdegvielai – 20,94 MWh, tas ir, aptuveni 7 reizes lielāks.Kā rāda zinātnieku pasaulē pētījumi, fosilie kurināmie uz mūsu planētas samazinās <strong>un</strong>draud izsīkt. Rezultātā fosilo kurināmo cenas pieaug <strong>un</strong> nepieciešams turpināt pētījumus, lairadītu iespēju koksnes energoresursu vēl plašākai (lielākos apjomos) izmantošanaibioenerģētikā.


10Raksta 3. tabulā ir analizēti cietās biomasas kurināmā kvalitātes parametri, kuri var būtattiecināti uz koksnes kurināmo.3. tabulaIzcelsmeCietās biomasas kurināmā kvalitātes parametri [4]ParametrsRealizācijas formaMitruma satursPelnu satursSiltumspējaMehāniskais sastāvsSmalko piemaisījumu daudzumsDaļiņu blīvumsBēruma blīvumsBrikešu <strong>un</strong> granulu mehāniskāizturībaOglekļa (C), slāpekļa (N) <strong>un</strong>ūdeņraža (H) satursŪdenī šķīstošā hlora (Cl),nātrija (Na) <strong>un</strong> kālija (K)satursSēra <strong>un</strong> hlora satursIzplatītāko ķīmisko elementu (AI,Si, K, Na, Ca, Mg, Fe, P <strong>un</strong> Ti)koncentrācijaMazāk izplatīto ķīmisko elementu(As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg,Mo, Mn, Ni, Pb, Se, Te, V, Zn)koncentrācijaAprakstsKoksnes biomasa, svaigas, uzglabātas vai jauktasmežizstrādes atliekasSaiņi vai šķeldas Mitruma analīžu rezultātiatbilstoši standartu LVS CEN/TS 14774-1:2004;LVS CEN/TS 14774-2:2004 vai LVS CEN/TS14774-3:2004 prasībāmPelnainības analīžu rezultāti atbilstoši standartaLVS CEN/TS 14775:2004 prasībāmSiltumspejas analīžu rezultāti atbilstoši standartaLVS CEN/TS 14918:2005 prasībāmMehāniskā sastāva analīžu rezultāti atbilstošistandartu CEN/TS 15149-1 vai CEN/TS 15149-2prasībām (frakcijas ar caurmēru > 3,15 mm)Frakcijas ar caurmēru < 3,15 mm analīžu rezultātiatbilstoši standarta CEN/TS IS149-2 prasībāmDaļiņu blīvuma analīžu rezultāti atbilstoši standartaCEN/TS 15150 (vēl nav publicēts) prasībāmBēruma tilpumblīvuma analīžu rezultāti atbilstošistandarta LVS CEN/TS 15103:2005 prasībāmMehāniskās izturības analīžu rezultāti atbilstošistandarta CEN/TS 15210 prasībām (standartspagaidām nav publicēts)C, N, H analīžu rezultāti atbilstoši standarta LVSCEN/TS 15104:2005 prasībāmŪdenī šķīstošā Cl, Na <strong>un</strong> K analīžu rezultātiatbilstoši standarta LVS CEN/TS 15105:2005prasībāmStandarts pagaidām nav publicētsStandarts pagaidām nav publicētsStandarts pagaidām nav publicētsRaksta 10. attēlā ir pētīta naudas kustības shēma, 11. attēlā – pašreizējāslīgumattiecības, bet 12. attēlā – atkritumu kustības shēma.


11Valsts, pašvaldības <strong>un</strong> privātāsdaudzstāvu ēkas, veikaliIndividuālāsprivātmājasPrivātie, pašvaldības<strong>un</strong> valstsuzņēmumi,organizācijasNamu pārvaldesSavākšanas<strong>un</strong> transportauzņēmumiAtkritumuapglabāšana(izgāztuvē)ApzīmējumiSaistošāsNeobligātāsUzraudzībaDabas resurs<strong>un</strong>odoklis10. att. Pašreizējā naudas kustības shēma


12Valsts <strong>un</strong> privātāsdaudzstāvu ēkas, veikaliKopā ar ikmēneša kārtējāmiemaksāmIndividuālāsprivātmājasPrivātie <strong>un</strong>valsts, pašvaldībasuzņēmumi,organizācijasTiešie maksājumiNamu pārvaldesSavākšanas<strong>un</strong> transportauzņēmumiAtkritumuapglabāšana(izgāztuvē)ApzīmējumiSaistošāsNeobligātāsDabas resurs<strong>un</strong>odoklis11. att. Pašreizējās līgumattiecības


13Valsts <strong>un</strong> privātāsdaudzstāvu ēkas, veikaliIndividuālāsprivātmājasPrivātie <strong>un</strong>valstsuzņēmumi,organizācijasNamu pārvaldesRīgas domesdepartamentsSavākšanas <strong>un</strong>transportauzņēmumiAtkritumuapglabāšana(poligonā)Apzīmējumi:Dabas resurs<strong>un</strong>odoklisSaistošāsNeobligātās12. att. Atkritumu kustības shēma


Izmantotās literatūras <strong>un</strong> avotu saraksts141. Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plāns Latvijas – Zviedrijas Daugavas baseinaprojekts, 2003. gada virs<strong>zemes</strong> ūdensobjekts „Rāznas ezers”27 lpp.2. Eberhards G. Jūra uzbrūk! Ko darīt? – Rīga: Eiropas Savienības LIFE – Nature projekta”Piekrastes biotopu aizsardzība <strong>un</strong> apsaimniekošana Latvijā” ietvaros. – Latvijas Universitāte,2004. gada – 23 lpp.3. Karšu izdevniecība Jāņa sēta, Latvijas ģeogrāfijas atlants. – Rīga: Jāņa sēta, 1999.– 40 lpp.4. Lazdiņš A. Meža biomasas sagatavošana <strong>un</strong> izmantošana. – R.: Valsts SIA „Vides projekti”,2006. – 54 lpp.5. Siltumapgādē izmantosim vietējo kurināmo: koksnes <strong>un</strong> citu biomasu, rokasgrāmata pašvaldībuvadībai <strong>un</strong> darbiniekiem. Rīga: ANO Attīstības programmas <strong>un</strong> Pasaules Vides fonda projekts„Ekonomiski efektīva koksnes atlikumu izmantošana Latvijas pašvaldību siltumapgādessistēmās”, 2003. gada oktobris, 50 lpp.6. Viļams A.P. Arī man tā gadījās. – Rīga: //Meža avīze, Nr. 5 marts 2008. – 14. lpp.7. Latvijas fiziskā ģeogrāfija. http://www.latvijas.daba.lv/ainava (skatīts 28.04.2008.).8. Latvijas Republikas <strong>zemes</strong> bilance. LR Valsts <strong>zemes</strong> dienesta mājas lapā: www.<strong>zemes</strong>dienests.lvvai www.vzd.gov.lv9. Liepājas pilsētas domes 2006. gada nepublicētie materiāli:Operatīvās uzskaites materiāli par 2004. – 2005. gados Liepājas pilsētā izcirstiem kokiem.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!