NORAKSTS - Iepirkumu uzraudzības birojs

iub.gov.lv

NORAKSTS - Iepirkumu uzraudzības birojs

ūvdarbu vadītāja pieredze būtu neatbilstoša kvalifikācijas prasībām, kas ir noteiktas Konkursanolikumā.2) Iesniedzējs uzskata, ka nav pamatota iepirkuma komisijas atsauce uz Konkursanolikuma 15.3.punktu, pamatojoties uz kuru, Iesniedzējs tika izslēgts no dalības iepirkumuprocedūrā, jo Iesniedzējs tehniskajā piedāvājumā un sniegtajās atbildēs uz iepirkuma komisijasjautājumiem nav pierādījis savu spēju būvdarbu laikā nodrošināt Konkursa nolikumā norādītotehnisko prasību izpildi.Iesniedzējs 2011.gada 14.aprīlī ir iesniedzis Pasūtītājam 2011.gada 11.marta zemesgabalanomas līgumu Nr.6/2011 starp SIA “Matthai” un SIA “A PIECI”, kas apliecina, ka Iesniedzējam irpieejams zemesgabals ar kadastra numuru 8070 011 0092. Uz iznomātā zemesgabala atrodasbitumena emulsijas un asfaltbetona ražošanas rūpnīcas un tiek veikta asfaltbetona ražošana, līdz arto SIA “Matthai” jau no 2011.gada 11.marta ir pieejama asfaltbetona ražotne, kurā notiekasfaltbetona ražošana. 2011.gada 14.aprīļa vēstulē Pasūtītājam tika paziņots, ka iznomātajāteritorijā papildus jau esošajai asfaltbetona ražotnei tiks uzstādīta mobila asfaltbetona ražotne.Iesniedzējs arī norādīja, ka iepirkuma komisijas lēmumā kā viens no argumentiemIesniedzēja izslēgšanai no turpmākās dalības Konkursā tiek minētas Ķekavas novada pašvaldībasvēstules, kurās iepirkuma komisija tika informēta par kārtību asfaltbetona rūpnīcas uzstādīšanaipašvaldības teritorijā. Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru Kabineta2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.91 “Kārtībā, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskosnoteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”asfaltbetona ražotnes ierīkošanai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums un sākotnējaisizvērtējums, bet gan tikai tehniskie noteikumi, kurus izdod Valsts vides dienesta reģionālāpārvalde.Iesniedzējs arī norādīja, ka ir pamats apšaubīt iepirkuma komisijas pieaicināta ekspertaJāņa Austriņa (AS “A.C.B.”) neitralitāti, sniedzot atzinumus iepirkuma komisijai par Iesniedzējaiespējām uzsākt darbus noteiktā termiņā un veikt tos kvalitatīvi. Kaut arī šo ekspertu nevar uzskatītpar saistītu ar kādu no Konkursa pretendentiem, tomēr fakts, ka viņš ir Iesniedzēja tiešs konkurents(tostarp vairākās citās iepirkuma procedūrās), ir pamats secinājumam, ka viņš ir personīgiieinteresēts, lai Iesniedzējam netiktu piešķirtas līguma tiesības. Šāda persona, kas ir tiešsIesniedzēja konkurents, nav neitrāla persona, kas objektīvi var izvērtēt situāciju. Konkursanolikumā nav paredzētas iepirkuma komisijas tiesības pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībāmun pamatot savu lēmumu ar šāda pieaicinātā eksperta atzinumu.Iesniedzējs lūdza aizliegt Pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumu ar Konkursā attiecībā uzlīgumu Nr.2 noteikto uzvarētāju un uzdot Pasūtītājam atkārtoti izvērtēt Konkursā attiecībā uzlīgumu Nr.2 iesniegtos piedāvājumus.Pasūtītājs Iesniedzēja iesniegumā norādītos iebildumus neatzina un uzskata, ka tie navpamatoti (2011.gada 7.jūlija vēstule Nr.4-1.1/2647).1) Piegādātāja iepriekšējā pieredze un kvalifikācija nav resursi, kurus var nodot citampiegādātājam. Personu apvienības dalībniekam ar pieredzi pašam ir jāpiedalās iepirkuma līgumaizpildē vai vismaz vadīšanā. Būvdarbu līguma priekšmets ir būvdarbu veikšana, tātad, būvdarbulīguma izpildi vada atbildīgais būvdarbu vadītājs. No piedāvājuma dokumentiem secināms, kaatbildīgais būvdarbu vadītājs ir nodarbināts SIA “Matthai”. Saskaņā ar Ministru kabineta1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 124.punktu būvuzņēmējs iratbildīgs par būvdarbu organizēšanu būvlaukumā atbilstoši būvdarbu organizācijas projektam,darba aizsardzības plānam un būvnormatīvos noteiktajai darbu veikšanas secībai, kā arī parbūvuzņēmēja rīkojumu sekām. Pasūtītājs uzskata, ka atbilstoši minētajiem Ministru kabinetanoteikumiem nav pieļaujama situācija, kad, personu apvienībai iesniedzot piedāvājumu, līgumatiesības iegūst piegādātājs bez pieredzes, bet piegādātājs ar atbilstošu pieredzi līguma izpildēnepiedalās. Pasūtītāja ieskatā problēma pastāv arī tajā apstāklī, ka piegādātāju apvienībasdalībnieks ar pieredzi ir uzņēmums, kas reģistrēts un darbojas Vācijā. No Iesniedzēja piedāvājumaun sniegtajām atbildēm uz iepirkuma komisijas jautājumiem Pasūtītājs neieguva informāciju par3


to, ka Vācijas uzņēmums Matthai Bauunternehmen GmbH & Co.KG ir veicis vismaz kādasdarbības, lai piedāvājumā norādītajā termiņā sāktu pildīt līgumu, tai skaitā, veiktu līguma izpildesvadību (piemēram, pasākumi darbaspēka, tehnikas un citu resursu nogādāšanai Latvijā).Iesniedzējs iesniegumā atsaucas uz piegādātāju apvienības dalībnieku 2011.gada 7.martavienošanās 10.punktu, kurā Matthai Bauunternehmen GmbH & Co.KG apliecina, ka garantēlīguma izpildi un apliecina, ka nepieciešamības gadījumā SIA “Matthai” tiks nodrošināta pieejanepieciešamajiem cilvēku un finanšu resursiem, kā arī materiāli – tehniskā bāze. Pasūtītājs norāda,ka tieši sakarā ar šo vienošanās tekstu iepirkuma komisija lūdza izskaidrot, kā tiks nodrošinātapieredzējušā uzņēmuma resursu nodošana un pieredzes izmantošana. Iesniedzējs uz jautājumiempēc būtības atbildes nav sniedzis un nav izmantojis iespēju izskaidrot veidu vai iesniegt papildusdokumentus par to, kā uzņēmums ar pieredzi (Matthai Bauunternehmen GmbH & Co.KG)nodrošinās līguma izpildi.Pasūtītājs nepiekrīt, ka tam būtu jāpaļaujas tikai uz Matthai Bauunternehmen GmbH &Co.KG apsolījumu nepieciešamības gadījumā nodot SIA “Matthai” rīcībā jebkādus resursus.Pasūtītājs uzskata, ka šāda nepieciešamība dokumentāli pierādīt resursu nodošanu un pieredzesiesaistīšanu ir iestājusies jau ar piedāvājuma iesniegšanu, bet faktiskai resursu nodošanai unpieredzes iesaistīšanai jānotiek nekavējoties pēc līguma noslēgšanas, nevis jāpieļauj kā varbūtība,kas, iespējams, nekad neiestāsies. Tādēļ piegādātāju apvienības dalībnieku starpā jau bija jābūtizstrādātam vismaz (piemēram) rīcības plānam, ko, atbildot uz iepirkuma komisijas jautājumiem,bija iespējams iesniegt. Tomēr Iesniedzējs pēc komisijas lūguma iesniegt loģistikas shēmu, nokuras būtu iespējams pārliecināties, kā pieredzējušā uzņēmuma resursi un profesionālās spējas tiksnodoti uzņēmumam bez pieredzes, iesniedza pārrakstītas Ceļu specifikācijas, kas ir iepirkumanolikuma sastāvdaļa. 2011.gada 7.marta vienošanās 10.punktā izteiktais apgalvojums, kas uziepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem palika neizskaidrots, rada pamatotas aizdomas, kabūvdarbus faktiski gatavojas veikt tikai SIA “Matthai”.Pasūtītājs uzskata par nepamatotu Iesniedzēja atsauci uz Konkursa nolikuma14.2.10.punktu, jo Iesniedzējs nav noraidīts, pamatojoties uz šo punktu. Pasūtītājs uzskata, kanepastāv strīds, ka abu personu apvienības dalībnieku pieredze nevar tikt vērtēta atsevišķi viena nootras. Pasūtītājs nepiekrīt tam, ka personu apvienības dalībnieks, kuram vispār nav iepriekšējaspieredzes, drīkst un spēj veikt līguma izpildi, kamēr nav saņemti pierādījumi, ka pieredzējušaispiegādātāju apvienības dalībnieks savas profesionālās spējas iesaistīs visa līguma izpildē.Fakts, ka personu apvienība 2011.gada 7.marta vienošanās 5.punktā ir paredzējusi līgumaslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā nodibināt pilnsabiedrību, nenodrošina pieredzējušāssabiedrības resursu un profesionālās pieredzes nodošanu sabiedrībai bez pieredzes, jo, lai ganpilnsabiedrības biedru atbildība ir neierobežota pret pilnsabiedrības kreditoriem un konkrētajāgadījumā abi biedri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, tas jebkurā gadījumā nenodrošinaMatthai Bauunternehmen GmbH & Co.KG pieredzes ieguldīšanu līguma darbu izpildē un tādējādinegarantē 60% no darba veicēja – SIA “Matthai” spējas paredzamos būvdarbus izpildīt kvalitatīviun noteiktajā termiņā.Pasūtītājs nepiekrīt Iesniedzēja apgalvojumam, ka līdz ar pilnsabiedrības nodibināšanuviena dalībnieka pieredze automātiski piemīt arī otram dalībniekam. Pasūtītājs uzskata, ka pieredzivispār nav iespējams nodot. Pieredzējušajam uzņēmumam ir jānodrošina līguma izpilde ar saviemresursiem un pieredzi, t.i., jānodrošina vismaz līguma vadīšana.Pasūtītāja riska maksimālas samazināšanas nolūkā ir svarīgi jau piedāvājumu izvērtēšanasstadijā gūt pārliecību, ka nepastāv acīmredzami riski, ka iepirkuma līguma ietvaros veicamiebūvdarbi netiks veikti noteiktajos termiņos (dienu skaits) un kvalitātē. Būvuzņēmēja atbildībalīgumsaistību neizpildes gadījumā ir pakārtots jautājums, ko Pasūtītājs nodrošina ar līgumanormām par Izpildītāja atbildību. Pasūtītāja mērķis, veicot iepirkuma procedūru, ir saņemtpienācīgu līguma izpildi, nevis līgumsodu par līgumsaistību neizpildi, nepieciešamību veiktlīguma izbeigšanas procedūru un rīkot atkārtotu iepirkumu.2) Iesniedzēja piedāvājuma 161.lapā “Iesniedzēja asfalta rūpnīca un galveno būvmašīnu un4


J.Austriņš ir viens no autoceļu nozarē atzītākajiem ekspertiem ceļu tehnoloģiju jomā, viens noCeļu specifikāciju izstrādātājiem, kura zināšanas un pieredze ceļu tehnoloģiju jomā plaši izmantone tikai Pasūtītājs, bet arī citas institūcijas. Iesniedzējam tika izsniegti iepirkuma komisijas sēžuprotokoli. No tajos iekļautajiem dokumentiem Iesniedzējs varēja konstatēt, ka eksperts J.Austriņšnebija informēts par to, kāda konkursa ietvaros ir nepieciešams viņa atzinums un kādi pretendentikonkursā ir iesnieguši piedāvājumus.Pasūtītājs paskaidroja, ka iepirkuma nolikumā nav jāpiešķir iepirkuma komisijai tiesībaspieaicināt ekspertus, jo šādas tiesības iepirkuma komisijai piešķirtas ar Publisko iepirkumu likuma22.pantā iekļauto tiesību normu. Ja iepirkuma komisija ir pieaicinājusi ekspertus, tad tai irpienākums ekspertu atzinumus izvērtēt un izmantot lēmumu pieņemšanā vai pamatot, kādēļ tāekspertu atzinumus neņem vērā.Pārbaudot un izvērtējot lietas materiālus, noklausoties lietas dalībnieku iesniegumaizskatīšanas sēdes laikā sniegtos paskaidrojumus un ņemot vērā pieaicinātā eksperta viedokli,iesniegumu izskatīšanas komisija uzskata, ka Iesniedzēja iesniegums par Pasūtītāja rīkotoKonkursu ir daļēji pamatots.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 2.pantu šā likuma mērķis ir nodrošināt: iepirkumaprocedūras atklātumu (1.punkts); piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīguattieksmi pret tiem (2.punkts); valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimālisamazinot pasūtītāja risku (3.punkts).Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta pirmo daļu atklātā konkursā pasūtītājsatlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumuatbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vaipiedāvājumus saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 84.panta sesto daļu iesniegumu izskatīšanaskomisija izvērtē iesniegumu, pamatojoties uz tā iesniedzēja un dalībnieku minētajiem faktiem,pasūtītāja paskaidrojumiem un eksperta viedokli vai atzinumu.Saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.1.punktu iepirkuma priekšmets ir valsts 1.šķiras autoceļumaršrutu sakārtošana. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 daļās jeb līgumos.LīgumaNr. pēckārtas1.2.Darba izpildes vietaAutoceļa P21 Rūjiena –Mazsalaca posma 5,20 – 12,40km rekonstrukcijaAutoceļa P69 Skrudaliena –Kaplava – Krāslava posma10,93 – 19,07 km rekonstrukcijaPieejamaisfinansējums(Ls bez PVN)Darbuuzsākšanasdatums ir nevēlāk kāDarba izpildeslaiks dienās1 500 000,00 01.06.2011. līdz 01.10.2012.2 500 000,00 01.06.2011. līdz 01.10.2012.Autoceļa P76 Aizkraukle –3. Jēkabpils posma 24,32 – 33,45 3 500 000,00 01.06.2011. līdz 01.10.2012km rekonstrukcijaIesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka, tā kā iesniegums ir iesniegts par iepirkumaprocedūras pārkāpumiem attiecībā uz Konkursa 2.līgumu, tad izskatāmās lietas tiks izvērtētiiespējamie iepirkuma procedūras pārkāpumi tikai attiecībā uz Konkursa 2.līgumu.Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2011.gada 24.marta sēdes protokolu Nr.7 Konkursa 2.daļāpiedāvājumus ir iesnieguši šādi pretendenti: Iesniedzējs ar piedāvāto līgumcenu 2 487 100,91 Ls,SIA būvfirma “Ceļi un tilti” ar piedāvāto līgumcenu 2 686 980,85 Ls un SIA CBF “Binders” arpiedāvāto līgumcenu 2 499 999,90 Ls.6


Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2011.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.19 iepirkumakomisija nolēma noraidīt Iesniedzēja piedāvājumu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma11.panta trešo daļu, 42.panta trešo daļu, Konkursa nolikuma 9.4.1.punktu, 15.3.punktu, ņemot vērāpretendenta sniegtās atbildes uz komisijas jautājumiem, ekspertu atzinumus un Ķekavas novadapašvaldības vēstules.Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2011.gada 27.jūnija sēdes protokolu Nr.22 iepirkumakomisija nolēma slēgt Konkursa 2.līgumu ar SIA CBF “Binders”.No Pasūtītāja Iesniedzējam nosūtītās 2011.gada 28.jūnija vēstules Nr.3.1/1795 parKonkursa rezultātiem izriet, ka Iesniedzējs no turpmākās dalības Konkursā izslēgts, jo: 1)Iesniedzējs nav spējis pierādīt, ka līguma izpildes laikā personu apvienības pieredzējušaisdalībnieks (Matthai Bauunternehmen GmbH & Co.KG) nodos pieredzi un nepieciešamos resursusKonkursa 2.līguma ietvaros veicamo darbu izpildei, un 2) Iesniedzēja tehniskais piedāvājums unsniegtās atbildes uz iepirkuma komisijas jautājumiem nepierāda Iesniedzēja spēju līguma izpildeslaikā nodrošināt nolikumā noteikto tehnisko prasību izpildi.Izvērtējot Iesniedzēja iesniegumā un Iesniedzēja pārstāvju iesnieguma izskatīšanas sēdēizteiktos argumentus, iesniegumu izskatīšanas komisija secina, ka Iesniedzējs apstrīd tā izslēgšanuno turpmākās dalības Konkursā, nepiekrītot minētajā Pasūtītāja 2011.gada 28.jūnija vēstulēnorādītajiem izslēgšanas iemesliem, līdz ar to izskatāmās lietas ietvaros tiks izvērtēts, vaiPasūtītāja norādītie iemesli Iesniedzēja izslēgšanai no turpmākās dalības Konkursā ir tiesiski unobjektīvi pamatoti.[1] Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 11.panta trešo daļu piegādātāju apvienības variesniegt piedāvājumus vai pieteikties par kandidātiem. Pasūtītājs nav tiesīgs izvirzīt prasību šīmapvienībām organizēties noteiktā juridiskā statusā, lai tās kā pretendents iesniegtu piedāvājumu vaikā kandidāts — pieteikumu par piedalīšanos iepirkuma procedūrā. Tomēr pasūtītājs var prasīt, laiapvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, izveidojas atbilstoši noteiktamjuridiskam statusam, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešo daļu piegādātājs var balstīties uz cituuzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējoattiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būsnepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamoresursu nodošanu piegādātāja rīcībā.Saskaņā ar Konkursa nolikuma 9.4.punktu konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstībuKonkursa nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām, pretendents drīkst balstīties uz citupersonu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura; šādā gadījumā pretendentsKonkursa nolikuma 1.pielikumā “Piedāvājums” norāda visas personas, uz kuru iespējām savaskvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamieresursi, iesniedzot šo personu un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos parsadarbību un/vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei un apliecinājumupar gatavību slēgt sabiedrības līgumu (Konkursa nolikuma 9.4.1.punkts).Saskaņā ar personu apvienības dalībnieku SIA “Matthai” un Matthai BauuntenehmenGmbH & Co.KG 2011.gada 7.marta vienošanās Nr.2011/18 3.punktu piegādātāju apvienībavienojas, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienības iesniegtie darbību un pieredzi apliecinošiedokumenti tiks atzīti par piemērotiem un piegādātāju apvienība tiks uzaicināta noslēgt līgumu parKonkursā paredzēto darbu izpildi, pielietojot nepieciešamos piedāvājumā iekļautos materiālusdarbu veikšanai, piegādātāju apvienības dalībnieku veicamo darbu apjoms tiks sadalīts sekojoši: a)Matthai Bauunternehmen GmbH & Co.KG veicamo darbu apjoms līguma izpildē sastādīs 40 % nokopējās līguma summas; b) SIA “Matthai” veicamo darbu apjoms līguma izpildē sastādīs 60 % nokopējās līguma summas.Minētās vienošanās 10.punktā noteikts, ka saskaņā ar šo vienošanos MatthaiBauunternehmen GmbH & Co.KG garantē līguma izpildi un apliecina, ka nepieciešamībasgadījumā SIA “Matthai” tiks nodrošināta ar pieeju nepieciešamajiem cilvēku un finanšu resursiem,7


kā arī ar materiāli tehnisko bāzi, lai nodrošinātu Pasūtītāja pilnu pakalpojumu klāstu.Saskaņā ar minētās personu apvienības vienošanās 4.punktu piegādātāju apvienībaapliecina, ka katrs tās dalībnieks atsevišķi un abi kopā, uzvaras gadījumā Konkursā, kā rezultātāpiegādātāju apvienība tiks uzaicināta noslēgt līgumu, uzņemsies atbildību par noslēgtajā līgumānoteikto saistību izpildi.Saskaņā ar minētās personu apvienības dalībnieku vienošanās 5.punktu noteikts, kapiegādātāju apvienība vienojas, ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu,tad pirms līguma noslēgšanas piegādātāju apvienība nodibinās pilnsabiedrību, Pasūtītājamiesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.No minētajiem personu apvienības dalībnieku 2011.gada 7.marta vienošanās Nr.2011/18punktiem secināms, ka pieredzējušā personu apvienības dalībnieka (Matthai BauunternehmenGmbH&Co.KG) veicamo darbu apjoms līguma izpildē sastādīs 40 % no kopējās līguma summasun ka nepieciešamības gadījumā SIA “Matthai” tiks nodrošināta pieeja nepieciešamajiem cilvēkuun finanšu resursiem, kā arī ar materiāltehniskai bāzei gadījumā, ja SIA “Matthai” būsnepieciešams atbalsts tās veicamo darbu izpildē (atbilstoši personu apvienības 2011.gada 7.martavienošanās Nr.2011/18 3.punkta b) apakšpunktam). No minētajiem personu apvienības vienošanāspunktiem arī secināms, ka gadījumā, ja iepirkuma tiesības tiks piešķirtas Iesniedzējam, tiksnodibināta pilnsabiedrība.Saskaņā ar Iesniedzēja iesniegumā un Iesniedzēja pārstāvju iesnieguma izskatīšanas sēdēizteiktajiem paskaidrojumiem iesniegumu izskatīšanas komisija secina, ka Iesniedzējs noturpmākās dalības Konkursā tika izslēgts, jo Iesniedzējs nav pamatojis, ka personu apvienībasdalībnieks SIA “Matthai” spēs izpildīt 60 % no līguma ietvaros paredzētajiem darbiem un kapersonu apvienības dalībnieks Matthai Bauunternehmen GmbH & Co.KG visā līguma izpildeslaikā nodrošinās resursu un pieredzes nodošanu SIA “Matthai” iepirkuma ietvaros paredzēto darbukvalitatīvai izpildei.No lietas materiāliem un lietas dalībnieku iesnieguma izskatīšanas sēdē izteiktajiempaskaidrojumiem iesniegumu izskatīšanas komisija secina, ka izskatāmās lietas ietvaros strīdsjautājumā par piegādātāju tiesībām apvienoties un Konkursā iesniegt kopēju piedāvājumu unjautājumā par Pasūtītāja tiesībām pārliecināties par pretendentu kvalifikācijas atbilstību nepastāv.Tāpat strīds nepastāv jautājumā par to, ka Iesniedzējs balstās uz personu apvienības dalībniekaMatthai Bauunternehmen Gmbh & Co.KG pieredzi un resursiem savas kvalifikācijasapliecināšanai un līguma izpildei (Iesniedzēja piedāvājuma 48. – 51.lpp.), bet pastāv jautājumā parpiegādātāju apvienības pieredzi apliecinājušā dalībnieka iesaistes apmēru Konkursa ietvarosparedzēto darbu izpildē un, vai no Iesniedzēja piedāvājuma un sniegtajām atbildēm uz iepirkumakomisijas jautājumiem iespējams secināt, ka piegādātāju apvienības pieredzējušais dalībniekspraktiski tiks iesaistīts Konkursa ietvaros paredzēto darbu izpildē un nepieciešamie resursi būspieejami līguma izpildes laikā.Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2011.gada 1.aprīļa sēdes protokolu Nr.10 iepirkumakomisija, izskatot Iesniedzēja piedāvājumu nolēma, ka, lai pārliecinātos, kā pieredzējušais Vācijasuzņēmums ar savu pieredzi reāli piedalīsies līguma izpildē un nodos savus resursus, konkrētajāgadījumā – pieredzi, uzņēmumam, kurš bez pieredzes veiks būvdarbus 60 % apmērā nolīgumcenas, iepirkuma komisijas locekļi vienbalsīgi nolemj lūgt pretendentam izskaidrot, kurusdarbus no veicamo būvdarbu apjoma veiks katrs personu apvienības dalībnieks un kuri nopiedāvājumā iekļautajiem dokumentiem satur informāciju par uzņēmuma MatthaiBauunternehmen GmbH & Co.KG pieredzes nodošanu SIA “Matthai” atbilstoši Publiskoiepirkumu likuma 42.panta trešās daļas noteikumiem, kā arī kurus no norādītajiem būvdarbiematbilstoši Konkursa nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.2.punkta prasībām ir izpildījis katrspiegādātāju apvienības dalībnieks. Minētais lūgums Iesniedzējam nosūtīts Pasūtītāja 2011.gada1.aprīļa vēstulē Nr.3.3/880.Iesniedzējs uz minēto Pasūtītāja vēstuli atbildējis 2011.gada 6.aprīļa vēstulē Nr.2011/06-78,kuras pielikumā Nr.1 un Nr.2 Iesniedzējs pievienojis iepirkuma līguma projekta 5.pielikumā8


attiecībā uz 2.līgumu pievienoto darbu daudzuma sarakstu, norādot, kādus darbus veiks SIA“Matthai” un kādus – Matthai Bauunternehmen GmbH & Co.KG.Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2011.gada 13.aprīļa sēdes protokolu Nr.11 iepirkumakomisija, izvērtējot minēto Iesniedzēja vēstuli, secināja, ka Iesniedzējs nav pārliecinājis iepirkumakomisiju, ka būvdarbu laikā darbu sadalījums starp dalībniekiem tiks faktiski ievērots un kapieredzējušā uzņēmuma resursi un profesionālās spējas (pieredze) tiks nodoti SIA “Matthai” visalīguma izpildes laikā. No minētā iepirkuma komisijas sēdes protokola arī izriet, ka, laipārliecinātos, ka tiks ievērots norādītais darbu sadalījums, iepirkuma komisijas locekļi vienbalsīginolēma lūgt iesniegt loģistikas shēmas aprakstu, kurā norādīts, kā objektā darbus veiks abassabiedrības un kā tiks nodrošināts, lai attiecīgos darbus faktiski izpildītu tas dalībnieks, kurupretendents norādījis kā darbu veicēju, kā arī aprakstīt veidu, kā tiks nodrošināta pieredzējušāpersonu apvienības dalībnieka pieredzes nodošana SIA “Matthai” līguma izpildes laikā.No iepirkuma komisijas 2011.gada 13.aprīļa sēdes protokola Nr.11 arī izriet, ka iepirkumakomisija ir nolēmusi Iesniedzēja Konkursā (2.līgumam) iesniegtā piedāvājuma atbilstību Konkursanolikumā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām turpināt skatīt un vērtēt kopsakarā arpiedāvājuma tehniskās sadaļas izvērtēšanu. Attiecībā uz iepriekš minēto iesniegumu izskatīšanaskomisija norāda, ka pretendenta kvalifikācijas atbilstības novērtēšana ir nodalāma no tehniskāpiedāvājuma vērtēšanas un iepirkuma komisijas lēmums par pretendentu atbilstību nevar būtatkarīgs no piedāvājuma atbilstības izvērtēšanas.Pasūtītāja lūgums Iesniedzējam iesniegt loģistikas shēmu, kā objektā darbus veiks abipersonu apvienības dalībnieki un kā Iesniedzējs nodrošinās, lai attiecīgos darbus faktiski izpildītuIesniedzēja iesniegtajā darbu daudzuma sadalījumā norādītais personu apvienības dalībnieks,nosūtīts Pasūtītāja 2011.gada 13.aprīļa vēstulē Nr.3.1/1034. Minētajā vēstulē arī lūgts aprakstītveidus, kā tiks nodrošināts, ka pieredzējušā personu apvienības dalībnieka pieredze būvdarbulīguma izpildes laikā tiks reāli nodota SIA “Matthai”.Iesniedzējs uz minēto lūgumu atbildējis 2011.gada 15.aprīļa vēstulē Nr.2011/06-87, kuraipielikumā Nr.2 pievienots darbu daudzuma sadalījuma saraksts, pielikumā Nr.3 pievienotsloģistikas shēmas apraksts un pielikumā Nr.4 pievienots piegādātāju apvienības dalībnieku SIA“Matthai” un Matthai Bauunternehmen GmbH & Co.KG darbu sadalīšanas apraksts unkvalifikācijas celšanas apmācības apraksts.Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2011.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.19 iepirkumakomisija, ņemot vērā pretendenta atbildes uz uzdotajiem jautājumiem piedāvājumu vērtēšanaslaikā un ekspertu atzinumus, nolēma atzīt Iesniedzēja piedāvājumu par neatbilstošu Publiskoiepirkumu likuma 42.panta trešajai daļai.Iesniegumu izskatīšanas komisija, ņemot vērā iepriekš minēto, secina, ka iepirkumakomisijas mērķis, uzdodot minētajos iepirkuma komisijas sēžu protokolos norādītos jautājumusIesniedzējam, ir bijis noskaidrot, cik lielā apjomā līguma ietvaros veicamo darbu izpildē tiksiesaistīts personu apvienības pieredzējušais dalībnieks Matthai Bauunternehmen GmbH & Co.KG,uz kura pieredzi tiek balstīta Konkursa nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.2.punktā“Pretendenta pieredze” noteikto prasību izpilde un kā praktiski tiks nodrošināts, ka MatthaiBauunternehmen GmbH & Co.KG līguma izpildē tiks iesaistīts personu apvienības 2011.gada7.marta vienošanās 3.punktā noteiktajā apjomā.Saskaņā ar Iesniedzēja 2011.gada 15.aprīļa vēstulei Nr.2011/06-87 (atbildes vēstule uzPasūtītāja 2011.gada 13.aprīļa vēstuli Nr.3.1/1034) pievienoto loģistikas shēmas aprakstu atbilstošiKonkursa nolikumā ietvertajām Ceļu specifikācijām Iesniedzējs ir norādījis, kādus darbus veiksSIA “Matthai” un kādus – Matthai Bauunternehmen GmbH & Co.KG, tādējādi secināms, kaPasūtītājam bija zināms ne vien tas, kādu veicamo darbu apjomu no kopējās līguma summas veikskatrs personu apvienības dalībnieks (personu apvienības dalībnieku 2011.gada 7.marta vienošanāsir pievienota Iesniedzēja Konkursā iesniegtā piedāvājuma 25.lapā), bet arī konkrēti darbi, kurusattiecīgais piegādātāju apvienības dalībnieks veiks, un, tā kā arī pieredzējušais piegādātājuapvienības dalībnieks Matthai Bauunternehmen GmbH & Co.KG praktiski tiks iesaistīts Konkursa9


ietvaros paredzēto darbu izpildē, tai skaitā specifisko darbu (atbilstoši Konkursa nolikuma2.pielikuma 2.2.punktam), piemēram, asfaltbetona kārtas izbūvē, nevis tikai, piemēram, darbuveikšanai nepieciešamās tehnikas vai materiālu piegādē, secināms, ka Iesniedzējs ir iesniedzispierādījumus Pasūtītājam, ka ar pieredzējušā piegādātāju apvienības dalībnieka pieredzes palīdzībuir izpildītas ne tikai Konkursa nolikumā attiecībā uz 2.līgumu noteiktās kvalifikācijas prasības, betšis pieredzējušais dalībnieks arī praktiski tiks iesaistīts Konkursa ietvaros paredzēto darbu izpildē.Iesniegumu izskatīšanas komisija arī norāda, ka saskaņā ar personu apvienības dalībnieku2011.gada 7.marta vienošanās Nr.2011/18 3.punktā norādīto Konkursa ietvaros veicamo darbuprocentuālais sadalījums ir noteikts no kopējās iepirkuma līguma summas, tādējādi iepirkumakomisijai, lai izdarītu secinājumus par to, kāds ir Matthai Bauunternehmen GmbH & Co.KGlīguma ietvaros veicamo darbu apjoms, bija jāizvērtē, cik liela daļa no iepirkuma ietvarosminētajam personu apvienības dalībniekam paredzēto darbu apjoma atbilst attiecīgajam apmēramno līguma summas. Tāpat iepirkuma komisijai, lai izdarītu viennozīmīgu secinājumu par MatthaiBauunternehmen GmbH & Co.KG iesaistes apjomu Konkursa ietvaros veicamo darbu izpildē, bijajāizvērtē, cik sarežģīti un specifiski ir katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamie Konkursaietvaros paredzētie darbi.Iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka nav pamatots Pasūtītāja arguments, kaIesniedzējs nav iesniedzis loģistikas shēmu un pamatojis pieredzējušā personu apvienībasdalībnieka praktisku dalību līguma izpildē, jo saskaņā ar iepriekš minēto 2011.gada 15.aprīļavēstulei Nr.2011/06-87 pielikumā bija pievienots loģistikas shēmas apraksts atbilstoši Konkursanolikumā ietvertajām Ceļu specifikācijām, turklāt Pasūtītāja pārstāvji iesnieguma izskatīšanas sēdēnespēja paskaidrot, kāda informācija Iesniedzējam bija jāietver loģistikas shēmā, lai ar to tiktupamatota pieredzējušā personu apvienības dalībnieka faktiska iesaiste Konkursa ietvaros paredzētodarbu izpildē, vai kādi dokumenti Iesniedzējam bija jāiesniedz, lai pamatotu praktisku pieredzējušāpersonu apvienības dalībnieka resursu nodošanu dalībniekam, kuram pieredzes nav.Iesniegumu izskatīšanas komisija arī norāda, ka nav pamatots Pasūtītāja Iesniedzējamnosūtītajā 2011.gada 28.jūnija vēstulē Nr.3.1/1795 par Konkursa rezultātiem un Pasūtītājapārstāvju iesnieguma izskatīšanas sēdē izteiktais arguments, ka pieredzējušajam personuapvienības dalībniekam ir jānodrošina vismaz atbildīgais būvdarbu vadītājs, jo saskaņā arKonkursa nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.punktu “Personāla pieredze” noteikta prasībapretendentam norādīt informāciju par atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram jābūt: a) sertificētambūvdarbu vadītājam, kas tiesīgs vadīt valsts reģionālo autoceļu rekonstrukcijas būvdarbus; b)iepriekšējo piecu gadu laikā būvdarbu vadītāja pieredzei šādu specifisku būvdarbu vadīšanā:šķembu pamata izbūve – tās apjoms vienā objektā ir bijis ne mazāks kā 20 000 m 2 apmērā unasfaltbetona virskārtas ieklāšana – tās apjoms vienā objektā ir bijis ne mazāks kā 17 000 m 3apmērā, tādējādi nevar tikt izvirzīta prasība, ka atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt noslēgtamdarba līgumam ar personu apvienības pieredzējušo dalībnieku (Matthai Bauunternehmen GmbH &Co.KG).Attiecībā uz Pasūtītāja argumentiem par “pieredzes nodošanu” iesniegumu izskatīšanaskomisija norāda, ka ar balstīšanos uz piegādātāja iepriekšējo pieredzi jeb “pieredzes nodošanu” irjāsaprot iespēja izmantot resursus līguma izpildē, tai skaitā ar piegādātāju saistīto zinātību unuzkrāto pieredzi. Iepriekšminētais nozīmē, ka piegādātāja pieredze ir saistāma ar uzņēmumu kāekonomisku vienību, tādējādi attiecībā uz pieredzes nodošanu ir būtiski, vai līguma izpildēvienlaicīgi ar materiālajiem resursiem tiek nodoti arī nemateriālie aspekti (tai skaitā darbiniekupiesaiste, uzņēmuma darbības veida īstenošana, dažādu procedūru, datu bāzu, informācijas avotupiesaiste un izmantošana).Iesniegumu izskatīšanas komisijas ieskatā Iesniedzējs ir apliecinājis nepieciešamo resursunodošanu un balstījies uz personu apvienības dalībnieka iespējām atbilstoši Publisko iepirkumulikuma 42.panta trešajai daļai un atbilstoši Konkursa nolikuma 9.4.1.punkta prasībām, kas paredz,ka šādā gadījumā (1) jānorāda visas personas, uz kuru iespējām balstās, un (2) jāiesniedzapliecinājums vai vienošanās par sadarbību, vai resursu nodošana konkrētā līguma izpildei un10


apliecinājums par gatavību slēgt sabiedrības līgumu. Tādējādi iesniegumu izskatīšanas komisijanekonstatē tiesisko pamatojumu Pasūtītāja lēmumam par Iesniedzēja neatbilstību Publiskoiepirkumu likuma 42.panta trešajai daļai un Konkursa nolikuma 9.4.1.punktam. Tāpat iesniegumuizskatīšanas komisija arī nekonstatē Iesniedzēja neatbilstību Publisko iepirkumu likuma 11.pantatrešajai daļai, ņemot vērā, ka Iesniedzējs ir iesniedzis piedāvājumu kā personu apvienība unapliecinājis, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā dibinās pilnsabiedrību.Iesniegumu izskatīšanas komisija arī norāda, ka gadījumā, ja Pasūtītājs izraudzītosIesniedzēja piedāvājumu, līgums tiktu slēgts ar pilnsabiedrību kā komersantu, tādējādi tiešipilnsabiedrība nodrošinās gan būvdarbu vadītāju, gan būs atbildīga kā būvuzņēmējs par būvdarbuorganizēšanu un pienācīgu izpildi, tādējādi iesniegumu izskatīšanas komisijas ieskatā Iesniedzējaiesniegtie dokumenti, tai skaitā vienošanās, kas noslēgta starp personu apvienības dalībniekiem, irpietiekama, lai pierādītu resursu nodošanu līguma izpildei, apliecinot, ka personu apvienībasdalībnieks, uz kura pieredzi balstās Iesniedzējs, tiks iesaistīts līguma izpildē. Vienlaikusiesniegumu izskatīšanas komisija no lietas materiāliem un Pasūtītāja paskaidrojumiem nekonstatē,kas tieši Pasūtītāja ieskatā šajā gadījumā būtu atzīstams par pietiekamu pierādījumu resursu(pieredzes) nodošanai.Ņemot vērā iepriekš minēto, iesniegumu izskatīšanas komisija secina, ka Iesniedzējaiesniegums šajā daļā ir pamatots.[2] Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 9.punktu piegādātājatehniskās un profesionālās spējas atbilstoši būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma raksturam,kvantitātei un svarīguma pakāpei var apliecināt ar informāciju par instrumentiem, iekārtām untehnisko aprīkojumu, kas pieejams būvdarbu veicējam un pakalpojumu sniedzējam līgumaizpildei.Saskaņā ar Konkursa nolikuma 7.1.6.punktu piedāvājumā ir jāiekļauj tehniskaispiedāvājums: aizpildīts Konkursa nolikuma 3.pielikuma “Darba organizācija” prasībām sagatavotsapraksts “Darba organizācija”.Saskaņā ar Konkursa nolikuma 15.1.punktu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudēnosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.Saskaņā ar Konkursa nolikuma 15.3.punktu iepirkuma komisija izslēdz pretendentu noturpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajāmatbildēm uz iepirkuma komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju būvdarbu laikā nodrošinātnolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.Saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.pielikumu “Darba organizācija” darba organizācijasapraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikumā norādīto tehnisko prasībulīmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami darbaizpildei pa darba daļām (līgumiem) un objektiem, un saturā ievērojot noteikto secību.Minētā pielikuma 2.punktā “Galvenās būvmašīnas un iekārtas” noteikts, ka jānorāda asfaltarūpnīcas un citu galveno (atbilstoši specifikācijām) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtunosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts(vai īpašumā, ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; pievienot nomas priekšlīguma kopijasaiz darba organizācijas apraksta).Saskaņā ar Iesniedzēja piedāvājuma 161.lapā ietverto Iesniedzēja asfalta rūpnīcas ungalveno būvmašīnu un iekārtu sarakstu norādīta 2005.gadā izgatavota asfaltbetona rūpnīcaAmmann SIM 150 ar kapacitāti 150 h/t, kura atrodas Iesniedzēja nomā. Minētajā sarakstā citastarpā ir norādītas arī 9 kravas automašīnas, kuras paredzēts izmantot Konkursa ietvaros veicamodarbu izpildē.Saskaņā ar Iesniedzēja piedāvājuma 260.lapā pievienoto asfalta rūpnīcas nomaspriekšlīguma Nr.03/2011 1.1.punktu iznomātājs (M-Asphalt GmbH & Co.KG) un nomnieks(Matthai Bauunternehmen GmbH Co.KG) vienojas, ka gadījumā, ja nomniekam tiks piešķirtasiepirkuma līguma slēgšanas tiesības Pasūtītāja organizētās iepirkuma procedūrā – Konkursā,iznomātājs apņemas slēgt nomas līgumu par tam piederošās asfaltbetona rūpnīcas un darba spēka,11


kas nepieciešams augstāk minētā iepirkuma rekonstrukcijas darbu realizēšanu, iznomāšanai.Saskaņā ar nomas priekšlīguma 2.2.punktu gadījumā, ja nomniekam tiks piešķirtas līgumaslēgšanas tiesības Konkursa ietvaros, iznomātājs apņemas uz līguma noslēgšanas brīdi mobilizētun uzstādīt asfaltbetona rūpnīcu Latvijas Republikā, nodrošinot augstāk minētā iepirkuma autoceļurekonstrukciju līgumā noteiktajos termiņos.Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2011.gada 13.aprīļa sēdes protokolu Nr.11 iepirkumakomisija ir nolēmusi, ka, lai iepirkuma komisija pārliecinātos kā pretendents savlaicīgi unatbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajai kārtībai izpildīs apņemšanos uzstādītasfaltbetona ražotni Latvijā, iepirkuma komisijas locekļi vienbalsīgi nolemj lūgt pretendentamnorādīt asfaltbetona rūpnīcas atrašanās vietu, ja asfaltbetona rūpnīca tiks uzstādīta Latvijā, sniedzotinformāciju, vai pretendentam ir vai arī kad būs noslēgts nomas līgums ar zemes īpašnieku paratļauju uzstādīt asfaltbetona rūpnīcu attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstošajārūpnieciskajā zonējumā un informēt, vai ir veiktas likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” unuz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktās procedūras saistībā ar asfaltbetonaražotnes uzstādīšanu. Minētie lūgumi nosūtīti Iesniedzējam 2011.gada 13.aprīļa vēstulēNr.3.1/1034.Iesniedzējs uz minēto iepirkuma komisijas lūgumu atbildēja 2011.gada 15.aprīļa vēstulēNr.2011/06-87, kur norādīts, ka plānotā asfaltbetona ražotnes vieta ir “Asfaltnieki”, Ķekavasnovads. Minētajā vēstulē arī norādīts, ka asfaltbetona ražotnes uzstādīšanai ir nepieciešama tikaiValsts vides dienesta reģionālās pārvaldes izdoti tehniskie noteikumi, kurus tā izdod viena mēnešalaikā, un Iesniedzējs uz 2011.gada 15.aprīļa vēstules nosūtīšanas brīdi gatavo nepieciešamosdokumentus iesniegšanai Valsts vides dienesta reģionālajā pārvaldē tehnisko noteikumusaņemšanai.Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2011.gada 27.aprīļa sēdes protokolu Nr. 14 iepirkumakomisija ir konstatējusi, ka Iesniedzējs plāno uzstādīt mobilo asfaltbetona ražotni LatvijasRepublikā. Plānotā ražotnes izvietošanas vieta ir “Asfaltnieki”, Ķekavas novads, SIA “A PIECI”asfaltbetona rūpnīcas teritorijā, par kuras izmantošanu ir noslēgts nomas līgums.No minētā protokola arī izriet, ka iepirkuma komisija nolēma, ka, lai noskaidrotu, kādālaikā pretendents varēs uzstādīt mobilo asfaltbetona rūpnīcu un vai spēs termiņā uzsākt būvdarbus,iepirkuma komisijas locekļi vienbalsīgi nolēma lūgt Ķekavas novada pašvaldībai sniegtinformāciju, izskaidrojot vispārējo kārtību, kādas atļaujas ir nepieciešamas minētās asfaltbetonarūpnīcas uzstādīšanai Ķekavas novada teritorijā un cik ilgā laikā tās iespējams iegūt. Minētaislūgums Ķekavas novada domei nosūtīts 2011.gada 27.aprīļa vēstulē Nr.3.1/1173.Ķekavas novada dome uz minēto Pasūtītāja lūgumu atbildēja 2011.gada 2.maija vēstulēNr.1-7/11/1182, kur norādīts, ka līdz 2011.gada 29.aprīlim Ķekavas novada pašvaldībā nav vērsiesnekustamā īpašuma “Asfaltnieki” īpašnieks, ne pilnvarotais pārstāvis ar lūgumu atļaut uzstādītasfaltbetona rūpnīcu minētajā īpašumā. Ja pašvaldībā tiktu saņemts šāda veida iesniegums, tad šisjautājums tiktu virzīts izskatīšanai Ķekavas novada Attīstības komitejas sēdē (sēdes notiek 2 reizesmēnesī) un Ķekavas novada domes sēdē (sēdes notiek 1 reizi mēnesī). Izskatot šo jautājumu,Ķekavas novada Attīstības komiteja varētu pieņemt vienu no lēmumiem: 1) nepieciešams izstrādātdetālplānojumu; detālplānojuma izstrādes process aizņem no 6 līdz 12 mēnešiem; pēcdetālplānojuma spēkā stāšanās ir jāizstrādā un jāsaskaņo būvprojekts, kas aizņem 3 – 6 mēnešus;2) nepieciešams organizēt būvniecības publisko apspriešanu, kas aizņemtu 3 mēnešus; pēcbūvniecības publiskās apspriešanas pozitīva noslēguma ir jāizstrādā un jāsaskaņo būvprojekts, kasaizņem 3 – 6 mēnešus; 3) plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana; pēc uzdevumaizsniegšanas jāizstrādā un jāsaskaņo būvprojekts, kas aizņem 3 – 6 mēnešus.No iepriekš minētā iepirkuma komisijas 2011.gada 27.aprīļa sēdes protokola Nr.14 arīizriet, ka iepirkuma komisija nolēma, ka, lai varētu izvērtēt Iesniedzēja piedāvājumu, iepirkumakomisijas locekļi vienbalsīgi nolēma lūgt Iesniedzējam norādīt, kā tas piegādās asfaltbetonu noplānotās asfaltbetona ražotnes vietas, kas atrodas aptuveni 300 km attālumā no paredzamābūvobjekta tā, lai tiktu nodrošināta asfaltbetona temperatūra, atbilstoši specifikāciju prasībām.12


Minētais lūgums Iesniedzējam nosūtīts 2011.gada 27.aprīļa vēstulē Nr.3.1/1174.Iesniedzējs uz Pasūtītāja 2011.gada 27.aprīļa vēstulē Nr.3.1/1174 izteikto lūgumu atbildējis2011.gada 29.aprīļa vēstulē Nr.2011/06-99, kur norādīts, ka specifikācijās norādītā asfaltbetonatemperatūra tiks nodrošināta, transportējot asfaltbetonu ar pašizgāzējiem, kuru kravnesība irlielāka par 25 tonnām, kuru kravas kastes ir aprīkotas ar sildītājiem un nodrošinātas arspecializētajiem pārsegiem, kas novērš asfaltbetona temperatūras zudumus. Lai novērstuasfaltbetona segregāciju, tiks pielietoti pašizgāzēji ar kravas kastēm ar noapaļotiem stūriem unnepieciešamības gadījumā asfaltbetona ieklāšanas procesā tiks izmantota antisegregācijas iekārtaRoadMix CR662RM, kas atrodas personu apvienības dalībnieka Matthai Bauunternehmen GmbH& Co.KG īpašumā.Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2011.gada 11.maija sēdes protokolu Nr.16 iepirkumakomisija, konstatējot, ka Iesniedzējs nav paredzējis veikt nekādas darbības, kas būtu saistītas arjebkādu saskaņojumu saņemšanu no Ķekavas novada pašvaldības, kas ir pretrunā ar Ķekavasnovada domes sniegto skaidrojumu par iespējamiem jautājuma risināšanas variantiem, kas jebkurāgadījumā noslēdzas ar nepieciešamību izstrādāt un saskaņot būvprojektu, nolēma lūgt Ķekavasnovada pašvaldībai sniegt informāciju, vai pretendenta apgalvojumi atbilst normatīvo aktuprasībām un kādas normatīvajos aktos noteiktās darbības konkrētajā situācijā pretendentam irjāveic, lai tas drīkstētu uzstādīt mobilo asfaltbetona ražotni nekustamajā īpašumā “Asfaltnieki”.Minētais lūgums Ķekavas novada pašvaldībai nosūtīts 2011.gada 11.maija vēstulē Nr.1-7/11/1182.Saskaņā ar 2011.gada 7.jūnija sēdes protokola Nr.19 3.punktu Ķekavas novada pašvaldībauz minēto Pasūtītāja lūgumu atbildēja 2011.gada 7.jūnija vēstulē, kur norādīts, ka pretendents līdz2011.gada 7.jūnijam nav vērsies Ķekavas novada pašvaldībā ar iesniegumu par mobilāsasfaltbetona ražotnes uzstādīšanu nekustamajā īpašumā “Asfaltnieki”, lai gan bez saskaņošanas arpašvaldību rūpnieciskā darbība pašvaldības teritorijā nav iespējama.Iepirkuma komisija arī nolēma, ka, lai precīzāk varētu izvērtēt Iesniedzēja piedāvājumu,pieaicināt kā ekspertus sertificētus inženierus ceļu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas unbūvuzraudzības jomā J.Austriņu un M.Alksni, lūdzot tiem sniegt atzinumu par situāciju, kasradusies, izskatot Iesniedzēja piedāvājumu. Pasūtītājs ekspertiem nosūtījis vēstules (2011.gada13.maija vēstule Nr.3.3/1351 J.Austriņam un 2011.gada 17.maija vēstule Nr.3.3/1370 M.Alksnim)ar šādiem jautājumiem:1. Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai uzstādītu asfaltbetona rūpnīcu AMMANN SIM150 TPH un tehnoloģiski uzsāktu asfaltbetona ražošanu. Vai uzstādot asfaltbetona rūpnīcuteritorijā, kur jau iepriekš tika veikta asfaltbetona ražošana un ir spēkā esošas atļaujasveikt asfaltbetona ražošanu, būs nepieciešami papildus saskaņojumi ar pašvaldību,būvatļauja, arhitektūras plānojuma uzdevums, utt.?2. Vai ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, ir iespējams uzsākt asfaltbetonaražošanu līdz š.g. 20.jūnijam?3. Paredzamā asfaltbetona rūpnīca atradīsies 250 km no būvobjekta. Ar kādaskravnesības un kādu automašīnu skaitu būtu iespējams nodrošināt nepārtrauktuasfaltbetona segas ieklāšanu objektā, ja paredzamais objektā iestrādājamais asfaltbetonssastāda 109 396 t, paredzot to ieklāt trijās kārtās. Kāda veida autotransports būtujāizmanto, veicot asfaltbetona transportēšanu 250 km attālumā, lai nodrošinātu tāatbilstošu iestrādājamību (masas temperatūru)?4. Cik dienās var ieklāt 830 000 m 2 asfaltbetona (atbilstoši 430 000 m 2 AC22base 6cm biezumā, 385 000 m 2 AC16surf 5 cm biezumā, 14 300 m 2 AC16)?Saskaņā ar eksperta M.Alkšņa 2011.gada 20.maijā Pasūtītājam sniegto atzinumukonstatējams, ka asfaltbetona ražošanas uzsākšanai Iesniedzējam kā operatoram (jo Iesniedzējs irparedzējis asfaltbetonu ražot pats) ir nepieciešams saņemt reģionālās vides pārvaldes atļauju Bkategorijas piesārņojošo darbību veikšanai (saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembranoteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības unizsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 4.16.punktu13


iekārtu ceļu saguma materiālu ražošanai izmantošana ir B kategorijas darbība). Iesniegumsreģionālajā vides pārvaldē iesniedzams vismaz 60 dienas pirms piesārņojošo darbību uzsākšanas.Konstatējams arī, ka tehniski asfaltbetona ražotnes ierīkošanai un asfalta ražošanas uzsākšanainepieciešamais laiks ir vismaz 2 mēneši. Līdzīgi secinājumi izriet arī no eksperta J.AustriņaPasūtītājam 2011.gada 3.jūnijā iesniegtā slēdziena, papildus norādot, ka būtisks jautājums ir arī parasfaltbetona ražošanai nepieciešamajām izejvielām un rūpnīcas darbībai nepieciešamajiemenergoresursiem (elektrība un kurināmais).Tāpat no pieaicināto ekspertu atzinuma un slēdziena konstatējams, ka Iesniedzējapiedāvājumā minētās 9 pašizgāzējas automašīnas ar 25 t celtspēju var aizvest uz objektu kopumālīdz 300 t dienā, jo 8 stundās iespējams veikt tikai vienu reisu no asfalta rūpnīcas līdzbūvobjektam, tādējādi nepārtraukta asfalta ieklāšana var tikt nodrošināta tikai 2 stundas katrudienu.Saskaņā ar 2011.gada 7.jūnija sēdes protokolu Nr.19 iepirkuma komisija, izvērtējotekspertu sniegtos atzinumus, secināja, ka ne asfaltbetona ražotnes uzstādīšana, ne asfaltbetonapiegāde uz būvobjektu, saglabājot specifikācijās noteikto temperatūru (ar tik mazu automašīnuskaitu tik lielā attālumā), nav iespējama. Tāpat iepirkuma komisija secināja, ka problemātisks irasfaltbetona ražošanai nepieciešamo izejmateriālu nodrošinājums vajadzīgajos termiņos unapjomā. Tādējādi tika secināts, ka asfaltbetona darbus nav iespējams sākt piedāvājumā norādītajātermiņā un veikt specifikācijās noteiktajā kvalitātē.Ņemot vērā minētajos iepirkuma komisijas sēžu protokolos un vēstulēs iekļautoinformāciju, iesniegumu izskatīšanas komisija secina, ka Iesniedzējs nav pamatojis Pasūtītājam, katā iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst Konkursa nolikuma 3.pielikumā “Darba organizācija”iekļautajām prasībām, proti, ka Iesniedzējs spēs uzstādīt asfaltbetona ražotni Konkursa ietvarosveicamo darbu izpildei noteiktajos termiņos; ka Iesniedzējs ar tehniskajā piedāvājumā norādītajām9 automašīnām spēs nogādāt asfaltbetonu uz būvobjektu, nodrošinot darbu izpildi noteiktajostermiņos; ka Iesniedzējs spēs ar tehniskajā piedāvājumā norādītajām būvmašīnām un iekārtāmnodrošināt specifikācijās norādītās asfaltbetona kvalitātes prasības (noteikto temperatūru, kā arīnovērst segregāciju).Iesniegumu izskatīšanas komisija attiecībā uz Iesniedzēja plānoto asfaltbetona rūpnīcasAmmann SIM 150 uzstādīšanu Ķekavas novada “Asfaltniekos” norāda, ka, ievērojot Ķekavasnovada domes Pasūtītājam sniegtos skaidrojumus (2011.gada 2.maija vēstule Nr.1-7/11/1182 un2011.gada 7.jūnija vēstule Nr.1-7/11/1481) par asfaltbetona rūpnīcas uzstādīšanas kārtību,iepirkuma komisijas pieaicināto ekspertu sniegtos atzinumus un ņemot vērā iesniegumuizskatīšanas komisijas pieaicinātā eksperta viedokli, ka asfaltbetona rūpnīcas uzstādīšanai unasfaltbetona ražošanas uzsākšanai veicamajiem darbiem nepieciešamais laiks ir vairāki mēneši,secināms, ka līdz Iesniedzēja plānotajam asfalta ieklāšanas darbu uzsākšanas termiņam 2011.gada24.jūnijam (saskaņā ar Iesniedzēja piedāvājuma 226.lapā ietverto Konkursa 2.līguma ietvarosveicamo darbu kalendāro plānu), nebija iespējams uzsākt asfaltbetona ražošanu un piegādibūvobjektam.Iesniegumu izskatīšanas komisija arī norāda, ka nav pamatots Iesniedzēja pārstāvjuiesnieguma izskatīšanas sēdē izteiktais paskaidrojums, ka Konkursa ietvaros veicamajiem darbiemnepieciešamo asfaltu Iesniedzējs ir plānojis iegādāties no asfaltbetona ražotāja SIA “A PIECI”, josaskaņā ar Iesniedzēja piedāvājumu un no Pasūtītājam sniegtajiem skaidrojumiem nepārprotamisecināms, ka Iesniedzējs asfaltbetonu bija paredzējis ražot pats nevis, ka asfaltbetonu būtu plānotsiegādāties no SIA “A PIECI”.Iesniegumu izskatīšanas komisija arī norāda, ka, ņemot vērā iepirkuma komisijaspieaicināto ekspertu sniegtos atzinumus, ka ar Iesniedzēja piedāvājumā norādītajām asfaltbetonapiegādei no rūpnīcas uz būvobjektu 9 kravas automašīnām iespējams nodrošināt tikai 2 stundasdienā nepārtrauktu asfalta ieklāšanu, secināms, ka minētais Iesniedzēja piedāvājumā norādītaiskravas automašīnu skaits nav pietiekams Konkursa ietvaros veicamo darbu izpildei Konkursānorādītajā termiņā. Iesniegumu izskatīšanas komisija arī norāda, ka nav ņemams vērā Iesniedzēja14


pārstāvju iesnieguma izskatīšanas sēdē izteiktais paskaidrojums, ka šobrīd Iesniedzēja rīcībā ir 19asfaltbetona pārvadāšanai paredzētas kravas automašīnas, jo atbilstoši Konkursa nolikuma15.3.punktam pretendentam ar savu tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm bija jāpierādaspēja būvdarbu laikā nodrošināt tehnisko prasību izpildi, savukārt, ņemot vērā Iesniedzējaparedzētās mobilās asfaltbetona rūpnīcas atrašanās vietas attālumu no būvobjekta, minētais aspektsir īpaši būtisks un izšķirošs darbu izpildes nodrošināšanai.Iesniegumu izskatīšanas komisija arī norāda, ka saskaņā ar Iesniedzēja pārstāvjuiesnieguma izskatīšanas sēdē sniegto skaidrojumu attālums no uzstādāmās asfaltbetona rūpnīcaslīdz būvobjektam ir 241 km. Saskaņā ar iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdē pieaicinātāeksperta viedokli, pārvietojot asfaltu tik lielā attālumā, asfalta ieklāšanas veikšanā ir nepieciešamsizmantot antisegregācijas iekārtu, kas savukārt nav norādīta Iesniedzēja piedāvājuma 161.lapāietvertajā Iesniedzēja asfalta rūpnīca un galveno būvmašīnu un iekārtu sarakstā.Ņemot vērā iepriekš minēto, iesniegumu izskatīšanas komisija secina, ka Iesniedzējaiesniegums šajā daļā nav pamatots un Iesniedzēja piedāvājums ir pamatoti noraidīts, pamatojotiesuz Konkursa nolikuma 15.3.punktu.[3] Iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka nav pamatots Iesniedzēja izteiktaisiebildums, ka iepirkuma komisijas pieaicinātais eksperts J.Austriņš kā Iesniedzēja konkurenta AS“A.C.B.” darbinieks atrodas interešu konflikta situācijā un ir personīgi ieinteresēts Konkursarezultātos.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmo daļu iepirkuma komisijas locekļi uneksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti arkandidātu vai pretendentu. Šīs daļas izpratnē komisijas loceklis un eksperts ir saistīts ar kandidātuvai pretendentu, ja viņš ir: 1) juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja —pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs vai biedrs un ja šī saistībaar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā; 2) juridiskās personas — kandidāta,pretendenta vai apakšuzņēmēja — akcionāra, kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībniekavai amatpersonas tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis,māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais (turpmāk — radinieks); 3) fiziskās personas — kandidāta,pretendenta vai apakšuzņēmēja — radinieks.Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2011.gada 24.marta sēdes protokolu Nr.7 piedāvājumusattiecībā uz Konkursa 2.līgumu ir iesnieguši Iesniedzējs, SIA BF “Ceļi un tilti” un SIA CBF“Binders”, līdz ar to secināms, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās daļasnosacījumiem nav secināms, ka J.Austriņš atrastos interešu konflikta situācijā, jo nav konstatējamaviņa saistība ar kādu no Konkursa 2.līgumam piedāvājumu iesniegušo pretendentu.Iesniegumu izskatīšanas komisija arī norāda, ka no lietas materiāliem ir konstatējams, kaPasūtītājs minētajam ekspertam nav nosūtījis ne Iesniedzēja piedāvājumu, ne arī norādījis, kauzdotie jautājumi ir saistīti ar kādu konkrētu iepirkuma procedūru vai konkrētu pretendentu.Turklāt arī no iesniegtā eksperta atzinuma ir konstatējams, ka izteiktie secinājumi ir vispārīgi unnav saistīti tieši ar Iesniedzēju. Tādējādi iesniegumu izskatīšanas komisija nepiekrīt Iesniedzējaargumentam par minētā eksperta ieinteresētību, iespējams, sniedzot noteikta satura atzinumu.Vienlaikus iesniegumu izskatīšanas komisija arī norāda, ka Pasūtītāja tiesības pieaicinātekspertus vai vērsties kompetentās institūcijās atzinuma sniegšanai izriet no Publisko iepirkumulikuma regulējuma, tai skaitā Publisko iepirkumu likuma 22.panta un 45.panta, kā arī no labaspārvaldības nodrošināšanas principa.Ņemot vērā iepriekš minēto, iesniegumu izskatīšanas komisija secina, Iesniedzējaiesniegums ir daļēji pamatots (lēmuma [1] sadaļa), bet, tā kā iesniegumu izskatīšanas komisijaskonstatētie Pasūtītāja pieļautie iepirkuma procedūras pārkāpumi nevarēja ietekmēt lēmumu pariepirkuma tiesību piešķiršanu, līdz ar to nav tiesiska pamata aizliegt Pasūtītājam slēgt iepirkumalīgumu ar Konkursā noteikto uzvarētāju SIA CBF “Binders”.Ievērojot iepriekš minēto un vadoties no Publisko iepirkumu likuma 2.panta, 11.panta trešās15


daļas, 23.panta pirmās daļas, 37.panta pirmās daļas, 42.panta otrās daļas 9.punkta un trešās daļas,56.panta pirmās daļas, 83.panta pirmās daļas un 84.panta otrās daļas 1.punkta un sestās daļas,iesniegumu izskatīšanas komisijanolēma:atļaut pasūtītājam – VAS “Latvijas valsts ceļi” – slēgt iepirkuma līgumu ar atklātakonkursā “Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” (id.Nr. LVC 2011/08/ERAF) noteiktouzvarētāju un atstāt spēkā iepirkuma komisijas 2011.gada 27.jūnija sēdē pieņemto lēmumu(protokols Nr.22).Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 85.panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzētAdministratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.Komisijas priekšsēdētāja E.Mugina16

More magazines by this user
Similar magazines