13.07.2015 Views

Aizputes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība - Vides ministrija

Aizputes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība - Vides ministrija

Aizputes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība - Vides ministrija

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Vides</strong><strong>ministrija</strong>VIDES AIZSARDZĪBAS INFRASTRUKTŪRASPROJEKTU KATALOGS2003Investīciju departaments1


<strong>Vides</strong> aizsardzības infrastruktūras projektu katalogā apkopota informācija parrealizētajiem un ieviešanā esošajiem ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanasprojektiem 2003. gadā, kas iekļauti Valsts investīciju programmā, vai kuriemapstiprināts Eiropas Savienības ISPA fonda līdzfinansējums.ISSN 1407-8899© <strong>Vides</strong> <strong>ministrija</strong>, Investīciju departaments2


VIDES AIZSARDZĪBAS INFRASTRUKTŪRASPROJEKTU KATALOGS2003Rīga20033


SATURA RĀDĪTĀJSŪDENSSAIMNIECĪBA<strong>Aizputes</strong> pilsētas ūdenssaimniecības attīstība................................................................6Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos..........................................8Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstība ....................................................................9Grobiņas pilsētas ūdenssaimniecības attīstība .............................................................11Jaunpils kompleksā attīstība ........................................................................................13Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā ...................................15Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība...........................................................................17Krāslavas ūdenssaimniecības attīstība .........................................................................18Ludzas ūdensvadu un kanalizācijas perspektīvais attīstības projekts..........................20Olaines pilsētas ūdenssaimniecības attīstība................................................................22Rēzeknes ūdenssaimniecības attīstība..........................................................................24Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā........................................25Saulkrastu pilsētas ūdenssaimniecības attīstība...........................................................27Tukuma pilsētas ūdenssaimniecības attīstība (II fāze).................................................29Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī.................................31Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide...............................................33Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu saimniecības projekts.............................................34Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā.................................................36Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā ....................................38Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemes reģionā ..................................40Lietotie saīsinājumi......................................................................................................424


<strong>Vides</strong> aizsardzības infrastruktūras projektu realizācija lielā mērāatspoguļo Latvijas vides politikas īstenošanas gaitu. Šie projekti no vienaspuses samazina vides piesārņojumu un padara racionālāku dabas resursuizmantošanu, no otras — uzlabo iedzīvotāju sadzīves apstākļus,ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumupieejamību.Šis jau ir trešais <strong>Vides</strong> <strong>ministrija</strong>s sagatavotais Latvijas investīcijuprojektu katalogs, kas atspoguļo šogad paveikto. Atšķirībā noiepriekšējiem izdevumiem, šeit iekļauta informācija arī par EiropasSavienības ISPA fonda līdzfinansētajiem projektiem, kuru tehniskārealizācija uzsākta 2003. gadā. ISPA fonda līdzfinansēto projektu ietvarosnoslēgti pakalpojumu, būvdarbu un aprīkojuma iepirkuma līgumi kopumāturpat par 70 milj. eiro.Jāatzīmē, ka Eiropas Savienības finansiālais atbalsts Latvijaiievērojami palielinās — šogad Eiropas Savienība apstiprinājusilīdzfinansējumu vēl trīs projektiem par kopējo summu 22,8 milj. eiro. Tasir labs valsts institūciju un pašvaldību speciālistu kvalitatīva un saskaņotadarba rezultāts, par ko mēs visi varam būt gandarīti.Raimonds Vējonis<strong>Vides</strong> ministrs5


<strong>Aizputes</strong> pilsētas ūdenssaimniecības attīstībaAizputeProjekta vadītājs: Vēsma MartuzāneAdrese: <strong>Aizputes</strong> Komunālais uzņēmumsKalvenes iela 2Liepājas raj., Aizpute, LV 3456Tālr.: 3448011; Fakss: 3449494Projekta realizācijas laiks: 2000 — 2004Projekta izmaksas: 1,746 milj. LsAizpute atrodas Liepājas rajonā, tajā dzīvo 5 800 iedzīvotāju, no kuriem 90%izmanto pilsētas trīs centralizētās ūdensapgādes sistēmas. Dzeramam ūdenim irpaaugstināts dzelzs saturs. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir izbūvētas 1989. gadā, betto jauda 2700 m 3 /diennaktī divas reizes pārsniedz šobrīd nepieciešamo, turklāt tām iraugstas ekspluatācijas izmaksas.2000. gadā tika sagatavots <strong>Aizputes</strong> pilsētas ūdenssaimniecības attīstības tehniskiekonomiskais pamatojums, kur raksturota patreizējā situācija, sniegta uzņēmumasaimnieciskās darbības analīze, izstrādāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmasperspektīvais attīstības plāns un īstermiņa investīcijuprogramma.Īstermiņa investīciju programmas ietvaros izbūvētasjaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar plānoto jaudu1757 m 3 /diennaktī, ierīkotas jaunas ūdens ieguves vietas,paplašināti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kā arīrekonstruētas sūkņu stacijas.Jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu attīrīto notekūdeņuizplūdes rādītāji būs atbilstoši ES direktīvas prasībām.Lai uzsāktu ilgtermiņa investīciju programmasNAI izplūdes rādītāji,mg/lBSP 5 25,0ĶSP 62,5SV 17,5P kop nelimit.N kop 10,0realizāciju, <strong>Aizputes</strong> pilsētas dome ir piekritusi iesaistīties plānotajā ES Kohēzijasfonda līdzfinansētajā projektā “Kurzemes reģiona pašvaldību ūdenssaimniecībasattīstība”.2003. gada 1. pusgadā par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem pēcpiestādītiem rēķiniem samaksājuši69% iedzīvotāju. Faktiskais vidējaisūdens patēriņa daudzums uz vienuiedzīvotāju ir 111 l/dnn. 2003. gada1. pusgadā par ūdens lietošanu uzvienu iedzīvotāju vidēji aprēķināti0,55 Ls/mēnesī.Finanšu avots Investīcijas,milj. LsValsts budžets 0,552Pašvaldības budžets 0,150Speciālais budžets (LVAF) 0,210Dāvinājums (Phare CBC) 0,674Kredīts (LVIF) 0,160Ar <strong>Aizputes</strong> pilsētas domes 2003. gada janvāra lēmumu sadzīves atkritumu,ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī siltumapgādes tarifu regulēšanas funkcijas<strong>Aizputes</strong> pilsētas dome deleģējusi Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumuregulatoram. Šobrīd spēkā esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir saskaņoti unapstiprināti <strong>Aizputes</strong> pilsētas domē.6


Tarifsūdensapgādei,Ls/m 3Tarifskanalizācijaspakalpojumiem,Ls/m 3Maksa parūdensapgādi,Ls/cilv.mēn.Maksa parkanalizācijaspakalpojumiem,Ls/cilv. mēn.Uzstādītiūdensskaitītāji,%Iedzīvotāji 0,17 0,18 0,44 0,50 ~ 2Budžeta 0,17 0,18 - - 65iestādesKomerciestādes0,17 0,18 - - 10* Tarifi apstiprināti 30.01.2002.Komponents Izpilde FinansētājsŪdens ņemšanas vietu sakārtošana X PašvaldībaŪdens apgādes tīklu sakārtošanaPašvaldībaNotekūdeņu sistēmas projekts ٧ Speciālais budžets (LVAF)Notekūdeņu kolektoru rekonstrukcija un X Valsts budžets, pašvaldībaizbūveKanalizācijas septiķu sakārtošanaValsts budžetsNotekūdeņu sūkņu staciju un spiedvada X Valsts budžets, pašvaldībarekonstrukcijaŪdens atdzelžošanas stacijas būvniecībaValsts budžets.Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība X Valsts budžets, Phare CBC,LVIF kredītsX — 2003. gadā izpildītais٧ — līdz 2003. gadam izpildītais7


Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upjubaseinosProjekta koordinators VIDM: Ingus BārsProjektu ieviešanas departamentsAdrese: Peldu iela 25, Rīga, LV 1494Tālr.: 7 026 528E - pasts: ingus.bars@vidm.gov.lvProjekta realizācijas laiks: 2001 — 2006Projekta izmaksas:kopējās — 71 737 000 EURISPA līdzfinansējums — 44 616 000 EURFinanšu memorandsparakstīts no Eiropas Savienības puses — 13.12.2001.parakstīts no Latvijas Republikas puses — 31.01.2002.ISPA līdzfinansējums pret attiecināmām izmaksām — 66 %.Projektā iekļautas 18 pašvaldības — Valmiera, Ogre, Salaspils, Cēsis, Sigulda, Līvāni,Alūksne, Limbaži, Preiļi, Valka, Smiltene, Lielvārde, Ķekava, Salacgrīva, Priekuļi,Dagda, Ķegums, Cesvaine.Projekta uzdevumi:• 11 jaunu dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju celtniecība un 3 esošoatdzelžošanas staciju rekonstrukcija, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzeramo ūdeni;• 6% ūdensapgādes tīklu atjaunošana un paplašināšana apmēram par 48 km,• 5 jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve un 10 esošo iekārturekonstrukcija;• 8% kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana apmēram par 68 km.Paredzētie līgumiDzeramā ūdens attīrīšana 14 Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās.Notekūdeņu attīrīšana 14 Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās.Dzeramā ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana unrekonstrukcija 18 Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās.Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība.Tehniskā palīdzība: Institucionālā attīstība un Projekta ieviešanasvienība.Neuzskaitītā ūdens samazināšanas programma 18 Austrumlatvijasupju baseinu pilsētās.Neuzskaitītā ūdens samazināšanai nepieciešamā aprīkojumapiegāde 18 Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās.Līguma veidsBūvdarbiBūvdarbiBūvdarbiPakalpojumiPakalpojumiPakalpojumiPiegādes8


Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstībaBalviProjekta vadītājs: Uldis SprudzānsAdrese: P/U "San-Tex”Bērzpils iela 56Balvi, LV 4501Tālr.: 4507197; Fakss: 4507197Projekta realizācijas laiks: 1999 — 2004Projekta izmaksas: 1,478 milj. LsBalvos dzīvo apmēram 8 600 iedzīvotāju, no kuriem 83% izmanto centralizētāsūdensapgādes sistēmas, bet 83% centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus.Pilsēta ir nodrošināta ar dzeramā ūdens resursiem, pie tam tiek ekspluatēti tieartēziskie urbumi, kuru dzelzs saturs ir tuvu normai. Ūdenssaimniecībaspakalpojumus pilsētā nodrošina uzņēmums P/U „San-Tex”.1999. gadā tika sagatavots Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības tehniskiekonomiskais pamatojums, kur raksturota situācija ūdenssaimniecībā, sniegtauzņēmuma saimnieciskās darbības analīze, izstrādāts ūdensapgādes un kanalizācijassistēmas perspektīvais attīstības plāns un īstermiņa investīcijuprogramma.Īstermiņa investīciju programmas ietvaros veikta ārējāūdensvada tīklu izbūve, uzstādīti ūdens skaitītāji ūdensieguves vietās, atjaunotas artēziskās akas, rekonstruētiūdenstorņi, veikta notekūdeņu sūkņu staciju modernizācija unautomatizācija. 2003. gadā noslēgts līgums par jaununotekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību, kuru pabeigs2004. gadā.Jaunajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrītonotekūdeņu izplūdes rādītāji būs atbilstoši ES prasībām.Dzeramā ūdens kvalitātes problēmas pilsētā patlaban plānotsrisināt lokāli ar atsevišķu filtru palīdzību, nebūvējot lielas atdzelžošanas iekārtas.Jauno NAIplānotie izplūdesrādītāji, mg/lBSP 5 15ĶSP 90SV 15P kop 5N kop 15Lai palielinātu iedzīvotāju skaitu, kam pieejami centralizētās ūdensapgādes unkanalizācijas pakalpojumi, kā arīFinanšu avots Investīcijas,nodrošinātu ES direktīvu prasībumilj. Lsieviešanu, Balvu pilsētas dome iriesaistījusies plānotajā Kohēzijasfonda līdzfinansētajā projektā„Ūdenssaimniecības attīstībaAustrumlatvijas upju baseinupašvaldībās, II kārta”.Valsts budžets 0,838Pašvaldības budžets 0,068Speciālais budžets (LVAF) 0,065Dāvinājums (Dānijas VAA) 0,448Kredīts (LVIF) 0,0592003. gada 1. pusgadā par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem pēcpiestādītiem rēķiniem samaksājuši 80% iedzīvotāju. Faktiskais vidējais ūdens patēriņadaudzums uz vienu iedzīvotāju ir 51 l/dnn. 2003. gada 1. pusgadā par ūdensapgādi uzvienu iedzīvotāju vidēji aprēķināti 0,40 Ls/mēnesī un par kanalizācijaspakalpojumiem — 0,53 Ls/mēnesī.Ar Balvu pilsētas domes 2002. gada 23. maija lēmumu sadzīves atkritumu,ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī siltumapgādes tarifu regulēšanas funkcijas9


Balvu pilsētas dome ir deleģējusi Alūksnes pilsētas sabiedrisko pakalpojumuregulatoram.Tarifs*ūdensapgādei,Ls/m 3Tarifs*kanalizācijaspakalpojumiem,Ls/m 3Maksa parūdensapgādesun kanalizācijaspakalpojumiem,Ls/cilv. mēn.**Uzstādīti ūdensmērītāji,%Iedzīvotāji 0,26 0,35 4,27 93Budžeta iestādes 0,34 0,45 100Komerciestādes 0,34 0,45 100*Tarifi apstiprināti 05.11.98.** noteikta norma 4 m 3 / mēn. aukstajam ūdenim un 3 m 3 / mēn. karstajam ūdenim uz iedzīvotāju.Komponents Izpilde FinansētājsĀrējo ūdensvada tīklu izbūve ٧ Valsts budžetsŪdens uzskaite urbumos ٧ Valsts budžets, LVAFArtēzisko aku atjaunošana, sūkņu nomaiņa ٧ Valsts budžets, LVAFArmatūras nomaiņa, tehniskās pases ārējiem ٧ Valsts budžetsūdensvada tīkliemŪdenstorņu rekonstrukcija ٧ Valsts budžets, LVAFNotekūdeņu sūkņu staciju modernizācija un ٧ Valsts budžets,automatizācijaNotekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība٧ — līdz 2003. gadam izpildītaispašvaldībaValsts budžets, DānijasVAA, LVIF, pašvaldība10


Grobiņas pilsētas ūdenssaimniecības attīstībaGrobiņaProjekta vadītājs: Evija KopštāleAdrese: Grobiņas pilsētas domeLielā iela 76Liepājas raj., Grobiņa, LV 3430Tālr.: 34 90458; Fakss: 34 90171Projekta realizācijas laiks: 1999 — 2003Projekta izmaksas: 1,667 milj.LsGrobiņa atrodas Liepājas rajonā Kurzemes DR daļā. Pilsētā dzīvo aptuveni 4 400iedzīvotāju, no kuriem 64% izmanto centralizētās ūdensapgādes sistēmas un 67%centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus. 1999. gadā tika sagatavotsGrobiņas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskais pamatojums,kurā raksturota situācija pilsētā, izstrādāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmasperspektīvais attīstības plāns un īstermiņa investīciju programma.Ūdenssaimniecības pakalpojumus pilsētā nodrošina Grobiņas pilsētas uzņēmumsSIA “Grobiņas Siltums” un SIA “Liesma”. Dzeramā ūdens avotiem ir paaugstinātsdzelzs saturs, tādēļ bija nepieciešama ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve.Atdzelžošanas stacija tika izbūvēta 2003. gadā, bet vēl nav pieņemta ekspluatācijā, jokonstatēts paaugstināts amonija saturs. Pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtasdarbojās kopš 1979. gada, to elektroinstalācija un automātiskā vadība bija kritiskāstāvoklī, savukārt iekārtas un aerācijas sistēma bija nolietojusies par 70%, tādēļ kāekonomiski izdevīgāks variants tika izvēlēta pieslēgšanās pie Liepājas notekūdeņuattīrīšanas iekārtām, izbūvējot jaunu spiedvadu 2003. gadā. Vēl nepieciešamssaskaņot atbilstošu tarifu politiku.2003. gada 1. pusgadā parūdensapgādes un kanalizācijaspakalpojumiem pēc piestādītiemFinanšu avotsrēķiniem samaksājuši 90%iedzīvotāju. Faktiskais vidējaisūdens patēriņa daudzums uz vienuiedzīvotāju ir maksimums180 l/dnn. 2003. gada 1. pusgadāpar ūdens lietošanu vidēji aprēķināti1,5 — 1,80 Ls/mēnesī uz vienuiedzīvotāju un 5 — 7 Ls/mēnesī uz vienu mājsaimniecību.Investīcijas,milj. LsValsts budžets 0,750Pašvaldības budžets 0,186Speciālais budžets (LVAF) 0,080Dāvinājums (Phare CBC) 0,521Kredīts 0,130Ar Grobiņas pilsētas domes 2002. gada 19. septembra lēmumu sadzīvesatkritumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī siltumapgādes tarifu regulēšanasfunkcijas Grobiņas pilsētas dome deleģējusi Liepājas pilsētas sabiedriskopakalpojumu regulatoram. Šobrīd spēkā esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiir saskaņoti un apstiprināti sabiedrisko pakalpojumu regulatorā.11


Tarifsūdensapgādei,Ls/m 3Tarifskanalizācijaspakalpojumiem,Ls/m 3Maksa parūdensapgādes unkanalizācijaspakalpojumiem,Ls/cilv.mēn.Uzstādītiūdensskaitītāji,%Iedzīvotāji 0,195 0,15 1,50 30Budžeta iestādes 0,195 0,15 — 100Komerciestādes 0,195 0,15 — 99* Tarifi apstiprināti 22.01.98. – dzeramajam ūdenim un 30.05.02. – notekūdeņiem. Ar 2004. gada1. janvāri notekūdeņiem stāsies spēkā jauns tarifs, kas apstiprināts LPSPR – 0,31 Ls/m 3 .Komponents Izpilde FinansētājsLielās ielas ūdens un kanalizācijas sistēmas ٧ PašvaldībasakārtošanaŪdens ņemšanas vietu sakārtošana ٧ Valsts budžetsŪdensapgādes un kanalizācijas tīklu X Valsts budžets,paplašināšanapašvaldība, kredīts ZIBAtdzelžošanas stacijas izbūve X Valsts budžetsKanalizācijas sistēmas projekts ٧ LVAFKanalizācijas kolektora izbūve, lietus X Valsts budžets,kanalizācijaPhare CBCKanalizācijas sūkņu stacijas izbūve X Valsts budžets,Phare CBCKanalizācijas spiedvada izbūve un X Valsts budžets,asenizācijas stacijaPhare CBCX — 2003. gadā izpildītais٧ — līdz 2003. gadam izpildītais12


Jaunpils kompleksā attīstībaJaunpilsProjekta vadītājs: Ligita GintereAdrese: Jaunpils pagasta padome“Ērģelnieki”Jaunpils, LV 3145Tālr.: 3107068; Fakss: 3107068E - pasts: jaunpils1@tukums.parks.lvProjekta realizācijas laiks: 2000 — 2003Projekta izmaksas: 1,3 milj. LsJaunpils pagasts atrodas Tukuma rajona dienvidu daļā. Tā teritorijā atrodasvairāki ciemi dažu kilometru attālumā viens no otra. Kopējais iedzīvotāju skaitspagastā sasniedz 2 700, no kuriem Jaunpils ciemā dzīvo apmēram 1 090 iedzīvotāju.Projekts, kas tika uzsākts 2000. gadā, sastāv no diviem apakšprojektiem:siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas un ūdenssaimniecības sistēmasrekonstrukcijas projekta. Projekta mērķis ir uzlabot iedzīvotājiem padotā dzeramāūdens kvalitāti un samazināt notekūdeņu radīto vides piesārņojumu, kā arī veicinātenerģijas efektīvu izmantošanu, izveidojot videi draudzīgu un efektīvu siltumapgādessistēmu. Siltumapgādes projekts jau ir realizēts — vecās “Centra” katlu mājasfunkcijas veic 11 jauni autonomi apkures katli, atjaunotas un izveidotas siltumtrases.Ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijas projekta ietvaros 2002. gadā irpabeigta maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija, kanalizācijas sūkņu stacijasrekonstrukcija, ārējo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, ekspluatācijā nodotaatdzelžošanas stacija. Rekonstruētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Jaunpils centrādarbojas no 2002. gada rudens, savukārt NAI Levestes un Jurģu ciemā — no2003. gada pavasara.2003. gada 1. pusgadā par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiemsamaksājuši 75% iedzīvotāju. Faktiskais vidējais ūdens patēriņa daudzums uz vienuiedzīvotāju ir...200 l/dnn. 2003. gada 1. pusgadā par ūdens lietošanu un kanalizācijuuz vienu iedzīvotāju vidēji aprēķināti 0,90 Ls/mēnesī.Finanšu avots Investīcijas,milj. LsValsts budžets 0,910Pašvaldības budžets 0,086Pašvaldības uzņēmums 0,134Dāvinājums (LVAF) 0,108Kredīts (LVIF) 0,062NAI izplūdes rādītāji,* mg/lJaunpils LevesteJurģiBSP 5 2,1 2,3 3,5ĶSP 31,0 31,0 44,8SV 2,8 2,8 4,0P kop 5,5 9,12 1,22N kop 11,4 26,8 19,2* uz 01.09.03.13


Ar Jaunpils pagasta padomes 2002. gada 26. septembra lēmumu sadzīves atkritumu,ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī siltumapgādes tarifu regulēšanas funkcijasJaunpils pagasta padome ir deleģējusi Rīgas rajona pašvaldību iestādei “Sabiedriskopakalpojumu regulators”.Tarifs*ūdensapgādei,Ls/m 3Tarifs*kanalizācijaspakalpojumiem,Ls/m 3Maksa* parūdensapgādi,Ls/cilv.mēn.Maksa* parkanalizācijaspakalpojumiem,Ls/cilv.mēn.Uzstādītieūdensmērītāji,%Iedzīvotāji 0,19 0,12 0,50 0,30 0,1Budžeta0,19 0,12 - - -iestādesKomerciestādes 0,38 0,35 - - 100* Tarifi un maksa par pakalpojumiem bez PVN 9%Komponents Izpilde FinansētājsProjekta tehniski ekonomiskā izpēte, ٧ LVAF, valsts budžets,darbi, kas saistīti ar ūdensapgādipašvaldībaAutonomo katlu māju izbūve ٧ LVIF, pašvaldībasuzņēmumsJaunpils NAI būvniecība ٧ Valsts budžets,pašvaldībaAtdzelžošanas stacijas izbūve ٧ Valsts budžets,pašvaldībaMaģistrālā ūdensvada rekonstrukcija ٧ Valsts budžets,pašvaldībaĀrējo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija ٧ Valsts budžets,pašvaldībaJaunpils ciemata kanalizācijas sūkņu ٧ Valsts budžets,stacijas rekonstrukcijapašvaldība3 artēzisko aku izbūve ٧ Valsts budžets,pašvaldībaMazo ciematu NAI rekonstrukcija X Valsts budžets,pašvaldībaX — 2003. gadā uzsāktais٧ — līdz 2003. gadam izpildītais14


Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstībaJelgavāProjekta vadītājs: Andrejs LāčaunieksAdrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava LV 3001Tālr.: 3007102; Fakss: 3007100E - pasts: jelgava@upr.apollo.lvProjekta realizācijas laiks: 2000 — 2005Projekta izmaksas:kopējās — 15 556 000 EURISPA līdzfinansējums — 11 244 750 EURFinanšu memorandsparakstīts no Eiropas Savienības puses — 22.12.2000.parakstīts no Latvijas Republikas puses — 16.03.2001.ISPA līdzfinansējums pret attiecināmām izmaksām — 75 %.UzdevumiIlgtermiņa programma — pilna likumdošanas ieviešana, atbilstība ES direktīvām pardzeramo ūdeni 98/83/EC un par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu 91/271/EEC.Īstermiņa programma:• dzeramā ūdensapgādes tīkla modelēšana un noplūžu samazināšanas programmasizstrāde;• ūdens izpētes laboratorijas rekonstrukcija;• ūdensapgādes tīkla remonts un paplašināšana;• kanalizācijas tīkla remonts un paplašināšana;• 7 notekūdeņu sūkņu staciju remonts;• notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana.ISPA līdzekļu kontraktēšanas procedūraLīgumu kopējās izmaksas: 15,397 milj. EURLīguma veids Uzdevums Realizācijas statussBūvdarbiŪdens un kanalizācijastīklu atjaunošana un paplašināšana,ūdens pārvadaatjaunošana, notekūdeņupārsūknēšanas stacijurekonstrukcija, NAI rekonstrukcija,ūdensapgādessistēmas vadība, kontrole,vizualizācija (SCADA),ūdens laboratorijasrekonstrukcija.Līgums noslēgts 22.10.03.ar firmu “YITEnvironment”.15


Aprīkojuma iepirkumsLaboratorijas iekārtupiegāde un uzstādīšana,apkalpošanas tehnikasiegāde.Līgums noslēgts 15.10.03.ar firmu “ETC ProjectsB.V”.PakalpojumiNoplūžu samazināšanasprogramma.Līgums noslēgts 31.07.03.ar firmu “S.G.I.S.p.A”.Pakalpojumi Projekta uzraudzība. Līgums noslēgts 25.08.03.ar firmu “JacobsGIBBLtd”.Projekta realizācijaKomponents Izpilde FinansētājsNoplūžu samazināšanas programmaES ISPA,uzņēmumsLaboratorijas iekārtu piegāde unuzstādīšanaES ISPA,uzņēmumsŪdens un kanalizācijas tīkluatjaunošana un paplašināšanaUzsākta tehniskāprojekta izstrāde.ES ISPA,uzņēmumsNotekūdeņu pārsūknēšanas stacijurekonstrukcijaUzsākta tehniskāprojekta izstrāde.ES ISPA,uzņēmumsNAI sistēmas vadība, kontrole,vizualizācija (SCADA)Uzsākta tehniskāprojekta izstrāde.ES ISPA,uzņēmumsŪdens laboratorijas rekonstrukcija Uzsākta tehniskāprojekta izstrāde.ES ISPA,uzņēmums16


Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstībaProjekta koordinators VIDM: Jānis AprānsProjektu ieviešanas departamentsAdrese: Peldu iela 25, Rīga, LV 1494Tālr.: 7 026525E - pasts: janis.aprans@vidm.gov.lvProjekta realizācijas laiks: 2002 — 2006Projekta izmaksas:kopējās — 20 894 448 EURISPA līdzfinansējums — 8 281 911 EURFinanšu memorandsparakstīts no Eiropas Savienības puses — 05.03.2002.parakstīts no Latvijas Republikas puses — 25.04.2003.ISPA līdzfinansējums pret attiecināmām izmaksām 75%.Projekta uzdevumi:• jaunas atdzelžošanas stacijas izbūve Kauguros, 2 esošo atdzelžošanas stacijuatjaunošana un Kauguru dziļurbumu lauka hidroģeoloģiskā izpēte;• Ķemeru ūdenstorņa atjaunošana un tīkla paplašināšana;• jaunas notekūdeņu attīrīšanas stacijas izbūve Slokā, tai skaitā atbilstoša dūņuattīrīšana un izmantošana;• pašteces notekcauruļu atjaunošana un skalošana, 3 sūkņu staciju atjaunošana,jaunas sūkņu stacijas izbūve, tīkla paplašināšana un uzraudzības sistēmasuzstādīšana;• ūdens un kanalizācijas pakalpojumu uzņēmuma institucionālā attīstība;• darbu uzraudzība un tehniskā palīdzība (ietekmes uz vidi novērtējums unkonkursa dokumentācijas sagatavošana).Paredzētie līgumiŪdenssaimniecības sistēmas attīstība.Pašteces kanalizācijas atjaunošana un skalošana.Kauguru dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība.Konkursa dokumentu sagatavošana, būvdarbu tehniskā uzraudzībaun tīklu digitālā kartēšana.Līguma veidsBūvdarbiBūvdarbiBūvdarbiPakalpojumi17


Krāslavas ūdenssaimniecības attīstībaKrāslavaProjekta vadītājs: Ilgvars AndžānsAdrese: Krāslavas novada domeRīgas iela 51Krāslava, LV 5601Tālr.: 5624383; Fakss: 5624383E-pasts: kate@krs.dome.apollo.lvProjekta realizācijas laiks: 1998 — 2003Projekta izmaksas: 2,447 milj.LsKrāslava atrodas Daugavas sateces baseinā. Pilsētā dzīvo aptuveni 11400iedzīvotāju. Centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus saņem 81,6% un centralizētāskanalizācijas pakalpojumus — 59,0% iedzīvotāju. Šospakalpojumus nodrošina uzņēmums SIA „Krāslavasūdens”. Galvenās problēmas pilsētā saistītas arnotekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību, jo vecāsnolietojušās un ir ekonomiski neefektīvas. Bija plānots2003. — 2004. gadā, piesaistot arī ārvalstu finansējumu,izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, bet pēcpirmā nenoslēgtā konkursa un sekojošo garo procedūrudēļ Somijas <strong>Vides</strong> <strong>ministrija</strong> atteicās līdzfinansētprojektu. Tiek plānots, ka šo komponenti varētu realizētplānotā Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ietvaros.NAI izplūdes rādītāji*,mg/lBSP 5 31,7ĶSP 116,0SV 32,9P kop 8,96N kop 41,6* vidēji 8 mēnešosLaikā no 1998. gada īstermiņa investīciju programmas ietvaros Krāslavā veiktaārējo ūdens ņemšanas vietu sakārtošana, uzstādīti ūdens skaitītāji ūdens ieguvesvietās, atjaunots un paplašināts ūdensvada tīkls un veikta Plāteres spiedvadarekonstrukcija, kā arī pabeigta kanalizācijas tīklu un sūkņu staciju būvniecībaKrāslavā.Lai nodrošinātu ES direktīvu prasību ieviešanu un palielinātu to iedzīvotājuskaitu, kam pieejami centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi,Krāslavas novada dome ir iesaistījusies potenciālajā Kohēzijas fonda līdzfinansētajāprojektā “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, IIkārta”.Finanšu avots Investīcijas,milj. LsValsts budžets 1,361Speciālais budžets (LVAF) 0,019Pašvaldības budžets 0,196Dāvinājums (Phare LSIF) 0,400Dāvinājums (Somijas VM) 0,123Dāvinājums (NEFCO) 0,215Dāvinājums (Dānijas VAA) 0,071Kredīts (Valsts kase) 0,0622003. gada 1. pusgadā parūdensapgādes un kanalizācijaspakalpojumiem pēc piestādītiemrēķiniem samaksājuši 75,6%iedzīvotāju. Faktiskais vidējaisūdens patēriņa daudzums uzvienu iedzīvotāju ir 57 l/dnn.2003. gada 1. pusgadā par ūdenslietošanu vidēji aprēķināti0,66 Ls/mēnesī uz vienuiedzīvotāju un 2,00 Ls/mēnesī uzvienu mājsaimniecību.18


Ar Krāslavas novada domes 2002. gada 18. decembra lēmumu sadzīvesatkritumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī siltumapgādes tarifu regulēšanasfunkcijas Krāslavas novada dome ir deleģējusi Daugavpils reģionālajam sabiedriskopakalpojumu regulatoram. Šobrīd spēkā esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiir saskaņoti sabiedrisko pakalpojumu regulatorā.Kombinētais tarifs ūdensapgādeiun kanalizācijaspakalpojumiem,Ls/m 3Uzstādīti ūdensskaitītāji,%Iedzīvotāji 0,79 79,8Budžeta iestādes 0,83 69,2Komerciestādes 0,88 90,6* Tarifi apstiprināti 18.04.2000. Maksa par pakalpojumiem tiek aprēķināta atbilstoši mājokļalabiekārtotības pakāpei un tarifam par 1 m 3 .Komponents Izpilde FinansētājsŪdens ņemšanas vietu sakārtošana, ūdens ٧ Valsts budžets,mērītāju uzstādīšana, tīklu atjaunošanapašvaldībaPlāteres spiedvada izbūve ٧ Valsts budžets,pašvaldībaMaģistrālo ūdensvadu izbūve un jauni ٧ Valsts budžets, LVAF,pieslēgumiPhare LSIFKanalizācijas tīklu un sūkņu staciju X Valsts budžets,būvniecībapašvaldībaX — 2003. gadā izpildītais٧ — līdz 2003. gadam izpildītais19


Ludzas ūdensvadu un kanalizācijas perspektīvaisattīstības projektsLudzaProjekta vadītājs: Ēriks GutānsSIA „Ludzas apsaimniekotājs”rīkotājdirektorsAdrese: Raiņa iela 16Ludza, LV 5700Tālr.: 5722159; Fakss: 5722519Projekta realizācijas laiks: 2001— 2003Projekta izmaksas: 0,216 milj. LsLudzā dzīvo vairāk nekā 10 400 iedzīvotāju. Centralizētos ūdensapgādespakalpojumus saņem 68%, savukārt centralizētās kanalizācijas pakalpojumus 62%iedzīvotāju. Šos pakalpojumus pilsētā nodrošina SIA “Ludzas apsaimniekotājs”.Šī projekta ietvaros 2001. gadā jau ir uzbūvēta jauna ūdens attīrīšanas stacija unveikta ūdensvada tīklu rekonstrukcija. 2002. gadā veikta ūdensvada nomaiņa Skolasielā un Kr.Barona ielā. 2003. gadā veikta centrālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtubetona tekņu un sadales mezglu maiņa, uzbūvēta jauna ūdens attīrīšanas stacija, veiktakanalizācijas tīklu un ūdensvada tīklu rekonstrukcija, kā arī izbūvēts kanalizācijaskolektors.Vislielākās problēmas pilsētā šobrīd saistītas ar nepietiekamu ūdensapgādes unkanalizācijas tīklu nodrošinājumu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu glabāšanu unaugsto infiltrāciju notekūdeņos, kā arī ar apmaksu par karstā ūdens patēriņu firmaiSIA „Bioenerģija”, kuru dome ir spiesta segt pilnībā pēc skaitītāja rādītāja, kautiedzīvotāji zemās maksātspējas dēļ sedz tikai aptuveni 75 % no patērētā.Lai palielinātu pieslēgumu skaitu centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai,kā arī nodrošinātu ES direktīvu prasību ieviešanu, Ludzas pilsētas dome iriesaistījusies projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinupašvaldībās, III kārta”.Realizējot projektu, pilsētas notekūdeņu attīrīšana un padotā dzeramā ūdenskvalitāte atbildīs ES prasībām. Prasības attiecībā uz iedzīvotāju nodrošināšanu arcentralizētajiem ūdensapgādes unnotekūdeņu savākšanaspakalpojumiem, kā arī notekūdeņuizplūdes rādītājus atbilstoši ESnormām plānots nodrošinātilgtermiņa investīciju programmasietvaros.Finanšu avotsInvestīcijas,milj. LsValsts budžets 0,0986Pašvaldības budžets 0,0484Finanšu <strong>ministrija</strong>0,0290(neparedzētiem gadījumiem)Kredīts (Valsts kase) 0,04002003. gada 1. pusgadā par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem pēcpiestādītiem rēķiniem samaksājuši 90% iedzīvotāju. Faktiskais vidējais ūdens patēriņadaudzums uz vienu iedzīvotāju ir 60 l/dnn. 2003. gada 1. pusgadā par ūdens lietošanuuz vienu iedzīvotāju vidēji aprēķināti 0,59 Ls/mēnesī.Ar Ludzas pilsētas domes 2001. gada 6. septembra lēmumu sadzīves atkritumu,ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī siltumapgādes tarifu regulēšanas funkcijasLudzas pilsētas dome ir deleģējusi Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko20


pakalpojumu regulatoram. Šobrīd spēkā esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiir saskaņoti un apstiprināti sabiedrisko pakalpojumu regulatorā.Tarifsūdensapgādei,Ls/m 3Tarifskanalizācijaspakalpojumiem,Ls/m 3Maksa parūdensapgādi,Ls/cilv.mēn.Maksa parkanalizācijaspakalpojumiem,Ls/cilv.mēn.Iedzīvotāji 0,33 0,39 2,51 2,96 82BudžetaiestādesUzstādītiūdensmērītāji,%0,33 0,39 - - 100Komerciestādes 0,33 0,39 - - 100Tarifi apstiprināti 15.11.03.Komponents Izpilde FinansētājsŪdens atdzelžošanas stacija Stroda ielā ٧ Valsts budžetsŪdensvada tīklu rekonstrukcija Miglinieka ٧ Valsts budžetsielāŪdensvada nomaiņa Skolas ielā ٧ Pašvaldības budžetsŪdensvada nomaiņa Kr.Barona ielā ٧ Pašvaldības budžetsKanalizācijas tīklu rekonstrukcijaTālavijas un Tirgus ielāŪdensvada tīklu rekonstrukcija Kr.BaronaielāCentrālo NAI rekonstrukcija Kreiči (tekņumaiņa)Ūdens attīrīšanas stacijas būvniecībaLauktehnikas rajonāKanalizācijas kolektora izbūve Kr.BaronaielāX — 2003. gadā izpildītais٧ — līdz 2003. gadam izpildītaisXXXXXValsts budžets, kredītsPašvaldības budžetsValsts budžets,pašvaldības budžetsValsts budžetsValsts budžets21


Olaines pilsētas ūdenssaimniecības attīstībaOlaineProjekta vadītāja: Kristīne MatuzoneAdrese: Olaines pilsētas domeZemgales iela 33Olaine, Rīgas raj, LV 2114Tālr.: 7962453; Fakss: 7963777E-pasts: kristinem@mail.lainnet.lvProjekta realizācijas laiks: 2003 — 2004Projekta izmaksas: 0,867 milj.LsOlaine atrodas Rīgas rajonā un tajā dzīvo aptuveni 13 200 iedzīvotāju.Centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus saņem 100% un kanalizācijaspakalpojumus — 99% iedzīvotāju. Šos pakalpojumus nodrošina, BOPAS „Olainesūdens un siltums”. 2002. gadā tika izstrādāts tehniskiekonomiskais pamatojums, kurš ietvēra gan īstermiņa, ganilgtermiņa investīciju programmas.Īstermiņa investīciju programmas ietvaros 2004. gadātiks pabeigta ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecībaOlainē, kā rezultātā tiks izpildītas ES direktīvas prasības pardzeramā ūdens kvalitāti. Turpmākajos gados paredzētsizpildīt arī ES direktīvu prasības attiecībā uz pilsētunotekūdeņu attīrīšanu un prasības attiecībā uz dzeramāūdens piegādes kvalitāti iedzīvotājiem.NAI izplūdesrādītāji*, mg/lBSP 5 1,63ĶSP 83,40SV 7,80P kop 1,95N kop 23,50* vidējie uz 01.09.03.Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Olainē izbūvētas jau 1975. gadā un ir stiprinolietojušās, arī kanalizācijas kolektori, kuri izbūvēti XX gs. 60. gados ir sliktātehniskā stāvoklī. Par slikto tīklu stāvokli liecina arī lielie ūdens zudumi unievērojamā infiltrācija.Lai izpildītu ES direktīvu prasības un uzlabotu kopējo ūdenssaimniecībasstāvokli, Olaines pilsētai 2003. gadā tiks sagatavots pieteikums Kohēzijas fondalīdzfinansējuma saņemšanai. Investīciju fāze šī projekta ietvaros varētu uzsākties2005. gadā, jo plānots, ka konkursa dokumenti tiks gatavoti jau 2004. gadā.2003. gada 1. pusgadāpar ūdensapgādes unkanalizācijas pakalpojumiem pēcpiestādītiem rēķiniemsamaksājuši 92% iedzīvotāju.Faktiskais vidējais ūdensFinanšu avots Investīcijas,milj. LsValsts budžets 0,773Pašvaldības budžets 0,094patēriņa daudzums uz vienu iedzīvotāju ir 75 l/dnn. 2003. gada 1. pusgadā par ūdenslietošanu vidēji aprēķināti 1,088 Ls/mēnesī uz vienu iedzīvotāju un 3,91 Ls/mēnesīuz vienu mājsaimniecību.Ar Olaines pilsētas 2002. gada 13. marta lēmumu sadzīves atkritumu,ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī siltumapgādes tarifu regulēšanas funkcijasOlaines pilsētas dome ir deleģējusi Olaines pilsētas, Olaines pagasta, Mārupes pagastaun Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju sabiedrisko pakalpojumu regulatoram. Šobrīdspēkā esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir apstiprināti Olaines pilsētasdomē un saskaņoti ar sabiedrisko pakalpojumu regulatoru.22


Tarifsūdensapgādei,Ls/m 3Tarifskanalizācijaspakalpojumiem,Ls/m 3Maksa* parūdensapgādi,Ls/cilv.mēn.Uzstādītiūdensmērītāji,%Iedzīvotāji (ar 0,224 0,206 0,62 — 2,05 99%PVN 9%)Budžeta0,20 0,183 - 100%iestādes (bezPVN)Komerciestādes 0,20 0,288 - 100%(bez PVN)Tarifs ūdensapgādei apstiprināts 18.07.01., notekūdeņu attīrīšanai — 28.12.00.Maksa par pakalpojumiem noteikta atbilstoši mājokļa labiekārtotības pakāpei.Komponents Izpilde FinansētājsŪdens attīrīšanas iekārtu būvniecība, IIValsts budžets,pakāpes sūkņu staciju rekonstrukcija,pašvaldībanotekūdeņu kolektora izbūve23


Rēzeknes ūdenssaimniecības attīstībaProjekta koordinators VIDM: Andris RukmansProjektu ieviešanas departamentsAdrese: Peldu iela 25, Rīga, LV 1494Tālr.: 7 026465E - pasts: andris.rukmans@vidm.gov.lvProjekta realizācijas laiks: 2002 — 2007Projekta izmaksas:kopējās — 11 495 000 EURISPA līdzfinansējums — 7 097 000 EURFinanšu memorandsparakstīts no Eiropas Savienības puses — 23.12.2002.parakstīts no Latvijas Republikas puses — 17.03.2003.ISPA līdzfinansējums pret attiecināmām izmaksām 75 %.Projekta uzdevumi:• 3 jaunu urbumu izveidošana, jaunas ūdens attīrīšanas stacijas izveide, divuūdens rezervuāru izbūve un veco urbumu tamponēšana;• četru atsevišķo sadales tīklu apvienošana un divu tīklu uzturēšanas iekārtupiegāde (iekārta tīklu labošanai un tīklu skalošanas iekārta); ūdensapgādes tīklapaplašināšana, lai palielinātu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai pieslēgtomājsaimniecību skaitu;• notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, ieskaitot slāpekļa un fosforaattīrīšanu un atbilstošu dūņu apstrādi un izvietošanu;• kanalizācijas tīkla paplašināšanas un rekonstrukcijas apakšprojekts, ieskaitotdivu jaunu notekūdeņu sūkņu staciju izbūvi, lai palielinātu centralizētajamkanalizācijas tīklam pieslēgto mājsaimniecību skaitu;• ūdenssaimniecības pakalpojumu uzņēmuma institucionālā attīstība;• darbu uzraudzība un tehniskā palīdzība (palīdzība projekta ieviešanas vienībai).Paredzētie līgumiDzeramā ūdens komponente.Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana.Dzeramā ūdens un kanalizācijas tīkla paplašināšana un atjaunošana.Būvdarbu uzraudzība un tehniskā palīdzība.Tīkla uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegāde.Līguma veidsBūvdarbiBūvdarbiBūvdarbiPakalpojumiAprīkojumaiepirkums24


Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstībaRīgāProjekta vadītājs: Aivars ZantsAdrese: Kojusalas iela 3, Rīga LV 1003Tālr.: 7 088 401; Fakss: 7 241 548E - pasts: zants@piv.rw.lvProjekta realizācijas laiks: 2000 — 2004Projekta izmaksaskopējās — 28 000 000 EURISPA līdzfinansējums — 17 010 000 EURFinanšu memorandsparakstīts no Eiropas Savienības puses — 22.12.2000.parakstīts no Latvijas Republikas puses — 16.03.2001.ISPA līdzfinansējums pret attiecināmām izmaksām 70%.UzdevumiIlgtermiņa programma: pilna likumdošanas ieviešana, atbilstība ES direktīvām pardzeramo ūdeni 98/83/EC un par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu 91/271/EEC.Īstermiņa programma:• dzeramā ūdens ražošanas paplašināšana no Zaķumuižas ūdensgūtnes;• ūdensapgādes tīkla paplašināšana Mārupē un Vecāķos;• kanalizācijas tīkla paplašināšana Mežaparkā, Mārupē un Vecāķos;• spiedvada un 2 notekūdeņu sūkņu staciju nomaiņa ar pašteces maģistrālo cauruļvaduno Vairoga ielas līdz Gaujas ielai;• dūņu novietnes paplašināšana netālu no notekūdeņu attīrīšanas stacijas Daugavgrīvā,kas ļautu uzsākt lauksaimniecības mēslojuma ražošanu.ISPA līdzekļu kontraktēšanas procedūraLīgumu kopējās izmaksas: 26,437 milj. EURLīguma veids Uzdevums Realizācijas statussBūvdarbiCentralizētās kanalizācijas sistēmasizveide Vecāķos, Mežaparkā unMārupē; pašteces kolektora izbūve,ūdensgūtnes “Zaķumuiža”paplašināšana.Līgums noslēgts 18.09.03. ar“A. S. R. Projekts”, kurasastāvā “Per Aarsleff A/S;A/S "RBS SKALS"; SIA"Skonto Būve".PakalpojumiBūvdarbu inženiertehniskāuzraudzībaLīgums noslēgts 26.06.03.ar “SCC Viatek Ltd”,“Soil&Water”, “Jurevičs unpartneri”25


Projekta realizācijaKomponents Izpilde FinansētājsUzsākta ES ISPA,tehniskā uzņēmumsprojektaizstrāde.Mežaparks: 13 km kanalizācijas tīklu izbūveun 3 km esošo kanalizācijas tīklu atjaunošana,2 kanalizācijas pārsūknēšanas staciju uzbūve,esošās kanalizācijas pārsūknēšanas stacijasrekonstrukcija Ķīšezera ielā, 4 km lietuskanalizācijas vadu izbūve.Mārupe: 16 km ūdensvada tīklu izbūve, 22 kmesošo kanalizācijas pašteces vadu un spiedvaduatjaunošana, 3 kanalizācijas pārsūknēšanasstaciju izbūve.Vecāķi: 22,3 km ūdensvada tīklu un 23 kmkanalizācijas pašteces vada un spiedvadaizbūve, 9 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijuizbūvePašteces tuneļkolektora izbūve no Vairogaielas līdz Gaujas ielai.Ūdensgūtnes “Zaķumuiža – D” rekonstrukcija.9 jaunus dziļurbumu ierīkošana, 4260 mcauruļvadu izbūve, 2000 m 3 ūdens rezervuāraizbūve, sūkņu stacijas un sifona vadurekonstruēšana, kā arī stacijas kontroles unautomatizācijas sistēmas ierīkošana.Uzsāktatehniskāprojektaizstrāde.Uzsāktatehniskāprojektaizstrāde.Uzsāktatehniskāprojektaizstrāde.Uzsāktatehniskāprojektaizstrāde.ES ISPA,uzņēmumsES ISPA,uzņēmumsES ISPA,uzņēmumsES ISPA,uzņēmums26


Saulkrastu pilsētas ūdenssaimniecības attīstībaSaulkrastiProjekta vadītājs: Juris ZutisAdrese: Saulkrastu pilsētas domeRaiņa iela 8Saulkrasti, LV 2160Tālr.: 7952659; Fakss: 7951150Projekta realizācijas laiks: 1998 — 2005Projekta izmaksas: 1,90 milj. LsSaulkrasti ir kūrortpilsēta Rīgas līča krastā, tās iedzīvotāju skaits mainās no 6 000līdz pat 20 000 vasaras sezonā.Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus pašlaik saņem tikai 36% pilsētasiedzīvotāju. Dzeramā ūdens ieguvei tiek izmantotas artēziskās akas. Ūdens kvalitāte irlaba, vienīgi dzelzs saturs nedaudz pārsniedz pieļaujamās normas. Kanalizācijaspakalpojumi tiek nodrošināti 28% pilsētas iedzīvotāju. Ūdenssaimniecībaspakalpojumus pilsētā nodrošina SIA “Binders”, P/U “SKS”, SIA ”FC Silarus”. Pirmsprojekta uzsākšanas pilsētas notekūdeņi tika attīrīti piecās nelielās lokālajāsnotekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas bija pārslogotas un sliktā tehniskā stāvoklī. Daļējiattīrītie notekūdeņi tika izvadīti Baltijas jūrāpilsētas pludmales teritorijā.Projekta ietvaros veikta ūdensvada izbūve,ūdens skaitītāju uzstādīšana urbumos, ūdensrezervuāru celtniecība, sūkņu stacijuceltniecība, kā arī nodrošināti jauni ēkupieslēgumi. Pilsētas atsevišķās kanalizācijassistēmas tika apvienotas, lokālo attīrīšanasiekārtu vietā izbūvējot notekūdeņupārsūknēšanas stacijas. Līdz ar to lielākā daļaNAI izplūdes, mg/lPlānotie FaktiskieBSP 5 2,94 6,29ĶSP 22,05 50,80SV 3,67 5,12P kop 0,61 2,31N kop 6,16 36,40pilsētas notekūdeņu tiek pārsūknēti uz Zvejniekciema notekūdeņu attīrīšanasiekārtām. Vēl izbūvēts kanalizācijas spiedvads un pašteces vads, kā arī 2004. gadātiks pabeigta Zvejniekciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. ProjektaFinanšu avots Investīcijas,milj. LsValsts budžets 0,100Pašvaldības budžets 0,145Kredīts (valsts kase) 0,074Speciālais budžets (LVAF) 0,316Speciālais budžets0,025(Satiksmes <strong>ministrija</strong>)Dāvinājums (Phare LSIF) 0,241Dāvinājums (Phare Nac.) 0,429Dāvinājums (Somijas VM) 0,058Dāvinājums (Sida) 0,512ietvaros tiek īstenota uzņēmumainstitucionālās attīstības programma,uzturot partnerattiecības ar līdzīgukomunālo pakalpojumu uzņēmumuGnestas pilsētā Zviedrijā.Pilnu atbilstību ES prasībāmūdensapgādes un notekūdeņuattīrīšanas jomā plānots ieviestilgtermiņa programmas ietvaros.2003. gada 1. pusgadā parūdensapgādes un kanalizācijaspakalpojumiem pēc piestādītiemrēķiniem samaksājuši 94% iedzīvotāju.Faktiskais vidējais ūdens patēriņadaudzums uz vienu iedzīvotāju ir151 l/dnn. 2003. gada 1. pusgadā par27


ūdens lietošanu vidēji aprēķināti 0,35 Ls/mēnesī uz vienu iedzīvotāju un1,04 Ls/mēnesī uz vienu mājsaimniecību.Sadzīves atkritumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī siltumapgādes tarifuregulēšanas funkcijas Saulkrastu pilsētas dome ir deleģējusi Rīgas rajona sabiedriskopakalpojumu regulatoram. Šobrīd spēkā esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiir saskaņoti un apstiprināti sabiedrisko pakalpojumu regulatorā.Tarifsūdensapgādei,Ls/m 3Tarifskanalizācijaspakalpojumiem,Ls/m 3Maksa parūdensapgādiLs/cilv.mēn.Maksa parkanalizācijaspakalpojumiem,Ls/cilv.mēn.Uzstādītiūdensmērītāji,%Iedzīvotāji 0,23 0,33 0,95 1,36 71Budžeta0,30 0,33 - - 100iestādesKomerciestādes 0,33 0,48 - - 100Tarifi apstiprināti 31.05.02.Komponents Izpilde FinansētājsTehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde ٧ Pašvaldība, SidaŪdensvada izbūve ٧ ES PhareŪdens skaitītāju uzstādīšana urbumos ٧ ES PhareŪdens skaitītāju uzstādīšana māju ٧ ES PhareievadiemŪdens rezervuāru celtniecība ٧ ES PhareŪdens sūkņu stacijas celtniecība ٧ ES PhareKanalizācijas cauruļvadu izbūve ٧ ES Phare4 notekūdeņu sūkņu staciju celtniecība ٧ ES PhareKanalizācijas pašteces vada būvniecība ٧ Valsts budžets, Satiksmes<strong>ministrija</strong>Notekūdeņu attīrīšanas iekārtuValsts budžets, Valsts kase,rekonstrukcijapašvaldība, SidaInstitucionālās attīstības projektsSida٧ — līdz 2003. gadam izpildītais28


Tukuma pilsētas ūdenssaimniecības attīstība (II fāze)TukumsProjekta vadītājs: Anita JēgereAdrese: Pilsētas attīstības un plānošanasnodaļaPils iela 18Tukums, LV 3101Tālr.: 3122067; Fakss: 3122707E - pasts: dome@tukums.lvProjekta realizācijas laiks: 1999 — 2003Projekta izmaksas: 1,790 milj. LsTukuma pilsētā dzīvo vairāk nekā 18 800 iedzīvotāju. Centralizētos ūdensapgādesun kanalizācijas pakalpojumus, ko pilsētā nodrošina pašvaldības uzņēmums “Tukumaūdens”, saņem aptuveni 80% pilsētas iedzīvotāju.Pilsētā 1999. gadā pabeigts notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijasprojekts. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda ir pietiekama, lai nodrošinātu visaspilsētas notekūdeņu attīrīšanu. Projektā rekonstruētas kanalizācijas sūkņu stacijas unizbūvēta lietus ūdens kanalizācija.Lai uzlabotu stāvokli ūdensapgādē, kā arīkanalizācijas tīklu nodrošināšanā, no 1999. līdz2003. gadam pilsētā tika realizēta ūdenssaimniecībasattīstības projekta otrā kārta. Tās ietvaros pabeigtaūdens ņemšanas vietu sakārtošana, ūdensapgādestīklu rekonstrukcija un paplašināšana, ūdens skaitītājuuzstādīšana, 4 kanalizācijas sūkņu stacijurekonstrukcija un 1 jaunas stacijas izbūve, kā arī citidarbi.Uzbūvējot ūdens attīrīšanas staciju 2003. gadā, iratrisinātas problēmas ar paaugstināto dzelzs saturuNAI izplūdes rādītāji , mg/lPlānotie FaktiskieBSP 5 6 5,7ĶSP 39 32SV 9 5,4P kop 5 6,1N kop 15 9,9dzeramajā ūdenī, kurš pēc ieregulēšanas atbilst ES dzeramā ūdens direktīvasprasībām, kā arī ūdens ieguve pilnībā nodrošina pašreizējās pilsētasūdenssaimniecības prasības.Realizējot Tukuma pilsētas ūdenssaimniecības attīstības II fāzi, pilsētā padotādzeramā ūdens kvalitāte atbilst ES prasībām. Prasības attiecībā uz iedzīvotājunodrošināšanu ar centralizētajiemūdensapgādes un notekūdeņu Finanšu avots Investīcijas,savākšanas pakalpojumiem, kā arīmilj. Lsnotekūdeņu izplūdes rādītājus Valsts budžets 0,300atbilstoši ES normām plānots Pašvaldības budžets 0,284ieviest ilgtermiņa investīciju Speciālais budžets (LVAF) 0,616programmas ietvaros. Tukuma Kredīti (ZIB) 0,590pilsētas dome ir piekritusiiesaistīties plānotajā ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā “Zemgales reģionapašvaldību ūdenssaimniecības attīstība”.2003. gada 1. pusgadā par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem pēcpiestādītiem rēķiniem samaksājuši 90% iedzīvotāju. Faktiskais ūdens patēriņadaudzums iedzīvotājiem ir 33 678 m 3 /mēn. 2003. gada 1. pusgadā par ūdens un29


kanalizācijas lietošanu uz vienu iedzīvotāju vidēji aprēķināti 2,58 Ls/mēnesī, janeizmanto karsto ūdeni, un 4,31 Ls/mēnesī, ja izmanto karsto ūdeni 1 .Ar Tukuma pilsētas domes Komunālo jautājumu komitejas 2002. gada6. novembra lēmumu sadzīves atkritumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arīsiltumapgādes tarifu regulēšanas funkcijas Tukuma pilsētas dome ir deleģējusi Rīgasrajona pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu regulatoram. Šobrīd spēkā esošieūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir saskaņoti un apstiprināti sabiedriskopakalpojumu regulatorā.Tarifsūdensapgādei,Ls/m 3Tarifskanalizācijaspakalpojumiem,Ls/m 3Maksa* parūdensapgādi,Ls/cilv.mēn.Maksa* parkanalizācijaspakalpojumiem,Ls/cilv.mēn.Uzstādītiūdensmērītāji,%Iedzīvotāji 0,30 0,33 1,38 1,49 47Budžeta0,48 0,58 - - 90iestādesKomerciestādes 0,48 0,58 - - 90Tarifi apstiprināti 25.06.03. bez PVN.* atbilst labiekārtošanas grupai 1 (150 l/dnn.)Komponents Izpilde FinansētājsŪdens atdzelžošanas stacija X LVAF, NIBŪdens ņemšanas vietu sakārtošana ٧ LVAFŪdensapgādes tīklu rekonstrukcija un ٧ LVAFpaplašināšanaŪdens skaitītāju uzstādīšana ٧ Valsts budžets, NIBŪdensvada modelēšana ٧ LVAF4 kanalizācijas sūkņu staciju٧ PašvaldībarekonstrukcijaCentra kanalizācijas sūkņu staciju izbūve ٧ Valsts budžets, LVAFKanalizācijas tīklu rekonstrukcija un ٧ LVAFpaplašināšanaNotekūdeņu attīrīšanas iekārtu٧ Valsts budžetsautomatizācijaLietus ūdens kanalizācijas sakārtošana ٧ Valsts budžets, LVAFX — 2003. gadā izpildītais٧ — līdz 2003. gadam izpildītais1 Izmaksas, ieskaitot 9% PVN.30


Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstībaVentspilīProjekta vadītājs: Gatis Krauze,Ventspils PU b/o SIA “Ūdeka” ģenerāldirektorsAdrese: Talsu iela 65, Ventspils LV3600T: 36 61495; Fakss: 36 61912udeka@ventspils.gov.lvProjekta realizācijas laiks 2001 — 2005Projekta izmaksas:kopējās — 20 517 000 EURISPA līdzfinansējums — 9 437 600 EURFinanšu memorands:parakstīts no Eiropas Savienības puses — 22.12.2000.parakstīts no Latvijas Republikas puses — 16.03.2001.ISPA līdzfinansējums pret attiecināmām izmaksām 47%.UzdevumiVidējā termiņa programma:• ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošana un patērētāju pieslēgumuskaita palielināšana;• dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes atbilstība ES direktīvām pardzeramā ūdens kvalitāti un par pilsētas notekūdeņu attīrīšanu;• b/o SIA “Ūdekas” darbības efektivitātes uzlabošana.Īstermiņa programma:• sakārtot ūdens ņemšanas vietu “Ogsils”, ierīkojot jaunus artēziskosurbumus, izbūvējot jaunu savācošo kolektoru un pilnveidojot urbumuautomātisko vadības sistēmu;• izbūvēt dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju;• izbūvēt jaunas un kompaktas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;• rekonstruēt un paplašināt ūdensvada un kanalizācijas tīklus;• rekonstruēt kanalizācijas sūkņu stacijas;• atjaunot iekārtas tīklu apkopei un uzturēšanai;• veikt esošo tīklu kartēšanu, izveidojot vienotu datu bāzi.31


ISPA līdzekļu kontraktēšanas procedūraLīgumu kopējās izmaksas: 21,425 milj.EURLīguma veids Uzdevums Realizācijas statussPakalpojumiPakalpojumiBūvdarbiBūvdarbiTehniskā uzraudzība un palīdzībaprojekta administrēšanāŪdensvada un kanalizācijas tīklumodelēšana un noplūžu vietu noteikšanaŪdensapgādes un kanalizācijascauruļvadu tīklu atjaunošana unpaplašināšana. Tīklu apkalpošanainepieciešamā aprīkojuma piegāde.Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijasbūvniecības un notekūdeņu attīrīšanasiekārtu un sūkņu staciju rekonstrukcija.Līgums noslēgts08.11.02. ar “BarryInternational/LaKalme”Līgums noslēgts06.04.03. ar firmu“COWI”.Līgums noslēgts26.03.03. ar a/s“Venceb”.Līgums par 1. lotinoslēgts 07.08.03. “YITEnvironment”.Līgums par 2. lotinoslēgts 22.08.03. ar“Venceb/Kruger”.Projekta realizācijaKomponents Izpilde FinansētājsPabeigti ~ 50% no līgumā ES ISPA,paradzētajiem uzdevumiem. uzņēmums,Ūdensvada un kanalizācijas tīklumodelēšana un noplūžu vietunoteikšanaŪdensvada un kanalizācijas tīklurekonstrukcija un paplašināšanaAtdzelžošanas stacijas izbūve unūdens ņemšanas vietas “Ogsils”rekonstrukcijaNAI izbūve un kanalizācijas sūkņustaciju rekonstrukcija.Izpildīta būvdarbu līguma pirmāgada programma par ūdensvaduun kanalizācijas tīklurekonstrukciju.Tiek veikta arī ūdens skaitītājuuzstādīšana uz ēku ievadiem.Uzsākta tehniskā projektaizstrāde.Uzsākta tehniskā projektaizstrāde.EIBES ISPA,pašvaldība,uzņēmums,EIBES ISPA,pašvaldība,uzņēmums,valsts budžets,EIBES ISPA,pašvaldība,uzņēmums,valsts budžets,EIB32


Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmasizveideRealizētājs: VIDMProjekta vadītājs: Ilgonis ŠtraussInvestīciju departamentsAdrese: Peldu ielā 25Rīga, LV 1494Tālr.: 7026405; Fakss: 7026558Projekta izmaksas: 10,165 milj. LsProjekta mērķis ir bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošana,kas nodrošinātu valstī maksimāli drošu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu no torašanās līdz galīgajai iznīcināšanai vai apglabāšanai speciālā poligonā, ietverot sevī kāpraktiskās darbības ar bīstamajiem atkritumiem (savākšana, transportēšana,uzglabāšana, pārstrāde, iznīcināšana, apglabāšana utt.), tā arī institucionālās sistēmasizveidošanu un likumdošanas sakārtošanu saskaņā ar ES direktīvām un normām.Projektā, kas tika uzsākts 1995. gadā:• iekārtotas bīstamo atkritumu glabātavas Dobeles rajona Gardenē un Rēzeknesrajona Kņavā;• izveidota speciāla bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizācija;• pabeigta nelikvīdo pesticīdu savākšana no visas Latvijas un to pārvietošana uzGardenes un Kņavas novietnēm (~ 2000 t),• pabeigta bīstamo atkritumu sadedzināšanas kompleksa izveide,• izveidota azbesta atkritumu apglabāšanas vieta Brocēnos,• pabeigta IVN procedūra un izvēlēta vieta bīstamo atkritumu poligona būvniecībai.Galvenie projekta uzdevumiUzdevumsRealizācijastermiņšSavākto nelikvīdo pesticīdu iznīcināšana 2004Bīstamo atkritumu galīgās apglabāšanas poligona izveide 2005Bīstamo atkritumu savākšanas staciju tīkla izveidošana 2006Bīstamo atkritumu neitralizācijas nodrošināšana 2006Projekta izmaksas un finansējuma struktūraFinanšu avots Investīcijas,milj. LsValsts budžets 3,142Speciālais budžets (LVAF) 3,679Dānijas VAA 0,795ES Phare 2,549Kopā 10,165Tiek plānots, ka bīstamo atkritumuapsaimniekošanas sistēmasekspluatācijas un attīstības izmaksaspēc 2005. gada galvenokārt tikssegtas no bīstamo atkritumu radītājumaksām, t.i., sāks darboties princips“piesārņotājs maksā”.33


Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu saimniecībasprojektsGetliņiProjekta vadītājs: Sergejs MeierovicsAdrese: B/O SIA ,,Getliņi EKO"Rīgas raj., p/n Salaspils,CSA izgāztuve ,,Getliņi", LV – 2121Tālr.: 7317800, 9408728; Fakss: 7317810e-pasts: getlini@parks.lvProjekta realizācijas laiks: 1998 — 2006Projekta izmaksas: 14,52 milj. Ls.Getliņu sadzīves atkritumu izgāztuve izveidota un darbojas jau kopšseptiņdesmito gadu sākuma. Atkritumu deponēšana tur tika uzsākta bez jebkādaspamatnes sagatavošanas, infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas izveidošanas.Ilgu laiku atkritumi netika pārklāti ar lietus ūdeni necaurlaidīgu pārklājuma slāni. Kautarī pa izgāztuves perimetru ir izveidots kontūrgrāvis, kura uzdevums ir novadītuzplūstošos virszemes ūdeņus apkārt izgāztuvei uz Daugavu, un iekšpus teritorijas, koapjož kontūrgrāvis, gar atkritumu kalna pakāji izrakts infiltrāta savākšanas dīķis, tomērtādā veidā nebija iespējams turpināt atkritumu izgāztuves izmantošanu. BO SIA“Getliņi EKO” realizē lielāko vides aizsardzības projektu Baltijas valstīs un veicGetliņu sadzīves atkritumu poligonamodernizēšanu atbilstoši EiropasSavienības prasībām.Investīciju projekta īstenošananovērsīs turpmākā vides piesārņojumacēloņus un ļaus modernizēt Getliņuizgāztuvi atbilstoši starptautiski atzītiematkritumu poligona standartiem, kā arīFinanšu avots Investīcijas,milj. LsPasaules Banka 4,579Pasaules <strong>Vides</strong> fonds 2,949Pašvaldības budžets 3,456Sida 0,864Uzņēmuma līdzekļi 2,672prasībām, ko nosaka Latvijas Ministru kabineta noteikumi. Realizējot projektu,samazināsies atmosfēras, virszemes un pazemes ūdeņu piesārņošana, uzlabosiesatkritumu pieņemšana, kontrole, šķirošanas un deponēšanas tehnoloģija, kā arīizgāztuves ārējais izskats. Videi kaitīgais metāns tiks savākts un izmantots kā enerģijasavots.Investīciju projekta uzdevums ir izveidot Eiropas Savienības prasībāmatbilstošu, ekoloģiski drošu un ekonomiski dzīvotspējīgu atkritumu poligonu.Komponents Izpilde FinansētājsJaunā poligona projektēšanas darbi ٧ PBPiebraucamo un iekšējo ceļu izbūveuzņēmums,pašvaldībaĒku (caurlaides, saimniecības ēka ar administrācijastelpām, laboratorija, ģērbtuves, garāža, nojumes,svaru telpa, datoru tehnika ar reģistrācijas sistēmu )nodrošinājums٧ PB, PVF,uzņēmums34


Ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdeņu tīkluierīkošana, apkures nodrošinājums, eļļas uztvērējaizbūve, elektrotīklu un telekomunikācijuierīkošana, sūkņu stacijas izbūve٧ PašvaldībaEnergošūnu pamatnes sagatavošanaGāzes un infiltrāta savākšanas galveno cauruļuizbūve5 šūnām(tiekgatavota)Pašvaldība,uzņēmums,PVF, PB1 šūnai Pašvaldība,uzņēmums,PVF, PBGāzes sistēmas izveide vecajā kalnā ٧ PVFLieljaudas un mazjaudas transportlīdzekļu iegāde ٧ PBBiogāzes savākšanas un izmantošanas sistēmas٧ PBizbūve; apzaļumošanaVecā izgāztuves kalna pārklāšana ar grunts (māls ٧ PVFu.c.) materiāliemAtkritumu šķirošanas un apstrādes iekārtuPBuzstādīšanaAuto svaru izbūve ٧ PVFŪdens attīrīšanas iekārtu (SBR) izbūve ٧ PašvaldībaLietus un gruntsūdens novadīšanas sistēmas izveide ٧ Pašvaldībavecajā izgāztuves kalnā; infiltrāta kolektoraizbūveEnergobloka izbūve ٧ Pašvaldība<strong>Vides</strong> monitoringa sistēmas izveidošana daļēji Sida20 kV līnijas izbūve līdz TEC - 2 ٧ Pašvaldība٧ — līdz 2003. gadam izpildītais35


Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonāProjekta vadītājs: Andris Štāls, BO SIA „Liepājas RAS”direktorsAdrese: Šaurā iela 7, Liepāja, LV 3401Tālr.: 34 07452; Fakss: 34 07453E - pasts: lras@apollo.lvProjekta realizācijas laiks: 2001 — 2006Projekta izmaksas:kopējās — 14 433 000 EURISPA līdzfinansējums — 5 096 700 EURFinanšu memorandsparakstīts no Eiropas Savienības puses — 05.09.2001.parakstīts no Latvijas Republikas puses — 29.11.2001.ISPA līdzfinansējums 63 %.UzdevumiIlgtermiņa programma:• izveidot mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu ar savāktās biogāzesmaksimālu izmantošanu;• ieviest dzīvē principu “piesārņotājs maksā”, t.i., nodrošināt, ka atkritumuražotāji maksā par atkritumu apsaimniekošanu un šis maksājums iradekvāts sistēmas uzturēšanai;• slēgt esošās izgāztuves un samazināt to ietekmi uz apkārtējo vidi;• izveidot reģionālo sadzīves atkritumu poligonu ar piemērotu tehnoloģiju,kas atbilstu ES direktīvas 1999/31/EC prasībām un ieviest atkritumuapsaimniekošanas sistēmu, kas ļautu pakāpeniski sasniegt vispārējāsatkritumu apsaimniekošanas direktīvas 75/442/EEC prasības;• veicināt reģionālas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kompānijasizveidi un tās institucionālo attīstību;• mazināt siltumnīcas efektu, samazinot izmešu daudzumu atmosfērāOglekļa samazināšanas fonda līguma ietvaros;• veicināt atkritumu šķirošanu.Īstermiņa programma:• Grobiņas poligona celtniecība, biogāzes iegūšana/elektroenerģijasražošana;• Šķēdes izgāztuves rekultivācija ar biogāzes ieguvi/elektroenerģijasražošanu;• esošo izgāztuvju slēgšana un rekultivācija;• 26 atkritumu savākšanas punktu izveide reģionā.36


ISPA līdzekļu kontraktēšanas procedūraLīgumu kopējās izmaksas: 8,12 milj. EURLīguma veids Uzdevums Realizācijas statussBūvdarbi Grobiņas poligona celtniecība Līgums parakstīts12.09.03. ar konsorciju“STRABAG AG” un“BMGS”Būvdarbi Šķēdes izgāztuves rekultivācija Līgums parakstīts04.07.03. ar A/S “U.Pīlēnabirojs”AprīkojumaiepirkumsEnerģijas ražošanas iekārtupiegādeKonkursa vērtēšanasziņojums apstiprināts11.09.03.Pakalpojumi Būvdarbu tehniskā uzraudzība Līgums parakstīts04.07.03. ar “Scott WilsonKirkpatrick&Co Ltd”Projekta realizācijaKomponents Izpilde FinansētājsPabeigti~ 30% nolīgumāparedzētajiemdarbiem.Šķēdes izgāztuves rekultivācija,biogāzes iegūšana/elektroenerģijasražošanaGrobiņas poligona celtniecība, biogāzesiegūšana/elektroenerģijas ražošanaUzsākti zemesdarbi.Atkritumu izgāztuvju rekultivācija Jārekultivēatlikušās 2izgāztuves.26 atkritumu savākšanas punktu izveide PabeigtaSadzīves atkritumu pārkraušanasstacijas izveideEnerģijas ražošanas iekārtu piegādemobilizācija.Pabeigtamobilizācija.ES ISPA, Oglekļasamazināšanas fonds,pašvaldība, valsts budžetsES ISPA, Oglekļasamazināšanas fonds,ZIB, pašvaldība, valstsbudžetsPB (kredīts), pašvaldībaPB (kredīts)PB (kredīts)ES ISPA, Oglekļasamazināšanas fonds,valsts budžets37


Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana VentspilsreģionāProjekta vadītājs: Gaitis Celms, Ventspils pilsētas domes bezpeļņas pašvaldībasuzņēmuma “Labiekārtošanas kombināts” direktorsAdrese: Pils iela 12, Ventspils, LV 3601Tālr.: 36 22747; Fakss: 36 22354E - pasts: gaitis.celms@ventspils.gov.lvProjekta realizācijas laiks: 2001 — 2004Projekta izmaksas:Kopējās — 6 190 000 EURISPA līdzfinansējums — 3 033 100 EURFinanšu memorandsparakstīts no Eiropas Savienības puses — 15.06.2001.parakstīts no Latvijas Republikas puses — 20.07.2001.ISPA līdzfinansējums 49%.UzdevumiIlgtermiņa programma:• izveidot mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un izbeigt atkritumunelegālo apglabāšanu;• ieviest dzīvē principu “piesārņotājs maksā”, t.i., nodrošināt, ka atkritumuražotāji maksā par atkritumu apsaimniekošanu un šis maksājums iradekvāts sistēmas uzturēšanai;• centralizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīt 100% pilsētuiedzīvotāju un 80% lauku iedzīvotāju;• uzlabot atkritumu reģistrāciju un tādējādi nodrošināt atbilstošu dabasresursu nodokļa maksājumu par atkritumu apglabāšanu;• uzbūvēt jaunu sadzīves atkritumu poligonu, kas atbilstu ES direktīvas1999/31/EC par atkritumu poligoniem prasībām un ieviest atkritumuapsaimniekošanas sistēmu, kas ļautu pakāpeniski sasniegt ES vispārējāsatkritumu apsaimniekošanas direktīvas prasības;• pakāpeniski ieviest atkritumu dalīto savākšanu un otrreizējo pārstrādi.Īstermiņa uzdevumi:• uzbūvēt sadzīves atkritumu poligonu “Pentuļi”, Vārves pagastā, Ventspilsrajonā;• izveidot divus šķiroto atkritumu savākšanas punktus Ventspils pilsētasteritorijā;• iegādāties atkritumu savākšanas un poligona apsaimniekošanas tehniku uniekārtas;• rekultivēt Ventspils SAA reģionā esošās 13 izgāztuves, tai skaitā Ventspilspilsētas izgāztuvi “Platene”.38


ISPA līdzekļu kontraktēšanas procedūraLīgumu kopējās izmaksas: 6,727 milj. EURLīguma veids Uzdevums Realizācijas statussBūvdarbi Jauna poligona un 2šķiroto atkritumusavākšanas punktubūvniecība; esošoizgāztuvju rekultivācija;iekārtu piegāde.PakalpojumiTehniskā uzraudzībabūvdarbiem.Līgums noslēgts 26.03.03.ar “YIT Construction”.Līgums noslēgts 01.11.02.ar “Barry International /Geo Consultants”.Projekta realizācijaKomponents Izpilde FinansētājsSadzīves atkritumu poligona “Pentuļi”būvniecībaDivu šķiroto atkritumu savākšanaspunktu izveide Ventspils pilsētasteritorijāAtkritumu savākšanas un poligonaapsaimniekošanas tehnikas un iekārtuiegāde13 izgāztuvju, t.sk. izgāztuves “Platene”rekultivācijaPabeigti ~ 90%no līgumāparedzētajiemdarbiem.PabeigtašķirošanaspunktabūvniecībaSiguldas ielā.Piegādāti ~ 40%no līgumāparedzētajiemkonteineriem.Pabeigti ~ 60%no līgumāparedzētajiemdarbiem.ES ISPA, pašvaldība,uzņēmums, EIBES ISPA, pašvaldība,uzņēmums, EIBES ISPA, pašvaldība,uzņēmums, EIBES ISPA, pašvaldība,uzņēmums, EIB39


Sadzīves atkritumu apsaimniekošana ZiemeļvidzemesreģionāProjekta vadītājs: Aivars Sirmais, SIA “ZAAOO” rīkotājdirektorsAdrese: Rīgas iela 32, Valmiera, LV 4201Tālr.: 4281250; Fakss: 4281251E - pasts: zaao@apollo.lvProjekta realizācijas laiks: 1998 — 2006Projekta izmaksas:kopējās — 8 774 000 EURISPA līdzfinansējums — 3 374 000 EURFinanšu memorandsparakstīts no Eiropas Savienības puses — 14.09.2001.parakstīts no Latvijas Republikas puses — 29.11.2001.ISPA līdzfinansējums pret attiecināmām izmaksām 70%.UzdevumiIlgtermiņa programma:• samazināt vides piesārņojumu Ziemeļvidzemes reģionā, kas rodas sadzīvesatkritumu savākšanas un izvietošanas procesā;• izveidot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Ziemeļvidzemesreģionā, kas kalpos par paraugprojektu citiem Latvijas reģioniem;• uzlabot iedzīvotāju dzīves standartu, veidojot augstāku vides kvalitāti, kasnodrošina iedzīvotāju veselības uzlabošanos un rekreācijas spējas;• ieviest dzīvē principu “piesārņotājs maksā”, t.i., nodrošināt, ka atkritumuražotāji maksā par atkritumu apsaimniekošanu un šis maksājums ir adekvātssistēmas uzturēšanai;• centralizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīt 100% pilsētuiedzīvotāju un 80% lauku iedzīvotāju;• uzbūvēt sadzīves atkritumu poligonu, kas atbilstu ES direktīvas 1999/31/ECpar atkritumu poligoniem prasībām un ieviest atkritumu apsaimniekošanassistēmu, kas ļautu pakāpeniski sasniegt vispārējās ES atkritumuapsaimniekošanas direktīvas prasības;• pakāpeniski ieviest atkritumu dalīto savākšanu un otrreizējo pārstrādi.Īstermiņa programma:• Daibes atkritumu poligona būvniecība;• 12 esošo izgāztuvju rekultivācija;• sadzīves atkritumu savākšanas aprīkojuma iegāde;• 9 atkritumu dalītās vākšanas punktu izbūve.40


ISPA līdzekļu kontraktēšanas procedūraLīgumu kopējās izmaksas: 4,816 milj. EURLīguma veids Uzdevums Realizācijas statussBūvdarbiAprīkojuma iepirkumsDaibes atkritumu poligonabūvniecība un 12 esošoizgāztuvju rekultivācijaSadzīves atkritumu savākšanasun noglabāšanas iekārtu iegādeProjekta realizācijas izpilde (tehniskie pasākumi)Līgums noslēgts 28.05.03.ar “VENCEB & SCOCentrs”Līgums noslēgts 05.03.03.ar “SIA VOLVO TruckLatvia”Komponents Izpilde FinansētājsDaibes atkritumu poligona būvniecība Pabeigta tehniskā ES ISPA, uzņēmumsprojekta izstrāde.Norisinās zemesdarbi.12 esošo izgāztuvju rekultivācija Pabeigti ~ 30% ES ISPA, uzņēmumsno līgumāparedzētajiemdarbiem.9 atkritumu dalītās vākšanas punktu Pabeigta tehniskā ES ISPA, uzņēmumsizbūveprojekta izstrāde.Sadzīves atkritumu savākšanas unX ES ISPA, uzņēmumsnoglabāšanas iekārtu iegādeX — 2003. gadā izpildītais41


PIELIKUMSLietotie saīsinājumiSaīsinājums latviskiDānijas VAAEIBESLVAFLVIFNAIPBPVFSomijas VMVIDMZIBSaīsinājums angliskiES ISPAES PhareES Phare LSIFES Phare CBCNEFCOSidaPaskaidrojumsDānijas <strong>Vides</strong> aizsardzības aģentūraEiropas Investīciju bankaEiropas SavienībaLatvijas <strong>Vides</strong> aizsardzības fondsLatvijas <strong>Vides</strong> investīciju fondsNotekūdeņu attīrīšanas iekārtasPasaules BankaPasaules <strong>Vides</strong> fondsSomijas <strong>Vides</strong> <strong>ministrija</strong><strong>Vides</strong> <strong>ministrija</strong>Ziemeļvalstu Investīciju bankaPirmspievienošanās strukturālais fonds (Instrument for StructuralPolicies for pre—Accession)ES Polija un Ungārija: palīdzība ekonomikas rekonstrukcijai(Poland and Hungary: Assistance for Restructuring theEconomic) – no 1996. gada ekonomiskās palīdzības programmaCentrāleiropas un Austrupeiropas valstīmLielo infrastruktūru fonds (Large Scale Infrastructure Facility)Pārrrobežu sadarbības programma (Cross-border Co-operationProgramme)Ziemeļvalstu <strong>Vides</strong> finansu korporācija (Nordic EnvironmentFinance Corporation)Zviedrijas Starptautiskas attīstības aģentūra (SwedishInternational Development Cooperation Agency)42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!