13.07.2015 Views

šeit - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

šeit - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

šeit - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jūrmalas gatvē 74/76Rīga LV1083(pasta izdevumus sedz dalībnieki).Darbus var iesniegt arī personīgi <strong>LU</strong> PPMF V300. vai V305. kabinetā līdz29.11.2012. plkst. 15. 00. (1.atklātās mājsaimniecības olimpiādesreģistratoriem). Iesūtīto darbu fotogrāfiju <strong>un</strong> aprakstu izstādi <strong>un</strong> iesūtītospētījumus varēs apskatīt 16.01.2013. no plkst. 10.00 – 17.00.1. kārtas dalībnieku sarakstu jānosūta uz e-pastu lmpb@inbox.lv, aizpildotpievienoto veidlapu (1.pielik.). Iesūtītos pētījumus <strong>un</strong> darbu fotogrāfijas araprakstiem komisija novērtē <strong>un</strong> izvirza 60 labāko darbu autorus uz 2. kārtu.2. kārtai uzaicināto dalībnieku saraksts būs apskatāms <strong>LU</strong> PPMF mājas lapā:www. ppmf.lu.lv no 2012. gada 21. decembra.2. kārta notiek 2013. gada 16. janvārī <strong>LU</strong> Pedagoģijas, psiholoģijas <strong>un</strong>mākslas fakultātē, Rīgā, Jūrmalas gatvē 74/76. (precīzi norises laiki tiksnorādīti uzaicinājumā).Uzaicinātie dalībnieki klātienē veiks radošu praktisku darbu, kura ideja būssaistīta ar ilgtspējību. Atkarībā no izvēlētā materiāla - tekstila vai skārda <strong>un</strong>stieples, katram olimpiādes dalībniekam jāņem līdzi materiāli <strong>un</strong> darba rīkitekstila izstrādājumu <strong>un</strong> metāla izstrādājumu darināšanai (precīzāk materiāli<strong>un</strong> darbarīki būs uzskaitīti uzaicinājumā dalībai 2.kārtā) <strong>un</strong> skices veidošanai(A4 zīmēšanas papīrs, lineāls, rakstāmpiederumi, krāsas, aplikāciju papīrs,līme, zīmuļi, šķēres).4. SKOLOTĀJIEM2. kārtas laikā tiks organizēta skolotāju radošo darbu izstāde.Darbu tēma: „Ilgtspējība”.Radošais darbs, tā izvēles pamatojums <strong>un</strong> apraksts (1000 zīmes).Skolotāji darbus izstādei nodod 16.01.2013. reģistrējoties, atpakaļ saņem16.01.2013. plkst. 17.00.1. kārtai iesūtītie skolēnu pētījumi <strong>un</strong> radošo darbu fotogrāfijas <strong>un</strong> aprakstipaliek olimpiādes organizatoru rīcībā.Kontaktpersonas <strong>un</strong> tālruņi: Lolita Šelvaha 26517197 <strong>un</strong> Māra Urdziņa–Deruma 29363294.5. OLIMPIĀDES 2. KĀRTAS DARBU VĒRTĒŠANAAtklātās olimpiādes dalībnieku darbus vērtē organizatoru komisija pēckritērijiem: atbilstība uzdevumam; darba kompozīcija; oriģinalitāte; krāsu vai materiālu salikums; tehniskā kvalitāte.


1.pielikums1. atklātās mājsaimniecības olimpiādes 1. kārtas dalībnieku sarakstsNr.1.2.3.4.5.6.Skolnieka/cesvārds, uzvārdsKlase Skola Novads Skolotāja /as vārds, uzvārdsKontakttālr<strong>un</strong>is:e-pasts:2.pielikumsPētnieciskie darbi saistībā ar ilgtspējību mājsaimniecībāDzīvot šodien, saglabāt nākošajām paaudzēm.Domāt globāli, rīkoties lokāli.Izvērtēt sakarību starp vēlmēm <strong>un</strong> iespējām.Kā mainīt savus ikdienas paradumus.Indivīda izdzīvošana mūsdienu mainīgajos apstākļos.Pagātne, tagadne, nākotne.Pētījums jāveic vienā no mājturības <strong>un</strong> tehnoloģiju/mājsaimniecības tēmām:tehnoloģijas I vai tehnoloģijas II, mājoklis, apģērbs, uzturs, drošība,patērētājzinības u.c.Kopīgais apjoms nepārsniedz 20 lpp.Pētnieciskais darbs sastāv no titullapas, satura rādītāja, ievada, teorētiskāpamatojuma nodaļas, novērojuma/eksperimenta/praktiskās izmēģinājumadarbības veikšanas, secības <strong>un</strong> norises apraksta, rezultātu fiksēšanas, objektīvo<strong>un</strong> subjektīvo secinājumu veikšanas, nobeiguma, ieteikumiem problēmasrisināšanai, literatūras saraksta, ja nepieciešami, arī pielikumiem.Pētniecisko darbu vērtēšanas kritēriji: Temata / problēmas oriģinalitāte <strong>un</strong> aktualitāte. Pētījuma rezultātu / secinājumu zinātniskā / praktiskā vērtība.


Raksta satura loģika.Raksta valoda.Korekts atsauču lietojums (vai atsauces tekstā <strong>un</strong> vēres (literatūras <strong>un</strong> avotu saraksts)savstarpēji sakrīt).Raksta struktūras atbilstība noformēšanas prasībām.Tēmas paraugam: Mazgāšanas līdzekļi no senatnes līdz mūsdienām, to izmantošanasefektivitāte šodien. Efektīvāko veļas ziepju noteikšana. Seno <strong>un</strong> mūsdienīgo kopšanas līdzekļu salīdzinājums <strong>un</strong> efektivitāte/ietekme uz apkārtējo vidi. Tekstilmateriālu krāsošana ar mūsdienu dzērieniem: COCA-COLA,FANTA, TARHŪNS u.c. Recycling idejas izveidošanās <strong>un</strong> to realizācija konkrētos materiālos vaitehnoloģijās. Latviskās garšvielas <strong>un</strong> to salīdzinājums ar mūsdienu populārākajāmgaršvielām pasaules virtuvēs. Mēbeļu atja<strong>un</strong>ošanas <strong>un</strong> vizuālo izmaiņu iespējas. Slow Fashion idejas rašanās <strong>un</strong> izmantošana apģērba veidošanā <strong>un</strong>pārveidošanā. Metāla izstrādājumu ja<strong>un</strong>ā dzīve.Radošo darbu fotogrāfijas <strong>un</strong> apraksts3.pielikumsKatrs pretendents iesūta 1-3 radošo praktisko darbu fotogrāfijas izvēlētajāmateriālā <strong>un</strong> tehnikā, kurās ir realizētas ilgtspējības idejas.Katru ideju noformē uz A4 krāsainā plānā kartona (vienai idejai 1-2 kartoni).Īss idejas apraksts – līdz 1000 rakstu zīmēm.Katrs kartons kreisajā pusē ir parakstīts (1. pielikums).Radošo darbu vērtēšanas kritēriji atbilstība uzdevumam <strong>un</strong> apjomam; noformējums; ideju oriģinalitāte apraksts.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!