13.07.2015 Views

šeit - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

šeit - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

šeit - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jūrmalas gatvē 74/76Rīga LV1083(pasta izdevumus sedz dalībnieki).Darbus var iesniegt arī personīgi <strong>LU</strong> PPMF V300. vai V305. kabinetā līdz29.11.2012. plkst. 15. 00. (1.atklātās mājsaimniecības olimpiādesreģistratoriem). Iesūtīto darbu fotogrāfiju <strong>un</strong> aprakstu izstādi <strong>un</strong> iesūtītospētījumus varēs apskatīt 16.01.2013. no plkst. 10.00 – 17.00.1. kārtas dalībnieku sarakstu jānosūta uz e-pastu lmpb@inbox.lv, aizpildotpievienoto veidlapu (1.pielik.). Iesūtītos pētījumus <strong>un</strong> darbu fotogrāfijas araprakstiem komisija novērtē <strong>un</strong> izvirza 60 labāko darbu autorus uz 2. kārtu.2. kārtai uzaicināto dalībnieku saraksts būs apskatāms <strong>LU</strong> PPMF mājas lapā:www. ppmf.lu.lv no 2012. gada 21. decembra.2. kārta notiek 2013. gada 16. janvārī <strong>LU</strong> Pedagoģijas, psiholoģijas <strong>un</strong>mākslas fakultātē, Rīgā, Jūrmalas gatvē 74/76. (precīzi norises laiki tiksnorādīti uzaicinājumā).Uzaicinātie dalībnieki klātienē veiks radošu praktisku darbu, kura ideja būssaistīta ar ilgtspējību. Atkarībā no izvēlētā materiāla - tekstila vai skārda <strong>un</strong>stieples, katram olimpiādes dalībniekam jāņem līdzi materiāli <strong>un</strong> darba rīkitekstila izstrādājumu <strong>un</strong> metāla izstrādājumu darināšanai (precīzāk materiāli<strong>un</strong> darbarīki būs uzskaitīti uzaicinājumā dalībai 2.kārtā) <strong>un</strong> skices veidošanai(A4 zīmēšanas papīrs, lineāls, rakstāmpiederumi, krāsas, aplikāciju papīrs,līme, zīmuļi, šķēres).4. SKOLOTĀJIEM2. kārtas laikā tiks organizēta skolotāju radošo darbu izstāde.Darbu tēma: „Ilgtspējība”.Radošais darbs, tā izvēles pamatojums <strong>un</strong> apraksts (1000 zīmes).Skolotāji darbus izstādei nodod 16.01.2013. reģistrējoties, atpakaļ saņem16.01.2013. plkst. 17.00.1. kārtai iesūtītie skolēnu pētījumi <strong>un</strong> radošo darbu fotogrāfijas <strong>un</strong> aprakstipaliek olimpiādes organizatoru rīcībā.Kontaktpersonas <strong>un</strong> tālruņi: Lolita Šelvaha 26517197 <strong>un</strong> Māra Urdziņa–Deruma 29363294.5. OLIMPIĀDES 2. KĀRTAS DARBU VĒRTĒŠANAAtklātās olimpiādes dalībnieku darbus vērtē organizatoru komisija pēckritērijiem: atbilstība uzdevumam; darba kompozīcija; oriģinalitāte; krāsu vai materiālu salikums; tehniskā kvalitāte.


1.pielikums1. atklātās mājsaimniecības olimpiādes 1. kārtas dalībnieku sarakstsNr.1.2.3.4.5.6.Skolnieka/cesvārds, uzvārdsKlase Skola Novads Skolotāja /as vārds, uzvārdsKontakttālr<strong>un</strong>is:e-pasts:2.pielikumsPētnieciskie darbi saistībā ar ilgtspējību mājsaimniecībāDzīvot šodien, saglabāt nākošajām paaudzēm.Domāt globāli, rīkoties lokāli.Izvērtēt sakarību starp vēlmēm <strong>un</strong> iespējām.Kā mainīt savus ikdienas paradumus.Indivīda izdzīvošana mūsdienu mainīgajos apstākļos.Pagātne, tagadne, nākotne.Pētījums jāveic vienā no mājturības <strong>un</strong> tehnoloģiju/mājsaimniecības tēmām:tehnoloģijas I vai tehnoloģijas II, mājoklis, apģērbs, uzturs, drošība,patērētājzinības u.c.Kopīgais apjoms nepārsniedz 20 lpp.Pētnieciskais darbs sastāv no titullapas, satura rādītāja, ievada, teorētiskāpamatojuma nodaļas, novērojuma/eksperimenta/praktiskās izmēģinājumadarbības veikšanas, secības <strong>un</strong> norises apraksta, rezultātu fiksēšanas, objektīvo<strong>un</strong> subjektīvo secinājumu veikšanas, nobeiguma, ieteikumiem problēmasrisināšanai, literatūras saraksta, ja nepieciešami, arī pielikumiem.Pētniecisko darbu vērtēšanas kritēriji: Temata / problēmas oriģinalitāte <strong>un</strong> aktualitāte. Pētījuma rezultātu / secinājumu zinātniskā / praktiskā vērtība.


Raksta satura loģika.Raksta valoda.Korekts atsauču lietojums (vai atsauces tekstā <strong>un</strong> vēres (literatūras <strong>un</strong> avotu saraksts)savstarpēji sakrīt).Raksta struktūras atbilstība noformēšanas prasībām.Tēmas paraugam: Mazgāšanas līdzekļi no senatnes līdz mūsdienām, to izmantošanasefektivitāte šodien. Efektīvāko veļas ziepju noteikšana. Seno <strong>un</strong> mūsdienīgo kopšanas līdzekļu salīdzinājums <strong>un</strong> efektivitāte/ietekme uz apkārtējo vidi. Tekstilmateriālu krāsošana ar mūsdienu dzērieniem: COCA-COLA,FANTA, TARHŪNS u.c. Recycling idejas izveidošanās <strong>un</strong> to realizācija konkrētos materiālos vaitehnoloģijās. Latviskās garšvielas <strong>un</strong> to salīdzinājums ar mūsdienu populārākajāmgaršvielām pasaules virtuvēs. Mēbeļu atja<strong>un</strong>ošanas <strong>un</strong> vizuālo izmaiņu iespējas. Slow Fashion idejas rašanās <strong>un</strong> izmantošana apģērba veidošanā <strong>un</strong>pārveidošanā. Metāla izstrādājumu ja<strong>un</strong>ā dzīve.Radošo darbu fotogrāfijas <strong>un</strong> apraksts3.pielikumsKatrs pretendents iesūta 1-3 radošo praktisko darbu fotogrāfijas izvēlētajāmateriālā <strong>un</strong> tehnikā, kurās ir realizētas ilgtspējības idejas.Katru ideju noformē uz A4 krāsainā plānā kartona (vienai idejai 1-2 kartoni).Īss idejas apraksts – līdz 1000 rakstu zīmēm.Katrs kartons kreisajā pusē ir parakstīts (1. pielikums).Radošo darbu vērtēšanas kritēriji atbilstība uzdevumam <strong>un</strong> apjomam; noformējums; ideju oriģinalitāte apraksts.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!