Saprašanās memorands - Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija

mfa.gov.lv

Saprašanās memorands - Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija

Saprašanās memorands par sadarbību starp Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, LatvijasRepublikas Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Tirdzniecībasun rūpniecības kameru un Latvijas Darba devēju konfederāciju, pārstāvot Latvijas ekonomiskāsintereses ārvalstīsRīgā2011.gada ___________________Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (turpmāk – ĀM), Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija(turpmāk – EM), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA), Latvijas Tirdzniecības unrūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) un Latvijas Darba devēju konfederācija (turpmāk – LDDK), visaskopā turpmāk tekstā – Puses,atzīstot nepieciešamību nodrošināt starp pusēm aktuālās informācijas apmaiņu Latvijas ārējoekonomisko attiecību jomā, kā arī stiprināt sadarbību ar mērķi aizstāvēt Latvijas uzņēmēju intereses,noslēdz piecpusēju Saprašanās memorandu par sekojošo:Sadarbības mērķi:• stiprināt Pušu sadarbību un integrētu, koordinētu rīcību Latvijas ārējo ekonomisko interešuīstenošanā dalītas institūciju kompetences modeļa situācijā, balstoties uz uzņēmējuinteresēm Latvijas ārējo ekonomisko attiecību jomā;• nodrošināt uzņēmējiem aktuālas informācijas pieejamību un koordinētu apriti, īstenojotLatvijas ārējas ekonomiskās intereses;• stiprināt konstruktīvu Pušu dialogu ar uzņēmējiem viņu interešu pārstāvībā ārējāsekonomiskās diplomātijas un darbības jomā, tai skaitā nodrošinot atgriezenisko saitiuzņēmēju interešu un viedokļu apzināšanā;• veicināt Latvijas uzņēmēju informētību par ārējiem tirgiem un iespējām saņemtnepieciešamo atbalstu ārējo tirgu apgūšanā;• veicināt ārvalstu uzņēmēju interesi par Latvijas eksportspējīgām precēm un pakalpojumiem,kā arī investīciju iespējām Latvijā.Sadarbības realizācijas mehānisms:1. Reizi pusgadā vai nepieciešamības gadījumā biežāk notiek piecpusējas sanāksmes(Sanāksmes). Uz Sanāksmēm, visām Pusēm piekrītot, un atkarībā no Sanāksmju darbakārtības, var tik pieaicināti citu institūciju, organizāciju vai uzņēmumu pārstāvji.2. Sanāksmēs izskata Pušu priekšlikumus, kuru virzība ir būtiska uzņēmēju ārējo ekonomiskointerešu aizstāvībai, kā arī ekonomikas attīstībai kopumā un kuru risināšanā ir nepieciešamaPušu iesaiste, gatavo priekšlikumus jautājumu virzībai atbildīgajām institūcijām.3. Sanāksmē izskata Pušu iepriekšējā gada ārējās ekonomiskās aktivitātes un priekšlikumusārējām ekonomiskām aktivitātēm nākošajā gadā, iekļaujot tās Pušu kopīgā ārējo ekonomiskoaktivitāšu plānā, kas reizi ceturksnī tiek atjaunots.4. Sanāksmēs izvirza priekšlikumus „Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas unārvalstu investīciju piesaistes pasākumu plānam”.5. Sanāksmju laikā puses pārrunā plānotās un/vai apstiprinātās ienākošās un izejošās augstuvalsts amatpersonu vizītes un tirdzniecības misijas un vienojas par uzdevumu sadali atbilstošiparedzamajam vizīšu formātam un specifikai.


6. Puses vienojas par savstarpēju savās mājas lapās izvietoto Latvijas un ārvalstu uzņēmējiemadresēto informācijas resursu savietošanu (salāgošanu), kā arī par uzņēmējiem aktuālāsinformācijas izvietošanu savās mājas lapās.7. Puses vienojas izveidot darba grupu, kas apzinātu nepieciešamību un iespējas izstrādāt unuzturēt vienotu, integrētu informācijas sistēmu, kurā atrastos Latvijas uzņēmējiem noderīga,vispusīga, strukturēta un regulāri atjaunota informācija par ārējiem tirgiem, kā arī ārvalstuuzņēmējiem noderīga informācija par Latvijas biznesa vidi, investīciju projektiem,eksportspējīgām precēm un pakalpojumiem.8. Atbilstoši noteiktiem Saprašanās memoranda pamatprincipiem un mērķiem, tā sadarbībasrealizācijas mehānisms pēc nepieciešamības var tikt papildināts, nemainot memorandatekstu.9. Saprašanās memorands sagatavots piecos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katraiPusei. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.10. Saprašanās memorands stājas spēkā pēc tam, kad to parakstījušas visas Puses.Ārlietu ministrsEkonomikas ministrs______________Ģ.V.Kristovskis_________________A.KamparsLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors__________________A.OzolsLatvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents________________G.StrautmanisLatvijas Darba devēju konfederācijas prezidents______________________V.Gavrilovs

More magazines by this user
Similar magazines