13.07.2015 Views

kalendārs bibliotēkām 2008 - Academia

kalendārs bibliotēkām 2008 - Academia

kalendārs bibliotēkām 2008 - Academia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KALENDĀRS BIBLIOTĒKĀM<strong>2008</strong>Oktobris, novembris, decembrisEdvards Munks. Kliedziens, 1893RīgaLatvijas Nacionālā bibliotēkaBibliotēku attīstības institūts<strong>2008</strong>© Latvijas Nacionālā bibliotēkaISSN 1407-3807Par izdevumu atbild: Māra NipereE-pasts: mara.nipere@lnb.lv


2SATURSPriekšvārds ............................................................................................... 3Oktobris ................................................................................................... 4Novembris ................................................................................................ 6Decembris ................................................................................................ 89.X Vispasaules pasta diena ....................................................................... 1115.X literatūrzinātniekam, pedagogam Oto Čakaram — 100 ....................... 1621.X zviedru inženierim, ėīmiėim, uzĦēmējam Alfrēdam Nobelam — 175 ............ 1824.X māksliniekam, semiotikas pētniekam Valdim Celmam — 65 .............. 2128.X tēlniekam Kārlim Zālem — 120 ....................................................................... 247.XI franču rakstniekam, filozofam Albēram Kamī — 95 ........................... 2612.XI dramaturgam, scenāristam, režisoram Laurim Gundaram — 50 ........ 2913.XI gleznotājam Voldemāram Irbem — 115 ............................................ 3315.XI rakstniekam Linardam Laicenam — 125 .......................................... 3523.XI krievu rakstniekam Nikolajam Nosovam — 100 ............................... 3830.XI pirmā Advente ................................................................................. 4030.XI grāmatizdevējam Jānim Rozem — 130 ............................................ 424.XII dzejniekam Jurim Kunnosam — 60 ..................................................... 4312.XII kirgīzu rakstniekam, diplomātam Čingizam Aitmatovam — 80 ....... 4617.XII aktierim, estrādes māksliniekam Edgaram LiepiĦam — 80 .......................... 4829.XII rakstniekam Albertam Sprūdžam — 100 ......................................... 50


3PRIEKŠVĀRDSLatvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta izdevumā “Kalendārsbibliotēkām” apkopota informācija par atsevišėām personām un notikumiem <strong>2008</strong>.gada IVceturksnī. Kalendārs palīdzēs bibliotekāriem uzziĦu un informācijas sniegšanā, kā arī citosbibliotekārā darba procesos.Izdevumā “Kalendārs bibliotēkām” bibliogrāfiskais apraksts veidots atbilstoši ISBDstandartiem un “Bibliogrāfiska apraksta standartu (BA : ISBD) piemērošanas noteikumiemanalītiskajā aprakstā” (Rīga, 2000). Periodisko izdevumu numuri bibliogrāfiskajā aprakstānorādīti, sākot ar 2005.gadu, atsevišėos gadījumos piedāvājot arī vecākus izdevumus.Bibliogrāfisko sarakstu sastādīšanā izmantoti Latvijas Nacionālās bibliotēkaskrājumi, elektroniskais kopkatalogs un nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāze.Literatūras atlasē par kādu personu vai notikumu uzrādītas pēdējos desmit gados izdotāsgrāmatas, kā arī laikrakstu un žurnālu raksti, kas publicēti, sākot ar 2005.gadu. Atsevišėosgadījumos bibliogrāfiskajos sarakstos iekĜauta arī pirms 2005.gada iznākusī literatūra.Informācijai pievienotas norādes uz pēdējos 10 gados izdotajiem “Kalendārsbibliotēkām” (agrāk — “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas”) numuriem.Dažām kalendārā iekĜautajām personām un ievērojamiem notikumiem tiek veidotibibliogrāfiskie saraksti.“Kalendārs bibliotēkām” iznāk četras reizes gadā, reizi ceturksnī.


4OKTOBRIS1.X Starptautiskā mūzikas diena1.X aktrisei Antai Klintij — 115 (1893-1970)2.X dzejniecei Rudītei Losānei — 50 (1958)2.X filologam, tulkotājam Valdim Biseniekam — 80 (1928)3.X aktierim Uldim Dumpim — 65 (1943)4.X Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena4.X juristam, literātam Andrejam Stērstem — 155 (1853-1921)5.X Skolotāju diena6.X rakstniekam Albertam Belam 1 — 70 (1938)7.X Pasaules senioru diena8.X literatūrkritiėei Jolantai Mackovai — 55 (1953)8.X rakstniekam Gunāram Cīrulim 2 — 85 (1923-2002)8.X režisoram, rakstniekam Vilim Lapeniekam — 100 (1908-1983)8.X vācu psihiatram Ernstam Krečmeram — 120 (1888-1964)9.X Vispasaules pasta diena9.X rakstniekam Norbertam Neikšānītim — 95 (1913-1972)9.X dramaturăei, pedagoăei Ventai Vīgantei — 95 (1913-1994)10.X sabiedriskai un politiskai darbiniecei Bertai Vesmanei — 130 (1878-1941)10.X itāĜu komponistam Džuzepem Verdi — 195 (1813-1901)11.X dramaturăei Lidijai Auzānei — 95 (1913-1972)11.X dramaturgam, aktierim, režisoram Ādolfam Alunānam 3 — 160 (1848-1912)12.X arhitektam Vilhelmam Bokslafam 4 — 150 (1858-1945)13.X dzejniekam Ziedonim Purvam — 85 (1923-1989)13.X rakstniekam Madsolas JōĦam — 95 (1913-1975)14.X scenogrāfam Andrim Freibergam — 70 (1938)14.X rakstniecei Zemgaliešu Birutai — 130 (1878-1906)15.X gleznotājam, arhitektam Reinim Zusteram — 90 (1918-1999)15.X literatūrzinātniekam, pedagogam Oto Čakaram — 100 (1908-1999)15.X dzejniekam Neredzīgajam Indriėim — 225 (1783-1828)17.X aktierim, režisoram Naurim Klētniekam — 70 (1938)1 “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas” 1998.gada IV ceturksnī.2 “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas” 1998.gada IV ceturksnī.3 “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas” 1998.gada IV ceturksnī.4 “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas” 1998.gada IV ceturksnī.


518.X sabiedriskam darbiniekam, grāmatizdevējam Eduardam Kozlovskim senioram —130 (1878-1943)19.X rakstniecei, tulkotājai Elīnai Zālītei 5 — 110 (1898-1955)20.X vācu rakstniekam Otfrīdam Preisleram — 85 (1923)20.X dziedātājai Mildai Brehmanei-Štengelei — 115 (1893-1981)21.X zviedru inženierim, ėīmiėim, uzĦēmējam Alfrēdam Nobelam — 175 (1833-1896)22.X franču aktrisei Katrīnai Denēvai — 65 (1943)24.X Starptautiskā ANO diena24.X māksliniekam, dizaineram, semiotikas pētniekam Valdim Celmam — 65 (1943)24.X rakstniecei Margitai Gūtmanei — 65 (1943)25.X franču komponistam Žoržam Bizē — 170 (1838-1875)26.X horeogrāfam Agrim DaĦiĜevičam — 45 (1963)27.X singapūriešu izcelsmes angĜu mūziėei, vijolniecei Vanesai Mejai — 30 (1978)27.X rakstniekam, literatūrzinātniekam Valentīnam Lukaševičam — 40 (1968)27.X ASV valsts darbiniekam Teodoram Rūzveltam — 150 (1858-1919)27.X angĜu jūrasbraucējam Džeimsam Kukam — 280 (1728-1779)28.X itāĜu mūziėim Erosam Ramazoti — 45 (1963)28.X dzejniecei, publicistei Annai Dimantei — 100 (1908-2002)28.X rakstniekam Jānim Plaudim — 105 (1903-1952)28.X tēlniekam Kārlim Zālem — 120 (1888-1942)28.X pedagoăei Eleonorai Upatniecei — 125 (1883-1980)31.X katoĜu garīdzniekam, folkloristam Pīteram SmeĜteram — 140 (1868-1949)5 “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas” 1998.gada IV ceturksnī.


6NOVEMBRIS1.XI Visu svēto diena1.XI Pasaules vegānu diena1.XI literatūrzinātniekam, kritiėim Remam Trofimovam — 80 (1928-2001)2.XI rakstniekam Pōvulam Laizānam — 120 (1888-1933)2.XI arhitektam Augustam Malvesam — 130 (1878-1951)3.XI dzejniecei, tulkotājai Irēnai AuziĦai — 50 (1958)6.XI rakstniecei Ilzei GraudiĦai — 40 (1968)6.XI rakstniekam, publicistam Ēvaldam Strodam — 75 (1933-1998)7.XI franču rakstniekam, filozofam Albēram Kamī — 95 (1913-1960)7.XI rakstniecei Emīlijai Krišjānei — 120 (1888-1968)9.XI krievu rakstniekam Ivanam TurăeĦevam — 190 (1818-1883)10.XI MārtiĦdiena10.XI vācu domātājam, sabiedriskam darbiniekam MārtiĦam Luteram — 525 (1483-1546)11.XI Lācplēša diena 611.XI literātam Pēterim Priedem — 90 (1918-1990)11.XI dramaturgam Osvaldam Liepam — 100 (1908-1992)11.XI dzejniekam Jezupam Cakulam — 110 (1898-1942)11.XI militāram darbiniekam, pulkvedim Jukumam Vācietim — 135 (1873-1938)12.XI dramaturgam, scenāristam, režisoram Laurim Gundaram — 50 (1958)12.XI literātam Izidoram Kūkojam — 105 (1903-1938)12.XI grāmatizdevējam Ludim Neimanim — 145 (1863-1926)12.XI krievu komponistam, ėīmiėim Aleksandram Borodinam — 175 (1833-1887)13.XI Starptautiskā neredzīgo diena13.XI dzejniekam Ojāram Vācietim — 75 (1933-1983)13.XI katoĜu garīdzniekam, kultūrvēsturniekam, publicistam StaĦislavam Kučinskim —95 (1913)13.XI gleznotājam Voldemāram Irbem — 115 (1893-1944)14.XI dzejniekam Alfrēdam Kvālim — 100 (1908-1945)15.XI rakstniekam, tulkotājam Oskaram Seikstam — 35 (1973)15.XI rakstniekam Linardam Laicenam — 125 (1883-1937)6 “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas” 1998.gada IV ceturksnī.


717.XI Starptautiskā studentu diena18.XI Latvijas Republikas proklamēšanas (90.gada)diena 718.XI literatūras un teātra kritiėei Silvijai Freinbergai — 80 (1928)18.XI literātam Aleksandram ZariĦam — 90 (1918-1994)18.XI žurnālistam, sabiedriskam darbiniekam Aleksandram Vēberam — 160 (1848-1910)19.XI rakstniekam, žurnālistam Vilim LesiĦam — 105 (1903-1982)20.XI krievu aktierim Aleksejam Batalovam — 80 (1928)20.XI literatūrkritiėei, tulkotājai Andai Plēsumai — 80 (1928-1993)20.XI zviedru rakstniecei Selmai Lāgerlēvai 8 — 150 (1858-1940)21.XI Starptautiskā televīzijas diena21.XI gleznotājai Helēnai Heinrihsonei — 60 (1948)21.XI literatūras un teātra zinātniecei Birutai Gudriėei — 80 (1928)21.XI dramaturgam Arturam Vilkam — 105 (1903-1976)22.XI rakstniekam Voldemāram Rihteram — 100 (1908-1980)22.XI politiėim, žurnālistam Ansim Buševicam — 130 (1878-1942)23.XI poĜu komponistam Kšištofam Pendereckim — 75 (1933)23.XI krievu rakstniekam Nikolajam Nosovam — 100 (1908-1976)23.XI ėīmiėim MārtiĦam Eduardam Strautmanim — 110 (1898-1973)23.XI skolotājam, literātam Tomam Gailītim-Gaidulim — 165 (1843-1917)25.XI katoĜu garīdzniekam, publicistam Heinriham Tropam — 100 (1908-1994)25.XI skolotājai, literātei Emmai Stegerei — 110 (1898-1996)25.XI vācu dramaturgam Georgam Kaizeram — 130 (1878-1945)27.XI krievu mūziėim, komponistam Borisam Grebenščikovam — 55 (1953)27.XI literatūrzinātniecei Gundegai Grīnumai — 60 (1948)28.XI franču sociālantropologam, filozofam Klodam Levī-Strosam — 100 (1908)28.XI publicistam Jānim Mendem — 105 (1903-1972)28.XI dzejniekam Zvanpūtim — 135 (1873-1911)30.XI Pirmā Advente30.XI aktrisei Vizmai Kvēpai — 50 (1958)30.XI grāmatizdevējam Jānim Rozem — 130 (1878-1942)30.XI poĜu izcelsmes rakstniekam, publicistam Kazimiram BuiĦickim — 220 (1788-1878)7 “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas” 1998.gada IV ceturksnī.8 “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas” 1998.gada IV ceturksnī.


8DECEMBRIS1.XII Pasaules AIDS diena1.XII skatuves mākslas pedagogam, rakstniekam Zeltmatim — 140 (1868-1961)2.XII grieėu izcelsmes amerikāĦu operdziedātājai Marijai Kallasai — 85 (1923-1977)2.XII grāmatizdevējam Vilim Štālam — 100 (1908-1985)3.XII Eiropas diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām3.XII literatūrzinātniecei Ingūnai Daukstei-Silasproăei — 40 (1968)3.XII krievu rakstniecei un latviešu literatūras tulkotājai Mirai KrupĦikovai — 100(1908-1991)3.XII tulkotājam Jānim Ozolam — 105 (1903-1975)4.XII dzejniekam Jurim Kunnosam — 60 (1948-1999)4.XII ārstam, anesteziologam Andrejam Sedleniekam — 70 (1938-1997)5.XII dramaturăei Valijai Grundmanei — 85 (1923-1994)7.XII Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiĦasdiena7.XII itāĜu arhitektam, tēlniekam Džovanni Lorenco Bernīni — 410 (1598-1680)8.XII amerikāĦu mūziėim Džimam Morisonam — 65 (1943-1971)8.XII grāmatizdevējam, rakstniekam Ansim Gulbim 9 — 135 (1873-1936)8.XII rakstniekam Apsīšu Jēkabam 10 — 150 (1858-1929)10.XII akadēmiėim Jānim StradiĦam — 75 (1933)10.XII franču komponistam, ērăelniekam Olivjē Mesiānam — 100 (1908-1992)10.XII žurnālistam, rakstniekam Nikolajam PuriĦam — 150 (1858-1935)11.XII rakstniekam, publicistam Atim Skalbergam — 70 (1938)11.XII krievu rakstniekam, disidentam Aleksandram SolžeĦicinam — 90 (1918-<strong>2008</strong>)11.XII franču komponistam, diriăentam Hektoram Luijam Berliozam — 205 (1803-1869)12.XII folkloristei Dainai Jurikai — 50 (1958)12.XII režisoram, skatuves mākslas pedagogam Mihailam Gruzdovam — 55 (1953)12.XII kirgīzu rakstniekam, diplomātam Čingizam Aitmatovam — 80 (1928-<strong>2008</strong>)12.XII gleznotājam, scenogrāfam, kostīmu māksliniekam Jānim Kugam — 130 (1878-1969)12.XII norvēău gleznotājam, grafiėim Edvardam Munkam — 145 (1863-1944)13.XII basketbolistam Kasparam Kambalam — 30 (1978)9 “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas” 1998.gada IV ceturksnī.10 “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas” 1998.gada IV ceturksnī.


913.XII poĜu valodniekam, latviešu literatūras tulkotājam poĜu valodā StaĦislavamFrancišekam Kolbuševskim — 75 (1933-1986)13.XII baletdejotājai Veltai VilciĦai 11 — 80 (1928-1995)13.XII krievu dzejniekam Valērijam Brjusovam — 135 (1873-1924)14.XII grafiėim Dainim Rožkalnam — 80 (1928)14.XII franču ārstam, astrologam, gaišreăim Nostradamam — 505 (1503-1566)15.XII tulkotājam Augustam Ăiezenam — 120 (1888-1964)16.XII rakstniekam Kārlim Fimberam — 110 (1898-1970)16.XII revolucionāram, rakstniekam MārtiĦam Lācim — 120 (1888-1938)17.XII aktierim, estrādes māksliniekam Edgaram LiepiĦam — 80 (1928-1995)18.XII žurnālistam Ludvigam Grienam — 140 (1868-1930)19.XII literatūrzinātniekam, kritiėim BroĦislavam Tabūnam — 80 (1928-2004)19.XII bibliogrāfei, grāmatniecības vēsturniecei Eiženijai Peilei — 100 (1908-1979)20.XII režisorei, skatuves mākslas pedagoăei Mārai Ėimelei — 65 (1943)20.XII satīriėim, tulkotājam Īzakam Livšicam — 85 (1923-1978)20.XII aktrisei, režisorei, skatuves mākslas pedagoăei Olgai Bormanei — 115 (1893-1968)21.XII rakstniekam, scenāristam Andrim Kolbergam 12 — 70 (1938)21.XII aktrisei Dinai Kveldei — 70 (1938)21.XII dzejniecei Ilgai Bērzai — 75 (1933)22.XII itāĜu komponistam Džakomo Pučīni — 150 (1858-1924)24.XII Ziemassvētku vakars24.XII tulkotājai Maijai Kveldei — 85 (1923)24.XII poĜu dzejniekam Adamam Mickevičam — 210 (1798-1855)25.XII Pirmie Ziemassvētki 1326.XII Otrie Ziemassvētki26.XII dāĦu izcelsmes amerikāĦu mūziėim Larsam Ulriham — 45 (1963)26.XII rakstniekam, žurnālistam, tulkotājam Rihardam Valdesam — 120 (1888-1942)27.XII literatūrkritiėim, tulkotājam, žurnālistam Viktoram Daugmalim — 55 (1953)27.XII franču aktierim Žerāram Depardjē — 60 (1948)27.XII fotogrāfam Gunāram Bindem — 75 (1933)27.XII dzejniekam Edvartam Virzam — 125 (1883-1940)28.XII franču pianistam Rišāram Klaidermanam — 55 (1953)28.XII dzejniekam, rakstniekam Antonam Slišānam — 60 (1948)11 “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas” 1998.gada IV ceturksnī.12 “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas” 1998.gada IV ceturksnī.13 “Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas” 1998.gada IV ceturksnī.


1028.XII skolotājam, dzejniekam Antonam Salumam — 125 (1883-1906)29.XII rakstniekam Albertam Sprūdžam — 100 (1908-1944)29.XII baptistu mācītājam, literātam Jānim Aleksandram Freijam — 145 (1863-1950)31.XII Vecgada diena31.XII ebreju rakstniekam, sabiedriskam darbiniekam Simonam Vizentālam — 100(1908-2005)


119.oktobrī — Vispasaules pasta dienaLiteratūra par pastuGrāmatasCilgena Gerlisa. Skūpstu pasts / Gerlisa Cilgena ; no vācu val. tulk. Irīda Miska. — Rīga :Jumava, 2007. — 145, [2] lpp. — (Skolas romāns).Devero Džūda. Līgava pa pastu / Džūda Devero ; [no angĜu val. tulk. Dzintra Brambate]. —Rīga : Kontinents, 2003. — 269, [1] lpp. — (Pasaules bestsellers).Eglīte Biruta. Pasta grāmata : fakti un publicistiskas piezīmes par Latvijas pasta satiksmesattīstību otrajā gadu tūkstotī / Biruta Eglīte. — Rīga : Nordik, 1999. — 213, [2] lpp. : il.Kohs Jorgens. Outlook XP ikvienam / Jorgens Kohs ; [tulk. Maija Ėepule]. — Rīga : EgmontLatvija, [2004]. — 75 lpp. : il. — (Apgūsti pats!).Loftings Hjū. Doktora Dolitla pasts : Hjū Loftinga sarakst. un il. stāsts / Hjū Loftings ;V.GrēviĦa rediă. tulk. — [Rīga : Vieda, 1993]. — 277, [2] lpp. : il. — (Dolitla sērija ; [5]).Mārtuža Eva. Dvēseles pasts : pārdomas, vērojumi, uzplaiksnījumi / Eva Mārtuža ; [māksl.Rolands Krutovs]. — Rīga : Poligrāfijas infocentrs, [2006]. — 192 lpp. : il.Melgalvs Māris. MākoĦu pasts pienāk vēlu : dzejoĜi, 1988.-1992., 1976.-1994. / MārisMelgalvs ; māksl. Inese NātriĦa. — Rīga : Preses nams, 1997. — 178, [1] lpp. : il.NarĦicka Sarmīte. Microsoft Outlook 2000 no A līdz Z / Sarmīte NarĦicka. — Rīga :Datorzinību centrs, 2001. — 189 lpp. : il.Pasts : meistarojamā grām. / māksl. Gundega Muzikante. — [B.v.] (Latvija) : [b.i.], [1998].— [12] lpp. : il.Pētersone Pārsla. Vidzemes pasta vēsture 17.-19.gs. : promocijai izvirzītā darba kopsav. =Geschichte des Postwesens Livlands 17-19 Jh. = История почты Лифляндии 17-19 вв. / PārslaPētersone. — Rīga : LU, 1998. — 87 lpp.Tīrmanis Ilmārs. Ar skujām matos : dzeja mājās un pa pastu / Ilmārs Tīrmanis, RūdolfsTīrmanis ; māksl. Rimants Safonovs. — [Latvija : aut. izd.], 2006. — 162, [14] lpp. : il.Voless Marks. Ievads e-pasta lietotājiem / Marks Voless un Filipa Vingeita ; māksl. KristiansFokss ; red. Neils Fransiss. — Rīga : Gulbis, 2002. — 48 lpp.SeriālizdevumiLatvijas Pasta Vēstnesis : rīkojumi, instrukcijas, vēstules : informatīvais biĜetens. — Rīga :Latvijas Pasts, 1997-2004.


12Pasta Avīze : informatīvais biĜetens. — Rīga : Latvijas Pasts, 2004-.Publikācijas periodiskajos izdevumosAvotiĦa Ingrīda. Pasts Latvijā atzīmē 375 gadu jubileju : [par Latvijas pasta vēsturi (dibināts1632.g.) un pasākumiem dažādās valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” nod.] / Ingrīda AvotiĦa// Talsu Vēstis. — ISSN 1407-9429. — Nr.122 (2007, 20.okt.), 2.lpp.Baltalksne Rudīte. Ar pasta balodi uz pleca : [stāsta Īslīces pasta nod. (Bauskas raj.)priekšniece] / Rudīte Baltalksne // Bauskas Dzīve. — ISSN 1407-9305. — Nr.131 (2006, 13.nov.),5.lpp. : ăīm.Baronova Inta. Alojas pasta vēsture un šodiena : [par valsts akciju sabiedrības “LatvijasPasts” Alojas (Limbažu raj.) nod.] / Inta Baronova // ALE. — Sept. (2005), [8.-10.]lpp.BērziĦa Gunta. Latvijas Pasts attīstās un strādā cilvēkiem : [par iecerēm valsts akcijusabiedības “Latvijas Pasts” attīstībai Ainažos (Limbažu raj.)] / Gunta BērziĦa // Ainažu Vēstis. —Nr.4 (2007, maijs), 3.lpp.Bičevska Ilze. Latvijas pastam — 375 gadi : [par Jēkabpils pasta pārvaldnieces DainasOzolas iesaistīšanos pasta jubilejai velt. akcijā] / Ilze Bičevska ; tekstā stāsta D.Ozola, ĀbeĜu pastanod. (Jēkabpils raj.) vad. Svetlana KoriĦeva // Brīvā Daugava. — ISSN 1407-9828. — Nr.121(2007, 23.okt.), [1.]lpp.Diržine Dace. Apbalvoti labākie pasta darbinieki : [par valsts akciju sabiedrības “LatvijasPasts” apbalvojuma piešėiršanu Jelgavas 4.pasta nod. priekšniecei Laimai Strīėei un Sesavaspagasta (Jelgavas raj.) pasta nod. pastniecei Ilzei Zajančkauskai] / Dace Diržine ; tekstā stāstaI.Zajančkauska // Zemgales ZiĦas. — ISSN 1407-3889. — Nr.58 (2006, 23.marts), 3.lpp.E-pasts — mārketinga instruments : [par e-pastu kā uzĦēmējdarbības sastāvdaĜu] / pēcLatvijas Biznesa konsultantu asoc. inform. // Komersanta Vēstnesis. — ISSN 1691-2659. — Nr.30(2006, 2.aug.), 14.-15.lpp.Jākobsone Inga. Labākais pastnieks strādā Tīnūžos : [par “Latvijas Pasta” balvu saĦēmējiemIngrīdu Rubeni un Ēvaldu Krauzi nominācijā “Latvijas Pasta darbinieks 2006” no Ogres raj.] / IngaJākobsone // Ogres ZiĦas. — ISSN 1691-0729. — Nr.35 (2007, 22.marts), 3.lpp. : ăīm.Jekateriničeva JeĜena. Elektroniskā pasta etiėete / JeĜena Jekateriničeva // LatvijasEkonomists. — ISSN 1025-8922. — Nr.7 (2005), 88.-89.lpp.Jonāne Egita Terēze. Latgales galvenais pastnieks piegādā eksprespastu : [par valsts akcijusabiedrības “Latvijas Pasts” Latgales reăiona vad. JāĦa Pitrāna piedalīšanos eksprespasta piegādē :sakarā ar uzĦēmuma 375.gadadienu] / Egita Terēze Jonāne // Latgales Laiks. — ISSN 1407-9208.— Nr.81 (2007, 19.okt.), 12.lpp. : ăīm.KalniĦa Ilze. Pastnieka darbs — grūts, bet interesants : [par Zasas pagasta (Jēkabpils raj.)pastnieci Ināru GodĜevsku] / Ilze KalniĦa ; tekstā stāsta I.GodĜevska // Brīvā Daugava. — ISSN1407-9828. — Nr.129 (2005, 8.nov.), 5.lpp.


13KĜaviĦa Kristīne. Pasts — vitāli svarīga dzīves sastāvdaĜa : [par pasta pakalp. “Pasts piedurvīm” : saruna ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” Rojas pasta nod. priekšnieci] /Kristīne KĜaviĦa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.45 (2006, 22.febr.),10.lpp. — (Iel. “Talsos”).Latvijas Pasts kāpj Eiropas kalnā : [par bezpeĜĦas org. valsts akciju sabiedrības “LatvijasPasts” darbu pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai] // Sakaru Pasaule. — ISSN 1407-1207.— Nr.2 (2004), 10.-11.lpp.Libeka Māra. Ko sola pasta biznesa plāns : [par LR Ministru kabinetā apstiprināto valstsakciju sabiedrības “Latvijas Pasts” biznesa plānu] / Māra Libeka ; tekstā stāsta uzĦēmumaăenerāldirektors Ivars Krauklis, LR satiksmes ministrs Ainārs Šlesers // Latvijas Avīze. — ISSN1691-1229. — Nr.145 (<strong>2008</strong>, 29.maijs), 4.lpp.Logina Z. Latvijas Pasts sveic labākos darbiniekus : [par valsts akciju sabiedrības “LatvijasPasts” atzinības raksta pasniegšanu Šėilbēnu pasta nod. pasta operatorei Aijai Pumpurei unLazdukalna pasta nod. priekšniecei Annai Zušai par labu darbu un profesionāliem panākumiem(Balvu raj.) (17.marts)] / Z.Logina ; tekstā stāsta Reăionālās nod. pārvaldniece Ingrīda Knope,A.Pumpure, A.Zuša // Vaduguns. — ISSN 1407-9844. — Nr.25 (2007, 28.marts), 5.lpp. : ăīm.Mana pastmarka kĜūst arvien populārāka : [par iespēju izveidot individuāla pasūtījumamarkas tīmekĜa vietnē “www.manapastmarka.lv”] / tekstā stāsta Pasta un filatēlijas pakalpojumudienesta direktors Edmunds Bebrišs un mūziėis Pits Andersons // Pasta Avīze. — Nr.3 (2006), 8.-9.lpp.Melnacis Ainārs. Etiėete elektroniskajā pastā / Ainārs Melnacis // Next. — ISSN 1407-8937.— Nr.2 (2006, febr.), 72.lpp.Melnacis Ainārs. Sakārto savu e-pastu : [par e-pasta vēstuĜu sakārtošanu ar progr. “MicrosoftOutlook Express”] / Ainārs Melnacis // Next. — ISSN 1407-8937. — Nr.4 (2006, apr.), 72.lpp.Mitāne Ilze. Prieks iegriezties pastā : [par Mazsalacas jauno pasta nod. (Valmieras raj.)] / IlzeMitāne ; tekstā stāsta valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” Vidzemes reăiona Valmierasreăionālās nod. priekšniece Sandra Brauna, Mazsalacas pasta nod. priekšniece Taiga Gulbe //Liesma. — ISSN 1691-0397. — Nr.101 (2006, 4.jūl.), 5.lpp.Nepareiza e-pasta izmantošana : [par e-pasta iespējamo izmantošanu] // SpēĜu Pasaule. —ISSN 1407-6764. — Nr.2 (2005, febr.), 28.-[29.]lpp.Nestere Līga. Lai par nosūtīto e-pastu nav jākaunas : [par elektronisko vēstuĜu sagatavošanaspamatprincipiem] / Līga Nestere // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.199(2007, 27.aug.), 13.lpp.Nestere Līga. Pastnieku drošības palielināšanai ieviesīs vienotus formas tērpus : [par valstsakciju sabiedrības “Latvijas Pasts” motorizētās piegādes ieviešanu pastnieku drošības un darbaapstākĜu uzlabošanai] / Līga Nestere ; tekstā stāsta izpilddirektore Ieva Rozenberga // NeatkarīgāRīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.140 (2006, 17.jūn.), [1.], 3.lpp.Oguroka Aleksandra. Daži darījumu elektroniskās sarakstes noteikumi / Aleksandra Oguroka// Direktors. — ISSN 1691-2160. — Nr.2 (2005, maijs), 38.-39.lpp.


14Orupe Aisma. Vai Latvijas Pasts atdzims? : [par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts”darbības problēmām] / Aisma Orupe ; tekstā stāsta uzĦēmuma izpilddirektore Ieva Rozenberga //NedēĜa. — ISSN 1691-0524. — Nr.4 (<strong>2008</strong>, 21.janv.), [16.]-18.lpp.PuriĦa Evita. Igaunijā pasts slēdz mazās nodaĜas un ceĜ pakalpojumu cenas / Evita PuriĦa //Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.197 (2007, 24.aug.), 7.lpp.Rancāne L. Galēnu pasta nodaĜa — starp labākajām valstī : [sakarā ar valsts akcijusabiedrības “Latvijas Pasts” balvas “Ăenerāldirektora balva 2005” piešėiršanu Galēnu pasta nod.(PreiĜu raj.)] / L.Rancāne ; tekstā stāsta Galēnu pasta nod. priekšniece Marija Dārzniece //Novadnieks. — ISSN 1407-9321. — Nr.23 (2006, 24.marts), [1.]lpp.Rauhvargers Krišs. E-pasta adreses interneta lapās : [par adrešu meklēšanas robotu darbību] /Krišs Rauhvargers // E-pasaule. — ISSN 1407-7299. — [Nr.6] (2004, jūn.), 26.-28.lpp. : tab.Roga J. Pastnieka darbs — aicinājums : [par Andrupenes pasta nod. “Jaunokra”] / J.Roga ;tekstā stāsta nod. priekšniece Valentīna OĜševska // Ezerzeme. — ISSN 1407-9623. — Nr.18 (2005,4.marts), 7.lpp.Sīlis Aigars. Latvijas Pasts ir novests līdz bankrotam. Vai vainīgie atbildēs? : [par valstsakciju sabiedrības “Latvijas Pasts” darbību] / Aigars Sīlis // NedēĜa. — ISSN 1691-0524. — Nr.8(<strong>2008</strong>, 18.febr.), [12.]-13.lpp. : diagr.Škodovs Gints. Eiropas pastu šefi salido Latvijā : [par Eiropas valstu pastu ăenerāldirektoruforumu “Tilti uz nākotni” Rīgā : saruna ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts”ăenerāldirektoru] / Gints Škodovs ; mater. sagat. Dace Lina-Fisenko, Juris Paiders // NeatkarīgāRīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.128 (2006, 3.jūn.), 6.lpp. : ăīm.Skuja Anda. Elektroniskās saziĦas etiėete / Anda Skuja // Office Manager. — ISSN 1691-1873. — Nr.26 (2007, febr.), 36.-[39.]lpp.SoĜims Didzis. M-pasts sinhronā solī ar e-pastu : [par SIA “Tele2” pakalp. “M-pasts” : stāstauzĦēmuma produktu vad.] / Didzis SoĜims ; pierakst. Gunta KĜaviĦa // Sakaru Pasaule. — ISSN1407-1207. — Nr.2 (2006), 68.-69.lpp.Stankeviča Zane. Tukšums pastkastītēs. Vai tradīcija? : [par valsts akciju sabiedrības“Latvijas Pasts” neapmierinošo preses piegādi] / Zane Stankeviča // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai.— ISSN 1407-3463. — Nr.4 (<strong>2008</strong>, 5.janv.), 5.lpp.Ulberts Viktors. Karalauka pasts : [par akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” Preses pakalp.dienesta direktoru Adrianu Jurciku] / Viktors Ulberts // Kurzemes Vārds. — ISSN 1407-8902. —Nr.5 (2007, 6.janv.), 8.lpp. : ăīm.Ulmane Līva. E-pasta etiėete jāievēro / Līva Ulmane ; tekstā stāsta Latvijas Universitātesinterneta etiėetes pasniedzēja Darja Šmite // Dienas Bizness. — ISSN 1407-2041. — Nr.8 (2007,12.janv.), 20.lpp. : ăīm.Valdmane Ingrīda. 9.decembris — pirmā Latvijas Pasta diena : [par Latvijas Pasta Kurzemesreăiona pasta vadošo darbin. un sadarbības partneru sanāksmi Liepājā] / Ingrīda Valdmane // TalsuVēstis. — ISSN 1407-9429. — Nr.144 (2004, 11.dec.), 2.lpp.


15Vēvers Jānis. Spams pat sapĦos nerādījās : [par surogātpastu] / Jānis Vēvers ; tekstā stāstaelektroniskā pasta izgudrotājs, inženieris Rejs Tomlinsons // Lietišėā Diena. — ISSN 1691-3493.— Nr.72 (<strong>2008</strong>, 25.marts), 34.-35.lpp. : ăīm.Vilks Vairis. Stabils brīvpasts : [par portāla “Apollo” bezmaksas e-pasta iespējām] / VairisVilks // Next. — ISSN 1407-8937. — Nr.26 (2004, febr.), 68.lpp.Ziema Gunārs. Pasts Rūjienā : [par Rūjienas pasta vēsturi (Valmieras raj.)] / Gunārs Ziema //Rūjienas Vēstnesis. — Nr.43 (2007, 26.okt.), 7.lpp.Zone Inese. Pastnieks, kurš pelnījis labu vārdu : [par Jēkabpils 1.pasta nod. pastnieci RutuIsajevu : sakarā ar Jēkabpils raj. laikr. “Brīvā Daugava” akciju “Pastnieks, kurš pelnījis manupaldies”] / Inese Zone ; tekstā stāsta R.Isajeva // Brīvā Daugava. — ISSN 1407-9828. — Nr.52(2006, 9.maijs), 5.lpp. : ăīm.


1615.oktobrī — literatūrzinātniekam, pedagogamOto Čakaram — 100(1908-1999)Oto Čakara darbiGrāmatasČakars O. BrāĜu Kaudzīšu “Mērnieku laiki” — pirmais reālistiskais romāns latviešuliteratūrā / O.Čakars ; P.Stučkas LVU. — Rīga : Zinātne, 1968. — 141, [2] lpp. : il., portr.Čakars O. Latviešu literatūras vēsture : no pirmsākumiem līdz XIX gs. 80.gadiem : māc.līdz. LPSR augstsk. filol. un ped. spec. stud. / O.Čakars, A.Grigulis, M.Losberga ; A.ApīĦa,E.Knopes red. — 2., pārlab. un papild. izd. — Rīga : Zvaigzne, 1990. — 457, [1] lpp. : il., portr.,faks.Čakars O. Latviešu literatūras vēsture : no pirmsākumiem līdz XIX gadsimta 80.gadiem :māc. līdz. LPSR augstsk. filol. un ped. spec. stud. / O.Čakars, A.Grigulis, M.Losberga ; A.ApīĦa unE.Knopes red. — Rīga : Zvaigzne, 1987. — 445, [1] lpp. : il., portr., faks.Literatūra 9.klasei : māc. grām. / [Aleksejs Apīnis, Dagmāra Ausekle, Gunārs Bībers, OtoČakars, Ingrīda Kiršentāle, Milda Losberga, Biruta Pussare, Saulcerīte Viese, Līvija Volkova,Ērika Zimule]. — 2.lab. izd. — Rīga : Zvaigzne, 1987. — 238, [2] lpp.Literatūra 9.klasei : māc. grām. / [A.Apīnis, O.Čakars, D.Ausekle, G.Bībers, I.Kiršentāle,M.Losberga, B.Pussare, S.Viese, L.Volkova, Ē.Zimule]. — Rīga : Zvaigzne, 1983. — 236 lpp.Literatūra 10.klasei : māc. grām. / Sigma Ankrava, Aleksejs Apīnis, Oto Čakars ... [u.c.]. —[2.iesp.]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [1997]. — 319, [1] lpp., [15] lp. il.Literatūra 10.klasei : māc. grām. / Sigma Ankrava, Aleksejs Apīnis, Oto Čakars ... [u.c.]. —Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. — 319, [1] lpp., [16] lp. il.Literatūra 10.klasei : māc. grām. / [Sigma Ankrava, Aleksejs Apīnis, Oto Čakars, DagmāraAusekle, Gunārs Bībers, Ingrīda Kiršentāle, Milda Losberga, Dace Lūse, Biruta Rozenbaha, LīvijaVolkova, Ērika Zimule]. — 3., pārstr. un papild. izd. — Rīga : Zvaigzne, 1991. — 319 lpp. : il.,ăīm., faks., kart.Stenders Gothards Frīdrihs. Dzeja / Gothards Frīdrihs Stenders ; [apcere “Vecais Stenderslatviešu dzejas laukā” un kopsav.: Aleksejs Apīnis, Oto Čakars, Ināra Klekere ; māksl. ValdisVillerušs] = Dichtung = Poetry / Gotthard Friedrich Stender. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2001]. —291 lpp. : il., faks. — (Bibliotheca Baltica. Letonia).Publikācijas periodiskajos izdevumosČakars Oto. Cik Prezidents vienkārši ăērbies! : [par KārĜa UlmaĦa (1877-1942) vadības stilupēc 1934.g. apvērsuma] / Oto Čakars // Neatkarīgā Rīta Avīze. — Nr.112 (1997, 15.maijs), 2.lpp.


17Čakars Oto. KādēĜ prof. Jānis Alberts Jansons neuzrakstīja latviešu literatūras vēsturi? : [parfolk. un literatūrzinātn. (1892-1971)] / Oto Čakars // Avots. — ISSN 0235-1420. — [Nr.1] (1992,janv.), 30.-33.lpp.Čakars Oto. Plaisa sabiedrības apziĦā : [sakarā ar P.Raudsepa rakstu “Plaisa mūsu apziĦā —šėērslis attīstībai” 1.aug.] / Oto Čakars // Diena. — Nr.196 (1996, 21.aug.), 2.lpp. — Aut. uzrād.:Oskars [!] Čakars.Čakars Oto. Skolotājs — personība : [sakarā ar Rīgas Skolotāju inst. lekt., literatūrzinātn.,fokl. JāĦa Alberta Jansona (1892-1971) 100.dz.d.] / Oto Čakars // Skola un Ăimene.— Nr.3 (1992),4.-5.lpp. — (Pielikums Nr.3).Čakars Oto. Vai gaidāms jauns nacionālisms? : [sakarā ar Riharda KūĜa rakstu “Valsts — tieesam mēs”, 16.nov.] / Oto Čakars // Izglītība un Kultūra. — Nr.42 (1995, 30.nov.), 8.lpp.Čakars Oto. Vai G.F.Stenders ir latviešu nacionāls dzejnieks? : atgriežoties pie publicētā :[sakarā ar V.Ėikāna rakstu “Kad sākas latviešu literārā identitāte?” 11.martā] / Oto Čakars //Literatūra un Māksla. — Nr.34 (1994, 2.sept.), 4.lpp.Čakars Oto. “Sirmais latviešu mīĜotājs” : (Kārlim Hūgenbergeram — 200) : [sakarā ar vācudzejn., tulk. un mācītāja K.Hūgenbergera 200.dz.d. (1784-1860)] / Oto Čakars // Varavīksne 1984 :literārā mantojuma gadagrāmata. — Rīga : Liesma, 1984. — 120.-133.lpp.Jansons Jānis-Alberts. Senču tikums — mūsu tagadnes un nākotnes pamats : palīglīdz.folkloras un lit. mācīšanai skolās : ar pēcv. “Par autoru” / publicēšanai sagat. Oto Čakars // Avots.— Nr.7 (1990), , 36.-46.lpp.Literatūra par Oto ČakaruPublikācijas periodiskajos izdevumosĀdmīdiĦš Reinis. Literārais kalendārs : [par rakstnieci Ivandi Kaiju (1876-1942),literatūrzinātnieku Oto Čakaru (1908-1999), rakstnieku Kārli Janševski (1901-1941), dzejnieci untēlnieci Viju Guni (1937-2004)] / Reinis ĀdmīdiĦš ; tekstā V.Gunes dzejolis “Ej ar ticību!...” //Brīvā Latvija — Londona. — ISSN 0934-6759. — Nr.48 (2007, 8./14.dec.), 6.lpp. : ăīm. — T.p.laikr. “Laiks” — ĥujorka. — Nr.48 (2007, 8./14.dec.), 12.lpp.CimdiĦa Ausma. Gudrība nenoveco : literatūrvēsturn. un ped. Oto Čakaram — 80 / AusmaCimdiĦa // Skolotāju Avīze. — Nr.43 (1988, 26.okt.), 9.lpp. : fotogr.Lūse Dace. Oto Čakara piemiĦai : (1908.15.10.-1999.29.03.) : [literatūrzinātn., ped.] / DaceLūse // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (1999), 238.-240.lpp.Oto Čakars : literatūrzinātnieks, pedagogs, filoloăijas Dr. (1908.15.10.-1999.29.03.) : [parRankas pagasta “Galasejatās” (Gulbnes raj.) dzimušo zinātnieku] / mater. sagat. Arita Bogdanoviča// Rankas Vēstis. — Nov. (2003), 9.lpp.


1821.oktobrī — zviedru inženierim, ėīmiėim, uzĦēmējamAlfrēdam Nobelam — 175(1833-1896)Literatūra par Alfrēdu NobeluGrāmatasFants Kenne. Alfrēds Bernhards Nobels / Kenne Fants ; no zviedru val. tulk. Rute LediĦa. —Rīga : Daugava, 2004. — 269 lpp., [16] lpp. iel. — (Personība un laikmets).Publikācijas periodiskajos izdevumosAlfrēda Nobela slepenā aizraušanās : [par zviedru inž. un zinātn. (1833-1896) : pēc ārzemjupreses mater.] // Zeme. — ISSN 1407-4486. — Nr.18 (2000, 4.-10.maijs), 29.lpp.Alfrēds Nobels. Ārzemnieka piedzīvojumi Krievijā : [par inž., ėīmiėi A.Nobelu (1833-1896)]// Latvijas DzelzceĜnieks. — Nr.1 (2000, 7.janv.), 11.lpp.Alfrēds Nobels — dzīves ceĜš : [par zviedru zinātnieku (1833-1896)] // Rītdiena. — ISSN1691-3574. — Nr.95 (2007, 15.dec.), 8.lpp.Alfrēds Nobels: “Es novēlu...” : [par dinamīta izgudr. (1833-1896) : sakarā ar 170.dz.d.] //Pasaules Atbalss. — ISSN 1407-2025. — Nr.47 (2003, 20./27.nov.), 12.lpp.Bankovskis Pauls. Dinamīta tēva griba : [par Nobela prēmijas dib., zviedru inž., ėīmiėiAlfrēdu Nobelu (1833-1896)] / Pauls Bankovskis // Diena. — Nr.288 (1996, 7.dec.), 10.lpp. —(Piel. “SestDiena”).Bernāts Andris. Bagātā Nobela mīlas neveiksmes : [par zinātnieku Alfrēdu Nobelu (1833-1896)] / Andris Bernāts // Privātā Dzīve. — ISSN 1407-4311. — Nr.46 (2004, 16./22.nov.), 58.-[59.]lpp.Brūklenis Jānis. Alfrēda Nobela mīĜotās sievietes : [par zviedru zinātn. (1833-1896)laikabiedrēm Sofiju Hesu un Bertu fon Sutneri : pēc ārzemju preses mat.] / Jānis Brūklenis //Neatkarīgā Rīta Avīze. — Nr.237 (1997, 11.okt.), 7.lpp. — (Piel. “Mēs” ; Nr.41).Ciganovs Juris. Nobels un viĦa testaments : [par Nobela prēmijas dib., zviedru inž., ėīmiėiAlfrēdu Nobelu (1833-1896) : sakarā ar Nobela prēmijas 100.gadad.] / Juris Ciganovs // LaukuAvīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.144 (2001, 8.dec.), 7.lpp. — (Mājas viesis).DrēziĦš A. Alfrēds Nobels : [par Nobela prēmijas dib., zviedru inž., ėīmiėi (1833-1896)] /A.DrēziĦš // Lauku Avīze. — Nr.83 (1997, 21.okt.), 34.lpp. — (Iel. “ZiĦnesis” ; Nr.32).DrēziĦš A. Dinamīta tēvs — mieram : [par zviedru inž., ėīmiėi, Nobela prēmijas dib. AlfrēduNobelu (1833-1896)] / A.DrēziĦš // Lauku Avīze. — Nr.125 (1998, 24.okt.), 11.lpp. — (Mājasviesis).


19Kuplais Ingus. SpridzekĜa dzimšanas diena : [par dinamīta izgudrotāju Alfrēdu Nobelu(1833-1896)] / Ingus Kuplais // Vakara Avīze Vakara ZiĦas. — ISSN 1407-4931. — Nr.273 (2003,22.nov.), 6.lpp.Laizāne Maija. Gada lielākais notikums : [par rūpn. magnātu, zinātnieku un humānistuAlfrēdu Nobelu (1833-1896) un Nobela fonda prēmijām] / Maija Laizāne // Zemgales ZiĦas. —ISSN 1407-3889. — Nr.240 (2000, 8.dec.), 6.lpp.Meiers Jānis. “Baltais zvirbulis” Alfrēds Nobels : [par dinamīta izgudrotāju, zviedru ėīmiėi(1833-1896)] / Jānis Meiers // Vakara Avīze Vakara ZiĦas. — ISSN 1407-4931. — Nr.135 (2006,14./15.jūl.), 21.lpp. : ăīm.Nobelu dzīve un eksplozijas : pasaulslavenas dzimtas piedzīvojumi trīs paaudžu garumā //Faktors. — Nr.1 (2003, janv.), 32.-34.lpp.OdumiĦa Diāna. Alfrēda Nobela mājā muzejā Kārlskūgā : [par Nobela prēmijas dib., zviedruinž., ėīmiėa Alfrēda Nobela (1833-1896) muzeju (Zviedrija)] / Diāna OdumiĦa // Dzirkstele. —Nr.13 (1998, 31.janv.), [6.-7.]lpp.Par mammu, par papu, par Alfrēdu Nobelu : [sakarā ar 170.dz.d.] // Pasaules Atbalss. —ISSN 1407-2025. — Nr.47 (2003, 20./27.nov.), 13.lpp.Sprūde Viesturs. 1867.gada 14.jūlijā : [sakarā ar zviedru inženiera, ėīmiėa Alfrēda Nobela(1833-1896) izgudrotā dinamīta demonstrēšanas 140.gadadienu] / Viesturs Sprūde // Latvijas Avīze.— ISSN 1691-1229. — Nr.189 (2007, 14.jūl.), 2.lpp.Vilemsons Visvaldis. Nobela prēmijai 100 gadu : [par zinātn., ėīmiėi Alfrēdu Nobelu (1833-1896)] / Visvaldis Vilemsons // Kurzemes Vārds. — ISSN 1407-8902. — Nr.290 (2001, 10.dec.),6.lpp.ZēberliĦa Līvija. Nobels — zinātnieks, kas pelnīja miljonus ar sprādzienu : [par Nobelaprēmijas dib., zv. inž., ėīmiėi Alfrēdu Nobelu (1833-1896)] / Līvija ZēberliĦa // Kurzemnieks. —Nr.142 (1997, 9.dec.), 10.lpp.Literatūra par Nobela prēmijuGrāmatasNobela prēmijas laureāti literatūrā : (1901-1992) : bibliogrāfiskais rādītājs / LatvijasNacionālā bibliotēka. Zinātniskās metodikas un bibliogrāfijas nodaĜa ; [sast. A.Vanaga]. — Rīga :Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1992. — 56 lpp., [2] lpp. il.Rolovs Bruno. Nobela prēmijas un fizika / Bruno Rolovs ; Latvijas Universitāte. Fizikas unmatemātikas fakultāte. Teorētiskās fizikas katedra. — Rīga : Latvijas Universitāte, 1993. — 33 lpp.


20Publikācijas periodiskajos izdevumosBērziĦš Valdis. Nobela nedēĜa : [sakarā ar zviedru uzĦēmēja Alfrēda Nobela (1833-1896)vārdā iedibinātās prēmijas piešėiršanas ceremoniju Oslo] / Valdis BērziĦš // Latvijas Avīze. —ISSN 1691-1229. — Nr.335 (2005, 9.dec.), 8.-[11.]lpp. — (Mājas viesis, ISSN 1691-0931).Birjukovs Viktors. Kā kĜūt par Nobela prēmijas laureātu / Viktors Birjukovs, VitālijsKuzmovs // Terra. — ISSN 1407-7191. — Nr.12 (2001, dec.), 18.-19.lpp.KrūmiĦš Māris. 101.Nobela nedēĜa : [par Nobela medaĜu un prēmiju pasniegšanu] / MārisKrūmiĦš // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.239 (2002, 12.okt.), 10.-11.lpp. :diagr. — (Piel. “Mēs” ; Nr.41).Lešinska Ieva. Nobela slava un lāsts : [par Nobela prēmijas piešėiršanu un laureātiem] / IevaLešinska // Rīgas Laiks. — ISSN 1407-1622. — Nr.2 (2001), [22.]-31.lpp.Ūdris Jānis. Pasaules augstākā raudze : Nobela prēmija tiek piešėirta fizikā, ėīmijā, medicīnā,lit. un miera veicināšanā : [sakarā ar 2006.g. Nobela prēmiju piešėiršanu] / Jānis Ūdris // LatvijasVēstnesis Plus. — ISSN 1691-2640. — Nr.193 (2006, 14.dec.), 8.lpp.


2124.oktobrī — māksliniekam, semiotikas pētniekamValdim Celmam — 65(1943)Valda Celma darbiGrāmatasCelms Valdis. Latvju raksts un zīmes : baltu pasaules modelis : uzbūve, tēli, simbolika /Valdis Celms. — Atkārtots izd. — Rīga : Folkloras informācijas centrs, <strong>2008</strong>. — 272 lpp. : il.Celms Valdis. Latvju raksts un zīmes : baltu pasaules modelis : uzbūve, tēli, simbolika /Valdis Celms. — Rīga : Folkloras informācijas centrs, 2007. — 272 lpp. : il.Publikācijas periodiskajos izdevumosCelms Valdis. Anita Vidzidska. Fotogrāfs muzejā : [par fotogr.] / Valdis Celms ; angĜu val.tulk. Lāsma Ēėe // Foto Kvartāls. — ISSN 1691-287X. — Nr.4 (2007, dec.), 38.-[43.], 93.lpp. :fotogr. — Teksts paral. latv. un angĜu val.Celms Valdis. Latvju Raksti : [par rakstu zīmju simbolisko izpratni] / Valdis Celms //Dziesmusvētki. — Nr.6 (1997), 13.lpp.Celms Valdis. Mākslas izstāžu un svētku norišu fotogrāfijas. Skats no procesa iekšpuses jebsvētku līdzveidotāja atmiĦu stāsts : [māksl. un fotogr. atmiĦas] / Valdis Celms // Foto Kvartāls. —ISSN 1691-287X. — Nr.3 (<strong>2008</strong>, jūn.), 18.-[23.]lpp. : fotogr.Celms Valdis. Maza maza uguntiĦa Vidū jūras uz akmeĦa... : [starptaut. fest.] “Baltica 2000”tēma un simboli / Valdis Celms // Dziesmusvētki. — ISSN 1407-2904. — Nr.3 (2000), 10.lpp.Celms Valdis. Meditācijas noslēpums : vai latvieši meditēja? / Valdis Celms // Mistērija. —Nr.1 (1998), 4.lpp.Celms Valdis. Procesa klātbūtnes iezīmes : [par rakstu zīmju simbolisko izpratni] / ValdisCelms // Dziesmusvētki. — Nr.8 (1997), 12.-13.lpp.Celms Valdis. “Simetrija — vēl viena...” : [par rakstu zīmju simbolisko izpratni latv. etnogr.]/ Valdis Celms // Dziesmusvētki. — Nr.4 (1998), 8.lpp. : zīm.Celms Valdis. Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica ’97” telpiskie un grafiskie simboli /Valdis Celms // Dziesmusvētki. — Nr.7 (1997), 8.lpp.Celms Valdis. Svētku dizains : [par māksl. noform. : ar īsām ziĦām par aut.] / Valdis Celms //Latvijas Arhitektūra. — Nr.10 (1997), 54.-[55.]lpp.Celms Valdis. Uguns un uguns simboli : [par simbolu nozīmi] / Valdis Celms // Mistērija. —Nr.2 (1998), [6.-7.]lpp.


22Celms Valdis. Visi līdzi līgojās : (puzuri — mītiski sakrālās laiktelpas simboli) / ValdisCelms // Dziesmusvētki. — ISSN 1407-2904. — Nr.11-12 (1999), 12.-13.lpp. : zīm.Celms Valdis. Zīmes savrupība — viena no raksturīgākajām latvju raksta pazīmēm : [parrakstu zīmju simbolisko izpratni] / Valdis Celms // Dziesmusvētki. — Nr.12 (1997), 10.lpp.SarunasCelms Valdis. “Rotām ir maăisks spēks” : [saruna ar māksl., dizaineru V.Celmu] / ValdisCelms ; pierakst. Līga Stīvere ; V.Ilzēna foto // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.143 (2000,2.dec.), 16.lpp. — (Mājas viesis).Latviskā dzīvesziĦa : [folklorista, Latvijas Universitātes Lit., mākslas un folk. inst. Latviešufolk. krātuves spec., latviešu mitoloăijas, seno simbolu pētnieka un Latvijas Dievturu sadraudzesvaldes locekĜa, horeogrāfa un deju ansambĜa “Līgo” vad., dziednieka un Latvijas Dievturu Rāmavasdraudzes vad., antropozofes un Dainu līgas draudzes vad. diskusija] / Aldis Pūtelis, Valdis Celms,Jānis PurviĦš, Ramants Jansons, Māra Meijere ; pierakst. Līga Zītara // Mistērija. — ISSN 1407-4230. — Nr.6 (2006, jūn.), 6.-11.lpp. : ăīm.SiliĦš Jānis. Ir latvietī Dieva daĜa! : [Latvijas Dievturu sadraudzes valdes priekšsēd. J.SiliĦaun māksl. V.Celma saruna] / Jānis SiliĦš, Valdis Celms // Zintnieks. — Nr.1 (2001, janv.), 10.-11.lpp.Literatūra par Valdi CelmuPublikācijas periodiskajos izdevumosBužinska Irēna. Kosmosam un mieram : [par dizaineru Valda Celma, Artūra RiĦėa militārāmvajadzībām radītajiem dizaina priekšmetiem 20.gs. 70.g.] / Irēna Bužinska ; mater. sagat. AndaBoluža // Dizaina Studija. — ISSN 1691-3094. — Nr.3 (2007, maijs/jūn.), [74.]-77., 88.lpp. : ăīm.Bužinska Irēna. Valdis Celms. No “Hipija” līdz paniskajam reālismam : [par fotogr.] / IrēnaBužinska // Foto Kvartāls. — ISSN 1691-287X. — Nr.1 (2007, marts), 30.-[37.], 86.-87.lpp. :fotogr.Dubins Herberts. Viena no versijām... : [par māksl. Valda Celma un Egona Garklāva etnogr.zīmju izst. “Zīme. Telpa. Mīts” Latvijas etnogr. brīvdabas muzejā] / Herberts Dubins // Karogs. —Nr.11 (1990), 192.-195.lpp.KlotiĦš Arnolds. “Baltica ’94” : [par Valda Celma folkloras fest. “Baltica ’94” māksl.noform.] / Arnolds KlotiĦš // Latvijas Arhitektūra. — Nr.10 (1997), 56.-[58.]lpp.Leiškalne Anda. Nezināmi mākslinieki izdaiĜo Rīgas burtus : [sakarā ar balto burtu “Rīga”apzīmēšanu Bauskas, Vidzemes un Daugavpils šosejas malā] / Anda Leiškalne, Egils Doroško ;tekstā stāsta burtu autors, dizainers Valdis Celms, māksl. Miervaldis Polis // Vakara Avīze VakaraZiĦas. — ISSN 1407-4931. — Nr.127 (2004, 2.jūn.), 2.lpp.


23Martinsone Ilze. Dizaina pieteikums pilsētvidē : [par dizaineru Eduarda Milaša un ValdaCelma izstrādāto jauno pilsētvides inform. dizaina koncepciju un tās īstenošanu Rīgā] / IlzeMartinsone // Latvijas Architektūra. — ISSN 1407-4923. — Nr.2 (2001), 22.-[25.]lpp.Sils Jānis. Viss sākas no centra : [sakarā ar Valda Celma grām. “Latvju raksts un zīmes”klajā nākšanu] / Jānis Sils // Zintnieks. — ISSN 1407-5059. — Nr.14 (2007, jūl.), 7.lpp.Tīfentāle Alise. “Programma mūsu mākslai, videi, garam” : [par Celms Valdis. Latvju rakstsun zīmes : baltu pasaules modelis, uzbūve, tēli, simbolika / Valdis Celms. — Rīga : Folk. inform.centrs, 2007. – 272 lpp. : il., faks., sh., karte] / Alise Tīfentāle // Studija. — ISSN 1407-3404. —Aug./sept. (2007), 21.lpp.


2428.oktobrī — tēlniekamKārlim Zālem — 120(1888-1942)Literatūra par Kārli ZāliGrāmatasApsītis Vaidelotis. BrāĜu kapi / Vaidelotis Apsītis ; Latvijas Dabas un pieminekĜu aizsardzībasbiedrība. — 2., pārstr. izd. — Rīga : Zinātne, 1995. — 194, [2] lpp. : il. — (Latvijas arhitektūras unmākslas pieminekĜi).Apsītis Vaidelotis. BrāĜu kapi / Vaidelotis Apsītis ; Latvijas dabas un pieminekĜu aizsardzībasbiedrība. — Rīga : Zinātne, 1982. — 135, [2] lpp. : il. — (Latvijas PSR arhitektūras un mākslaspieminekĜi).Apsītis Vaidelotis. Brīvības piemineklis / Vaidelotis Apsītis ; Latvijas Dabas un pieminekĜuaizsardzības biedrība. — Rīga : Zinātne, 1993. — 197, [2] lpp. :il. — (Latvijas arhitektūras unmākslas pieminekĜi).Apsītis Vaidelotis. Kārlis Zāle : [monogrāfija] / Vaidelotis Apsītis. — Rīga : Liesma, 1988.— 149, [2] lpp. : il.Apsītis Vaidelotis. Rīgas BrāĜu kapi / Vaidelotis Apsītis. — Rīga : Avots, 1984. — 30, [1]lpp. : il.Brīvības piemineklis — tautas celts un aprūpēts / [aut. kolektīvs ; izd. sast. un red. MāraCaune ; fotogr. Leons Balodis ... [u.c.]]. — Rīga : Brīvības pieminekĜa atjaunošanas fonds, 2002. —220 lpp. : il.Kārlim Zālem — 100 : prospekts / LPSR Valsts Mākslas muzejs ; sast. E.Šmite. — Rīga :LPSR Mākslas muzeju un izstāžu apvienotā direkcija, 1988. — [51] lpp. : il.Tēlnieka KārĜa Zāles 100.dzimšanas dienas atceres zinātniskā konference : ref. tēzes / LPSRZA. A.Upīša Val. un lit. inst. — Rīga, 1988. — 31 lpp.Publikācijas periodiskajos izdevumosApsītis Vaidelotis. Kārlis Zāle : ko stāsta akmens tēli Rīgas galvenajā ielā : [par latv. tēln.,Brīvības pieminekĜa un BrāĜu kapu aut. (1888-1942)] / Vaidelotis Apsītis // Latvijas DzelzceĜnieks.— Nr.46 (1995, 18.nov.), 18.-21.lpp.Brancis Imants. Izcilajam tēlniekam Kārlim Zālem — 115 : [1888-1942] / Imants Brancis //Kursas Laiks. — ISSN 1407-6004. — Nr.128 (2003, 28.okt.), 12.lpp.Brīvības piemineklis : [par pieminekĜa (tēlnieks Kārlis Zāle (1888-1942)) Rīgā vēsturi] /mater. sagat. Anita Plēsuma // Zintnieks. — ISSN 1407-5059. — Nr.21 (2007, nov.), 2.lpp.


25Cērmane Ita. Apsūb neuzstādīts piemineklis Kārlim Zālem : [par Liepājas izpildkomit.1990.g. pasūtījumu tēln. Bruno StrautiĦam] / Ita Cērmane, Aija Lulle // Neatkarīgā Rīta Avīze. —ISSN 1407-3463. — Nr.31 (2002, 6.febr.), [1.], 3.lpp.Cērmane Ita. KārĜa Zāles 115.jubileja — bez pieminekĜa : [par Bruno StrautiĦa veidototēlnieka (1888-1942) pieminekli] / Ita Cērmane, Laura Plikša // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN1407-3463. — Nr.251 (2003, 27.okt.), 3.lpp.Dzērve Laura. Tēlnieka ieceri koriăē laiks : [sakarā ar jaut. par tēlnieka KārĜa Zāles unarhitekta Ernesta Štālberga veidotā Brīvības pieminekĜa skicē ietvertā papildu laukuma appieminekli izbūvi] / Laura Dzērve ; tekstā stāsta PieminekĜu padomes priekšsēd. Ojārs Spārītis,arhitekts Gunārs Asaris // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.219 (2003, 19.sept.), 7.lpp.Gabre Antra. Kur paslēpts KārĜa Zāles zāăis? : [par tēlnieka (1888-1942) akmens zāăējamāsfrēzes iespējamo eksponēšanu] / Antra Gabre // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.176 (2006,11.sept.), 12.lpp. : ăīm.Kārlis Zāle : BrāĜu kapi un Brīvības piemineklis — vienreizēja parādība mākslas vēsturē :[par tēlnieku (1888-1942)] / tekstā fragm. no Vaideloša Apsīša grām. “Rīgas BrāĜu kapi” ; mater.sagat. Gunārs Jukumnieks // Tikšanās. — ISSN 1407-6209. — Nr.6 (<strong>2008</strong>, jūn.), 46.-47.lpp. —Turp. seko.Kārlis Zāle II : BrāĜu kapi un Brīvības piemineklis — vienreizēja parādība mākslas vēsturē :[par tēlnieku (1888-1942)] / tekstā K.Zāles un mākslas vēsturnieka JāĦa SiliĦa izteicieni ; mater.sagat. Gunārs Jukumnieks // Tikšanās. — ISSN 1407-6209. — Nr.7 (<strong>2008</strong>, jūl.), 46.-47.lpp. —Turp. Sāk.: Nr.6 (<strong>2008</strong>, jūn.).KĜaviĦš Andris. Akmens runu runā... : pirms 75 gadiem 18.nov. Rīgā tika likts BrīvībaspieminekĜa pamatakmens : [par Brīvības pieminekĜa (tēlnieks Kārlis Zāle, arhitekts ErnestsŠtālbergs) tapšanas vēsturi] / Andris KĜaviĦš ; tekstā Latvijas Valsts prezidenta Alberta Kviešauzruna pamatakmens likšanas ceremonijā // Latvijas Vēstnesis Plus. — ISSN 1691-2640. — Nr.187(2006, 5.dec.), 8.lpp.KĜaviĦš Andris. Ja ikviens tik vienu latu... : [sakarā ar 70.gadadienu (1935) kopš BrīvībaspieminekĜa atklāšanas (tēlnieks Kārlis Zāle)] / Andris KĜaviĦš // Latvijas Vēstnesis Plus. — ISSN1691-2640. — Nr.4 (2005, 21.nov.), 2.lpp.KĜaviĦš Eduards. KārĜa Zāles atteikšanās : [par tēln. (1888-1942)] / Eduards KĜaviĦš // RīgasLaiks. — Nr.6 (1998), 6.-7.lpp.Kušėis Gunārs. Atminot Kārli Zāli : [par tēlnieku (1888-1942)] / Gunārs Kušėis // Izglītībaun Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.6 (2007, 15.febr.), 16.lpp. : ăīm.Pare Baiba. Beidzot izgaismots Mātes Latvijas tēls : [par tēlnieka KārĜa Zāles (1888-1942)pieminekli “Māte Latvija ar kritušajiem dēliem” Rīgas BrāĜu kapos : sakarā ar akciju sabiedrības“Latvenergo” projektu “Izgaismo Latviju”] / Baiba Pare // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946.— Nr.44 (2006, 17./24.nov.), 3.lpp.


267.novembrī — franču rakstniekam, filozofamAlbēram Kamī — 95(1913-1960)Albēra Kamī darbiGrāmatasKamī Albērs. Dumpīgais cilvēks / Albērs Kamī ; no franču val. tulk. Skaidrīte Jaunarāja ;[pēcv. aut. Izabella Cielēna]. — Rīga : Daugava, 2003. — 368 lpp.Kamī Albērs. Krišana : [romāns] ; Trimda un valstība : [noveles] / Albērs Kamī ; tulk. BaibaZīle ; Izabellas Cielēnas priekšv. ; māksl. Kaspars Rekmanis. — Rīga : Daugava, 1997. — 265, [2]lpp. — (XX gadsimta klasiėi).Kamī Albērs. Mēris / Albērs Kamī ; no franču val. tulk. Maija Silmale. — [Rīga] : Jumava,2006. — 254, [1] lpp.Kamī Albērs. Mīts par Sīsifu / Albērs Kamī. — Rīga : Jumava, <strong>2008</strong>. — 94, [2] lpp.Kamī Albērs. Mīts par Sīsifu / Albērs Kamī ; [no franču val. tulk. Skaidrīte Jaunarāja]. —Rīga : Daugava, 2002. — 190, [1] lpp.Kamī Albērs. Piezīmju grāmatiĦas, 1935-1959 / Albērs Kamī ; no franču val. tulk. IntaGeile-Sīpolniece. — Rīga : Omnia mea, 2006. — 583, [1] lpp.Kamī Albērs. Pirmais cilvēks / Albērs Kamī ; no franču val. tulk. Skaidrīte Jaunarāja. —Rīga : JāĦa Rozes apg., 2007. — 265, [2] lpp. : faks. — (Zelta klasika).Kamī Albērs. Pirmais cilvēks / Albērs Kamī ; no franču val. tulk. Skaidrīte Jaunarāja. —Rīga : JāĦa Rozes apg., 2004. — 254, [1] lpp. : faks.Kamī Albērs. Svešinieks / Albērs Kamī ; no franču val. tulk. Milda Grīnfelde. — [Rīga] :Jumava, [2006]. — 116, [1] lpp.Kamī Albērs. Svešinieks / Albērs Kamī ; no franču val. tulk. Milda Grīnfelde. — Rīga :Jumava, [2004]. — 116, [1] lpp.Kamī Albērs. Svešinieks ; Mēris / Albērs Kamī ; no franču val. tulk. M.Grīnfelde unM.Silmale. — Rīga : Zvaigzne, 1989. — 299, [1] lpp. : portr. — (Jaunības bibliotēka).Publikācijas periodiskajos izdevumosKamī Albērs. Fragments no A.Kamī grāmatas “Mīts par Sīsifu” / Albērs Kamī // Izglītība unKultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.24 (<strong>2008</strong>, 19.jūn.), 20.lpp.


27Kamī Albērs. Licejs : [fragm. no romāna “Pirmais cilvēks”] / Albērs Kamī ; no franču val.tulk. Skaidrīte Jaunarāja ; ar Edvīna Raupa iev. // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.1(2005, 7./14.janv.), 6.-7.lpp.Kamī Albērs. Mīts par Sīsifu : [fragm. no t.p. nos. grām.] / Albērs Kamī ; tulk. SkaidrīteJaunarāja // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.131 (<strong>2008</strong>, 6.jūn.), 16.-17.lpp. : ăīm. ; Nr.132 (<strong>2008</strong>, 7.jūn.), 14.-15.lpp.Kamī Albērs. Pretēji gaidītajam : [fragm. no 1957.g. sarakst. esejas “Pārdomas pargiljotīnu”] / Albērs Kamī ; no franču val. tulk. Agnese Gaile // Rīgas Laiks. — ISSN 1407-1622. —Nr.2 (2007, febr.), 10.-11.lpp.Literatūra par Albēru KamīPublikācijas periodiskajos izdevumosBankovskis Pauls. Grāmatas beigas un sākums : [par franču rakstnieku Albēru Kamī (1913-1960) : sakarā ar romāna “Pirmais cilvēks” izdošanu latviešu val. (Rīga : JāĦa Rozes apg., 2004)] /Pauls Bankovskis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.29 (2005, 4.febr.), 16.lpp.Bankovskis Pēteris. Fragments, burājot uz mūžīgajām pilsētām : [par franču rakstniekaAlbēra Kamī (1913-1960) grām. “Piezīmju grāmatiĦas, 1935-1959”] / Pēteris Bankovskis ; tekstāfragm. no grām. // Rīgas Laiks. — ISSN 1407-1622. — Nr.12 (2006, dec.), 13., 16.lpp.Cielēna Izabella. “Brīvība un disidences” Lurmarenā : [par franču rakstniekam AlbēramKamī (1913-1960) velt. konf. ar t.p. nos. un par aut. un Gundegas Repšes ref. (Francija)] / IzabellaCielēna // Brīvā Latvija — Londona. — ISSN 0934-6759. — Nr.45 (2007, 17./23.nov.), 6.lpp. —T.p. laikr. “Laiks” — ĥujorka. — Nr.45 (2007, 17./23.nov.), 11.lpp.Gaile Agnese. Aizveriet logu, tas ir pārāk skaisti! : Alžīrijas piezīmes tiem, kas lasījuši Kamī :[par franču rakstnieku Albēru Kamī (1913-1960) un Alžīriju] / Agnese Gaile ; tekstā fragm. noA.Kamī grām. “Svešinieks”, “Mēris” // Rīgas Laiks. — ISSN 1407-1622. — Nr.7 (2003, jūl.), 50.-53.lpp.KusiĦa Linda. Albērs Kamī “Mēris” : [sakarā ar franču rakstnieka romāna izdošanu latviešuval.] / Linda KusiĦa ; tekstā fragm. no romāna // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.96(2006, 7.apr.), [9.]lpp. — (Iel. “NedēĜa kabatā”).Repše Gundega. Vidusjūras tikšanās : [par franču rakstnieku un filozofu Albēru Kamī (1913-1960) : sakarā ar aut. stāstījumu par Franču grupu un gleznotāju Kurtu Fridrihsonu ikgadējā A.Kamīvelt. konf. Lurmarēnā (Francija)] / Gundega Repše ; ar K.Fridrihsona akvareĜa “Albērs Kamī”reprod. // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.41 (2007, 19./26.okt.), 13.lpp.Skulte Ilva. Eksistence kā rezistence : [par Kamī Albērs. Piezīmju grāmatiĦas, 1935-1959 /Albērs Kamī ; no franču val. tulk. Inta Geile-Sīpolniece. — Rīga : Omnia mea, 2006. — 583, [1]lpp.] / Ilva Skulte // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.[14] (2007, 13./20.apr.), 8.lpp. —Laikr. Nr. uzrād. kĜūdaini: 13.


28Par lugu “Kaligula”Adamaite Undīne. Ideja — teroriste pašnāvniece : [franču rakstnieka Albēra Kamī luga“Kaligula” Latvijas Dailes teātrī (rež. Dž.Dž.Džilindžers)] / Undīne Adamaite // Diena. — ISSN1407-1290. — Nr.248 (2005, 22.okt.), 6.-7.lpp. — (Piel. “Kultūras Diena” ; Nr.27).Bekmanis Zigmunds. Kaligulas humānista fiasko : [franču rakstnieka Albēra Kamī luga“Kaligula” (rež. Dž.Dž.Džilindžers) Latvijas Dailes teātrī] / Zigmunds Bekmanis ; tekstā stāstaDž.Dž.Džilindžers // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.279 (2005, 14.okt.), 18.lpp. — (Iel.“NedēĜa kabatā” ; Nr.98).Čakare Valda. Kaligulas dzīves un nāves teātris : [franču rakstnieka Albēra Kamī luga“Kaligula” Latvijas Dailes teātrī (rež. Dž.Dž.Džilindžers)] / Valda Čakare // Teātra Vēstnesis. —ISSN 0235-7909. — Nr.4/1 (2005/2006), [31.]-38.lpp.DūmiĦa Līvija. Kaligula tuvojas : [franču rakstnieka Albēra Kamī lugas “Kaligula” (rež.Dž.Dž.Džilindžers) iestud. Latvijas Dailes teātrī] / Līvija DūmiĦa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai.— ISSN 1407-3463. — Nr.235 (2005, 8.okt.), 11.lpp.DūmiĦa Līvija. Tā runāja Džilindžers : [franču rakstnieka Albēra Kamī luga “Kaligula”Latvijas Dailes teātrī (rež. Dž.Dž.Džilindžers)] / Līvija DūmiĦa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai.— ISSN 1407-3463. — Nr.247 (2005, 22.okt.), 14.lpp.Džilindžers Dž.Dž. Balansēšana ar širmi : [par franču rakstnieka Albēra Kamī lugas“Kaligula” iestud. Latvijas Dailes teātrī : saruna ar iestud. rež.] / Dž.Dž.Džilindžers ; pierakst.Undīne Adamaite // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.241 (2005, 14.okt.), 20.-21.lpp. — (Piel.“Izklaide”).Džilindžers Dž.Dž. “Kaligulas” atbalss... cellē : [par franču rakstnieka Albēra Kamī lugu“Kaligula” Latvijas Dailes teātrī : saruna ar rež. un garīdznieku] / Dž.Dž.Džilindžers, Juris Jalinskis; pierakst. Maija Svarinska // Teātra Vēstnesis. — ISSN 0235-7909. — Nr.4/1 (2005/2006), [39.]-46.lpp.Matvejevs Niks. Džilis, šėiet, pārsit Holivudu! : [par franču rakstnieka Albēra Kamī lugu“Kaligula” (rež. Dž.Dž.Džilindžers) Latvijas Dailes teātrī : saruna ar dziedātāju, komp.] / NiksMatvejevs ; pierakst. Ieva Bite // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.290 (2005, 25.okt.),21.lpp.Radzobe Silvija. ZābaciĦa peĜu slazdi Dailes teātrī : [franču rakstnieka Albēra Kamī luga“Kaligula” Latvijas Dailes teātrī (rež. Dž.Dž.Džilindžers)] / Silvija Radzobe // Kultūras Forums. —ISSN 1691-1946. — Nr.40 (2005, 21./28.okt.), 7.lpp.Rone Linda. Par visatĜautību : [par franču rakstnieka Albēra Kamī lugas “Kaligula”pirmizrādi Latvijas Dailes teātrī (rež. Dž.Dž.Džilindžers)] / Linda Rone // Neatkarīgā Rīta AvīzeLatvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.240 (2005, 14.okt.), 10.lpp.ZeltiĦa Dace. Kaligula. Džilindžera laiks : [franču rakstnieka Albēra Kamī luga “Kaligula”Latvijas Dailes teātrī (rež. Dž.Dž.Džilindžers)] / Dace ZeltiĦa // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927.— Nr.211 (2005, 31.okt.), 12.lpp.


2912.novembrī — dramaturgam, scenāristam, režisoramLaurim Gundaram — 50(1958)Laura Gundara darbiGrāmatasGundars Lauris. Cukura nams : [romāns] / Lauris Gundars ; māksl. Aleksandrs Busse ; red.Jānis Rokpelnis. — Rīga : Karogs, 1997. — 318, [1] lpp. : il.Gundars Lauris. Pēdas stikla kalnā : [romāns] / Lauris Gundars. — Rīga : Karogs, 1994. —153, [1] lpp. — (Karoga bibliotēka. Romānu konkurss).Literatūra par Lauri GundaruPublikācijas periodiskajos izdevumosĂībiete Linda. Vai tikai mazs ăimenes bizness? : [par neatkarīgo teātri “Teātris TT”, tā idejasaut., direktori Annu PutniĦu un rež., dramaturgu Lauri Gundaru] / Linda Ăībiete // Māksla Plus.— ISSN 1407-1886. — Nr.4 (2004, aug./sept.), 38.-40.lpp.Radzobe Zane. Dzimst kvalitāte : [par dramaturga Laura Gundara dramaturăijas darbnīcuLatvijas Dailes teātrī] / Zane Radzobe ; tekstā stāsta L.Gundars // Diena. — ISSN 1407-1290. —Nr.272 (2007, 21.nov.), 11.lpp. : ăīm.Raita Santa. No kvantitātes attīstās kvalitāte : [par dramaturgu, rež., Latvijas Kultūras akad.doc. Lauri Gundaru : sakarā ar nodarbību “Laura Gundara dramaturăijas darbnīca” atklāšanuLatvijas Dailes teātrī] / Santa Raita ; tekstā stāsta L.Gundars ; ar dramaturga Ansela Kaugerakoment. // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.275 (2007, 24.nov.), 26.-27.lpp. : ăīm.ŠmeĜkova Ērika. Kurš te vājais dzimums? : [par vīriešu tēliem latviešu TV seriālos] / ĒrikaŠmeĜkova ; tekstā stāsta žurnāliste Elita Veidemane, scenārists, dramaturgs Lauris Gundars,aktieris Ăirts Ėesteris ; ar kino un teātra zinātnieces Ingas Pērkones koment. // Saldā Dzīve. —ISSN 1691-3841. — Nr.11 (2007, 19./25.marts), 14.-15.lpp. : ăīm.


30Par lugām“Artis klusē, Alise klusē”Artis klusē, Alise klusē : [par Ansela Kaugera t.p. nos. lugas izrādi neatkarīgajā teātrī “TeātrisTT” (rež. Lauris Gundars)] // Auseklis. — ISSN 1691-0141. — Nr.39 (2006, 1.apr.), 8.lpp.Baltruka Baiba. Saullēkts pie VoldiĦa : [par Ansela Kaugera lugas “Artis klusē, Alise klusē”iestud. neatkarīgajā teātrī “Teātris TT” (rež. Lauris Gundars) izrādi klubā “Depo”] / BaibaBaltruka // Teātra Vēstnesis. — ISSN 0235-7909. — Nr.4/1 (2005/2006), [63.]-65.lpp.Saulīte Gundega. Garais ceĜš pretī izpratnei : [Ansela Kaugera luga “Artis klusē, Alise klusē”(rež. Lauris Gundars) neatkarīgajā teātrī “Teātris TT”] / Gundega Saulīte // Latvijas Avīze. —ISSN 1691-1229. — Nr.16 (2006, 17.janv.), 16.lpp.Verhoustinska Henrieta. Saullēkts pie VoldiĦa : [par dramaturga Ansela Kaugera lugas“CeĜojums pie VoldiĦa” iestud. “Artis klusē, Alise klusē” neatkarīgajā teātrī “Teātris TT” (rež.Lauris Gundars)] / Henrieta Verhoustinska // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.276 (2005,25.nov.), 22.lpp. — (Piel. “Izklaide”).Zveja Ilze. Par savējiem, bez modes : [par Ansela Kaugera lugas “Artis klusē, Alise klusē”pirmizrādi neatkarīgajā teātrī “Teātris TT” (rež. Lauris Gundars) ] / Ilze Zveja // Kultūras Forums.— ISSN 1691-1946. — Nr.44 (2005, 25.nov./2.dec.), [1.]lpp.“Gatavs valkāšanai”Adamaite Undīne. Par vājprātu ar vājprātu : [Laura Gundara luga “Gatavs valkāšanai” (rež.L.Gundars) Jaunajā Rīgas teātrī] / Undīne Adamaite // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.99 (2006,28.apr.), 8.lpp. — (Piel. “Kultūras Diena” ; Nr.17).Auzāns Vilnis. Pa saules pielietu pĜavu gāja zēns : [Laura Gundara luga “Gatavsvalkāšanai” Jaunajā Rīgas teātrī (rež. L.Gundars)] / Vilnis Auzāns // Bauskas Dzīve. — ISSN 1407-9305. — Nr.48 (2006, 28.apr.), 11.lpp.Bankovskis Pauls. Zudušo laiku meklējot : [par lielveikalu lomu mūsdienu sabiedrībaskultūrvidē : sakarā ar Laura Gundara lugas “Gatavs valkāšanai” iestudēšanu Jaunajā Rīgas teātrī(rež. L.Gundars)] / Pauls Bankovskis ; ar rež. L.Gundara, BaĦutas Rubesas, dziedātājas LindasLeen, tirdzniecības centra “Mols” direktores Zitas SiliĦas koment. // Diena. — ISSN 1407-1290. —Nr.92 (2006, 20.apr.), 8.-9., 11.lpp. — (Piel. “SestDiena”).Bite Ieva. Iepirkšanās ciemata iedzīvotāji. Tik dažādi... : [Laura Gundara luga “Gatavsvalkāšanai” (rež. L.Gundars) Jaunajā Rīgas teātrī] / Ieva Bite ; tekstā stāsta L.Gundars // LatvijasAvīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.108 (2006, 21.apr.), [9.]lpp. — (Iel. “NedēĜa kabatā”).DūmiĦa Līvija. Gatavs valkāšanai JRT : [izrāde “Gatavs valkāšanai” (rež. Lauris Gundars)Jaunajā Rīgas teātrī] / Līvija DūmiĦa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. —Nr.93 (2006, 21.apr.), 9.lpp.


31Kalna Baiba. Lielveikals kā mūsdienu sabiedrības modelis : [dramaturga un rež. LauraGundara luga “Gatavs valkāšanai” Jaunajā Rīgas teātrī sadarbībā ar neatkarīgo teātri “Teātris TT”]/ Baiba Kalna // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.16 (2006, 20.apr.), 7.lpp.Krauja Vita. “Gatavs valkāšanai” lielveikalā : [par Jaunā Rīgas teātra aktieru viesošanostirdzniecības centrā “Domina Shopping” : sakarā ar gatavošanos izrādei “Gatavs valkāšanai” (rež.Lauris Gundars)] / Vita Krauja ; tekstā stāsta L.Gundars, tirdzniecības centra mārketinga vad.Baiba Garcāne // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.101 (2006, 12.apr.), 7.lpp.Verhoustinska Henrieta. Skrējiens lielveikalā : [par dramaturga un rež. Laura Gundara lugas“Gatavs valkāšanai” iestud. Jaunajā Rīgas teātrī (rež. L.Gundars)] / Henrieta Verhoustinska ; tekstāstāsta L.Gundars // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.71 (2006, 24.marts), 2.lpp. — (Piel.“Kultūras Diena” ; Nr.12).ZeltiĦa Dace. Vai šī ir tā diena? : [Laura Gundara luga “Gatavs valkāšanai” Jaunajā Rīgasteātrī (rež. L.Gundars)] / Dace ZeltiĦa // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.79 (2006, 24.apr.),12.lpp.“Ėipars Pipars”KĜaviĦa Ilze. Kas dzīvo uz jumta? : [Laura Gundara luga bērniem “Ėipars Pipars” (prod.Anna PutniĦa, rež. Arnita Jaunzeme) neatkarīgajā teātrī “Teātris TT”] / Ilze KĜaviĦa // KultūrasForums. — ISSN 1691-1946. — Nr.34 (2007, 31.aug./7.sept.), 9.lpp.“Pieskaries baltajam lācim!”Rozeniece Aina. Vēl daži pieskārieni “baltajam lācim” : [par Laura Gundara lugas“Pieskaries baltajam lācim!” iestud. aut. režijā neatkarīgajā teātrī “Teātris TT” izrādēm LatvijasOkupācijas muzejā] / Aina Rozeniece ; tekstā stāsta L.Gundars, aktrises Lelde Kalēja, LailaKirmuška un Latvijas Okupācijas muzeja direktores vietn. Valters Nollendorfs // Latvijas Vēstnesis.— ISSN 1407-0391. — Nr.26 (2005, 16.febr.), B 8.lpp.“SuĦa stunda”Judina Dace. Iepazīstot klasiėus, saproti sevi : [par dramaturga Laura Gundara rīkoto lugulasījumu, analīžu, diskusiju vakaru “SuĦa stunda” Jaunajā Rīgas teātrī] / Dace Judina ; tekstā stāstaL.Gundars // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.258 (2004, 4.nov.), 9.lpp.— (Piel. “Atpūta. TV”. A daĜa ; Nr.45).Judina Dace. SuĦa stundas vilinājums : [par dramaturga Laura Gundara vad. lugu lasījumuun diskusiju vakariem “SuĦa stunda” Jaunajā Rīgas teātrī] / Dace Judina // Rīgas Balss. — ISSN1407-3927. — Nr.21 (2005, 31.janv.), 16.lpp.


32“Tiritomba jeb Zelta zivtiĦa” un “Tiritomba 2 jeb Kas notiek pēc laimīgām beigām”Jukons Dainis. Izrādes veiksmes formulas neizdošanās? : [Laura Gundara lugas “Tiritombajeb Zelta zivtiĦa” un “Tiritomba 2 jeb Kas notiek pēc laimīgām beigām” neatkarīgajā teātrī “TeātrisTT” (rež. L.Gundars)] / Dainis Jukons // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.43(2004, 20.febr.), 10.lpp.Verhoustinska Henrieta. Pusgadu pēc laimīgām beigām : [par Laura Gundara lugas“Tiritomba jeb Zelta zivtiĦa” iestud. neatkarīgajā teātrī “Teātris TT” (rež. L.Gundars)] / HenrietaVerhoustinska // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.31 (2004, 6.febr.), 24.-25.lpp. — (Piel.“Izklaide”).SarunasGundars Lauris. Dramaturga manifests : [par dramaturga profesionālo izglītību : saruna arLatvijas Kultūras akad. Teātra, kino un TV dramaturăijas kursa vad.] / Lauris Gundars ; pierakst.Evita Mamaja // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.8 (2004, 20./27.febr.), 4.lpp.Gundars Lauris. Dramaturăija un dekonstrukcija? : [par tradīciju un transformācijāmpostmodernā teātra kontekstā : saruna ar dramaturgu un rež.] / Lauris Gundars ; pierakst. IngaFridrihsone // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.7 (2006, 17./24.febr.), 5.lpp.Gundars Lauris. Lai mēs sevi neapzagtu : [saruna ar rež. un dramaturgu] / Lauris Gundars ;pierakst. Dace Judina // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.23 (2004, 3.febr.), 16.lpp.


3313.novembrī — gleznotājamVoldemāram Irbem — 115(1893-1944)Literatūra par Voldemāru IrbiGrāmatasPelēcis Aleksandrs. Spītīgais osis : dzeja / Aleksandrs Pelēcis ; [māksl. Pēteris Upītis]. —Rīga : Liesma, 1987. — 155, [4] lpp. : il. — Saturs: Nod.: No Ėikšu grāmatas ; Spītīgais osis ; Ja tuno akmens pamodies : (saruna ar J.JaunsudrabiĦu) ; Ar tevi tava birze zaĜo ; Kaktusi ; Melnais vējš,baltais vējš jeb parunāsim par mīlestību ; Veltījumi: Ainai, Voldemāram Ancītim, RūdolfamBlaumanim, Minnai Blūmai, Albertam Caunem, Jūlijam, Jurim un Majai DievkociĦiem, JānimDūmiĦam, Pēterim Ērmanim, Voldemāram Irbem, Lilijai JaunsudrabiĦai, Jānim JaunsudrabiĦam,Mirdzai Ėempei, Jānim LiepiĦam, Indulim Rankam, Eduardam Saleniekam, Antonam Salumam,Viljamam Šekspīram, Edvardam Treimanim-Zvārgulim, Tālim Zālītim, Kārlim ZariĦam.Voldemārs Irbe : atmiĦas, atziĦas, vērojumi, nostāsti, fakti / [sast. un pēcv. aut. G.Pupa ; red.Ausma Balcerbule ; māksl. Aldis Aleks]. — Rīga : Preses nams, 1995. — 118 lpp. : krās. il., ăīm.,faks.Publikācijas periodiskajos izdevumosAuseklis Uldis. Mīkla ; Pie Irbīša : piemineklis Šarlotes un Brīvības ielas stūrī / UldisAuseklis // Kurmītis. — Nr.3 (2002, marts), 2.lpp. (vāks).Brancis Māris. Veltījums Voldemāram Irbem : [par pasteĜizstādi Rīgas Latviešu biedrībā] /Māris Brancis // Brīvā Latvija — Londona. — ISSN 0934-6759. — Nr.20 (2002, 25./31.maijs),6.lpp. — T.p. laikr. “Laiks” — ĥujorka. — Nr.21 (2002, 25./31.maijs), 12.lpp.Hermansone Elīna. Gaidīta sastapšanās : [par rakstnieka, gleznotāja JāĦa JaunsudrabiĦa(1877-1962) un gleznotāja Voldemāra Irbes (1893-1944) gleznu izstādi klasiskās mākslas galerijā“Antonija”] / Elīna Hermansone // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.355 (2004, 30.dec.),[9.]lpp. — (Iel. “NedēĜa kabatā” ; Nr.57).Hofmane Helēna. Par [fotogrāfu Robertu] Johansonu [1877-1959] un Irbīti [gleznotājuVoldemāru Irbi (1893-1944)] / Helēna Hofmane // Jaunā Gaita — Toronto. — Nr.223 (2000), 42.-43.lpp. il.Kalnačs Jānis. Arī Irbīte atkal sastopams Rīgā uz ielas : [par tēln. A.Vārpas un arhit.A.Heinrihsona veidoto pieminekli glezn. Voldemāram Irbem (1893-1944)] / Jānis Kalnačs //Latvijas Architektūra. — ISSN 1407-4923. — Nr.1 (2000), 28.-29.lpp.Kalnačs Jānis Kā tapa piemineklis Irbītem : [glezn. Voldemārs Irbe (1893-1944)] / JānisKalnačs // Studija. — ISSN 1407-3404. — Nr.[1] (2000), 76.lpp.


34Kušėis Gunārs. Par Rīgas īpatni Irbīti : [par gleznotāju Voldemāru Irbi (1893-1944)] /Gunārs Kušėis // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.323 (2004, 26.nov.), 38.lpp. — (Mājasviesis).Kušėis Gunārs. Rīgas īpatnis Irbīte : [par gleznotāja Voldemāra Irbes (1893-1944) daiĜradi] /Gunārs Kušėis // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.21 (<strong>2008</strong>, 29.maijs), 14.lpp. : ăīm.Lipša Ineta. Irbes šėīstīšana : [par māksl. Voldemāra Irbes (1893-1944) skandalozopersonību] / Ineta Lipša ; tekstā fragm. no V.Irbes broš. “Iz manas dzīves”, gleznotāja KārĜa NeiĜa(1906-1991) atmiĦām, publ. laikr. “Jaunākās ZiĦas” // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. —Nr.203 (2006, 28.jūl.), [16.-17.]lpp. : ăīm. — (Mājas viesis, ISSN 1691-0931).Šablovskis Arnis. Romantiski ietikt savā Tukuma realitātē... : [par Latvijas Valsts prezidentaKārĜa UlmaĦa (1877-1942) 1934.g. 15.maija apvērsuma nozīmi Latvijas politiskajā, garīgajā dzīvē]/ Arnis Šablovskis ; tekstā fragm. no Tukuma pils. Valdes locekĜa KārĜa NeiĜa grām. par gleznotājuVoldemāru Irbi (1893-1944) “Tie trakie gleznotāju gadi”, fragm. no diplomāta MiėeĜa Valteravēstules K.Ulmanim no grām. “Valstsvīri un demokrāti” // Tukuma ZiĦotājs. — ISSN 1691-1113.— Nr.1 (2005, 5.janv.), 8.-9.lpp. — Pielikumā: Tukuma pilsētas Valdes, Revīzijas komisijas unPadomes 1939.gada 18.novembra svinīgās kopsēdes protokols ; 7.protokols 1940.gada 15.maijā.Sprance Baiba. Patiesības meklētāji : [par gleznotājiem Jāni JaunsudrabiĦu (1877-1962) unVoldemāru Irbi (1893-1944) : sakarā ar izstādi salonā “Antonija”] / Baiba Sprance // LatvijasAvīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.337 (2004, 10.dec.), 29.lpp. — (Mājas viesis).Štrauss Juris. Irbīte atkal Rīgā : [par Andra Vārpas un Arno Heinrihsona veidoto skulptūrugleznotājam Voldemāram Irbem] / Juris Štrauss // Čikāgas ZiĦas. — Nr.241 (2000), 28.lpp. il.Zaiceva GaĜina. Balta kaija virs pelēkas jūras : “Lilit” latviešu glezniecības kolekcija : [par19.-20.gs. gleznotāju darbiem : raksti] / GaĜina Zaiceva ; pēc mākslas zinātnieces Vitas Bangasinform. // Lilit. — ISSN 1691-2012. — Nr.4 (<strong>2008</strong>, apr.), 98.-105.lpp. — Saturs: Klasikas tīrradnis: [par gleznotāju Oto BērtiĦu (1818-1876) un viĦa gleznu “Zēna akts” (1853.g.)] ; Dižais romantiėis: [par gleznotāju Kārli Hūnu (1830-1877) un viĦa gleznu “BērtuĜa nakts priekšvakarā” (1868.g.)] ;Mīlas priekšnojautas : [par gleznotāju Jani Rozentālu (1866-1916) un viĦa gleznu “Māksliniekadarbnīcā” (1896.g.)] ; Kūstošā sniega poēzija : [par gleznotāju Vilhelmu Purvīti (1872-1945) unviĦa gleznu “Ziemas ainava” (1909.g.)] ; Atspulgu spēle : [par gleznotāju Jāni Valteru (1869-1932)un viĦa gleznu “Peldētāji zēni” (1901.g.)] ; Liktenīgās ēnas : [par gleznotāju Jēkabu Kazaku (1895-1920) un viĦa gleznu “Pašportrets melnā” (1916.g.)] ; Dzīves garša : [par gleznotāju Kārli Brencēnu(1879-1951) un viĦa gleznu “Melnās bārkstis” (1925.g.)] ; Baltijas debesis : [par gleznotāju ValdiKalnrozi (1894-1993) un viĦa gleznu “Daugava” (1935.g.)] ; Jaunā laikmeta madonna : [pargleznotāju Kārli Padegu (1911-1940) un viĦa gleznu “Sievietes portrets” (1934.g.)] ; Pilsētasnomales romantika : [par gleznotāju Voldemāru Irbi (1893-1944) un viĦa gleznu “Ainava”(1936.g.)] ; Mūsu eksotika : [par gleznotāju Ludolfu Libertu (1895-1959) un viĦa gleznu “Parīzenaktī” (1934.g.)] ; Skaisti un nesaprotami : [par gleznotāju Jāni PauĜuku (1906-1984) un viĦa gleznu“Melnie koki” (60.g. sāk.)].ZnotiĦa Ināra. ViĦš nebija nabags — viĦš bija brīvs : [par māksl. Voldemāru Irbi (1893-1944) : sakarā ar operdziedātāja Marisa Vētras (1901-1965) atmiĦu grām. “Rīga toreiz” klajānākšanu] / Ināra ZnotiĦa // Neatkarīgās Tukuma ZiĦas. — ISSN 1407-8252. — Nr.115 (2005,29.sept.), 3.lpp.


3515.novembrī — rakstniekamLinardam Laicenam — 125(1883-1937)Linarda Laicena darbiGrāmatasĒrmanis Pēteris. Izlase / Pēteris Ērmanis, Linards Laicens, Jānis Sudrabkalns ; [sakārt. unpriekšv. aut. Mārīte Milzere]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2006]. — 159, [1] lpp. — (Vajadzīgagrāmata, ISSN 1407-3803).Laicens Linards. Ho-Tai : [dzeja] / Linards Laicens ; [māksl. I.Helmuts]. — 2.izd. — Rīga :Liesma, 1983. — 47 lpp. : il.Laicens Linards. Ho-Taī : [dzeja] / Linards Laicens ; [māksl. Indulis ZariĦš]. — Rīga :Liesma, 1968. — 67, [3] lpp. : il.Laicens Linards. Izlase / Linards Laicens. — Rīga : Zvaigzne, 1986. — 275, [1] lpp. —(Skolas bibliotēka).Laicens Linards. Laterna tumsā : stāsti / [sast. un ievadv. sarakst. V.Rugāja]. — Rīga :Liesma, 1980. — 430 lpp. — (Latviešu stāsts un novele).Laicens Linards. Raksti : 9 sēj. / Linards Laicens ; [redkol.: A.Sakse ... [u.c.] ; sast. J.Niedre; K.OzoliĦa priekšv.]. — Rīga : LVI, 1958-1960. — 9 sēj. : il. — Saturs: 1.-4.Proza ; 5.-6.Dzeja ;7.Lugas ; CeĜojumu apraksti ; 8.Raksti par literatūru un mākslu ; 9.Publicistika, runas, feĜetoni.Laicens Linards. Skaistā Itālija / Linards Laicens. — Rīga : [b.i.], 2007. — 142 lpp. : il. —Kopā ar: Pa vectēva Linarda Laicena ceĜiem un vietām Itālijā / Anna Laicena.TulkojumiKalevala : somu tautas eps / no somu val. tulk. Linards Laicens ; māksl. Ăirts Vilks. — Rīga: Latvijas Valsts izd., 1964. — 348, [1] lpp., [24] lp. il.Kalevala : somu tautas eps / no somu val. tulk. Linards Laicens ; ar Gallena-Kallelas il. —[Kopenhāgena] : Imanta, 1959. — 387 lpp. : il.


36Literatūra par Linardu LaicenuGrāmatasEgle Kārlis. AtmiĦas / Kārlis Egle. — Rīga : Liesma, 1972. — 300 lpp. — Par KrišjāniBaronu, Kaudzītes Matīsu, Apsīšu Jēkabu, Rūdolfu Blaumani, Teodoru Zeifertu, Raini, Aspaziju,Vili Plūdoni, Linardu Laicenu, Birutu Skujenieci, Jāni EzeriĦu, Jāni ZiemeĜnieku ... [u.c.].KraujiĦš Kārlis. No atmiĦu skrīĦa : kultūrvēsturiskas atceres un apceres / Kārlis KraujiĦš. —Rīga : Liesma, 1973. — 148 lpp. — Saturs: Rūdolfs Blaumanis ; Antons AustriĦš ; LinardsLaicens ; Kārlis Štrāls ; Kārlis Krūza ; Dace AkmentiĦa ; Jāzeps Vītols ; Jānis Zālītis ; AlfrēdsKalniĦš ; Fjodors Gladkovs ; Konrāds Jokums un Alvils Ceplis ; Ernests Birznieks-Upītis ; AugustsBaltpurviĦš ; Rūdolfs Egle ; Anna Brigadere ; Jānis Mednis-Medenis ; Antons Birkerts ; JānisMisiĦš ; Eduards SmiĜăis ; Elīna Zālīte ; Jānis Grots ... [u.c.].Linarda Laicena dzīves un darba vietas / [sast. BroĦislavs Tabūns]. — Rīga : Avots, 1983.— 88 lpp. : il., portr.Linarda Laicena dzīves un darba vietas : [ceĜvedis] / sast. BroĦislavs Tabūns. — Rīga: LVI,1960. — 111 lpp. : il.Linards Laicens : biobibliogrāfiskais rādītājs / Latvijas Valsts bibliotēka. Letonikas nod. =Линард Лайцен : биобиблиографический указатель / Латвийская Государственнаябиблиотека. Отдел леттоники ; [sast.: K.CelmiĦa, A.Turlaja]. — Rīga : Latvijas Valsts bibliotēka,1989. — 218, [1] lpp., 1 lp. portr. — (Latviešu revolucionārie rakstnieki).Linards Laicens 100 : personālais bibliogr. rād. / V.Lāča LPSR VB. Zin. metodikas unbibliogr. nod. ; [sast. M.Garda]. — Rīga : LPSR VB, 1983. — 30 lpp.Sarkanais semafors : atmiĦas par Linardu Laicenu / [sast. un priekšv. sarakst. Jūlijs Ėipers].— Rīga : Liesma, 1969. — 219, [3] lpp., [8] lp. il. : il., ăīm., faks.Tabūns BroĦislavs. Linards Laicens / BroĦislavs Tabūns ; Latvijas PSR ZinātĦu akadēmija.A.Upīša Valodas un literatūras institūts. — Rīga : Zinātne, 1972. — 317, [1] lpp., [1] lp. portr. : il.Ziedonis Imants. Caurvējš : dzeja / Imants Ziedonis ; [māksl. Inārs Helmūts]. — Rīga :Liesma, 1975. — 135 lpp. : il. — Saturs: Veltījumi: I.AuziĦam, A.Buiėim, A.Ceplim, M.Čaklajam,I.KalniĦam, M.KĜaviĦam, M.Ėempei, L.Laicenam, P.Nerudam, J.Peteram, Pirtnieku mātei,O.Vācietim, Veltai.Publikācijas periodiskajos izdevumosBriedis Andris. Literārā Valmiera : [rakstu cikls] / Andris Briedis // Liesma. — ISSN 1691-0397. — Nr.65 (2006, 26.apr.), 5.lpp. : ăīm. — (Piel. “Valmierietis”). — Turp. Sāk.: Nr.17 (2006,31.janv.). — Saturs: Linards Laicens : [par rakstnieka (1883-1938) dzīvi un daiĜradi].


37Engelsa Solvita. Trapenieši pārkārto Linarda Laicena muzeja ekspozīciju : [par Valstskultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu] / Solvita Engelsa ; tekstā stāsta Trapenes pagasta kultūrasdzīves organizatore Emma Valija ŠĜukuma // Malienas ZiĦas. — Nr.34 (2004, 20.marts), [1.]lpp.Harju Rasma. Linards Laicens : Ape un Itālija : [par dzejnieka un rakstnieka (1883-1937)grām. “Skaistā Itālija” prezentāciju Apes Tautas namā (Alūksnes raj.)] / Rasma Harju // MalienasZiĦas. — ISSN 1691-1466. — Nr.2 (<strong>2008</strong>, 5.janv.), 6.lpp.Laicena Anna. Annas Laicenas vēstījums : [par dzejnieka un rakstnieka Linarda Laicena(1883-1937) dz.d. velt. pasākumu Apes Tautas namā (Alūksnes raj.)] / Anna Laicena // MalienasZiĦas. — ISSN 1691-1466. — Nr.2 (<strong>2008</strong>, 5.janv.), 6.lpp.Laicena Anna. Linards Laicens un “Kalevala” : [par rakstn. un polit. darbin. (1883-1937)veikto somu nacionālā eposa tulk.] / Anna Laicena // Malienas ZiĦas. — Nr.136 (2003, 20.nov.),5.lpp.Lejnieks Jānis. Linarda Laicena — Lēăeru — NometĦu iela : [par ielas vēsturi(Pārdaugava)] / Jānis Lejnieks // Latvijas Architektūra. — ISSN 1407-4923. — [Nr.]5 (2004),104.lpp.Ratniece Sandra. Linards Laicens 1905.gada notikumu virpulī : [par rakstnieku (1883-1937)]/ Sandra Ratniece // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.12 (2005, dec.), 110.-117.lpp.Saskan paaudzes : [sakarā ar rakstnieka Linarda Laicena (1883-1937) mazmeitas AnnasLaicenas viesošanos Valmierā] / mater. sagat. Andris Briedis // Liesma. — ISSN 1691-0397. —Nr.57 (2007, 14.apr.), 8.lpp. : ăīm.


3823.novembrī — krievu rakstniekamNikolajam Nosovam — 100(1908-1976)Nikolaja Nosova darbiGrāmatasNosovs Nikolajs. Fantazētāji : [stāstiĦi jaunākā skolas vecuma bērniem] / Nikolajs Nosovs ;[no krievu val. tulk. Dace Kraule ; māksl. Jānis Jansons]. — Rīga : Liesma, 1988. — 58, [3] lpp. :il.Nosovs Nikolajs. Nezinīša un viĦa draugu piedzīvojumi : romāns-pasaka / Nikolajs Nosovs ;A.Laptjeva il. ; [no krievu val. tulk. Aija Švandere]. — Rīga : Gulbis, 2001. — 166, [2] lpp. : il.Nosovs Nikolajs. Nezinīša un viĦa draugu piedzīvojumi / Nikolajs Nosovs. — Rīga : RīgasParaugtipogrāfija, [1995]. — 165, [3] lpp. : il.Nosovs Nikolajs. Nezinīša un viĦa draugu piedzīvojumi : [jaunākā skolas vecuma bērniem] /Nikolajs Nosovs ; no krievu val. tulk. A.Ozola-Sakse ; il. A.Laptjevs]. — 2.izd. — Rīga : Liesma,1979. — 175 lpp. : il.Nosovs Nikolajs. Nezinītis Saules pilsētā : romāns-pasaka : [jaunākā skolas vecuma bērniem]/ Nikolajs Nosovs ; [no krievu val. tulk. A.Ozola-Sakse ; il. A.Laptjevs]. — 2.izd. — Rīga : Liesma,1980. — 269 lpp. : il.Nosovs Nikolajs. Nezinītis uz Mēness : romāns-pasaka : [jaun. skolas vecumam] / NikolajsNosovs ; no krievu val. tulk. Anna Ozola-Sakse ; [il. G.VaĜks]. — 2.izd. — Rīga : Liesma, 1988. —501 lpp. : zīm.Literatūra par Nikolaju NosovuPublikācijas periodiskajos izdevumosPar izrādēm pēc Nikolaja Nosova darbiemDūmiĦa Līvija. Nezinītis uz Valmieras teātra skatuves : [par izrādes “Nezinīša piedzīvojumi”(rež. Zane Kreicberga) iestud. Valmieras Drāmas teātrī pēc krievu rakstnieka Nikolaja Nosova(1908-1976) grām. “Nezinīša un viĦa draugu piedzīvojumi” motīviem] / Līvija DūmiĦa //Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.64 (2007, 16.marts), 9.lpp.DūmiĦa Līvija. Valmieras Nezinītis Rīgā : [krievu rakstnieka Nikolaja Nosova stāstadramatiz. “Nezinīša piedzīvojumi” (rež. Zane Kreicberga) Valmieras Drāmas teātrī] / LīvijaDūmiĦa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.82 (2007, 7.apr.), 9.lpp.


39ElsiĦa Inese. “Nezinīša piedzīvojumi” Valmierā : [krievu rakstnieka Nikolaja Nosova stāstadramatiz. Valmieras Drāmas teātrī (rež. Zane Kreicberga)] / Inese ElsiĦa ; tekstā stāstaZ.Kreicberga // Stars. — ISSN 1691-0958. — Nr.32 (2007, 17.marts), 4.lpp.Jansone Agnese. “Nezinīša piedzīvojumi” Valmieras teātrī : [krievu rakstnieka NikolajaNosova triloăijas 1.d. “Nezinīša piedzīvojumi” dramatiz. Valmieras Drāmas teātrī (rež. ZaneKreicberga)] / Agnese Jansone ; tekstā stāsta Z.Kreicberga, aktieris Imants Strads // Liesma. —ISSN 1691-0397. — Nr.39 (2007, 10.marts), 9.lpp. : ăīm.KĜaviĦa Ilze. NZ un ko ar to darīt? : [izrāde “Nezinīša piedzīvojumi” pēc krievu rakstniekaNikolaja Nosova darba “Nezinīša un viĦa draugu piedzīvojumi” motīviem (rež. Zane Kreicberga)Valmieras Drāmas teātrī] / Ilze KĜaviĦa // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.22 (2007,8./15.jūn.), 9.lpp.KĜaviĦa Laura. Nezinīša piedzīvojumi Valmierā : [par izrādi bērniem “Nezinīšapiedzīvojumi” pēc rakstnieka Nikolaja Nosova (1908-1976) grām. “Nezinīša un viĦa draugupiedzīvojumi” (rež. Zane Kreicberga) Valmieras Drāmas teātrī] / Laura KĜaviĦa ; tekstā stāstaZ.Kreicberga // Alūksnes ZiĦas. — ISSN 1407-9704. — Nr.30 (2007, 10.marts), 12.lpp.Padomjlaika multeĦu varonis atgriežas : [par izrādi “Nezinīša piedzīvojumi” ValmierasDrāmas teātrī (rež. Zane Kreicberga) pēc krievu rakstnieka Nikolaja Nosova (1908-1976) grām.“Nezinīša un viĦa draugu piedzīvojumi”] / mater. sagat. Elmārs Barkāns // NedēĜa. — ISSN 1691-0524. — Nr.12 (2007, 19.marts), 45.lpp.Tikšanās ar Nezinīti : [par gaidāmo Valmieras Drāmas teātra viesošanos Rīgas Bērnu unjauniešu teātrī “RīBēJa MuTe” ar izrādi “Nezinīša piedzīvojumi” pēc Nikolaja Nosova grām.“Nezinīša un viĦa draugu piedzīvojumi” motīviem (rež. Zane Kreicberga)] / tekstā stāstaZ.Kreicberga // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — Nr.13 (2007, 5.apr.), 6.lpp.


4030.novembrī — pirmā AdventeLiteratūra par AdventiGrāmatasAdventa kalendārs. — Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2006-. — Sēj. : il.Ziemassvētku laikā : no Adventa līdz Zvaigznes dienai / [sakārt. Egita Puėīte]. — [Rīga] :Zvaigzne ABC, [2006]. — 64 lpp. : il.Publikācijas periodiskajos izdevumosAnmane Marija. Mazie Ziemassvētku brīnumiĦi : [par Adventes vainaga darināšanastradīcijām] / Marija Anmane ; tekstā stāsta floristes Ilze Skribāne, Guna Mikute, ziedu salona“Amarants” vad. Anita Stikāne // Neatkarīgās Tukuma ZiĦas. — ISSN 1407-8252. — Nr.140(2003, 29.nov.), 3.lpp.Apoga Arita. Ziemassvētki klasiskā angĜu stilā : [par Ziemassvētku tradīcijām Lielbritānijā] /Arita Apoga // Mājas & Dārzs Ziemassvētki. — ISSN 1691-1784. — (2006), 38.-40.lpp.Barkāns Elmārs. Advents — ticības pārbaudes laiks : [par Adventes laika tradīcijām] / ElmārsBarkāns, Antra Gabre // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.230 (2004, 26.nov.), 11.lpp.DāboliĦš Aigars. Nāk, nāk! : [Adventes laika pārdomas] / Aigars DāboliĦš // LatvijasLuterānis. — ISSN 1407-5067. — Nr.11 (2004, dec.), 6.lpp.Ezerkalna Linda. Neapstājoties pie tradicionālā : [par Adventes vainaga dekorēšanu] / LindaEzerkalna // Rītdiena. — ISSN 1691-3574. — Nr.92 (2006, 2.dec.), 14.lpp.Golovko Diāna. Atšėirīgie rituāli : [par Adventes laika rituāliem] / Diāna Golovko //Rītdiena. — ISSN 1691-3574. — Nr.92 (2006, 2.dec.), 14.lpp.Golovko Diāna. Kas īsti ir Advente : [par Adventes atzīmēšanas vēsturi] / Diāna Golovko //Rītdiena. — ISSN 1691-3574. — Nr.92 (2006, 2.dec.), 14.lpp.Grots Andris. Gaismas atgriešanās gaidās... : [saruna ar Siguldas ev.lut. baznīcas mācītāju] /Andris Grots ; pierakst. Inese Pliena // Siguldas Avīze. — Nr.15 (2005, dec.), 4.lpp.KĜanska D. Sākas pārdomu un piedošanas laiks : [par Adventes laiku Baltinavas un ŠėilbēnuRomas katoĜu baznīcā (Balvu raj.)] / D.KĜanska ; tekstā stāsta Baltinavas Kristīgās speciālās skolasskolotāja Marita Kušnere, Balvu pamatskolas skolotāja un ārpusklases darba organizatore IngrīdaPilāte // Vaduguns. — ISSN 1407-9844. — Nr.95 (2006, 2.dec.), [1.]lpp.Piroga Anita. Gaismas aplis — Advents : [par Adventes laiku un tā simboliem] / Anita Piroga// Mājas & Dārzs Ziemassvētki. — ISSN 1691-1784. — (2006), 18.-19.lpp.


41Piroga Anita. Pārdomu brīdim, [Kristus piedzimšanas] svētkus gaidot / Anita Piroga // Mājas& Dārzs Ziemassvētki. — ISSN 1691-1784. — (2006), 20.-[21.]lpp.Socka A. Pārdomu laiks ir klāt : [par Adventi] / A.Socka // Vaduguns. — ISSN 1407-9844.— Nr.95 (2007, 1.dec.), [1.]lpp.Solims Andris. Ziemassvētki : kādiem tiem jābūt : [par kristīgām un laicīgām tradīcijām] /Andris Solims // Mans Īpašums. — ISSN 1407-4761. — Nr.12 (2003), 2.-3.lpp.StrautiĦa Ilze. Par prieku sev un saviem mīĜajiem : [par Adventes vainagu un Ziemassvētkurotājumu izgatavošanu] / Ilze StrautiĦa // Vakara Avīze Vakara ZiĦas. — ISSN 1407-4931. —Nr.230 (2006, 24./25.nov.), 18.lpp.Šterns Dāvids. Advente ir gatavošanās laiks brīnumam : [par Adventes laiku : saruna arAlūksnes baptistu draudzes mācītāju, Nacionālo BruĦoto Spēku Kājnieku skolas kapelānu] / DāvidsŠterns ; pierakst. Agita AuziĦa // Alūksnes ZiĦas. — ISSN 1407-9704. — Nr.142 (2007, 1.dec.),5.lpp. : ăīm.Ūdris Jānis. Svētdien — pirmais Advents : nav tik lielas un dziĜas tumsas, ko nespētu kliedētAdventa vainaga vismazākās svecītes atspīdums mūsu sirdī : [par Adventes nozīmi kristīgajābaznīcā] / Jānis Ūdris ; tekstā stāsta Latvijas ev.lut. baznīcas arhibīskapa vietn. Pāvils Brūveris unRīgas Lutera draudzes mācītājs Juris Rubenis // Latvijas Vēstnesis Plus. — ISSN 1691-2640. —Nr.186 (2006, 1.dec.), [1.], 7.lpp. — 7.lpp. nos. uzrād.: Advents — iespēja ielūkoties sevī.Vējāns Andris. Gaidīšanas prieks : [par Ziemassvētku gaidīšanas laiku] / Andris Vējāns //Latvijas Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.6 (2003, 5.dec.), [3.]lpp. — (Mājas viesis).


4230.novembrī — grāmatizdevējamJānim Rozem — 130(1878-1942)Literatūra par Jāni RoziGrāmatasGrāmata par grāmatnieku Jāni Rozi : rakstu krāj. / [rakstu aut.: Konstantīns Karulis, JānisRoze, Vladislavs Urtāns ... [u.c.] ; Guntas Jaunmuktānes sast. bibliogr. ; Valda Villeruša māksl.apdare un attēlu atlase]. — Rīga : JāĦa Rozes apg., 1999. — 187, [2] lpp. : il., portr.Publikācijas periodiskajos izdevumosBērziĦš Dainis. Grāmatnieka JāĦa Rozes piemiĦai : [par māksl. Andra Vārpas veidotābareljefa grāmatizd. (1878-1942) atklāšanu pie J.Rozes grāmatnīcas K.Barona ielā 3/5] / DainisBērziĦš // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.280 (1998, 30.nov.), 22.lpp.Červinskis Ervīns. Roze trijos gadsimtos : [par grāmatizd., tirgotāju Jāni Rozi (1878-1942)] /Ervīns Červinskis ; tekstā dēla J.Rozes, mazdēla Aināra Rozes, politiski represētā Vladislava UrtānaatmiĦas // Klubs. — ISSN 1407-1649. — Nr.12 (2007, dec.), 28.-30., 32.lpp. : ăīm.JāĦa Rozes piemiĦas nedēĜa : [sakarā ar 85.gadad. kopš grāmatizd. J.Rozes (1878-1942)uzĦēm. dib. un 80.gadad. kopš J.Rozes grāmatnīcas dib.] // Grāmatu Apskats. — ISSN 1407-0332.— Nr.12 (1999), 2.-3.lpp.Jaunmuktāne Gunta. Grāmatizdevējs Jānis Roze : [par grāmatizd. (1878-1942) darbību 20.-40.g.] / Gunta Jaunmuktāne // Varavīksne 1996 : literārā mantojuma gadagrāmata. — Rīga : Presesnams, 1996. — 57.-[75.]lpp.Kalna Baiba. Atceroties grāmatizdevēju Jāni Rozi : [sakarā ar 120.dz.d. un piemiĦas ciĜĦa(aut. Andris Vārpa) atklāšanu pie J.Rozes grāmatnīcas KrišjāĦa Barona ielā Rīgā] / Baiba Kalna //Izglītība un Kultūra. — Nr.45 (1998, 3.dec.), 16.lpp.Pētersone Ausma. JāĦa Rozes māju atjaunošana : [par restaurācijas un rekonstrukcijasdarbiem Jūrmalā, Meža prosp. 77] / Ausma Pētersone // Jūrmalas ZiĦas. — Nr.4 (2005, 1.febr.),4.lpp.Roze Aina. Vēstule tēvam : [grāmatizd. Jānim Rozem (1878-1942)] / Aina Roze // GrāmatuApskats. — Nr. 18 (1994, dec.), 20.-21.lpp. ; Nr.1 (1995, janv.), 22.-23.lpp.Roze Jānis (juniors). AtmiĦas par tēva darbošanos : [par grāmatizd. un tirgotāju Jāni Rozi(1878-1942)] / Jānis Roze (juniors) // Rīgas ApriĦėa Avīze. — Nr.89 (1998, 17.nov.), 7.lpp. ; Nr.90(1998, 20.nov.), 7.lpp. ; Nr.91 (1998, 24.nov.), 7.lpp. ; Nr.92 (1998, 27.nov.), 7.lpp.Zveja Ilze. Atklāta piemiĦas istaba Jānim Rozem : [sakarā ar grāmatizd. 120.dz.d. (1878-1942)] / Ilze Zveja // Jaunā Avīze. — ISSN 1407-2378. — Nr.279 (1998, 1.dec.), [1.]lpp.


434.decembrī — dzejniekamJurim Kunnosam — 60(1948-1999)Jura Kunnosa darbiGrāmatasKunnoss Juris. Ar jaunu mirdzumu acīs : dzejoĜi / Juris Kunnoss un Co ; [Andras Otto il. unvāka foto]. — Rīga : Daugava, 1999. — 134 lpp. : il.Kunnoss Juris. Contrabanda / Juris Kunnoss ; [sast. un atdzej. krievu val.] Sergejs Moreino.— Рига : Нордик, 2000. — 92, [3] с. : портр.Kunnoss Juris. Contraбанда : [стихи] / Juris Kunnoss ; sast. un atdzej. Sergejs Moreino ;māksl. Tomass Folks. — [Rīga] : Nordik, 2000. — 92, [3] c., портр.Kunnoss Juris. Drellis : dzejoĜi / Juris Kunnoss. — Rīga : Liesma, 1981. — 45, [1] lpp.Kunnoss Juris. DzejoĜi, 1995-1999 : un par Juri Kunnosu / Juris Kunnoss ; [sast. AustraGaigala ; māksl. Andra Otto]. — Rīga : Jaunā Daugava, 2007. — 335 lpp. : il.Kunnoss Juris. Jura Kunnosa “X” = “X” Юриса Кунносса / Juris Kunnoss ; [sakārt.Amanda Aizpuriete, Sergejs Moreino ; atdzeja Sergejs Moreino, Olga Pētersone]. — Rīga :Neputns, <strong>2008</strong>. — 379, [4] lpp.Kunnoss Juris. Pieci septiĦi : dzeja / Juris Kunnoss. — Rīga : Liesma, 1987. — 108, [1] lpp.Kunnoss Juris. Slengs pilsētas ielās : [dzeja] / Juris Kunnoss. — Rīga : Liesma, 1991. — 92,[3] lpp.Latgale Brīvdabas muzejā / Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ; [sast. un teksta aut.Juris Kunnoss]. — Rīga : Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, 1993. — 78, [2] lpp. : il.Publikācijas periodiskajos izdevumosKunnoss Juris. DzejoĜi / Juris Kunnoss // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.10 (2005, okt.),34.-42.lpp.Kunnoss Juris. Prāgas pastkarte / Juris Kunnoss // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.2(2003), 63.lpp.Kunnoss Juris. Tavi vārdi Kungs ir Priex / Juris Kunnoss // Karogs. — ISSN 0132-6295. —Nr.2 (2003), 10.-31.lpp.


44Literatūra par Juri KunnosuPublikācijas periodiskajos izdevumosAizpuriete Amanda. Cik paliek pāri no vienas nesen beigušās dzīves? : [par dzejn. JurimKunnosam (1948-1999) velt. izst. Aspazijas mājā Dubultos (Jūrmala)] / Amanda Aizpuriete //Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.28 (2002, 13./20.dec.), [1.]lpp.Aizpuriete Amanda. Drīxt nolasīt : dzejn. Juris Kunnoss [1948-1999] — XX gs. lielais X /Amanda Aizpuriete // Rīgas Laiks. — ISSN 1407-1622. — Nr.2 (2000), 44.-47.lpp.Berelis Guntis. Guntis Berelis vērtē : [par Jura Kunnosa (1948-1999) dzejoĜu krāj. “DzejoĜi,1995-1999” (Rīga : Jaunā Daugava) un Aleksandra TauriĦa piedzīvojumu stāstu grām.“Avantūristi” (Rīga : JāĦa Rozes apg.)] / Guntis Berelis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.11(2007, nov.), 203.-205.lpp.Berelis Guntis. Peldēšanās virs bezdibeĦa : [par Aizpuriete Amanda. Nakts peldētāja :romāns, veltīts Jurim Kunnosam. — Rīga : Daugava, 2000 (SIA “Apgāds JāĦa sēta”). — 108, [2]lpp. : ăīm.] / Guntis Berelis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.182 (2000, 7.aug.), 14.lpp.Bergmanis Andris. Juris Kunnoss atgriežas : [par dzejn. (1948-1999) velt. izst. atklāšanuAspazijas mājā Dubultos (Jūrmala)] / Andris Bergmanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.285 (2002, 6.dec.), 9.lpp. — (Iel. “Literatūra un māksla Latvijā”).BērziĦš Uldis. Uăim Brikmanim. Ltd. / Uldis BērziĦš // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.9(2003), 46.-50.lpp. — Saturs: “Es ticu stāstam: vecis izdziedāts no zārka un paša bērēs lecis! —Bij...” ; “Tiem acu nav, ka tevi nepamana — viens tāds tu...” ; “Kurp ved mūs, dziesma, skurbā...” ;Atceroties Fredi Ėempi ; Es? Un igaunis? ; Kunnoss runā ar nāvi : [velt. Jurim Kunnosam] ;I.Grāmatizdevējs Vilnis ZaĜkaĜns sauc no tukša loga ; II.Mūžīgais students sauc no bezgalgarāgaiteĦa.Čaklā Inta. “Ir Māxla pašmērėīga” : mākslas un māksl. tēls J[ura] Kunnosa [1948-1999]dzejā / Inta Čaklā // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.2 (2003), 65.-69.lpp.Čaklā Inta. Prieks no rūgtās akas : [par Kunnoss Juris. Ar jaunu mirdzumu acīs / JurisKunnoss un Co. — Rīga : Daugava, 1999. — 134 lpp. : il., ăīm.] / Inta Čaklā // Karogs. — ISSN0132-6295. — Nr.6 (2000), 195.-200.lpp.Eipurs Aivars. Ieroči nemirstībai : [par Kunnoss Juris. Jura Kunnosa X. — Rīga : Neputns,<strong>2008</strong>. — 379, [5] lpp.] / Aivars Eipurs // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (<strong>2008</strong>, maijs), 146.-148.lpp.Eipurs Aivars. Kunnoss — neaizmirstami sirsnīgs : [par dzejnieku Juri Kunnosu (1948-1999)] / Aivars Eipurs // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.10 (2005, okt.), 149.-150.lpp.Gaigala Austra. Jura Kunnosa jaunrades process = Creative work of Juris Kunnoss : [pardzejnieka (1948-1999) daiĜradi] / Austra Gaigala // Literatūrzinātne, folkloristika, māksla. — ISSN1407-2157. — ISBN 9984-802-12-4. — (2006), [110.]-118.lpp. — (Latvijas Universitātes raksti ;705.sēj.).


45Gaigala Austra. Jura Kunnosa jaunrades process : [Latvijas Universitātes Filoloăijas fak.maăistres darbs] / Austra Gaigala ; ar Edvīna Raupa iev. // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946.— Nr.34 (2005, 9./16.sept.), 4.-5.lpp.Gaigala Austra. Jura Kunnosa poētika : modernisma iezīmes : [par dominējošiem virzieniemdzejnieka (1948-1999) daiĜradē] / Austra Gaigala // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.1 (<strong>2008</strong>,janv.), 118.-125.lpp.Gaigala Austra. Juris Kunnoss. Pieredzētais un apdzejotais : [par dzejnieka (1948-1999)dzīvi un daiĜradi] / Austra Gaigala // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.10 (2005, okt.), 116.-134.lpp.Grīva Dace. Aspazijas mājā iemājo “Priex par neko” : [par dzejn., māksl. Jurim Kunnosam(1948-1999) velt. izst. Dubultos (Jūrmala)] / Dace Grīva ; tekstā stāsta muzeja vad. un izst. aut.Austra KrūmiĦa-Popova // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.237 (2002, 5.dec.), [11.]lpp. —(Piel. “Jūrmala” ; Nr.47).Jansone Inguna. Īsais romāns par Amandas Aizpurietes romānu... : [par Aizpuriete Amanda.Nakts peldētāja : romāns, veltīts Jurim Kunnosam. — Rīga : Daugava, 2000 (SIA “Apgāds JāĦasēta”). — 108, [2] lpp. : ăīm.] // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.9 (2000), 216.-219.lpp.Jundze Arno. Krems, Lox, Ikss & bardax : [par Jura Kunnosa (1948-1999) dzejas grām.“Jura Kunnosa X” (Rīga : Neputns)] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN1407-3463. — Nr.58 (<strong>2008</strong>, 8.marts), 12.lpp.Juris Kunnoss : [par dzejnieku (1948-1999) : biogr. uzziĦa] // Karogs. — ISSN 0132-6295.— Nr.2 (2003), 70.lpp.Langa Liāna. Prāgas pastkarte : [par dzejnieku Juri Kunnosu (1948-1999) un viĦa t.p. nos.dzejoli : eseja] / Liāna Langa // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.2 (2003), 59.-62.lpp.Niedre Uăis. “...Domāju, ka viĦš varētu uzrakstīt eposu” : [par dzejnieku Juri Kunnosu(1948-1999) : saruna ar dzejnieka bij. darbabiedru Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā,vēstures zinātĦu Dr.] / Uăis Niedre ; pierakst. Austra Gaigala // Karogs. — ISSN 0132-6295. —Nr.10 (2005, okt.), 135.-141.lpp.Popova Austra. Dzejnieks Juris Kunnoss laikabiedru skatījumā : [1948-1999] / AustraPopova // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.2 (2003), 41.-56.lpp.Rokpelnis Jānis. Par grāmatām un Juri Kunnosu : [saruna ar dzejnieku] / Jānis Rokpelnis ;pierakst. Austra Gaigala // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.10 (2005, okt.), 142.-148.lpp.Rokpelnis Jānis. Par Juri Kunnosu domājot / Jānis Rokpelnis // Latvijas Avīze. — ISSN1691-1229. — Nr.30 (2004, 30.janv.), 14.lpp. — (Mājas viesis).Rokpelnis Jānis. “Visīstākais no priekiem...” : [par dzejnieku Juri Kunnosu (1948-1999) unviĦa dzeju : saruna ar dzejnieku] / Jānis Rokpelnis ; pierakst. Austra Popova // Karogs. — ISSN0132-6295. — Nr.2 (2003), 33.-39.lpp.VērdiĦš Kārlis. Subjektīvi par Kunnosu : [par Juri Kunnosu un grām. “DzejoĜi, 1995-1999”]/ Kārlis VērdiĦš // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.239 (2007, 12.okt.), 9.lpp. — (Piel. “KultūrasDiena” ; Nr.39).


4612.decembrī — kirgīzu rakstniekam, diplomātamČingizam Aitmatovam — 80(1928-<strong>2008</strong>)Čingiza Aitmatova darbiGrāmatasAitmatovs Čingizs. Agrās dzērves : stāsts / Čingizs Aitmatovs ; [no krievu val. tulk.V.Eisule; māksl. I.Helmūts]. — Rīga : Liesma, 1978. — 154 lpp. : il.Aitmatovs Čingizs. Karavīra dēls : [stāsts : jaunākā skolas vecuma bērniem] / ČingizsAitmatovs ; [no krievu val. tulk. H.Kanālis ; il. V.Grants]. — Rīga : Liesma, 1975. — 30 lpp. : il.Aitmatovs Čingizs. Pieresvieta : romāns / Čingizs Aitmatovs ; no krievu val. tulk. ValentīnaEisule ; il. Ilmārs Blumbergs ... [u.c.]. — Rīga : Liesma, 1993. — 251, [2] lpp. : il.Aitmatovs Čingizs. Raibais suns, kas skrien gar jūras malu : stāsts / Čingizs Aitmatovs ; nokrievu val. tulk. un pēcv. sarakst. V.Eisule ; māksl. B.Jansone]. — Rīga : Liesma, 1982. — 117 lpp.: il.Aitmatovs Čingizs. Un garāka par mūžu diena ilgst (VējputeĦu starpstacija) : romāns /Čingizs Aitmatovs ; [no krievu val. tulk. Valentīna Eisule ; māksl. Andris Lamsters ; autora pēcv.].— Rīga : Liesma, 1982. — 301, [1] lpp. : ăīm. — (Padomju aktuālais romāns).Tjanšana avoti : kirgīzu stāsti / [sast. Inta Toša ; no krievu val. tulk.: Valentīna Eisule,Geronīms MaĜinovskis, Ērika Nātrīte, Inta Toša ; Kambarali Bobulova priekšv. ; māksl. AndrisZirnītis]. — Rīga : Liesma, 1986. — 397, [2] lpp. : il. — Saturs: Adžara / Kasimali Bajalinovs ;Melodijas noslēpums / Aali Tokombajevs ; CeĜu serpentīnā / TugeĜbajs Sidikbekovs ; Tikšanās ardēlu / Čingizs Aitmatovs ; Brilles / Nasirdins Baitemirovs ; Bezdelīga / Sukurbeks Beišenalijevs ;Anarbaja tilts / Kasims Kaīmovs ; Sartbajs / Džunajs MavĜanovs ; Dzimtā puse / OlegensKasimbekovs ; Jaunais Madi / Sabdanbajs Abdiramanovs ; Skaistais džigits / Satmans Sadibakasоvs; Kalniem pieder mana sirds / Kenešs Džusupovs ; Smaids / Mars Baidžijevs ; Aigaška / AšimsDžakipbekovs ; Vēstule / Abdikalijs Moldokmatovs ; Natašas Rostovas pirmā balle / MurzaGaparovs ; Noziegums / Kambarali Bobulovs ; Reiz dzīvoja... / Kadirkuls Omurkulovs ; Tēvs /Sejīts Džetimiševs ; Brasls / Musa Muratalijevs ; Savējo vidū / Amans Saspajevs ; Rudens ziedi /Zūra Sooronbajeva ; Otrā elpa / EĜūbajs Otunčijevs.Literatūra par Čingizu AitmatovuPublikācijas periodiskajos izdevumosAitmatovs Čingizs. Piezvanīt laikam : [saruna ar rakstnieku, Kirgizstānas Republikasvēstnieku Beniluksa valstīs un Francijā] / Čingizs Aitmatovs ; pierakst. Anita Admine // RīgasLaiks. — ISSN 1407-1622. — Nr.6 (2007, jūn.), 36.-43.lpp. : ăīm.


47Aitmatovs Čingizs. Vergs bez atmiĦas : [fragm. no romāna “Un garāka par mūžu dienailgst”] / Čingizs Aitmatovs ; tulk. Valentīna Eisule ; ar JāĦa Petera iev. // Republika.lv. — ISSN1691-2756. — Nr.6 (2006, 24./30.marts), 40.-41.lpp.Hermanis Voldemārs. Kamēr Aitmatovs Briselē : [par revolucionāro situāciju rakstniekaČingiza Aitmatova dzimtenē Kirgizstānā] / Voldemārs Hermanis // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai.— ISSN 1407-3463. — Nr.73 (2005, 30.marts), 13.lpp.Jundze Arno. Un garāka par mūžu diena ilgst : [par kirgīzu rakstnieku Čingizu Aitmatovu(1928-<strong>2008</strong>)] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.136(<strong>2008</strong>, 12.jūn.), 14.lpp. : ăīm.Miris rakstnieks Čingizs Aitmatovs : [kirgīzu rakstnieka (1928-<strong>2008</strong>) piemiĦai] // Diena. —ISSN 1407-1290. — Nr.136 (<strong>2008</strong>, 12.jūn.), 19.lpp.Miris rakstnieks Čingizs Aitmatovs : [kirgīzu rakstnieka (1928-<strong>2008</strong>)piemiĦai] / mater. sagat.Ăirts Kondrāts // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.159 (<strong>2008</strong>, 12.jūn.), 13.lpp. : gīm.Peters Jānis. Es esmu vilkumāte Akbara : [par kirgīzu rakstnieku Čingizu Aitmatovu (1928-<strong>2008</strong>)] / Jānis Peters // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.143 (<strong>2008</strong>, 20.jūn.), 3.lpp. : ăīm. — (Piel.“Kultūras Diena” ; Nr.24).Peters Jānis. Vilku tulks modernā pasaulē : [kirgīzu rakstnieka un diplomāta ČingizaAitmatova (1928-<strong>2008</strong>) piemiĦai] / Jānis Peters // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.23(<strong>2008</strong>, 20./27.jūn.), 8.lpp. : ăīm.


4817.decembrī — aktierim, estrādes māksliniekamEdgaram LiepiĦam — 80(1928-1995)Edgara LiepiĦa darbiGrāmatasLiepiĦš Edgars. “...Man sāp klusi un vientuĜi...” : parasta pilsoĦa piezīmes / Edgars LiepiĦš ;[manuskriptu publicēšanai sagat. Kristaps LiepiĦš un Ēriks Hānbergs]. — Rīga : Antēra, 2002. —798, [1] lpp. : il., portr.Literatūra par Edgaru LiepiĦuGrāmatasAugstkalna Maija. Edgars LiepiĦš / Maija Augstkalna, Ēriks Hānbergs. — Rīga : Liesma,1990. — 205, [2] lpp. : il.Āksts un traăiėis Edgars LiepiĦš / rūpi par grāmatu turēja Ēriks Hānbergs, Imants SkrastiĦš ;Maija Augstkalna ... [u.c.]. — Rīga : Jumava, <strong>2008</strong>. — 334, [1] lpp. : il.Druva Māris. Vai Edgars LiepiĦš? : romāns-pasaka kā pamats animācijas filmai unmūziklam ar dokumentālu pieskārienu : 1.grām. “Mūža pēdējās dienas” / Māris Druva. — [Rīga] :Antēra, 2005. — 191 lpp. : il.Edgars LiepiĦš : bet lidojums bija skaists.... — Rīga : Aplis, 2002. — 294, [1] lpp. : il.Publikācijas periodiskajos izdevumosDūmiĦa Līvija. Edgars LiepiĦš. Liktenis teātrī : [par aktieri (1928-1995) : sakarā 80.dz.d. unĒrika Hānberga, Imanta SkrastiĦa jauno grām. “Āksts un traăiėis Edgars LiepiĦš” (Rīga : Jumava)]/ Līvija DūmiĦa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.126 (<strong>2008</strong>, 31.maijs),14.-15.lpp. : ăīm.Hānbergs Ēriks. Āksts un traăiėis Edgars LiepiĦš : [fragm. no grām. “Āksts un traăiėisEdgars LiepiĦš” (Rīga : Jumava) par aktieri (1928-1995)] / Ēriks Hānbergs, Imants SkrastiĦš //Ievas Stāsti. — ISSN 1691-1857. — Nr.11 (<strong>2008</strong>, 23.maijs), 42.-45.lpp. : ăīm.Hānbergs Ēriks. Edgars LiepiĦš : [par aktieri (1928-1995) : fragm. no t.p. nos. grām. nod.“AtmiĦās. Andris Balodis”] / Ēriks Hānbergs, Imants SkrastiĦš // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. —ISSN 1407-3463. — Nr.69 (<strong>2008</strong>, 22.marts), 14.-15.lpp. : ăīm.


49Pelūde Anija. Uz redzēšanos kādreiz maijā! : [par aktieri, TV humoristu, koncertprogr. vad.Edgaru LiepiĦu (1928-1995) : sakarā ar 80.dz.d. un Ērika Hānberga, Imanta SkrastiĦa grām.“Āksts un traăiėis Edgars LiepiĦš” (Rīga : Jumava) klajā nākšanu] / Anija Pelūde ; tekstā E.LiepiĦaizteikumi ; stāsta Ē.Hānbergs, I.SkrastiĦš // Ievas Stāsti. — ISSN 1691-1857. — Nr.11 (<strong>2008</strong>,23.maijs), 38.-41.lpp. : ăīm.Raita Santa. Pašūposimies un pakūkosim : [par aktierim Edgaram LiepiĦam (1928-1995)velt. jubilejas pasākumu “Ārprāts — <strong>2008</strong>” Ogres estrādē : sakarā ar aktiera 80.dz.d.] / Santa Raita ;tekstā stāsta aktieris Imants SkrastiĦš // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. —Nr.125 (<strong>2008</strong>, 30.maijs), 26.-27.lpp. : ăīm.SkrastiĦš Imants. Edgara LiepiĦa svētki jau 12.reizi : [par aktiera (1928-1995) atceri Skultes(Limbažu raj.) kapos un lielās sadziedāšanās koncertu Saulkrastu estrādē (Rīgas raj.)] / ImantsSkrastiĦš // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.118 (2007, 23.maijs),11.lpp.Tabore Gunta. KaimiĦš un Vecā piepe : [par bij. Jaunatnes teātra māksl. dekoratoru, aktieraun dziesminieka Edgara LiepiĦa (1928-1995) kaimiĦu Andri Balodi : sakarā ar aktierim velt.piemiĦas pasākumu Saulkrastos (Rīgas raj.)] / Gunta Tabore ; tekstā stāsta A.Balodis // NeatkarīgāRīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.122 (2006, 27.maijs), 14.lpp. : ăīm.“Tiksimies maijā!” : [par aktiera, humorista, koncertprogr. vad. Edgara LiepiĦa (1928-1995)atceres koncertu “Ārprāts — <strong>2008</strong>” Ogres estrādē] // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. —Nr.146 (<strong>2008</strong>, 30.maijs), 16.lpp. — (Iel. “NedēĜa kabatā”).Valtere Ieva. Edgaram LiepiĦam veltīta filma : [par aktierim (1928-1995) velt. dokum.filmu “Āksts un traăiėis Edgars LiepiĦš” (rež. Mārīte Balode)] / Ieva Valtere, Zane Dumbre // RīgasViĜĦi+. — ISSN 1407-3471. — Nr.20 (<strong>2008</strong>, 16./25.maijs), [9.]lpp. : ăīm.VilciĦa Marta. Latviešu jokdaris nr.1 — Edgars LiepiĦš : [par aktieri (1928-1995)] / MartaVilciĦa // Sieviete. — ISSN 0868-4715. — Nr.4 (<strong>2008</strong>, apr.), 28.-31.lpp. : ăīm.


5029.decembrī — rakstniekamAlbertam Sprūdžam — 100(1908-1944)Alberta Sprūdža darbiGrāmatasSprūdžs Alberts. Asaru liekĦa : stāsti un noveles / Alberts Sprūdžs ; [il. B.Ancāns]. —[Čikāga] : Šėirmants, 1955. — 139, [2] lpp. : il.Sprūdžs Alberts. Daugavas vēji : stāsti un noveles / Alberts Sprūdžs ; [J.Klīdzēja priekšv.].— [Čikāga] : A.Sprūdža fonds, 1953. — 250, [1] lpp.Sprūdžs Alberts. Daugavas vēju atbalss : [stāsti] / Alberts Sprūdžs ; [māksl. Aivars Sprūdžs ;A.Vējāna iev. un sast.]. — Rīga : Madris, 1999. — 194, [3] lpp.Sprūdžs Alberts. Saule līdumā : [stāsti] / Alberts Sprūdžs ; sakārt. Aleksis Rubulis. —Chicago : Alfrēda Kalnāja apg., 1957. — 333, [2] lpp. : portr.Publikācijas periodiskajos izdevumosSprūdžs Alberts. Abāda vakarā : KlāĦu MārtiĦa humoreska / Alberts Sprūdžs // VarakĜōnīts.— Nr.12 (2000, dec.), 11.lpp.Sprūdžs Alberts. Ezera prieks : stāsts / Alberts Sprūdžs // Karogs. — Nr.7 (1989), 74.-83.lpp.Sprūdžs Alberts. Klusās sētas ; Laiks gadu straumēm plūst ; Rudenī / Alberts Sprūdžs //VarakĜōnīts. — Nr.12 (1998, dec.), 4.lpp.Sprūdžs Alberts. Rakstniecības ceĜi Latgalē : [ar īsām ziĦām par aut.] / Alberts Sprūdžs //Universitas — ĥujorka. — Nr.70 (1993), 18.-20.lpp. : il.Sprūdžs Alberts. Saule līdumā : [stāsts] / Alberts Sprūdžs // VarakĜōnīts. — Nr.13 (1995,nov.), 2.lpp.Sprūdžs Alberts. Zelta lietus : [stāsts] / Alberts Sprūdžs ; Andra Vējāna iev. // Lauku Avīze.— Nr.150 (1998, 24.dec.), 28.lpp. — (Mājas viesis).


51Literatūra par Albertu SprūdžuGrāmatasLatviešu rakstnieku portreti : pozitīvisti / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. ; [aut.:Biruta Gudriėe ... [u.c.] ; sast. Benita SmilktiĦa]. — Rīga : Zinātne, 2002. — 219, [2] lpp. : il. —Uz vāka arī: Edvarts Virza, Rihards BērziĦš-Valdess, Aīda Niedra, Jānis Medenis, VoldemārsZonbergs, Antons Rupainis, Alberts Sprūdžs, Vilis CedriĦš.Publikācijas periodiskajos izdevumosAlbertam Sprūdžam — 90 : ievērojami cilvēki par Albertu Sprūdžu [1908-1944] / A.Spoăis,H.Tihovskis, J.Klīdzējs, A.Vējāns // VarakĜōnīts. — Nr.12 (1998, dec.), 4.lpp.Birkmanis Gunārs. It kā nemaz nebūtu bijis... : [sakarā ar rakstn. Alberta Sprūdža 80.dz.d. :1908-1944] / Gunārs Birkmanis // Skolotāju Avīze. — Nr.48 (1988, 30.nov.), 8.-9.lpp.Jaunzeme A. Alberta Sprūdža atgriešanās : [sakarā ar rakstn. Alberta Sprūdža (1908-1944)grām. “Daugavas vēju atbalss” prezentāciju VarakĜānu muzejā (Madonas raj.)] / A.Jaunzeme //VarakĜōnīts. — Nr.5 (1999, maijs), 8.lpp.PiĜpuka A. Divi novadnieki, divi likteĦi, viens aicinājums : [sakarā ar Alberta Sprūdža(1908-1944) grām. “Daugavas vēju atbalss” un Donāta Latkovska (1912-1943) grām. “Nacionālāatmoda Latgalē” iznākšanu] / A.PiĜpuka // Rēzeknes Vēstis. — Nr.69 (1999, 6.maijs), 4.lpp. — (Iel.“Mōras zeme” ; Nr.6).PiĜpuka A. “Labās sirds” rakstnieks : [sakarā ar rakstn. Alberta Sprūdža (1908-1944) grām.“Daugavas vēju atbalss” iznākšanu] / A.PiĜpuka // KatōĜu Dzeive. — Nr.5 (1999), 46.lpp.Raidonis Alberts. Alberts Sprūdžs [1908-1944] : Latgales gara karoga nesējs / AlbertsRaidonis // Treji Vārti — Grand Rapids, USA. — Nr.194 (2000, apr.-jūn.), 26.-28.lpp. : ăīm.Vējāns Andris. Asaru liekĦas neizraudātās asaras : [sakarā ar rakstn. Alberta Sprūdža80.dz.d. : 1908-1944] / Andris Vējāns // Karogs. — Nr.12 (1988), 145.-155.lpp.Vējāns Andris Kāds VarakĜānu gaismas cilvēks : [par rakstn. Albertu Sprūdžu (1908-1944)]/ Andris Vējāns // Latvijas Vēstnesis. — Nr.13/14 (1999, 19.janv.), 6.lpp.Vējāns Andris. [Rakstnieka] Alberta Sprūdža [dzimtajās] mājās Dekšārēs : [Rēzeknes raj. :sakarā ar Dzejas dienām republikā] / Andris Vējāns // Karogs. — Nr.12 (1989), 176.-177.lpp.Vējāns Andris. Zelta lietus jaunām dvēselēm : neliels ieskats Alberta Sprūdža prozā :[sakarā ar rakstnieka 80.dz.d. (1908-1944)] / Andris Vējāns // Skolotāju Avīze. — Nr.15 (1989,12.apr.), 13.lpp.Zirnis Egīls. Sprūdža stāsti grāmatā : [sakarā ar rakstn. Alberta Sprūdža (1908-1944) grām.“Daugavas vēju atbalss” iznākšanu] / Egīls Zirnis // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.107 (1999,10.maijs), 14.lpp.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!