Gaujas Nacionālā Parka klasteris

tava.gov.lv

Gaujas Nacionālā Parka klasteris

klasterisklasterisklasterisklasterisklasterisklasteris


Pirms gada...• Ļoti maz kā priekšrocībuizmantojām atrašanos Gaujasnacionālajā parkā (kas ir LV TOP 3)- drukātie materiāli, internets• Veidojām atsevišķu pilsētu zīmolusun atpazīstamību (Cēsis, Sigulda,Līgatne, Valmiera)• Uzņēmēji, kas veido savumārketingu


LIELĀKAS IESPĒJAS PIESAISTĪT TŪRISTUS &DALĪTAS IZMAKSAS


KLASTERU JĒDZIENS• Veicināt ekonomisko attīstību ārpusgalvenajiem centriem un stiprināt reģionālolīmeni• Viens sektors• Sadarbība• Saistītu uzņēmēju koncentrācija• Ģeogrāfiski noteikta teritorija


KLASTERU JĒDZIENSGAUJAS NP TŪRISMA KLASTERAVĪZIJA:Konkurētspējīgākais tūrisma galamērķis Latvijāārpus galvaspilsētas ar kvalitatīvu un specializētutūrismu precīzi segmentētā ārvalstu un vietējātirgū visa gada garumā, kas ir orientēts uzpieprasītu atpūtu un aktivitātēm dabā unvēsturiskā kultūrvidē.


PAŠVALDĪBU UN DAP VIENOŠANĀS• 2012.gada 7.februārī –vienošanās par sadarbību starp 6pašvaldībām (Sigulda, Cēsis, Amata, Pārgauja, Līgatneun Valmiera) un Dabas aizsardzības pārvaldi parkopīgām aktivitātēm tūrisma veicināšanai Gaujas NP.• Gaujas NP tūrisma klastera attīstības stratēģija 2012.-2019.


GAUJAS NP tūrisma klasteris1.• LIAA atbalstītais projekts «GaujasNP tūrisma klastera attīstība»• Projekta ieviesējs: Siguldasreģiona tūrisma biedrība• Projekta budžets: 340 400 LVL(85/90 % ERAF finansējums, 10-15%uzņēmumu, citu iesaistīto pušulīdzfinansējums)2.• Gaujas NP teritorijā esošopašvaldību kopējais mārketings


Iesaistītās puses – telpiskaisizvietojumsKarte: A.Klepers /Environtech pamatneValmieraStraupeCēsisSiguldaLīgatneRīga300iniciatīvas,šobrīd 60


Gaujas NP tūrisma klastera attīstībaKLASTERA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2012.-2019. –pirmais posms• Klastera vadībasgrupa• Klastera birojs• Dalībnieku darbagrupasKOORDINĒŠANAPĒTĪJUMI• Datu monitorings• Mērķtiecīgi pētījumi• Tirgus tendences• Vērtības• Zīmola platforma• Mārketinga stratēģijaZĪMOLSILGTSPĒJĪBA• Stratēģija• The EuropeanCharter forSustainable Tourism• Galamērķagalvenaisveicināšanasmedijs• Vērtību ķēdesietvaros –savstarpējipapildinoši, uzinovatīviemrisinājumiem vērstiVORTĀLSKvalitāteInovācijasVeicināšanaTīklošanaResursupiesaisteKOPĪGIEPRODUKTI


PIEDZĪVOJUMSLEĢENDĀM APVĪTAJĀGAUJAS SENLEJĀ1717


IEGUVUMI NO TŪRISMA KLASTERA• Kopīgas konkurētspējīgās priekšrocības, vienota,spēcīga stratēģiskā pozicionēšana, galamērķamārketings, tēls un reputācija;• Spēcīga sadarbība – uzņēmēji, Dabas aizsardzībaspārvalde, pašvaldības, TIC, Vidzemes augstskola, GNPfonds:• informācijas apmaiņa, tirgus dati;• zināšanas, mācīšanās, pieredzes apmaiņa;• kopīgi tūrisma produkti;• vertikālā un horizontālā sadarbība;


IEGUVUMI NO TŪRISMA KLASTERA• Socioekonomiskā sistēma – uzņēmējdarbības vide arkopīgu vīziju, vērtībām, mērķiem un sadarbību;• Izaugsmi veicinoša savstarpējā konkurence;• Stiprināta politiskā pozīcija;• Lielāka tirgus kontrole – vienota virzība plašākā tirgū;• Dalītas izmaksas un riski (resursi, kompetence);• Dabas aizsardzība vs dabas kapitāla izmantošana,ilgtspēja;• Ilgtermiņā – ekonomiskie ieguvumi.


Aigars Ruņģis – Valmiermuižas alus saimnieks


Andris Klepers – GNP klastera koordinators


Juris Dudko – Siguldas reģiona tūrisma biedrība,Viesnīcu «Sigulda» un «Ezeri» saimnieks


Ineta Litte- Dikļu pils vadītāja


Rudīte Vasile – Pārgaujas novada tūrisma speciāliste


Uģis Mitrevics – Siguldas novada Domes priekšsēdētājs


Ināra Rubene – McCann Rīga vadītāja


Andra Magone – Cēsu TIC vadītāja


PALDIES!www.tourism.sigulda.lv

More magazines by this user
Similar magazines