13.07.2015 Views

Ilze Dzene, Ekodoma Ltd., Latvia - BT 1

Ilze Dzene, Ekodoma Ltd., Latvia - BT 1

Ilze Dzene, Ekodoma Ltd., Latvia - BT 1

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Projekta BiG>East pirmie rezultāti unplānotās aktivitātes biogāzesražošanas un izmantošanasveicināšanai Latvijā<strong>Ilze</strong> <strong>Dzene</strong>, SIA “<strong>Ekodoma</strong>”Zanda Krūklīte, SIA “Agito”27/11/2008


Biogāze Eiropā• Rietumeiropas valstīs pieejams plašsklāsts biogāzes tehnoloģiju un ir uzkrātapieredze biogāzes ražošanā unizmantošanā• A un D Eiropas valstīs ir augsts biogāzespotenciāls, bet dažādas ar tehnoloģijāmnesaistītas barjeras liedz šo potenciālupilnībā izmantot2


Projekts BiG>East biogāzesattīstības veicināšanai• BiG>East projekts tiek realizēts, laimazinātu informētības trūkumu, kasvērojams galvenokārt trīs kategorijās:– Dārgi “eksportēt” R-Eiropas ražotāju zināšanasun ekspertīzi– Ierobežots informācijas daudzums par biogāzestehnoloģijām– Informācijai ir jābūt apkopotai un vieglipieejamai3


Projekta BiG>East mērķis• Projekta vispārīgais mērķis – veicinātbiogāzes – kā droša un ilgtspējīga enerģijasavota ražošanu sešās D un A Eiropasvalstīs: Bulgārijā, Horvātijā, Latvijā,Rumānijā, Slovēnijā un Grieķijā• Ekspertu valstis – Vācija, Austrija un Dānija4


Projekts BiG>East• Projekta ilgums 01.09.2007 – 01.01.2010• Projektu atbalsta Eiropas Komisijaprogrammas Intelligent Energy for Europeietvaros• Projekta mājas lapa: www.big-east.eu5


Projekta BiG>East konsorcijs• Projekta konsorciju veido 12 organizācijas:– WIP Renewable Energies, Vācija (projekta koordinators)– Slovenian Energy Restructuring Agency, Slovēnija– Ing.Gerhard Agrinz GmbH, Austrija– Center for Renewable Energy Sources, Grieķija– <strong>Ekodoma</strong>, Latvija (projekta partneris Latvijā)– Energoproekt jsc, Bulgārija– Hrvoje Pozar Energy Institute, Horvātija– Finsterwalder Umwelttechnik GmbH & Co.KG, Vācija– German Biogas and Bioenergy Society, Vācija– N.Poushkarov Institute, Bulgārija– SC Mangus Sol SRL, Rumānija– University of Southern Denmark, Dānija6


Projekta galvenie uzdevumi• Projektā paredzēti sekojoši galvenie uzdevumi:– Biogāzes izejvielu pieejamības un esošo barjeru izpēte katrāmērķa valstī– Biogāzes rokasgrāmatas uzrakstīšana angļu valodā un tāstulkojums vietējā valodā– Apmācības kursu organizēšana (katrā valstī 3)– Demonstratīvu piemēru izstrāde ar tehniski ekonomiskoaprēķinu potenciāliem biogāzes projektiem– Mobilizācijas kampaņu organizēšana (katrā valstī 2) lēmumupieņēmējiem, politiķiem, investoriem un citiem interesentiem, laipaaugstinātu informētību par biogāzes tehnoloģijām uniespējam katrā valstī– Tehnisko ekskursiju organizēšana Austrijā un Dānijā.7


Barjeras biogāzes attīstībai Latvijā• Galvenās noteiktās barjeras biogāzes attīstībaiLatvijā ir sekojošas:– Likumdošanā nav regulētas atsevišķas biogāzesizmantošanas sfēras, piemēram, biogāzeslietošana transportā, prasības biogāzesievadīšanai dabasgāzes tīklā.– Biogāzes projektu augstās kapitālizmaksas radanepieciešamību investīciju garantijām.– Vietējo enerģētikas aģentūru trūkums un apmācītuspeciālistu un ekspertu trūkums vietējāsinstitūcijās.8


Barjeras biogāzes attīstībai Latvijā– Lēnā elektroenerģijas tirgus liberalizācija Latvijāizraisa biogāzes ražotāja atkarību no dominējošāelektroenerģijas sadales un pārvades operatora,tādējādi elektroenerģijas tīkla pieslēguma izveidesprocedūra ir birokrātiska, dārga un laikietilpīga.– Detalizētu statistikas datu trūkums atsevišķosbiogāzes izejvielu sektoros.– Zema informētība par biogāzi un tās ieguvumiemLatvijas sabiedrībā.9


Projekta BiG>East biogāzesrokasgrāmataI. Kas ir biogāze un kāpēc mums tā ir vajadzīga?1. Biogāzes tehnoloģiju priekšrocības2. Biogāzes pašreizējais stāvoklis un potenciāls3. Anaerobā fermentācija4. Galvenie biogāzes lietojuma veidi5. Biogāzes izmantošana6. Pārstrādātā substrāta izmantošana7. Biogāzes stacijas komponentiII. Kā sākt?8. Biogāzes stacijas plānošana un celtniecība9. Biogāzes staciju drošība10. Biogāzes staciju ekonomika10


Citas plānotās projekta aktivitātes• Apmācības kursi – 3 kursu sērija 2009.gadā• Mobilizācijas kampaņas – 2 kampaņas, pirmā04/02/2009• Tehniskās ekskursijas – biogāzes iekārtasAustrijā un Dānijā – orientējoši 2009.gada aprīlīun maijā11


Ieteikumi biogāzes projektuattīstītājiem• Reāli izvērtēt biomasas pieejamību.Nepieņemt vēlamo par esošo.• Vai pašam ir pieejama biomasa, cik tā maksā,kāda ir tās enerģētiskā vērtība?• Zaļās biomasas iegūšanas kvalitāte unkvantitāte Latvijas agrotehniskajos apstākļos.• Konkurence – plānojot uzņēmumu konkrētijāzina, vai biomasa būs pieejama, par kāducenu, kādi pastāv riski.• Piegādātāju uzticamība – līgumattiecības arpiegādātājiem.12


Ieteikumi biogāzes projektuattīstītājiem• Izvērtēt dažādu tehnoloģiju piegādātājupiedāvājumus.• Piedāvājuma cena nav vienīgais tehnoloģijupiegādātāja izvēles kritērijs!• Paredzēt uzņēmumam optimālāko iegūtāmēslojuma izmantošanas/realizācijas veidu.• Paredzēt siltuma izmantošanu vai realizāciju.• Konsultēties ar ekspertiem, sekot jaunākajaiinformācijai.13


Paldies par uzmanību!<strong>Ilze</strong> <strong>Dzene</strong>SIA “<strong>Ekodoma</strong>”Noliktavas iela 3-3, RīgaLV-1010, LatvijaTel: +371 67323212Fakss: +371 67323210E-pasts: ilze@ekodoma.lvwww.ekodoma.lvProjekts BiG>Eastwww.big-east.eu14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!