Å¡eit

vraa.gov.lv

Å¡eit

3.1.4.4.aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumupieejamības attīstībai” ietvaros 2.atlases kārtāapstiprināts projektsFinansējuma saņēmējsJuridiskā adreseProjekta nosaukumsProjektā iesaistītie partneriProjekta īstenošanasvietaPlānošanasreģionsAdreseProjekta apstiprināšanas datums 26.03.2010.Projekta izmaksasLVLProjektakopējāsattiecināmāsizmaksasPubliskaisfinansējumst.sk. ERAFfinansējumst.sk. valstsbudžetadotācijat.sk.pašvaldībasbudžetalīdzekļiProjekta īstenošanas laiks mēnešosKopsavilkums par projekta ietvarosveicamajām darbībāmInčukalna novada DomeAtmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141Alternatīvās aprūpes pakalpojumupilnveide dienas centrā "Gauja"NavRīgas plānošanas reģionsCentra iela 6, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalnanovads, LV-214013 223,0013 223,0010 446,00297,002 480,0011Projekta ietvaros tiks vienkāršoti rekonstruētasInčukalna novada dienas centra „Gauja” telpas, kurāstiek nodrošinātas sociālās aprūpes, sociālo prasmjuattīstības un brīvā laika pavadīšanas iespējas un tiksizveidots jauns alternatīvās aprūpes pakalpojums –izglītošanās iespējas pensijas vecuma personām unpersonām ar funkcionāliem traucējumiem.Pilnvērtīgai pakalpojumu sniegšanai tiks iegādāts unuzstādīts nepieciešamais aprīkojums. Projekta mērķagrupa ir bērni, pensijas vecuma personas un personasar funkcionāliem traucējumiem.Projekta ietvaros paredzēta dienas centra „Gauja”vienkāršotā rekonstrukcija, dienas centra „Gauja”darbības uzlabošanai nepieciešamā aprīkojuma


iegāde un projekta publicitāte. Projekta rezultātā tiksvienkāršoti rekonstruēta dienas centra „Gauja” ēka134,97m² platībā, tai skaitā veikta sienu siltināšana212m² platībā, jumta siltināšana 225m² platībā unpielāgota iekļūšana tajā personām ar funkcionāliemtraucējumiem, izveidojot pandusu. Kā arī iegādātsnepieciešamais aprīkojums dienas centra „Gauja”darbības uzlabošanai un veikti publicitātes pasākumi.

More magazines by this user
Similar magazines