Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes sporta ...

evf.lv

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes sporta ...

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātesSporta spēles 2011NOLIKUMS1. Organizatori.1.1 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Studentu pašpārvalde (turpmāk„Organizatori”).2. Mērķis.2.1 Uzlabot un veicināt attiecību veidošanos starp LU EVF studentiem un citu LU fakultāšustudentu pašpārvaldēm, popularizējot sporta spēles, kā aktīvas un veselīgas atpūtas iespējufakultātē, ceļot patriotismu un sacensību garu. Sniedzot dalībniekiem iespēju pavadīt brīvolaiku saturīgi, nodarbojoties ar sportu un piedaloties sacensībās;2.2 Veidot studentos vienotības izjūtu un saudzīgu attieksmi pret dabu.3. Norises vieta un laiks.3.1 Sporta spēļu norises vieta – Kempings „Jūras priede” (Saulkrasti, Zvejniekciems, Upes iela56a);


Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes sportaspēles . NOLIKUMS 20113.2 Sporta spēļu norises laiks – 2011. gada 28. – 29. Maijs.4. Dalībnieki4.1 Sporta spēļu pasākumā piedalās komandas, kura sastāv no 10 – 15 cilvēkiem;4.2 Katrā komandā ir vismaz trīs pārstāvji no LU EVF;4.3 Komanda sastāv vismaz no 5 vīriešiem un 5 sievietēm;4.4 Komandas sastāvs un kapteinis nedrīkst mainīties visu sporta spēļu laikā;Par punka 4.4 neievērošanu, komandai tiek piešķirta diskvalifikācija uz attiecīgo spēlesdisciplīnu vai uz visu sporta spēļu laiku.4.5 Sporta veidos, kuros nav nepieciešami 10 cilvēki, komandai ir jāizvirza delegācija sportaveida izpildei. Delegācijas lielums ir atkarīgs no disciplīnas veida un delegācijas sastāvs varmainīties pirms katras disciplīnas. Delegācijas sastāvs var mainīties tikai savas komandasietvaros;4.5 Kapteiņu sacensībās piedalās tikai komandu kapteiņi;4.6 Sporta spēlēs maksimāli piedalās 32 komandas.5. Sporta veidi.5.1 Sporta veidi iedalās komandas, individuālajos un kapteiņa sporta veidos (skat. tabula 1)5.2 Piedalīšanās individuālajos sporta veidos nav obligāta, taču tajās var iegūt balvas undiplomus.Tabula 1.Komandu disciplīnas Individuālās disciplības Kapteiņu konkurss1. Pludmales volejbols2. Basketbols3. Futbols4. Laivu brauciens5. Virves vilkšana1. Sodiņu mešana2. Šautriņu mešana3. Pildbumbasmešana1. Kapteiņu stafete


Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes sportaspēles . NOLIKUMS 20116. Tautas bumba7. Stafete8. Fotoorientēšanās9. Frīsbijs6. Pieteikšanās.6.1 Komandas piesakās sporta spēlēm aizpildot pieteikuma anketu (pielikums nr.2) un pieanketas iesniegšanas samaksā dalības maksu 20 latu apmērā ;6.2 Pieteikšanās termiņš ir no 2011.gada 11.maijam līdz 25.maijam, no plkst.12.00 -18.00,pieteikuma anketa anketas ir jānes uz LU EVF Studentu pašpārvaldi , kur arī tiek samaksātakomandas dalībmaksa;6.3 Ārpus pieteikšanās termiņa pieteikuma anketas netiek pieņemtas;6.4 Dalības maksa no komandas- 20 Ls.7. Reģistrācija.7.1 Komanda ir jāreģistrē kādam no komandas pārstāvjiem vismaz 1 stundu pirms pašām Sportaspēlēm;7.2 Reģistrācijas laikā organizatori izdala kempinga mājiņu atslēdziņas komandām.7.3 Par katru mājiņas atslēdziņu komanda iemaksā 10 Ls drošības naudu. Drošibas nauda ieksamaksāta pie atslēdziņu saņemšanas, kas tās nozaudēšanas gadījumā kalpos kā soda nauda, kastiks samaksāta kempingam par „nozaudētu atslēdziņu”;7.4 Sporta spēļu beigās par atpakaļ atgrieztām atslēdziņām arī drošības nauda tiek atgriezta;7.5 Ja komanda nepiereģistrējas vai neierodas, tai dalība Sporta spēlēs ir liegta un dalības maksanetiek atgriezta.8. Sacensību noteikumi.8.1 Dalībnieku skaits katrā komandas sporta disciplīnā un sporta disciplīnu noteikumi iraprakstīti Sporta veidu noteikumos (pielikums Nr.1) ;8.2 Pirms sporta spēļu sākuma (aptuveni 30 minūtes) ir komandas kapteiņu sanāksme tiesnešumājā, kurā tiek izlozēts komandu iedalījums apakšgrupās;


Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes sportaspēles . NOLIKUMS 20118.3 Augstāko vietu apakšgrupā nosaka pēc iegūto punktu skaita:8.3.1. Par uzvaru sporta disciplīnās tiek doti 3 punkti, par zaudējumu 1 punkts;8.3.2. Disciplīnās, kurās ir iespējams iegūt arī neizšķirtu, abas komandas iegūst 2 punktus;8.3.3. Par neierašanos uz kādu disciplīnu komandai piešķir 0 punktus;8.3.4. Ja komanda pēc tiesnešu lēmuma tiek (skat. punktu 9.4.2) diskvalificēta, tā arī iegūst0 punktus;8.4 No katras apakšgrupas katrā disciplīnā tālāk tiek viena komanda, kas ir savākusi lielākopunktu skaitu;8.5 Ja komandas apakšgrupā ir ieguvušas vienādu punktu skaitu, tad, lai noteiktu vietusadalījumu, tiek ņemts vērā;8.5.1 Iegūto un zaudēto vārtu, grozu, setu punktu u.c. skaitu;8.5.2 Savstarpējie spēļu rezultāti;8.6 Pirmās dienas vakarā tiek, izlozēti pusfināla spēļu pretinieki (pusfinālā tiek komandas, kurasapakšgrupās ir ieguvušas pirmās vietas);8.7 Fināla spēļu izspēles sistēma tiks veidota atkarībā no apakšgrupu skaita:8.7.1. Ja apakšgrupu skaits pirmajā dienā ir 4, tad finālā par 3. vietu spēlē pusfinālazaudētāji, bet par 1. vietu - pusfinālu uzvarētāji;8.7.2. Ja apakšgrupu skaits pirmajā dienā ir 6, tad finālā piedalās pusfinālu uzvarētājiizspēlējot apli. (vērtēšana tāda pati kā apakšgrupās) ;8.8 Ar individuālo un kapteiņu sporta veidu noteikumiem dalībniekus iepazīstinās tiesnesis,piesakot dalību attiecīgajā sporta veidā;8.9 Individuālajos sporta veidos piedalās viens vai vairāki komandas pārstāvji individuāli;8.10 Individuālie sporta veidi nav obligāti un norisinās paralēli sporta spēlēm;8.11 Tiks vērtēts arī komandas kopējais tēls, vizuālais noformējums un komandas aktivitāte, parko komandai tiks piešķirti 7 punkti un atsevišķa balva.9. Uzvarētāju aprēķināšana9.1 Kopvērtējuma tabulā tiek ņemti vērā tikai komandu sporta veidi.9.2 Punktus kopvērtējuma tabulā iegūst komandas, kuras kvalificējušās pusfināliem.9.3 Punktu sadalījums pa vietām ir atkarīgs no komandu skaita , kas piedalās pusfinālos:Vieta Punkti, ja pusfinālos ir Punkti, ja pusfinālos ir


Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes sportaspēles . NOLIKUMS 20114 komandas 6 komandas1 4 punkti 5 punkti2 3 punkti 4 punkti3 2 punkti 3 punkti4 1punkts 1 punkts5 --- 1 punkts6 --- 1 punkts9.4 Kopvērtējumā vienāda punktu skaita gadījumā uzvar komanda ar secīgi visvairāk 1. vietām2. vietām un 3. vietām.9.5 Individuālajās disciplīnās uzvarētājs tiek noteikts pēc labākā rezultāta.9.6 Ja rezultāti individuālajā disciplīnā ir vienādi, tad tiek veidotas atkārtotas sacensības, kurāpiedalās dalībnieki ar šiem rezultātiem. Ja viens no šiem dalībniekiem neierodas,automātiski ir uzvarējis otrs dalībnieks. Ja neierodas neviens no uzvarētājiem, balvu paturorganizatori.10. Apbalvošana.10.1 Apbalvošana norisinās sporta spēļu otrajā dienā.10.2 Apbalvotas tiek komandas, kuras kopvērtējumā ieguvušas no 1. – 3. vietai.10.3 Katrā sporta disciplīnā pirmās vietas ieguvēji iegūst diplomus un veicināšanas balvas.10.4 Individuālajos sporta veidos tiek apbalvota persona, kas ir ieguvusi vislabāko rezultātu.11. Tiesāšana un tiesneši.11.1 Sporta spēles tiesā LU EVF studentu pašpārvaldes studenti attiecīgi šim nolikumam unpielikumā nr. 1 paredzētajiem noteikumiem;11.2 Spēles tiek tiesātas arī pēc vispārīgi pieņemtajiem spēļu noteikumiem. Ja kāds atsevišķsnoteikumu punkts ir atrunāts „Sporta veidu noteikumos”, tad spēlē pēc šajā punktā atrunātānoteikuma;11.3 Rezultātus apstiprina galvenais tiesnesis;11.4. Tiesnešu tiesības:11.4.1. Tiesnesis ir tiesīgs komandai izteikt aizrādījumus par neētisku, nesportisku rīcībuvai lūgt nomainīt kādu komandas dalībnieku attiecīgajā disciplīnā;


Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes sportaspēles . NOLIKUMS 2011Pielikums Nr.1Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības faultātesSporta spēļu 2011 disciplīnasNOTEIKUMI1. Basketbols (strītbols)1.1 Spēlē uz vienu grozu 3 - 3, spēles laiks 10 minūtes. Komandā ir 2 vīrieši un 1 sieviete.1.2 Par katru grozu 1punkts. Ja metiens veikts aiz 3punktu. līnijas, tad 2punkti. Par pārkāpumu,kas izdarīts metiena brīdī, jāmet soda metiens. Par pārējiem pārkāpumiem bumba ir jāizmet nosānu vai gala līnijas.1.3 Par nesportisku rīcību spēlētāju noraida, pretinieku komanda met soda metienu un saglabākontroli pār bumbu. Strīda gadījumā bumba paliek tai komandai, kas ir uzbrukumā.1.4 Neizšķirta gadījumā uzvar tā komanda, kas spēli sāka aizsardzībā. Spēlētāju maiņas varizdarīt tikai tad, kad bumba nav spēlē un saņemot tiesneša atļauju. Maiņu skaits nav ierobežots.Spēles pārtraukumos laiku neaptur.2. Pludmales volejbols2.1 Komandas sastāvā 4 dalībnieki: 2 vīrieši un 2 sievietes. Spēlē 2 setus līdz 15 punktiem.2.2 Spēle notiek uz 8x8 m lieliem laukumiem pēc klasiskā volejbola noteikumiem.Uzvarai setānepieciešams iegūt 2 punktu pārsvaru.


Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes sportaspēles . NOLIKUMS 2011uzskatīts par neitralizētu un var turpināt spēli. Kad visi spēlētāji neitralizēti, laukumādodas komandas kapteinis. Un kapteiņa lomu aiz pretinieka laukuma var pildīt visineitralizētie komandas dalībnieki.5.5 Pēc otrā brīdinājuma par spēles vilcināšanu kādai no komandām, tiesnesis var nodotbumbu pretinieku komandas rīcībā.6. Laivu brauciens6.1 Komandā ir 6 cilvēki: 4 vīrieši, 2 sievietes.6.2 Komanda brauc 2 reizes, katrā braucienā pa 3 cilvēki, tā, lai braucienos izbrauktu visi 6dalībnieki.6.3 Laivu brauciens tiek veikts uz laiku.6.4 Dalībniekiem ir jāaizbrauc līdz jūrā norādītajai vietai (bojai) un tā jāapbrauc.6.5 Brauciena laikā visi dalībnieki valkā drošības vestes.7. Fotoorientēšanās7.1 Var piedalīties visa komanda.7.2 Fotoorientešanās laiks ir 1h, kuras laikā ir jāatrod noteikts skaits kontrolpunktu, kuritiek izsniegti pie starta.7.3 Katrā kontrolpunktā jāatrod noteiktas norādes.8. Frīsbijs8.1 No komandas piedalās četri dalībnieki, divi vīrieši, divas sievietes.8.2 Spēles notiek apakšgrupās, divas grupā augstāko vietu ieguvušās komandas iekļūstpusfinālā, kur A grupas uzvarētāji sacenšās ar B grupas otro vietu. Savukārt, B grupasuzvarētāji spēlē ar A grupas otro vietu.8.3 Finālā iekļūst pusfinālu pāru uzvarētāji, savukārt, zaudētāji cīnās par 3., 4. vietu.8.4 Pārējās vietas tiek noskaidro pēc komandas rezultātiem priekšsacīkstēs. Augstāku vietuiegūst tā komanda, kura izcīnījusi vairāk punktu. Ja punktu skaits ir vienāds, tadkomanda, kurai labāka spēles punktu starpība. Ja arī spēles punktu starpība ir vienāda,tad uzvar komanda, kurai vairāk spēlēs gūto punktu. Ja šie rādītāji ir vienādi, tadkomandas dala iegūto vietu.8.5 Spēle ilgst 2 puslaikus. Katrs puslaiks ilgst 5 minūtes.


Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes sportaspēles . NOLIKUMS 20118.6 Par uzvaru komanda iegūst 3 punktus, par neizšķirtu 2, par zaudējumu 1, parneierašanos uz spēli laikā 0. (Pēc tiesneša ieskatiem)9. Stafete9.1 Komandas stafete, kurā piedalās 10 cilvēki- attiecīgi 5 vīrieši un 5 sieviete.9.2 Stafetē dalībnieki cīnās ar vairākiem šķēršļiem.9.3 Uzvar tā komanda, kura viss atrāk izziet visu stafeti.9.4 Stafetes rezultāts tiek skaitīts pie komandas koprezultāta.9.5 Stafete notiek otrajā dienā.10. Šautriņu un sodiņu un pildbumbas mešana.10.1 Norisinās otrajā sporta spēļu dienā un tās pieder pie individuālajām disciplīnām, kurās varpiedalīties ikviens sporta spēļu dalībnieks. Dalībnieks, kurš ir ieguvis labāko rezultātu iegūstatsevišķu balvu. Šautriņu, sodiņu un pildbumbas mešanā atsevišķs apbalvojums ir vīriešupārstāvim ar labāko rezultātu un arī sievietei. Sieviešu un vīriešu rezultāti tiek vērtēti atsevišķi.11. Nolikuma grozīšanas kārtība11.1 Organizatori, nepieciešamības gadījumā ir tiesīgi grozīt nolikumu, par to iepriekš brīdinotvisas komandas.LU EVF Studentu pašpārvaldes priekšēdētājaA.DibrovaMadara Pranka+371 26426501

More magazines by this user
Similar magazines