Bērns kā cietušais vai liecinieks Krimināl- procesā

canee.net

Bērns kā cietušais vai liecinieks Krimināl- procesā

Kā cietušā pārstāvis Jūs variet piedalīties visās tiesas debatēs, kaut arī obligāti tasJums nav jādara. Variet izteikt lūgumu uzklausīt bērna liecību ārpus tiesas zāles, kāarī, lai bērns tiktu uzklausīts tiesā bez apsūdzētā klātbūtnes.Bērnu, kas ir kļuvis par vardarbības (prettiesisku darbību) upuri ir aizliegts konfrontētar iespējamo vardarbības (prettiesiskas darbības) izdarītāju, kamēr bērns navpietiekami psiholoěiski sagatavots šādai konfrontācijai. Par šādu faktu atzinumu irtiesīgs sniegt vienīgi psihologs.Bērns – liecinieks:Bērns liecinieka statusā parasti tiek iztaujāts un nopratināts pats, nevis izmantojotbērna pārstāvja starpniecību. Taču bērnu nopratināšanai ir atsevišías īpatnības,kas paredzētas, lai pilnībā nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizstāvību.Cik ilgi būs jāgaida līdz lietas izskatīšanai tiesā?Uz šo jautājumu nav iespējams sniegt pilnībā precīzu atbildi, taču normatīvie aktiparedz, ka lietas, kas saistītas ar bērna tiesību vai interešu nodrošināšanu, arī krimināllietas,kurās tiesājamais ir nepilngadīgais, tiesās ir izskatāmas ārpus kārtas. Lietasuzsākšanas datums var būt atkarīgs no daţādiem apstākļiem. Ja lieta ir sareţěīta, būtiskaloma ir pierādījumu vākšanai, izmeklēšanas darbību veikšanai, kas iespējams,var aizkavēt lietas izskatīšanu. Ja Jūs uztrauc aizkavēšanās un Jūs vēlaties zināt,cik tālu procesā atrodas lieta, variet lūgt par to informāciju prokuroram vai tiesaskancelejā. Vecākiem, pārstāvjiem ir tiesības iesniegt sūdzību arī par izmeklēšanasveicēju darbu, ja viņi uzskata, ka process notiek pārāk gausi un netiek ievēroti saprātīgitermiņi.Kas notiks bērna nopratināšanas laikā?Nopratināšanai bērns var tikt pakļauts gan pirmstiesas kriminālprocesa laikā,kad tiek vākti pierādījumi un veiktas izmeklēšanas darbības, gan tālākā kriminālprocesagaitā. Nopratināt var gan bērnu, kas ir cietušā, gan liecinieka, gan apsūdzētāstatusā.Nepilngadīgo, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu, vai, pēc izmeklēšanas darbībasveicēja ieskata, jebkuru nepilngadīgo pratina pedagoga vai tāda speciālistaklātbūtnē, kas apmācīts psihologa darbam ar bērniem kriminālprocesā (turpmāk– psihologs).Vienam no nepilngadīgā likumiskajiem pārstāvjiem, pilngadīgam tuvam radiniekamvai uzticības personai ir tiesības piedalīties pratināšanā, ja vien viņš pats navpersona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētais, aizdomās turētais vai apsūdzētaisun ja pret to neiebilst nepilngadīgais.Ja pratināmā persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, psihologs, ievērojot konkrētosapstākļus, nepilngadīgajam izskaidro notiekošo darbību nepieciešamību unviņa sniegtās informācijas nozīmi, noskaidro personas datus, uzdod nepilngadīgā psiheiatbilstošā formā procesa virzītāja jautājumus, ja nepieciešams, – informē parpārtraukumu izmeklēšanas darbībā un tās atsākšanu.3

More magazines by this user
Similar magazines