Ārējais tulkojums LV - Eiropas Parlaments - Europa

europarl.europa.eu

Ārējais tulkojums LV - Eiropas Parlaments - Europa

EIROPAS PARLAMENTS

2004

« «««

«

« «

« «

« « «

2009

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

23.03.2006. PE 371.783v01-00

GROZĪJUMI Nr. 621-823

Ziņojuma projekts (PE 360.033v01-00)

Jerzy Buzek

Eiropas Kopienas Septītā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un

demonstrējumu pasākumiem

Priekšlikums lēmumam (KOM(2005)0119 – C6-0099/2005 – 2005/0043(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 621

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” , apakšvirsraksta ,,Tēmas», 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksts “Mērķis”

Dot Eiropai iespēju apgūt un pielāgot

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju

(IKT) nākotnes attīstību, lai izpildītu

sabiedrības un ekonomikas prasības.

Darbības stiprinās Eiropas zinātnes un

tehnoloģiju bāzi IKT jomā, palīdzēs virzīt un

veicināt jauninājumus, izmantojot IKT, un

nodrošinās, ka IKT attīstība tiek ātri

pārvērsta jaunās priekšrocībās Eiropas

iedzīvotāju, uzņēmumu, rūpniecības nozaru

un valdību interesēs.

Dot Eiropai iespēju apgūt un pielāgot

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju

(IKT) nākotnes attīstību, lai izpildītu

sabiedrības un ekonomikas prasības.

Darbības stiprinās Eiropas zinātnes un

tehnoloģiju bāzi IKT jomā, palīdzēs virzīt un

veicināt produktu un procesu jauninājumus,

izmantojot IKT, un nodrošinās, ka IKT

attīstība tiek ātri pārvērsta jaunās

priekšrocībās Eiropas iedzīvotāju,

uzņēmumu, rūpniecības nozaru un valdību

interesēs.

Or. it

AM\607501LV.doc PE 371.783v01-00

LV Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

Svarīgi apzināties pievienoto vērtību, kāda ir ne tikai tehnoloģiskiem, bet arī

organizatoriskiem un ar procesu saistītiem jauninājumiem.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Zaļo/ Efa grupas vārdā

Grozījums Nr. 622

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” , apakšvirsraksta ,,Tēmas», 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksts “Mērķis”

Dot Eiropai iespēju apgūt un pielāgot

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju

(IKT) nākotnes attīstību, lai izpildītu

sabiedrības un ekonomikas prasības.

Darbības stiprinās Eiropas zinātnes un

tehnoloģiju bāzi IKT jomā, palīdzēs virzīt un

veicināt jauninājumus, izmantojot IKT, un

nodrošinās, ka IKT attīstība tiek ātri

pārvērsta jaunās priekšrocībās Eiropas

iedzīvotāju, uzņēmumu, rūpniecības nozaru

un valdību interesēs.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

PE 371.783v01-00 2/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Dot Eiropai iespēju apgūt un pielāgot

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju

(IKT) nākotnes attīstību, lai izpildītu

sabiedrības un ekonomikas prasības.

Darbības stiprinās Eiropas zinātnes un

tehnoloģiju bāzi IKT jomā, palīdzēs virzīt un

veicināt jauninājumus, izmantojot IKT, un

nodrošinās, ka IKT attīstība tiek ātri

pārvērsta jaunās priekšrocībās Eiropas

uzņēmumu, rūpniecības nozaru, valdību, un

galarezultātā visu iedzīvotāju interesēs, jo

īpaši to, kurus visvairāk apdraud sociālā

atstumtība, piemēram, invalīdiem un

veciem ļaudīm, kā arī cilvēkiem, kuriem ir

īpašas grūtības piekļūt IKT.

Grozījums Nr. 623

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” , apakšvirsraksta ,,Tēmas», 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksts “Mērķis”

Dot Eiropai iespēju apgūt un pielāgot

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju

(IKT) nākotnes attīstību, lai izpildītu

sabiedrības un ekonomikas prasības.

Darbības stiprinās Eiropas zinātnes un

tehnoloģiju bāzi IKT jomā, palīdzēs virzīt un

veicināt jauninājumus, izmantojot IKT, un

nodrošinās, ka IKT attīstība tiek ātri

pārvērsta jaunās priekšrocībās Eiropas

iedzīvotāju, uzņēmumu, rūpniecības nozaru

Or. es

Dot Eiropai iespēju apgūt un pielāgot

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju

(IKT) nākotnes attīstību, lai izpildītu

sabiedrības un ekonomikas prasības un

uzlabotu Eiropas rūpniecības

konkurētspēju. Darbības stiprinās Eiropas

zinātnes un tehnoloģiju bāzi IKT jomā,

palīdzēs virzīt un veicināt jauninājumus,

izmantojot IKT, un nodrošinās, ka IKT

attīstība tiek ātri pārvērsta jaunās

priekšrocībās Eiropas iedzīvotāju,


un valdību interesēs. uzņēmumu, rūpniecības nozaru un valdību

interesēs. Par prioritātēm uzskatīs

centienus mazināt digitālos šķēršļus un

informatīvo atstumtību.

Pamatojums

Or. es

Reducir la denominada brecha digital es uno de los retos principales a los que se enfrenta la

nueva sociedad y economía del conocimiento que se está construyendo. En este contexto es

una responsabilidad prioritaria de los poderes públicos garantizar que el desarrollo de la

sociedad de la información se produzca sin riesgos de brecha digital. Además de los

esfuerzos nacionales es necesario que los diferentes instrumentos y programas de la Unión

Europea contribuyan a alcanzar este objetivo; por ello, uno de los objetivos prioritarios de

las actuaciones vinculadas al séptimo programa marco debe ser la reducción de la brecha

digital. La investigación y el desarrollo tecnológico deben jugar un papel importante para la

identificación de soluciones que permitan evitar la info-exclusión.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-

Cortines, Angelika Niebler un John Purvis

Grozījums Nr. 624

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” , apakšvirsraksta ,,Tēmas», 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksts “Mērķis”

Dot Eiropai iespēju apgūt un pielāgot

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju

(IKT) nākotnes attīstību, lai izpildītu

sabiedrības un ekonomikas prasības.

Darbības stiprinās Eiropas zinātnes un

tehnoloģiju bāzi IKT jomā, palīdzēs virzīt un

veicināt jauninājumus, izmantojot IKT, un

nodrošinās, ka IKT attīstība tiek ātri

pārvērsta jaunās priekšrocībās Eiropas

iedzīvotāju, uzņēmumu, rūpniecības nozaru

un valdību interesēs.

Lai uzlabotu Eiropas rūpniecības, tostarp

arī MVU, konkurētspēju un dotu Eiropai

iespēju apgūt un pielāgot informācijas un

komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nākotnes

attīstību, lai izpildītu sabiedrības un

ekonomikas prasības. Darbības stiprinās

Eiropas zinātnes un tehnoloģiju bāzi un

nodrošinās tās vadošo stāvokli pasaulē IKT

jomā, palīdzēs virzīt un veicināt

jauninājumus un radošo potenciālu,

izmantojot IKT, nostiprinās

konkurētspējīgu, konverģentu Eiropas

informācijas tautsaimniecību, veicinās

Eiropas ieguldījumus IKT pētniecībā un

nodrošinās, ka IKT attīstība tiek ātri

pārvērsta jaunās priekšrocībās Eiropas

iedzīvotāju, uzņēmumu, rūpniecības nozaru

un valdību interesēs.

Or. en

AM\607501LV.doc 3/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

IKT ir nozīmīga loma Eiropas jauninājumu un konkurētspējas veicināšanā. Septītajai

pamatprogrammai jārāda ieguldījums IKT par labu visai rūpniecībai, tostarp arī MVU.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 625

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksts ,,Mērķis”

Dot Eiropai iespēju apgūt un pielāgot

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju

(IKT) nākotnes attīstību, lai izpildītu

sabiedrības un ekonomikas prasības.

Darbības stiprinās Eiropas zinātnes un

tehnoloģiju bāzi IKT jomā, palīdzēs virzīt un

veicināt jauninājumus, izmantojot IKT, un

nodrošinās, ka IKT attīstība tiek ātri

pārvērsta jaunās priekšrocībās Eiropas

iedzīvotāju, uzņēmumu, rūpniecības nozaru

un valdību interesēs.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 4/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Dot Eiropai iespēju apgūt un pielāgot

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju

(IKT) nākotnes attīstību, lai izpildītu

sabiedrības un ekonomikas prasības.

Darbības stiprinās Eiropas zinātnes un

tehnoloģiju bāzi IKT jomā, palīdzēs virzīt un

veicināt jauninājumus, izmantojot IKT, un

nodrošinās, ka IKT attīstība tiek ātri

pārvērsta jaunās priekšrocībās Eiropas

iedzīvotāju, uzņēmumu, rūpniecības nozaru

un valdību interesēs. IKT būs uz zinātnes

atziņām balstītas sabiedrības kodols, un ir

jārūpējas par to, lai nodrošinātu to taisnīgu

attīstību un pieejamību visiem.

Viegla, taisnīga un vispārēja piekļuve IKT ir augstākā mērā svarīga, un tas skaidri jāpasaka

šīs sadaļas mērķī.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 626

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 1. pants

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

ir svarīgas Eiropas nākotnei un ir Lisabonas

stratēģijas īstenošanas pamatā. Puse no

produktivitātes rezultātā gūtās peļņas mūsu

tautsaimniecībās skaidrojama ar IKT ietekmi

uz produktiem, pakalpojumiem un

uzņēmējdarbības procesiem. IKT ir

Or. en

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

ir ārkārtīgi svarīgas Eiropas nākotnei un ir

Lisabonas stratēģijas īstenošanas pamatā.

Puse no produktivitātes rezultātā gūtās

peļņas mūsu tautsaimniecībās skaidrojama ar

IKT ietekmi uz produktiem, pakalpojumiem

un uzņēmējdarbības procesiem. IKT ir


noteicošais faktors jauninājumu un jaunrades

veicināšanā un vērtību ķēžu izmaiņu

apgūšanā ražošanas un pakalpojumu sektorā.

IKT ir nepieciešamas, lai apmierinātu

augošo pieprasījumu pēc veselības un

sociālās aprūpes un modernizētu valsts

kompetencē esošos pakalpojumus, tādus kā

izglītība, zinātne, drošība, enerģētika,

transports un vide. IKT turklāt paātrina citu

zinātnes un tehnoloģijas jomu attīstību, jo

tās pārveido veidu, kā zinātnieki veic izpēti,

sadarbojas un rada jauninājumus.

Pamatojums

noteicošais faktors jauninājumu un jaunrades

veicināšanā un vērtību ķēžu izmaiņu

apgūšanā ražošanas un pakalpojumu sektorā.

IKT ir nepieciešamas, lai apmierinātu

augošo pieprasījumu pēc veselības un

sociālās aprūpes, jo īpaši tādas, kas

paredzēta veciem ļaudīm un cilvēkiem, kuri

cieš no kāda veida invaliditātes, un

modernizētu valsts kompetencē esošos

pakalpojumus, tādus kā izglītība, zinātne,

drošība, enerģētika, transports un vide.

Tikpat svarīgi ir tas, ka ITK spēkos ir

īstenot sociālo un teritoriālo kohēziju tādā

veidā, ka tās var pavērt informācijas

sabiedrības priekšrocības visiem

iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībām

neatkarīgi no to ģeogrāfiskā novietojuma,

dzimuma vai sociālā un ekonomiskā

statusa. Tādēļ par vienu no IKT pētniecības

un attīstības darbību prioritātēm jāizvirza

mazināt digitālos šķēršļus un informatīvo

atstumtību. IKT turklāt paātrina citu

zinātnes un tehnoloģijas jomu attīstību, jo

tās pārveido veidu, kā zinātnieki veic izpēti,

sadarbojas un rada jauninājumus.

Or. es

Las TIC tienen un enorme potencial como instrumento de cohesión social y territorial, al

permitir que todos los ciudadanos y empresas puedan tener acceso a idénticos servicios y

contenidos con independencia de su localización geográfica o condición social. Estas

posibilidades influyen en todos los aspectos que puedan mejorar la calidad de vida de las

personas y en las posibilidades de las empresas; pero las TIC pueden conllevar también el

riesgo asociado de que determinados colectivos sociales y empresas puedan quedar

marginados de la nueva sociedad del conocimiento, bien sea por carecer de acceso a estos

servicios, porque no sepan utilizarlos, o porque no exista una oferta apropiada de soluciones

para sus necesidades específicas, aumentando con ello de manera considerable las

desigualdades. Por ello, es fundamental que el desarrollo de la sociedad de la información se

produzca sin riesgos de brecha digital y que la investigación y el desarrollo tecnológico

juegen un papel importante en la identificación de soluciones que permitan evitar la infoexclusión;

con independencia de los condicionantes localización geográfica, género,

condiciones sociales o económicas ) de las personas. Es importante resaltar el potencial de

las TIC para resolver problemas ligados al envejecimiento y a las discapacidades.

AM\607501LV.doc 5/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza Jerzy Buzek

Grozījums Nr. 627

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 1. pants

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

ir svarīgas Eiropas nākotnei un ir Lisabonas

stratēģijas īstenošanas pamatā. Puse no

produktivitātes rezultātā gūtās peļņas mūsu

tautsaimniecībās skaidrojama ar IKT ietekmi

uz produktiem, pakalpojumiem un

uzņēmējdarbības procesiem. IKT ir

noteicošais faktors jauninājumu un jaunrades

veicināšanā un vērtību ķēžu izmaiņu

apgūšanā ražošanas un pakalpojumu sektorā.

IKT ir nepieciešamas, lai apmierinātu

augošo pieprasījumu pēc veselības un

sociālās aprūpes un modernizētu valsts

kompetencē esošos pakalpojumus, tādus kā

izglītība, zinātne, drošība, enerģētika,

transports un vide. IKT turklāt paātrina citu

zinātnes un tehnoloģijas jomu attīstību, jo

tās pārveido veidu, kā zinātnieki veic izpēti,

sadarbojas un rada jauninājumus.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 6/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

ir svarīgas Eiropas nākotnei un ir Lisabonas

stratēģijas īstenošanas pamatā. Puse no

produktivitātes rezultātā gūtās peļņas mūsu

tautsaimniecībās skaidrojama ar IKT ietekmi

uz produktiem, pakalpojumiem un

uzņēmējdarbības procesiem. IKT ir

noteicošais faktors jauninājumu un jaunrades

veicināšanā un vērtību ķēžu izmaiņu

apgūšanā ražošanas un pakalpojumu sektorā.

IKT ir nepieciešamas, lai apmierinātu

augošo pieprasījumu pēc veselības un

sociālās aprūpes un modernizētu valsts

kompetencē esošos pakalpojumus, tādus kā

izglītība, zinātne, drošība, enerģētika,

transports un vide. IKT ir ievērojama

nozīme pētniecības un tehnoloģiju attīstības

jomas pārvaldībā un komunikācijā, un tās

paātrina citu zinātnes un tehnoloģijas jomu

attīstību, jo tās pārveido veidu, kā zinātnieki

veic izpēti, sadarbojas un rada jauninājumus.

Priekšlikumā nav pietiekami uzsvērta pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomas nozīme.

Grozījumu iesniedza Herbert Reul, Angelika Niebler

Grozījums Nr. 628

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 1. pants

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

ir svarīgas Eiropas nākotnei un ir Lisabonas

stratēģijas īstenošanas pamatā. Puse no

produktivitātes rezultātā gūtās peļņas mūsu

tautsaimniecībās skaidrojama ar IKT ietekmi

uz produktiem, pakalpojumiem un

uzņēmējdarbības procesiem. IKT ir

Or. en

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

ir svarīgas Eiropas nākotnei un ir Lisabonas

stratēģijas īstenošanas pamatā. Puse no

produktivitātes rezultātā gūtās peļņas mūsu

tautsaimniecībās skaidrojama ar IKT ietekmi

uz produktiem, pakalpojumiem un

uzņēmējdarbības procesiem. IKT ir


noteicošais faktors jauninājumu un jaunrades

veicināšanā un vērtību ķēžu izmaiņu

apgūšanā ražošanas un pakalpojumu sektorā.

IKT ir nepieciešamas, lai apmierinātu

augošo pieprasījumu pēc veselības un

sociālās aprūpes un modernizētu valsts

kompetencē esošos pakalpojumus, tādus kā

izglītība, zinātne, drošība, enerģētika,

transports un vide. IKT turklāt paātrina citu

zinātnes un tehnoloģijas jomu attīstību, jo

tās pārveido veidu, kā zinātnieki veic izpēti,

sadarbojas un rada jauninājumus.

Pamatojums

noteicošais faktors jauninājumu un jaunrades

veicināšanā un vērtību ķēžu izmaiņu

apgūšanā ražošanas un pakalpojumu sektorā.

IKT ir nepieciešamas, lai apmierinātu

augošo pieprasījumu pēc veselības un

sociālās aprūpes, piemēram, invalīdu un

veco ļaužu aprūpes, un modernizētu valsts

kompetencē esošos pakalpojumus, tādus kā

izglītība, zinātne, drošība, enerģētika,

transports un vide. IKT turklāt paātrina citu

zinātnes un tehnoloģijas jomu attīstību, jo

tās pārveido veidu, kā zinātnieki veic izpēti,

sadarbojas un rada jauninājumus.

Demogrāfiskās pārmaiņas ietekmē daudzas ES politikas jomas (veselības aizsardzību,

sociālos jautājumus, nodarbinātību un satiksmi), un tādēļ tās jāmin arī šeit.

Or. de

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz un Caroline Lucas Zaļo/ EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 629

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 2. pants

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības

vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu

un nepieciešamību tālāk paplašināt

tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo

pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt

tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām

vajadzībām nozīmē neizcelt tehnoloģiju

sarežģītību un pēc pieprasījuma atklāt to

funkcionalitāti, padarīt tehnoloģijas ļoti

viegli lietojamas, pieejamas un cenas ziņā

pieņemamas, nodrošināt jaunas uz IKT

balstītas lietojumprogrammas, risinājumus

un pakalpojumus, kuri ir uzticami, droši un

pielāgojami lietotāju kontekstam un

vēlmēm. Atbilstīgi pieprasījumam „vairāk

par mazāku cenu” IKT pētnieki ir iesaistīti

globālā sacensībā panākt turpmāku

miniaturizāciju, apgūt datoru, komunikācijas

un informācijas nesēju tehnoloģiju

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības

vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu

un nepieciešamību tālāk paplašināt

tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo

pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt

tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām

vajadzībām nozīmē uzlabot to lietojamību,

nodrošināt jaunas uz IKT balstītas

lietojumprogrammas, risinājumus un

pakalpojumus, kuri ir funkcionāli

savienojami un droši, un pielāgojami

lietotāju kontekstam un vēlmēm, izmantojot

IKT ilgtspējīgā attīstībā, jo īpaši transporta

pārvaldībā, enerģijas un dabas resursu

racionālas izmantošanas jomā; cieša

uzraudzība un iespējamā IKT ietekme uz

cilvēku veselību un labklājību, jo īpaši

attiecībā uz elektromagnētiskās radiācijas

ietekmi. Īpaši jāuzsver tiesisko, valodas un

AM\607501LV.doc 7/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


saplūšanu, kā arī integrēšanu ar citām

saistītām zinātnēm un disciplīnām, un radīt

sistēmas, kas varētu apgūt zināšanas un

attīstīties. Ņemot vērā šos dažādos

centienus, rodas jauna tehnoloģiju paaudze.

IKT pētniecības darbības arī balstīsies uz

plašu zinātnes un tehnoloģijas disciplīnu

kopumu, ieskaitot biozinātnes un zinātnes

par dzīvību, psiholoģiju, pedagoģiju, izziņas

un sociālās zinātnes.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 8/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

vietas barjeru pārvarēšana. Atbilstīgi

pieprasījumam „vairāk par mazāku cenu”

IKT pētnieki ir iesaistīti globālā sacensībā

panākt turpmāku miniaturizāciju, apgūt

datoru, komunikācijas un informācijas

nesēju tehnoloģiju saplūšanu, kā arī

integrēšanu ar citām saistītām zinātnēm un

disciplīnām, un radīt sistēmas, kas varētu

apgūt zināšanas un attīstīties. Ņemot vērā

šos dažādos centienus, rodas jauna

tehnoloģiju paaudze. IKT pētniecības

darbības arī balstīsies uz plašu zinātnes un

tehnoloģijas disciplīnu kopumu, ieskaitot

biozinātnes un zinātnes par dzīvību,

psiholoģiju, pedagoģiju, izziņas un sociālās

zinātnes.

Funkcionālā savienojamība ir atslēga panākumu gūšanai tirgū un lietotājdraudzīgumam.

Tādi termini kā „uzticams” ir neskaidri un pretrunīgi IKT mārketinga jomā, un tādēļ šīs

jomas profesionāļi izvairās no to lietojuma. Ar šo grozījumu turpmāk ieviests profesionāls

termins „lietojamība”, kurā ietvertas tieši tās problēmas, kas uzsvērtas Komisijas sākotnējā

priekšlikumā.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 630

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 2. pants

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības

vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu

un nepieciešamību tālāk paplašināt

tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo

pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt

tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām

vajadzībām nozīmē neizcelt tehnoloģiju

sarežģītību un pēc pieprasījuma atklāt to

funkcionalitāti, padarīt tehnoloģijas ļoti

viegli lietojamas, pieejamas un cenas ziņā

pieņemamas, nodrošināt jaunas uz IKT

balstītas lietojumprogrammas, risinājumus

Or. en

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības

vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu

un nepieciešamību tālāk paplašināt

tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo

pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt

tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām

vajadzībām nozīmē neizcelt tehnoloģiju

sarežģītību un pēc pieprasījuma atklāt to

funkcionalitāti, padarīt tehnoloģijas ļoti

viegli lietojamas, pieejamas un cenas ziņā

pieņemamas, nodrošināt jaunas uz IKT

balstītas lietojumprogrammas, risinājumus


un pakalpojumus, kuri ir uzticami, droši un

pielāgojami lietotāju kontekstam un

vēlmēm. Atbilstīgi pieprasījumam „vairāk

par mazāku cenu” IKT pētnieki ir iesaistīti

globālā sacensībā panākt turpmāku

miniaturizāciju, apgūt datoru, komunikācijas

un informācijas nesēju tehnoloģiju

saplūšanu, kā arī integrēšanu ar citām

saistītām zinātnēm un disciplīnām, un radīt

sistēmas, kas varētu apgūt zināšanas un

attīstīties. Ņemot vērā šos dažādos

centienus, rodas jauna tehnoloģiju paaudze.

IKT pētniecības darbības arī balstīsies uz

plašu zinātnes un tehnoloģijas disciplīnu

kopumu, ieskaitot biozinātnes un zinātnes

par dzīvību, psiholoģiju, pedagoģiju, izziņas

un sociālās zinātnes.

Pamatojums

un pakalpojumus, kuri ir uzticami, droši un

pielāgojami lietotāju kontekstam un

vēlmēm. Atbilstīgi pieprasījumam „vairāk

par mazāku cenu” IKT pētnieki ir iesaistīti

globālā sacensībā panākt turpmāku

miniaturizāciju, apgūt datoru, komunikācijas

un informācijas nesēju tehnoloģiju

saplūšanu, kā arī integrēšanu ar citām

saistītām zinātnēm un disciplīnām, un radīt

sistēmas, kas varētu apgūt zināšanas un

attīstīties. Ņemot vērā šos dažādos

centienus, rodas jauna tehnoloģiju paaudze.

IKT pētniecības darbības arī balstīsies uz

plašu zinātnes un tehnoloģijas disciplīnu

kopumu, ieskaitot biozinātnes un zinātnes

par dzīvību, psiholoģiju, pedagoģiju, izziņas

un sociālās zinātnes. IKT ne tikai rada

jaunas tehnoloģijas. IKT ir tieši iesaistītas

attīstībā. Patlaban strauji augošai

pakalpojumu nozarei ir ievērojams

potenciāls, pievēršot lielāku uzmanību

pakalpojumu sniegšanas un IKT

mijiedarbībai.

Jāuzsver IK tehnoloģiju ķēdes reakcijas iedarbība uz izaugsmi, attīstību un nodarbinātību

visās nozarēs, un tādējādi jāpievēršas tehnoloģijas pielietojumam sabiedrībā, nevis tikai

pašai tehnoloģijai.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 631

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 2. pants

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības

vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu

un nepieciešamību tālāk paplašināt

tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo

pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt

tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām

vajadzībām nozīmē neizcelt tehnoloģiju

sarežģītību un pēc pieprasījuma atklāt to

Or. da

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības

vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu

un nepieciešamību tālāk paplašināt

tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo

pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt

tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām

vajadzībām nozīmē neizcelt tehnoloģiju

sarežģītību un padarīt tās tehniski

AM\607501LV.doc 9/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


funkcionalitāti, padarīt tehnoloģijas ļoti

viegli lietojamas, pieejamas un cenas ziņā

pieņemamas, nodrošināt jaunas uz IKT

balstītas lietojumprogrammas, risinājumus

un pakalpojumus, kuri ir uzticami, droši un

pielāgojami lietotāju kontekstam un

vēlmēm. Atbilstīgi pieprasījumam „vairāk

par mazāku cenu” IKT pētnieki ir iesaistīti

globālā sacensībā panākt turpmāku

miniaturizāciju, apgūt datoru, komunikācijas

un informācijas nesēju tehnoloģiju

saplūšanu, kā arī integrēšanu ar citām

saistītām zinātnēm un disciplīnām, un radīt

sistēmas, kas varētu apgūt zināšanas un

attīstīties. Ņemot vērā šos dažādos

centienus, rodas jauna tehnoloģiju paaudze.

IKT pētniecības darbības arī balstīsies uz

plašu zinātnes un tehnoloģijas disciplīnu

kopumu, ieskaitot biozinātnes un zinātnes

par dzīvību, psiholoģiju, pedagoģiju, izziņas

un sociālās zinātnes.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 10/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

darbotiesspējīgas, padarīt tehnoloģijas ļoti

viegli lietojamas, pieejamas un cenas ziņā

pieņemamas, nodrošināt jaunas uz IKT

balstītas lietojumprogrammas, risinājumus

un pakalpojumus, kuri ir uzticami, droši un

pielāgojami lietotāju kontekstam un

vēlmēm. Pašreizējie IKT pētījumi vērsti uz

miniaturizāciju, apgūstot datoru,

komunikācijas un informācijas nesēju

tehnoloģiju saplūšanu, tostarp sistēmu

savstarpēju izmantojamību, kā arī

integrēšanu ar citām saistītām zinātnēm un

disciplīnām, un radot sistēmas, kas varētu

apgūt zināšanas un attīstīties. Ņemot vērā

šos dažādos centienus, rodas jauna

tehnoloģiju paaudze. IKT pētniecības

darbības dos ieguldījumu arī plašā zinātnes

un tehnoloģijas disciplīnu kopumā, ieskaitot

biozinātnes un zinātnes par dzīvību,

psiholoģiju, pedagoģiju, izziņas un sociālās

zinātnes, kā arī humanitārajās zinātnēs.

Sistēmu savstarpējā izmantojamība atvieglos saplūšanu un savienojamību, tādējādi

paaugstinot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju efektivitāti.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 632

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 2. pants

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības

vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu

un nepieciešamību tālāk paplašināt

tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo

pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt

tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām

vajadzībām nozīmē neizcelt tehnoloģiju

sarežģītību un pēc pieprasījuma atklāt to

funkcionalitāti, padarīt tehnoloģijas ļoti

viegli lietojamas, pieejamas un cenas ziņā

pieņemamas, nodrošināt jaunas uz IKT

Or. es

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības

vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu

un nepieciešamību tālāk paplašināt

tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo

pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt

tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām

vajadzībām nozīmē neizcelt tehnoloģiju

sarežģītību un pēc pieprasījuma atklāt to

funkcionalitāti, padarīt tehnoloģijas ļoti

viegli lietojamas, pieejamas un cenas ziņā

pieņemamas, kā arī sasniedzamas visiem,


alstītas lietojumprogrammas, risinājumus

un pakalpojumus, kuri ir uzticami, droši un

pielāgojami lietotāju kontekstam un

vēlmēm. Atbilstīgi pieprasījumam „vairāk

par mazāku cenu” IKT pētnieki ir iesaistīti

globālā sacensībā panākt turpmāku

miniaturizāciju, apgūt datoru, komunikācijas

un informācijas nesēju tehnoloģiju

saplūšanu, kā arī integrēšanu ar citām

saistītām zinātnēm un disciplīnām, un radīt

sistēmas, kas varētu apgūt zināšanas un

attīstīties. Ņemot vērā šos dažādos

centienus, rodas jauna tehnoloģiju paaudze.

IKT pētniecības darbības arī balstīsies uz

plašu zinātnes un tehnoloģijas disciplīnu

kopumu, ieskaitot biozinātnes un zinātnes

par dzīvību, psiholoģiju, pedagoģiju, izziņas

un sociālās zinātnes.

Pamatojums

tostarp invalīdiem, nodrošināt jaunas uz IKT

balstītas lietojumprogrammas, risinājumus

un pakalpojumus, kuri ir uzticami, droši un

pielāgojami lietotāju kontekstam un

vēlmēm. Atbilstīgi pieprasījumam „vairāk

par mazāku cenu” IKT pētnieki ir iesaistīti

globālā sacensībā panākt turpmāku

miniaturizāciju, apgūt datoru, komunikācijas

un informācijas nesēju tehnoloģiju

saplūšanu, kā arī integrēšanu ar citām

saistītām zinātnēm un disciplīnām, un radīt

sistēmas, kas varētu apgūt zināšanas un

attīstīties. Ņemot vērā šos dažādos

centienus, rodas jauna tehnoloģiju paaudze.

IKT pētniecības darbības arī balstīsies uz

plašu zinātnes un tehnoloģijas disciplīnu

kopumu, ieskaitot biozinātnes un zinātnes

par dzīvību, psiholoģiju, pedagoģiju, izziņas

un sociālās zinātnes.

Or. en

Lai izpildītu Lisabonas mērķus attiecībā uz nelabvēlīgo grupu sociālo integrāciju, ir absolūti

nepieciešams nodrošināt invalīdiem piekļuvi informācijas sabiedrībai. Sakarā ar to

pamatprogrammā jāiekļauj divkārša pieeja, kur ietverts gan palīgtehnoloģiju (PT), gan

universāla modeļa princips. Ņemot vērā jauninājumu un pārmaiņu straujo tempu šajā jomā,

ir svarīgi, lai lietotāju – invalīdu – perspektīva un iesaiste būtu horizontāli integrēta visā

informācijas sabiedrības projektu paketē gan attiecībā uz IKT jauninājumiem preču, iekārtu

un pakalpojumu jomā, gan uz palīgtehnoloģiju un universālā modeļa mijiedarbību.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 633

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 2. pants

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības

vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu

un nepieciešamību tālāk paplašināt

tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo

pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt

tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām

vajadzībām nozīmē neizcelt tehnoloģiju

sarežģītību un pēc pieprasījuma atklāt to

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības

vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu

un nepieciešamību tālāk paplašināt

tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo

pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt

tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām

vajadzībām nozīmē neizcelt tehnoloģiju

sarežģītību un pēc pieprasījuma atklāt to

AM\607501LV.doc 11/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


funkcionalitāti, padarīt tehnoloģijas ļoti

viegli lietojamas, pieejamas un cenas ziņā

pieņemamas, nodrošināt jaunas uz IKT

balstītas lietojumprogrammas, risinājumus

un pakalpojumus, kuri ir uzticami, droši un

pielāgojami lietotāju kontekstam un

vēlmēm. Atbilstīgi pieprasījumam „vairāk

par mazāku cenu” IKT pētnieki ir iesaistīti

globālā sacensībā panākt turpmāku

miniaturizāciju, apgūt datoru, komunikācijas

un informācijas nesēju tehnoloģiju

saplūšanu, kā arī integrēšanu ar citām

saistītām zinātnēm un disciplīnām, un radīt

sistēmas, kas varētu apgūt zināšanas un

attīstīties. Ņemot vērā šos dažādos

centienus, rodas jauna tehnoloģiju paaudze.

IKT pētniecības darbības arī balstīsies uz

plašu zinātnes un tehnoloģijas disciplīnu

kopumu, ieskaitot biozinātnes un zinātnes

par dzīvību, psiholoģiju, pedagoģiju, izziņas

un sociālās zinātnes.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 12/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

funkcionalitāti, padarīt tehnoloģijas ļoti

viegli lietojamas, pieejamas un cenas ziņā

pieņemamas, nodrošināt jaunas uz IKT

balstītas lietojumprogrammas, risinājumus

un pakalpojumus, kuri ir uzticami, droši un

pielāgojami lietotāju kontekstam un

vēlmēm. Atbilstīgi pieprasījumam „vairāk

par mazāku cenu” IKT pētnieki ir iesaistīti

globālā sacensībā panākt turpmāku

miniaturizāciju, apgūt datoru, komunikācijas

un informācijas nesēju tehnoloģiju

saplūšanu, kā arī integrēšanu ar citām

saistītām zinātnēm un disciplīnām, un radīt

sistēmas, kas varētu apgūt zināšanas un

attīstīties. Ņemot vērā šos dažādos

centienus, rodas jauna tehnoloģiju paaudze.

IKT pētniecības darbības arī balstīsies uz

plašu zinātnes un tehnoloģijas disciplīnu

kopumu, ieskaitot bioloģiju, ķīmiju un

zinātnes par dzīvību, psiholoģiju,

pedagoģiju, izziņas un sociālās zinātnes.

Or. en

Ķīmija var sniegt spēcīgu atbalstu IKT tehnoloģijām un pati gūt no tām ievērojamu labumu

konkurētspējas ziņā; tādējādi, pētniecības projekti, kur apvienota ķīmija un IKT, var būt ļoti

rezultatīvi.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-

Cortines, Angelika Niebler un John Purvis

Grozījums Nr. 634

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 2. pants

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības

vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu

un nepieciešamību tālāk paplašināt

tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo

pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt

tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām

vajadzībām nozīmē neizcelt tehnoloģiju

sarežģītību un pēc pieprasījuma atklāt to

funkcionalitāti, padarīt tehnoloģijas ļoti

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības

vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu

un nepieciešamību tālāk paplašināt

tehnoloģijas robežas, kā arī izstrādāt

novatoriskus, augstvērtīgus, uz IKT

balstītus produktus un pakalpojumus,

nosaka plašu risināmo pētniecības jautājumu

klāstu. Pietuvināt tehnoloģijas cilvēkiem un

organizatoriskām vajadzībām nozīmē


viegli lietojamas, pieejamas un cenas ziņā

pieņemamas, nodrošināt jaunas uz IKT

balstītas lietojumprogrammas, risinājumus

un pakalpojumus, kuri ir uzticami, droši un

pielāgojami lietotāju kontekstam un

vēlmēm. Atbilstīgi pieprasījumam „vairāk

par mazāku cenu” IKT pētnieki ir iesaistīti

globālā sacensībā panākt turpmāku

miniaturizāciju, apgūt datoru, komunikācijas

un informācijas nesēju tehnoloģiju

saplūšanu, kā arī integrēšanu ar citām

saistītām zinātnēm un disciplīnām, un radīt

sistēmas, kas varētu apgūt zināšanas un

attīstīties. Ņemot vērā šos dažādos

centienus, rodas jauna tehnoloģiju paaudze.

IKT pētniecības darbības arī balstīsies uz

plašu zinātnes un tehnoloģijas disciplīnu

kopumu, ieskaitot biozinātnes un zinātnes

par dzīvību, psiholoģiju, pedagoģiju, izziņas

un sociālās zinātnes.

Pamatojums

neizcelt tehnoloģiju sarežģītību un pēc

pieprasījuma atklāt to funkcionalitāti, padarīt

tehnoloģijas ļoti viegli lietojamas, pieejamas

un cenas ziņā pieņemamas, nodrošināt

jaunas uz IKT balstītas lietojumprogrammas,

risinājumus un pakalpojumus, kuri ir

uzticami, droši un pielāgojami lietotāju

kontekstam un vēlmēm. Atbilstīgi

pieprasījumam „vairāk par mazāku cenu”

IKT pētnieki ir iesaistīti globālā sacensībā

panākt turpmāku miniaturizāciju, apgūt

datoru, komunikācijas un informācijas

nesēju tehnoloģiju saplūšanu, kā arī

integrēšanu ar citām saistītām zinātnēm un

disciplīnām, un radīt sistēmas, kas varētu

apgūt zināšanas un attīstīties. Ņemot vērā

šos dažādos centienus, rodas jauna

tehnoloģiju paaudze. IKT pētniecības

darbības arī balstīsies uz plašu zinātnes un

tehnoloģijas disciplīnu kopumu, ieskaitot

biozinātnes un zinātnes par dzīvību,

psiholoģiju, pedagoģiju, izziņas un sociālās

zinātnes.

Or. en

MVU ir Eiropas nākotnes uzplaukuma dzinējspēks un vienīgais darbavietu radīšanas

mehānisms, kāds ir Eiropas rīcībā. Lisabonas programmas izpildei jānodrošina, lai Septītajā

pamatprogrammā būtu cieši iesaistīti MVU.

Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 635

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 2. pants

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības

vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu

un nepieciešamību tālāk paplašināt

tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo

pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt

tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām

vajadzībām nozīmē neizcelt tehnoloģiju

sarežģītību un pēc pieprasījuma atklāt to

Pieaugošās ekonomikas un sabiedrības

vajadzības kopā ar IKT vispārēju ieviešanu

un nepieciešamību tālāk paplašināt

tehnoloģijas robežas nosaka plašu risināmo

pētniecības jautājumu klāstu. Pietuvināt

tehnoloģijas cilvēkiem un organizatoriskām

vajadzībām nozīmē neizcelt tehnoloģiju

sarežģītību un pēc pieprasījuma atklāt to

AM\607501LV.doc 13/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


funkcionalitāti, padarīt tehnoloģijas ļoti

viegli lietojamas, pieejamas un cenas ziņā

pieņemamas, nodrošināt jaunas uz IKT

balstītas lietojumprogrammas, risinājumus

un pakalpojumus, kuri ir uzticami, droši un

pielāgojami lietotāju kontekstam un

vēlmēm. Atbilstīgi pieprasījumam „vairāk

par mazāku cenu” IKT pētnieki ir iesaistīti

globālā sacensībā panākt turpmāku

miniaturizāciju, apgūt datoru, komunikācijas

un informācijas nesēju tehnoloģiju

saplūšanu, kā arī integrēšanu ar citām

saistītām zinātnēm un disciplīnām, un radīt

sistēmas, kas varētu apgūt zināšanas un

attīstīties. Ņemot vērā šos dažādos

centienus, rodas jauna tehnoloģiju paaudze.

IKT pētniecības darbības arī balstīsies uz

plašu zinātnes un tehnoloģijas disciplīnu

kopumu, ieskaitot biozinātnes un zinātnes

par dzīvību, psiholoģiju, pedagoģiju, izziņas

un sociālās zinātnes.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 14/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

funkcionalitāti, padarīt tehnoloģijas ļoti

viegli lietojamas, pieejamas un cenas ziņā

pieņemamas, kā arī sasniedzamas visiem,

tostarp invalīdiem, nodrošināt jaunas uz IKT

balstītas lietojumprogrammas, risinājumus

un pakalpojumus, kuri ir uzticami, droši un

pielāgojami lietotāju kontekstam un

vēlmēm. Atbilstīgi pieprasījumam „vairāk

par mazāku cenu” IKT pētnieki ir iesaistīti

globālā sacensībā panākt turpmāku

miniaturizāciju, apgūt datoru, komunikācijas

un informācijas nesēju tehnoloģiju

saplūšanu, kā arī integrēšanu ar citām

saistītām zinātnēm un disciplīnām, un radīt

sistēmas, kas varētu apgūt zināšanas un

attīstīties. Ņemot vērā šos dažādos

centienus, rodas jauna tehnoloģiju paaudze.

IKT pētniecības darbības arī balstīsies uz

plašu zinātnes un tehnoloģijas disciplīnu

kopumu, ieskaitot biozinātnes un zinātnes

par dzīvību, psiholoģiju, pedagoģiju, izziņas

un sociālās zinātnes.

Or. en

Access to the information society for disabled people is absolutely essential to fulfilling the

Lisbon goals of social inclusion of disadvantaged groups. In this respect a two pronged

approach must be adopted by the Framework Programme which embraces both the principles

of assistive technologies (AT) and Design for All principles. Given the rapid pace of

innovation and change in this area it is essential that the perspective and input of disabled

users is integrated horizontally across the bulk of information society projects both in respect

of ICT innovations for goods/equipment and services as well as the interplay between

assistive technologies and universal design.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-

Cortines, Angelika Niebler un John Purvis

Grozījums Nr. 636

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 2. a pants (jauns)

IKT pētniecība nedrīkst apstiprināt tikai

vienu uzņēmējdarbības modeli. Svarīgi

saglabāt plašu modeļu izvēli, lai laistu tirgū


Jānostiprina tehnoloģiju neitralitātes princips.

Pamatojums

pētniecības rezultātus.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/ EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 637

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 4. pants

IKT pētniecības darbības tiks cieši saistītas

ar politikas pasākumiem IKT izmantošanai

un regulējošiem pasākumiem atbilstīgi

visaptverošai un vienotai stratēģijai. Pēc

plašām konsultācijām, tostarp ar vairākām

Eiropas tehnoloģiju platformām un

rūpniecības nozares iniciatīvām, ir izvirzītas

prioritātes tādās jomās kā nanoelektronika,

iegultās sistēmas, mobilie sakari,

elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi,

robotika un programmatūra, pakalpojumi un

tīkli (Grid).

Pamatojums

Or. en

IKT pētniecības darbības tiks cieši saistītas

ar politikas pasākumiem IKT izmantošanai

un regulējošiem pasākumiem atbilstīgi

visaptverošai un vienotai stratēģijai. Pēc

plašām konsultācijām, tostarp ar vairākām

Eiropas tehnoloģiju platformām un

rūpniecības nozares iniciatīvām, ir izvirzītas

prioritātes tādās jomās kā nanoelektronika,

iegultās sistēmas, mobilie sakari,

elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi,

robotika un programmatūra, tostarp

bezmaksas, brīva un atklātā pirmkoda

programmatūra, pakalpojumi un tīkli

(Grid).

ES uzņēmumi ir pasaules līderi atklātā pirmkoda (nereti dēvēta FLOSS) izstrādē un

uzturēšanā; lai saglabātu vadošo lomu šajā nozarē, ir ļoti svarīgi arī turpmāk sniegt tai

pamatprogrammas atbalstu.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij un Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 638

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 4. pants

IKT pētniecības darbības tiks cieši saistītas

ar politikas pasākumiem IKT izmantošanai

Or. en

IKT pētniecības darbības tiks cieši saistītas

ar politikas pasākumiem IKT izmantošanai

AM\607501LV.doc 15/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


un regulējošiem pasākumiem atbilstīgi

visaptverošai un vienotai stratēģijai. Pēc

plašām konsultācijām, tostarp ar vairākām

Eiropas tehnoloģiju platformām un

rūpniecības nozares iniciatīvām, ir izvirzītas

prioritātes tādās jomās kā nanoelektronika,

iegultās sistēmas, mobilie sakari,

elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi,

robotika un programmatūra, pakalpojumi un

tīkli (Grid).

Pamatojums

PE 371.783v01-00 16/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

un regulējošiem pasākumiem atbilstīgi

visaptverošai un vienotai stratēģijai. Pēc

plašām konsultācijām, tostarp ar vairākām

Eiropas tehnoloģiju platformām un

rūpniecības nozares iniciatīvām, ir izvirzītas

prioritātes tādās jomās kā nanoelektronika,

iegultās sistēmas, mobilie sakari,

elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi,

robotika un programmatūra, pakalpojumi,

fotonika un tīkli (Grid).

Or. en

Eiropas Tehnoloģiju programma „Fotonika” uzsākta 2005. gada 1. – 2. decembrī. Fotonikai

ir ievērojama nozīme Eiropas vadošās lomas nodrošināšanā tādās nozarēs kā informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas (IKT), apgaismojums, rūpniecība, drošība, zinātnes par dzīvību

un veselība. Var minēt tikai vienu no daudzajiem izdevīgajiem fotonikas lietojumiem –

aizvietojot prasto ēku apgaismojumu ar cietvielu apgaismojumu (SSL, gaismas diodes un

lāzers), Eiropā līdz 2015. gadam iespējams ietaupīt 40 000 megavatu elektriskās

kulminējošās jaudas padeves, kas līdzinās 2 miljardiem barelu naftas un 50 miljoniem tonnu

CO2.

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta

Grozījums Nr. 639

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 1. aizzīme

Nanoelektronika, fotonika un integrētas

mikro/nanosistēmas: paplašināt

miniaturizācijas, integrācijas,

daudzveidības un apjoma robežas;

palielināt veiktspēju un ražotspēju ar

zemākām izmaksām; atvieglot IKT

iekļaušanu dažādās lietojumprogrammās;

saskarnes; iepriekšēja izpēte, radot

nepieciešamību pētīt jaunas koncepcijas.

Nanoelektronika, fotonika un integrētas

mikro/nanosistēmas: Izstrādāt, tehniski

sagatavot un modelēt tehnoloģijas, lai

uzlabotu sastāvdaļu, mikrosistēmu shēmu,

sistēmu bloku un integrālo sistēmu izmēru,

blīvumu, darbību, ražošanas un izmaksu

efektivitāti; galvenās fotoniskās sastāvdaļas

plašam lietojuma diapazonam; lielas judas

un blīvuma datu uzglabāšanas sistēmas;

ļoti liela izmēra, ārkārtīgi integrētu displeju

risinājumi; uztveršanas, iedarbināšanas,

attēlu un attēlu veidošanas ierīces;

enerģijas avoti un uzglabāšana;

neviendabīgas tehnoloģijas un integrācijas

sistēmas; bioloģiskās informācijas

mikrosistēmas un nanosistēmas; plaša


Pamatojums

Ir svarīgi uzlabot pētniecību bezvadu tehnoloģiju jomā.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

mēroga elektroniskie pakalpojumi; dažādu

materiālu integrācija; saskarne ar dzīviem

organismiem; molekulu vai atomu

(paš)komplektēšanās stabilās struktūrās.

Grozījums Nr. 640

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 1. aizzīmes 1. ievilkums

– Nanoelektronika, fotonika un integrētas

mikro/nanosistēmas: paplašināt

miniaturizācijas, integrācijas, daudzveidības

un apjoma robežas; palielināt veiktspēju un

ražotspēju ar zemākām izmaksām; atvieglot

IKT iekļaušanu dažādās

lietojumprogrammās; saskarnes; iepriekšēja

izpēte, radot nepieciešamību pētīt jaunas

koncepcijas.

Pamatojums

Or. en

– Nanoelektronika, fotonika matemātika un

integrētas mikro/nanosistēmas: paplašināt

miniaturizācijas, integrācijas, daudzveidības

un apjoma robežas; palielināt veiktspēju un

ražotspēju ar zemākām izmaksām; atvieglot

IKT iekļaušanu dažādās

lietojumprogrammās; saskarnes; iepriekšēja

izpēte, radot nepieciešamību pētīt jaunas

koncepcijas.

Or. en

Mathematical modelling and scientific computing play a fundamental but often invisible role

in complex industrial technologies. The language of modelling and abstraction is

mathematics which enables to direct this complexity to innovation. Virtual labs are

mathematical tools to improve materials and production processes, but also the development

of environment and economies without expensive practical experiments. Europe has a very

strong position in applied mathematics as key technology with broad impact on diverse fields

such like the design and production of modern steels or the proper deployment of networks

for mobile phones.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 641

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 1. aizzīmes 1. ievilkums

AM\607501LV.doc 17/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Nanoelektronika, fotonika un integrētas

mikro/nanosistēmas: paplašināt

miniaturizācijas, integrācijas, daudzveidības

un apjoma robežas; palielināt veiktspēju un

ražotspēju ar zemākām izmaksām; atvieglot

IKT iekļaušanu dažādās

lietojumprogrammās; saskarnes; iepriekšēja

izpēte, radot nepieciešamību pētīt jaunas

koncepcijas.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 18/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Mikroelektronika, nanoelektronika un

optoelektronika, fotonika un integrētas

mikro/nanosistēmas: paplašināt

miniaturizācijas, integrācijas, daudzveidības

un apjoma robežas; palielināt veiktspēju un

ražotspēju ar zemākām izmaksām; atvieglot

IKT iekļaušanu dažādās

lietojumprogrammās; saskarnes; iepriekšēja

izpēte, radot nepieciešamību pētīt jaunas

koncepcijas.

Mikroelektronika un optoelektronika ir jauna veida sastāvdaļu un sistēmu pamatelementi un

nozīmīgs priekšnosacījums jauniem IKT risinājumiem.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Or. de

Grozījums Nr. 642

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 1. aizzīmes 1.a ievilkums (jauns)

Pamatojums

- cilvēka dzīves kvalitāte: labāka

informācija un piekļuve akadēmiskām

zināšanām; piekļuve svarīgiem valsts

pakalpojumiem (piemēram, nodokļu

sistēmai utt.), kā arī plaši izmantotiem

privātiem pakalpojumiem (atpūtas

industrija, bankas utt.).

Or. es

IKT ir tieša un tūlītēja ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti, jo tās dod iespēju vienkāršāk piekļūt

zināšanām un svarīgiem valsts un plaši izmantotiem privātiem pakalpojumiem, kā arī tos

lietderīgāk izmantot, un tādējādi šie pakalpojumi kļūs ērtāki un būs labāks informācijas avots.


Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 643

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 1. aizzīmes 3. ievilkums

- Iegultās sistēmas, skaitļošanas tehnika un

kontrole: jaudīga, droša un plaši izplatīta

skaitļošanas tehnika un sakaru sistēmas, kas

ir iebūvētas priekšmetos un infrastruktūrā un

kas var kontrolēt savu vidi un pielāgoties tai.

Pamatojums

- Iegultās sistēmas, skaitļošanas tehnika,

glabāšana un kontrole: jaudīga, droša un

plaši izplatīta skaitļošanas tehnika,

glabāšana un sakaru sistēmas, kas ir

iebūvētas priekšmetos un infrastruktūrā un

kas var kontrolēt savu vidi un pielāgoties tai.

Jaunu glabāšanas sistēmu un metožu izstrāde dod iepēju uzlabot iegultās sistēmas

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/ EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 644

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 1. aizzīmes 4. ievilkums

Programmatūra, tīkli (Grid), drošība un

uzticamība: dinamiska, pielāgojama, droša

un uzticama programmatūra un pakalpojumi,

jauna apstrādes arhitektūra, tostarp minēto

pakalpojumu nodrošināšana komunālo

pakalpojumu veidā.

Pamatojums

Or. en

Programmatūra, tīkli (Grid), drošība un

uzticamība: dinamiska, pielāgojama, droša

un uzticama programmatūra un pakalpojumi,

jauna apstrādes arhitektūra, tostarp minēto

pakalpojumu nodrošināšana komunālo

pakalpojumu veidā, kas dod iepēju izveidot,

uzturēt un attīstīt bezmaksas, brīvu un

atklātā pirmkoda programmatūru.

ES uzņēmumi ir pasaules līderi atklātā pirmkoda (nereti dēvēta FLOSS) izstrādē un

uzturēšanā; lai saglabātu vadošo lomu šajā nozarē, ir ļoti svarīgi arī turpmāk sniegt tai

pamatprogrammas atbalstu.

Or. en

AM\607501LV.doc 19/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 645

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 1. aizzīmes 4. ievilkums

Programmatūra, tīkli (Grid), drošība un

uzticamība: dinamiska, pielāgojama, droša

un uzticama programmatūra un pakalpojumi,

jauna apstrādes arhitektūra, tostarp minēto

pakalpojumu nodrošināšana komunālo

pakalpojumu veidā.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 20/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Programmatūra, pakalpojumu sniegšanas

arhitektūra, tīkli (Grid), drošība un

uzticamība: dinamiska, pielāgojama, droša

un uzticama programmatūra un pakalpojumi,

tostarp programmatūru un pakalpojumu

platformas (un to validācija), jauna

apstrādes arhitektūra, tostarp minēto

pakalpojumu nodrošināšana komunālo

pakalpojumu veidā. Programmatūru

modeļu ieviešana rūpniecībā.

Viena no visaktuālākajām problēmām, veidojot programmatūras, ir standarti, pēc kuriem

nosaka IT attīstības kvalitāti, un tātad tie jāiekļauj šajā pētniecības jomā.

Attiecībā uz ierosinātajām tēmām, vērā ņemams ir ne tikai šo standartu teorētiskais aspekts,

bet arī to piemērošana rūpnieciskajam lietojumam.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 646

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 1. aizzīmes 6. ievilkums

Modelēšana, vizualizācija, mijiedarbība un

jauktā realitāte: instrumenti produktu,

pakalpojumu un digitālās vides novatoriskai

veidošanai un radīšanai, un dabiskai,

valodas-iespējotai un kontekstbagātai

mijiedarbībai un komunikācijai.

Pamatojums

Ir svarīgi veicināt IKT lietojumu uzņēmējdarbības pārvaldībā.

Or. es

Modelēšana, vizualizācija, mijiedarbība un

jauktā realitāte: instrumenti produktu,

pakalpojumu un digitālās vides novatoriskai

veidošanai, atbalstam lēmumu pieņemšanā,

radīšanai, un dabiskai, valodas-iespējotai un

kontekstbagātai mijiedarbībai un

komunikācijai.

Or. it


Grozījumu iesniedza Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo

Lavarra, Pia Elda Locatelli, Sebastiano (Nello) Musumeci, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi,

Patrizia Toia

Grozījums Nr. 647

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 1. aizzīmes 6.a ievilkums (jauns)

Pamatojums

- virzība uz 4. paaudzes mobilo sakaru

sistēmām un tālāk, un ar to saistītās

atklājumu tehnoloģijas digitālās pārvades

un antenu jomā;

Or. en

Japānā sasniegts augsts pētījumu un definējumu līmenis 4. paaudzes sistēmu jomā. Eiropa ir

nedaudz aizkavējusies ceļā uz 4. paaudzi.

Grozījumu iesniedza Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo

Lavarra, Pia Elda Locatelli, Sebastiano (Nello) Musumeci, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi,

Patrizia Toia

Grozījums Nr. 648

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 1. aizzīmes 6. b ievilkums (jauns)

Pamatojums

- optiskā pārslēgšana un ar to saistītas tīkla

vadības iespējas.

Jaunas optiskās tehnoloģijas paver lieliskas iespējas Eiropas rūpniecībai. Tīkla operatorus

ārkārtīgi interesē vadības iespējas, jo tās ļauj viņiem radīt jaunus pakalpojumu veidus.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 649

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 1. aizzīme, pēdējā rindkopa pēc

ievilkumiem

Or. en

Jaunas perspektīvas IKT jomā, pateicoties Jaunas perspektīvas IKT jomā, pateicoties

AM\607501LV.doc 21/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


citu zinātņu un tehnoloģiju disciplīnu

attīstībai, pateicoties IKT, ieskaitot

elementus no fizikas, biotehnoloģijas,

materiālu zinātnes un zinātnēm par dzīvību,

lai padarītu IKT ierīces vēl mazākas, lai tās

būtu savietojamas ar dzīviem organismiem

un mijiedarbotos ar tiem, lai palielinātu

sistēmu inženierijas un informācijas

apstrādes veiktspēju, un lai modelētu un

imitētu dzīvo pasauli.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 22/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

citu zinātņu un tehnoloģiju disciplīnu

attīstībai, pateicoties IKT, ieskaitot

elementus no fizikas, biotehnoloģijas,

materiālu zinātnes un zinātnēm par dzīvību

un matemātikas, lai padarītu IKT ierīces vēl

mazākas, lai tās būtu savietojamas ar

dzīviem organismiem un mijiedarbotos ar

tiem, lai palielinātu sistēmu inženierijas un

informācijas apstrādes veiktspēju, un lai

modelētu un imitētu dzīvo pasauli.

Or. en

Mathematical modelling and scientific computing play a fundamental but often invisible role

in complex industrial technologies. The language of modelling and abstraction is

mathematics which enables to direct this complexity to innovation. Virtual labs are

mathematical tools to improve materials and production processes, but also the development

of environment and economies without expensive practical experiments. Europe has a very

strong position in applied mathematics as key technology with broad impact on diverse fields

such like the design and production of modern steels or the proper deployment of networks

for mobile phones.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 650

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 1. aizzīme, pēdējā rindkopa pēc

ievilkumiem

Jaunas perspektīvas IKT jomā, pateicoties

citu zinātņu un tehnoloģiju disciplīnu

attīstībai, pateicoties IKT, ieskaitot

elementus no fizikas, biotehnoloģijas,

materiālu zinātnes un zinātnēm par dzīvību,

lai padarītu IKT ierīces vēl mazākas, lai tās

būtu savietojamas ar dzīviem organismiem

un mijiedarbotos ar tiem, lai palielinātu

sistēmu inženierijas un informācijas

apstrādes veiktspēju, un lai modelētu un

imitētu dzīvo pasauli.

Jaunas perspektīvas IKT jomā, pateicoties

citu zinātņu un tehnoloģiju disciplīnu

attīstībai, pateicoties IKT, ieskaitot

elementus no fizikas, biotehnoloģijas,

materiālu zinātnes un zinātnēm par dzīvību,

lai padarītu IKT ierīces vēl mazākas, lai tās

būtu savietojamas ar dzīviem organismiem

un mijiedarbotos ar tiem, lai palielinātu

sistēmu inženierijas un informācijas

apstrādes veiktspēju, un lai modelētu un

imitētu dzīvo pasauli. Šajā nozarē jāņem

vērā arī noturības jautājumi, jo īpaši

elektronikā (neliels materiālu patēriņš,

enerģijas patēriņš, atkārtota izmantošana


Pamatojums

un atkritumi, „dzīvescikla beigas“)

Or. de

Elektronikas nozarē un ar to saistītjos Eiropas tiesību aktos aizvien nozīmīgāki kļūst

noturības aspekti. Lai ieviestu Komisijas direktīvas, jāņem vērā viss izstrādājumu dzīves cikls,

kā arī vajadzīgi uzticami dati un metodes īpaši elektronikas nozares īpatnībām piemērotas

„vides veidošanai“.

Grozījumu iesniedza Patrizia Toia, Jean Marie Beaupuy

Grozījums Nr. 651

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 2. aizzīme -1. ievilkums (jauns)

Pamatojums

- Atbalsts novatorisku pilsētu izveidei:

vietējo varas iestāžu, universitāšu un

privāto zināšanu sniedzēju politika un

stratēģija, dodot ieguldījumu IKT lietojuma

veicināšanā un pilsoņiem un uzņēmumiem

sniegto pakalpojumu modernizācijā.

Or. en

Pilsētām ir izšķirīga nozīme, lai sasniegtu IKT tēmas vispārējos mērķus, jo īpaši, kad runa ir

par jauninājumu veicināšanu, izmantojot IKT, un nodrošināšanu, lai IKT progress strauji

pārvērstos labumā Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem, kā par arī uzticamu, drošu un

pielāgojamu, uz IKT balstītu, lietojumu, risinājumu un pakalpojumu sniegšanu.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 652

I pielikuma I nodaļas ,,Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 2. aizzīme 3. ievilkums

Robotikas sistēmas: progresīvas autonomās

sistēmas; izziņa, kontrole, darbības prasmes,

dabiska mijiedarbība; miniaturizācija.

Robotikas sistēmas: progresīvas autonomās

sistēmas; izziņa, kontrole, darbības prasmes,

dabiska mijiedarbība un sadarbība;

miniaturizācija.

AM\607501LV.doc 23/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

Jēdziens „sadarbība“ īpaši sasaucas ar robotikas sistēmu rūpniecisko lietojumu gan

pakalpojumu, gan ražošanas jomā, un tādēļ tas būtu jānosauc.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

PE 371.783v01-00 24/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Or. de

Grozījums Nr. 653

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 1. ievilkums

–IKT, kas risina sabiedrības problēmas:

tādas jaunas sistēmas un pakalpojumi

sabiedriski nozīmīgās jomās, kas uzlabo

kvalitāti, efektivitāti, pieejamību un

iekļautību; lietotājdraudzīgas

lietojumprogrammas, jauno tehnoloģiju un

iniciatīvu integrēšana, piemēram, interaktīva

automatizēta dzīves vide.

Pamatojums

– IKT, kas risina sabiedrības problēmas:

tādas jaunas sistēmas un pakalpojumi

sabiedriski nozīmīgās jomās, kas uzlabo

kvalitāti, efektivitāti, pieejamību un

iekļautību, jo īpaši attiecībā uz

nelabvēlīgām grupām, tostarp invalīdu

piekļuvi IKT; lietotājdraudzīgas

lietojumprogrammas, jauno tehnoloģiju un

iniciatīvu integrēšana, piemēram, interaktīva

automatizēta dzīves vide.

Or. en

Access to the information society for disabled people is absolutely essential to fulfilling the

Lisbon goals of social inclusion of disadvantaged groups. In this respect a two pronged

approach must be adopted by the Framework Programme which embraces both the principles

of assistive technologies (AT) and Design for All principles. Given the rapid pace of

innovation and change in this area it is essential that the perspective and input of disabled

users is integrated horizontally across the bulk of information society projects both in respect

of ICT innovations for goods/equipment and services as well as the interplay between

assistive technologies and universal design.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 654

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 1. ievilkums


– IKT, kas risina sabiedrības problēmas:

tādas jaunas sistēmas un pakalpojumi

sabiedriski nozīmīgās jomās, kas uzlabo

kvalitāti, efektivitāti, pieejamību un

iekļautību; lietotājdraudzīgas

lietojumprogrammas, jauno tehnoloģiju un

iniciatīvu integrēšana, piemēram, interaktīva

automatizēta dzīves vide.

Pamatojums

– IKT, kas risina sabiedrības problēmas:

tādas jaunas sistēmas, materiāli, struktūras,

tehnoloģijas un pakalpojumi sabiedriski

nozīmīgās jomās, kas uzlabo kvalitāti,

efektivitāti, pieejamību un iekļautību;

lietotājdraudzīgas lietojumprogrammas,

jauno tehnoloģiju un iniciatīvu integrēšana,

piemēram, interaktīva automatizēta dzīves

vide.

Ir svarīgi nosaukt ikvienu tehnoloģiju jomu, kur pētniecība un jauninājumi var sekmēt

progresu.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Or. es

Grozījums Nr. 655

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 1. ievilkums

- IKT, kas risina sabiedrības problēmas:

tādas jaunas sistēmas un pakalpojumi

sabiedriski nozīmīgās jomās, kas uzlabo

kvalitāti, efektivitāti, pieejamību un

iekļautību; lietotājdraudzīgas

lietojumprogrammas, jauno tehnoloģiju un

iniciatīvu integrēšana, piemēram, interaktīva

automatizēta dzīves vide.

– IKT, kas risina sabiedrības problēmas:

tādas jaunas sistēmas un pakalpojumi

sabiedriski nozīmīgās jomās, kas uzlabo

kvalitāti, iekļautību un efektivitāti;

lietotājdraudzīgas lietojumprogrammas,

jauno tehnoloģiju un iniciatīvu integrēšana,

piemēram, interaktīva automatizēta dzīves

vide. Īsi izsakoties, piemērot un iekļaut

sabiedrībā universālas pieejamības

koncepciju par labu visiem iedzīvotājiem, jo

īpaši tiem, kurus visvairāk apdraud sociālā

atstumtība, piemēram, invalīdiem un

veciem ļaudīm, kā arī cilvēkiem, kuriem ir

īpašas grūtības piekļūt IKT.

Or. es

AM\607501LV.doc 25/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza Grażyna Staniszewska

Grozījums Nr. 656

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 1. ievilkums

– IKT, kas risina sabiedrības problēmas:

tādas jaunas sistēmas un pakalpojumi

sabiedriski nozīmīgās jomās, kas uzlabo

kvalitāti, efektivitāti, pieejamību un

iekļautību; lietotājdraudzīgas

lietojumprogrammas, jauno tehnoloģiju un

iniciatīvu integrēšana, piemēram,

interaktīva automatizēta dzīves vide.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 26/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

– IKT, kas risina sabiedrības problēmas:

tādas jaunas sistēmas un pakalpojumi

sabiedriski nozīmīgās jomās, kas uzlabo

kvalitāti, efektivitāti, pieejamību un

iekļautību, jo īpaši attiecībā uz

nelabvēlīgām grupām, tostarp invalīdu

piekļuvi IKT; lietotājdraudzīgas

lietojumprogrammas, jauno tehnoloģiju un

iniciatīvu integrēšana, piemēram, interaktīva

automatizēta dzīves vide.

Or. en

Access to the information society for disabled people is absolutely essential to fulfilling the

Lisbon goals of social inclusion of disadvantaged groups. In this respect a two pronged

approach must be adopted by the Framework Programme which embraces both the principles

of assistive technologies (AT) and Design for All principles. Given the rapid pace of

innovation and change in this area it is essential that the perspective and input of disabled

users is integrated horizontally across the bulk of information society projects both in respect

of ICT innovations for goods/equipment and services as well as the interplay between

assistive technologies and universal design.

Grozījumu iesniedza Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo

Lavarra, Pia Elda Locatelli, Sebastiano (Nello) Musumeci, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi,

Patrizia Toia

Grozījums Nr. 657

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 1. ievilkums, 1. a apakšievilkums (jauns)

- Jauni uzņēmējdarbības modeļi IKT:

iecerēt un definēt jaunus uzņēmējdarbības

modeļus IKT, strādājot kopā ar tām

nozarēm, kur IKT būs fundamentāla

nozīme attieksmes maiņā pret ražošanu un

pakalpojumiem (piemēram, transports,

veselība, enerģētika, vide). [Šajā kopīgajā


Pamatojums

pētniecībā izstrādātie projekti jāpārbauda

īpašās situācijās. Jāsniedz atbalsts šiem

kopīgajiem centieniem ar 1. pielikumā

minētās starpdisciplinārās pieejas

palīdzību.]

IKT paveras jaunas iespējas saistībā ar sociāli ekonomisko un vides problēmu saasinājumu.

Paplašinoties IK tehnoloģiju lietojumam, īpašu labumu var gūt transporta, veselības un

enerģētikas nozare. Lai šie jaunie lietojumi būtu iespējami, jādefinē jauni uzņēmējdarbības

modeļi un vērtību ķēdes, iedrošinot ieguldījumus ar tiem saistītajās jauninājumu ierosmēs.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 658

Or. en

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 1. ievilkums, 1. apakšievilkums

– Veselībai, slimību profilakses

uzlabošanai, agrīnai diagnostikai un

personalizācijai; autonomija, drošība un

pacientu mobilitāte; veselības informācijas

telpa zināšanu atklāšanai.

Pamatojums

– Veselībai, veselības aprūpei, slimību

profilakses uzlabošanai, agrīnai

diagnostikai, ārstēšanai un

personalizētai gādībai; autonomija,

drošība un pacientu mobilitāte;

veselības informācijas telpa zināšanu

atklāšanai. Hroniski slimo un veco

ļaužu mājas aprūpe no attāluma un

tālvadības uzraudzības metodes.

Attiecībā uz veselību, IKT jāizpilda pilnīgi visas sistēmas vajadzības, tostarp personalizētu

gādību par katru lietotāju (pacientu).

Or. es

Ņemot vērā to, ka iedzīvotāji noveco, pētniecībā un attīstībā jākoncentrē uzmanība uz jaunām

AM\607501LV.doc 27/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


metodēm, kā mazināt slimnīcu slodzi, uzlabojot individuālo dzīves kvalitāti un vienlaikus

nepazeminot aprūpes līmeni.

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 659

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 1. ievilkums, 1. apakšievilkums

- Veselībai, slimību profilakses uzlabošanai,

agrīnai diagnostikai un personalizācijai;

autonomija, drošība un pacientu mobilitāte;

veselības informācijas telpa zināšanu

atklāšanai;

Pamatojums

PE 371.783v01-00 28/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

- Veselībai, slimību profilakses uzlabošanai,

agrīnai diagnostikai un personalizācijai,

piemēram, ar datorizētas slimību

atklāšanas un klīnisku lēmumu

pieņemšanas atbalsta sistēmām;

paaugstināt efektivitāti un samazināt

medicīniskas kļūdas slimnīcās un

specializētajā palīdzībā; dot veciem ļaudīm

un invalīdiem iespēju dzīvot ilgāk un

neatkarīgāk savās mājās; autonomija,

drošība un pacientu mobilitāte; veselības

informācijas telpa zināšanu atklāšanai,

piemēram, ar datu ieguves un

bioinformātikas palīdzību;

Or. en

Progresīvas, datorizētas atbalsta sistēmas slimību atklāšanai un klīnisku lēmumu pieņemšani

var palīdzēt veiksmīgi risināt aizvien sarežģītāko medicīnisko diagnostiku un ārstēšanu. Šie

un citi informācijas tehnoloģiju rīki spēj sekmēt atklājumus slimnīcu un specializētās

palīdzības sniegtās medicīniskās aprūpes efektivitātē, uzlabojot darba kārtību un diagnožu

kvalitāti, saistot cilvēkus ar procesiem un darbībām, samazinot medicīniskas kļūdas un

pazeminot izmaksas.

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta

Grozījums Nr. 660

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 1. ievilkums, 1. apakšievilkums

- Veselībai, slimību profilakses uzlabošanai,

agrīnai diagnostikai un personalizācijai;

autonomija, drošība un pacientu mobilitāte;

- Veselībai, slimību profilakses uzlabošanai,

agrīnai diagnostikai un personalizācijai;

autonomija, drošība un pacientu mobilitāte;


veselības informācijas telpa zināšanu

atklāšanai.

Pamatojums

veselības informācijas telpa zināšanu

atklāšanai; zināšanu pārvaldība, tostarp

veselības izdevumu racionalizācija.

Veselības aizsardzības sistēmu ekonomiskumu un efektivitāti vērtē arī ar zināšanu

pārvaldības palīdzību, un tāpat dažādu līmeņu vadītāju spēju pārvaldīt izdevumu apjomu,

pakalpojumu kvalitāti un informācijas plūsmu, izmantojot uzraudzības, novērtējuma un

kontroles modeļus.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Or. it

Grozījums Nr. 661

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 1. ievilkums, 2. apakšievilkums

- uzlabot iekļautību un vienlīdzīgu līdzdalību

un novērst digitālus šķēršļus;

palīgtehnoloģijas; plašam lietotāju lokam

paredzēto pakalpojumu un produktu

izstrāde.

Pamatojums

- uzlabot iekļautību un vienlīdzīgu līdzdalību

un novērst digitālus šķēršļus;

palīgtehnoloģijas invalīdiem un veciem

ļaudīm.

IKT piedāvā neskaitāmas iespējas, lai uzlabotu palīgtehnoloģijas grupām, kuras patlaban ik

dienas ir pakļautas diskriminācijai, piemēram, invalīdi un veci ļaudis. Šīs grupas nevar un

nedrīkst atstumt no IKT piedāvātajiem uzlabojumiem, jo pretējā gadījumā mēs nespēsim

sekmēt iekļautību, kas vajadzīga vienlīdzīgai attieksmei pret visiem iedzīvotājiem.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 662

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 1. ievilkums, 3. apakšievilkums

Or. es

AM\607501LV.doc 29/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


- mobilitātei; automatizētas uz IKT balstītas

transporta sistēmas un transportlīdzekļi, kas

nodrošina cilvēku un preču drošu, ērtu un

efektīvu pārvietošanos;

Pamatojums

PE 371.783v01-00 30/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

- mobilitātei; automatizētas uz IKT balstītas

transporta sistēmas un transportlīdzekļi, kas

nodrošina cilvēku un preču drošu, ērtu un

efektīvu pārvietošanos videi draudzīgā

veidā.

Papildus tam, ka IKT spēj padarīt mobilitāti drošāku un ērtāku, mēs nedrīkstam aizmirst, ka

tai būs svarīga ekoloģiska nozīme, samazinot apjomīgo piesārņojumu, ko patlaban rada

transporta sistēmas.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Or. es

Grozījums Nr. 663

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 1. ievilkums, 3. apakšievilkums

- mobilitātei; automatizētas uz IKT balstītas

transporta sistēmas un transportlīdzekļi, kas

nodrošina cilvēku un preču drošu, ērtu un

efektīvu pārvietošanos;

Pamatojums

Pievienojot vārdu ,,kuģi”, darbības apraksts kļūst visaptverošāks.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

- mobilitātei; automatizētas uz IKT balstītas

transporta sistēmas, transportlīdzekļi un

kuģi, kas nodrošina cilvēku un preču drošu,

ērtu un efektīvu pārvietošanos;

Grozījums Nr. 664

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 1. ievilkums, 4. apakšievilkums

Or. en


- vides un ilgtspējīgas attīstības labā, lai

samazinātu neaizsargātību un mazinātu

dabas katastrofu un rūpniecisko avāriju

sekas,

Pamatojums

– vides un ilgtspējīgas attīstības labā, lai

samazinātu neaizsargātību un mazinātu

dabas katastrofu un rūpniecisko avāriju

sekas; lai kontrolētu piesārņojumu,

paaugstinātu energoefektivitāti un

uzraudzītu citus vides parametrus.

Pareizs IKT lietojums sekmēs stingrāku piesārņojuma kontroli un dos iespēju mērīt un

uzraudzīt citus vides parametrus; pētniecība un attīstība šajā jomā ir svarīga, lai izveidotu

ilgtspējīgāku vides sistēmu nekā tā ir patlaban.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Or. es

Grozījums Nr. 665

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 1. ievilkums, 4. apakšievilkums

- vides un ilgtspējīgas attīstības labā, lai

samazinātu neaizsargātību un mazinātu

dabas katastrofu un rūpniecisko avāriju

sekas;

Pamatojums

- vides un ilgtspējīgas attīstības labā, lai

samazinātu neaizsargātību un mazinātu

dabas katastrofu rūpniecisko avāriju un

saimnieciskās darbības sekas;.

Azvien pieaugot apdraudējumiem mūsdienu pasaulē, visa cilvēku darbība saimnieciskās

attīstības jomā būtībā jāatbalsta ar IKT sistēmām un pakalpojumiem, tiecoties novērst

apdraudējumus un mazināt negatīvās sekas.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Or. en

Grozījums Nr. 666

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

AM\607501LV.doc 31/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 1. ievilkums, 5. apakšievilkums

– valdībām; efektivitāte, atklātība un

atbildība pasaules līmeņa publiskajai

pārvaldei un saikne ar iedzīvotājiem un

uzņēmējiem, atbalstot demokrātiju.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 32/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

– valdībām; IKT ieguldījums, palīdzot

veidot efektīvu, atklātu publisko pārvaldi

saistībā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem,

palīdzība demokrātijai (e-demokrātija) un

vieglāka piekļuve informācijai visiem

iedzīvotājiem.

IKT ļaus iedzīvotājiem vieglāk piekļūt atklātākai un efektīvākai valdībai un galarezultātā

palīdzēs pakāpeniski samazināt birokrātiju un uzlabot tās informācijas un pakalpojumu

kvalitāti, ko lietotāji var saņemt no varas iestādēm.

IKT spēj atbalstīt un tām jāatbalsta demokrātija. Runājot par šo punktu, e-demokrātija

atvieglo un paaugstina iedzīvotāju līdzdalību, tai ir neierobežots apjoms, tā palīdz paātrināt

datu plūsmu un informācija apmaiņu, un tā nerada novilcinājumus.

Grozījumu iesniedza Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-

Cortines, Angelika Niebler un John Purvis

Or. es

Grozījums Nr. 667

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 1. ievilkums, 5. apakšievilkums

- valdībām; efektivitāte, atklātība un

atbildība pasaules līmeņa publiskajai

pārvaldei un saikne ar iedzīvotājiem un

uzņēmējiem, atbalstot demokrātiju;

Pamatojums

- valdībām, reģionālajām un vietējām varas

iestādēm; efektivitāte, atklātība un atbildība

pasaules līmeņa publiskajai pārvaldei un

saikne ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem,

atbalstot demokrātiju;

Valdībām, reģionālajām un vietējām varas iestādēm jāsniedz vislabākās kvalitātes

pakalpojumi pilsoņiem tās piekritībā.

Or. en


Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 668

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 1. ievilkums, 5.a apakšievilkums (jauns)

Pamatojums

- sabiedrībai atklāto darbu vai

pakalpojumu izmantošana: dabiskas

izcelsmes (dabas katastrofas) vai cilvēku

izraisītu (uzbrukumi, terorisms utt.) krīzes

situāciju pētniecības modeļu izveide un

attīstība.

IKT var sniegt lielu ieguldījumu, lai novērstu un efektīvi reaģētu uz dabiskas izcelsmes vai

cilvēku izraisītām krīzes situācijām, kas skar sabiedrībai atklātus darbus un pakalpojumus.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Or. fr

Grozījums Nr. 669

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 2. ievilkums, 1.a apakšievilkums (jauns)

Pamatojums

- uz IKT balstītas sistēmas pārvades

atblastam un to lietojumam

kultūrmantojuma resursiem.

IKT lietojumu pārvade uz tādu Eiropai nozīmīgu jomu, kāda ir kultūra, kura uz

tehnoloģiskām iespējām reaģē drīzāk tradicionāli un lēnāk, ir ļoti nozīmīga Eiropas

konkurētspējai un dod ieguldījumu MVU atbalstā un jaunu, neeksportējamu darbavietu

radīšanā. Eiropas mērķis ir ātra IKT iesaistīšana visās nozarēs.

Or. de

AM\607501LV.doc 33/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz Zaļo/ EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 670

I pielikuma apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 2. ievilkums, 1. apakšievilkums

– jauni informācijas nesēju piemēri un

jaunas satura formas; mijiedarbīga digitālā

satura radīšana; bagātināta lietotāju pieredze;

rentabls satura nodrošinājums;

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

PE 371.783v01-00 34/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

– jauni informācijas nesēju piemēri un

jaunas satura formas; mijiedarbīga, visiem

pieejama digitālā satura radīšana; bagātināta

lietotāju pieredze; rentabls satura

nodrošinājums;

Grozījums Nr. 671

I pielikuma I nodaļas apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 2. ievilkums, 1. apakšievilkums

- jauni informācijas nesēju piemēri un jaunas

satura formas; mijiedarbīga digitālā satura

radīšana; bagātināta lietotāju pieredze;

rentabls satura nodrošinājums;

Pamatojums

Or. es

- jauni informācijas nesēju piemēri un jaunas

satura, tostarp izklaides satura; formas,

mijiedarbīga digitālā satura radīšana;

lietotāju pieredzes bagātināšana ar rentablu

programmēšanu; digitālo tiesību

administrācija;

Iepriekš minētajās darbībās jāiekļauj jomas, kas saistītas ar izklaides saturu un digitālo

tiesību administrāciju. Attiecībā uz šīm tiesībām jāpieņem atbilstīgi tiesību akti, ņemot vērā

IKT straujo attīstību un tiesiskās nesaskaņas, kuras varētu rasties šī progresa rezultātā.

Or. es


Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera,

Gunnar Hökmark, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 672

I pielikuma I nodaļas apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 2. ievilkums, 2. apakšievilkums

– ar tehnoloģijām uzlabotas mācības;

pielāgojami un kontekstualizēti mācību

risinājumi; mācības ar aktīvu līdzdalību,

Pamatojums

– ar tehnoloģijām uzlabotas mācības, tostarp

zināšanu un pieredzes nodošana;

pielāgojami un kontekstualizēti mācību

risinājumi; mācības ar aktīvu līdzdalību,

Tajās tautsaimniecības nozarēs, kurās ir grūtības ar darbaspēka atjaunošanu, jo īpaši

celtniecībā, ir sevišķi svarīgi attīstīt informācijas un komunikācijas nesējus, lai sekmētu

zināšanu un pieredzes nodošanu saistībā ar sākotnējo un turpmāko apmācību.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 673

I pielikuma I nodaļas apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 2. ievilkums, 2. apakšievilkums

- ar tehnoloģijām uzlabotas mācības;

pielāgojami un kontekstualizēti mācību

risinājumi; mācības ar aktīvu līdzdalību;

Pamatojums

Or. en

- ar tehnoloģijām uzlabotas mācības, tostarp

zināšanu un pieredzes nodošana;

pielāgojami un koceptualizēti mācību

risinājumi; mācības ar aktīvu līdzdalību;

Tajās tautsaimniecības nozarēs, kurās ir grūtības ar darbaspēka papildinājumu, jo īpaši

celtniecībā, ir sevišķi svarīgi attīstīt informatīvo un komunikatīvo atbalstu, lai sekmētu

zināšanu un pieredzes nodošanu saistībā ar sākotnējo un turpmāko apmācību.

Or. fr

AM\607501LV.doc 35/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 674

I pielikuma I nodaļas apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 2. ievilkums, 2. apakšievilkums

- ar tehnoloģijām uzlabotas mācības;

pielāgojami un kontekstualizēti mācību

risinājumi; mācības ar aktīvu līdzdalību;

Pamatojums

PE 371.783v01-00 36/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

- ar tehnoloģijām uzlabotas mācības, tostarp

zināšanu un pieredzes nodošana;

pielāgojami un konceptualizēti mācību

risinājumi; mācības ar aktīvu līdzdalību;

Tajās tautsaimniecības nozarēs, kurās ir grūtības ar darbaspēka papildinājumu, jo īpaši

celtniecībā, ir sevišķi svarīgi attīstīt informatīvo un komunikatīvo atbalstu, lai sekmētu

zināšanu un pieredzes nodošanu saistībā ar sākotnējo un turpmāko apmācību.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 675

I pielikuma I nodaļas apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 2. ievilkums, 3. apakšievilkums

- uz IKT balstītas sistēmas, lai atbalstītu

digitālu kultūras resursu un līdzekļu

pieejamību un ilgtermiņa lietošanu

daudzvalodu vidē;

Pamatojums

Or. fr

- uz IKT balstītas sistēmas, lai atbalstītu

digitālu kultūras (un zinātnes) resursu

un līdzekļu pieejamību un ilgtermiņa

lietošanu daudzvalodu un daudzveidīgas

kultūras vidē;.

Kopienas dažādība nevar un nedrīkst neņemt vērā kultūras daudzveidību, kas ir viena no

mūsu lielākajām bagātībām.

Or. es


Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 676

I pielikuma I nodaļas apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 3. ievilkums, 1.a apakšievilkums

(jauns)

Pamatojums

– jaunas iespējas uzņēmējdarbībai:

paaugstināta produktivitāte, lietojot

informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas; piekļuve jauniem tirgiem un

apgāde ar elektroniskās komercijas

palīdzību;

IKT piedāvā uzņēmējdarbībai daudz jaunu iespēju, kas uzlabos produktivitāti, izmantojot

jaunas tehnoloģijas, kā arī vieglāk pavērs daudzpusīgu piekļuvi jauniem tirgiem un lielākam

skaitam piegādātāju.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 677

I pielikuma I nodaļas apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 3. ievilkums, 1. apakšievilkums

- jaunas dinamisku, tīklā savietotu, uz

sadarbību balstītas uzņēmējdarbības procesu

formas, digitālas ekosistēmas; optimizēta

darba organizācija un sadarbību veicinoša

darba vide;

Or. es

- – jaunas dinamisku, tīklā savietotu, uz

sadarbību balstītas uzņēmējdarbības procesu

formas, digitālas ekosistēmas; optimizēta

darba organizācija un sadarbību veicinoša

darba vide; tostarp zināšanu apmaiņa un

mijiedarbīgi pakalpojumi (piemēram,

saistībā ar tūrismu);

Or. es

AM\607501LV.doc 37/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

IKT sekmē starptautiskās zināšanu apmaiņas pieejamību, ātrumu un iespējamību, tādējādi

palīdzot uzlabot darba metodes.

Mijiedarbīgi pakalpojumi ir daudzu nozaru centrā, kā piemēru var minēt tūrismu. Ja šādi

pakalpojumi ir savstarpēji savienoti, iedzīvotāji var ātri piekļūt atbilstīgo nozaru informācijai

un resursiem un tos lietderīgi izmantot.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 678

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 3. ievilkums,

2. apakšievilkums

– rūpniecība: ātra un pielāgojama

projektēšana, augsti individualizētu produktu

ražošana un piegāde; digitālā un virtuālā

ražošana; modelēšanas, imitācijas un

prezentācijas instrumenti; miniatūri integrēti

IKT produkti;

Pamatojums

PE 371.783v01-00 38/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

– rūpniecība: ātra un pielāgojama

projektēšana, augsti individualizētu produktu

ražošana un piegāde; digitālā un virtuālā

ražošana; modelēšanas, imitācijas un

prezentācijas instrumenti; miniatūri integrēti

IKT produkti; uz IKT balstīti rūpniecisko

procesu uzlabojumi;

Or. en

Mathematical modelling and scientific computing play a fundamental but often invisible role

in complex industrial technologies. The language of modelling and abstraction is

mathematics which enables to direct this complexity to innovation. Virtual labs are

mathematical tools to improve materials and production processes, but also the development

of environment and economies without expensive practical experiments. Europe has a very

strong position in applied mathematics as key technology with broad impact on diverse fields

such like the design and production of modern steels or the proper deployment of networks

for mobile phones.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 679

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 3. ievilkums,

2. apakšievilkums


– rūpniecība: ātra un pielāgojama

projektēšana, augsti individualizētu produktu

ražošana un piegāde; digitālā un virtuālā

ražošana; modelēšanas, imitācijas un

prezentācijas instrumenti; miniatūri integrēti

IKT produkti;

Pamatojums

– rūpniecība, tostarp tradicionālās nozares:

ātra un pielāgojama projektēšana, augsti

individualizētu produktu ražošana un

piegāde; digitālā un virtuālā ražošana;

modelēšanas, imitācijas un prezentācijas

instrumenti; miniatūri integrēti IKT

produkti;

Tradicionālām nozarēm joprojām ir galvenā nozīme Savienībā, un tādēļ tās nedrīkst izslēgt

no jaunu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārņemšanas procesa.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 680

I pielikuma I nodaļas apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 3. ievilkums, 2.a apakšievilkums

(jauns)

Pamatojums

- IKT risinājumu pārvade, lai izvietotu

ekonomisko potenciālu kultūras jomā

(ieskaitot kultūrmantojumu, reģionu

attīstību, tūrismu) un veicinātu

nodarbinātību šajās jomās; jāņem vērā

sadarbība starp sabiedriskām (vietējā,

reģionu un valsts līmenī) un privātām

organizācijām (jo īpaši MVU).

IKT ir daudzsološs instruments, kas spēj dot jaunu nostādni, veicinot izaugsmi Eiropai

raksturīgā nozarē ar augstu pievienoto vērtību.

Or. es

Or. en

AM\607501LV.doc 39/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza Patrizia Toia

Grozījums Nr. 681

I pielikuma I nodaļas apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 3. ievilkums, 2.a apakšievilkums

(jauns)

Pamatojums

Ir svarīgi sekmēt IKT lietojumu uzņēmējdarbības pārvaldībā.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

PE 371.783v01-00 40/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

- Uzņēmējdarbības pārvaldības un

snieguma uzraudzība reālā laikā, sniedzot

efektīvu un produktīvu atbalstu vadības

lēmumiem, un datu izsekojamība,

apkopošana un apstrāde;

Grozījums Nr. 682

I pielikuma I nodaļas apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 3. ievilkums, 2.a apakšievilkums

(jauns)

Pamatojums

Or. it

- sabiedrībai atklāto darbu vai

pakalpojumu izmantošana: dabiskas

izcelsmes (dabas katastrofas) vai cilvēku

izraisītu (uzbrukumi, terorisms utt.) krīzes

situāciju pētniecības modeļu izveide un

attīstība;

IKT var sniegt derīgu ieguldījumu, lai novērstu un efektīvi reaģētu uz dabiskas izcelsmes vai

cilvēku izraisītām krīzes situācijām, kas skar sabiedrībai atklātus darbus un pakalpojumus.

Or. fr


Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 683

I pielikuma I nodaļas apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 3. ievilkums, 2.a apakšievilkums

(jauns)

Pamatojums

- sabiedrībai atklāto darbu vai

pakalpojumu izmantošana: dabiskas

izcelsmes (dabas katastrofas) vai cilvēku

izraisītu (uzbrukumi, terorisms utt.) krīzes

situāciju pētniecības modeļu izveide un

attīstība;

IKT var sniegt derīgu ieguldījumu, lai novērstu un efektīvi reaģētu uz dabiskas izcelsmes vai

cilvēku izraisītām krīzes situācijām, kas skar sabiedrībai atklātus darbus un pakalpojumus.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann

Grozījums Nr. 684

I pielikuma I nodaļas apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 3. ievilkums, 3.a apakšievilkums

(jauns)

Pamatojums

- IKT atbalsts ēku mantojumam;

Or. fr

Or. fr

Francijā 70 % no privātpersonu īpašuma ir ēku formā. Jādomā, ka šī proporcija ir līdzīga

visā Eiropā. Ir ļoti svarīgi saglabāt šī vispārējā mantojuma vērtību, tostarp izmantojot

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu (piemēram, izstrādājot ēku identifikācijas

kartes).

AM\607501LV.doc 41/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 685

I pielikuma I nodaļas apakšvirsraksta ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas

tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 3. ievilkums, 3.a apakšievilkums

(jauns)

Pamatojums

PE 371.783v01-00 42/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

- IKT atbalsts ēku mantojumam;.

Or. fr

Francijā 70 % no privātpersonu īpašuma ir ēku formā. Jādomā, ka šī proporcija ir līdzīga

visā Eiropā. Ir ļoti svarīgi saglabāt šī vispārējā mantojuma vērtību, tostarp izmantojot

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu (piemēram, izstrādājot ēku identifikācijas

kartes).

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz

Grozījums Nr. 686

I pielikuma I nodaļas ,,Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

apakšvirsraksta ,,Darbības” 3. aizzīme, 4. ievilkums

- IKT uzticamībai un drošībai: identitātes

pārvaldība; autentificēšana un

apstiprināšana; privātumu uzlabojošas

tehnoloģijas; tiesību un pamatlīdzekļu

pārvaldība; aizsardzība pret kiberdraudiem.

Pamatojums

- IKT uzticamībai un drošībai: identitātes

pārvaldība; autentificēšana un

apstiprināšana; privātumu uzlabojošas

tehnoloģijas; tiesību un pamatlīdzekļu

pārvaldība, kas balstīta uz funkcionālo

savienojamību un atklātiem standartiem;

privātuma aizsardzība pret kiberdraudiem.

Or. en

Eiropas uzņēmējdarbībai vajadzīga funkcionālās savienojamības aizsardzība un atklāti

standarti, lai pilnībā izmantotu identitātes pārvaldības risinājumus. Šī aizsardzība novērš

nevēlamus brīvas konkurences ierobežojumus gan attiecībā uz programmatūras, gan

aparatūras risinājumu sniedzējiem. Privātums ir tieši tas objekts, kuru identitātes pārvaldība

aizsargā pret kiberdraudiem.


Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 687

I pielikuma I nodaļas „Tēmas” 3. punkts ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”,

apakšvirsraksta ,,Darbības” 4. aizzīme, 4. ievilkums

Nākotnes un jaunās tehnoloģijas: atbalstīt

progresīvus pētījumus galveno IKT jomā un

IKT savienojumā ar citām saistītajām jomām

un disciplīnām; attīstīt novatoriskas idejas

un radikāli jaunus izmantojuma veidus,

izpētīt jaunas iespējas IKT pētniecības

virzienos.

Pamatojums

Nākotnes un jaunās tehnoloģijas: atbalstīt

progresīvus pētījumus galveno IKT jomā un

IKT savienojumā ar citām saistītajām jomām

un disciplīnām; attīstīt novatoriskas idejas,

tādas kā kvantu informācijas tehnoloģija,

un radikāli jaunus izmantojuma veidus,

izpētīt jaunas iespējas IKT pētniecības

virzienos.

Kvantu informācijas tehnoloģija ir svarīgs uz nākotni vērta pētījuma piemērs IKT nozarē.

Būtu tālāk jāattīsta Eiropas vadošā loma pasaulē.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 688

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,, Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Mērķis”

Uzlabot Eiropas rūpniecības nozares

konkurētspēju un nodrošināt tās

pārveidošanu no resursu ietilpīgas nozares

zināšanu ietilpīgā nozarē, radot progresīvas

zināšanas jauniem lietojumiem, kas ietver

dažādas tehnoloģijas un disciplīnas.

Or. de

Uzlabot Eiropas rūpniecības nozares

konkurētspēju un nodrošināt tās

pārveidošanu no resursu ietilpīgas nozares

zināšanu ietilpīgā nozarē, radot novatoriskas

zināšanas jauniem lietojumiem, kas ietver

dažādas tehnoloģijas un disciplīna, kā arī

pārveidojot un modernizējot faktiski visas

nozares.

Or. es

AM\607501LV.doc 43/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

Ir ļoti svarīgi rosināt un atvieglot pētniecību nanozinātņu, nanotehnoloģiju, materiālu un

jaunu ražošanas tehnoloģiju jomā gandrīz katrā Eiropas rūpniecības nozarē.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 689

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,, Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums”

1. punkts

Rūpnieciskās darbības lejupslīde vērojama

ne tikai tradicionālās nozarēs, kurām

raksturīgs augsts darbietilpīgums, bet kļūst

vērojama arī starpniecības pakalpojumu

nozarē, kas veido Eiropas ekonomikas

pamatu, un pat dažos augsto tehnoloģiju

sektoros. Šī tendence ir jāaptur, un tas ir

jādara, veidojot Eiropā uz zinātnes atziņām

balstītu zināšanu ietilpīgu rūpniecību. Tas

ietvers pastāvošās MVU bāzes

modernizāciju un jaunu uz zināšanām

balstītu MVU izveidi, sākot ar zināšanu un

kompetences izplatīšanu, īstenojot kopīgas

programmas.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 44/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Rūpnieciskās darbības lejupslīde vērojama

ne tikai tradicionālās nozarēs, kurām

raksturīgs augsts darbietilpīgums, bet kļūst

vērojama arī starpniecības pakalpojumu

nozarē, kas veido Eiropas ekonomikas

pamatu, un pat dažos augsto tehnoloģiju

sektoros. Šī tendence ir jāaptur, un tas ir

jādara, veidojot Eiropā uz zinātnes atziņām

balstītu zināšanu ietilpīgu rūpniecību. Tas

ietvers pastāvošās MVU bāzes

modernizāciju un jaunu uz zināšanām

balstītu MVU izveidi, sākot ar zināšanu un

kompetences izplatīšanu, īstenojot kopīgas

programmas. Vismaz 20 % no budžeta

izlietos tam, lai mudinātu MVU piedalīties

ar šo prioritāro tēmu saistītos projektos.

Tādā pat veidā tiks sniegts atbalsts uz

rūpniecisko lietojumu vērstai,

fundamentālai pētniecībai.

Ir svarīgi īstenot īpašus budžeta pasākumus, kas būtu reāls pamudinājums modernizēt MVU

un izveidot jaunas, uz IKT balstītas tehnoloģijas.

Vēl viena nozare, kuru nedrīkst atstāt bez ievērības, ir fundamentālā pētniecība rūpnieciskā

pielietojuma jomā, jo tā var dot labumu rūpniecībai un citām nozarēm.

Or. es


Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 690

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,, Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums”

1.a punkts (jauns)

Pamatojums

Īpaša uzmanība būs veltīta pētniecības

atklājumu izplatīšanai, lai darītu tos

pieejamus uzņēmējdarbībai, jo īpaši MVU,

kā arī sabiedrībai kopumā.

Ir svarīgi, lai zināšanas un attīstība šajā jomā tiktu atbilstīgi publiskoti, ļaujot

uzņēmējdarbībai, jo īpaši MVU, izmantot to radīto labumu; turklāt tas pietuvinātu zinātni

sabiedrībai.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Or. es

Grozījums Nr. 691

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,, Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums”

2. punkts

ES pieder atzīta vadošā loma tādās jomās kā

nanotehnoloģijas, materiāli un ražošanas

tehnoloģijas, kas jānostiprina, lai

nodrošinātu un palielinātu ES ietekmi

augstas globālās konkurences apstākļos.

Rūpniecības konkurētspēja nākotnē būs

lielā mērā atkarīga no nanotehnoloģijām

un to lietojuma. ES pieder atzīta vadošā

loma tādās jomās kā nanotehnoloģijas,

nanozinātnes, materiāli un ražošanas

tehnoloģijas, kas jānostiprina, lai

nodrošinātu un palielinātu ES ietekmi

augstas globālās konkurences apstākļos.

Uz nanozinātnēm un nanotehnolģijām

vērsta pētniecība un tehnoloģiskā attīstība

dažādās nozarēs varētu paātrināt Eiropas

rūpniecības pārveidi.

Or. es

AM\607501LV.doc 45/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

Eiropas rūpniecības konkurētspēja nākotnē būs lielā mērā atkarīga no nanotehnoloģijām un

to lietojuma, un uz nenotehnoloģijām un nanozinātnēm vērsta pētniecība un attīstība varētu

atbilstīgi paātrināt Eiropas rūpniecības pārveidi un padarīt to konkurētspējīgāku.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 692

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,, Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums”

3. punkts

Eiropas tehnoloģiju platformas tādās jomās

kā nanoelektronika, rūpniecība, tērauda

rūpniecība, ķīmija, transporta nozare,

būvniecība, rūpnieciskā drošība, tekstila

nozare, celulozes un papīra rūpniecība palīdz

noteikt kopējas pētniecības prioritātes un

mērķus. Papildus ar rūpniecību saistītām

prioritātēm un to integrācijai nozares

lietojumiem tiks risināti politikas,

regulatīvie, standartizācijas un ietekmes

jautājumi, tostarp elastīga reaģēšana uz

jaunām politikas vajadzībām.

Grozījumu iesniedza Daniel Caspary

PE 371.783v01-00 46/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Eiropas tehnoloģiju platformas tādās jomās

kā nanoelektronika, rūpniecība, tērauda

rūpniecība, ķīmija, transporta nozare,

būvniecība, rūpnieciskā drošība, tekstila

nozare, keramika, celulozes un papīra

rūpniecība palīdz noteikt kopējas pētniecības

prioritātes un mērķus. Papildus ar rūpniecību

saistītām prioritātēm un to integrācijai

nozares lietojumiem tiks risināti politikas,

regulatīvie, standartizācijas un ietekmes

jautājumi, tostarp elastīga reaģēšana uz

jaunām politikas vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 693

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,, Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums”

3. punkts

Eiropas tehnoloģiju platformas tādās jomās

kā nanoelektronika, rūpniecība, tērauda

rūpniecība, ķīmija, transporta nozare,

būvniecība, rūpnieciskā drošība, tekstila

nozare, celulozes un papīra rūpniecība palīdz

noteikt kopējas pētniecības prioritātes un

Eiropas tehnoloģiju platformas tādās jomās

kā nanoelektronika, rūpniecība, tērauda

rūpniecība, ķīmija, enerģētika, minerāli,

transporta nozare, būvniecība, rūpnieciskā

drošība, tekstila nozare, celulozes un papīra

rūpniecība palīdz noteikt kopējas pētniecības


mērķus. Papildus ar rūpniecību saistītām

prioritātēm un to integrācijai nozares

lietojumiem tiks risināti politikas,

regulatīvie, standartizācijas un ietekmes

jautājumi, tostarp elastīga reaģēšana uz

jaunām politikas vajadzībām.

Pamatojums

prioritātes un mērķus. Papildus ar rūpniecību

saistītām prioritātēm un to integrācijai

nozares lietojumiem tiks risināti politikas,

regulatīvie, standartizācijas un ietekmes

jautājumi, tostarp elastīga reaģēšana uz

jaunām politikas vajadzībām.

Skatīt grozījumu Nr. 1. Gan enerģētika, gan minerāli ir nozīmīgi Eiropas tautsaimniecībai.

Lielākā daļa enerģijas avotu ir minerālu izcelsmes (izrakteņu degvielas, urāns, ģeotermiskā

enerģija).

Grozījumu iesniedza Jerzy Buzek

Or. en

Grozījums Nr. 694

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,, Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums”

3. punkts

Eiropas tehnoloģiju platformas tādās jomās

kā nanoelektronika, rūpniecība, tērauda

rūpniecība, ķīmija, transporta nozare,

būvniecība, rūpnieciskā drošība, tekstila

nozare, celulozes un papīra rūpniecība palīdz

noteikt kopējas pētniecības prioritātes un

mērķus. Papildus ar rūpniecību saistītām

prioritātēm un to integrācijai nozares

lietojumiem tiks risināti politikas,

regulatīvie, standartizācijas un ietekmes

jautājumi, tostarp elastīga reaģēšana uz

jaunām politikas vajadzībām.

Pamatojums

Eiropas tehnoloģiju platformas tādās jomās

kā nanoelektronika, rūpniecība, elektrības

ražošana, tērauda rūpniecība, ķīmija,

transporta nozare, būvniecība, rūpnieciskā

drošība, tekstila nozare, celulozes un papīra

rūpniecība palīdz noteikt kopējas pētniecības

prioritātes un mērķus. Papildus ar rūpniecību

saistītām prioritātēm un to integrācijai

nozares lietojumiem tiks risināti politikas,

regulatīvie, standartizācijas un ietekmes

jautājumi, tostarp elastīga reaģēšana uz

jaunām politikas vajadzībām.

Nedrīkst ignorēt Eiropas tehnoloģiju platformu nulles izmešu līmeņa izrakteņu degvielu

spēkstaciju jomā.

Or. en

AM\607501LV.doc 47/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 695

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,, Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums”

3. punkts

Eiropas tehnoloģiju platformas tādās jomās

kā nanoelektronika, rūpniecība, tērauda

rūpniecība, ķīmija, transporta nozare,

būvniecība, rūpnieciskā drošība, tekstila

nozare, celulozes un papīra rūpniecība palīdz

noteikt kopējas pētniecības prioritātes un

mērķus. Papildus ar rūpniecību saistītām

prioritātēm un to integrācijai nozares

lietojumiem tiks risināti politikas,

regulatīvie, standartizācijas un ietekmes

jautājumi, tostarp elastīga reaģēšana uz

jaunām politikas vajadzībām.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 48/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Eiropas tehnoloģiju platformas tādās jomās

kā nanoelektronika, rūpniecība, tērauda

rūpniecība, ķīmija, enerģētika, minerāli,

transporta nozare, būvniecība, rūpnieciskā

drošība, tekstila nozare, celulozes un papīra

rūpniecība palīdz noteikt kopējas pētniecības

prioritātes un mērķus. Papildus ar rūpniecību

saistītām prioritātēm un to integrācijai

nozares lietojumiem tiks risināti politikas,

regulatīvie, standartizācijas un ietekmes

jautājumi, tostarp elastīga reaģēšana uz

jaunām politikas vajadzībām.

Skatīt grozījumu Nr. 1. Gan enerģētika, gan minerāli ir nozīmīgi Eiropas tautsaimniecībai.

Lielākā daļa enerģijas avotu ir minerālu izcelsmes (izrakteņu degvielas, urāns, ģeotermiskā

enerģija).

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Or. en

Grozījums Nr. 696

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,, Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums”

3. punkts

Eiropas tehnoloģiju platformas tādās jomās

kā nanoelektronika, rūpniecība, tērauda

rūpniecība, ķīmija, transporta nozare,

būvniecība, rūpnieciskā drošība, tekstila

nozare, celulozes un papīra rūpniecība palīdz

noteikt kopējas pētniecības prioritātes un

mērķus. Papildus ar rūpniecību saistītām

Eiropas tehnoloģiju platformas tādās jomās

kā nanoelektronika, rūpniecība, tērauda

rūpniecība, ķīmija, enerģētika, minerāli,

transporta nozare, būvniecība, rūpnieciskā

drošība, tekstila nozare, celulozes un papīra

rūpniecība palīdz noteikt kopējas pētniecības

prioritātes un mērķus. Papildus ar rūpniecību


prioritātēm un to integrācijai nozares

lietojumiem tiks risināti politikas,

regulatīvie, standartizācijas un ietekmes

jautājumi, tostarp elastīga reaģēšana uz

jaunām politikas vajadzībām.

Pamatojums

saistītām prioritātēm un to integrācijai

nozares lietojumiem tiks risināti politikas,

regulatīvie, standartizācijas un ietekmes

jautājumi, tostarp elastīga reaģēšana uz

jaunām politikas vajadzībām.

Gan enerģētika, gan minerāli ir nozīmīgi Eiropas tautaimniecībai. Lielākā daļa enerģijas

avotu ir minerālu izcelsmes (izrakteņu degvielas, urāns, ģeotermiskā enerģija).

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Or. en

Grozījums Nr. 697

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,, Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums”

3. punkts

Eiropas tehnoloģiju platformas tādās jomās

kā nanoelektronika, rūpniecība, tērauda

rūpniecība, ķīmija, transporta nozare,

būvniecība, rūpnieciskā drošība, tekstila

nozare, celulozes un papīra rūpniecība palīdz

noteikt kopējas pētniecības prioritātes un

mērķus. Papildus ar rūpniecību saistītām

prioritātēm un to integrācijai nozares

lietojumiem tiks risināti politikas,

regulatīvie, standartizācijas un ietekmes

jautājumi, tostarp elastīga reaģēšana uz

jaunām politikas vajadzībām.

Pamatojums

Eiropas tehnoloģiju platformas tādās jomās

kā nanoelektronika, rūpniecība, tērauda

rūpniecība, ķīmija, enerģētika, minerāli,

transporta nozare, būvniecība, rūpnieciskā

drošība, tekstila nozare, celulozes un papīra

rūpniecība palīdz noteikt kopējas pētniecības

prioritātes un mērķus. Papildus ar rūpniecību

saistītām prioritātēm un to integrācijai

nozares lietojumiem tiks risināti politikas,

regulatīvie, standartizācijas un ietekmes

jautājumi, tostarp elastīga reaģēšana uz

jaunām politikas vajadzībām.

Or. en

KOM(2005) 474 noteica, ka Eiropas tehnoloģiju platforma ilgtspējīgu minerālu resursu jomā

ir viena no nozaru darbībām Lisabonas Programmas ieviešanas atbalstam. Gan enerģētika,

AM\607501LV.doc 49/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


gan minerāli ir nozīmīgi Eiropas tautsaimniecībai. Lielākā daļa enerģijas avotu ir minerālu

izcelsmes (izrakteņu degvielas, urāns, ģeotermiskā enerģija).

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij, Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 698

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,, Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Pamatojums”

3. punkts

Eiropas tehnoloģiju platformas tādās jomās

kā nanoelektronika, rūpniecība, tērauda

rūpniecība, ķīmija, transporta nozare,

būvniecība, rūpnieciskā drošība, tekstila

nozare, celulozes un papīra rūpniecība palīdz

noteikt kopējas pētniecības prioritātes un

mērķus. Papildus ar rūpniecību saistītām

prioritātēm un to integrācijai nozares

lietojumiem tiks risināti politikas,

regulatīvie, standartizācijas un ietekmes

jautājumi, tostarp elastīga reaģēšana uz

jaunām politikas vajadzībām.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 50/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Eiropas tehnoloģiju platformas tādās jomās

kā nanoelektronika, nanomedicīna,

fotonika, rūpniecība, tērauda rūpniecība,

ķīmija, transporta nozare, būvniecība,

rūpnieciskā drošība, tekstila nozare,

celulozes un papīra rūpniecība palīdz noteikt

kopējas pētniecības prioritātes un mērķus.

Papildus ar rūpniecību saistītām prioritātēm

un to integrācijai nozares lietojumiem tiks

risināti politikas, regulatīvie, standartizācijas

un ietekmes jautājumi, tostarp elastīga

reaģēšana uz jaunām politikas vajadzībām.

The European Technology Platforms on Nanomedicine and Photonics were launched well

after the European Commission put forward its proposal for FP7. Both require a

multidisciplinary approach including nanotechnologies, and therefore have relevance for

theme 4, in addition to other themes under the Specific Programme Cooperation.

Or. en

The recently launched European Technology Platform Nanomedicine addresses breakthrough

technologies such as molecular imaging and diagnostics, which can offer impressive benefits

for the early diagnosis and “smart” treatment of e.g. cancer, diabetes, Alzheimer’s and

Parkinson’s diseases, cardiovascular problems

The ETP Photonics was launched on December 1-2, 2005. Photonics plays a vital role in

securing European leadership in areas such as information and communication technologies

(ICT), lighting, manufacturing, security, life sciences and health. To mention just one of the

many beneficial applications of photonics: the introduction of Solid-State Lighting (SSL, Light

Emitting Diodes and Lasers) to replace conventional lighting in buildings can save Europe

40,000 megawatt in electrical peak power supply or an equivalent of 2 billion barrels of oil

and 50 million tonnes CO2 per year by 2015.


Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 699

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,, Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

1. aizzīme, ievilkums

- Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un

no lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

ietekme uz cilvēka drošību, veselību un vidi;

metroloģija, nomenklatūra un standarti;

jaunu koncepciju un pieeju izpēte nozares

lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju

integrēšanu un konverģenci.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

- Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un

no lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

ietekme uz cilvēka un dzīvnieku drošību un

veselību, barības ķēdi un vidi; metroloģija,

nomenklatūra un standarti; jaunu koncepciju

un pieeju izpēte nozares lietojumiem,

ieskaitot jauno tehnoloģiju integrēšanu un

konverģenci.

Grozījums Nr. 700

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,, Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

1. aizzīme, ievilkums

- Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

Or. fr

- Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

AM\607501LV.doc 51/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


ietekme uz cilvēka drošību, veselību un vidi;

metroloģija, nomenklatūra un standarti;

jaunu koncepciju un pieeju izpēte nozares

lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju

integrēšanu un konverģenci.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 52/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

nanozinātņu sasaiste ar zinātnēm par

dzīvību; ietekme uz cilvēka drošību,

veselību un vidi; metroloģija, nomenklatūra

un standarti; jaunu koncepciju un pieeju

izpēte nozares lietojumiem, ieskaitot jauno

tehnoloģiju integrēšanu un konverģenci.

Secinājumi, kas izdarīti, pārzinot galvenos nanozinātņu procesus, ir ļoti svarīgi bioloģisko

procesu izpratnei.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 701

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,, Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

1. ievilkums

– Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

ietekme uz cilvēka drošību, veselību un vidi;

metroloģija, nomenklatūra un standarti;

jaunu koncepciju un pieeju izpēte nozares

lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju

integrēšanu un konverģenci.

Or. es

– Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

nanovektori; metodes un instrumenti

raksturošanai un manipulācijām

nanomērogā; nano- un augstas precizitātes

tehnoloģijas ķīmijā; ietekme uz cilvēka

drošību, veselību un vidi; metroloģija,

nomenklatūra un standarti; jaunu koncepciju

un pieeju izpēte nozares lietojumiem,

ieskaitot jauno tehnoloģiju integrēšanu un

konverģenci.

Or. fr


Pamatojums

Orāla ārstniecības līdzekļu ievade ir vispraktiskākā medikamentu uzņemšanas metode, jo

īpaši, ārstējot hroniskas slimības. Nanovektoru mērķis ir aizsargāt aktīvas šķelšanas funkciju

zarnu traktā, lai paildzinātu medikamenta ilgtspējību in vivo un palīdzētu tam izkļūt cauri

epitēlija aizsargslānim, tādējādi uzlabojot absorbciju. Nanovekori palīdz sasniegt noteiktas

vietas un veic transporta funkcijas, kas atvieglo absorbciju.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 702

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

1. aizzīme, 1. ievilkums

- Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

ietekme uz cilvēka drošību, veselību un vidi;

metroloģija, nomenklatūra un standarti;

jaunu koncepciju un pieeju izpēte nozares

lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju

integrēšanu un konverģenci.

Pamatojums

- Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

nanomedicīna, kā reģeneratīvā medicīna,

mērķtiecīga zāļu ievadīšana un palaišana,

nanodiagnostika, ieskaitot attēlu

veidošanu; ietekme uz cilvēka drošību,

veselību un vidi; metroloģija, nomenklatūra

un standarti; jaunu koncepciju un pieeju

izpēte nozares lietojumiem, ieskaitot jauno

tehnoloģiju integrēšanu un konverģenci.

Nanomedicīnu finansē 6. Pētniecības pamatprogramma, un tā devusi pārsteidzoši pozitīvus

rezultātus. Tā kā šo jautājumu patlaban pārvalda direktorāts RTD.G.4 „Nanozinātnes un

nanotehnoloģijas”, šī veiksmīgā pieeja jāsaglabā.

Or. en

AM\607501LV.doc 53/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza Gunnar Hökmark

Grozījums Nr. 703

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

1. aizzīme, 1. ievilkums

- Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

ietekme uz cilvēka drošību, veselību un vidi;

metroloģija, nomenklatūra un standarti;

jaunu koncepciju un pieeju izpēte nozares

lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju

integrēšanu un konverģenci.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

PE 371.783v01-00 54/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

- Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

ietekme uz cilvēka drošību, veselību un vidi;

metroloģija, nomenklatūra un standarti;

jaunu koncepciju un pieeju izpēte nozares

lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju

integrēšanu un konverģenci. Jāņem vērā

nanozinātņu un nanotehnoloģiju nozīme

medicīnas zinātnē.

Or. en

Grozījums Nr. 704

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

1. aizzīme, 1. ievilkums

- Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

ietekme uz cilvēka drošību, veselību un vidi;

metroloģija, nomenklatūra un standarti;

- Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

ietekme uz cilvēka drošību, veselību un vidi,

jo īpaši ņemot vērā nanodaļiņu iespējamo


jaunu koncepciju un pieeju izpēte nozares

lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju

integrēšanu un konverģenci.

Pamatojums

tiešo mijiedarbību ar dzīvo šūnu ģenētisko

materiālu; metroloģija, nomenklatūra un

standarti; jaunu koncepciju un pieeju izpēte

nozares lietojumiem, ieskaitot jauno

tehnoloģiju integrēšanu un konverģenci.

Or. en

Toksikoloģijas pētījumi ir ļoti svarīgi, lai novērstu jebkādu iespēju, ka nanodaļiņas izspiežas

cauri šūnu apvalkiem.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 705

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

1. aizzīme, 1. ievilkums

- Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

ietekme uz cilvēka drošību, veselību un vidi;

metroloģija, nomenklatūra un standarti;

jaunu koncepciju un pieeju izpēte nozares

lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju

integrēšanu un konverģenci.

- Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

nanobioloģija; ietekme uz cilvēka drošību,

veselību un vidi; metroloģija, pārvaldība un

zondēšana; nomenklatūra un standarti; jaunu

koncepciju un pieeju izpēte nozares

lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju

integrēšanu un konverģenci.

Or. en

AM\607501LV.doc 55/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

Saikne starp nanozinātnēm un biotehnoloģijām ir daudzsološs virziens.

Grozījumu iesniedza Nicole Fontaine

Grozījums Nr. 706

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

1. aizzīme, 1. ievilkums

– Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

ietekme uz cilvēka drošību, veselību un vidi;

metroloģija, nomenklatūra un standarti;

jaunu koncepciju un pieeju izpēte nozares

lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju

integrēšanu un konverģenci.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 56/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

– Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

nanovektori; metodes un instrumenti

raksturošanai un manipulācijām

nanomērogā; nano- un augstas precizitātes

tehnoloģijas ķīmijā; ietekme uz cilvēka

drošību, veselību un vidi; metroloģija,

nomenklatūra un standarti; jaunu koncepciju

un pieeju izpēte nozares lietojumiem,

ieskaitot jauno tehnoloģiju integrēšanu un

konverģenci.

Or. fr

Orāla ārstniecības līdzekļu ievade ir vispraktiskākā medikamentu uzņemšanas metode, jo

īpaši, ārstējot hroniskas slimības. Nanovektoru mērķis ir aizsargāt aktīvas šķelšanas funkciju

zarnu traktā, lai paildzinātu medikamenta ilgtspējību in vivo un palīdzētu tam izkļūt cauri

epitēlija aizsargslānim, tādējādi uzlabojot absorbciju. Nanovekori palīdz sasniegt noteiktas

vietas un veic transporta funkcijas, kas atvieglo absorbciju.


Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann, Vincent Peillon

Grozījums Nr. 707

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

1. aizzīme, 1. ievilkums

– Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

ietekme uz cilvēka drošību, veselību un vidi;

metroloģija, nomenklatūra un standarti;

jaunu koncepciju un pieeju izpēte nozares

lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju

integrēšanu un konverģenci.

Pamatojums

– Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

ietekme uz cilvēka drošību, veselību un vidi;

metroloģija, nomenklatūra un standarti;

jaunu koncepciju un pieeju izpēte nozares

lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju

integrēšanu un konverģenci.

Or. fr

Orāla ārstniecības līdzekļu ievade ir vispraktiskākā medikamentu uzņemšanas metode, jo

īpaši, ārstējot hroniskas slimības. Nanovektoru mērķis ir aizsargāt aktīvas šķelšanas funkciju

zarnu traktā, lai paildzinātu medikamenta ilgtspējību in vivo un palīdzētu tam izkļūt cauri

epitēlija aizsargslānim, tādējādi uzlabojot absorbciju. Nanovekori palīdz sasniegt noteiktas

vietas un veic transporta funkcijas, kas atvieglo absorbciju.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto, Jan Christian Ehler

Grozījums Nr. 708

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

1. aizzīme, 1. ievilkums

– Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

– Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

AM\607501LV.doc 57/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

ietekme uz cilvēka drošību, veselību un vidi;

metroloģija, nomenklatūra un standarti;

jaunu koncepciju un pieeju izpēte nozares

lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju

integrēšanu un konverģenci.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 58/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

ietekme uz cilvēka drošību, veselību un vidi;

metroloģija, nomenklatūra un standarti;

jaunu koncepciju un pieeju izpēte nozares

lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju

integrēšanu un konverģenci.

Or. fr

Orāla ārstniecības līdzekļu ievade ir vispraktiskākā medikamentu uzņemšanas metode, jo

īpaši, ārstējot hroniskas slimības. Nanovektoru mērķis ir aizsargāt aktīvas šķelšanas funkciju

zarnu traktā, lai paildzinātu medikamenta ilgtspējību in vivo un palīdzētu tam izkļūt cauri

epitēlija aizsargslānim, tādējādi uzlabojot absorbciju. Nanovekori palīdz sasniegt noteiktas

vietas un veic transporta funkcijas, kas atvieglo absorbciju.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 709

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

1. aizzīme, 1. ievilkums

- Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanoierīces un nanosistēmas;

metodes un instrumenti raksturošanai un

manipulācijām nanomērogā; nano- un

augstas precizitātes tehnoloģijas ķīmijā;

ietekme uz cilvēka drošību, veselību un vidi;

metroloģija, nomenklatūra un standarti;

jaunu koncepciju un pieeju izpēte nozares

lietojumiem, ieskaitot jauno tehnoloģiju

integrēšanu un konverģenci.

- Jaunu zināšanu radīšana par saskarni un no

lieluma atkarīgām parādībām; materiālu

īpašību nanomēroga kontrole jauniem

lietojumiem; tehnoloģiju integrēšana

nanomērogā; paškomplektējošas īpašības;

nanomotori; nanooptika,

nanobiotehnoloģija; nanoierīces un

nanosistēmas; metodes un instrumenti

raksturošanai un manipulācijām

nanomērogā; nano- un augstas precizitātes

tehnoloģijas ķīmijā, lai radītu izejmateriālus

un sastāvdaļas; nano- ilgtspējība un nano

uzticamība; ietekme uz cilvēka drošību,

veselību un vidi; metroloģija, nomenklatūra

un standarti; jaunu koncepciju un pieeju

izpēte nozares lietojumiem, ieskaitot jauno


Pamatojums

tehnoloģiju integrēšanu un konverģenci.

Or. de

Verstehen und Modellierung der Qualität und Zuverlässigkeit der Nanomaterialien,

Nanotechnologien und Nanosysteme ist eine Voraussetzung für ihre industrielle Anwendung

und ihren Markterfolg. Die Nano-biotechnlogie verbindet biologische und nicht biologische

Systeme, die neuartige Verwendungen und Produkte ermöglicht wie zum Beispiel Umweltund

Medizinanalytik. Die europäische Industrie hat einen hohen Bedarf an neuen

funktionellen und strukturellen Basismaterialien, die über die Steuerung und Kontrolle der

Nanostruktur hergestellt werden können. Der Transfer von Ergebnissen aus der Natur im

Bereich Nano-optik für Anwendungen in der IKT, Produktion und Lebenswissenschaften wird

ebenfalls zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des industriellen Sektors führen.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 710

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

2. aizzīme, ievilkums

- Jaunu zināšanu radīšana par augstas

efektivitātes materiāliem jauniem

produktiem un procesiem; uz zinātnes

atziņām balstīti materiāli ar pielāgotām

īpašībām; uzticamāka konstruēšana un

simulācija; augstāka sarežģītība; saderība ar

vidi; nano-, molekulāro- un makro- līmeņu

integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu

apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli,

biomateriāli un hibrīdu materiāli, tostarp to

veidošana un apstrādes kontrole.

- Jaunu zināšanu radīšana par augstas

efektivitātes materiāliem jauniem

produktiem un procesiem; uz zinātnes

atziņām balstīti materiāli ar pielāgotām

īpašībām; uzticamāka konstruēšana un

simulācija; augstāka sarežģītība; saderība ar

vidi; nano-, molekulāro- un makro- līmeņu

integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu

apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli,

biomateriāli, dabas parauga iedvesmoti

materiāli (biomimētika) un hibrīdu

materiāli, tostarp to veidošana un apstrādes

kontrole.

Or. fr

AM\607501LV.doc 59/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 711

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

2. aizzīme, ievilkums

Jaunu zināšanu radīšana par augstas

efektivitātes materiāliem jauniem

produktiem un procesiem; uz zinātnes

atziņām balstīti materiāli ar pielāgotām

īpašībām; uzticamāka konstruēšana un

simulācija; augstāka sarežģītība; saderība ar

vidi; nano-, molekulāro- un makro- līmeņu

integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu

apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli,

biomateriāli un hibrīdu materiāli, tostarp to

veidošana un apstrādes kontrole.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 60/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Jaunu zināšanu radīšana par augstas

efektivitātes materiāliem jauniem

produktiem un procesiem; uz zinātnes

atziņām balstīti materiāli ar pielāgotām

īpašībām; uzticamāka konstruēšana un

simulācija; augstāka sarežģītība; saderība ar

vidi; nano-, molekulāro- un makro- līmeņu

integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu

apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli,

biomateriāli, metamateriāli un hibrīdu

materiāli, tostarp to veidošana un apstrādes

kontrole.

Or. es

Metamateriāli ir jauna veida materiāli, kam nepiemīt dabā vērojamas īpašības. Ņemot vērā

to, cik nozīmīgi ir šie materiāli no jauninājumu un nākotnes perspektīvu viedokļa, tos nedrīkst

atstāt ārpus pētniecības. Viens no patlaban visizplatītākajiem metamateriālu lietojumiem ir

plakano lēcu ražošana.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 712

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

2. aizzīme, 1. ievilkums

– Jaunu zināšanu radīšana par augstas

efektivitātes materiāliem jauniem

produktiem un procesiem; uz zinātnes

atziņām balstīti materiāli ar pielāgotām

īpašībām; uzticamāka konstruēšana un

simulācija; augstāka sarežģītība; saderība ar

vidi; nano-, molekulāro- un makro- līmeņu

integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu

- Jaunu zināšanu radīšana par augstas

efektivitātes materiāliem jauniem

produktiem un procesiem; uz zinātnes

atziņām balstīti materiāli ar pielāgotām

īpašībām; uzticamāka konstruēšana un

simulācija; augstāka sarežģītība; saderība ar

vidi; nano-, molekulāro- un makro- līmeņu

integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu


apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli,

biomateriāli un hibrīdu materiāli, tostarp to

veidošana un apstrādes kontrole.

Pamatojums

apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli,

biomateriāli un hibrīdu materiāli, tostarp to

veidošana un apstrādes kontrole. Materiāli

ar jaunām īpašībām ir Eiropas rūpniecības

konkurētspējas atslēga un tehniskā

progresa pamats daudzās nozarēs, tostarp

veselībā, elektronikā, enerģētikā, transportā

un drošībā. Šī nozīmīgā joma, kas ir

ārkārtīgi svarīga daudzām Eiropas

rūpniecisko kompetenci veidojošām

tehnoloģijām, ir īpaši jānostiprina.

Or. en

Eiropai ir spēcīga zinātniska un rūpnieciska kompetence nanozinātņu, jaunu materiālu un

tehnoloģiju (JMT) jomā. Šīs nozares ir ārkārtīgi svarīgas Eiropas tehnoloģiju vadošajai

lomai, tās piedāvā teicamu nodarbinātības un eksporta rādītāju potenciālu un ir lielisks

līdzeklis 7. pamatprogrammai, lai tā dotu ieguldījumu nodarbinātības pieaugumā. Apjomīgais

līdzekļu pārvietojums 6. pamatprogrammas JMT tematisko prioritāšu konkursos (gandrīz

90 % noraidījumu, kas atņem vēlmi piedalīties, mazina potenciālu) ir skaidra norāde, ka šīm

jomām vajadzīgs nesalīdzināmi lielāks finansējums.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 713

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

2. aizzīme, 1. ievilkums

– Jaunu zināšanu radīšana par augstas

efektivitātes materiāliem jauniem

produktiem un procesiem; uz zinātnes

atziņām balstīti materiāli ar pielāgotām

īpašībām; uzticamāka konstruēšana un

simulācija; augstāka sarežģītība; saderība ar

vidi; nano-, molekulāro- un makro- līmeņu

integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu

apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli,

biomateriāli un hibrīdu materiāli, tostarp to

veidošana un apstrādes kontrole.

- Jaunu zināšanu radīšana par augstas

efektivitātes materiāliem jauniem

produktiem un procesiem; uz zinātnes

atziņām balstīti materiāli ar pielāgotām

īpašībām; uzticamāka konstruēšana un

simulācija; augstāka sarežģītība; saderība ar

vidi; nano-, molekulāro- un makro- līmeņu

integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu

apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli,

biomateriāli, dabas parauga iedvesmoti

materiāli (biomimētika) un hibrīdu

materiāli, tostarp to veidošana un apstrādes

kontrole; tādu materiālu izveide vai

AM\607501LV.doc 61/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

PE 371.783v01-00 62/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

uzlabošana, kas sekmē emisijas

samazinājumu to dzīvescikla laikā.

Or. fr

Jārosina atkārtoti pārstrādājamu materiālu un zema līmeņa emisijas pētniecība, jo tie ir

līdzekļi dabas resursu saglabāšanai un piesārņojuma mazināšanai. Lai sasniegtu

konkurētspējas jomā izvirzītos mērķus un vienlaikus izpildītu starptautiskās saistības attiecībā

uz emisijas samazināšanu, 7. pamatprogrammā Kopienai jo īpaši jāatbalsta materiāli, kas

iekļauti Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ES EKTS).

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 714

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

2. aizzīme, 1. ievilkums

– Jaunu zināšanu radīšana par augstas

efektivitātes materiāliem jauniem

produktiem un procesiem; uz zinātnes

atziņām balstīti materiāli ar pielāgotām

īpašībām; uzticamāka konstruēšana un

simulācija; augstāka sarežģītība; saderība ar

vidi; nano-, molekulāro- un makro- līmeņu

integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu

apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli,

biomateriāli un hibrīdu materiāli, tostarp to

veidošana un apstrādes kontrole.

Pamatojums

– Jaunu zināšanu radīšana par augstas

efektivitātes materiāliem jauniem

produktiem un procesiem, kā arī esošo

produktu un procesu labošana un

modernizācija; uz zinātnes atziņām balstīti

materiāli ar pielāgotām īpašībām;

uzticamāka konstruēšana un simulācija;

augstāka sarežģītība; saderība ar vidi; nano-,

molekulāro- un makro- līmeņu integrācija

ķīmijas tehnoloģijā un materiālu apstrādes

nozarēs; jauni nanomateriāli, biomateriāli un

hibrīdu materiāli, tostarp to veidošana un

apstrādes kontrole.

Daudzus no esošajiem produktiem vai struktūrām (piemēram, ēkas) var ievērojami uzlabot,

modernizēt vai pārveidot, izmantojot nanozinātņu un nanotehnoloģiju izcelsmes augstas

veiktspējas materiālus. Šī iespēja sniedz milzīgus resursu ietaupījumus, un tā, bez šaubām,

Or. en


paaugstinās ES tautsaimniecības aktivitāti.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 715

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

2. aizzīme, 1. ievilkums

– Jaunu zināšanu radīšana par augstas

efektivitātes materiāliem jauniem

produktiem un procesiem; uz zinātnes

atziņām balstīti materiāli ar pielāgotām

īpašībām; uzticamāka konstruēšana un

simulācija; augstāka sarežģītība; saderība ar

vidi; nano-, molekulāro- un makro- līmeņu

integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu

apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli,

biomateriāli un hibrīdu materiāli, tostarp to

veidošana un apstrādes kontrole.

Pamatojums

Vienkārši pētniecības darbībās vairāk iesaistīti sakausējumi nekā metāli.

– Jaunu zināšanu radīšana par augstas

efektivitātes materiāliem jauniem

produktiem un procesiem, jo īpaši

sakausējumiem; uz zinātnes atziņām balstīti

materiāli ar pielāgotām īpašībām;

uzticamāka konstruēšana un simulācija;

augstāka sarežģītība; saderība ar vidi; nano-,

molekulāro- un makro- līmeņu integrācija

ķīmijas tehnoloģijā un materiālu apstrādes

nozarēs; jauni nanomateriāli, biomateriāli un

hibrīdu materiāli, tostarp to veidošana un

apstrādes kontrole.

Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera,

Gunnar Hökmark, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 716

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

2. aizzīme, 1. ievilkums

– Jaunu zināšanu radīšana par augstas

efektivitātes materiāliem jauniem

produktiem un procesiem; uz zinātnes

atziņām balstīti materiāli ar pielāgotām

īpašībām; uzticamāka konstruēšana un

simulācija; augstāka sarežģītība; saderība ar

Or. fr

– Jaunu zināšanu radīšana par augstas

efektivitātes materiāliem jauniem

produktiem un procesiem; uz zinātnes

atziņām balstīti materiāli ar pielāgotām

īpašībām; uzticamāka konstruēšana un

simulācija; augstāka sarežģītība; saderība ar

AM\607501LV.doc 63/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


vidi; nano-, molekulāro- un makro- līmeņu

integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu

apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli,

biomateriāli un hibrīdu materiāli, tostarp to

veidošana un apstrādes kontrole.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 64/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

vidi; nano-, molekulāro- un makro- līmeņu

integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu

apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli,

biomateriāli un hibrīdu materiāli, tostarp to

veidošana un apstrādes kontrole ; tādu

materiālu izveide vai uzlabošana, kuri visā

to dzīvescikla laikā dod lielāku ieguldījumu

emisijas samazināšanā.

Jāmudina pētīt tādi materiāli, kam piemīt pierādītas otrreizējas pārstrādes īpašības un

zemāka emisijas attiecība uz vienu materiāla tonnu, ņemot vērā ražošanu, lietojumu un

otrreizēju pārstrādi, jo šī materiāli ir ceļš uz dabas resursu ietaupījumiem un piesārņojuma

mazināšanu. Lai sekmētu konkurētspēju un vienlaikus pildītu ES pieņemtās saistības vides

jomā, pamatprogrammā jāņem vērā šie materiāli, kuri iekļauti EKTI.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Or. en

Grozījums Nr. 717

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

2. aizzīme, 1. ievilkums

– Jaunu zināšanu radīšana par augstas

efektivitātes materiāliem jauniem

produktiem un procesiem; uz zinātnes

atziņām balstīti materiāli ar pielāgotām

īpašībām; uzticamāka konstruēšana un

simulācija; augstāka sarežģītība; saderība ar

vidi; nano-, molekulāro- un makro- līmeņu

integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu

apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli,

biomateriāli un hibrīdu materiāli, tostarp to

veidošana un apstrādes kontrole.

– Jaunu zināšanu radīšana par augstas

efektivitātes materiāliem, viediem

materiāliem, kā arī materiāliem ar

daudzfunkcionālām virsmām

daudzveidīgam lietojumam; uz zinātnes

atziņām balstīti materiāli ar pielāgotām

īpašībām; uzticamāka konstruēšana un

simulācija; augstāka sarežģītība; saderība ar

vidi; nano-, molekulāro- un makro- līmeņu

integrācija ķīmijas tehnoloģijā un materiālu

apstrādes nozarēs; jauni nanomateriāli,

biomateriāli un hibrīdu materiāli, tostarp to

veidošana un apstrādes kontrole.

Or. de


Pamatojums

Pārvarēt Eiropas rūpniecības vājās vietas; saistīt jauna veida materiālus un rūpniecisko

ražošanu. Uzlabot ražošanas efektivitāti un draudzīgumu videi. Stiprināt Eiropas pārklājumu

rūpniecības konkurētspēju.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 718

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

3. aizzīme, 1. ievilkums

– Radīt apstākļus un resursus uz zināšanām

balstītai ražošanai, tostarp, lai veidotu,

attīstītu un apstiprinātu jaunas sistēmas

saistībā ar jaunām rūpnieciskām vajadzībām;

izstrādāt plaša lietojuma ražošanas

pamatlīdzekļus pielāgojamai, uz sadarbību

un zinātnes atziņām balstītai ražošanai;

izstrādāt jaunas inženierzinātnes

koncepcijas, izmantojot tehnoloģiju

apvienojumu (piemēram, nano-, bio-, info-,

izziņas un to inženierijas prasības), lai radītu

nākamās paaudzes produktus un

pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību

un pielāgotos mainīgajām vajadzībām.

Pamatojums

– Radīt apstākļus un resursus uz zināšanām

balstītai ražošanai, tostarp, lai veidotu,

attīstītu un apstiprinātu jaunas sistēmas

saistībā ar jaunām rūpnieciskām vajadzībām;

izstrādāt plaša lietojuma ražošanas

pamatlīdzekļus pielāgojamai, uz sadarbību

un zinātnes atziņām balstītai ražošanai

(tostarp bioražotāju un biokatalītisku

īpašību inženierija); izstrādāt jaunas

inženierzinātnes koncepcijas, izmantojot

tehnoloģiju apvienojumu (piemēram, nano-,

bio-, info-, izziņas un to inženierijas

prasības), lai radītu nākamās paaudzes

produktus un pakalpojumus ar augstu

pievienoto vērtību un pielāgotos mainīgajām

vajadzībām.

Or. en

Bioloģiskie procesi ir ārkārtīgi būtiski un efektīvi molekulu izveidē, pārstrādē un pārveidē.

Bioloģiskā ražotāja īpašības plaši pielieto molekulu ražošanai un pārveidei. Tomēr

bioloģisko procesu iespējas tiek pavisam maz izmantotas. Vienīgi gēnu inženierija, kuras

pamatā ir zināšanas par gēnu struktūrām un funkcijām, var ļaut šīm iespējam izpausties visā

pilnībā.

AM\607501LV.doc 65/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza Daniel Caspary

Grozījums Nr. 719

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

3. aizzīme, 1. ievilkums

– Radīt apstākļus un resursus uz zināšanām

balstītai ražošanai, tostarp, lai veidotu,

attīstītu un apstiprinātu jaunas sistēmas

saistībā ar jaunām rūpnieciskām vajadzībām;

izstrādāt plaša lietojuma ražošanas

pamatlīdzekļus pielāgojamai, uz sadarbību

un zinātnes atziņām balstītai ražošanai;

izstrādāt jaunas inženierzinātnes

koncepcijas, izmantojot tehnoloģiju

apvienojumu (piemēram, nano-, bio-, info-,

izziņas un to inženierijas prasības), lai radītu

nākamās paaudzes produktus un

pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību

un pielāgotos mainīgajām vajadzībām.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 66/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

– Radīt apstākļus un resursus uz zināšanām

balstītai ražošanai, tostarp, lai veidotu,

attīstītu un apstiprinātu jaunas sistēmas

saistībā ar jaunām rūpnieciskām vajadzībām;

izstrādāt plaša lietojuma ražošanas

pamatlīdzekļus pielāgojamai, uz sadarbību

un zinātnes atziņām balstītai ražošanai;

izstrādāt jaunas inženierzinātnes

koncepcijas, izmantojot tehnoloģiju

apvienojumu (piemēram, nano-, bio-, ģeo-,

info-, izziņas un to inženierijas prasības), lai

radītu nākamās paaudzes produktus un

pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību

un pielāgotos mainīgajām vajadzībām.

Or. en

Eiropas ilgtspējīgai attīstībai ir ārkārtīgi svarīga ģeoizziņa, zināšanas, kas saistītas ar Zemes

virsmu, vides trešo dimensiju, tās resursiem (ūdeni, enerģiju, minerāliem), tās iespējām kā

infrastruktūru (tuneļu, glabātavu) attīstības telpai un kā lielākajam briesmu avotam

(zemestrīces, vulkānu izvirdumi, indīgu gāzu emisijas). Šīs zināšanas papildina un bagātina

citus izziņas veidus.

Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 720

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

3. aizzīme, 1. ievilkums

– Radīt apstākļus un resursus uz zināšanām

balstītai ražošanai, tostarp, lai veidotu,

attīstītu un apstiprinātu jaunas sistēmas

saistībā ar jaunām rūpnieciskām vajadzībām;

izstrādāt plaša lietojuma ražošanas

– Radīt apstākļus un resursus uz zināšanām

balstītai ražošanai, tostarp, lai veidotu,

attīstītu un apstiprinātu jaunas sistēmas

saistībā ar jaunām rūpnieciskām vajadzībām;

izstrādāt plaša lietojuma ražošanas


pamatlīdzekļus pielāgojamai, uz sadarbību

un zinātnes atziņām balstītai ražošanai;

izstrādāt jaunas inženierzinātnes

koncepcijas, izmantojot tehnoloģiju

apvienojumu (piemēram, nano-, bio-, info-,

izziņas un to inženierijas prasības), lai radītu

nākamās paaudzes produktus un

pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību

un pielāgotos mainīgajām vajadzībām.

Pamatojums

pamatlīdzekļus pielāgojamai, uz sadarbību

un zinātnes atziņām balstītai ražošanai;

izstrādāt jaunas inženierzinātnes

koncepcijas, izmantojot tehnoloģiju

apvienojumu (piemēram, nano-, bio-, ģeo-,

info-, izziņas un to inženierijas prasības), lai

radītu nākamās paaudzes produktus un

pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību

un pielāgotos mainīgajām vajadzībām.

Or. en

Eiropas ilgtspējīgai attīstībai ir ārkārtīgi svarīga ģeoizziņa, zināšanas, kas saistītas ar Zemes

virsmu, vides trešo dimensiju, tās resursiem (ūdeni, enerģiju, minerāliem), tās iespējām kā

infrastruktūru (tuneļu, glabātavu) attīstības telpai un kā lielākajam briesmu avotam

(zemestrīces, vulkānu izvirdumi, indīgu gāzu emisijas). Šīs zināšanas papildina un bagātina

citus izziņas veidus.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 721

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

3. aizzīme, 1. ievilkums

– Radīt apstākļus un resursus uz zināšanām

balstītai ražošanai, tostarp, lai veidotu,

attīstītu un apstiprinātu jaunas sistēmas

saistībā ar jaunām rūpnieciskām vajadzībām;

izstrādāt plaša lietojuma ražošanas

pamatlīdzekļus pielāgojamai, uz sadarbību

un zinātnes atziņām balstītai ražošanai;

izstrādāt jaunas inženierzinātnes

koncepcijas, izmantojot tehnoloģiju

apvienojumu (piemēram, nano-, bio-, info-,

izziņas un to inženierijas prasības), lai radītu

nākamās paaudzes produktus un

pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību

un pielāgotos mainīgajām vajadzībām.

– Radīt apstākļus un resursus uz zināšanām

balstītai ražošanai, tostarp, lai veidotu,

attīstītu un apstiprinātu jaunas sistēmas

saistībā ar jaunām rūpnieciskām vajadzībām;

izstrādāt plaša lietojuma ražošanas

pamatlīdzekļus pielāgojamai, uz sadarbību

un zinātnes atziņām balstītai ražošanai;

izstrādāt jaunas inženierzinātnes

koncepcijas, izmantojot tehnoloģiju

apvienojumu (piemēram, nano-, bio-, ģeo-,

info-, izziņas un to inženierijas prasības), lai

radītu nākamās paaudzes produktus un

pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību

un pielāgotos mainīgajām vajadzībām;

augstas caurlaidspējas ražošanas

tehnoloģiju ieviešana.

AM\607501LV.doc 67/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

PE 371.783v01-00 68/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Or. en

Eiropas ilgtspējīgai attīstībai ir ārkārtīgi svarīga ģeoizziņa, zināšanas, kas saistītas ar Zemes

virsmu, vides trešo dimensiju, tās resursiem (ūdeni, enerģiju, minerāliem), tās iespējām kā

infrastruktūru (tuneļu, glabātavu) attīstības telpai un kā lielākajam briesmu avotam

(zemestrīces, vulkānu izvirdumi, indīgu gāzu emisijas utt.). Šīs zināšanas papildina un

bagātina citus izziņas veidus.

Tehnoloģijas, kas ļauj apstrādāt ārkārtīgi lielu datu vai izejvielu daudzumu, sekmēs uz

zināšanām balstītu ražošanu ES.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 722

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

3. aizzīme, 1. ievilkums

– Radīt apstākļus un resursus uz zināšanām

balstītai ražošanai, tostarp, lai veidotu,

attīstītu un apstiprinātu jaunas sistēmas

saistībā ar jaunām rūpnieciskām vajadzībām;

izstrādāt plaša lietojuma ražošanas

pamatlīdzekļus pielāgojamai, uz sadarbību

un zinātnes atziņām balstītai ražošanai;

izstrādāt jaunas inženierzinātnes

koncepcijas, izmantojot tehnoloģiju

apvienojumu (piemēram, nano-, bio-, info-,

izziņas un to inženierijas prasības), lai radītu

nākamās paaudzes produktus un

pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību

un pielāgotos mainīgajām vajadzībām.

Pamatojums

– Radīt apstākļus un resursus uz zināšanām

balstītai ražošanai, tostarp, lai veidotu,

attīstītu un apstiprinātu jaunas sistēmas

saistībā ar jaunām rūpnieciskām vajadzībām;

izstrādāt plaša lietojuma ražošanas

pamatlīdzekļus pielāgojamai, uz sadarbību

un zinātnes atziņām balstītai ražošanai (jo

īpaši attiecībā uz sakausējumiem); izstrādāt

jaunas inženierzinātnes koncepcijas,

izmantojot tehnoloģiju apvienojumu

(piemēram, nano-, bio-, info-, izziņas un to

inženierijas prasības), lai radītu nākamās

paaudzes produktus un pakalpojumus ar

augstu pievienoto vērtību un pielāgotos

mainīgajām vajadzībām.

Vienkārši pētniecības darbībās vairāk iesaistīti sakausējumi nekā metāli.

Or. fr


Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera,

Gunnar Hökmark, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 723

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

3. aizzīme, 1. ievilkums

– Radīt apstākļus un resursus uz zināšanām

balstītai ražošanai, tostarp, lai veidotu,

attīstītu un apstiprinātu jaunas sistēmas

saistībā ar jaunām rūpnieciskām vajadzībām;

izstrādāt plaša lietojuma ražošanas

pamatlīdzekļus pielāgojamai, uz sadarbību

un zinātnes atziņām balstītai ražošanai;

izstrādāt jaunas inženierzinātnes

koncepcijas, izmantojot tehnoloģiju

apvienojumu (piemēram, nano-, bio-, info-,

izziņas un to inženierijas prasības), lai radītu

nākamās paaudzes produktus un

pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību

un pielāgotos mainīgajām vajadzībām.

Pamatojums

– Radīt apstākļus un resursus uz zināšanām

balstītai ražošanai, tostarp, lai veidotu,

attīstītu un apstiprinātu jaunas sistēmas

saistībā ar jaunām rūpnieciskām vajadzībām;

izstrādāt plaša lietojuma ražošanas

pamatlīdzekļus pielāgojamai, uz sadarbību

un zinātnes atziņām balstītai ražošanai;

izstrādāt jaunas inženierzinātnes

koncepcijas, izmantojot tehnoloģiju

apvienojumu (piemēram, nano-, bio-, info-,

izziņas un to inženierijas prasības), lai radītu

nākamās paaudzes produktus un

pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību

un pielāgotos mainīgajām vajadzībām;

mudināt izstrādāt ražošanas tehnoloģijas,

kam ir mazāka ietekme uz CO²- emisiju.

Jāmudina pētīt tādi materiāli, kam piemīt pierādītas otrreizējas pārstrādes īpašības un

zemāka emisijas attiecība uz vienu materiāla tonnu, ņemot vērā ražošanu, lietojumu un

otrreizēju pārstrādi, jo šī materiāli ir ceļš uz dabas resursu ietaupījumiem un piesārņojuma

mazināšanu. Lai sekmētu konkurētspēju un vienlaikus pildītu ES pieņemtās saistības vides

jomā, pamatprogrammā jāņem vērā šie materiāli, kuri iekļauti EKTI..

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Or. en

Grozījums Nr. 724

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

3. aizzīme, 1. ievilkums

AM\607501LV.doc 69/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


– Radīt apstākļus un resursus uz zināšanām

balstītai ražošanai, tostarp, lai veidotu,

attīstītu un apstiprinātu jaunas sistēmas

saistībā ar jaunām rūpnieciskām vajadzībām;

izstrādāt plaša lietojuma ražošanas

pamatlīdzekļus pielāgojamai, uz sadarbību

un zinātnes atziņām balstītai ražošanai;

izstrādāt jaunas inženierzinātnes

koncepcijas, izmantojot tehnoloģiju

apvienojumu (piemēram, nano-, bio-, info-,

izziņas un to inženierijas prasības), lai radītu

nākamās paaudzes produktus un

pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību

un pielāgotos mainīgajām vajadzībām.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 70/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

– Radīt apstākļus un resursus uz zināšanām

balstītai ražošanai, tostarp, lai veidotu,

attīstītu un apstiprinātu jaunas sistēmas

saistībā ar jaunām rūpnieciskām vajadzībām;

izstrādāt plaša lietojuma ražošanas

pamatlīdzekļus pielāgojamai, uz sadarbību

un zinātnes atziņām balstītai ražošanai;

izstrādāt jaunas inženierzinātnes

koncepcijas, izmantojot tehnoloģiju

apvienojumu (piemēram, nano-, bio-, ģeo-,

info-, optiskās izziņas un to inženierijas

prasības), lai radītu nākamās paaudzes

produktus un pakalpojumus ar augstu

pievienoto vērtību un pielāgotos mainīgajām

vajadzībām.

Optiskās tehnoloģijas ir augošs tirgus Eiropai un viena no 21. gadsimta nākotnes

tehnoloģijām. Starpnozaru īpašību dēļ optiskām tehnoloģijām ir liela nozīme ļoti

daudzveidīgos lietojumos un produktos. Daudzās jomās, tostarp informācijas un ražošanas

tehnikā, jo īpaši mikro- un nanomērogā, mērinstrumentos, sensoru tehnikā, medicīnā un

dabaszinātnēs optiskās tehnoloģijas uzskatāmas par „augsti efektīvām tehnoloģijām”.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Or. de

Grozījums Nr. 725

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

4. aizzīme, ievilkums

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un

apģērbs, celuloze un papīrs, mašīnbūve.

Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas par

nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, pārtika, būvniecība

(tostarp inženiertehniskie darbi), transports,

informācija un komunikācija, enerģētika,

ķīmija, vide, modes industrija , tostarp

apavi, tekstilpreces un apģērbs,

mežrūpniecība, celuloze un papīrs,

mašīnbūve.


Pamatojums

Šīs rūpniecības nozares var gūt labumu no pētniecības šajā jomā.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz, Satu Hassi

Grozījums Nr. 726

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

4. aizzīme, ievilkums

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un

apģērbs, celuloze un papīrs, mašīnbūve.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Or. es

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas,

tostarp ekoloģiskas tehnoloģijas, par

nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un

apģērbs, celuloze un papīrs, mašīnbūve.

Or. en

Grozījums Nr. 727

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

4. aizzīme, ievilkums

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un

apģērbs, celuloze un papīrs, mašīnbūve.

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un

apģērbs, celuloze un papīrs, mašīnbūve,

tērauds.

Or. en

AM\607501LV.doc 71/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

Konkurētspējīga tērauda ražošana Eiropā lielā mērā atkarīga no jaunām tērauda markām ar

augstākām ekoloģiskām īpašībām, kam ir ārkārtīgi liela nozīme citās nozīmīgās

tautsaimniecības nozarēs, tostarp celtniecībā un automobiļu rūpniecībā.

Grozījumu iesniedza Umberto Guidoni

Grozījums Nr. 728

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

4. aizzīme, ievilkums

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un

apģērbs, celuloze un papīrs, mašīnbūve.

Grozījumu iesniedza Daniel Caspary

PE 371.783v01-00 72/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, keramika,

transports, enerģētika, ķīmija, vide,

tekstilpreces un apģērbs, celuloze un papīrs,

mašīnbūve.

Or. en

Grozījums Nr. 729

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

4. aizzīme, ievilkums

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un

apģērbs, celuloze un papīrs, mašīnbūve.

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, minerāli, vide,

tekstilpreces un apģērbs, celuloze un papīrs,

mašīnbūve.

Or. en


Pamatojums

As much as energy, minerals are vital inputs to the EU economy. Minerals are the largest

single flow of materials through the EU economy as detailed in the preparatory studies

related to the Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources. Security of

supplies to the EU economy, competitiveness of the EU minerals industry and its related

equipment manufacturers, engineering, consultancies firms and the decoupling of the

continuous growth in minerals demand by the EU economy from the related environmental

impacts within and outside the EU are all significative issues, of great importance for

Europe’s sustainable development. The competitiveness aspects have been recently addressed

by the Commission in its COM(2005) 474, that identified the European Technology Platform

on Sustainable Mineral Resources as one of the sectoral actions in support of the

implementation of the Community Lisbon Programme. Decoupling is at the heart of the

Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources [COM(2005) 670] . The

Thematic Strategy, as well as the European Technology Action Plan highlights the

importance of technologies and innovation for decoupling.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 730

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

4. aizzīme, ievilkums

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un

apģērbs, celuloze un papīrs, mašīnbūve.

Pamatojums

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, minerāli, vide,

tekstilpreces un apģērbs, celuloze un papīrs,

mašīnbūve.

Minerāli ir nozīmīgi Eiropas tautsaimniecībai. Lielākā daļa enerģijas avotu ir minerālu

izcelsmes (izrakteņu degvielas, urāns, ģeotermiskā enerģija).

Or. en

AM\607501LV.doc 73/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza Jan Březina

Grozījums Nr. 731

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

4. aizzīme, ievilkums

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un

apģērbs, celuloze un papīrs, mašīnbūve.

Tāds pats pamatojums kā grozījumam Nr. 1.

Pamatojums

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

PE 371.783v01-00 74/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, minerāli, vide,

tekstilpreces un apģērbs, celuloze un papīrs,

mašīnbūve.

Or. en

Grozījums Nr. 732

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

4. aizzīme, ievilkums

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un

apģērbs, celuloze un papīrs, mašīnbūve.

Pamatojums

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un

apģērbs, celuloze un papīrs, mašīnbūve,

kosmoss.

Or. en

Eiropas plaukstošā kosmosa industrijas neapšaubāmi ir viena no nozarēm, kas gūst vislielāko


labumu no nanotehnoloģijām, materiāliem un jaunām ražošanas tehnoloģijām.

Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera,

Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 733

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

4. aizzīme, ievilkums

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un

apģērbs, celuloze un papīrs, mašīnbūve.

Pamatojums

- Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, vide, apavi, tekstilpreces

un apģērbs, celuloze un papīrs, mašīnbūve,

tērauds.

Or. en

Paskaidrojumi nav nepieciešami. Apavi ir vēl viena rūpniecības nozare, kam grūtības sagādā

negodīga konkurence no trešām valstīm. Konkurētspējīga tērauda ražošana Eiropā lielā mērā

atkarīga no jaunām tērauda markām ar augstākām ekoloģiskām īpašībām, kam ir ārkārtīgi

liela nozīme citās nozīmīgās tautsaimniecības nozarēs, tostarp celtniecībā un automobiļu

rūpniecībā.

Grozījumu iesniedza Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 734

I pielikuma I nodaļas „Sadarbība” apakšvirsraksta „Tēmas” 4. punkts ,,Nanozinātnes,

nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas”, apakšvirsraksta ,,Darbības”

4. aizzīme, ievilkums

– Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un

apģērbs, celuloze un papīrs, mašīnbūve.

Integrating new knowledge and technologies

on nano, materials and production in sectoral

– Integrēt jaunas zināšanas un tehnoloģijas

(piemēram, matemātiskas metodes un rīki)

par nanozinātnēm, materiāliem un ražošanu

lietojumiem vienā vai vairākās nozarēs,

tādās kā veselība, būvniecība, transports,

enerģētika, ķīmija, vide, tekstilpreces un

apģērbs, celuloze un papīrs, mašīnbūve.

Integrating new knowledge and

AM\607501LV.doc 75/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


and cross sectoral applications such as:

health, construction, transport, energy,

chemistry, environment, textiles and

clothing, pulp and paper, mechanical

engineering.

Pamatojums

technologies.

PE 371.783v01-00 76/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Or. en

Mathematical modelling and scientific computing play a fundamental but often invisible role

in complex industrial technologies. The language of modelling and abstraction is

mathematics which enables to direct this complexity to innovation. Virtual labs are

mathematical tools to improve materials and production processes, but also the development

of environment and economies without expensive practical experiments. Europe has a very

strong position in applied mathematics as key technology with broad impact on diverse fields

such like the design and production of modern steels or the proper deployment of networks

for mobile phones.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 735

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Mērķis”

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā

sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas

avotiem un nesējiem apvienojumā ar

uzlabotu energoefektivitāti, lai atrisinātu

arvien augošās problēmas saistībā ar

piegādes drošību un klimata pārmaiņām,

vienlaikus palielinot Eiropas enerģētikas

nozares konkurētspēju.

Pamatojums

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā

sistēmā, kas būtu mazāk atkarīga no

ievestām degvielām, balstītos uz dažādiem,

tīriem un, jo īpaši, atjaunīgiem enerģijas

avotiem un nesējiem apvienojumā ar

uzlabotu energoefektivitāti, atbalsts

poliģenerācijai, racionālākam enerģijas

patēriņam un enerģijas uzglabāšanai, lai

atrisinātu arvien augošās problēmas saistībā

ar piegādes drošību un klimata pārmaiņām,

vienlaikus palielinot Eiropas enerģētikas

nozares konkurētspēju.

Or. es

La Unión Europea tiene que utilizar todo su potencial de investigación en ayudar a romper la

dependencia actual de los combustibles fósiles, pero, a la vez, debe apostar por la producción


propia de materias primas para fuentes renovables (como en el caso de los biocombustibles),

de manera que se asegure un alto índice de autoabastecimiento, en un futuro cercano, que

sirva, además, como sector económico alternativo en aquellas regiones que se han visto

afectadas por reestructuraciones (como, por ejemplo, las derivadas de la aplicación de

reformas de algunas Organizaciones Comunes del Mercado).

Énfasis en fuentes de energía no contaminantes y en poligeneración como medio, junto a la

racionalización, para incrementar la eficacia energética global y la consiguiente reducción

del consumo.

Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo,

Gunnar Hökmark, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 736

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Mērķis”

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā

sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas

avotiem un nesējiem apvienojumā ar

uzlabotu energoefektivitāti, lai atrisinātu

arvien augošās problēmas saistībā ar

piegādes drošību un klimata pārmaiņām,

vienlaikus palielinot Eiropas enerģētikas

nozares konkurētspēju.

Pamatojums

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

balstīto enerģētikas sistēmu par

energoefektīvāku un mazāk CO2 emitējošu

tautsaimniecību; šāda ilgtspējīga

enerģētikas tautsaimniecība balstīsies uz

dažādiem enerģijas avotiem un nesējiem

apvienojumā ar uzlabotu energoefektivitāti,

lai atrisinātu arvien augošās problēmas

saistībā ar piegādes drošību un klimata

pārmaiņām, vienlaikus palielinot Eiropas

enerģētikas nozares un energoietilpīgu

rūpniecības nozaru konkurētspēju.

Antropogēnās CO2 emisijas samazinājums ir ES nesen izstrādāto enerģiskāko vides

programmu, piemēram, EKTS, kodols. Šī programma skar energoietilpīgās rūpniecības

nozares divos veidos – samazināta emisija un enerģijas cenu pieauguma maksas, kas rodas,

enerģētikas uzņēmumiem pielietojot EKTS. Tādēļ jāpievērš uzmanība tādu tehnoloģiju

attīstībai vai uzlabošanai, kas sekmē efektīvāku enerģijas patēriņu energoietilpīgo

rūpniecības nozaru ražošanas procesos.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann, Vicent Peillon

Grozījums Nr. 737

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Mērķis”

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

Or. en

AM\607501LV.doc 77/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


alstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā

sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas

avotiem un nesējiem apvienojumā ar

uzlabotu energoefektivitāti, lai atrisinātu

arvien augošās problēmas saistībā ar

piegādes drošību un klimata pārmaiņām,

vienlaikus palielinot Eiropas enerģētikas

nozares konkurētspēju.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 78/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā

sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas

avotiem un nesējiem, īpašu uzmanību veltot

enerģijas avotiem ar mazāku CO2 emisiju,

apvienojumā ar uzlabotu energoefektivitāti,

enerģijas saglabāšanu un siltumnīcefekta

mazinājumu, lai atrisinātu arvien augošās

problēmas saistībā ar piegādes drošību un

klimata pārmaiņām, vienlaikus palielinot

Eiropas enerģētikas nozares konkurētspēju.

Or. en

7. pamatprogrammas darbībām jāatbilst Eiropas enerģētikas politikai, kuras mērķis ir

dažādot primārās enerģijas avotus, uzlabot energoefektivitāti un samazināt antropogēnā CO2

emisiju.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 738

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Mērķis”

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā

sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas

avotiem un nesējiem apvienojumā ar

uzlabotu energoefektivitāti, lai atrisinātu

arvien augošās problēmas saistībā ar

piegādes drošību un klimata pārmaiņām,

vienlaikus palielinot Eiropas enerģētikas

nozares konkurētspēju.

Pamatojums

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā

sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas

avotiem (jo īpaši atjaunīgiem) un nesējiem

apvienojumā ar uzlabotu energoefektivitāti,

lai atrisinātu arvien augošās problēmas

saistībā ar piegādes drošību un klimata

pārmaiņām, vienlaikus palielinot Eiropas

enerģētikas nozares konkurētspēju.

Tēmas ,,Enerģētika” sākumā jāuzsver atjaunīgie enerģijas avoti līdz ar energoefektivitāti, jo

tās ir Eiropas pētniecības un jauninājumu politikas prioritātes, kas ir īpaši piemērotas

energoapgādes drošības un klimata pārmaiņu problēmu risinājumam.

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 739

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

Or. en


Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā

sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas

avotiem un nesējiem apvienojumā ar

uzlabotu energoefektivitāti, lai atrisinātu

arvien augošās problēmas saistībā ar

piegādes drošību un klimata pārmaiņām,

vienlaikus palielinot Eiropas enerģētikas

nozares konkurētspēju.

apakšvirsraksts ,,Mērķis”

Pamatojums

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā

sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas

avotiem un nesējiem, īpašu uzmanību veltot

enerģijas avotiem ar mazāku CO2 emisiju,

apvienojumā ar uzlabotu energoefektivitāti,

enerģijas saglabāšanu un siltumnīcefekta

mazinājumu, lai atrisinātu arvien augošās

problēmas saistībā ar piegādes drošību un

klimata pārmaiņām, vienlaikus palielinot

Eiropas enerģētikas nozares konkurētspēju.

Or. en

7. pamatprogrammas darbībām jāatbilst Eiropas enerģētikas politikai, kuras mērķis ir

dažādot primārās enerģijas avotus, uzlabot energoefektivitāti un samazināt antropogēnā CO2

emisiju.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz,Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 740

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Mērķis”

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā

sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas

avotiem un nesējiem apvienojumā ar

uzlabotu energoefektivitāti, lai atrisinātu

arvien augošās problēmas saistībā ar

piegādes drošību un klimata pārmaiņām,

vienlaikus palielinot Eiropas enerģētikas

nozares konkurētspēju.

Līdz 2020. gadam pārveidot pašreizējo uz

degizrakteņiem balstīto enerģētikas sistēmu

par visilgtspējīgāko, energoefektīvāko un

vismazāk no degizrakteņiem atkarīgo

tautsaimniecību pasaulē; šāda ilgtspējīga

energosaimniecība prasa, lai pētniecībai

paredzētos, ierobežotos sabiedrības

līdzekļus koncentrētu pirmkārt uz dažādiem

atjaunīgiem enerģijas avotiem un nesējiem

apvienojumā ar uzlabotu energoefektivitāti

un enerģijas saglabāšanas tehnoloģijām, ar

kuru palīdzību varēs strauji atrisināt arvien

augošās problēmas saistībā ar piegādes

drošību un klimata pārmaiņām, vienlaikus

palielinot ilgtspējīgas Eiropas enerģētikas

nozares konkurētspēju.

Or. en

AM\607501LV.doc 79/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

The FP7 must help the EU to overcome its dependency from oil and to become the most

energy efficient economy in the world. The relatively limited EU research and development

funds must therefore be prioritised towards technologies that rank highly against scientific

objective criteria such as: reduce the EU's energy dependency and lower the levels of

imported energy and a number of security policy problems, lead to rapid reductions in CO2

emissions and contribute to the EU’s overall competitively and job creation in short time

horizon. Public research money should therefore primarily be spent on renewable sources of

energy and energy efficiency / conservations technologies.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 741

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Mērķis”

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā

sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas

avotiem un nesējiem apvienojumā ar

uzlabotu energoefektivitāti, lai atrisinātu

arvien augošās problēmas saistībā ar

piegādes drošību un klimata pārmaiņām,

vienlaikus palielinot Eiropas enerģētikas

nozares konkurētspēju.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 80/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā

sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas

avotiem un nesējiem, īpašu uzmanību veltot

enerģijas avotiem ar mazāku CO2 emisiju,

apvienojumā ar uzlabotu energoefektivitāti,

enerģijas saglabāšanu un siltumnīcefekta

mazinājumu, lai atrisinātu arvien augošās

problēmas saistībā ar piegādes drošību un

klimata pārmaiņām, vienlaikus palielinot

Eiropas enerģētikas nozares konkurētspēju.

Or. en

7. pamatprogrammas darbībām jāatbilst Eiropas enerģētikas politikai, kuras mērķis ir

dažādot primārās enerģijas avotus, uzlabot energoefektivitāti un samazināt antropogēnā CO2

emisiju.

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 742

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Mērķis

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā

sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas

avotiem un nesējiem apvienojumā ar

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā

sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas

avotiem un nesējiem, īpašu uzmanību veltot


uzlabotu energoefektivitāti, lai atrisinātu

arvien augošās problēmas saistībā ar

piegādes drošību un klimata pārmaiņām,

vienlaikus palielinot Eiropas enerģētikas

nozares konkurētspēju.

Pamatojums

enerģijas avotiem ar mazāku vai nulles

līmeņa CO2 emisiju, apvienojumā ar

uzlabotu energoefektivitāti, enerģijas

saglabāšanu un siltumnīcefekta

mazinājumu, lai atrisinātu arvien augošās

problēmas saistībā ar piegādes drošību un

klimata pārmaiņām, vienlaikus palielinot

Eiropas enerģētikas nozares konkurētspēju.

Or. en

7. pamatprogrammas darbības jāīsteno saskaņā ar Eiropas enerģētikas politiku, kuras mērķis

ir dažādot primārās enerģijas avotus, uzlabot energoefektivitāti un samazināt antropogēnā

CO2 emisiju.

Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Eluned Morgan

Grozījums Nr. 743

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Mērķis”

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā

sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas

avotiem un nesējiem apvienojumā ar

uzlabotu energoefektivitāti, lai atrisinātu

arvien augošās problēmas saistībā ar

piegādes drošību un klimata pārmaiņām,

vienlaikus palielinot Eiropas enerģētikas

nozares konkurētspēju.

Pamatojums

Līdz 2020. gadam pārveidot pašreizējo uz

degizrakteņiem balstīto enerģētikas sistēmu

visilgtspējīgākā un energoefektīvākā

tautsaimniecībā pasaulē, kas balstītos uz

dažādiem enerģijas avotiem un nesējiem

apvienojumā ar uzlabotu energoefektivitāti,

lai atrisinātu arvien augošās problēmas

saistībā ar piegādes drošību un klimata

pārmaiņām, vienlaikus palielinot Eiropas

enerģētikas nozares konkurētspēju.

Or. en

Eiropas energoapgādes drošība nākotnē būs garantēta un problēmas pārvarētas tikai tad, ja

Es pārveidos savu pašreizējo uz degizrakteņiem balstīto enerģētika sistēmu ilgtspējīgā un

energoefektīvā sistēmā.

AM\607501LV.doc 81/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza Fiona Hall

Grozījums Nr. 744

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Mērķis”

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgākā

sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas

avotiem un nesējiem apvienojumā ar

uzlabotu energoefektivitāti, lai atrisinātu

arvien augošās problēmas saistībā ar

piegādes drošību un klimata pārmaiņām,

vienlaikus palielinot Eiropas enerģētikas

nozares konkurētspēju.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 82/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Pārveidot pašreizējo uz degizrakteņiem

balstīto enerģētikas sistēmu ilgtspējīgā

sistēmā, kas balstītos uz dažādiem enerģijas

avotiem un nesējiem apvienojumā ar

uzlabotu energoefektivitāti, lai atrisinātu

arvien augošās problēmas saistībā ar

piegādes drošību un klimata pārmaiņām,

vienlaikus palielinot Eiropas enerģētikas

nozares konkurētspēju.

ES enerģētikas sistēmai jābūt absolūti ilgtspējīgai un nevis tikai ilgtspējīgākai nekā tā ir

patlaban.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz,Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 745

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 1.a punkts (jauns)

Pamatojums

Or. en

Decentralizētās tehnoloģijas, kas balstītas

uz daudzveidīgu atjaunīgu enerģijas avotu

salikumu, spēj papildus samazināt pārvades

un sadales infrastruktūras izmaksas, un tās

būs ārkārtīgi nozīmīgas, lai izpildītu mērķi

– kļūt par enerģētikas jomā visefektīvāko

tautsaimniecību pasaulē.

Decentralizēti viedi sadales tīkli vajadzīgi, lai nodrošinātu uzticamu energoapgādi un

mazinātu enerģijas zudumus pārvades un sadales laikā. Ilgākā laikposmā decentralizēta

enerģijas sistēma var samazināt arī enerģijas transporta izmaksas, kā arī sekmēt

jauninājumus un dot reālas darba iespējas vietējā un reģionu līmenī.

Or. en


Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz,Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 746

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 1. punkts

Attiecībā uz enerģētikas sistēmām pastāv

lielas problēmas. Nepieciešamību izstrādāt

piemērotus un savlaicīgus risinājumus

pamato satraucošas enerģijas pieprasījuma

tendences pasaulē (paredzams, ka

nākamajos 30 gados tas pieaugs par 60 %),

vajadzība būtiski ierobežot siltumnīcefekta

gāzu emisijas nolūkā mazināt klimata

pārmaiņu postošās sekas, naftas cenu

kaitējošā nepastāvība (jo īpaši attiecībā uz

transporta nozari, kas ir lielā mērā atkarīga

no naftas cenām) un ģeopolitiskā

nestabilitāte naftas piegādātāju apgabalos.

Pētījumi un demonstrējumi ir vajadzīgi, lai

nodrošinātu videi draudzīgākās un

rentablākās tehnoloģijas un pasākumus, kas

dotu iespēju ES izpildīt savus mērķus

atbilstīgi Kioto protokolam un tos pārsniegt,

un izpildīt savas enerģētikas politikas

saistības, kā aprakstīts 2000. gada Zaļajā

grāmatā par energoapgādes drošību.

Pamatojums

Ir vērts pieminēt 2005. gada Zaļo grāmatu par energoefektivitāti.

Grozījumu iesniedza Toine Manders

Attiecībā uz enerģētikas sistēmām pastāv

lielas problēmas. Nepieciešamību atklāt un

izstrādāt piemērotus un savlaicīgus

risinājumus pamato satraucošie enerģijas

pieprasījuma scenāriji pasaulē (paredzams,

ka nākamajos 30 gados tas pieaugs par

60 %), vajadzība būtiski ierobežot

siltumnīcefekta gāzu emisijas nolūkā

mazināt klimata pārmaiņu postošās sekas,

naftas cenu kaitējošā nepastāvība (jo īpaši

attiecībā uz transporta nozari, kas ir lielā

mērā atkarīga no naftas cenām) un

ģeopolitiskā nestabilitāte naftas piegādātāju

apgabalos. Pētījumi un demonstrējumi ir

vajadzīgi, lai nodrošinātu videi draudzīgākās

un rentablākās tehnoloģijas un pasākumus,

kas dotu iespēju ES izpildīt savus mērķus

atbilstīgi Kioto protokolam un tos pārsniegt,

un izpildīt savas enerģētikas politikas

saistības, kā aprakstīts 2005. gada Zaļajā

grāmatā par energoefektivitāti un

2000. gada Zaļajā grāmatā par

energoapgādes drošību.

Grozījums Nr. 747

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 1. punkts

Attiecībā uz enerģētikas sistēmām pastāv

lielas problēmas. Nepieciešamību izstrādāt

piemērotus un savlaicīgus risinājumus

pamato satraucošas enerģijas pieprasījuma

tendences pasaulē (paredzams, ka nākamajos

Or. en

Attiecībā uz enerģētikas sistēmām pastāv

lielas problēmas. Nepieciešamību izstrādāt

piemērotus un savlaicīgus risinājumus

pamato satraucošas enerģijas pieprasījuma

tendences pasaulē (paredzams, ka nākamajos

AM\607501LV.doc 83/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


30 gados tas pieaugs par 60 %), vajadzība

būtiski ierobežot siltumnīcefekta gāzu

emisijas nolūkā mazināt klimata pārmaiņu

postošās sekas, naftas cenu kaitējošā

nepastāvība (jo īpaši attiecībā uz transporta

nozari, kas ir lielā mērā atkarīga no naftas

cenām) un ģeopolitiskā nestabilitāte naftas

piegādātāju apgabalos. Pētījumi un

demonstrējumi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu

videi draudzīgākās un rentablākās

tehnoloģijas un pasākumus, kas dotu iespēju

ES izpildīt savus mērķus atbilstīgi Kioto

protokolam un tos pārsniegt, un izpildīt

savas enerģētikas politikas saistības, kā

aprakstīts 2000. gada Zaļajā grāmatā par

energoapgādes drošību.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 84/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

30 gados tas pieaugs par 60 %), vajadzība

būtiski ierobežot siltumnīcefekta gāzu

emisijas nolūkā mazināt klimata pārmaiņu

postošās sekas, naftas cenu kaitējošā

nepastāvība (jo īpaši attiecībā uz transporta

nozari, kas ir lielā mērā atkarīga no naftas

cenām) un ģeopolitiskā nestabilitāte naftas

piegādātāju apgabalos. Pētījumi un

demonstrējumi ir vajadzīgi, lai nodrošinātu

videi draudzīgākās un rentablākās

tehnoloģijas, radītu drošākus

kodolenerģijas lietojumus Eiropā un citur

pasaulē un pasākumus, kas dotu iespēju ES

izpildīt savus mērķus atbilstīgi Kioto

protokolam un tos pārsniegt, un izpildīt

savas enerģētikas politikas saistības, kā

aprakstīts 2000. gada Zaļajā grāmatā par

energoapgādes drošību.

Kodolenerģija joprojām ir nozīmīga mūsu energoapgādes daļa un kā tāda iekļauta Eiropas

enerģētikas programmā. Tādēļ nepieciešams radīt drošākus un ilglaicīgākus kodolenerģijas

lietojumus.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Grozījums Nr. 748

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 1. punkts

Attiecībā uz enerģētikas sistēmām pastāv

lielas problēmas. Nepieciešamību izstrādāt

piemērotus un savlaicīgus risinājumus

pamato satraucošas enerģijas pieprasījuma

tendences pasaulē (paredzams, ka

nākamajos 30 gados tas pieaugs par 60 %),

vajadzība būtiski ierobežot siltumnīcefekta

gāzu emisijas nolūkā mazināt klimata

pārmaiņu postošās sekas, naftas cenu

kaitējošā nepastāvība (jo īpaši attiecībā uz

transporta nozari, kas ir lielā mērā atkarīga

no naftas cenām) un ģeopolitiskā

nestabilitāte naftas piegādātāju apgabalos.

Or. en

Attiecībā uz enerģētikas sistēmām pastāv

lielas problēmas. Nepieciešamību izstrādāt

piemērotus un savlaicīgus risinājumus

pamato satraucošas enerģijas pieprasījuma

tendences pasaulē, parasto naftas un

dabasgāzes krājumu izsīkums, kā arī

vajadzība būtiski ierobežot siltumnīcefekta

gāzu emisijas nolūkā mazināt klimata

pārmaiņu postošās sekas, naftas cenu

kaitējošā nepastāvība (jo īpaši attiecībā uz

transporta nozari, kas ir lielā mērā atkarīga

no naftas cenām) un ģeopolitiskā

nestabilitāte naftas piegādātāju apgabalos.


Pētījumi un demonstrējumi ir vajadzīgi, lai

nodrošinātu videi draudzīgākās un

rentablākās tehnoloģijas un pasākumus, kas

dotu iespēju ES izpildīt savus mērķus

atbilstīgi Kioto protokolam un tos pārsniegt,

un izpildīt savas enerģētikas politikas

saistības, kā aprakstīts 2000. gada Zaļajā

grāmatā par energoapgādes drošību.

Pamatojums

Pētniecība enerģētikas jomā ir nozīmīgs

ieguldījums, lai nodrošinātu samaksājamas

enerģijas cenas mūsu iedzīvotājiem un

uzņēmumiem. Pētījumi un demonstrējumi ir

vajadzīgi, lai nodrošinātu videi draudzīgākās

un rentablākās tehnoloģijas un pasākumus,

kas dotu iespēju ES izpildīt savus mērķus

atbilstīgi Kioto protokolam un tos pārsniegt,

un izpildīt savas enerģētikas politikas

saistības, kā aprakstīts 2000. gada Zaļajā

grāmatā par energoapgādes drošību.

Enerģijas pieprasījuma attīstība jāaplūko saistībā ar resursu izsīkumu un klimata

pārmaiņām.

Or. de

Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Eluned Morgan, Fiona Hall, Lena Ek,

Peter Liese, Alejo Vidal Quadras, Lambert von Nistelrooij, Claude Turmes, David

Hammerstein, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 749

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 1. punkts

Attiecībā uz enerģētikas sistēmām pastāv

lielas problēmas. Nepieciešamību izstrādāt

piemērotus un savlaicīgus risinājumus

pamato satraucošas enerģijas pieprasījuma

tendences pasaulē (paredzams, ka

nākamajos 30 gados tas pieaugs par 60 %),

vajadzība būtiski ierobežot siltumnīcefekta

gāzu emisijas nolūkā mazināt klimata

pārmaiņu postošās sekas, naftas cenu

kaitējošā nepastāvība (jo īpaši attiecībā uz

transporta nozari, kas ir lielā mērā atkarīga

no naftas cenām) un ģeopolitiskā

nestabilitāte naftas piegādātāju apgabalos.

Pētījumi un demonstrējumi ir vajadzīgi, lai

nodrošinātu videi draudzīgākās un

rentablākās tehnoloģijas un pasākumus, kas

dotu iespēju ES izpildīt savus mērķus

atbilstīgi Kioto protokolam un tos pārsniegt,

un izpildīt savas enerģētikas politikas

Attiecībā uz enerģētikas sistēmām pastāv

lielas problēmas. Nepieciešamību atklāt un

izstrādāt piemērotus un savlaicīgus

risinājumus pamato satraucošie enerģijas

pieprasījuma scenāriji pasaulē (paredzams,

ka nākamajos 30 gados tas pieaugs par

60 %), vajadzība būtiski ierobežot

siltumnīcefekta gāzu emisijas nolūkā

mazināt klimata pārmaiņu postošās sekas,

naftas cenu kaitējošā nepastāvība (jo īpaši

attiecībā uz transporta nozari, kas ir lielā

mērā atkarīga no naftas cenām) un

ģeopolitiskā nestabilitāte naftas piegādātāju

apgabalos. Pētījumi un demonstrējumi ir

vajadzīgi, lai nodrošinātu videi draudzīgākās

un rentablākās tehnoloģijas un pasākumus,

kas dotu iespēju ES izpildīt savus mērķus

atbilstīgi Kioto protokolam un tos pārsniegt,

un izpildīt savas enerģētikas politikas

AM\607501LV.doc 85/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


saistības, kā aprakstīts 2000. gada Zaļajā

grāmatā par energoapgādes drošību.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 86/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

saistības, kā aprakstīts 2005. gada Zaļajā

grāmatā par energoefektivitāti un

2000. gada Zaļajā grāmatā par

energoapgādes drošību.

Nozīmīgas enerģētikas politikas saistības aprakstītas arī 2005. gada Zaļajā grāmatā par

energoefektivitāti.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Grozījums Nr. 750

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 2. punkts

Eiropa ir panākusi vadošo lomu pasaulē

vairākās enerģētikas tehnoloģijās. Tā ir

pirmajā vietā attiecībā uz modernajām

atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām, tādām

kā bioenerģija un vēja enerģija. ES ir spēcīgs

konkurents pasaulē elektroenerģijas ieguves

un sadales tehnoloģijās, un tai ir lielas

pētniecības iespējas oglekļa savākšanas un

atdalīšanas jomā. Tomēr šajās jomās pastāv

nopietnas konkurences draudi (jo īpaši no

ASV un Japānas).

Pamatojums

Or. en

Eiropa ir panākusi vadošo lomu pasaulē

vairākās enerģētikas tehnoloģijās. Tā ir

pirmajā vietā attiecībā uz modernajām

atjaunīgās enerģijas tehnoloģijām, tādām kā

bioenerģija un vēja enerģija. ES ir spēcīgs

konkurents pasaulē elektroenerģijas ieguves

un sadales tehnoloģijās, un tai ir lielas

pētniecības iespējas oglekļa savākšanas un

atdalīšanas jomā. Aizsargāt vadošo lomu

šajās jomās pret spēcīgo konkurenci

iespējams tikai ar lieliem ieguldījumiem

pētniecībā un attīstībā.

Skaidri jāpasaka, ka lieli ieguldījumi izpētē un attīstībā palīdz nodrošināt Eiropas vadošo

lomu globālajā sacensībā.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 751

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 2. punkts

Eiropa ir panākusi vadošo lomu pasaulē Eiropa ir panākusi vadošo lomu pasaulē

Or. de


vairākās enerģētikas tehnoloģijās. Tā ir

pirmajā vietā attiecībā uz modernajām

atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām, tādām

kā bioenerģija un vēja enerģija. ES ir spēcīgs

konkurents pasaulē elektroenerģijas ieguves

un sadales tehnoloģijās, un tai ir lielas

pētniecības iespējas oglekļa savākšanas un

atdalīšanas jomā. Tomēr šajās jomās pastāv

nopietnas konkurences draudi (jo īpaši no

ASV un Japānas).

Pamatojums

vairākās enerģētikas tehnoloģijās. Tā ir

pirmajā vietā attiecībā uz modernajām

atjaunīgās enerģijas tehnoloģijām, tādām kā

saules enerģija, bioenerģija un vēja

enerģija. ES ir spēcīgs konkurents pasaulē

elektroenerģijas ieguves un sadales

tehnoloģijās, un tai ir lielas pētniecības

iespējas oglekļa savākšanas un atdalīšanas

jomā. Tomēr šajās jomās pastāv nopietnas

konkurences draudi (jo īpaši no ASV un

Japānas). Tādēļ, ja Eiropa vēlas saglabāt un

paplašināt savu vadošo lomu, tai vajadzēs

īstenot plaša mēroga pasākumus un tiekties

pēc starptautiskas sadarbības.

Or. es

Savienībai jāturpina iesāktais ceļš uz atjaunīgiem enerģijas avotiem un noteikti jāapņemas

izmantot šos tīros avotus kā galveno enerģijas ieguves metodi. Tas prasa lielus budžeta

izdevumus šo avotu pētniecībai, lai tos varētu plaši izmantot, vienlaikus saglabājot ražošanas

un patēriņa izmaksas pieļaujamās robežās, un tādējādi padarot tos rentablus un

konkurētspējīgus attiecībā pret tām valstīm, kuras izvēlējušās enerģijas ieguvei arī turpmāk

izmantot pa lielākai daļai degizrakteņus un citus enerģijas avotus, kas vai nu nav nekaitīgi,

vai arī citādā veidā nenodrošina pilnīgu apgādes drošību.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz,Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 752

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 2. punkts

Eiropa ir panākusi vadošo lomu pasaulē

vairākās enerģētikas tehnoloģijās. Tā ir

pirmajā vietā attiecībā uz modernajām

atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām, tādām

kā bioenerģija un vēja enerģija. ES ir spēcīgs

konkurents pasaulē elektroenerģijas ieguves

un sadales tehnoloģijās, un tai ir lielas

pētniecības iespējas oglekļa savākšanas un

atdalīšanas jomā. Tomēr šajās jomās pastāv

nopietnas konkurences draudi (jo īpaši no

ASV un Japānas).

Eiropa ir panākusi vadošo lomu pasaulē

vairākās enerģijas ieguves un

energoefektivitātes tehnoloģijās. Tā ir

pirmajā vietā attiecībā uz modernajām

atjaunīgās enerģijas tehnoloģijām, tādām kā

saules enerģija, bioenerģija un vēja

enerģija. ES ir spēcīgs konkurents pasaulē

elektroenerģijas ieguves un sadales

tehnoloģijās, un tai ir lielas pētniecības

iespējas oglekļa savākšanas un atdalīšanas

jomā. Tomēr šajās jomās tagad nākas

saskarties ar konkurenci (jo īpaši no ASV

un Japānas).

AM\607501LV.doc 87/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

PE 371.783v01-00 88/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Or. en

Eiropa ir pasaules līdere vairāku energoefektivitātes tehnoloģiju jomā, kā arī visā, kas saistīts

ar saules enerģiju.

Lai gan tas tiesa, ka šī līdera pozīcija sastopas ar konkurenci daudzās enerģētikas tehnoloģiju

jomās, tā nav nonākusi līdz dramatiskajam punktam ,,nopietnas konkurences draudi”.

Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Eluned Morgan, Fiona Hall, Lena Ek,

Peter Liese, Alejo Vidal Quadras, Lambert van Nistelrooij, Claude Turmes, David

Hammerstein, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 753

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 2. punkts

Eiropa ir panākusi vadošo lomu pasaulē

vairākās enerģētikas tehnoloģijās. Tā ir

pirmajā vietā attiecībā uz modernajām

atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām, tādām

kā bioenerģija un vēja enerģija. ES ir spēcīgs

konkurents pasaulē elektroenerģijas ieguves

un sadales tehnoloģijās, un tai ir lielas

pētniecības iespējas oglekļa savākšanas un

atdalīšanas jomā. Tomēr šajās jomās pastāv

nopietnas konkurences draudi (jo īpaši no

ASV un Japānas).

Pamatojums

Eiropa ir panākusi vadošo lomu pasaulē

vairākās enerģijas ieguves un

energoefektivitātes tehnoloģijās. Tā ir

pirmajā vietā attiecībā uz modernajām

atjaunīgās enerģijas tehnoloģijām, tādām kā

saules enerģija, bioenerģija un vēja

enerģija. ES ir spēcīgs konkurents pasaulē

elektroenerģijas ieguves un sadales

tehnoloģijās, un tai ir lielas pētniecības

iespējas oglekļa savākšanas un atdalīšanas

jomā. Tomēr šajās jomās tagad nākas

saskarties ar konkurenci (jo īpaši no ASV

un Japānas).

Pēdējo gadu laikā saules enerģija ir ievērojami attīstījusies, un panākta ārkārtīgs izmaksu

samazinājums.

Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo,

Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 754

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 2. punkts

Or. en


Eiropa ir panākusi vadošo lomu pasaulē

vairākās enerģētikas tehnoloģijās. Tā ir

pirmajā vietā attiecībā uz modernajām

atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām, tādām

kā bioenerģija un vēja enerģija. ES ir spēcīgs

konkurents pasaulē elektroenerģijas ieguves

un sadales tehnoloģijās, un tai ir lielas

pētniecības iespējas oglekļa savākšanas un

atdalīšanas jomā. Tomēr šajās jomās pastāv

nopietnas konkurences draudi (jo īpaši no

ASV un Japānas).

Pamatojums

Eiropa ir panākusi vadošo lomu pasaulē

vairākās enerģētikas tehnoloģijās. Tā ir

pirmajā vietā attiecībā uz modernajām

atjaunīgās enerģijas tehnoloģijām, tādām kā

bioenerģija un vēja enerģija. ES ir spēcīgs

konkurents pasaulē elektroenerģijas ieguves

un sadales tehnoloģijās, un tai ir lielas

pētniecības iespējas oglekļa savākšanas un

atdalīšanas jomā. Tomēr šajās jomās pastāv

nopietnas konkurences draudi (jo īpaši no

ASV un Japānas). Tādēļ ar īpašu izpētes

projektu palīdzību jārosina Eiropas

rūpniecības nozaru centieni izstrādāt

mazāk piesārņojošas ražošanas metodes.

Or. en

Vides aizsardzību un rūpniecības konkurētspēju iespējams apvienot vienīgi attīstot pētniecību.

Tas jāņem vērā programmā, rosinot rūpniecību iesniegt īpašas programmas.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 755

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 3. punkts

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai

ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, kuru

radīšanā iesaistītais risks ir liels un

priekšrocības pārāk nekonkrētas, lai privātie

uzņēmumi sniegtu visu nepieciešamo

finansējumu pētniecībai, attīstībai,

demonstrējumiem un ieviešanai. Tādēļ

privātā sektora ieguldījumu veicināšanā

svarīga loma ir valsts sektora atbalstam un,

lai sacenstos ar tautsaimniecībām, kas

sistemātiski iegulda lielus līdzekļus līdzīgās

tehnoloģijās, ir jāapvieno Eiropas centieni

un resursi saskanīgā un efektīvākā veidā.

Šajā ziņā izšķirīga loma ir Eiropas

tehnoloģiju platformām, koordinētā veidā

apvienojot vajadzīgos pētniecības

pasākumus. Turpmāk izklāstītas darbības

mērķa sasniegšanai. Ir paredzēta īpaša

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai

ir vajadzīgi jauni materiāli un jaunas

tehnoloģijas, kuru radīšanā iesaistītais risks

ir liels un priekšrocības pārāk nekonkrētas,

lai privātie uzņēmumi sniegtu visu

nepieciešamo finansējumu pētniecībai,

attīstībai, demonstrējumiem un ieviešanai.

Tādēļ privātā sektora ieguldījumu

veicināšanā svarīga loma ir valsts sektora

atbalstam un, lai sacenstos ar

tautsaimniecībām, kas sistemātiski iegulda

lielus līdzekļus līdzīgās tehnoloģijās, ir

jāapvieno Eiropas centieni un resursi

saskanīgā un efektīvākā veidā. Šajā ziņā

izšķirīga loma ir Eiropas tehnoloģiju

platformām, koordinētā veidā apvienojot

vajadzīgos pētniecības pasākumus. Turpmāk

izklāstītas darbības mērķa sasniegšanai. Ir

AM\607501LV.doc 89/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


darbība attiecībā uz zināšanām enerģētikas

politikas veidošanai, kas arī var sniegt

atbalstu jaunām politikas vajadzībām,

piemēram, saistībā ar Eiropas enerģētikas

politikas lomu starptautisko ar klimata

pārmaiņām saistīto darbību attīstībā un

saistībā ar energoapgādes, kā arī tās cenu

nestabilitāti un pārtraukumiem.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 90/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

paredzēta īpaša darbība attiecībā uz

zināšanām enerģētikas politikas veidošanai,

kas arī var sniegt atbalstu jaunām politikas

vajadzībām, piemēram, saistībā ar Eiropas

enerģētikas politikas lomu starptautisko ar

klimata pārmaiņām saistīto darbību attīstībā

un saistībā ar energoapgādes, kā arī tās cenu

nestabilitāti un pārtraukumiem.

Jaunas enerģijas ražošanas tehnoloģijas, piemēram, ūdeņraža baterijas, ir cieši saistītas ar

ārkārtīgi efektīvu, jaunu materiālu izstrādi, kam piemīt šim īpašajam uzdevumam piemērotas

īpašības. Jaunās tehnoloģijas negūs panākumus bez šādu piemērotu materiālu izstrādes.

Grozījumu iesniedza Toine Manders

Grozījums Nr. 756

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 3. punkts

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai

ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, kuru

radīšanā iesaistītais risks ir liels un

priekšrocības pārāk nekonkrētas, lai privātie

uzņēmumi sniegtu visu nepieciešamo

finansējumu pētniecībai, attīstībai,

demonstrējumiem un ieviešanai. Tādēļ

privātā sektora ieguldījumu veicināšanā

svarīga loma ir valsts sektora atbalstam un,

lai sacenstos ar tautsaimniecībām, kas

sistemātiski iegulda lielus līdzekļus līdzīgās

tehnoloģijās, ir jāapvieno Eiropas centieni

un resursi saskanīgā un efektīvākā veidā.

Šajā ziņā izšķirīga loma ir Eiropas

tehnoloģiju platformām, koordinētā veidā

apvienojot vajadzīgos pētniecības

pasākumus. Turpmāk izklāstītas darbības

mērķa sasniegšanai. Ir paredzēta īpaša

darbība attiecībā uz zināšanām enerģētikas

politikas veidošanai, kas arī var sniegt

atbalstu jaunām politikas vajadzībām,

piemēram, saistībā ar Eiropas enerģētikas

politikas lomu starptautisko ar klimata

pārmaiņām saistīto darbību attīstībā un

Or. fr

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai

ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, kā

kodoldalīšanās un kodolsintēze, kā arī

saules termālās enerģijas koncentrācija

(CPS), kuru radīšanā iesaistītais risks ir liels

un priekšrocības pārāk nekonkrētas, lai

privātie uzņēmumi sniegtu visu

nepieciešamo finansējumu pētniecībai,

attīstībai, demonstrējumiem un ieviešanai.

Tādēļ privātā sektora ieguldījumu

veicināšanā svarīga loma ir valsts sektora

atbalstam un, lai sacenstos ar

tautsaimniecībām, kas sistemātiski iegulda

lielus līdzekļus līdzīgās tehnoloģijās, ir

jāapvieno Eiropas centieni un resursi

saskanīgā un efektīvākā veidā. Šajā ziņā

izšķirīga loma ir Eiropas tehnoloģiju

platformām, koordinētā veidā apvienojot

vajadzīgos pētniecības pasākumus. Turpmāk

izklāstītas darbības mērķa sasniegšanai. Ir

paredzēta īpaša darbība attiecībā uz

zināšanām enerģētikas politikas veidošanai,

kas arī var sniegt atbalstu jaunām politikas

vajadzībām, piemēram, saistībā ar Eiropas


saistībā ar energoapgādes, kā arī tās cenu

nestabilitāti un pārtraukumiem.

Pamatojums

enerģētikas politikas lomu starptautisko ar

klimata pārmaiņām saistīto darbību attīstībā

un saistībā ar energoapgādes, kā arī tās cenu

nestabilitāti un pārtraukumiem.

Or. en

Pētījumiem šajās īpašajās jomās var būt izšķirīga nozīme, lai mazinātu atkarību no naftas un

CO2 emisiju, kā arī lai apmierinātu pieaugošo energoapgādes pieprasījumu.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 757

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 3. punkts

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai

ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, kuru

radīšanā iesaistītais risks ir liels un

priekšrocības pārāk nekonkrētas, lai privātie

uzņēmumi sniegtu visu nepieciešamo

finansējumu pētniecībai, attīstībai,

demonstrējumiem un ieviešanai. Tādēļ

privātā sektora ieguldījumu veicināšanā

svarīga loma ir valsts sektora atbalstam un,

lai sacenstos ar tautsaimniecībām, kas

sistemātiski iegulda lielus līdzekļus līdzīgās

tehnoloģijās, ir jāapvieno Eiropas centieni

un resursi saskanīgā un efektīvākā veidā.

Šajā ziņā izšķirīga loma ir Eiropas

tehnoloģiju platformām, koordinētā veidā

apvienojot vajadzīgos pētniecības

pasākumus. Turpmāk izklāstītas darbības

mērķa sasniegšanai. Ir paredzēta īpaša

darbība attiecībā uz zināšanām enerģētikas

politikas veidošanai, kas arī var sniegt

atbalstu jaunām politikas vajadzībām,

piemēram, saistībā ar Eiropas enerģētikas

politikas lomu starptautisko ar klimata

pārmaiņām saistīto darbību attīstībā un

saistībā ar energoapgādes, kā arī tās cenu

nestabilitāti un pārtraukumiem.

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai

par mazākas CO2 emisijas enerģētikas

sistēmu vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, kuru

radīšanā iesaistītais risks ir liels un

priekšrocības pārāk nekonkrētas, lai privātie

uzņēmumi sniegtu visu nepieciešamo

finansējumu pētniecībai, attīstībai,

demonstrējumiem un ieviešanai. Tādēļ

privātā sektora ieguldījumu veicināšanā

svarīga loma ir valsts sektora atbalstam un,

lai sacenstos ar tautsaimniecībām, kas

sistemātiski iegulda lielus līdzekļus līdzīgās

tehnoloģijās, ir jāapvieno Eiropas centieni

un resursi saskanīgā un efektīvākā veidā.

Šajā ziņā izšķirīga loma ir Eiropas

tehnoloģiju platformām, koordinētā veidā

apvienojot vajadzīgos pētniecības

pasākumus. Turpmāk izklāstītas darbības

mērķa sasniegšanai. Ir paredzēta īpaša

darbība attiecībā uz zināšanām enerģētikas

politikas veidošanai, kas arī var sniegt

atbalstu jaunām politikas vajadzībām,

piemēram, saistībā ar Eiropas enerģētikas

politikas lomu starptautisko ar klimata

pārmaiņām saistīto darbību attīstībā un

saistībā ar energoapgādes, kā arī tās cenu

nestabilitāti un pārtraukumiem.

Or. en

AM\607501LV.doc 91/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

7. pamatprogrammas darbības jāīsteno saskaņā ar Eiropas enerģētikas politiku, kuras mērķis

ir dažādot primārās enerģijas avotus, uzlabot energoefektivitāti un samazināt CO2 emisiju.

Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 758

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 3. punkts

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai

ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, kuru

radīšanā iesaistītais risks ir liels un

priekšrocības pārāk nekonkrētas, lai privātie

uzņēmumi sniegtu visu nepieciešamo

finansējumu pētniecībai, attīstībai,

demonstrējumiem un ieviešanai. Tādēļ

privātā sektora ieguldījumu veicināšanā

svarīga loma ir valsts sektora atbalstam un,

lai sacenstos ar tautsaimniecībām, kas

sistemātiski iegulda lielus līdzekļus līdzīgās

tehnoloģijās, ir jāapvieno Eiropas centieni

un resursi saskanīgā un efektīvākā veidā.

Šajā ziņā izšķirīga loma ir Eiropas

tehnoloģiju platformām, koordinētā veidā

apvienojot vajadzīgos pētniecības

pasākumus. Turpmāk izklāstītas darbības

mērķa sasniegšanai. Ir paredzēta īpaša

darbība attiecībā uz zināšanām enerģētikas

politikas veidošanai, kas arī var sniegt

atbalstu jaunām politikas vajadzībām,

piemēram, saistībā ar Eiropas enerģētikas

politikas lomu starptautisko ar klimata

pārmaiņām saistīto darbību attīstībā un

saistībā ar energoapgādes, kā arī tās cenu

nestabilitāti un pārtraukumiem.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 92/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai

par zemāka vai nulles līmeņa CO2 emisijas

enerģētikas sistēmu vajadzīgas jaunas

tehnoloģijas, kuru radīšanā iesaistītais risks

ir liels un priekšrocības pārāk nekonkrētas,

lai privātie uzņēmumi sniegtu visu

nepieciešamo finansējumu pētniecībai,

attīstībai, demonstrējumiem un ieviešanai.

Tādēļ privātā sektora ieguldījumu

veicināšanā svarīga loma ir valsts sektora

atbalstam un, lai sacenstos ar

tautsaimniecībām, kas sistemātiski iegulda

lielus līdzekļus līdzīgās tehnoloģijās, ir

jāapvieno Eiropas centieni un resursi

saskanīgā un efektīvākā veidā. Šajā ziņā

izšķirīga loma ir Eiropas tehnoloģiju

platformām, koordinētā veidā apvienojot

vajadzīgos pētniecības pasākumus. Turpmāk

izklāstītas darbības mērķa sasniegšanai. Ir

paredzēta īpaša darbība attiecībā uz

zināšanām enerģētikas politikas veidošanai,

kas arī var sniegt atbalstu jaunām politikas

vajadzībām, piemēram, saistībā ar Eiropas

enerģētikas politikas lomu starptautisko ar

klimata pārmaiņām saistīto darbību attīstībā

un saistībā ar energoapgādes, kā arī tās cenu

nestabilitāti un pārtraukumiem.

Or. en

7. pamatprogrammas darbības jāīsteno saskaņā ar Eiropas enerģētikas politiku, kuras mērķis

ir dažādot primārās enerģijas avotus, uzlabot energoefektivitāti un samazināt antropogēnā

CO2 emisiju. Parasti to dēvē par mazākas CO2 emisijas enerģētikas sistēmu.


Grozījumu iesniedza Fiona Hall

Grozījums Nr. 759

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 3. punkts

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai

ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, kuru

radīšanā iesaistītais risks ir liels un

priekšrocības pārāk nekonkrētas, lai privātie

uzņēmumi sniegtu visu nepieciešamo

finansējumu pētniecībai, attīstībai,

demonstrējumiem un ieviešanai. Tādēļ

privātā sektora ieguldījumu veicināšanā

svarīga loma ir valsts sektora atbalstam un,

lai sacenstos ar tautsaimniecībām, kas

sistemātiski iegulda lielus līdzekļus līdzīgās

tehnoloģijās, ir jāapvieno Eiropas centieni

un resursi saskanīgā un efektīvākā veidā.

Šajā ziņā izšķirīga loma ir Eiropas

tehnoloģiju platformām, koordinētā veidā

apvienojot vajadzīgos pētniecības

pasākumus. Turpmāk izklāstītas darbības

mērķa sasniegšanai. Ir paredzēta īpaša

darbība attiecībā uz zināšanām enerģētikas

politikas veidošanai, kas arī var sniegt

atbalstu jaunām politikas vajadzībām,

piemēram, saistībā ar Eiropas enerģētikas

politikas lomu starptautisko ar klimata

pārmaiņām saistīto darbību attīstībā un

saistībā ar energoapgādes, kā arī tās cenu

nestabilitāti un pārtraukumiem.

Pamatojums

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai

ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, kuru

radīšanā iesaistītais risks ir liels un peļņa

pārāk nekonkrēta, lai privātie uzņēmumi

sniegtu visu nepieciešamo finansējumu

pētniecībai, attīstībai, demonstrējumiem un

ieviešanai. Tādēļ privātā sektora ieguldījumu

veicināšanā svarīga loma ir valsts sektora

atbalstam un, lai sacenstos ar

tautsaimniecībām, kas sistemātiski iegulda

lielus līdzekļus līdzīgās tehnoloģijās, ir

jāapvieno Eiropas centieni un resursi

saskanīgā un efektīvākā veidā. Šajā ziņā

izšķirīga loma ir Eiropas tehnoloģiju

platformām, koordinētā veidā apvienojot

vajadzīgos pētniecības pasākumus. Turpmāk

izklāstītas darbības mērķa sasniegšanai. Ir

paredzēta īpaša darbība attiecībā uz

zināšanām enerģētikas politikas veidošanai,

kas arī var sniegt atbalstu jaunām politikas

vajadzībām, piemēram, saistībā ar Eiropas

enerģētikas politikas lomu starptautisko ar

klimata pārmaiņām saistīto darbību attīstībā

un saistībā ar energoapgādes, kā arī tās cenu

nestabilitāti un pārtraukumiem.

Pēdējā rindkopā ,,peļņa” iederas labāk nekā ,,priekšrocības”, jo ,,priekšrocības” nozīmē

labumu, ko tehnoloģija dos sabiedrībai kopumā, un tas ir ļoti labi jāsaprot, jo tas ir

pamatojums, izvirzot pirmajā vietā sabiedrības līdzekļus.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann, Vincent Peillon

Grozījums Nr. 760

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums”, 3. punkts

Or. en

AM\607501LV.doc 93/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai

ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, kuru

radīšanā iesaistītais risks ir liels un

priekšrocības pārāk nekonkrētas, lai privātie

uzņēmumi sniegtu visu nepieciešamo

finansējumu pētniecībai, attīstībai,

demonstrējumiem un ieviešanai. Tādēļ

privātā sektora ieguldījumu veicināšanā

svarīga loma ir valsts sektora atbalstam un,

lai sacenstos ar tautsaimniecībām, kas

sistemātiski iegulda lielus līdzekļus līdzīgās

tehnoloģijās, ir jāapvieno Eiropas centieni

un resursi saskanīgā un efektīvākā veidā.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 94/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai

par mazākas CO2 emisijas enerģētikas

sistēmu ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas,

kuru radīšanā iesaistītais risks ir liels un

priekšrocības pārāk nekonkrētas, lai privātie

uzņēmumi sniegtu visu nepieciešamo

finansējumu pētniecībai, attīstībai,

demonstrējumiem un ieviešanai. Tādēļ

privātā sektora ieguldījumu veicināšanā

svarīga loma ir valsts sektora atbalstam un,

lai sacenstos ar tautsaimniecībām, kas

sistemātiski iegulda lielus līdzekļus līdzīgās

tehnoloģijās, ir jāapvieno Eiropas centieni

un resursi saskanīgā un efektīvākā veidā.

Or. en

7. pamatprogrammas darbības jāīsteno saskaņā ar Eiropas enerģētikas politiku, kuras mērķis

ir dažādot primārās enerģijas avotus, uzlabot energoefektivitāti un samazināt antropogēnā

CO2 emisiju. Parasti to dēvē par mazākas CO2 emisijas enerģētikas sistēmu.

Grozījumu iesniedza Giles Chichester

Grozījums Nr. 761

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums”, 3. punkts

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai

ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, kuru

radīšanā iesaistītais risks ir liels un

priekšrocības pārāk nekonkrētas, lai privātie

uzņēmumi sniegtu visu nepieciešamo

finansējumu pētniecībai, attīstībai,

demonstrējumiem un ieviešanai. Tādēļ

privātā sektora ieguldījumu veicināšanā

svarīga loma ir valsts sektora atbalstam un,

lai sacenstos ar tautsaimniecībām, kas

sistemātiski iegulda lielus līdzekļus līdzīgās

tehnoloģijās, ir jāapvieno Eiropas centieni

un resursi saskanīgā un efektīvākā veidā.

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai

par mazākas CO2 emisijas enerģētikas

sistēmu ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas,

kuru radīšanā iesaistītais risks ir liels un

priekšrocības pārāk nekonkrētas, lai privātie

uzņēmumi sniegtu visu nepieciešamo

finansējumu pētniecībai, attīstībai,

demonstrējumiem un ieviešanai. Tādēļ

privātā sektora ieguldījumu veicināšanā

svarīga loma ir valsts sektora atbalstam un,

lai sacenstos ar tautsaimniecībām, kas

sistemātiski iegulda lielus līdzekļus līdzīgās

tehnoloģijās, ir jāapvieno Eiropas centieni

un resursi saskanīgā un efektīvākā veidā.

Or. en


Pamatojums

7. pamatprogrammas darbības jāīsteno saskaņā ar Eiropas enerģētikas politiku, kuras mērķis

ir dažādot primārās enerģijas avotus, uzlabot energoefektivitāti un samazināt antropogēnā

CO2 emisiju. Parasti to dēvē par mazākas CO2 emisijas enerģētikas sistēmu.

Grozījumu iesniedza Angelika Niebler

Grozījums Nr. 762

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksta ,,Pamatojums” 3. punkts

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai

ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, kuru

radīšanā iesaistītais risks ir liels un

priekšrocības pārāk nekonkrētas, lai privātie

uzņēmumi sniegtu visu nepieciešamo

finansējumu pētniecībai, attīstībai,

demonstrējumiem un ieviešanai. Tādēļ

privātā sektora ieguldījumu veicināšanā

svarīga loma ir valsts sektora atbalstam un,

lai sacenstos ar tautsaimniecībām, kas

sistemātiski iegulda lielus līdzekļus līdzīgās

tehnoloģijās, ir jāapvieno Eiropas centieni

un resursi saskanīgā un efektīvākā veidā.

Šajā ziņā izšķirīga loma ir Eiropas

tehnoloģiju platformām, koordinētā veidā

apvienojot vajadzīgos pētniecības

pasākumus. Turpmāk izklāstītas darbības

mērķa sasniegšanai. Ir paredzēta īpaša

darbība attiecībā uz zināšanām enerģētikas

politikas veidošanai, kas arī var sniegt

atbalstu jaunām politikas vajadzībām,

piemēram, saistībā ar Eiropas enerģētikas

politikas lomu starptautisko ar klimata

pārmaiņām saistīto darbību attīstībā un

saistībā ar energoapgādes, kā arī tās cenu

nestabilitāti un pārtraukumiem.

Pamatojums

Enerģētikas sistēmas radikālai pārveidošanai

par uzticamu, konkurētspējīgu un

ilgtspējīgu enerģētikas sistēmu vajadzīgas

jaunas tehnoloģijas, kuru radīšanā iesaistītais

risks ir liels un priekšrocības pārāk

nekonkrētas, lai privātie uzņēmumi sniegtu

visu nepieciešamo finansējumu pētniecībai,

attīstībai, demonstrējumiem un ieviešanai.

Tādēļ privātā sektora ieguldījumu

veicināšanā svarīga loma ir valsts sektora

atbalstam un, lai sacenstos ar

tautsaimniecībām, kas sistemātiski iegulda

lielus līdzekļus līdzīgās tehnoloģijās, ir

jāapvieno Eiropas centieni un resursi

saskanīgā un efektīvākā veidā. Šajā ziņā

izšķirīga loma ir Eiropas tehnoloģiju

platformām, koordinētā veidā apvienojot

vajadzīgos pētniecības pasākumus. Turpmāk

izklāstītas darbības mērķa sasniegšanai. Ir

paredzēta īpaša darbība attiecībā uz

zināšanām enerģētikas politikas veidošanai,

kas arī var sniegt atbalstu jaunām politikas

vajadzībām, piemēram, saistībā ar Eiropas

enerģētikas politikas lomu starptautisko ar

klimata pārmaiņām saistīto darbību attīstībā

un saistībā ar energoapgādes, kā arī tās cenu

nestabilitāti un pārtraukumiem.

Or. en

7. pamatprogrammas darbības jāīsteno saskaņā ar Eiropas enerģētikas politiku, kuras mērķis

ir dažādot primārās enerģijas avotus, uzlabot energoefektivitāti un samazināt antropogēnā

AM\607501LV.doc 95/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


CO2 emisiju. Lai Eiropā aizsargātu nodarbinātību, mums vajadzīga konkurētspējīga un

uzticama energoapgāde.

Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Grozījums Nr. 763

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, jauna ievadfrāze

Pamatojums

PE 371.783v01-00 96/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Divas trešdaļas no šai jomai piešķirtā

budžeta būs vērstas uz pētījumiem, kas

veikti attiecībā uz tālāk minētajām trim ar

atjaunīgo enerģiju saistītām darbībām un

darbību ,,Energoefektivitāte un

ietaupījumi.”

Or. en

The European Parliament has an opportunity to decide on the general direction that energy

research policy should take until 2013 in order to best accomplish the goal of a competitive,

environmentally-friendly economy less exposed to disruptions caused by volatile energy

prices. Taking a clear position on research policy now could shape the energy landscape for

many years to come as the research results get taken up in commercial products. Similarly to

FP4 (1995-1998), when renewable energy, energy efficiency and fossil energy each had their

own defined budgets, clear budgets for certain categories of technologies should be adopted.

This has advantages in terms of transparency towards the EU citizen and provides reassurance

of the EU’s commitment to the industries involved in research in each area.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz,Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 764

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, jauna ievadfrāze

Līdzekļu izvietojums enerģijas nozarē būs

balstīts uz kritērijiem, kas ļaus novērtēt

tehnoloģiju iespējas dot ieguldījumu ES

enerģētikas mērķu izpildē. Tie ir: izveidot

konkurētspējīgu, ilgtspējīgi videi draudzīgu

un drošu enerģētikas nozari. Relatīvi

ierobežotie ES līdzekļi šīs jomas pētniecībai

un attīstībai būs vērsti uz tehnoloģijām, kas

spēj panākt strauju CO2 emisijas


Pamatojums

samazinājumu.

Or. en

Relatīvi ierobežotie ES līdzekļi, kas piešķirti ar kodolenerģiju nesaistītu enerģētikas problēmu

pētniecībai un attīstībai, jāiedala pēc prioritātēm, sākot ar tehnoloģijām, kas ierindojas

augstāk pēc atbilstības šādu zinātnisku mērķu kritērijiem: samazināt ES enerģētisko atkarību

un pazemināt ievestās enerģijas īpatsvaru; mazināt daudzas drošības politikas problēmas;

panākt strauju CO2 emisijas samazinājumu un dot ieguldījumu ES vispārējā konkurētspējā un

darbavietu radīšanā pārredzamā laika posmā.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz,Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 765

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, jauna ievadfrāze

Pamatojums

Katrai tehnoloģijai jānosaka skaidras

budžeta pozīcijas enerģijas pētniecībai

saskaņā ar šo sadarbības programmu.

Līdzīgi kā tas bija 4. pamatprogrammā (1995. – 1998. gadam), kad atjaunīgajai enerģijai,

energoefektivitātei un izrakteņu enerģijai bija noteikts atsevišķs budžets, skaidras budžeta

pozīcijas jāpieņem arī topošajā pamatprogrammā. Pat neņemot vērā apstākli, ka tas

palielinās ieguldītāju uzticību un uzlabos plānošanu, tas palīdzēs arī Parlamentam un

sabiedrībai iegūt vairāk informācijas par to, kādam nolūkam ES tērē nodokļu maksātāju

naudu. Tādējādi būs uzlabota pārredzamība un uzraudzība.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz,Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 766

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, jauna ievadfrāze un sadaļu kārtības maiņa

Or. en

Darbības norādītas to prioritātes kārtībā un

tām būs atsevišķas budžeta pozīcijas.

Ūdeņradis un kurināmā elementi 1. Energoefektivitāte un ietaupījumi

AM\607501LV.doc 97/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Atjaunojamās elektroenerģijas ražošana 2. Atjaunīgā enerģija – degvielas ražošana,

atjaunīgā enerģija – elektrība, un atjaunīgā

enerģija – siltums un aukstums

Atjaunojamo veidu degvielas ražošana 3. Viedi enerģētikas tīkli

Atjaunojamie avoti apsildei un dzesēšanai 4. Zināšanas enerģētikas politikas

veidošanai

CO2 uztveršanas un uzglabāšanas

tehnoloģijas nulles izmešu līmeņa

elektroenerģijas ieguvei

PE 371.783v01-00 98/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

5. Ūdeņradis un kurināmā elementi

Tīrās akmeņogļu tehnoloģijas 6. Oglekļa uztveršana un uzglabāšana

Viedi enerģētikas tīkli

Energoefektivitāte un ietaupījumi

Zināšanas enerģētikas politikas veidošanai

Pamatojums

Or. en

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable

and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding

and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these

concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended.

The coal industry is established with a large turnover and profits. Moreover, this sector has

and continues to receive huge energy subsidies. Over the last decade four ‘old’ Member

States (France, Germany, Spain and UK) granted approximately €70 billion in aid to their

industry for both production subsidies and to help phase out the industry. The enlargement of

the European Union has lead to additional State Aid claims for the coal sector with four new

Members granting aid to the coal sector, and in particular Poland that granted €3.8 billion in

2003. Finally, the coal sector continues to receive EU's support through its Research Fund

for Coal and Steel (RFCS).

Any EU public funding for clean coal research should be conducted through this Research

Fund for Coal and Steel (RFCS). The treaty constituting the European Coal and Steel

Community which expired in 2003, has left behind assets of € 1.6 billion. The RFCS is

already very much focusing on research in clean coal technologies: during the period 2003-

2006, on average, about 57% of the available yearly funding has been allocated to research

area in this area.


Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz,Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 767

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 1. aizzīme

Integrētas darbības, lai nodrošinātu stabilu

tehnoloģisku pamatu konkurētspējīgai ES

kurināmā elementu un ūdeņraža nozarei

stacionāriem, pārnēsājamiem un transporta

lietojumiem. Ūdeņraža un kurināmā

elementu Eiropas tehnoloģiju platforma

atbalsta šo darbību, ierosinot integrētu

pētniecības un ieviešanas stratēģiju.

Pamatojums

Integrētas darbības, lai nodrošinātu stabilu

tehnoloģisku pamatu konkurētspējīgai ES

kurināmā elementu un ūdeņraža nozarei, ar

finansējumu šajā pozīcijā, sniedzot atbalstu

stacionāriem un pārnēsājamiem

lietojumiem, kas balstīti uz atjaunīgiem

enerģijas avotiem.

Or. en

In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research

should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

The research for alternative fuels proposed under the ‘Transport’ heading will cover the use

of hydrogen for transport applications (‘Specific Programmes’ - COM(2005) 440, page 59).

This deletion avoids the possibility of double funding from the ‘Energy’ heading (which has

less than half of the budget that the Commission proposes for ‘Transport’).

Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is

no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which

Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the Zero-

Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the Future

Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the formation stage

such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology Platform.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 768

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 1. aizzīme

Integrētas darbības, lai nodrošinātu stabilu

tehnoloģisku pamatu konkurētspējīgai ES

kurināmā elementu un ūdeņraža nozarei

stacionāriem, pārnēsājamiem un transporta

lietojumiem. Ūdeņraža un kurināmā

elementu Eiropas tehnoloģiju platforma

atbalsta šo darbību, ierosinot integrētu

Integrētas darbības, lai nodrošinātu stabilu

tehnoloģisku pamatu konkurētspējīgai ES

kurināmā elementu un ūdeņraža nozarei

stacionāriem, pārnēsājamiem un transporta

lietojumiem. Ūdeņraža un kurināmā

elementu Eiropas tehnoloģiju platforma

atbalsta šo darbību, ierosinot integrētu

pētniecības un ieviešanas stratēģiju un

AM\607501LV.doc 99/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


pētniecības un ieviešanas stratēģiju. organizējot sistēmu biomasas ražošanai,

savākšanai un apstrādei ūdeņraža

ražošanas vajadzībām.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 100/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Or. en

Šī tehnoloģija šķiet ārkārtīgi daudzsološa, lai jau pēc neilga laika nodrošinātu ūdeņradi, kas

būtu konkurētspējīgā līmenī cenas un daudzuma ziņā.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 769

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 2. aizzīme

Tehnoloģijas, lai palielinātu vispārējo

pārveides efektivitāti, samazinot izmaksas

elektrības ražošanai no vietējiem

atjaunojamiem enerģijas avotiem, un lai

izstrādātu un demonstrētu tehnoloģijas, kas

ir piemērotas dažādiem reģionāliem

apstākļiem.

Pamatojums

Tehnoloģijas, lai palielinātu vispārējo

pārveides efektivitāti, samazinot izmaksas

elektrības ražošanai no vietējiem

atjaunojamiem enerģijas avotiem, tostarp

atkritumiem, un lai izstrādātu un

demonstrētu tehnoloģijas, kas ir piemērotas

dažādiem reģionāliem apstākļiem.

Šeit nepieciešams izcelt un pievienot enerģijas ražošanas iespējām ,,atkritumu bioloģiski

noārdāmo daļu”.

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann, Vincent Peillon

Grozījums Nr. 770

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 3. aizzīme

Integrētas pārveides tehnoloģijas: izstrādāt

un samazināt vienības pašizmaksu cietajiem,

šķidrajiem un gāzveida kurināmajiem

(tostarp ūdeņradim), ko ražo no

atjaunojamiem enerģijas avotiem, nolūkā

Or. es

Integrētas pārveides tehnoloģijas: izstrādāt

un samazināt vienības pašizmaksu cietajiem,

šķidrajiem un gāzveida kurināmajiem

(tostarp ūdeņradim), ko ražo no

atjaunojamiem enerģijas avotiem, nolūkā


adīt oglekļa-neitrālu kurināmo rentablu

ražošanu un lietošanu, jo īpaši šķidro

biodegvielu transportam.

Pamatojums

radīt oglekļa-neitrālu kurināmo rentablu

ražošanu, uzglabāšanu, sadali un lietošanu,

jo īpaši šķidro biodegvielu transportam.

Ir vērts pētīt šīs darbības, ņemot vērā ūdeņraža bīstamību. Turklāt tās loģiski iekļaujas

produkta ciklā.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 771

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 3. aizzīme

Integrētas pārveides tehnoloģijas: izstrādāt

un samazināt vienības pašizmaksu cietajiem,

šķidrajiem un gāzveida kurināmajiem

(tostarp ūdeņradim), ko ražo no

atjaunojamiem enerģijas avotiem, nolūkā

radīt oglekļa-neitrālu kurināmo rentablu

ražošanu un lietošanu, jo īpaši šķidro

biodegvielu transportam.

Pamatojums

Or. fr

Integrētas pārveides tehnoloģijas: izstrādāt

un samazināt vienības pašizmaksu cietajiem,

šķidrajiem un gāzveida kurināmajiem

(tostarp ūdeņradim), ko ražo no

atjaunojamiem enerģijas avotiem, tostarp

enerģētiskām lauksaimniecības kultūrām,

biomasas un atkritumien, nolūkā radīt

oglekļa-neitrālu kurināmo rentablu ražošanu

un lietošanu, jo īpaši šķidro biodegvielu

transportam un elektrības ražošanai.

Or. es

Enmienda en coordinación con la propuesta de la Comisión para el desarrollo del programa

"Cooperación". En el apartado equivalente sobre fuentes renovables (COM 440 del 2005,

capítulo 5 "Energía") se recogen las posibilidades que ofrece "la fracción biodegradable de

los residuos" para la generación de energía. Dado su enorme potencial, parece adecuado

citarlo asimismo en esta parte general del Séptimo Programa Marco. También, y por las

mismas razones, conviene que la parte general cite a la biomasa y a los cultivos energéticos.

Por otro lado, cabe matizar que el uso de los biocombustibles no se circunscribe al ámbito

del transporte, sino que pueden desde nutrir maquinaria de producción hasta servir como

carburante para la generación eléctrica. De ahí, la necesidad de aumentar los esfuerzos de

investigación en su perfeccionamiento.

AM\607501LV.doc 101/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Grozījums Nr. 772

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 3. aizzīme

Integrētas pārveides tehnoloģijas: izstrādāt

un samazināt vienības pašizmaksu cietajiem,

šķidrajiem un gāzveida kurināmajiem

(tostarp ūdeņradim), ko ražo no

atjaunojamiem enerģijas avotiem, nolūkā

radīt oglekļa-neitrālu kurināmo rentablu

ražošanu un lietošanu, jo īpaši šķidro

biodegvielu transportam.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 102/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Integrētas pārveides tehnoloģijas: izstrādāt

un samazināt vienības pašizmaksu cietajiem,

šķidrajiem un gāzveida kurināmajiem

(tostarp ūdeņradim), ko ražo no

atjaunojamiem enerģijas avotiem, nolūkā

radīt oglekļa-neitrālu kurināmo rentablu

ražošanu un lietošanu, jo īpaši šķidro

biodegvielu transportam, tostarp

enerģētiskām lauksaimniecības kultūrām,

kas īpaši uzlabotas ar selekcijas palīdzību,

izmantojot tradicionālas un

biotehnoloģiskas metodes.

Jāiekļauj visa vērtība. Īpaši enerģijas lietojumam paredzētas, uzlabotas lauksaimniecības

kultūras būtiski paaugstinās efektivitāti un līdz ar to arī alternatīvās energoapgādes

konkurētspēju. Šie kultūraugi palīdzēs atvērt jaunus tirgus un tādējādi dos ieguldījumu,

specializācijas un izaugsmes iespējas Eiropas lauksaimniecībai un lauku apgabaliem.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz,Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 773

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 3. aizzīme

Integrētas pārveides tehnoloģijas: izstrādāt

un samazināt vienības pašizmaksu cietajiem,

šķidrajiem un gāzveida kurināmajiem

(tostarp ūdeņradim), ko ražo no

atjaunojamiem enerģijas avotiem, nolūkā

radīt oglekļa-neitrālu kurināmo rentablu

ražošanu un lietošanu, jo īpaši šķidro

biodegvielu transportam.

Or. en

Integrētas pārveides tehnoloģijas: izstrādāt

un samazināt vienības pašizmaksu cietajiem,

šķidrajiem un gāzveida kurināmajiem, ko

ražo no atjaunojamiem enerģijas avotiem,

nolūkā radīt tādu kurināmo rentablu

ražošanu un lietošanu, kas atbilst enerģijas

ķēdes no degvielas ieguves brīža līdz

transportlīdzekļa kustības uzsākšanai

(,,well-to-wheel”) pilnīga novērtējuma

prasībām, īpaši ņemot vērā enerģijas un

klimata līdzsvaru attiecībā uz šķidro


Pamatojums

biodegvielu transportam.

Or. en

7. pamatprogrammas pētniecības un attīstības darbības attiecībā uz šķidrajām biodegvielām

jākoncentrē uz tām degvielām, kuras pilnībā atbilst enerģijas ķēdes no degvielas ieguves

brīža līdz transportlīdzekļa kustības uzsākšanai (,,well-to-wheel”) pilnīga novērtējuma

prasībām, jo īpaši attiecībā uz siltumnīcefekta gāzēm.

Grozījumu iesniedza Daniel Caspary

Grozījums Nr. 774

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 4. aizzīme

Tehnoloģijas, lai palielinātu efektivitāti un

samazinātu izmaksas apsildei un dzesēšanai

no atjaunojamiem enerģijas avotiem,

nodrošinot to lietošanu dažādos reģionālos

apstākļos.

Pamatojums

Tehnoloģijas un infrastruktūras, lai

palielinātu efektivitāti un samazinātu

izmaksas apsildei un dzesēšanai no

atjaunojamiem enerģijas avotiem, nodrošinot

to lietošanu dažādos reģionālos apstākļos.

Siltuma tālā un tuvā padeve apsildei un dzesēšanai ir līdzeklis, ar kura palīdzību lielā mērā

paaugstināt atjaunīgo enerģijas avotu īpatsvaru un tādējādi sekmēt izmaksu samazināšanu.

Or. de

Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera,

Gunnar Hökmark, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 775

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 4. aizzīme

Tehnoloģijas, lai palielinātu efektivitāti un

samazinātu izmaksas apsildei un dzesēšanai

no atjaunojamiem enerģijas avotiem,

nodrošinot to lietošanu dažādos reģionālos

apstākļos.

Tehnoloģijas un infrastruktūras, lai

palielinātu efektivitāti un samazinātu

izmaksas apsildei un dzesēšanai no

atjaunojamiem enerģijas avotiem, nodrošinot

to lietošanu dažādos reģionālos apstākļos.

AM\607501LV.doc 103/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

Apgabalu apsildes un dzesēšanas sistēmas ir līdzeklis, lai ievērojami palielinātu atjaunīgo

enerģijas avotu (AEA) īpatsvaru un tādējādi samazinātu izmaksas. Jo īpaši šis sektors ļauj

piekļūt apsildes un dzesēšanas patērētājiem, nodrošinot ekonomiski efektīvu AEA lietojumu

dažādos reģionālos apstākļos (kur iespējams izmantot, piemēram, biomasu, ģeotermisko

enerģiju utt.).

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 776

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 4. aizzīme

Tehnoloģijas, lai palielinātu efektivitāti un

samazinātu izmaksas apsildei un dzesēšanai

no atjaunojamiem enerģijas avotiem,

nodrošinot to lietošanu dažādos reģionālos

apstākļos.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 104/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Or. en

Pētniecības, attīstības un demonstrācijas

koncentrēšana uz tehnoloģijām, lai

palielinātu efektivitāti un samazinātu aktīvas

apsildes un dzesēšanas izmaksas no

atjaunojamiem enerģijas avotiem, nodrošinot

to lietošanu dažādos reģionālos apstākļos.

Rosināt veikt uzlabojumus sistēmās, kur

izmanto pasīvu vai dabiski radītu apsildi, jo

īpaši, ņemot vērā mērķi panākt ēku

konstrukcijas energoefektivitāti.

Izteikts ierosinājums standartizēt atsevišķu punktu virsrakstus, lai izceltu trīs zinātniskos

elementus – pētniecību, attīstību un demonstrāciju.

Piemērojot tiesību aktus attiecībā uz ēku energoefektivitāti, Savienībai jāturpina pētījumi

pasīvu vai dabiski radītu apsildes sistēmu jomā.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 777

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 5. aizzīme

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā Pētniecības, attīstības un demonstrācijas

Or. es


izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas ieguves

stacijas ar nullei tuvu izmešu līmeni,

pamatojoties uz CO2 uztveršanas un

uzglabāšanas tehnoloģijām.

Pamatojums

koncentrēšana uz tehnoloģijām, lai krasi

samazinātu izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas ieguves

stacijas ar nullei tuvu izmešu līmeni,

pamatojoties uz CO2 uztveršanas un

uzglabāšanas tehnoloģijām.

Izteikts ierosinājums standartizēt atsevišķu punktu virsrakstus, lai izceltu trīs zinātniskos

elementus – pētniecību, attīstību un demonstrāciju.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 778

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 5. aizzīme

CO2 uztveršanas un uzglabāšanas

tehnoloģijas nulles izmešu līmeņa

elektroenerģijas ieguvei

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas ieguves

stacijas ar nullei tuvu izmešu līmeni,

pamatojoties uz CO2 uztveršanas un

uzglabāšanas tehnoloģijām.

Pamatojums

Or. es

CO2 uztveršanas un pārveides tehnoloģijas,

lai to izmantotu kā izejvielu, un

uzglabāšanas tehnoloģijas nulles izmešu

līmeņa elektroenerģijas un/ vai tvaika

ieguvei

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas un/ vai

tvaika ieguves stacijas ar nullei tuvu izmešu

līmeni, pamatojoties uz CO2 uztveršanas,

pārveides un uzglabāšanas tehnoloģijām, jo

īpaši pazemes uzglabāšanu.

Les grandes installations de combustion qui produisent de la vapeur sous chaudière dans le

cadre ou non de système de cogénération peuvent représenter plusieurs centaines de MW,

notamment pour les sites chimiques, pétrochimiques et sidérurgiques. A titre d’illustration,

plus de 50% du gaz naturel combustible vendu en France est converti sous chaudière. Ces

installations devront, elles aussi, à terme, réduire drastiquement leurs émissions de CO2 et

avoir recours aux technologies de capture et stockage du CO2. Aussi les spécificités des

Or. fr

AM\607501LV.doc 105/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


installations industrielles doivent être prises en compte dans les projets de recherche.

Il convient de ne pas se limiter au stockage du CO2 mais également de promouvoir des

recherches visant à valoriser le CO2. Il peut, en effet, être utilisé comme source de carbone

dans l’élaboration de molécules complexes. Certaines méthodologies de synthèse pourraient

utiliser des liaisons C-C via le CO2.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 779

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 5. aizzīmes nosaukums un pants

CO2 uztveršanas un uzglabāšanas

tehnoloģijas nulles izmešu līmeņa

elektroenerģijas ieguvei

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas ieguves

stacijas ar nullei tuvu izmešu līmeni,

pamatojoties uz CO2 uztveršanas un

uzglabāšanas tehnoloģijām.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 106/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

CO2 uztveršanas, uzglabāšanas un

pārveides tehnoloģijas, lai to izmantotu kā

izejvielu nulles izmešu līmeņa

elektroenerģijas un/ vai tvaika ieguvei

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas un/ vai

tvaika ieguves stacijas ar nullei tuvu izmešu

līmeni, pamatojoties uz CO2 uztveršanas,

uzglabāšanas un pārveides tehnoloģijām.

Or. en

Lielu tvaika ieguves staciju (ar vai bez koģenerācijas sistēmām) īpatsvars ir simtiem MW, jo

īpaši ķīmijas, naftas ķīmijas un tērauda rūpniecības vietās. Piemēram, vairāk nekā 50 % no

Francijā dedzināšanai izmantotās dabas gāzes sadedzina rūpnieciskajos tvaika katlos. Arī šo

iekārtu CO2 emisija turpmāk būs krasi jāsamazina, un tajās būs jāpielieto CO2 uztveršanas

un uzglabāšanas, kā arī pārveides tehnoloģijas.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz,Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 780

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 5. aizzīme

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas

ieguves stacijas ar nullei tuvu izmešu

Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas

tehnoloģiju pētījumi būs vērsti uz sociālu,

ekonomisku, tiesisku un vides kritēriju

attīstību, tostarp arī uzglabāšanas


līmeni, pamatojoties uz CO2 uztveršanas un

uzglabāšanas tehnoloģijām.

Pamatojums

noturības garantijām visa tā dzīvescikla

laikā. Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas

projekti būs pakļauti neatkarīgai,

zinātniskai pārbaudei un uzraudzībai to

norises vietās, un rezultātus pilnībā atklās

sabiedrībai.

Pirms tērēt naudu CO2 uzglabāšanas tehnoloģiju izveidei, ir svarīgi detalizēti izprast

procesus, ar kuriem nodrošina CO2 drošu uzglabāšanu. Ogļu un tērauda izpētes fonds

finansē arī CO2 atdalīšanas pētījumus. Piemēram, 2003. gadā tas finansēja projektu ,,CO2

uztveršanas un ģeoloģiskas atdalīšanas iespēju novērtējums”.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 781

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts” ,,Darbības”, 5. aizzīme

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas ieguves

stacijas ar nullei tuvu izmešu līmeni,

pamatojoties uz CO2 uztveršanas un

uzglabāšanas tehnoloģijām.

Pamatojums

Or. en

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas ieguves

stacijas ar nullei tuvu izmešu līmeni,

pamatojoties uz CO2 uztveršanas un

uzglabāšanas tehnoloģijām, kā arī ar CO2

bagātinātu atmosfēru, kas stimulē augu

izcelsmes organismu augšanu.

CO2 esamība atmosfērā ir noteicošs faktors augu augšanai, un būtu jāturpina šīs iedarbības

pētījumi, lai sekmētu enerģētisko lauksaimniecības kultūru ražošanu.

Grozījumu iesniedza Nicole Fontaine

Grozījums Nr. 782

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts” ,,Darbības”, 5. aizzīme

Or. en

AM\607501LV.doc 107/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


CO2 uztveršanas un uzglabāšanas

tehnoloģijas nulles izmešu līmeņa

elektroenerģijas ieguvei

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas ieguves

stacijas ar nullei tuvu izmešu līmeni,

pamatojoties uz CO2 uztveršanas un

uzglabāšanas tehnoloģijām.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 108/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

CO2 uztveršanas un pārveides tehnoloģijas,

lai to izmantotu kā izejvielu, un

uzglabāšanas tehnoloģijas nulles izmešu

līmeņa elektroenerģijas ieguvei

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas ieguves

stacijas ar nullei tuvu izmešu līmeni,

pamatojoties uz CO2 uztveršanas, pārveides

un uzglabāšanas tehnoloģijām.

Pasākumus nedrīkst ierobežot līdz vienkāršai CO2 uzglabāšanai, bet tajos jāiekļauj arī tādas

pētniecības veicināšana, kuras mērķis ir iegūt no CO2 visu iespējamo labumu. To var

izmantot kā oglekļa avotu kompleksu molekulu veidošanai. Atsevišķās sintēzes metodēs

iespējams izmantot C-C saiti caur CO2.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Grozījums Nr. 783

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 5. aizzīme

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas ieguves

stacijas ar nullei tuvu izmešu līmeni,

pamatojoties uz CO2 uztveršanas un

uzglabāšanas tehnoloģijām.

Pamatojums

Or. fr

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas negatīvo ietekmi uz vidi,

cenšoties nodrošināt efektīvas

elektroenerģijas ieguves stacijas ar nullei

tuvu izmešu līmeni, piemēram,

konkurētspējīgām brūnoglēm, pamatojoties

uz CO2 uztveršanas un uzglabāšanas

tehnoloģijām.

Or. de

Eiropas rīcībā ir, piemēram, brūnogles kā konkurētspējīgs izrakteņu enerģijas nesējs, no kura

izmantošanas nākotnes jauktajās enerģijās nebūs iespējams atteikties. Lai mazinātu šīs

izmantošanas negatīvo ietekmi uz vidi, jāpastiprina centieni radīt spēkstacijas bez CO2.


Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 784

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 5. aizzīme

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas ieguves

stacijas ar nullei tuvu izmešu līmeni,

pamatojoties uz CO2 uztveršanas un

uzglabāšanas tehnoloģijām.

Pamatojums

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas ieguves

stacijas ar nullei tuvu izmešu līmeni,

pamatojoties uz CO2 uztveršanas un

uzglabāšanas tehnoloģijām. Jāatbalsta CO2

uzglabāšanas pārveides iespējas kokā un

koka produktos. Atbalsts sniedzams

turpmākiem pētījumiem par koka kā

atjaunīga un klimatiski neitrāla

celtniecības materiāla izmantošanu.

Or. de

Tradicionālās mežsaimniecības metodes un mežizstrādes tehnoloģijas joprojām neapmierina

visas prasības, kas izvirzītas optimālai dažādu ražošanas procesu apgādei ar rūpnieciskiem

kokmateriāliem un enerģijas ieguvei paredzētu meža biomasu.

Izaicinājums ir jaunu, tīrāku šķirošanas, selektīvas atdalīšanas un atguves procesu izstrāde,

kad proporcionāli daudz lielāka kopējās biomasas daļa tiek atkārtoti pārstrādāta materiālā

formā, vienlaikus saglabājot enerģijas ieguvi.

Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 785

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 5. aizzīme

CO2 uztveršanas un uzglabāšanas

tehnoloģijas nulles izmešu līmeņa

elektroenerģijas ieguvei

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas ieguves

stacijas ar nullei tuvu izmešu līmeni,

pamatojoties uz CO2 uztveršanas un

uzglabāšanas tehnoloģijām.

CO2 uztveršanas un uzglabāšanas

tehnoloģijas nulles izmešu līmeņa

elektroenerģijas un/ vai tvaika ieguvei

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas un/ vai

tvaika ieguves stacijas ar nullei tuvu izmešu

līmeni, pamatojoties uz CO2 uztveršanas un

uzglabāšanas tehnoloģijām.

AM\607501LV.doc 109/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

PE 371.783v01-00 110/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Or. fr

Lielās sadedzināšanas stacijās, kur tvaiku iegūst industriālajos tvaika katlos neatkarīgi no tā,

vai tie ir vai nav koģenerācijas sistēmas daļa, var iegūt simtiem MW, jo īpaši ķīmijas, naftas

ķīmijas un tērauda rūpniecības vietās. Noteiktajā laikā šīm stacijām būs krasi jāsamazina

CO2 emisija, un turpmāk tajās būs jāpielieto CO2 uztveršanas un uzglabāšanas, kā arī

pārveides tehnoloģijas.

Grozījumu iesniedza Jerzy Buzek

Grozījums Nr. 786

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 5. aizzīme

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas ieguves

stacijas ar nullei tuvu izmešu līmeni,

pamatojoties uz CO2 uztveršanas un

uzglabāšanas tehnoloģijām.

Pamatojums

Krasi samazināt izrakteņu kurināmā

izmantošanas ietekmi uz vidi, cenšoties

nodrošināt efektīvas elektroenerģijas ieguves

stacijas ar nullei tuvu izmešu līmeni,

pamatojoties uz CO2 uztveršanas un

uzglabāšanas tehnoloģijām, jo īpaši

uzglabāšanu pazemē.

Pazemes uzglabāšanas metodei ir visvairāk priekšrocību no drošības un vides aizsardzības

viedokļa.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 787

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 6. aizzīme

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,

uzticamību un izmaksas, attīstot un

demonstrējot tīrās akmeņogļu pārveides

tehnoloģijas.

Or. en

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,

uzticamību un izmaksas, pētot, attīstot un

demonstrējot tīrās akmeņogļu pārveides

tehnoloģijas.

Or. es


Pamatojums

Izteikts ierosinājums standartizēt atsevišķu punktu virsrakstus, lai izceltu trīs zinātniskos

elementus – pētniecību, attīstību un demonstrāciju.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 788

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 6. aizzīmes nosaukums un pants

Tīrās akmeņogļu tehnoloģijas Tīrās degšanas tehnoloģijas

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,

uzticamību un izmaksas, attīstot un

demonstrējot tīrās akmeņogļu pārveides

tehnoloģijas.

Pamatojums

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,

uzticamību un izmaksas, attīstot un

demonstrējot tīrās izrakteņu, gāzveida vai

šķidrā procesa kurināmā un alternatīvās

degvielas sadedzināšanas tehnoloģijas un

akmeņogļu pārveides tehnoloģijas

Or. en

The CO2 capture technologies reduce the global efficiency of installations and increase their

investment and operation costs. That's why a specific program on energy conversion

technologies is necessary whatever the fuel used in the large combustion plant (for electricity

and/or stem production). If coal for electricity production needs a dedicated effort, R&D has

also to be performed on installations of hundred MW running with natural or process gases

or liquid (some industrial gases are directly rejected) as well with alternatives fuels in order

to optimise their combustion processes.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz,Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 789

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 6. aizzīme

Tīrās akmeņogļu tehnoloģijas Svītrots

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,

uzticamību un izmaksas, attīstot un

demonstrējot tīrās akmeņogļu pārveides

tehnoloģijas.

AM\607501LV.doc 111/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

PE 371.783v01-00 112/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Or. en

Tieši tai laikā, kad sākās 6. pamatprogramma, darbību beidza Eiropas Ogļu un tērauda

kopienas dibināšanas līgums, atstājot aktīvus 1,6 miljardu EUR apmērā. Komisija pārvalda

šīs rezerves procentus, ik gadu piešķirot līdzekļus aptuveni 16 miljonus EUR ar akmeņoglēm

saistītiem pētījumiem, ko veic Ogļu un tērauda izpētes fonds. Šie līdzekļi ir pietiekami, lai

segtu jebkuru ES līdzfinansējumu, ja to uzskatītu par vajadzīgu.

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta

Grozījums Nr. 790

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 6. aizzīme

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,

uzticamību un izmaksas, attīstot un

demonstrējot tīrās akmeņogļu pārveides

tehnoloģijas.

Pamatojums

Tīrām akmeņogļu tehnoloģijām ir galvenā

nozīme efektīvas enerģijas ražošanā un

CO2 un citu piesārņotāju emisijas

samazināšanā. Pētniecības prioritātes būs

vērstas uz efektivitātes uzlabošanu, lai

sekmētu resursu saglabāšanu un

samazinātu CO2 emisiju; citu piesārņotāju

emisijas samazināšanas problēma jāuzsver

ar īpašām norādēm uz smalkām daļiņām,

mikroelementiem, dzīvsudrabu un

organiskiem savienojumiem

Or. en

Ir svarīgi ķerties pie visiem iespējamiem uzlabojumiem akmeņogļu spēkstacijās, kuras

darbojas patlaban un/ vai tiks būvētas. Grozījuma mērķis ir iekļaut ES pētniecības darbību

lokā ne tikai līdz CO2 samazināšanu, bet arī ,,nulles” emisijas mērķus (t. i., smalkās daļiņas,

mikroelementus, dzīvsudrabu un organiskos savienojumus).

Grozījumu iesniedza Catherine Trautmann, Vincent Peillon

Grozījums Nr. 791

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 6. aizzīme

Tīrās akmeņogļu tehnoloģijas:

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,

Tīrās akmeņogļu un gāzes tehnoloģijas

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,


uzticamību un izmaksas, attīstot un

demonstrējot tīrās akmeņogļu pārveides

tehnoloģijas.

Pamatojums

uzticamību un izmaksas, attīstot un

demonstrējot tīrās akmeņogļu un gāzes

pārveides tehnoloģijas.

Or. fr

Comme indiqué dans les objectifs du paragraphe 5 « Energie » au sein duquel se situe cette

activité, le système énergétique européen doit s’appuyer sur un éventail diversifié de sources

et de vecteurs énergétiques. La part du gaz dans le bilan énergétique européen s’est

sensiblement accrue ces dernières années et ne devrait pas diminuer prochainement. Bien que

le gaz soit généralement considéré comme étant plus propre que le charbon, des recherches

sont cependant nécessaires pour rendre son utilisation moins polluante. Etant donné les

volumes consommés actuellement ces recherches pourraient avoir un impact particulièrement

important sur l’environnement.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 792

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 6. aizzīme

Tīrās akmeņogļu tehnoloģijas:

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,

uzticamību un izmaksas, attīstot un

demonstrējot tīrās akmeņogļu pārveides

tehnoloģijas.

Pamatojums

Tīrās sadedzināšanas tehnoloģijas:

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,

uzticamību un izmaksas, attīstot un

demonstrējot tīrās pārveides tehnoloģijas

attiecībā uz izrakteņu kurināmo, kas radies

rūpnieciskajos procesos, un alternatīvo

kurināmo.

Les technologies de capture du CO2 dégradent le rendement global des installations et

augmentent leurs coûts d’investissement et de fonctionnement. Aussi il est fondamental que

quelque soit le combustible utilisé sur les grandes installations de combustion (pour la

production d’électricité et / ou de vapeur) un effort particulier soit fait en amont sur les

technologies de conversion énergétique. Si des efforts particuliers doivent être faits sur le

charbon pour la production d’électricité, il ne faut pas négliger les grandes installations

industrielles de quelques centaines de MW fonctionnant au gaz naturel ou aux gaz ou

combustibles liquides issus des procédés industriels (dont certains sont rejetés à

l’atmosphère) ainsi que l’utilisation des combustibles alternatifs dont les procédés de

combustion ne sont pas optimisés.

Or. fr

AM\607501LV.doc 113/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza Dominique Vlasto

Grozījums Nr. 793

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 6. aizzīme

Tīrās akmeņogļu tehnoloģijas:

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,

uzticamību un izmaksas, attīstot un

demonstrējot tīrās akmeņogļu pārveides

tehnoloģijas.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 114/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Tīrās sadedzināšanas tehnoloģijas:

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,

uzticamību un izmaksas, attīstot un

demonstrējot tīrās pārveides tehnoloģijas

attiecībā uz izrakteņu kurināmo, kas radies

rūpnieciskajos procesos, un alternatīvo

kurināmo.

Quelque soit le combustible utilisé sur les grandes installations de combustion (pour la

production d’électricité et / ou de vapeur) un effort particulier soit fait en amont sur les

technologies de conversion énergétique. Si des efforts particuliers doivent être faits sur le

charbon pour la production d’électricité, il ne faut pas négliger les grandes installations

industrielles de quelques centaines de MW fonctionnant au gaz naturel ou aux gaz ou

combustibles liquides issus des procédés industriels (dont certains sont rejetés à

l’atmosphère) ainsi que l’utilisation des combustibles alternatifs dont les procédés de

combustion ne sont pas optimisés.

Grozījumu iesniedza Cesa Lorenzo, De Michelis Gianni, Lavarra Vincenzo, Musumeci

Sebastiano, Pirilli Umberto, Toia Patrizia

Grozījums Nr. 794

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 6. aizzīme

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,

uzticamību un izmaksas, attīstot un

demonstrējot tīrās akmeņogļu pārveides

tehnoloģijas.

Or. fr

Tīrām akmeņogļu tehnoloģijām ir galvenā

nozīme efektīvas enerģijas ieguvē un CO2

un citu piesārņotāju emisijas

samazināšanā. Pētniecības prioritātes būs

vērstas uz efektivitātes uzlabošanu, lai

sekmētu resursu saglabāšanu un

samazinātu CO2 emisiju; citu piesārņotāju

emisijas samazināšanas problēma jāuzsver

ar īpašām norādēm uz smalkām daļiņām,

mikroelementiem, dzīvsudrabu un


Pamatojums

organiskiem savienojumiem.

Or. en

Ir svarīgi ķerties pie visiem iespējamiem uzlabojumiem akmeņogļu spēkstacijās, kuras

darbojas patlaban un/ vai tiks būvētas. Grozījuma mērķis ir iekļaut ES pētniecības darbību

lokā ne tikai līdz CO2 samazināšanu, bet arī ,,nulles” emisijas mērķus (t. i., smalkās daļiņas,

mikroelementus, dzīvsudrabu un organiskos savienojumus).

Grozījumu iesniedza Ek Lena, Swoboda Johannes un Vidal-Quadras Roca Alejo

Grozījums Nr. 795

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 6. aizzīmes nosaukums un pants

Tīrās akmeņogļu tehnoloģijas Tīrās akmeņogļu un tīrā izrakteņu

kurināmā tehnoloģijas

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,

uzticamību un izmaksas, attīstot un

demonstrējot tīrās akmeņogļu pārveides

tehnoloģijas.

Pamatojums

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,

uzticamību un izmaksas, attīstot un

demonstrējot tīrās enerģijas pārveides

tehnoloģijas, kas balstītas uz akmeņoglēm

un izrakteņu kurināmo.

ES enerģētikas pētniecībai jāizmanto visi tehnoloģiju varianti. Lai gan pakāpeniski pieaug

atjaunīgas enerģijas izmantošana, Eiropas un visas pasaules elektrības ieguve jau gadu

desmitiem turpina paļauties uz daudzveidīgu enerģijas avotu maisījumu, kura pamatā ir

akmeņogles un izrakteņu kurināmais. Tādēļ, lai izpildītu globālo klimata pārmaiņu mērķus,

(līdz 2050. gadam samazināt par 60 % apjomu, kāds bija 1990. gadā), tehnoloģiju attīstībai

jāpievēršas akmeņoglēm un izrakteņu kurināmam, kā tas jau noteikts Eiropas Tehnoloģiju

programmā ,,Nulles emisijas izrakteņu kurināmā spēkstacijas”.

Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Eluned Morgan

Grozījums Nr. 796

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 6. aizzīme

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,

uzticamību un izmaksas, attīstot un

demonstrējot tīrās akmeņogļu pārveides

Būtiski uzlabot iekārtu efektivitāti,

uzticamību un izmaksas, attīstot un

demonstrējot tīrās akmeņogļu pārveides

Or. en

AM\607501LV.doc 115/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


tehnoloģijas. tehnoloģijas. Pamatprogrammas līdzekļus

jāpapildina ar Ogļu un tērauda izpētes

fonda līdzekļiem. Lai novērstu dubultu

darbu, šos pētījumus jāpārvalda tai pašai

Komisijas struktūrai, kura pārvalda Ogļu

un tērauda izpētes fondu.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 116/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Or. en

The Research Fund for Coal and Steel provides on average 16 M EUR / year, paid for from

the interest on 1.6 bn EUR of assets in the expired European Coal and Steel Community. The

Grozījums Nr. opens the door for the industry to receive substantially increased funding

without burdening the EU taxpayer. Upon its expiry in 2002, the assets of the European Coal

and Steel Community were put in the trust of the European Commission where they now earn

sufficient interest to provide c. 16 M EUR annually to coal-related research funded through

the ‘Research Fund for Coal and Steel’.

Those desk officers in the Commission services that have dealt with coal projects over this

period are the ones best able to ensure that FP7 avoids duplicating a) what the RFCS has

funded in the recent past and b) what it will fund during the period of FP7.

Grozījumu iesniedza Nikolaos Vakalis

Grozījums Nr. 797

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 6.a aizzīme (jauna)

Pamatojums

Uz izrakteņu kurināmo balstītas

tehnoloģijas

Samazināt līdz minimumam vides

piesārņojumu, attīstot un demonstrējot

tehnoloģijas, kas paredzētas tīrāka

kurināmā ražošanai, balstoties uz izrakteņu

kurināmo.

Or. en

Izrakteņu kurināmais vēl joprojām veido lielu daļu no ES enerģijas bilances, un tā sastāvā ir

tādas vielas (piemēram, benzols, sērs, olefīni utt.), kam ir ārkārtīgi negatīva ietekme uz vidi,

un kuras varētu likvidēt, veicinot pētniecību.


Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 798

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 7. aizzīme

Palielināt Eiropas elektrības un gāzes

sistēmu un tīklu efektivitāti, drošību un

uzticamību, piemēram, pārveidojot

pašreizējos elektrības tīklus mijiedarbīgā

(patērētāji/operatori) pakalpojumu tīklā un

novēršot šķēršļus izplatīto atjaunojamo

enerģijas avotu plašai ieviešanai un efektīvai

integrēšanai.

Pamatojums

Palielināt Eiropas elektrības un gāzes

sistēmu un tīklu efektivitāti, drošību un

uzticamību. To iespējams panākt,

piemēram, pārveidojot pašreizējos elektrības

tīklus mijiedarbīgā (patērētāji/operatori)

pakalpojumu tīklā un modernizējot, kā arī

demonstrējot dabiska lieluma jaunas, uz

IKT balstītas robustu elektrības tīklu

pārvaldības un uzraudzības koncepcijas,

kas sniedz atbalstu izplatīto atjaunojamo

enerģijas avotu plašai ieviešanai un efektīvai

integrēšanai.

Or. da

Iespēja demonstrēt un modernizēt jaunas, uz IKT balstītas robustu elektrības tīklu

pārvaldības un uzraudzības koncepcijas ir ļoti nozīmīga, jo tādējādi tiek uzsvērts, cik svarīgi

ir saistīt jaunās enerģētikas tehnoloģijas ar tirgu, kā arī IKT kā novatoriska tehnoloģija

nākotnes elektrības tīkliem.

Grozījumu iesniedza Cesa Lorenzo, De Michelis Gianni, Guidoni Umberto, Lavarra

Vincenzo, Locatelli Pia, Musumeci Sebastiano, Pirilli Umberto, Prodi Vittorio, Toia Patrizia

Grozījums Nr. 799

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 7. aizzīme

Palielināt Eiropas elektrības un gāzes

sistēmu un tīklu efektivitāti, drošību un

uzticamību, piemēram, pārveidojot

pašreizējos elektrības tīklus mijiedarbīgā

(patērētāji/operatori) pakalpojumu tīklā un

novēršot šķēršļus izplatīto atjaunojamo

enerģijas avotu plašai ieviešanai un efektīvai

integrēšanai.

Palielināt Eiropas elektrības un gāzes

sistēmu un tīklu efektivitāti, drošību un

uzticamību, piemēram, pārveidojot

pašreizējos elektrības tīklus mijiedarbīgā

(patērētāji/operatori) pakalpojumu tīklā un

izstrādājot viedas tālvadības mērīšanas

sistēmas. Jānovērš šķēršļi izplatīto

atjaunojamo enerģijas avotu plašai

ieviešanai un efektīvai integrēšanai.

Or. en

AM\607501LV.doc 117/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

Tālvadības mērīšanas sistēmu attīstība ir būtiski svarīga, lai Eiropa sasniegtu mērķi –

paaugstināt Eiropas elektrības un gāzes sistēmu un tīklu efektivitāti, drošību un uzticamību.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 800

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 7. aizzīme

Palielināt Eiropas elektrības un gāzes

sistēmu un tīklu efektivitāti, drošību un

uzticamību, piemēram, pārveidojot

pašreizējos elektrības tīklus mijiedarbīgā

(patērētāji/operatori) pakalpojumu tīklā un

novēršot šķēršļus izplatīto atjaunojamo

enerģijas avotu plašai ieviešanai un efektīvai

integrēšanai.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 118/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Pētniecība, attīstība un demonstrācija, lai

palielinātu Eiropas elektrības un gāzes

sistēmu un tīklu efektivitāti, drošību,

uzticamību, elastību un kvalitāti, piemēram,

pārveidojot pašreizējos elektrības tīklus

mijiedarbīgā (patērētāji/operatori)

pakalpojumu tīklā un novēršot šķēršļus

izplatīto atjaunojamo enerģijas avotu plašai

ieviešanai un efektīvai integrēšanai.

Or. es

Se propone uniformar los encabezamientos de los diferentes puntos para hacer presente los

tres componentes científicos: investigación, desarrollo y demostración.

Por otra parte la naturaleza del transporte de gas y electricidad requiere una infraestructura

rígida y de gran envergadura que encuentra cada vez más obstáculos para su desarrollo y

expansión, por este motivo es necesario incrementqr los esfuerzos en la investigación y

desarrollo para la incorporación de nuevos equipos de control en la red de transporte que

permitan, por una parte optimizar la utilización de las redes ya existentes y por otra actuar

de manera local adaptándose de forma instantánea a cada situación de carga. La

incorporación de nuevos equipos en las redes de transporte dotaría a la red de inteligencia

pero a su vez demandarían el desarrollo de nuevos procedimientos de operación

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta

Grozījums Nr. 801

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 7. aizzīme

Palielināt Eiropas elektrības un gāzes

sistēmu un tīklu efektivitāti, drošību un

uzticamību, piemēram, pārveidojot

pašreizējos elektrības tīklus mijiedarbīgā

Palielināt Eiropas elektrības un gāzes

sistēmu un tīklu efektivitāti, drošību un

uzticamību, piemēram, pārveidojot

pašreizējos elektrības tīklus mijiedarbīgā


(patērētāji/operatori) pakalpojumu tīklā un

novēršot šķēršļus izplatīto atjaunojamo

enerģijas avotu plašai ieviešanai un efektīvai

integrēšanai.

Pamatojums

(patērētāji/operatori) pakalpojumu tīklā un

izstrādājot viedas tālvadības mērīšanas

sistēmas. Jānovērš šķēršļi izplatīto

atjaunojamo enerģijas avotu plašai

ieviešanai un efektīvai integrēšanai.

Tālvadības mērīšanas sistēmu attīstība ir būtiski svarīga, lai Eiropa sasniegtu mērķi –

paaugstināt Eiropas elektrības un gāzes sistēmu un tīklu efektivitāti, drošību un uzticamību.

Grozījumu iesniedza Daniel Caspary

Grozījums Nr. 802

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 7. aizzīme

Palielināt Eiropas elektrības un gāzes

sistēmu un tīklu efektivitāti, drošību un

uzticamību, piemēram, pārveidojot

pašreizējos elektrības tīklus mijiedarbīgā

(patērētāji/operatori) pakalpojumu tīklā un

novēršot šķēršļus izplatīto atjaunojamo

enerģijas avotu plašai ieviešanai un efektīvai

integrēšanai.

Pamatojums

Or. en

Palielināt Eiropas elektrības un gāzes

sistēmu un tīklu efektivitāti, drošību un

uzticamību, piemēram, pārveidojot

pašreizējos elektrības tīklus mijiedarbīgā

(patērētāji/operatori) pakalpojumu tīklā un

novēršot šķēršļus izplatīto atjaunojamo

enerģijas avotu plašai ieviešanai un efektīvai

integrēšanai. Koncepcijas un tehnoloģijas

apsildes un dzesēšanas tīklu efektivitātes un

lietderības koeficienta uzlabošanai.

Veicināt siltuma un aukstuma tīklu

apgādes tehnoloģijas un koncepcijas, kā arī

atjaunojamu enerģijas avotu integrāciju

siltuma un aukstuma tīklos.

Or. de

Viediem enerģētikas tīkliem būtu jāaptver visa veida pasākumi, tostarp vietēja apsilde un

dzesēšana, ar kuriem jārīkojas tāpat kā ar elektrības un gāzes tīkliem. Tīklu pārvaldībā tāpat

pieder pie tīklu efektivitātes, drošības un uzticamības paaugstināšanas.

AM\607501LV.doc 119/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Eluned Morgan

Grozījums Nr. 803

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 7. aizzīme

Palielināt Eiropas elektrības un gāzes

sistēmu un tīklu efektivitāti, drošību un

uzticamību, piemēram, pārveidojot

pašreizējos elektrības tīklus mijiedarbīgā

(patērētāji/operatori) pakalpojumu tīklā un

novēršot šķēršļus izplatīto atjaunojamo

enerģijas avotu plašai ieviešanai un efektīvai

integrēšanai.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 120/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Palielināt Eiropas elektrības un gāzes

sistēmu un tīklu efektivitāti, drošību un

uzticamību, piemēram, pārveidojot

pašreizējos elektrības tīklus mijiedarbīgā

(patērētāji/operatori) pakalpojumu tīklā,

novēršot šķēršļus izplatīto atjaunojamo

enerģijas avotu plašai ieviešanai un efektīvai

integrēšanai un izstrādājot jaunus

uzglabāšanas variantus, ka nav iekļauti

tēmā ,,Ūdeņradis un kurināmā elementi”.

Tālāki uzglabāšanas variantu pētījumi ir ļoti nozīmīgi, lai īstenotu atjaunojamo enerģiju

daļas pieaugumu.

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta

Grozījums Nr. 804

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 8. aizzīme

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu atjaunojamās

enerģijas tehnoloģiju izmantošanu un

enerģijas pieprasījuma pārvaldību.

Pamatojums

Or. en

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu atjaunīgās

enerģijas tehnoloģiju izmantošanu un

enerģijas pieprasījuma un lietojuma

pārvaldību.

Or. it

Jaunas enerģijas taupīšanas sistēmas pašas par sevi neveicinās kopumā viedāku un

mērķtiecīgāku enerģijas avotu lietojumu. Tādēļ nepieciešams veicināt ne tikai enerģijas

pieprasījuma pārvaldību, bet arī racionālu enerģijas lietojumu, īstenojot ilgtspējīgu enerģijas


lietojuma pārvaldību atsevišķās organizācijās.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 805

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 8. aizzīme

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu atjaunojamās

enerģijas tehnoloģiju izmantošanu un

enerģijas pieprasījuma pārvaldību.

Pamatojums

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu, ar patēriņu

saistītu atjaunīgās enerģijas tehnoloģiju

izmantošanu un enerģijas pieprasījuma

pārvaldību, piemēram, elastīga elektrības

patēriņa veidā.

Jaunas, ar patēriņu saistītas tehnoloģijas un enerģijas patēriņa pārvaldība, piemēram,

elastīga elektrības patēriņa veidā, ir galvenās jomas, kam jāpievēršas, lai atbalstītu

progresīvo enerģijas taupīšanas kampaņu.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

Grozījums Nr. 806

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 8. aizzīme

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu atjaunojamās

enerģijas tehnoloģiju izmantošanu un

enerģijas pieprasījuma pārvaldību.

Or. da

Pētniecība, attīstība un demonstrācija,

koncentrējoties uz jaunām koncepcijām un

tehnoloģijām, lai uzlabotu energoefektivitāti

un ietaupījumu ēkām, pakalpojumiem un

rūpniecībai, kā arī elektrības pārvades

sistēmās. Tas ietver energoefektivitātes un

atkritumu samazināšanas stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu (tostarp

poliģenerāciju), jaunu atjaunīgās enerģijas

tehnoloģiju izmantošanu un enerģijas

pieprasījuma pārvaldību, kā arī enerģijas

pārvades sistēmu uzlabojumus.

AM\607501LV.doc 121/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

PE 371.783v01-00 122/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Or. es

Se propone uniformar los encabezamientos de los diferentes puntos para hacer presente los

tres componentes científicos: investigación, desarrollo y demostración.

Como se menciona en el documento, en Europa en los próximos 3 años se espera un

incremento del 60% de la demanda, lo que implica una generación de energía superior para

cubrir las pérdidas derivadas del transporte de energía.

La investigación y el desarrollo aplicado a los sistemas de transporte de energía así como el

desarrollo y la utilización de nuevas tecnologías y materiales puede redundar en una

disminución de las pérdidas de transporte y por lo tanto en un aumento del rendimiento

energético.

Grozījumu iesniedza Cesa Lorenzo, De Michelis Gianni, Guidoni Umberto, Lavarra

Vincenzo, Locatelli Pia, Musumeci Sebastiano, Pirilli Umberto, Prodi Vittorio, Toia Patrizia

Grozījums Nr. 807

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 8. aizzīme

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu atjaunojamās

enerģijas tehnoloģiju izmantošanu un

enerģijas pieprasījuma pārvaldību.

Pamatojums

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu atjaunīgās

enerģijas tehnoloģiju izmantošanu un

enerģijas pieprasījuma pārvaldības

pasākumi, tostarp tālvadības individuālās

mērīšanas sistēmas.

Or. en

Pieprasījuma pārvaldības pasākumu, tostarp tālvadības individuālās mērīšanas sistēmu,

attīstība var uzlabot energoefektivitāti un ietaupījumus, piedāvājot klientiem dažādus tarifus,

pazeminot kulminējošās jaudas patēriņu un uzlabojot apgādes drošību.

Grozījumu iesniedza Renato Brunetta

Grozījums Nr. 808

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 8. aizzīme

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai


uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu atjaunojamās

enerģijas tehnoloģiju izmantošanu un

enerģijas pieprasījuma pārvaldību.

Pamatojums

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu atjaunīgās

enerģijas tehnoloģiju izmantošanu un

enerģijas pieprasījuma pārvaldības

pasākumi, tostarp tālvadības individuālās

mērīšanas sistēmas.

Or. en

Pieprasījuma pārvaldības pasākumu, tostarp tālvadības individuālās mērīšanas sistēmu,

attīstība var uzlabot energoefektivitāti un ietaupījumus, piedāvājot klientiem dažādus tarifus,

pazeminot kulminējošās jaudas patēriņu un uzlabojot apgādes drošību.

Grozījumu iesniedza Jerzy Buzek

Grozījums Nr. 809

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 8. aizzīme

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu atjaunojamās

enerģijas tehnoloģiju izmantošanu un

enerģijas pieprasījuma pārvaldību.

Pamatojums

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un samazinātu

gala un primārās enerģijas patēriņu ēkām,

pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas ietver

energoefektivitātes stratēģiju un tehnoloģiju

(piemēram, koģenerācijas) integrēšanu,

jaunu atjaunīgās enerģijas tehnoloģiju

izmantošanu un enerģijas pieprasījuma

pārvaldību.

Or. en

Jaunām tehnoloģijām un koncepcijām jānodarbojas ne tikai ar enerģijas ietaupījumiem, ko

īsteno gala enerģijas patērētāji, bet jākoncentrējas arī uz visefektīvāko primārās enerģijas

degvielas lietojumu.

Koģenerācija ir vienīgā vispārēji lietotā tehnoloģija, ar kuras palīdzību primāro enerģiju

pārstrādā lietderīgā siltumā un elektroenerģijā ar efektivitāti, kas nereti pārsniedz 90 %.

Ieviešot Direktīvu 2004/8/EK (CHP), līdz ar citām lietām, koģenerācijas tehnoloģiju Eiropā

izmantos plašākā mērogā.

Tas ir iemesls, kādēļ jāatbalsta operatīvāku risinājumu meklējumi, jo, vispārēji pielietojot šo

AM\607501LV.doc 123/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


tehnoloģiju, primārās enerģijas ietaupījumi Eiropā var ļoti vērtīgi.

Grozījumu iesniedza Daniel Caspary

Grozījums Nr. 810

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 8. aizzīme

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu atjaunojamās

enerģijas tehnoloģiju izmantošanu un

enerģijas pieprasījuma pārvaldību.

Pamatojums

PE 371.783v01-00 124/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un samazinātu

gala un primārās enerģijas patēriņu ēkām,

pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas ietver

energoefektivitātes stratēģiju un tehnoloģiju

integrēšanu, jaunu atjaunīgās enerģijas

tehnoloģiju izmantošanu un enerģijas

pieprasījuma pārvaldību.

Or. de

Apgādes ķēdē no primārās enerģijas pārvēršanas līdz piegādei gala patērētājam Eiropas

enerģētikas sistēmas zudumi patlaban divreiz pārsniedz patērētās gala enerģijas daudzumu.

Tādēļ pasākumi jākoncentrē nevis uz kilovatstundām, bet gan uz ietaupīto primāro enerģiju.

Sistemātiskai pieejai jāaptver visa apgādes ķēde no primārās enerģijas pārvēršanas līdz gala

patērētājam.

Grozījumu iesniedza Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Grozījums Nr. 811

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 8. aizzīme

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu atjaunojamās

enerģijas tehnoloģiju izmantošanu un

enerģijas pieprasījuma pārvaldību.

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, satiksmes sistēmām, pakalpojumiem

un rūpniecībai. Tas ietver

energoefektivitātes stratēģiju un tehnoloģiju

integrēšanu, jaunu atjaunīgās enerģijas

tehnoloģiju izmantošanu un enerģijas

pieprasījuma pārvaldību.

Or. de


Papildināts uzskaitījums.

Pamatojums

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij un Jorgo Chatzimarkakis

Grozījums Nr. 812

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 8. aizzīme

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu atjaunojamās

enerģijas tehnoloģiju izmantošanu un

enerģijas pieprasījuma pārvaldību.

Pamatojums

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti, piemēram,

apgaismojumam, un ietaupījumu ēkām,

pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas ietver

energoefektivitātes stratēģiju un tehnoloģiju

integrēšanu, jaunu atjaunīgās enerģijas

tehnoloģiju izmantošanu un enerģijas

pieprasījuma pārvaldību.

Or. en

Lai ievērojami uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu, piemēram, ēkās, nozīmīgākās

jaunās iespējas sniedz cietvielu apgaismojums (SSL, gaismas diodes un lāzers). Saskaņā ar

nesen uzsāktās Eiropas Tehnoloģiju programmas „Fotonika” vīzijas dokumentu, agresvīvi

ieviešot SSL, Eiropā līdz 2015. gadam iespējams ietaupīt 40 000 megavatu elektriskās

kulminējošās jaudas padeves, kas līdzinās 2 miljardiem barelu naftas un 50 miljoniem tonnu

CO2.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz,Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 813

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 8. aizzīme

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu atjaunojamās

enerģijas tehnoloģiju izmantošanu un

enerģijas pieprasījuma pārvaldību.

Jaunu koncepciju un tehnoloģiju attīstība

un demonstrācija, lai uzlabotu

energoefektivitāti un zemas enerģijas,

pasīvas enerģijas un pastiprinātas enerģijas

ietaupījumu ēkām, pakalpojumiem un

rūpniecībai. Tas ietver energoefektivitātes

stratēģiju un tehnoloģiju integrēšanu, kas

īpaši saistītas ar atjaunīgās enerģijas

tehnoloģiju izmantošanu un enerģijas

AM\607501LV.doc 125/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Pamatojums

PE 371.783v01-00 126/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

pieprasījuma pārvaldību.

Šī redakcija ir skaidrāka. ,,Jaunu” enerģijas tehnoloģiju koncepcija ir nepieņemami

nenoteikta.

Grozījumu iesniedza Marie-Noelle Lienemann

Grozījums Nr. 814

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 8. aizzīme

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu atjaunojamās

enerģijas tehnoloģiju izmantošanu un

enerģijas pieprasījuma pārvaldību.

Pamatojums

Or. en

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, ņemot vērā ēku dzīvesciklu,

pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas ietver

energoefektivitātes stratēģiju un tehnoloģiju

integrēšanu, jaunu atjaunīgās enerģijas

tehnoloģiju izmantošanu un enerģijas

pieprasījuma pārvaldību.

Or. fr

Francijā 70 % no privātpersonu īpašuma ir ēku formā. Jādomā, ka šī proporcija ir līdzīga

visā Eiropā. Ir ļoti svarīgi saglabāt šī vispārējā mantojuma vērtību, tostarp izmantojot

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu (piemēram, izstrādājot ēku identifikācijas

kartes).

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 815

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 8. aizzīme

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu atjaunojamās

enerģijas tehnoloģiju izmantošanu un

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, ņemot vērā ēku dzīvesciklu,

pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas ietver

energoefektivitātes stratēģiju un tehnoloģiju

integrēšanu, jaunu atjaunīgās enerģijas

tehnoloģiju izmantošanu un enerģijas


enerģijas pieprasījuma pārvaldību. pieprasījuma pārvaldību.

Pamatojums

Jebkurai uz ēku ekoloģiskām īpašībām un energoefektivitāti balstītai metodei jāņem vērā

būvniecības videi raksturīgais dzīvescikls.

Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo,

Gunnar Hökmark, Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 816

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 8. aizzīme

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un ietaupījumu

ēkām, pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas

ietver energoefektivitātes stratēģiju un

tehnoloģiju integrēšanu, jaunu atjaunojamās

enerģijas tehnoloģiju izmantošanu un

enerģijas pieprasījuma pārvaldību.

Pamatojums

Or. fr

Jaunas koncepcijas un tehnoloģijas, lai

uzlabotu energoefektivitāti un samazinātu

galīgās un primārās enerģijas patēriņu

ēkām, ņemot vērā ēku darbu dzīvesciklu,

pakalpojumiem un rūpniecībai. Tas ietver

energoefektivitātes stratēģiju un tehnoloģiju

integrēšanu, jaunu atjaunīgās enerģijas

tehnoloģiju izmantošanu un enerģijas

pieprasījuma pārvaldību.

Or. en

Apgādes ķēdē no primārās enerģijas pārvēršanas līdz piegādei gala patērētājam Eiropas

enerģētikas sistēmas zudumi patlaban divreiz pārsniedz patērētās gala enerģijas daudzumu.

Tādēļ pasākumi jākoncentrē nevis uz kWh, bet gan uz ietaupīto primāro enerģiju.

Sistemātiskai pieejai jāaptver visa apgādes ķēde no primārās enerģijas pārvēršanas līdz gala

patērētājam. Katrai uz vides rādītājiem un ēku energoefektivitāti balstītai metodei jāņem vērā

būvniecības videi raksturīgais dzīvescikls.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz,Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 817

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 9. aizzīme

Izstrādāt līdzekļus, metodes un modeļus, lai

izvērtētu galvenos ekonomikas un sociālos

jautājumus saistībā ar enerģijas tehnoloģijām

Izstrādāt līdzekļus, metodes un modeļus, lai

izvērtētu galvenos ekonomikas un sociālos

jautājumus saistībā ar enerģijas tehnoloģijām

AM\607501LV.doc 127/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


un nodrošināt skaitliskus mērķus un

attīstības modeļus vidējam un ilgam

termiņam.

Grozījumu iesniedza Teresa Riera Madurell

PE 371.783v01-00 128/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

un nodrošināt skaitliskus mērķus un

attīstības modeļus vidējam un ilgam

termiņam; izstrādāt politiskus līdzekļus, lai

strauji ieviestu jaunu energoefektivitāti,

pieprasījuma racionalizāciju un

atjaunojamas enerģijas koncepcijas un

tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 818

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 9.a aizzīme (jauna)

Pamatojums

- Poliģenerācija

Or. en

Uz gala lietotāju vērstas, integrētas,

ārkārtīgi efektīvas enerģētikas sistēmas

attīstība, ar mērķi izmantot vislabākos

pieejmos videi draudzīgos enerģijas avotus.

Jaunu enerģijas uzglabāšanas veidu

uzlabojumi un attīstība. Minēto sistēmu

tīkla pieslēguma pārvaldība, lai uzlabotu

pakalpojumu vispārējo efektivitāti un

kvaitāti.

Or. es

Ņemot vērā poliģenerācijas priekšrocības, iespējams, ka ievērojamo paaugstināsies enerģijas

pārveides procesu efektivitāte, tiks plaši izmantoti atjaunīgie vai relatīvi tīrāki enerģijas

avoti, minēto procesu produkti (videi draudzīgāki nekā parastā termiskā enerģijas ieguve) tiks

iekļauti elektrības tīklā, un samazināsies infrastruktūras izmaksas, kā rezultātā

paaugstināsies konkurētspēja. Tādēļ mēs uzskatam, ka ir ļoti svarīgi iekļaut poliģenerāciju kā

īpašu pētniecības, attīstības un demonstrācijas jomu.

Grozījumu iesniedza Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera,

Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 819

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība”, apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 9.a aizzīme (jauna)


Pamatojums

CO² samazināšana ražojošajā rūpniecībā

Mudināt veikt pētniecības darbības

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā

(EKTS). Lai gan EKTS nodrošina Eiropai

līdera lomu pasaules pasākumos, kas vērsti

uz CO² emisijas samazināšanu, savā ziņā tā

mazina Eiropas rūpniecības konkurētspēju.

Vides aizsardzība un rūpniecības konkurētspēja ir savienojamas vienīgi ar pētniecības

attīstības palīdzību. Tas jāņem vērā programmā, iedrošinot rūpniecību iesniegt īpašas

programmas.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote

Grozījums Nr. 820

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 9.a aizzīme (jauna)

Pamatojums

Or. en

Jaunas profesijas atjaunojamu enerģijas

avotu nozarē

Vajadzīgi pasākumi jaunu profesiju

izveidei, lai kvalificēti uzstādītu un

apkalpotu iekārtas atjaunīgu enerģijas

avotu nozarē. Pie šiem pasākumiem pieder

mācību programmu un papildu izglītības

kursu ieviešana profesionālajā un

augstskolu izglītībā.

Atjaunīgu enerģijas avotu nozarē Eiropā patlaban nodarbināti vairāk nekā 300 000 cilvēku.

Nākamajos gados šis skaitlis pieaugs. Šajā nozarē, kurā vēl nav speciālas izglītības, ir reāls

speciālistu pieprasījums. Šāda izglītība ir vajadzīga, lai turpinātu paaugstināt Eiropas

konkurētspēju, ņemot vērā arī Lisabonas Stratēģiju.

Or. de

AM\607501LV.doc 129/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV


Grozījumu iesniedza Romana Jordan Cizelj

Grozījums Nr. 821

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, 9.a aizzīme (jauna)

Pamatojums

PE 371.783v01-00 130/131 AM\607501LV.doc

LV Ārējais tulkojums

Enerģētikas sistēmas un ierīces, balstoties

uz specifiskām materiālu un šķidrumu

īpašībām.

Enerģētikas sistēmas un ierīces, kas

balstītas uz specifisku materiālu un

šķidrumu lietojumu, tādi materiāli, kuru

temperatūra mainās megnētiskā lauka vai

spiediena iedarbībā, PV materiāli,

supravadītāji, nanošķidrumi un

nanomateriāli, materiāli ,,ar atmiņu” un

materiāli un šķidrumi ar mainīgām fāzēm.

Or. sl

Z uporabo novih materialov, ki imajo specifične lastnosti, je možno razviti različne nove

energetske sisteme in naprave ter jih kot končni produkt uvrstiti na trg. Novi materiali s

specifičnimi lastnostmi omogočajo izgradnjo okolju prijaznih energetskih naprav in sistemov,

baziranih tudi na obnovljivih virih energije. Tovrstne naprave in sistemi se lahko uporabljajo

za proizvodnjo električne energije, mehanskega dela, kot tudi kot naprave in sistemi

ogrevanja in hlajenja in transporta ter shranjevanja različnih vrst energij. Poleg okoljske

komponente lahko predstavljajo energetsko učinkovite naprave in sisteme.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz,Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 822

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, jauns teksts uzreiz pēc aizzīmēm

20 % no šai tēmai pieejamiem līdzekļiem

izlietos pētniecībai, kas tieši saistīta ar

,,Energoefektivitāti un ietaupījumiem”.

60 % izlietos ,,Atjaunīgiem enerģijas

avotiem”, 9 % ,,Viediem elektriskiem

tīkliem”, 3 % ar politikas veidošanu

saistītiem pētījumiem, 4 % ūdeņradim un

kurināmiem elementiem un 4 % CO2

uztveršanai un uzglabāšanai.


Pamatojums

Or. en

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable

and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding

and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these

concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended.

The renewable energy research sector has identified approximately 250 M €/year-worth of

research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic

energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy

technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development)

and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical

engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.

Grozījumu iesniedza David Hammerstein Mintz,Claude Turmes, Rebecca Harms

Grozījums Nr. 823

I pielikuma I nodaļa „Sadarbība” apakšvirsraksta ,,Tēmas” 5. punkts ,,Enerģētika”,

apakšvirsraksts ,,Darbības”, jauns teksts pēc aizzīmēm

Pamatojums

Šīs pamatprogrammas darba programmās

paredzētajos priekšlikumu konkursos

Komisija noteiks, cik naudas paredzēts

katram konkursam un katrai

,,Enerģētikas” darbībai.

Or. en

Jāpalielina Komisijas enerģētikas pētniecības fondu pārredzamība. Pieņemot šo grozījumu,

pētniekiem, kuri iesniedz priekšlikumus, kļūst skaidrāks no viņiem prasīto pasākumu līmenis,

samazinot iespēju, ka viņi lieki pūlas sagatavot konkursam nepiemērota mēroga

priekšlikumus.

AM\607501LV.doc 131/131 PE 371.783v01-00

Ārējais tulkojums LV

More magazines by this user
Similar magazines