Rokasgrāmata par Eiropas tiesībām saistībā ar tiesu iestāžu pieejamību

echrpublication

2gXy6CQ

© Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra un Eiropas Padome, 2016.gads

Rokasgrāmatas manuskripts tika pabeigts 2016. gada janvārī.

Atjauninājumi nākotnē būs pieejami FRA tīmekļa vietnē – fra.europa.eu un Eiropas Cilvēktiesību

tiesas tīmekļa vietnē – echr.coe.int.

Reproducēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots.

Europe Direct dienests jums palīdzēs rast atbildes

uz jautājumiem par Eiropas Savienību

Bezmaksas tālruņa numurs (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Informāciju sniedz bez maksas, tāpat arī lielākā daļa zvanu ir bezmaksas (izņemot dažus operatorus,

viesnīcas vai taksofonus).

Fotoattēlu autortiesības (vāks un iekšlapas): iStockphoto

Papildu informācija par Eiropas Savienību ir pieejama portālā Europa (http://europa.eu).

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2016. gads

Eiropas Padome: ISBN 978-92-871-9878-5

FRA – print: ISBN 978-92-9491-133-9 doi:10.2811/774671 TK-04-15-940-LV-C

FRA – web: ISBN 978-92-9491-131-5 doi:10.2811/930935 TK-04-15-940-LV-N

Rokasgrāmata ir izstrādāta angļu valodā. Eiropas Padome (EP) un Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT)

neuzņemas atbildību par tulkojumu kvalitāti citās valodās. Rokasgrāmatā paustais viedoklis nav

saistošs EP un ECT. Rokasgrāmatā ir sniegtas atsauces uz vairākiem komentāriem un

rokasgrāmatām. EP un ECT neuzņemas atbildību par šo komentāru saturu un, iekļaujot tās sarakstā,

nekādā veidā tās neapstiprina. Papildu publikācijas ir pieejamas ECT bibliotēkas tīmekļa vietnē echr.

coe.int.

More magazines by this user
Similar magazines