Šajā numurā: ERASMUS IESPĒJA, KAS JĀIZMANTO ... - Par RTU

rtu.lv

Šajā numurā: ERASMUS IESPĒJA, KAS JĀIZMANTO ... - Par RTU

DOKTORANTŪRA

DOKTORANTU STUDIJAS RTU

AR ESF ATBALSTU

Saistībā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdz� nansēto projektu «Atbalsts

RTU doktora studiju īstenošanai» no 2009. gada septembra 174 RTU

doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti ik mēnesi saņem ESF

mērķstipendiju doktora studiju programmas apguvei un promocijas

darba sagatavošanai, kā arī kvalitātes atbalsta pasākumu līdzekļus

komandējumiem. Par rezultātiem vēl agri spriest, jo promocijas darba

sagatavošana iesniegšanai promocijas padomē prasa laiku līdz četriem gadiem,

taču mērķstipendijas ietekme uz doktorantu studiju procesu ir novērojama

arī šobrīd. ESF atbalsts veiksmīgai doktora studiju programmas apguvei ir

Būvniecības doktora studiju

programmas 1. kursa doktorants

Kārlis Dzelzītis, «Kompozītu

konstrukciju nestspējas kritēriju

izstrāde, izmantojot nesagraujošās

pārbaudes metodes».

Promocijas darba vadītājs: docents

Kaspars Kalniņš.

14 ZIEMA 2009

Būvniecības doktora studiju

programmas 3. kursa doktorants

Edgars Eglītis, «Kompozītu

konstrukciju nestspējas dinamisko

efektu problēmas». Promocijas darba

vadītājs: docents Kaspars Kalniņš.

Elektrotehnoloģiju datorvadības

doktora studiju programmas 2. kursa

doktorants Antons Patļins starptautiskā

zinātniskā konferencē «Transport 2009»,

So� jā, Bulgārijā, kurā viņš uzstājās ar

referātu par savu pētījumu rezultātiem.

Promocijas darba vadītāja:

asoc. prof. Nadežda Kuņicina.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

nozīmīgs, jo ļauj doktorantam pilnvērtīgi veltīt laiku doktora studijām un

zinātniskajām aktivitātēm, neraizējoties par � nansiālo nodrošinājumu.

Arī doktoranti piekrīt, ka stipendija ir viens no būtiskākajiem sti muliem

kvalitatīvi un savlaicīgi nokārtot studiju ieskaites un eksāmenus un veikt

zinātniskos pētījumus. Ja nebūtu šā stimula pašreizējos ekonomiskajos

apstākļos, doktorantiem nāktos meklēt papildu darbu, un tas nozīmē

akadēmisko atvaļinājumu vai darba meklēšanu ārpus Latvijas. Tādējādi tiktu

zaudēti tautsaimniecības attīstībai tik nepieciešamie augstas kvali� kācijas

speciālisti.

Papildus mērķstipendijai doktorantiem un zinātniskā grāda

pretendentiem ir nodrošināti līdzekļi komandējumiem, ieskaitot dalības

maksu zinātniskajās konferencēs, radot iespēju paplašināt redzesloku,

piedaloties dažādās starptautiskās zinātniskajās konferencēs, simpozijos

un citos pasākumos. Šāda veida personiskās pieredzes bagātināšana,

starptautisko zinātnisko kontaktu veidošana ar ārējo zinātnisko pasauli ir

vitāli svarīga, jo tikai pieredze ir īsto zināšanu un iemaņu neapšaubāmais

avots.

Doktorantu studiju procesā un zinātniskajā darbā aktīvi iesaistās

promocijas darba vadītāji, sniedzot konsultācijas par promocijas darba

tēmu, lai doktoranti sekmīgi izpildītu savu doktorantūras studiju darba

plānu un sagatavotu promocijas darbu.

Pēc Doktorantu studiju daļas novērojumiem, šā brīža situāciju var

raksturot šādi: doktoranti, kas saņem mērķstipendiju, aktīvi piedalās

konferencēs, ziņojot par saviem pētījumiem un veic citas zinātniskās

aktivitātes, lai gūtu zināšanas un turpinātu saņemt stipendiju arī

turpmāk, bet tie, kas stipendiju nesaņem, cenšas attīstīt savu zinātnisko

darbību, gatavojot publikācijas un promocijas darbu, piedaloties

projektos, lai iegūtu mērķstipendiju nākamajā konkursā 2010./2011.

studiju gadā.

Lai ESF atbalstu saņemtu vairāk doktorantu un zinātniskā grāda

pretendentu, IZM gatavo izmaiņas MK noteikumos, paredzot

mērķstipendijas apmēra samazinājumu par 25%, 1. vai 2. kursa

doktorantam paredzot ne vairāk kā 450 latu mēnesī, 3. vai 4. kursa

doktorantam un zinātniskā grāda pretendentam – ne vairāk kā 600

latu mēnesī, minētos nosacījumus piemērojot līgumiem, kas tiks slēgti

ar doktorantiem par mērķstipendijas piešķiršanu pēc 2010. gada 1.

janvāra. Līdz ar to nākamajā studiju gadā palielināsies ESF atbalsta

saņēmēju skaits, arī turpmākajos gados atbalstu būs iespējams piešķirt

vairāk doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu nekā sākotnēji bija

plānots. Tādējādi mērķstipendijas apmērs tiks savstarpēji līdzsvarots arī

ar akadēmiskā personāla atalgojuma apmēru.

Vienošanās par Eiropas Sociālā fonda līdz� nansēta projekta

īstenošanu nr. 2009/0144/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/005.

More magazines by this user
Similar magazines