Augstākās profesionālās izglītības studiju programma

eka.edu.lv

Augstākās profesionālās izglītības studiju programma

6

Augstskolas Senāts un vadība;

Studiju programmas padome;

Studiju programmas administrācija;

Studentu pašpārvalde;

Studiju programma;

Studiju plāns;

Studiju kursu apraksti (programmas).

Studiju programmas ilgums pilna laika klātienes studijām ir 4 gadi jeb 8 semestri un

nepilna laika klātienes studijām 4,5 gadi jeb 9 semestri. Studiju programmas kopējais apjoms ir

160 kredītpunkti.

Studiju programmas atbilstību profesionālās augstākās izglītības standartam skatīt 2.tabulā.

2. tabula

Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam

Rādītājs Profesionālās augstākās izglītības

valsts standarta prasības

1. Apjoms un

studiju ilgums

2. Kursu

sadalījums

Vismaz 160 kredītpunkti (KP) un

kopējais studiju ilgums profesionālās

kvalifikācijas iegūšanai ir vismaz 4

gadi

Vispārizglītojošie studiju kursi (vismaz

20 KP);

nozares teorētiskie pamatkursi un

informācijas tehnoloģiju kursi (vismaz

36 KP); nozares profesionālās

specializācijas kursi (vismaz 60 KP);

brīvās izvēles kursi (vismaz 6 KP)

Augstākās profesionālās izglītības

studiju programmas

UZŅĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKA

UN ADMINISTRATĪVAIS DARBS

indikatori

Ņemot vērā iegūtās vispārējās vidējās

izglītības atestāta atzīmes, kas ļauj

uzsākt studijas

Vispārizglītojošie studiju kursi - 20 KP;

nozares teorētiskie pamatkursi un

informācijas tehnoloģiju kursi - 36 KP;

nozares profesionālās specializācijas

kursi 60 KP; brīvās izvēles kursi – 6 KP

3. Prakse Apjoms vismaz 26 KP Prakse – 26 KP

4. Valsts

Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana Diplomdarbs – 12 KP

pārbaudījums (vismaz 10 KP)

5. Studiju kursa Nosaka: Profesijas standarts – Programma atbilst Ekonomista profesijas

saturs

reģistrācijas numurs PS 0254

standartam

6. Piešķiramā Pēc programmas apguves piešķir 5. Programmas absolventiem piešķir 5.

kvalifikācija līmeņa profesionālo kvalifikāciju līmeņa Ekonomista kvalifikāciju

Studiju programmā ietilpst Studiju plāns un Studiju kursu apraksti (programmas).

Studiju plānā ir norādīti kredītpunkti un dots studiju kursu sadalījums pa semestriem, bet

studiju kursu aprakstos ir dots kā akadēmisko kontaktstundu, tā arī lekciju, semināru un

praktisko nodarbību skaits, studentu zināšanu pārbaudes forma un prasības, kādas jāizpilda

kredītpunktu skaita ziņā un zināšanu gala pārbaudījuma ieguvei.

Studiju programmas struktūru veido sekojoši studiju kursi:

Vispārizglītojošie studiju kursi (Matemātika ekonomistiem, Lietišķā svešvaloda, Tiesību

pamati, Statistika, Filosofija, Sociālā psiholoģija, ES ekonomiskā un monetārā politika)

kopā sastāda 20 KP;

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (Mikroekonomika;

Vadības teorija, Makroekonomika; Ekonomikas informātika, Pētniecības darba

organizācija, Finanšu teorija, Personālvadība, Lietišķā korespondence, Tūrisma vadības

More magazines by this user
Similar magazines